Anbudsinbjudan – inköp av ljudinspelningsutrustning till Kungliga ...

kb.se

Anbudsinbjudan – inköp av ljudinspelningsutrustning till Kungliga ...

Datum/Date Dnr/Ref.no.

2013-11-07 137-KB 186-2013

Anbudsinbjudan inköp av

ljudinspelningsutrustning till Kungliga

biblioteket (KB)

Inbjudan att lämna anbudssvar gällande ljudinspelningsutrustning till

Kungliga biblioteket (KB).

KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta och det

handskrivna kulturarvet, samt är det nationella arkivet för ljud, bild och

rörliga medier. KB:s uppgift är bl.a. att samla in, bevara och

tillhandahålla svenskt tryck, vissa elektroniska dokument samt ljud, bild

och rörliga medier.

Denna upphandling görs som en förenklad upphandling enligt lagen

om offentlig upphandling (LOU).

Sista dag för att lämna anbud är 2013-12-09. Anbudssvaren kommer att

öppnas 2013-12-10.

Välkommen med ert anbud!

Med vänlig hälsning

Karin Jortfelt

Inköps- och upphandlingshandläggare

POST / MAIL BESÖK / VISITS TEL / PHONE FAX E-POST / MAIL / WEB

Box 5039

SE-102 41 Stockholm

Humlegården,

Stockholm

+46 10 709 30 00 +46 10 709 39 25 kungl.biblioteket@kb.se

www.kb.se

SWEDEN Org.nr. 202100-1710


2

Innehållsförteckning

1. Inledning ......................................................................... 3

1.1. Bakgrund ........................................................................ 3

2. Formalia ......................................................................... 3

2.1. Kontaktpersoner ............................................................. 4

2.2. Rättelse .......................................................................... 5

3. Allmänna och lagenliga krav ........................................ 5

4. Teknisk kravspecifikation mjukvara ........................... 6

4.1. Mjukvara allmänt ........................................................... 6

4.2. Mjukvaruversion ............................................................ 6

4.3. Mjukvaras integration med hårdvara ............................. 6

5. Teknisk kravspecifikation hårdvara ............................ 6

5.1. Hårdvara allmänt............................................................ 6

5.1.1. Hårdvara dator ............................................................. 6

5.1.2. Hårdvara AD/DA interface .......................................... 6

5.1.3. Interface 32 kanaler x2 ................................................ 7

5.1.4. Interface 16 kanaler ..................................................... 7

5.1.5. Interface 8 kanaler ....................................................... 7

5.2. Nätverk .......................................................................... 7

5.3. Uppgradering/uppdatering ............................................. 7

6. Övriga krav som utvärderas ......................................... 7

6.1.1. Support svarstid ........................................................... 7

6.1.2. Supportkostnad ............................................................ 7

6.1.3. Leveranstid .................................................................. 8

6.1.4. Pris ............................................................................... 8

7. Utvärdering .................................................................... 8

7.1. Utvärderingsmetod......................................................... 8

7.2. Utvärderingskriterier ...................................................... 8

7.2.1. Tekniska krav 70 % ..................................................... 8

7.2.2. Pris 30 %...................................................................... 9

8. Kommersiella villkor - avtalsförslag .......................... 10

9. Allmänna villkor .......................................................... 11

10. Förlaga till sanningsförsäkran.................................... 22

11. Checklista ..................................................................... 23

Bilaga 1: Anbudssvar ....................................................................... 24


3

1. Inledning

KB har sina huvudsakliga lokaler i centrala Stockholm. Mer

information om bibliotekets arbete och uppgifter återfinns på webbsidan

www.kb.se.

1.1. Bakgrund

KB:s avdelning för audiovisuella medier, som också utgör Sveriges

nationalarkiv för dessa medier, digitaliserar ljudband för att bevara

innehållet för framtida forskning.

Nuvarande mjukvara från 2006, baserad på Pro Tools, behöver

uppgraderas för att säkerställa fortsatt drift. Fyra system (dator, AD/DA

interface och mjukvara som en enhet) behöver uppdateras.

Systemen avser:

2 system á 32 kanaler,

1 system á 16 kanaler och

1 system á 8 kanaler.

2. Formalia

Upphandlingsform:

Beställare:

Utformning:

Adress:

Förenklad upphandling enlig lagen

om offentlig upphandling (2007:1091).

Kungl. biblioteket, KB

Anbud skall vara skriftliga och lämnas i ett

slutet kuvert märkt "Anbud 137-KB 186-

2013".

Handlingarna skickas till adressen

Kungl. biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Anbud kan även lämnas in i KB:s reception i

Humlegården, Stockholm. För KB:s

öppettider, se www.kb.se


4

Anbudstid: Anbud skall vara KB tillhanda senast 2013-

12-09. För sent inkomna anbud kommer

inte att beaktas.

Anbudets giltighetstid:

Anbudsgivarens

anbudskostnader:

Språk:

Sekretess:

Inlämnade anbud skall vara bindande till

2014-02-28.

KB ersätter inga kostnader i samband med

utformning, överlämnande eller uppföljning.

Anbud skall vara skrivet på svenska eller

engelska.

Anbudet skall vara skriftligt och

undertecknat av behörig firmatecknare.

Under upphandlingsförfarandet gäller

Sveriges offentlighets- och sekretesslag.

Om anbudsgivaren önskar att delar av

anbudet även ska sekretesskyddas efter

tilldelningsbeslut skall skäl till detta lämnas i

anbudet.

2.1. Kontaktpersoner

Mikael Johansson Enheten för teknik

Tel: 010-709 32 48

E-postadress: mikael.johansson@kb.se

Enhetschef Kaisa Unander, Enheten för teknik

Tel: 010 709 32 58

E-postadress: kaisa.unander@kb.se

Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt

Tel: 010 709 31 17

E-postadress: karin.jortfelt@kb.se

Om behov av klargörande uppstår önskar KB få in eventuella frågor i

skriftlig form via e-post. Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att

sändas ut till samtliga leverantörer som efterfrågat

förfrågningsunderlaget samt finnas på webbadressen

http://www.kb.se/om/upphandling/

Av svaren kommer det inte att framgå vem som ställt frågan.


5

2.2. Rättelse

Rättelser av anbud under prövningen får endast göras i enlighet med

lagen om offentlig upphandling. Förtydliganden och kompletteringar

kan komma att göras om detta kan ske utan risk för särbehandling eller

konkurrensbegränsningar.

3. Allmänna och lagenliga krav

Allmänna krav ställs för att kvalificera en leverantör, se checklistan,

avsnitt 8. Den efterfrågade dokumentationen skall omfatta både

anbudsgivande leverantör och eventuell underleverantör.

Ansökande leverantör skall ha erfarenhet av det verksamhetsområde

inom vilket anbud lämnas.

Leverantör skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda

krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter.

Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för

brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i

yrkesutövningen. Förlaga för en sanningsförsäkran bifogas detta

förfrågningsunderlag.

Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. Leverantören och

eventuella underleverantörer skall redovisa nyckeltal där likviditeten

uppgår till mer än 1,5 och där soliditeten är högre än 25 procent.

Beräkningsgrund är de nyckeltal som redovisades vid utgången av det

senast avslutade verksamhetsåret.

I det fall lägre nyckeltal redovisas skall leverantören ändå anses

uppfylla dessa krav om leverantören lämnat en sådan förklaring att det

kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomiska

stabilitet.

Om anbudsgivarens finansiella styrka inte kan garanteras eller övriga

krav enligt 10 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling inte kan

uppfyllas, kommer ansökan att förkastas utan vidare prövning.


6

4. Teknisk kravspecifikation mjukvara

4.1. Mjukvara allmänt

För vart och ett av de fyra systemen skall förslag lämnas baserade både

på Pro Tools och Nuendo.

4.2. Mjukvaruversion

Leverantören skall redovisa vilken version av mjukvaran som

installeras på varje system.

4.3. Mjukvaras integration med hårdvara

Systemet bör kunna rendera/rita upp en vågform samtidigt som

redigering sker i en fil, utifrån föreslagen hårdvara.

5. Teknisk kravspecifikation hårdvara

5.1. Hårdvara allmänt

Hårdvara skall vara godkänd eller utprövad med respektive mjukvara

och fungera som en enhet för varje system.

5.1.1. Hårdvara dator

Leverantören skall specificera hårdvara och lämna information om:

- operativsystem,

- processortyp,

- klockfrekvens,

- antal kärnor,

- RAM,

- integrerad- eller separat skärm ingår,

- diskinterface,

- diskprestanda för varje dator till de olika systemen.

5.1.2. Hårdvara AD/DA interface

1. AD/DA interface skall beskrivas utifrån fabrikat samt teknisk

specifikation.

2. För samtliga interface gäller att de skall hantera balanserade och

obalanserade kontakter av någon av dessa typer, D-sub

”multikanalpiska”, XLR eller tele 6,3 mm som anslutning till


7

interface. För medföljande kablage skall det vara XLR för

anslutning till avspelningsutrustning.

3. Samtliga interface skall vara ställbara mellan +4 dBu och -10

dBv i ingångskänslighet.

5.1.3. Interface 32 kanaler x2

2 stycken system skall vara dimensionerad för att hanterar vardera 32

kanaler, 192 kHz, 16 bitar, simultant, där varje kanal ska kunna spela in

1 timma och 45 minuter (2 GB) i Broadcast Wave Format, hädanefter

kallat BWF, samt kunna sykronisera 8 stycken uppspelningsbandspelare

(Studer A807) vardera genom startpuls (play) vid start av inspelning i

mjukvaran.

5.1.4. Interface 16 kanaler

Systemet skall hantera samtidig inspelning på alla 16 kanaler med

minimum 48 kHz/16 bitar BWF.

5.1.5. Interface 8 kanaler

Systemet skall hantera samtidig inspelning på alla 8 kanaler med

minimum 48 kHz/16 bitar BWF.

5.2. Nätverk

Nätverkskortet för dator skall hantera 10/100/1000BASE-T Gigabit

Ethernet.

5.3. Uppgradering/uppdatering

Det bör framgå om uppgradering/uppdatering är kostnadsfri eller

om en uppgradering (major) respektive uppdatering (minor), kommer

att medföra en kostnad.

Kravet kommer att utvärderas

6. Övriga krav som utvärderas

6.1.1. Support svarstid

Leverantören skall ange svarstid under kontorstid, kl. 9-17 GMT +1.

6.1.2. Supportkostnad

Kostnaderna för support skall anges för 12, 24 respektive 36 månaders

supportavtal och det skall beskrivas vad som ingår i denna support.


8

6.1.3. Leveranstid

Leverantören skall redovisa om leveranstiden är mindre eller mer än 1

månad efter överprövningstidens slut.

6.1.4. Pris

Priset för vart och ett av de fyra systemen skall redovisas separat, både

med Pro Tools och med Nuendo.

7. Utvärdering

7.1. Utvärderingsmetod

Efterfrågade uppgifter skall redovisas på i förfrågningsunderlaget

angivet sätt.

Prövning av anbuden sker i två steg:

1. Kontroll av uppfyllande av skallkrav.

2. Anbudsutvärdering av bör-kraven.

En förutsättning för utvärdering är att anbud innehåller samtliga

begärda uppgifter och att anbud uppfyller beställarnas skallkrav.

Anbuden utvärderas utifrån nedanstående beskrivning.

KB kommer att anta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt

med hänsyn tagen till angivna utvärderingskriterier.

7.2. Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterier:

a. Tekniska krav 70 %.

b. Pris 30 %

7.2.1. Tekniska krav 70 %

Tekniska kraven kommer att utvärderas efter nedanstående skala. Varje

svar poängsätts individuellt och en genomsnittspoäng räknas fram.

Krav Skala Max

poäng

6.1.1. Svarstid under kontorstid, kl. 9-

17 GMT +1.

20 poäng = Mycket väl

godkänt

15 poäng = Väl godkänt

10 poäng = Godkänt

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

20


9

6.1.2. Beskrivning av vad som ingår i

supportavtal.

6.1.3. Leveranstiden är mindre eller

mer än 1 månad efter

överprövningstidens slut.

20 poäng = Mycket väl

godkänt

15 poäng = Väl godkänt

10 poäng = Godkänt

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

30 poäng = Mycket väl

godkänt

20 poäng = Väl godkänt

10 poäng = Godkänt

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

Summa utvärderingskriterier 70

7.2.2. Pris 30 %

Priserna kommer att utvärderas efter nedanstående skala. Varje pris

poängsätts och en genomsnittspoäng räknas fram.

Pris Skala Max

poäng

6.1.2. Kostnaderna för support skall

anges för 12, 24 respektive 36

månaders supportavtal.

6.1.4. Redovisning av priset för varje

system med respektive efterfrågad

mjukvara.

5.3. Uppgradering/uppdatering är

kostnadsfri eller om en uppgradering

(major) respektive uppdatering

(minor), kommer att medföra en

kostnad för mjukvaran/drivrutiner.

9 poäng = Lägst pris

6 poäng = Mellan högst och

lägst

3 poäng = Högst pris

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

15 poäng = Lägst pris

10 poäng = Mellan högst och

lägst

5 poäng = Högst pris

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

6 poäng = Lägst pris

4 poäng = Mellan högst och

lägst

2 poäng = Högst pris

0 poäng = Otydliga eller

utlämnade uppgifter

Summa prispoäng 30

20

30

9

15

6


10

8. Kommersiella villkor - avtalsförslag

Mellan Kungl. biblioteket, 202100-1710, nedan kallat KB och

…………………………….………, nedan kallad Leverantören,

med organisationsnummer,………………………. och

adress………………………………..har denna dag träffats följande

avtal.

8.1. Avtalets art och omfattning

Leverantören förbinder sig att leverera Hårdvaran och Mjukvaran

(Produkterna), inklusive eventuellt support samt uppgraderingar och

uppdateringar på de villkor som framgår av detta avtal (härefter

benämnt ”Avtalet”), varvid avses dessa avtalsvillkor (pkt 8) jämte

bilagda Allmänna villkor samt FFU i tillämpliga delar och

Leverantörens offert. Dessa åtaganden benämns i det följande

Uppdraget.

8.2. Avtalstid

Avtalet börjar gälla efter att beslut om leverantör har fattats och

lagenlig tid för överklagande har löpt ut. Leverans ska vara slutförd

senast 2013-xx-xx.

8.3. Uppdragstagarens skyldigheter

Leverantören skall inneha F-skattesedel. Om denna förpliktelse inte kan

uppfyllas upphör detta avtal omedelbart att gälla utan

ersättningsskyldighet för KB, såvida inte bristen är av endast tillfällig

karaktär och går att åtgärda utan menlig inverkan på avtalets

fullgörande eller för KB.

Leverantören har det fulla ansvaret för personal som används i

uppdraget och skall ansvara för samtliga skatter och sociala avgifter

avseende sin personal. För det fall KB åläggs att betala skatt, sociala

avgifter eller annan kostnad för Leverantören skall Leverantören hålla

KB skadeslös härför.

8.4. Avtalets ikraftträdande

Detta avtal skall anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när

behöriga företrädare för båda parter undertecknat två likalydande

originalavtal.

8.5. Avtalsbilagor


11

9. Allmänna villkor

Definitioner

Beställning

Hårdvara

Kontrakt

Leverans

Produkt

Programvara

Tjänster

Uppdraget

Överenskommen omfattning av Leveransen

samt krav på Leveransen, som Parterna

särskilt har överenskommit att Leveransen

ska möta.

Med hårdvara avses fysisk it-hårdvara, som

specificerats i förfrågningsunderlaget och i

leverantöres svar på förfrågningsunderlaget.

Det avtal som upprättas mellan Kunden och

Leverantören i samband med

upphandlingen.

Den slutliga Leverans som ska ske i enlighet

med Kontraktet.

Samlingsnamn för både Hårdvara och

Programvara.

Den mjukvara som anges i förfrågningsunderlaget

och i Leverantörens anbud.

Tjänster som har en nära anknytning till

Produkten. Exempelvis installation,

konfiguration och anpassning, underhåll,

service samt support.

Leverans av Produkt och genomförande av

Tjänster.

1. Allmänt om genomförandet

Uppdraget ska utföras med omsorg, i enlighet med Kontraktet och dessa

Allmänna villkor samt på ett fackmannamässigt sätt.

Leverantören ska upprätthålla en god relation till Kunden med

utgångspunkt i en förståelse för Kundens verksamhet. Leverantören ska

hålla sig informerad om Kundens verksamhetsbehov och om större

förändringar för att kunna förbereda sig för att möta dessa behov.

Leverantören äger inte rätt att använda Kundens namn eller det faktum

att Leverantören utför uppdrag åt Kunden i reklamsammanhang

och/eller i marknadsföringssammanhang utan att i förväg ha inhämtat

skriftligt medgivande från Kunden.

Ramavtalsleverantör ska leverera nya Hårdvaror om inte Kund specifikt

efterfrågar annat.


12

2. Leverans

Produkten ska levereras till den adress som framgår av Beställningen.

Leveransdagen är den dag då Produkterna installerats och testats i sin

miljö och godkänts av KB.

Godkänner Kunden inte Leveransen ska Leverantören snarast åtgärda

brist eller fel.

Avvikelse från Avtalad specifikation som är utan betydelse för

Leveransens avsedda användning och som enligt Kunden inte innebär

en olägenhet ska inte påverka fastställandet av effektiv leveransdag.

Leveransen ska trots sådan avvikelse anses uppfylla Avtalad

specifikation.

Avvikelse som avses i denna punkt ska avhjälpas av Leverantören inom

skälig tid.

Leverans ska ske fritt Kundens lokaler i Sverige, i enlighet med

Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP). DDP innebär att

Leverantörens står för samtliga risker och kostnader fram till det att

Produkten finns tillgänglig på den plats som angivits i Kontraktet.

3. Dokumentation

I leveransen ingår erforderlig användardokumentation i form av

handböcker eller andra anvisningar. Användardokumentationen skall

vara avfattad på svenska eller engelska.

4. Villkor för programvaror

Utöver dessa villkor gäller för programvaror särskilda villkor, som

bifogas dessa försäljningsvillkor eller programvaran. Strider villkoren

mot varandra, gäller programvaruvillkoren. Köparen får en Icke

exklusiv nyttjanderätt till programvaror, som levereras på eget medla

eller som ingår i utrustningen. Kunden erhåller således ingen annan rätt.

5. Pris och betalning

Parterna har i Beställningen kommit överens om priset för Leveransen.

Avtalade priser avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i

den mån inte annat särskilt anges. Om annat inte anges, är priserna fasta

och angivna i svenska kronor. Någon prisjustering får inte ske om detta

inte särskilt anges i Kontraktet.

Vid fastpris har Leverantören rätt till ersättning efter

leveransgodkännande.


13

Betalning sker mot faktura. Leverantören ska efter överenskommelse

med Kunden erbjuda elektroniska fakturor. Dessa ska vara av

standarden ”Svefaktura” (VERVAFS 2007:1) om annat inte

framgår av Kontraktet. Fakturorna ska vara specificerade enligt

överenskommelse mellan Kunden och Leverantörens.

Leverantören ska utforma fakturor till Kund på ett enkelt och

lättförståeligt sätt. Flexibilitet i fakturering ska tillgodoses så att Kund

erbjuds möjlighet att specificera fakturan. Av fakturan ska framgå

ramavtalsnummer, avtalsreferens, kostnadsställe (referens),

Leveransens innehåll, arten och omfattningen av det arbete som utförts

under den tidsperiod som fakturan avser, kostnader under perioden samt

annan ersättning som skriftligen överenskommits.

Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från det att

fakturan kommit Kunden tillhanda. Kunden är dock aldrig skyldig att

erlägga betalning innan 30 dagar har löpt efter effektiv leveransdag.

13.12 Leverantören ska, såvida inte annat överenskommits, inom 30

dagar efter Leverans, till Kunden översända slutfaktura upptagande

samtliga återstående fordringar avseende Leveransen.

Leverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller

andra tillkommande avgifter.

6. Dröjsmål med betalning

Betalar Kunden inte avtalsenlig faktura i tid, och kunden ej bestrider

fakturan, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt

räntelagen (1975:635). Ränta regleras på anmodan av Leverantören.

Kunden har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall

Leverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och betalning inte

sker på utsatt dag. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av

Kunden.

7. Försening

Försening föreligger när produkten levereras efter avtalad leveransdag.

Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på

Kunden eller något förhållande på hans sida, får Kunden kräva

fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

Kräver Kunden fullgörelse av leverans har kunden rätt till ett prisavdrag

på 10% av avtalad köpeskilling.


14

Har Kunden krav på grund av Leverantörens försening får köparen hålla

inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

Försening föreligger inte om Leverantören försenas eller hindras att

fullfölja Leveransen på grund av förhållande som beror på Kunden.

Leverantören äger rätt att flytta fram installationsdagen och avtalad

leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna motiverad

tidpunkt. Tidpunkten ska skriftligen meddelas Kunden i skäligt tid. Om

leveransförsening som beror på Kunden eller något förhållande på

Kundens sida pågår mer än sammanlagt tre (3) månader kan

Leverantören genom skriftligt meddelande till Kunden häva Kontraktet

i sin helhet.

Finner Part att försening kommer att inträffa eller framstår försening

som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas den andra

Parten. Därvid ska anges orsaken till förseningen samt såvitt möjlig

tidpunkt för Leverans. Underlåter Part att inom skälig tid lämna sådant

meddelande, har den andra Parten rätt till ersättning för den skada som

kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

8. Felansvar

Tiden under vilken Leverantören ansvarar för fel börjar löpa från och

med Produkten levererats. Leverantören förbinder sig att omgående

byta Produkt som inte fungerar vid Leverans mot ny Produkt. Vid byte

står Leverantören risken för Produkten samt för Produktens

transportkostnader.

Om Leverantören, eller någon på Leverantörens sida, brister i Leverans

eller i att utföra Uppdrag enligt Kontraktet, Leveransen innehåller fel

eller brist i förhållande till Kontraktet eller Beställningen eller om

Leveransen inte uppfyller förväntad funktionalitet genom att vid

upprepade tillfällen inom en kortare period är obrukbar för det avsedda

ändamålet, är Leverantören skyldig att, efter skriftlig reklamation från

Kunden, utan oskäligt uppehåll och på plats hos kunden vidta rättelse.

Rättelse ska ske, utan kostnad för Kunden, genom att Leverantören

snarast fullgör Leveransen eller korrigerar felet eller bristen, i enlighet

med Kontraktet. Sker inte rättelse utan oskäligt uppehåll har Kunden

rätt till vite. Härutöver har Kunden rätt till skadestånd inom ramen för

avtalad ansvars-begränsning. Nedsättning av ersättningen som har

utgått på grund av fel eller brist och viten på grund av försenat

felavhjälpande ska avräknas från sådant skadestånd.

Är felet av väsentlig betydelse för Kundens användning av Leveransen

och Leverantören insåg eller borde ha insett detta har Kunden rätt att


15

efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva

hela Kontraktet eller den del av Kontraktet som hänför sig till grunden

för hävningen.

Kund äger rätt att vid utbyten av Produkt med fel, behålla

lagringsmedia i form av hårddisk eller motsvarande på grund av

Kundens gällande säkerhetsföreskrifter.

Eventuell kostnad för detta ska anges i Kontraktet.

Leverantörens ansvar omfattar inte:

a) fel eller brist förorsakade genom Kundens användning av Leveransen

med annan utrustning, tillbehör eller Produkt på ett sätt som påverkar

Leveransen, dock att Leverantören alltid ansvarar för att Leveransen

fungerar i Kundens drift- och systemmiljö och mot de i Kontraktet

angivna eller i övrigt avsedda gränssnitten, eller

b) fel eller brist förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller

ingrepp i Leveransen som inte skett i enlighet med Leverantörens

instruktioner, eller

c) fel eller brist förorsakade genom Kundens användning av Leveransen

på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller

genom försummelse av Kunden, dennes personal eller tredje part eller

genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll.

Avvikelse från Kontraktet som är utan betydelse för Leveransens

avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kunden

omfattas inte av Leverantörens ansvar för fel och/eller brist. Sådan

avvikelse ska avhjälpas av Leverantören inom skälig tid.

Kundens godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller

handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för sådana fel och/eller

brister som uppenbart inte kunnat upptäckas av Kunden.

Utöver vad som anges om felavhjälpande ovan, tillhandahåller

Leverantören service och underhåll enligt vad som reglerats i

Kontraktet. Villkoren för service och underhåll anges i Kontraktet.

Leverantören garanterar att reservdelar i Leveransen avseende

Produkten ska finnas tillgängligt i vart fall under en period av tre (3) år

från effektiv leveransdag.

9. Garanti

Tillverkarens standardgaranti ska alltid medfölja samtliga Produkter

som köps. Leverantören lämnar minst samma garantitid och

garantivillkor som respektive tillverkare tillhandahåller för upphandlad


16

Produkt. Tillverkarens standardgaranti börjar gälla från och med

Produkten levererats

Leverantören ansvarar för att:

· Ta emot felanmälan samt felanmäld Produkt från Kund

· Ombesörja att felet åtgärdas

· Avisera för Kund att felet är åtgärdat och Produkten klar för

avhämtning

Kund kan i Kontraktet avtala om egna anpassningar för hantering av

tillverkarens standardgaranti.

Leverantörens ansvar gäller för fel och/eller brist som Kunden anmäler

inom 90 dagar efter det att Kunden har märkt felet och/eller bristen

inom tillverkarens standardgaranti. För den Produkt eller del där av som

byts ut eller reparerats erbjuder Leverantören samma garantivillkor som

för den ursprungliga Produkten, dock maximalt ett år efter den

ursprungliga Produktens standardgaranti löpt ut. Detta ansvar omfattar

även skador som utbytta eller reparerade delar orsakar på andra

delar av Produkten.

Leverantören garanterar att Produkten uppfyller kraven i

förfrågningsunderlaget, Leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

och i specifikation. Leverantören är till följd av detta skyldig att i

enlighet med bestämmelserna i denna punkt på egen bekostnad och risk,

genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten, vilka beror

på bristfällighet i konstruktion, material, tillverkning eller annat arbete

eller som består i att Produkten i övrigt inte uppfyller Kontraktet.

Om Leverantören inte har avhjälpt felet när maximalt vite har utgått,

kan Kunden skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist om 15

dagar för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har

Kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot felet.

10. Intrångstalan

Leverantören ansvarar för att denne från rättighetshavarna har inhämtat

de rättigheter som erfordras för utförandet av Uppdraget och

Leveransen. Härtill svarar Leverantören för att det inte erfordras någon

ytterligare licens eller royaltybetalning eller dylikt för Kundens

användning av Leveransen i den mån inte annat framgår av Kontraktet.

Leverantören garanterar att Kundens användning av och/eller

förfogande av Leveransen i oförändrat skick i enlighet med Kontraktet

och dessa Allmänna villkor inte gör intrång i tredje parts immateriella

rättigheter. Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden

om krav riktas eller talan förs mot Kunden om intrång på grund av

användningen i Sverige, EU, EES och andra av Parterna överenskomna


17

länder, av Leveransen, dock att Leverantören åtar sig att föra talan eller

förlikningsförhandlingar i samråd med Kunden om Kunden så begär.

Leverantören åtar sig att föra talan respektive förlikningsförhandlingar

på det för Kunden mest fördelaktiga sättet och enligt Kundens skäliga

instruktioner vad gäller frågor om hur talan förs. Detta innebär inte en

rätt för Kunden att ge instruktioner eller besluta om innehållet i en

eventuell förlikning. Leverantören åtar sig vidare att ersätta Kunden för

de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom

kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller endast under

förutsättning att Leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas av

Kunden om framförda anspråk eller väckt talan.

Om intrång slutgiltigt befinns föreligga och Leverantören på sätt som

ovan anförts fått deltaga i rättegång och förlikning eller om det enligt

Leverantörens egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger,

ska Leverantören på egen bekostnad endera:

a) tillförsäkra Kunden rätt att fortsätta använda Leveransen,

b) ersätta Leveransen med motsvarande vars användning inte innebär

intrång och

som Kunden godkänner,

c) ändra Leveransen så att intrång inte föreligger,

d) återta Leveransen och kreditera Kunden för ett belopp motsvarande

värdet med avdrag för tid för användning och normal avskrivningstid,

eller

e) ersätta den del av Leveransen som utgör intrång med annan del som

Kunden godkänner och som inte innebär intrång i tredje parts rätt.

Leverantörens rätt att återta Leveransen och kreditera Kunden ska gälla

som ett sista alternativ. Fullgör Leverantören inte inom skälig tid sin

skyldighet enligt ovan, har Kunden rätt till sådant avdrag på priset som

svarar mot Leveransens nedsatta värde på grund av intrånget.

Leverantören är inte ansvarig mot Kunden för intrångsanspråk som

grundas på att Programvara använts tillsammans med annan

programvara som inte ingår i Leveransen eller på att Programvara

ändrats eller använts på ett sätt för vilket den inte konstruerats och

Leverantören lämnat instruktion om hur Programvara kan användas.

Leverantörens ansvar för Kundens intrång i annans rätt är begränsad till

det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger, och Kunden kan

inte rikta andra anspråk mot Leverantören med anledning härav.


18

11. Ansvarsbegränsningar och befrielsegrunder

Om Part förhindras att fullgöra Kontraktet av omständighet utanför

Partens kontroll som Parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat

med och vars följder Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller

övervunnit eller av att Partens underleverantör förhindras fullgöra sin

Leverans på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra

befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och

befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett

om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag.

För att Part ska ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund ska Part

omedelbart då denne kan kännedom om sådan omständighet underrätta

den andra Parten härom. Om Kontraktets fullgörande till väsentlig del

förhindras för längre tid än 90 dagar på grund av sådan omständighet

äger Part rätt att, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda

Kontraktet.

Part ansvarar för skada som denne vållar den andra Parten om skadan

orsakats av fel eller försummelse. Parts skadeståndsansvar är begränsat

till direkt skada, dock högst med ett belopp per skadetillfälle

motsvarande det belopp som är högst av 35 prisbasbelopp respektive 20

% av Kontraktssumman. Denna begränsning omfattar inte viten,

prisavdrag eller räntor. Det nu sagda gäller inte om uppsåt eller grov

vårdslöshet föreligger.

Part ansvarar inte för andra Partens eventuella ersättningsskyldighet

gentemot tredje part. Begränsningen i detta stycke äger dock inte

tillämpning om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet och

inte heller för ansvar i fall som avses i avsnitt 12 Intrångstalan och 15

Sekretess.

Leverantören ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data utom

vad avser sådan förlust eller förvanskning av data som orsakats av

Leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering enligt Avtalad

specifikation och Kontraktet i övrigt, varvid Leverantören ansvarar

inom ramen för den begränsning som framgår i avsnitt 11.

12. Förtida upphörande

Om inte annat överenskommes i Kontraktet äger Kunden rätt att med

iakttagande av 60 dagars uppsägningstid, helt eller delvis säga upp

Kontraktet, avseende ännu inte genomförda delar, utan angivande av

skäl. Leverantören ska erhålla skälig ersättning för utfört arbete samt

styrkta nödvändiga utgifter.

Kunden har rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om:


19

a) Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter

eller sociala avgifter trots påpekande från Kunden, eller

b) Leverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska

brott, eller

c) person i ledande ställning hos Leverantören har belagts med

näringsförbud, eller

d) det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet

eller på annat sätt i samband med Upphandlingen, eller

e) det framkommer att Leverantören inte längre uppfyller obligatoriska

krav i Upphandlingens förfrågningsunderlag, eller

f) det framkommer att någon omständighet föreligger vilken skulle

utesluta en Leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap

1 § LOU, eller

g) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar,

inställer sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd, eller

h) företrädare för Leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller

om Leverantören tvingas betala skadestånd enligt diskrimineringslagen

(2008:567), eller i) Leverantören inte fullgör sina åtaganden på så sätt

att maximalt vite utgår.

Utöver vad som anges på annan plats i dessa Allmänna villkor äger Part

rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om motparten i väsentlig

mån brister i förpliktelse enligt Kontraktet och inte vidtar rättelse inom

30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Hävning med omedelbar

verkan kan ske om motparten vid upprepande tillfällen har gjort sig

skyldig till hävningsgrund enligt detta stycke. Detta oavsett om bristen

åtgärdats eller inte. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid

mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader i

väsentlig mån brustit i förpliktelser enligt Kontraktet.

Uppsägning och hävning avser, enligt Kundens val, hela Kontraktet

eller den del av Kontraktet som hänför sig till grunden för

uppsägningen eller hävningen.

Uppsägning och hävning ska skriftligen ställas till motpartens

kontaktperson under den av motparten angivna adressen. Part ska

därvid uppge grunden för uppsägningen eller hävningen. Har detta skett

ska uppsägning eller hävningen anses vara fullgjord.

Har Leverantören sagt upp Kontraktet med hänvisning till bristande

betalning övergår rättigheterna först när Kunden erlagt full betalning.

Alternativt kan Kunden begära att erlagda ersättningar återbetalas till

Kunden. Kunden ska i så fall återlämna erhållet material och äger inte

efter uppsägningen rätt att nyttja Leveransen.


20

Vid betalning i samband med uppsägning tillämpas reglerna för

betalning i Avsnitt 5 Pris och Betalning.

Leverantören ska ansvara för, samt kunna påvisa att, all information och

dokumentation tillhörande Kund har överlämnats och sedermera

raderats och förstörts.

13. Sekretess

Part kan inte till tredje part lämna ut handlingar eller på annat sätt

återge uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta

som affärseller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens interna

förhållanden, i annan utsträckning än som krävs för Uppdragets eller

Leveransens genomförande.

Sekretesskyldighet gäller inte för sådan information som Part kan visa

har blivit känd för denne på annat sätt än genom Leveransen eller

tillhandahållandet av Uppdraget eller som är allmänt känd.

Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att

lämna ut uppgifter.

I de fall Leverantören ges tillgång till, enligt offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400), skyddad information ska tillämpliga

bestämmelser i nämnda lag beaktas. Leverantören ska informera

Konsult och anlitad underleverantör om gällande sekretess.

Om Parterna inte avtalat annat gäller sekretess under kontraktstiden

samt under fem (5) år efter Kontraktets upphörande. När det gäller

uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag gäller sekretessen under

den tid som anges i lagen. Leverantören kan endast behandla, t.ex.

lagra, bearbeta eller lämna ut, Kundens data som behandlas i

Leveransen i den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållandet

av tjänsten. Detta åtagande gäller utan begränsning i tiden.

14. Försäkring

Giltig ansvarsförsäkring ska finnas vid Kontraktets ikraftträdande och

finnas under hela kontraktsperioden. På begäran av Kunden ska

Leverantören förete bestyrkt kopia av relevanta gällande

försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremier erlagts.

15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Part kan inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller

pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan.

Kund äger dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter

enligt Kontraktet, till ny organisation eller organisationsform för det fall

Kunden byter till sådan ny organisation eller organisationsform.


21

16. Ändringar och tillägg

Ändringar i, och tillägg till, Kontraktet ska för att vara gällande göras i

form av skriftliga tillägg vilka ska biläggas det ursprungliga Kontraktet.

Sådana ändringar och tillägg, ska vara undertecknade av båda Parter.

17. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvister angående tolkning eller tillämpning av ett Kontrakt samt övriga

avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i

första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte

uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk

allmän domstol.

Rättigheter och skyldigheter enligt detta Kontrakt bestäms av svensk

lag med undantag av dess lagvalsregler.


22

10. Förlaga till sanningsförsäkran

Härmed försäkras på heder och samvete att

Företaget:

med organisationsnummer:

och i företaget verksamma personer, som genom att vara ägare/delägare

eller genom sin befattning i företaget har rätt att företräda detta:

inte är i konkurs, likvidation eller under tvångsförhandling,

inte heller föremål för ackord eller annat liknande förfarande, eller tills

vidare inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud,

inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,

tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom, inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen.

Ort, datum

Firmatecknarens underskrift

Befattning


23

11. Checklista

Innan ni skickar er ansökan kontrollera att följande dokument finns

med och är numrerade enligt nedanstående:

Nr Dokument Checklista

1 Kopia på registreringsbevis

2 Sanningsförsäkran

3 Omsättningsuppgift

4 Kopia på de två senaste årens bokslut.

5 Bekräftelse av att begärda nyckeltal

uppfylls, eller förklaring till varför så

inte är fallet.

6 Beskrivning av verksamhet,

organisation och kompetens

7 Ifylld Bilaga 1

8 Ansökan skall undertecknas av behörig

firmatecknare

9 Kontaktperson på företaget


24

Bilaga 1: Anbudssvar

Svar på skall-krav

Fråga

4.1. För varje system skall två förslag

lämnas baserat på Pro Tools respektive

Nuendo.

4.2 Leverantören skall redovisa vilken

version av mjukvaran som installeras

på varje system.

5.1 Hårdvara skall vara godkänd eller

utprövad med respektive mjukvara och

fungera som en enhet för varje system.

5.1.1 Leverantören skall specificera

hårdvara. Specifikationen skall

innehålla information om:

- operativsystem,

- processortyp,

- klockfrekvens,

- antal kärnor,

- RAM,

- integrerad- eller externskärm ingår,

- diskinterface

- diskprestanda för varje dator till de

olika systemen.

5.1.2.1 AD/DA interface skall

beskrivas utifrån fabrikat samt teknisk

specifikation.

5.1.2.2 För samtliga interface gäller att

de skall hantera balanserade och

obalanserade kontakter av någon av

dessa typer, D-sub ”multikanalpiska”,

XLR eller tele 6,3 mm som anslutning

till interface. För medföljande kablage

skall det vara XLR för anslutning till

avspelningsutrustning.

5.1.2.3 Samtliga interface skall vara

ställbara mellan +4 dBu och -10 dBv i

ingångskänslighet.

5.1.3 Två stycken system skall vara

dimensionerad att hanterar vardera 32

kanaler, 192 kHz, 16 bitar, simultant,

där varje kanal ska kunna spela in 1

Svar: ja/nej alt. kort redovisning


25

timma och 45 minuter (2 GB) i

Broadcast Wave Format, hädanefter

kallat BWF, samt kunna sykronisera 8

stycken uppspelningsbandspelare

(Studer A807) vardera genom startpuls

(play) vid start av inspelning i

mjukvaran.

5.1.4 Systemet skall hantera samtidig

inspelning på alla 16 kanaler med

minimum 48 kHz/16 bitar BWF.

5.1.5 Systemet skall hantera samtidig

inspelning på alla 8 kanaler med

minimum 48 kHz/16 bitar BWF.

5.2 Nätverkskortet från dator skall

hantera 10/100/1000BASE-T Gigabit

Ethernet.

Svar på skall-krav vilka kommer att utvärderas

Fråga

6.1.1. Leverantören skall ange

svarstid under kontorstid, kl. 9-17

GMT +1.

6.1.2. Kostnaderna för support skall

anges för 12, 24 respektive 36

månaders supportavtal och det skall

beskrivas vad som ingår i denna.

support.

6.1.3. Leverantören skall redovisa om

leveranstiden är mindre eller mer än 1

månad efter överprövningstidens slut.

6.1.4. Priset för varje system med

respektive efterfrågad mjukvara skall

redovisas .

Svar

Svarstid =

12 månader =

24 månader =

36 månader =

Mjukvara =

Svar på bör-krav vilka kommer att utvärderas

Fråga

4.3 Systemet bör rendera/rita upp en

vågform samtidigt som redigering

sker i en fil, utifrån förelagen

hårdvara.

5.3. Det bör framgå om

uppgradering/uppdatering är

kostnadsfri eller

Svar


26

om en uppgradering (major)

respektive uppdatering (minor),

kommer att medföra en kostnad för

mjukvaran/drivrutiner

Namn

Titel/Funktion

More magazines by this user
Similar magazines