Planering för samarbete - Stockholms stad - KommITS

kommits.se

Planering för samarbete - Stockholms stad - KommITS

2011-05-23

SIDAN 1

Planera för sam arbete

Leverantörsstyrning imultisourcing-miljöer

2011-05-04


Att leda en outsourcingrelation m ed flera

leverantörer –korta teser

• Bra leveranser bygger på förtroende

• Förtroende bygger på goda relationer

• Goda relationer förutsätter god ordning

2011-05-23

SIDAN 2


Viktiga faktorer för att bygga förtroende

• Förutsägbarhet

• Tala om när du är oförutsägbar

• Säg vad du menar

• Lita på attmotparten är kom petentatthantera det

• Ha inte hem ligheter ionödan

• Se tilattdin partner känner tildina behov

• Var tydlig med vem du är –ståför dina behov

• Våga säga NEJ.

• Lyssna på kritik (förklara inte osv… )

• Prata om relationen!

Dr.RobertHuizenga – 10 Curcialand Surprusing Steps to Build Trustin a relationship

2011-05-23

SIDAN 3


Har niklart för er hur nikom m unicerar?

• Ibristpå köksbord krävs tydliga kanaler

2011-05-23

SIDAN 4


Har alla en tydlig roll?

Datakom

m unikatio

n

Telefoni

Slutanvända

r-

infrastruktu

r

Licenshantering

Produktivit

et

(Standardplattform

)

Centrala

verksam het

s-system

Lokala

verksam het

s-system

Strategi

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret

Lokal

näm nd/bolag

Förvaltning/

Utveckling

StErik

Kom m unikation

AB

Tieto

Serviceförvaltningen/

Volvo IT

Stadsledningskontoret/

PC -Ware

Stadsledningskontoret/

Serviceförvaltningen

Tieto

Egen

verksam het

och diverse

leverantörer

Support

StErik

Kom m unikation

AB

Tieto

Volvo IT PC -Ware Volvo IT Tieto

Diverse

leverantörer

och egen

verksam het

Driftupprätthållande

förvaltning

StErik

Kom m unikation

AB

Tieto

Volvo IT

PC -Ware /

Volvo IT

Volvo IT

Tieto

Volvo IT m fl

Drift

StErik

Kom m unikation

AB

Tieto

Volvo IT

PC -Ware /

Volvo IT

Volvo IT Tieto Volvo IT m fl

Program vara

/

Licenser

Microsoftm fl

PC -Ware /

Microsoft

Microsoft,

Adobe m fl

Tieto,

A gresso m fl

Diverse

leverantörer

Fysisk

infrastruktur

Stokab Tieto Volvo IT

PC -Ware /

Volvo IT

Volvo IT Tieto Volvo IT

2011-05-23

SIDAN 5


Kan man lita på någon m an inte känner?

• Se tilattnilägger tid på relationerna

• Prata om relationerna

• Se tilattandra lägger tid på sina relationer

Man behöver fåträffas innan detbehövs!

2011-05-23

SIDAN 6


Särskilda krav på IT-lösningar m ed flera

leverantörer

• Supportstruktur och sam arbetsprocesser

• Ärendehantering och klassning

• Driftinform ation

• Tredjepartsavtal– underpinning contracts

• Problem lösningsforum

• Heta linjer

• Fu lmaktsförfaranden tilunderliggande support

2011-05-23

SIDAN 7


Stockholm s stads multi-leverantörsm odell

Lösn

ingar

N ycke leverantörsm öte

Operativtmöte

Riktl

injer Kunden som

katalysator

STA D SLED N IN G SKO N TO RET

2011-05-23

SIDAN 8


Nyckelleverantörsm ötet

A rbetssätt

identifiera frågor för gem ensam beredning

identifiera lösningsm etod/organisation

överbrygga gränsdragningsproblem

följa upp arbete med gemensamma problem

Mötetär inte tilför att:

• Lösa frågor vid sittande bord

• Lösa frågor som bara behöver hanteras melan två parter (staden-levernatör

e ler leverantör-leverantör)

• Marknadsföra tjänster (självklart?)

• Driva frågor tilbotten

2011-05-23

SIDAN 9


Avslutande råd –fådet att funka:

• Gör spelplanen tydlig och kom m unicera den

• Prata om relationen och var tydlig med attniförväntar er

öm sesidigtansvar

• Låtfolk lära känna varandra,katalysera sam arbete,uppm untra

initiativ och bestraffa ”blam e gam e”

• Prata ständigtom uppgiften och kundens målbildsåattden är

tydlig och närvarande för andra

2011-05-23

SIDAN 10

More magazines by this user
Similar magazines