Redovisning Ansökningar sänds till: Digitalisering

kb.se

Redovisning Ansökningar sänds till: Digitalisering

Utlysning 2010

Kungl. biblioteket utlyser bidrag till utvecklingsprojekt inom följande verksamhetsfält:

Digitalisering

Katalogfrågor

Kompetensutveckling

Open Access

Nationella licenser för e-resurser

Inom varje fält har prioriterade insatser angivits med stöd av respektive expert- eller styrgrupp. Denna

kommer sedan att bedöma ansökningarna och lämna förslag till beslut till Riksbibliotekarien. Beslut

förväntas kunna tas i november.

Projekten ska vara av allmänt intresse för informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.

Projekten ska i huvudsak genomföras under 2010 och finansieras från anslagen för projektbidrag och

kompetensutveckling. Dessa uppgick år 2009 till 5.3 miljoner respektive en miljon kronor.

När projekten bereds tar vi hänsyn till om genomförandet också kräver direkta insatser från enheter

inom KB. Stöd till projekt förutsätter i sådana fall att medel för interna insatser inom KB kan anvisas.

Redovisning

Redovisning av genomförda projekt ska ske senast två månader efter genomförandet. Redovisningen ska

ske i en rapport ställd till KB, och ska omfatta en innehållsmässig och en ekonomisk uppföljning av

projektet. Detta följer av KB:s generella regler. Redovisningen bör även publiceras på lämpligt sätt.

Ansökningarna bör utarbetas med stöd av den här angivna Lathunden för ansökningar och med hänsyn

till riktlinjerna för indirekta kostnader, se Relaterad information.

Ansökan ska göras på Nationell samverkans blankett (se Relaterad information) och sändas in i två

versioner.

• Ansökan i elektronisk form ska vara avdelningen för Nationell samverkan tillhanda senast den 30

september 2009. E-post till Karin Carlsson George

• Ansökan på papper ska ha underskrift av sökande och ansvarig chef, samt vara poststämplad

eller ha inkommit till avdelningen för Nationell samverkan senast den 2 oktober 2009.

Ansökningar sänds till:

Kungl. biblioteket

Avdelningen för Nationell samverkan

Box 5039

102 41 Stockholm

Kontakt:

Allmän information om utlysningen: Jan Hagerlid, tel.: 08 463 42 70.

E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Information för respektive verksamhetsfält från expertgruppernas sekreterare, se respektive område.

Upp

Digitalisering

Projekten ska ge förslag på lösningar och arbetssätt som utvecklar möjligheten till samarbeten och

gemensamma plattformar för produktion, arkivering och tillgängliggörande inom området digitalisering.

En grundläggande förutsättning för detta är gemensamma standarder för digitalisering, arkivering

och visning av digitala objekt. Projekten ska genomföras som pilotprojekt med syfte att bedöma om

och hur resultatet kan fungera för användning i full skala vid svenska forskningsbibliotek och andra

minnesinstitutioner.


Skalbarhet är viktigt också i betydelsen att olika typer av material och efterfrågan kan kräva olika

insatser och ge resultat som skiljer sig åt i kvalitet, mängd metadata etc. Det bör finnas

rekommenderade nivåer för olika material och syften, med en miniminivå som är enkel att

implementera.

Projekten kan genomföras med en materialtyp eller flera. De kategorier som väljs bör ha ett bredare

intresse, t.ex. finnas vid många bibliotek eller vara av speciell nationell betydelse. Att välja olika

materialtyper innebär också att man testar konceptets räckvidd. Förslagen ska även beakta möjligheten

till interaktivitet, som t.ex. att man ska kunna kommentera materialet online.

För att ge kraft åt förslagen bör de baseras på faktorer och resurser som kan påverkas av biblioteken

själva eller i samverkan med andra aktörer och genom politiska beslut. I slutrapporterna från projekten

skall ingå en analys och beskrivning av vad som krävs för ett fullt utvecklat projekt med

nationell/internationell räckvidd.

Det övergripande målet för projekten är att bana väg för en digital nationell infrastruktur, som

stödjer ett brett tillgängliggörande av forskningsbibliotekens kulturarvsmaterial.

Handläggning av ansökningar

Ansökningar bedöms av expertgruppen för digitalisering efter beredning av expertgruppens sekreterare

Ana Duran.

Kontakt: Ana Duran, tel.: 08 463 44 43. E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upp

Katalogfrågor

I dag när information finns tillgänglig på många sätt måste biblioteken hitta nya vägar för att göra

katalogerna bättre. Många studier visar att användarna både vill ha bättre tillgång till materialet i sig i

fulltext och mer information om böcker och annat material i katalogerna, som innehållsförteckningar och

abstracts.

Hur kan bibliotekens kataloger berikas med denna typ av information, och hur kan bibliotekskatalogerna

samverka med andra resurser? Ett annat sätt att berika katalogerna är genom att erbjuda användarna

att bidra till katalogerna,

Detta är exempel på insatsområden men även andra undersökningar, tester eller förstudier välkomnas.

Handläggning av ansökningar

Ansökningar bedöms av expertgruppen för LIBRIS samkatalog eftr beredning av expertgruppens

sekreterare Pia Leth.

Kontakt: Pia Leth, tel.: 08 463 42 19. E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kompetensutveckling

Bakgrund

Strategisk kompetensutveckling är principiellt viktigt för biblioteken, och KB ger därför stöd till

kompetensutveckling med hjälp av centrala medel inom ramen för ordinarie bidragshantering.

Ekonomi och fördelning – bidragsansökningar och specifika satsningar

KB har ca 1 miljon kronor att fördela på projekt inom kompetensutveckling.

KB:s medel för kompetensutveckling fördelas efter årlig principdiskussion med Nationella

referensgruppen. Fördelningen görs i två delar; en del avsätts för bidragsansökningar, resterande del

avsätts för specifika satsningar initierade av Expertgruppen. Medel beviljas i första hand till större

satsningar inom kompetensutvecklingsområdet.

Kriterier


Kriterier för beviljande av bidragsansökningar är:

• Medlen används till kompetensutveckling inom biblioteksverksamhet, är nyskapande och avser

strategiskt viktiga områden. Med strategiskt viktiga områden avses t.ex. de områden

Expertgruppen tagit fram i sin behovsanalys. Läs mer

• Samverkan med andra bibliotek eller relevanta aktörer uppmuntras.

• Medfinansiering av det ansökande biblioteket uppmuntras.

• Spridningseffekten av kompetensutvecklingen är viktig och bör beskrivas i projektansökan.

Spridning kan t ex avse antalet deltagare, antalet deltagande institutioner, och/eller geografisk

räckvidd.

• Utvärdering ska ingå i projektet och ska beskrivas i ansökan.

Beviljade medel ska användas för kostnader avseende kompetensutveckling, inte för t.ex. resor, hotell

etc., driftskostnader, databaser eller planerad verksamhetsutveckling.

Vid bedömningen av ansökningarna vägs dessutom följande in:

• Projekt inom intressanta och strategiskt viktiga områden eller ämnen som ligger efter

uppmuntras.

• Projekt med intressant och nytänkande metod uppmuntras.

• Projekt med delfinansiering i form av deltagaravgift uppmuntras.

Deltagarfinansiering kan ses som naturlig för att upprätthålla en rättvis konkurrens inom

kompetensområdet.

• För kompetensutvecklingsinsatser i form av konferenser och seminarier tillämpas ett takbelopp

för stöd (kr/konferensdag). Resterande finansieras på annat sätt via sökanden.

• Stöd till kostnad för föredragshållare/experthjälp uppmuntras

Kriterier för avslag:

• Till kompetensutvecklingsinsatser som kan köpas från många leverantörer och inte är

nyskapande ges ej bidrag.

• Projekt som bedöms ingå i ordinarie verksamhet ges ej bidrag.

• Till projekt som innebär intern verksamhetsutveckling med det egna biblioteket som målgrupp,

utan extern spridning, ges ej bidrag även om det är strategiskt viktigt

Handläggning av ansökningar

Expertgruppen för kompetensfrågor bedömer bidragsansökningarna efter beredning av KB:s

utbildningssamordnare Karl Isaksson.

Kontakt: Karl Isaksson, tel.: 08 463 41 66. E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upp

OpenAccess.se

Modellprojekt för digitala lärresurser inom högskolan

Programmet har tidigare uppmärksammat digitala lärresurser och efterlyste i föregående utlysning

följande: ”Explorativa studier angående modeller och metoder för att tillgängliggöra forskningsdata och

digitala lärresurser inom samma ram som e-publikationer.” Projektet OER (Open Educational Resources)

i öppna arkiv tog upp frågan och har lämnat en slutrapport.

Där redovisas den hittills mest omfattande kartläggningen av hur svenska akademiska lärare ser på OER.

Begreppet är nytt för många, men en påfallande stor andel både skapar och använder OER i sitt arbete.

Man drar slutsatsen att de öppna arkiven är överlägsna för spridning och synlighet, men i dag saknar en

del funktioner som är viktiga för att hantera OER.

Man trycker på att det i dag saknas policies och riktlinjer för OER vid svenska lärosäten och det behövs

mer stöd och incitament till lärare som vill arbeta med OER.


Utveckla modeller

Programmet utlyser nu därför ett projekt som följer upp den kartläggning som gjorts och för frågan

vidare till mer konkreta insatser. Man bör då särskilt beakta de problem som OER-rapporten pekat på

och utveckla modeller för att arbeta framgångsrikt med frågan på lärosätesnivå.

Sådana modeller bör innefatta aspekter som policy, rättsliga frågor och avtalsfrågor, samordning av

tekniska plattformar, former för bättre stöd och incitament till lärare. Alla berörda parter inom lärosätet

bör involveras: lärare, studenter, universitetsledning, pedagogiska och IT-utvecklare, bibliotek/öppet

arkiv. Vi beräknar ett anslag på ca 500 000 kr och förutsätter en egenfinansiering av motsvarande

omfattning.

Handläggning av ansökningar

Ansökningar bedöms av styrgruppen för OpenAccess.se efter beredning av styrgruppens sekreterare Jan

Hagerlid.

Kontakt: Jan Hagerlid, tel.: 08 463 42 70. E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upp

Nationella licenser för e-resurser

I ljuset av den rådande finanskrisen men också på grund av en återkommande önskan om att utöka

antalet nationella licenser efterlyses en Kartläggning över bibliotekens inköp av e-resurser utanför

de centralt framförhandlade avtalen.

Hur ser prisbilden ut? Köps de direkt från förlaget/producenten eller via tidskriftsagenter? Hur ser

bibliotekspersonalens kompetens ut? Om svaren på ovanstående frågor motiverar fler gruppköp och mer

utbildning kopplat till e-resurshantering och prisförhandling önskas förslag som påvisar i vilken grad

detta ger ekonomisk vinning.

Gränsområde

Efter OpenAccess inträde på informationsmarknaden hamnar en del viktiga frågor i gränsområdet mellan

OpenAccess och licensierade e-resurser, därför efterlyses nu Studier av relationen mellan

OpenAccess och licensierade e-resurser.

Exempel på frågeställningar av den typen är hur påverkar OpenAccess de kommersiella förlagens

prissättning? Hur ska man se på olika typer av avtal med OpenAccess-förlag? Hur finansierar lärosätena

sina forskares OpenAccess-publicering? Hur påverkas bibliotekens förvärvsbudget? Hur ska man värdera

hybridmodeller som innebär att man betalar en licens för tillgång till e-resurser som även inkluderar

OpenAccess-publicering utan avgift för de egna forskarna?

Ovanstående är exempel på insatsområden men även andra undersökningar, tester eller förstudier

välkomnas.

Handläggning av ansökningar

Ansökningar bedöms av styrgruppen för Nationella licenser för e-resurser efter beredning av

styrgruppens sekreterare Anna Lundén.

Kontakt: Anna Lundén, tel.: 08 463 42 75. E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upp

More magazines by this user
Similar magazines