Informationsbroschyr för dig som arbetar inom vården. - Landstinget ...

lg.se

Informationsbroschyr för dig som arbetar inom vården. - Landstinget ...

Det nya tandvårdsstödet:

För dem som verkligen behöver det!

Information till dig som arbetar inom vården


Den 1 januari 2013 genomförs det tredje steget i tandvårdsreformen.

Ett nytt, förstärkt stöd för patienter med risk för

försämrad tandhälsa eller med stort tandvårdsbehov. Det nya

tandvårdsstödet omfattar två delar:

• Särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för den som på grund av

sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av

förebyggande tandvård.

• Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

– för den som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller

genomgå tandvårdsbehandling.

Det är viktigt att du som arbetar inom vården informerar patienten

om de nya möjligheterna och hur det går till med intyg och

bedömning . Du kan också alltid hänvisa patienten till 1177.se/tander.


Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För vem?

För den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver förebyggande

behandling.

• Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling

• Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

• Sjögrens syndrom

• KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck

• Cystisk fibros

• Ulcerös colit

• Crohns sjukdom

• Tarmsvikt

• Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom

• Svårinställd diabetes

• Dialysbehandling

• Immunsuppression på grund av behandling med läkemedel

• Organtransplantation

Vad behövs?

Läkarintyg som styrker diagnos. För patienter som inte har sjukdomar som bedöms vara

livslånga får läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan tandvårdsåtgärden påbörjas.

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:

www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Documents/2012_16_bilaga.pdf

Hur går det till?

Du inom vården ska ge läkarintyget till patienten som tar med sig det till tandläkaren.

Vad gäller bidraget?

• Endast förebyggande tandvård

• Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling

Ett komplement

STB är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget. Bidragstagaren har fortfarande

rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

STB utgår från Försäkringskassan med 600 kronor per halvår. Pengarna dras från summan

patienten ska betala för sitt tandvårdsbesök. Senast 30 juni och 31 december innevarande

år måste STB användas.


I KORTHET

Sjukdom/diagnos Intyg Intyget ska förnyas senast

fyra år efter att den första

före byggande tandvårdsåtgärden

har påbörjats

Muntorrhet pga

lång varig läkemedelsbehandling

Muntorrhet pga strålbehandling

i öron-,

näs-, mun- eller halsregionen

Läkarintyg eller läkemedels

förteckning samt

ett salivprov som utförs

av tandläkare eller tandhygienist

Läkarintyg samt salivprov.

Salivprovet utförs av tandläkare

eller tandhygienist

JA*

NEJ

Sjögrens syndrom Läkarintyg NEJ

Kronisk obstruktiv

lungsjukdom (KOL)

med ordinerad syrgas

eller näringsdryck

Läkarintyg

NEJ

Cystisk fibros Läkarintyg NEJ

Ulcerös colit Läkarintyg NEJ

Crohns sjukdom Läkarintyg NEJ

Tarmsvikt Läkarintyg NEJ

Frätskador på tänderna

och anorexia nervosa

eller bulimia nervosa

Frätskador på tänderna

och gastroesofageal

refluxsjukdom

Läkarintyg samt dokumentation

av frätskador i tandvårdens

patientjournal

Läkarintyg samt dokumentation

av frätskador i tandvårdens

patientjournal

JA*

JA*

Svårinställd diabetes Läkarintyg JA*

Dialysbehandling Läkarintyg JA*

Immunsupprimerad

pga läkemedels -

behandling

Genomgått

organtrans plantation

Läkarintyg

Läkarintyg

*Läkarintyg ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjats.

JA*

NEJ


Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

För vem?

För den som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

Diagnoser som omfattas:

• Svår psykisk funktionsnedsättning

• Parkinsons sjukdom

• Multipel skleros

• Cerebral pares

• Reumatoid artrit

• Systemisk lupus erythematosus

• Sklerodermi

• Amyotrofisk lateralskleros

• Orofacial funktionsnedsättning t. ex. missbildade käkar

• Symtom som kvarstår sex månader efter stroke

• Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom som ät-, tal eller sväljsvårigheter


Vad behövs?

• Ansökan med ett särskilt läkarintyg där läkaren bedömer sjukdomen, funktionsnedsättningen

och hur den påverkar förmågan att sköta munhygienen eller att genomgå

tandvårdsbehandling. Diagnos är här inte tillräckligt. Tandvårdsstödet beviljas endast

om läkaren bedömer funktionsnedsättningen som svår eller fullständig. Socialstyrelsens

föreskrifter ska användas som grund för bedömningen.

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Documents/2012_17_bilagan.pdf

Hur går det till?

Intyget skickas antingen direkt av läkaren, av patienten eller av tandvården till beställarenheten

för tandvård i landstinget Gävleborg.

• Läkarintyget utgör ett underlag för landstings och regioners beslut

• Patienten får ett kort som intygar rätten till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

som alltid ska visas upp vid tandvårdsbesök.


Vad gäller bidraget?

Undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av tandlossningssjukdom, rotfyllningar

och utdragning av tänder. Stödet gäller även avtagbara proteser men inte fast protetik.

Vid godkänt stöd betalar patienten tandvården som sjukvård. Det innebär att avgiften får

räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens

högkostnadsskydd.

Mer information om den nya reformen:

Tandvårdens tredje steg, information till vårdpersonal på 1177.se:

www.1177.se/omtandvardsstod

Patienter kan hänvisas till:

www.1177.se/tander

Du kan även kontakta beställarenheten för tandvård i landstinget Gävleborg.

Från Försäkringskassan:

www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod

tredjesteget.forsakringskassan.se

Från Socialstyrelsen till vårdpersonal om det tredje steget:

www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod2013

Föreskrifter STB:

www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Sidor/2012-16grundforfattning.aspx

Läkarintyg STB:

www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Documents/2012_16_bilaga.pdf

Föreskrifter tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Sidor/2012-17grundforfattning.aspx

Läkarintyg tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Documents/2012_17_bilagan.pdf

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa:

www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2

Kunskapsdatabas om ovanliga/sällsynta diagnoser:

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser


Mer information finns på 1177.se/omtandvardsstod

More magazines by this user
Similar magazines