KBNyheter nr 8, 2008

kb.se

KBNyheter nr 8, 2008

KB nyheter

ETT NYHETSBREV FR ÅN KUNGL . BIBLIOTEKET

SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK

#4:2008

I DETTA NUMMER:

» Komplett katalog

över inkunabler

KB har nu förvärvat de

återstående katalogerna över

inkunabler i British Library.

» Svårslagen

tidsspegel

Vardagstrycket, samlarobjekt

och konferenstema.

» Ny publik söktjänst

LIBRIS utökas med svenska

vetenskapliga publikationer.

» Karins favorit

Krigskorrens klippböcker.

NYUPPTÄCKT

I KB:s samlingar görs nya fynd.

» Här är ett par exempel på

intressanta upptäckter.

> En ovanlig kartbok har

upptäckts på Roggebiblioteket

i Strängnäs. Det handlar

om en »skräddarsydd« bok,

gjord i ett exemplar sannolikt

i undervisningssyfte för en

svensk prins på 1700-talet.

Boken innehåller kartor från

hela världen inklusive lokala

svenska kartor. Mellan kartbladen

finns också målningar

med illustrationer från de länder

kartorna visar.

I Roggebibliotekets samlingar

har också en karta från Kina

just upptäckts, sannolikt skänkt

till biblioteket i mitten av 1800-

talet. Kartan ska undersökas

närmare av KB:s kartexpert

Göran Bäärnhielm.

Stefan Reitersjös bibliografi över hunden i litteraturen säger också en hel del

om det mänskliga samhället.

SAMTAL

Från jaktdjur till

familjemedlem

Redan som barn samlade Stefan Reitersjö på böcker. Till

en början var det främst detektivhistoria som intresserade

honom, senare allt mer böcker om hundar. Bägge

genrerna har satt sina spår, när han nu givit ut två verk om

hundar och just påbörjat arbetet med det tredje – som, om

planerna håller, lär bli något alldeles extra.

Vid den senaste räkningen

innehöll Stefan Reitersjös samling

av hundböcker ca 600 verk.

Självklart minns han den första.

– »Zorro – schäferhunden«,

som ingick i Wahlströms serie

djurböcker, fick jag av mina föräldrar.

Senare började jag samla

på hundböcker och så småningom

insåg jag att det saknades en

bibliografi i ämnet.

Stefan Reitersjö började

sammanställa sitt eget innehav,

samlingen växte, liksom intresset

för att kartlägga utgivningar

i genren. KB blev basen för hans

efterforskningar.

– Jag började med att leta

tryckt material och hittade så

pass mycket att idén om att ge ut

en bibliografi fick fäste.

2003 utkom »Hundens bibliografi.

Hunden i litteraturen

– en svensk kynologisk bibliografi

1500–2000«. I inledningen

skriver Stefan Reitersjö:

»I den mänskliga kulturens

historia har hunden alltid spelat

en viktig roll, vare sig den

framträder som omtyckt

>

Inledningsvis

Svenskarna har högt förtroende

för sina bibliotek. Det

brukar undersökningar visa.

Det är glädjande och det

ställer krav på oss.

Bibliotekens traditionella

utbud måste ständigt utvecklas

och dessutom vidgas,

inte minst på grund av att

medierna förändras.

Uppbyggande av nya digitala

system gör att vi måste

ha en levande diskussion om

tillgänglighet och målgrupper.

KB är ett forskningsbibliotek

av ovärderlig nytta för

forskningens och de högre

utbildningarnas möjlighet att

nå källmaterial. När material

görs digitalt tillgängligt ställs

även andra krav på nationalbiblioteket.

Vi måste samla

personal med hög kompetens,

utpräglad servicekänsla och

förmåga att utveckla och

förnya. I mina täta kontakter

med omvärlden får jag ofta

kvitto på vårt goda rykte. Det

inspirerar och påminner om

att utmaningarna är stora och

av väsentlig nytta för Sverige

som kunskapsnation.

Gunnar Sahlin

RIKSBIBLIOTEKARIE

KB I SIFFROR

KB tillhandahåller ett brett

urval av fulltext- och referensdatabaser.

2007 laddades drygt

28 000 artiklar ner, vilket är en

fördubbling mot året innan.


Forts. från sidan 1

>

knähund vid ett kejserligt

hov, som kringstrykande byracka

slickandes Lasarus sår, eller som

betydande arbetskamrat i jakt,

vallning och livräddning.«

– Det är just drivkraften i

min forskning; att visa hundens

betydelse i olika tider och sammanhang.

I bibliografin kan han också

påvisa utvecklingen av synen på

hunden över tiden.

– Det finns en klar strömning

från 1800-talets extrema jaktoch

nyttosyn, över 50–60-talens

handböcker om hundhållning,

vidare till 70–80-talens hundpsykologiska

litteratur, fram till

90- och 2000-talens litteratur

om hundmassage. Hunden har

allt mer fått ta plats som familjemedlem

och individ.

Något som också säger en hel

del om samhället och dess förändring,

betonar Stefan Reitersjö,

och som gör bibliografin intressant

även ur ett idéhistoriskt

och humanistiskt perspektiv.

Den alldeles nyutkomna

jubileumsboken »100 år med

hundstallet« är ett beställningsverk

från Svenska Hundskyddsföreningen.

Inför arbetet med

den återvände Stefan Reitersjö

till KB och till vad han betecknar

som rena detektivarbetet.

– Jag letade material i olika

arkiv och KB visade sig vara en

guldgruva. I skriftsamlingen,

porträttsamlingen och i tidningsarkivet

fanns det mesta och det

som inte fanns där hjälpte man

mig att få fram från andra arkiv.

Nu har han inlett drömprojektet,

det de bägge tidigare

böckerna lett fram till.

– Det ska bli ett brett upplagt

arbete om hundens världshistoria,

en trilogi där min plan är att

den första delen ska ligga klar

om 2–3 år.

Det betyder många timmar i

KB:s forskarsal. I sammanhanget

vill Stefan Reitersjö framföra

två önskemål.

– Det ena är att KB ändrar på

systemet att man som rullstolsburen

måste ringa på vakten

för att komma in. De är ibland

upptagna och det skulle underlätta

oerhört om man istället

hade dörröppnare. Mitt andra

önskemål är att besökare på KB,

som inte är handikappade, inte

använder de bägge handikapptoaletter

som finns. Med detta

skulle allt vara perfekt.


Text CR Foto UHN

UR SAMLINGARNA

Komplett katalog över inkunabler i British Library

AKTUELLT

Svårslagen tidsspegel

I KB:s samlingar finns

ungefär 10,5 miljoner s.k.

vardagstryck, plus 500 000

affischer. Enbart under förra

året utökades samlingen,

genom pliktleveranser, med

116 000 tryck av de mest

skilda slag. Materialet upptar

nu ungefär 11 500 hyllmeter.

– Vardagstrycket i KB:s

samlingar daterar sig

framförallt från 1800-talet

och framåt, men det finns

också objekt från 1700-talet,

FAVORITEN ❣

KB har nu den kompletta katalogen, i 13 band, över de ca 10 000

inkunabler (böcker tryckta före 1501) som finns i British Library. Utgivningen

av katalogen påbörjades 1908 och verket betraktas som en av

auktoriteterna inom området. Det senaste förvärvet, som omfattar de

bägge avslutande banden »England« och »Hebraica«, innehåller liksom

de tidigare såväl bibliografiska data som analyser av den typografiska

utvecklingen. Katalogens titel är »Catalogue of books printed in the XVth

century now in the British Library«. För ytterligare information kontakta

Johannes Rudberg, johannes.rudberg@kb.se

Text CR Foto UHN

Som tidsspegel är vardagstrycket svårslaget.

Ett exempel är matsedeln från Grand

Hotel i Stockholm, från 1956, där såväl umgängesvanor

som mode tydligt framträder.

som bokauktionskataloger, almanackor och frökataloger, berättar Maja

Markhouss, bibliotekarie på enheten för Tidningar och vardagstryck.

I KB:s värld används vardagstryck främst i forskningssammanhang,

men nationellt och internationellt är de också högintressanta som

samlarobjekt.

Förra året arrangerades i Baltimore, USA, den första bibliotekskonferensen

på temat ephemera (den engelskspråkiga världens begrepp för

vardagstryck, från grekiskans ephemeron – i fri översättning dagslända).

Där samlades privatsamlare, antikvitetshandlare liksom ansvariga från

bibliotek, museer och arkiv.

– Gemensamma frågor, oavsett profession eller nationalitet, är användning,

bevarande och tillgänglighet genom katalogisering, digitalisering och

utställningar, säger KB:s deltagare på konferensen, Maja Markhouss.


Text CR Foto UHN

Klippböcker från en krigskorrespondent

Om man har brittisk 40-talsfilm som intresse och, i arbetet med

att bringa ordning i en efterlämnad samling, hittar en notering om en

krigskorrespondent i London, klickar det naturligtvis. Karin Sterky,

arkivarie och filmvetare på enheten för handskrifter, kartor och bilder,

var i färd med att för Ediffah (digital infrastruktur för arkiv och handskrifter)

sortera material efter psykiatern Harald Fröderström, när hon såg

en hänvisning till sonen – journalisten och krigskorrespondenten Kurt

Fröderström.

– Det måste jag ju titta närmare på.

I samlingen hittade Karin ett tiotal album som tillhört Kurt Fröderström.

I dem fanns foton (ofta med personliga kommentarer), pressklipp, personliga

anteckningar och manus för de många sändningar över BBC som

Kurt Fröderström gjorde under krigsåren.

– Man börjar bläddra och så är man fast i hans skildringar av en både

tragisk och spännande tid. Det jag tycker är fascinerande med Kurt

Fröderströms material, bortsett från den epok det illustrerar, är hans sätt

att blanda det privata och det professionella livet. Man får dagböcker

och arbetsmaterial i ett. Spännande grejer!

Text CR Foto UHN

AKTUELLT

Ny publik söktjänst

i LIBRIS

Som en del i projektet SwePub

(Samlad ingång till och redovisning

av svensk vetenskaplig publicering),

inom ramen för OpenAccess.

se, ska en ny publik söktjänst för

svenska vetenskapliga publikationer

utvecklas.

Söktjänsten, som ska integreras

med LIBRIS nationella system,

beräknas vara klar under nästa år.

Kravspecifikationen har gått

på remiss till alla högskolor och

universitet och nu pågår en sammanställning

av remissvaren.

För ytterligare information

kontakta Kristin Olofsson,

kristin.olofsson@kb.se Text CR

KB nyheter ges ut av Kungl. biblioteket i

samarbete med Rydman’s.

Ansvarig utgivare Gunnar Sahlin

Projektledare Cecilia Rydman

Grafisk form Kristian Ekfors

Foto Ulf Huett Nilsson

Illustration Annika Huett

För ytterligare information kontakta

Sara Bengtzon, sara.bengtzon@kb.se

ISSN 1653-5979

Kurt Fröderströms album

innehåller foton, pressklipp,

personliga noteringar och manus

från krigstidens England.

More magazines by this user
Similar magazines