En politisk stunt - Kulturverkstan

kv.projekt.natverkstan.net

En politisk stunt - Kulturverkstan

BAKSIDA

Tack

Majken Jul SØrensen

Hejarklacksvolontärerna

Linnéa Palme

Kulturverkstan

Projektarbete KV12

HUMORISTISK

POLITISK STUNT

Skrivet av: SaraBeata Hagström, Isabelle Gustavsson,

Frida Lernstål, Jens Thoresson, Kristina Eriksson


Innehållsförteckning:

Short summery in english....................... s.1

Inledning...................................... s.2

Uppdrag........................................ s.3

Syfte.......................................... s.3

Mål............................................ s.3

Metod.......................................... s.4

Ding...................................... s.5

Hejarklacken.............................. s.5

Bästtrafik................................. s.6

Beskrivning av projektets resultat

Huvudmål 1................................ s.6

Huvudmål 2................................ s.7

Film och Foto........................ s.7

Intervjuer........................... s.8

Reaktioner på Bästtrafiksidan......... s.10

Personliga iakttagelser.............. s.10

Slutsatser..................................... s.11

Förslag........................................ s.12

Henrik Bromander- Samhällets dom

Bilagor

Ding...................................... s.14

Hejaklacksramsor.......................... s.15

GP-artikel................................ s.16

Bästtrafik Facebooksida.................... s.17

Länkbilaga................................ s.18

Intervju med Lars Backström VD Västtrafik.. s.20


Short summery in english

The 19th of November a funny

looking group of cheerleaders

made an entry on board the trams

and buses in Gothenburg. They

cheered and danced, but what were

they saying?

This project is about questioning

structures of power using humour

and irony. How do you get through

with an important message in a

funny way? Can laughter lead to

change?

This is also a project with a

scientific part - to document reactions

among people who witnessed

this political stunt. Reactions

which will be a part of

Majken Jul Sörensens research

regarding politics and humour at

Wollongong University of Australia.

Inledning

Måndagen den 19:e november steg en

munter och besynnerlig hejarklack

ombord på spårvagnar och bussar

i Göteborg. Utrustade med pompoms

och mustascher började hejarklacken

att ropa på de mörkt klädda

kontrollanterna med glada ramsor.

De högljudda jubelropen gick inte

heller någon passagerare obemärkt

förbi . Men vad var det egentligen

de sa?

-Gå av! Gå på! Betala för två! Kontrollen

i sig, den bjuder vi på!

Det här projektet handlar om en

aktion med ett ifrågasättande av

Västtrafiks kontrollantsystem,

vilket vi tycker är ett resursslösande

system som leder till otrygghet

och segregation. Vem tar

sig makten över andra människor?

Det är också ett projekt som handlar

om humor, en undersökning om hur

man når ut med ett allvarligt budskap

till människor via skrattets

och vänlighetens väg. Vad är det

egentligen som är kul? Hur förstås

ironi i en livlig situation?

1 2


Uppdrag

Uppdraget som vi jobbade med kom från Majken Jul

Sørensen, som forskar om humor och politik vid

Wollongong University Australia. Uppdraget var att

utföra, och dokumentera reaktionerna av, ett humoristiskt

politiskt stunt (med stunt menas här

aktion). I uppdragsbeskrivningen gavs det stor

kreativ valfrihet rörande vad den tänkta aktionen

skulle handla om. Enligt Sørensen finns det inte

mycket dokumenterat material om just reaktionerna

på humoristiska politiska aktioner. Det som sattes

i fokus i projektförfrågan var alltså just en väl

utförd dokumentation av reaktionerna som aktionen

genererade.

Syfte

Syftet med projektet var att på ett humoristiskt

sätt skapa debatt och nya tankar kring kontroll

i allmänhet och kontroll i kollektivtrafiken

i synnerhet. Långsiktigt hoppas vi uppnå en attitydförändring

i utformandet och nyttjandet av

kollektiva miljöer.

Mål

Projektetet utformades med två huvudmål som grund:

Det ena var att ifrågasätta en rådande maktstruktur

med humorn som verktyg. Det andra var att samla

dokumentation till forskning. Projektets delmål

bestod i att utforma aktionens olika delar och

organisera dessa i genomförande, dokumentation och

utvärdering.

Metod

För att välja ut ämnet för vår aktion

tog vi hjälp av media, Facebook och

våra egna tankar och åsikter. Vi spånade

kring många idéer och röstade till sist

mellan tre finalister. Västtrafiks kontrollantsystem

“vann”.

Eftersom projektet är politiskt var det

viktigt för oss i gruppen att dela samma

uppfattning om ämnet vi valde. För

att nå dit diskuterade vi vad vi vill

förändra, hur vi vill förändra och vad

förändringen skulle leda till. Vi använde

oss av artiklar och filmer (se

länkbilaga) och kontaktade Planka.nu

(ett nätverk som arbetar för avgiftsfri

kollektivtrafik) för inspiration. Under

hela projektets gång hade vi kontinuerliga

möten med vår uppdragsgivare.

Hur skulle en grupp människor som inte

känner varandra sedan innan kunna enas

kring en politisk aktion, en aktion som

dessutom ska vara rolig? Vem skulle vi

kritisera och hur? Vad är roligt?

Vi bestämde att aktionen skulle ha tre

huvuddelar: en med text och bild, en fysisk

aktion och en facebook-sida. Gruppen

delades in i två olika arbetsteam

kopplade till dessa delar.

3 4


Ding

Den första delen, Ding, var en kopia av Västtrafiks

egna reklamsida Pling (se länkbilaga) som publiceras

i tidningen Metro. Innehållet i Ding var mycket

överdrivet och sarkastiskt. Den 25:e oktober bladades

Ding in i Metro. Vår strategi var att sprida

150 st sidor och sen intervjua de personer som läste

dem. De frågor vi ställde var t.ex.: Har du sett den

här sidan? Vad tyckte du om den? Varför tror du att

den är gjord?

Hejarklacken

Vi skrev en strategi på hur den fysiska aktionen

skulle genomföras samt kartlade risker och åtgärder.

Innan genomförandet repade vi med hejarklacken

och gick igenom ramsor, rörelser och

strategi. Hejarklacken och dokumentationsteamet

bestod av projektgruppen plus sex volontärer. För

att alla i hejarklacken lätt skulle lära sig ramsor

och rörelser gjordes en “lär dig heja-film” som

vi lade upp i vår gemensamma Facebookgrupp. På så

sätt kunde alla öva hemifrån.

Dagen då aktionen skulle genomföras skickade vi ut

ett pressmeddelande till tv, radio och press och

samlade sedan aktionsgruppen för genomgång av hur

dagen skulle gå till. Två “spanare” gav sig ut i

förväg för att lokalisera kontrollanterna och hittade

dem med hjälp av appen Biljettkoll och Västtrafiks

egna upplysningar om var kontrollanterna

skulle befinna sig. Hejarklacken strålade senare

samman med kontrollanterna på spårvagnen mot Gamlestadstorget.

Under dagen dokumenterades hejarklacken

och intervjuer gjordes med förbigående

och passagerare. Intervjuarna delade också ut ett

flygblad som kortfattat förklarade vad vi ville

säga med aktionen och på baksidan stod ramsorna

för de som ville vara med och heja. Dagen avslutades

med en återsamling där vi delgav våra upplevelser

och positiv/negativ feedback.

Bästtrafik

Den 15e oktober startade vi Facebooksidan Bästtrafik,

med tanken att den skulle vara ett komplement

till hejarklacken och Ding. En plats vi kunde

hänvisa till och där folk kunde interagera. Tonen

på sidan skulle vara som en glad och naiv fanclub

som höjer Västtrafik och allt de gör till skyarna

(se bilaga).

Beskrivning av projektets resultat

Huvudmål 1: att utforma, genomföra och dokumentera

ett humoristiskt politiskt stunt

Hur mycket var vi tvungna att överdriva för att

det skulle bli tydligt att vi var ironiska? Ett

par tillfällen skrev vi långt överdrivet med ganska

grova kopplingar till historiska händelser; något

vi sedan beslutade att undvika. I övrigt upplevde vi

att graden av ironi och överdrifter låg på en lagom

nivå. Eftersom Ding till utseendet var en exakt kopia

av Västtrafiks egna Pling-sida var det flera som

hajade till och någons första tanke var att “men va,

hur skriver Västtrafik nu? Har dom flippat helt?!”

Hejarklackens budskap skulle peppa kontrollanter

till att sätta dit fler och försöka visa på det absurda

i att bli kontrollerad.

5 6


Vi valde ut de ramsor vi skrivit som på ett tydligt

och roligt sätt fick fram en kritik (se bilaga). I

genomförandet av aktionen improviserades också andra

ramsor fram i hejarklacken.

Huvudmål 2: att ta fram forskningsmaterial kring

politisk stunt och humor

De dokumenterade reaktionerna kan delas in i fyra

huvudkategorier:

Film & foto

De som dokumenterade var utrustade med mobil- och

filmkamera. En av hejarklacksdeltagarna hade också

en så kallad actioncam fäst vid axeln för att få

ett “inifrånperspektiv” i bildmaterialet. Detta har

resulterat i en mängd filmer och stillbilder som har

redigerats. Majken har framhållit att det mesta är

av intresse för henne att ta del av.

Intervjuer

De fyra som dokumenterade åskådarnas

uppfattning av aktionerna hade förberedda

frågor med sig. Ding bladades i

tidningen Metro, men det dröjde innan

folk lade märke till den. Kanske hade

vi kunnat få fler reaktioner om vi t.ex.

hade delat ut sidan separat. Våra dokumenterare

försökte få en stor spridning

bland de intervjuade gällande ålder,

kön m.m.

Jag tycker att det är en rolig sak.

Man behöver driva om Västtrafik för

de är ett stort skämt.

Kvinna ca 20 år – på Drottningtorget

Ja, det är ju trevligt. Det är som

med tv-licensen. Man får ett lite

extra tack för sitt köp. Det blir

lite extra trevligt att betala sin

biljett.

Man ca 50 år - har just köpt biljett

på Tidpunkten i Brunnsparken

7 8


Även kontrollanternas reaktioner har dokumenterats

i bild och dialog. Under aktionen träffade vi på en

grupp med fem kontrollanter varav ett par av dem

verkade tycka det hela var smålustigt, någon var

neutral och ett par blev irriterade. Ett positivt

iaktagande var att vi uppfattade det som att kontrollanterna

inte haffade någon under vår närvaro.

När vi gick av spårvagnen samtidigt som kontrollanterna

kom en av dem fram och ifrågasatte vår rätt

att hejarklacka på detta vis:

-Har ni tillstånd för detta?

-Ja!

-Vad är det för tillstånd då?

-Vi har våra busskort!

-Busskort ja. Men det finns något som heter ordningsstörande...

-Men vi vill ju bara heja på Västtrafik!

-Ja, jo det förstår jag mycket väl men ja... men det

är inte tillåtet. Tyvärr.

-Blir ni inte glada? Vi älskar ju er!

-Ja, jojo, men jag säger bara att det är inte tillåtet

det ni gör.

Reaktioner på Bästtrafik-sidan

Vi har gjort regelbundna statusuppdateringar, med

koppling till händelser i kollektivtrafiken, och

länkat artiklar eller klipp. I skrivande stund är

det 222 personer som gillar sidan. I anslutning till

de båda aktionerna märkte vi en uppgång i “gillare”

på Facebooksidan. Vi hade utrustat både Ding och

flygbladen med en QR-kod som ledde till sidan (se

bilaga).

Personliga iakttagelser

Under aktionen var gruppens generella uppfattning

att de flesta åskådarna tyckte det var roligt och att

de var “på vår sida”. Även Intervjuerna visar ett

övervägande positivt resultat, men också att en del

kan ha missat budskapet och mer sett det som ett

“roligt inslag” snarare än som en kritik mot Västtrafik.

Att det främst var kontrollsystemet vi ifrågasatte

blev tydligast i situationen där vi hamnade

i direkt kontakt med kontrollanterna. När vi hejade

utan dem trodde fler åskådare att vi kritiserade

Västtrafiks höjda priser och bristande tillgänglighet.

Pressmeddelandet vi skickade ut på morgonen resulterade

i att både Metro och GP hörde av sig till oss.

GPs reporter och fotograf mötte upp hejarklacken för

en intervju vilket resulterade i en artikel i både

GPs web och i pappersutgåvan den 20e november.

Eftersom vi hade beslutat att vi inte skulle gå in

i direkt konflikt med kontrollanterna som individer

valde vi att inte följa efter dem när de steg på

nästa vagn.

9 10


Slutsatser

En kritisk granskning av vårt projekt skulle kanske

ifrågasätta om vi fick ut vårt primära budskap till

resenärerna under vår aktion. I de intervjuer vi

gjorde på plats kan vi se att många av resenärerna

kanske främst upplevde aktionen som kritik mot höjda

biljettpriser. Samtidigt som detta är något som vi

absolut står bakom, var det inte aktionens primära

mål. En orsak till detta skulle kunna vara att hejarklacken

fokuserade på ramsorna som handlade mer

om den ekonomiska aspekten, då spårvagnsresenärerna

fann detta roligare. Vi kan dock se att media reflekterade

vårt primära budskap tydligare. GP:s rubrik

i sin artikel om oss löd: ”Humor mot spårvagnskontroller”.

I början av december

svarade Planka.nu på

vårt mejl. De ville

arrangera ett möte med

oss för att diskutera

möjliga samarbeten i

framtiden. Oavsett

framtiden så är det

tydligt att vår aktion

har fått genomslag.

Förslag

Vi tror att humor kan påverka och skapa

eftertanke kring en politisk fråga.

Våra observationer och intervjuer under

hejarklacksaktionen visar på att folk

reagerar på politisk humor. De visar

också på att många reagerade positivt

och håller med våra budskap. På Bästtrafiksidan

har vi märkt att följarna

interagerar på sidan genom att föreslå

artiklar och kommenterar våra inlägg i

samma ironiska anda som vi gör. Humor

och skratt kan fungera mer inkluderande

och inbjudande än långa poitiska haranger.

En månad innan vår aktion genomförde en

annan grupp en aktion för att uppmärksamma

den bristande tillgängligheten för

rullstolsburna i kollektivtrafiken. Tre

dagar efter vår aktion publicerar GP en

artikel som handlar om en ung man som

blir utsatt för övervåld av kontrollanterna

(se länkbilaga). I samband med

denna händelse trappades debatten kring

kontrollanternas beteende upp ännu en

gång. Sarah Britz skriver i en krönika

i GP att: ”Det är inte värdigt, och

knappast nödvändigt för tre uniformerade

kontrollanter att trycka ned en person

på golvet, för en obetald biljett.”

En demonstration i protest mot våldsamma

kontroller planeras att genomföras i

Göteborg den 18e december.

11 12


Ovan nämnda händelser och efterföljande

debatt visar på hur angeläget

det är i Göteborg att diskutera det

maktmissbruk som sker i samband med

kontrollerna. Det visar hur rätt i

tiden vår aktion ligger och hur viktigt

det är att fortsätta uppmärksamma

detta dysfunktionella system som misshandlar

människor för att få betalt.

En avgiftsfri, skattefinansierad kollektivtrafik

skulle medföra en förändring

av kontrollsystemet. När det inte

längre finns någon biljettförsäljning

att kontrollera skulle kontrollerna

upphöra. Det skulle även innebära en

möjlighet för alla medborgare i Västra

Götalandsregionen att resa över, och

ta del av, hela staden på rättvisa

villkor.

Bilagor

HELA DENNA SIDA ÄR EN AKTION!

ding

Produktion:

Din hjälp i kollektivtrafiken

trafiknytt

Från och med den 30

sept kan inga rullstolar

åka med linje 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11

och 13. Inte på bussar heller.

En tidig julklapp från

oss till er. Just nu:

Res 1 betala för 4. Eller varför

inte ge tillbaka till ditt

favorit-reseföretag. Strunta i

att stämpla av ditt kontantkort

och ge oss på Västtrafik

lite extra pengar de 10 sista

zonerna!

Från och med den 25

november har vi utökad

övervakning så vi vet vad just

DU gör.

Från och med första snön

kan inga spårvagnar köra

till bl.a Bergsjön, Kortedala,

Hisingen och övriga områden

långt bort. För vi blir lika

överraskade som du att det

blev vinter i år med. Ops :-)

Den 30 okt kommer vi

att införa en 1:a-klass vagn

där du med högre levnadsstandard

kan åka ifred.

utflyktstips

Avskedsresa i G4S spår

Eftersom securitas ska ta över

ansvaret för våra kontrollanter

erbjuder vi just nu en

förmånlig avskedsresa i G4S

anda.

Vi tar dig på en resa från

Göteborg via en gammal

byggnad i Polen, därefter

besöker vi en spännande

tullstation i Bulgarien och sen

vidare till vår slutdestination

Israel.

Vi ger dig en kontrollants våta

fantasi och får själv en chans

att uppleva hur det går till i ett

riktigt fångläger. Tillsammans

med våra erfarna och duktiga

guider kan du välja att

antingen vara en palestinsk

barnfånge eller en tradionell

maktutövare.

Prisfråga kontakta :

FANCLUB

Gå med i vår

fanclub!!

Extra bra &

förmånligt

Gilla oss på

facebook!

bästtrafik

Tipsa Ding: e-post: Vtrafik.fanclub@gmail .com

Har du frågor om detta blad eller vill lämna

synpunkter och reaktioner så maila.

CTRL+ DEL

Just nu utvecklar vi en plan

för att kontrollera mera.

Den nya strategin kommer att

göra kollektivtrafiken mer

kontrollerad och innebära

mer intäkter till oss!

Torsdag 25 oktober 2012

Snart kontrollerar vi allt!

Nya sätt att ta fast det biljettlösa packet och öka intäkter.

Under våren 2012 har våra

forskare tagit fram nya förslag till

hur vi lättare kan kontrollera våra

resenärer i kollektivtrafiken.

Ett av de förslag som kommit

fram är ett chip som lätt kan

opereras in i armen. Chipet

kommer att föras in under huden

på undersidan av handleden och

fungera som ett färdbevis. Det gör

det lättare för oss att kontrollera

om våra resenärer har betalat.

Det kommer att installeras

detektorer i spårvagnarna som

känner av om påstigande har chip

eller inte. Om inte, kommer ett

larm att utlösas och spårvagnen

kommer att stå kvar på hållplatsen

tills vederbörande stigit av.

Ett lätt snitt på din lokala

servicebutik och du kan känna dig

säker på att du aldrig kommer att

glömma ladda ditt färdbevis igen

och tvingas få represalier från

kontrollanter i ditt närområde.

Trots detta fantastiska system

känner vi att vi vill göra mer för

att garantera att tjuvåkare inte tar

plats bredvid våra hederliga

resenärer. Därför har vi avsatt

ännu mer pengar till forskning.

Forskning om plankargen

Ding har träffat forskaren Vihak

Oll från Universitetet Maktekul i

Heilongjiang Provinsen.

-Vi håller just nu på att forska

fram hur den genetiska plankaren

Bildfrågan ?

?

? ?

? ?

?? ? ? ? ? ?

? ?

?

?

?

? ?

? ??? Betalningsmoralen är ovärderlig!

?

?

?? ?? ?

? ?? ??? ??? ? ? ? ? ?

? ?

?

? ? ???

???

?

Finn 4 fel – Vinn en uniform!

Chip under huden. Det nya chipet som ska säkra att alla resenärer betalar för

sina resor i lokaltrafiken. Chipet kommer att fungera som färdbevis och öka kontrollen

över betalare och friåkare.

ser ut och rör sig. Vårt team har

hittat en plankargen i den vänstra

hemisfären i den del av hjärnan

som kallas cerebellum.

Tränar upp hundar

Parallellt med forskningen, tränas

det upp hundar som kan lukta sig

till plankar-genen. Efter årsskiftet

kommer hundarna att placeras ut

i olika kontrollantteam över hela

regionen.

-Våra kontrollanter har blivit

informerade om utvecklingen och

är positiva till att få hjälp i sitt

dagliga arbete, säger verksamhetschef

över kontrollteam 12B.

Hitta flera fel med bilderna. Nedan finns ett tips om du vill ha lite hjälp.

Svara rätt på veckans bildfråga och DU har chans att vinna en kontrollantuniform!

Skicka in ditt svar till vtrafik.fanclub@gmail.com.

Vinnaren publiceras i nästa nummer.

1:e-pristagaren vinner en helt exklusiv kontrollantuniform!

2-5:e-pris är en säkerhetsdörr från DALÅK .

3-10:e-pris är ett övervakningskit. “Nu kan du övervaka din omgivning”.

Övriga tävlande får ta del av västtrafiks kontroller för all framtid.

Säkerhetskontroll

Ett ytterligare steg i vår ökade

säkerhetsplan är att införa

gränskontroller vid Drottningtorget.

Där kommer det placeras en

ny sorts säkerhetskontroll som

redan nu används på flygplatser i

USA. Vi har köpt in en begagnad

Full Bodyscan för att kunna

identifiera föremål som anses

vara problematiska för våra

vagnar, som tex rullstolar,

mycket små barn samt alldeles

för gamla människor med diverse

tillbehör.

Text och foto: CTRL+DEL

DNA-spiral

fakta

KOLLEKTIVTRAFIK I SIFFROR:

375 000 resenärer dagligen.

Priset har ökat 16 procent sedan

2003.

Från 30 sept höjdes priset med

6,4 procent

Regionen runt 30 dagar: 1500 kr

Kostnad för ett år: 18 000 kr

Kollektivtrafikbolaget i Västra

Götaland räknar med att kunna öka

sina intäkter med 320 milj kr under

året 2014.

SÅ HÄR MYCKET KOSTAR KONTROLL:

Kostnader för storkontroller:

33 milj / år

Intäkter:

12 milj / år

Total summa: - 21 milj

Tips: Det här är platser som är otillgängliga för rullstolsburna och personer som har rullatorer eller barnvagnar.

13 14


Hejarklacksramsor under stuntet den 19 Nov 2012

GP nätupplaga 19 November 2012

Vi är din familj, vi är ditt beskydd

vi är storebrorsan som gör dig trygg!

Gå av, gå på, betala för två

kontrollen i sig den bjuder vi på!

Vi kontrollerar, Vi kontrollerar

Vi kontrollerar våra medmänniskor

med glåpord och böter, vi glatt er bemöter

Vi kontrollerar med dunder och braaaak

Sätt dit dom! Sätt dit dom!

Woooo, sätt dit dom!

Haffa massa varje dag, varje morgon nya tag!

Vad ska vi göra?

-stoppa plankarna!

15 16


Utdrag ur Facebooksidan Bästtrafik

Länkbilaga:

Inspirationsexempel på politiska aktioner mm:

Planka.nu:

www.planka.nu

Vapenfadder, Ofog:

http://vapenfadder.wordpress.com/

Greenpeace mot Mattel:

http://www.youtube.com/watch?v=E3MT71Vy8_s&feature=

player_embedded#!

Inspirerande arbete från Greenpeace:

http://www.youtube.com/watch?v=zVu9eawb1QY&feature=

relmfu

Amnesty gör en aktion mot Shell på almedalsveckan:

http://www.amnesty.se/vad--‐gor--‐vi/fattigdom/

shell--‐stada--‐upp--‐efter--‐er/

Dokumentär som handlar om konsumtion m.m.:

http://www.youtube.com/watch?v=r92clMggYXA

Underlag om Västtrafik:

”Hon hade inte betalat”

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.921532-vast-

trafik-hon-hade-inte-betalat-

”Hon hade inte betalat” –filmen:

http://ajour.se/kvinna-overfallen-av-vasttrafikskontrollanter/

17 18


Presskonferensen efter ovanstående händelse:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.926172-vasttrafik-kontrollanterna-gjorde-ratt

Foto av kontrollanter som misshandlar tjuvåkare:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.926566-kontrollanter-fangade-pa-bild

Om prishöjningen:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.990715-vasttrafik-hojer-priserna-rejalt

G4S + Västtrafik:

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91503

G4S möter kritik:

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91606

Bästtrafik:

http://www.facebook.se/basttrafik

Hejarklacken i GP:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1134522-humormot-sparvagnskontroller

Intervju med Lars Backström, VD Västtrafik

Västtrafik, en kollektivtrafik för alla?

Det är höst, blåsten och kylan kryper in på bara

skinnet och du väljer att lämna cykeln hemma och

ta spårvagnen istället. Plötsligt är DU en del av

den så omtalade kollektivtrafiken. På senare tid har

debatten handlat om de höjda priserna av trängselskatten

och om youtubefilmen på kontrollanterna

som håller fast en resenär. Västtrafik hamnar minst

sagt i blåsvädret titt som tätt. Men varför höjs

priserna, vilka satsar Västtrafik på? Är det verkligen

en kollektivtrafik för alla?

Lars Backström är 46 år gammal, har varit VD

för Västtrafik sen 2009 och före det hade han samma

roll på Taxi Göteborg. Från och med 2009 har priserna

på västtrafik höjts med 20 procent och priserna

är på väg att höjas med ytterligare 20 procent inom

de kommande två åren.

- Vi antar att trängselskatten gör så att resenärerna

inom Västtrafik ökar. Då måste vi bygga om våra

busslinjer eftersom det är mer efterfrågan och om

vi måste bygga mer förbindelser måste vi också höja

priserna, säger Lars Backström.

Vilka kan dra nytta av ombyggnationen?

- Vi riktar in oss mest på dem med bil som har vanan

att ta den när som helst. Ju högre levnadsstandard

man har desto svårare är det att ställa bilen och

ta bussen istället. Många tycker att det är jobbigt

att åka från ett ställe man inte har valt, till ett

annat ställe man inte har valt, på en tid man inte

har valt. Att konkurera med bilen är svårt. Det vi

behöver intala bilisterna är att de förlorar tid.

De kan ju förbereda sig inför jobbet på bussen, men

inte i bilen. Sen är det såklart en svår balansgång

att få alla att vara nöjda. Vissa tycker att det är

19 20


för dyrt och andra inte. Jag tycker det är prisvärt.

Hur gör ni för att nå de resenärer som inte har bil eller

hög levnadsstandard?

-Största satsningarna sker i trafiken in mot Göteborg.

Det är alltid en balans mellan att hålla ned priserna

och kunna genomföra behövliga satsningar. Att ha råd

handlar mycket om hur hög alternativkostnaden är. Kollektivtrafik

är nästan alltid billigare än bil.

Hur skulle kollektivtrafiken fungera om den var skattebaserad?

-Just nu cyklar och går folk vilket vi på Västtrafik gillar.

Om man lägger kollektivtrafiken på skatten så kan

det kännas som ett tvång för folk att åka. Vi vill ju

nå dem som åker bil. Om det är gratis kommer det automatiskt

bli mer folk på spårvagnarna, folk gillar inte

trängsel . Jag tror också att om det är något som inte

kostar är det lättare att vandalisera och skräpa ner.

I våras kunde man se en youtubefilm filmad av privatpersoner

på en spårvagn. Filmen visar en kvinna som blir

fasthållen av biljetkontrollanter som anser att kvinnan

inte betalat. Kvinnan hävdar att hon har betalat och det

gör också passagerarna runt omkring. Filmen väckte stor

debatt kring kontrollanterna och deras sätt att agera.

Finns det några andra alternativ än biljettkontrollanter?

- Vad jag vet så finns det ingen kollektivtrafik som

inte har kontrollanter. Skillnaden mellan Västtrafik och

tillexempel SL i Stockholm är att man inte behöver passera

någon grind, utan bara gå på och att vi förutsätter

att man har biljett. Detta för att det ska gå så fort som

möjligt. Vi behöver kontrollanterna eftersom vi måste

hålla koll på att folk betalar. Vi måste ju ha ansvar

för våra intäkter.

ganska ofta så med myndighetspersoner. De som upplever

kontrollanterna som obehagliga är ju oftast

de som har åkt fast för att de inte betalat.

Åker du själv kollektivt?

- Man skulle kunna tro att jag inte gör det för att

jag ser ut som en man som ska ta bilen till jobbet.

Men skenet bedrar. Jag åker faktiskt spårvagn

minst 4 gånger i veckan. Jag är inte piskad till

att göra det utan gör det för att jag vill.

Hur ser Västtrafiks framtid ut?

-Den ser mycket ljus ut, och tanken är att vi ska

dubbla kollektivtrafiken till år 2025. Vi ska också

stärka vårt varumärke och försöka få de som inte

gillar oss att gilla oss, säger Lars Backström och

fyrar av en bländade tandrad.

4 snabba frågor om kollektivtrafiken med Lars

Backström.

Taxi eller Spårvagn: Spårvagn

Dyrt eller Billigt: Prisvärt

Vinter eller Sommar: Sommar

Kontrollant eller Konduktör: Kontrollerande konduktör

Intervju av Frida Lernstål

Tror du inte att de kan uppfattas som obehagliga?

-Det är svårt att komma åt. Åker man genom tullen tycker

man att deras vakter är obehagliga också, det är nog

21 22

More magazines by this user
Similar magazines