Årsredovisning, populärversion 2012 - Piteå kommun

pitea.se

Årsredovisning, populärversion 2012 - Piteå kommun

Piteå Kommunföretag AB

Moderbolaget

och koncernen

2012


Innehåll

VD-kommentar 3

Läsanvisning och organisationsschema 4

Resultaträkningar 5

Balansräkningar 6

Kassaflödesanalyser 8

Tilläggsupplysningar 9

Piteå Kommunföretag AB 13

Renen i Piteå AB 13

AB PiteBo 14

AB PiteEnergi (koncernen) 16

Piteå Hamn AB 18

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 20

Piteå Renhållning och Vatten AB 22

Nolia AB 24

Nyckeltal 25

Det här dokumentet innehåller delar av Piteå Kommunföretags

årsredovisning 2012. En fullständig aktiebolagsrättslig årsredovisning

finns att beställa hos Piteå kommuns Ekonomi- och inköpsavdelning,

tel 0911-69 60 00 vxl.

Layout och redigering: Susanne Jacobsson, Piteå kommun.

Omslagsbild: Acusticum

Övriga bilder: Piteå kommuns bildarkiv om ej annat anges.

Tryck: RC Tryck i Piteå, april 2013.


VD-kommentar om året som gått

Koncernens totala omsättning närmar sig nu en miljard kronor

(906,5 mkr) och en balansomslutning på knappt 3,4 mdr. Således

utgör bolagskoncernen en betydande del av den totala kommunkoncernens

ekonomi.

Såväl den ekonomiska som den politiska oron i vår omvärld, samt en

tydligt försämrad konjunktur är faktorer som alla direkt drabbar vissa av

bolagen i form av högre räntor, lägre volymer för export och import till och

från Piteå Hamn och ökade vakansgrader i koncernens kommersiella lokaler

m.m. Mot denna bakgrund måste årets resultat på 34,0 mkr anses vara högst

tillfredsställande, vilket också är högre jämfört med föregående år. Även

rörelseresultatet är betydligt högre 2011 än 2010. På grund av ett högre ränteläge

har räntekostnaderna ökat väsentligt. Med tanke på koncernens totala

lånestock på ca 2,1 mdr är räntans utveckling av avgörande betydelse för

kommande års resultat. Utifrån nuvarande förutsättningar kan dock antas att

förändringarna av räntan under 2012 kommer att vara marginella.

För AB PiteEnergi har kulvertförlusterna i fjärrvärmesystemet varit något

högre än vanligt. Efter dialog under 2012 med huvudleverantören av varmvatten

till fjärrvärmen, finns indikationer på mätfel hos dem som kan komma

att påverka kommande års resultat positivt för AB PiteEnergi och koncernen.

Under året har förhandlingar förts med Skellefteå Stadshus AB om försäljning

av aktier i Nolia AB. Dessa förhandlingar har lett till att Piteå Kommunföretag

1 januari 2012 sålde en tredjedel av de innehavda aktierna i Nolia AB.

Umeå Kommunföretag AB har gjort likaledes vilket innebär att vardera delägare

därefter innehar en tredjedel av aktierna i Nolia AB.

Framtiden

Ett av koncernens viktigaste focusområden för det kommande året är att i

samverka med sin ägare Piteå kommun, ytterligare stärka och intensifiera sin

medverkan i kommunens tillväxtpolitiska arbete i syfte att nå målet på 43 000

invånare. En stark ekonomi i koncernen är en förutsättning för detta. I huvudsak

ska detta ske genom fortsatta insatser vad avser såväl ökade intäkter som

minskade kostnader.

Jan Jonsson

VD Piteå Kommunföretag AB

3


Läsanvisning

Organisationsschema

för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Det här är en rapport med delar av Piteå Kommunföretag

AB:s årsredovisning 2012. Här får du en samlad

bild av hur det går för Piteå kommuns hel- och delägda

bolag.

Rapporten är uppdelad i följande delar:

• Ekonomiska sammanställningar och tilläggsupplysningar.

• Bolagsredovisningar, med följande disposition:

Bolagets uppdrag

Årets händelser

Mål och måluppfyllelse

Ekonomi

Analys

Framtiden

Åtgärder

Samtliga belopp uttrycks i tkr om ej annat anges.

Nyckeltal för respektive helägt bolag finns samlade

längst bak rapporten. Det senaste tillgängliga resultatet

redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar.

Mål och måluppfyllelse

Hos koncernens ägare Piteås kommun sker en

redovisning av God ekonomisk hushållning gennom

en samlad bedömning av måluppfyllelse inom ett antal

strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat

om. I bolagspresentationerna som följer redovisas en

bedömning av respektie bolags måluppfyllelse inom

respektive område för de bolag som varit helägda under

året och bedrivit verksamhet.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

1 Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög grad

4 Målet helt uppfyllt

4 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Ekonomisk sammanställning

RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

Not 2012 2011 2012 2011

1

Rörelsens intäkter mm 2

Nettoomsättning 894 436 893 621 51 43

Övriga rörelseintäkter 3 14 365 12 868 0 0

Summa intäkter m.m. 908 801 906 489 51 43

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 223 -13 195 0 0

Övriga externa kostnader -520 487 -523 690 -1 165 -1 086

Personalkostnader 4 -121 108 -122 134 -205 -161

Av- och nedskrivningar av materiella och

imateriella anläggningstillgångar 5 -138 878 -128 754 0 0

Rörelseresultat 125 105 118 716 -1 319 -1 204

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i intresseföretag -425 744 -105 0

Ränteintäkter 2 053 2 780 563 699

Övriga finansiella intäkter 0 383 0 0

Räntekostnader Piteå kommun -162 -2 251 0 0

Räntekostnader övriga -72 029 -72 208 -7 468 -7 737

Övriga finansiella kostnader -8 898 -3 343 -398 -398

Resultat efter finansiella poster 45 644 44 821 -8 727 -8 640

Bokslutsdispositioner 6 0 0 13 374 12 986

Skatt 7 14 092 -10 658 -1 642 -1 331

Minioritetens andel av årets resultat -206 -117 0 0

Årets resultat 59 530 34 046 3 005 3 015

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

5


BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

Not 2012 2011 2012 2011

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 62 321 66 114 0 0

Utsläppsrätter 14 154 0 0

62 335 66 268 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 2 007 400 1 964 882 0 0

Bergrum 10 12 757 13 403 0 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 23 641 24 367 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 902 842 858 783 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 13 70 884 63 375 0 0

Pågående nyanläggningar 14 51 429 79 592 0 0

3 068 953 3 004 402 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 15 0 0 670 520 670 520

Aktier i intresseföretag 16 6 133 6 576 5 078 6 183

Andra aktier och andelar 1 382 5 882 0 0

Förutbetalda kostnader 17 11 884 12 627 0 0

Andra långfristiga fordringar 270 270 0 0

19 669 25 355 675 598 676 703

Summa anläggningstillgångar 3 150 957 3 096 025 675 598 676 703

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 13 455 13 222 0 0

13 455 13 222 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 141 313 93 454 50 53

Fordran koncernbolag 0 0 28 874 23 686

Fordran koncernkonto Piteå kommun 51 742 71 101 36 235 35 942

Elcertifikat 14 798 6 296 0 0

Övriga fordringar 22 611 26 063 203 207

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 848 16 660 11 0

245 312 213 574 65 373 59 888

Kassa och bank 13 070 37 699 0 0

Summa omsättningstillgångar 271 837 264 495 65 373 59 888

SUMMA TILLGÅNGAR 3 422 794 3 360 520 740 971 736 591

6 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2012 2011 2012 2011

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 666 000 aktier. 66 600 66 600 66 600 66 600

Bundna reserver/reservfond 238 987 238 987 238 987 238 987

Summa bundet eget kapital 305 587 305 587 305 587 305 587

Fritt eget kapital

Fria reserver/balanserat resultat 446 214 415 168 216 441 216 426

Årets resultat 59 530 34 046 3 005 3 015

Summa fritt eget kapital 505 744 449 214 219 446 219 441

Summa eget kapital 811 331 754 801 525 033 525 028

Minoritetens andel av eget kapital 1 623 1 317 0 0

Avsättningar 19 202 670 222 833 0 0

Långfristiga skulder 20

Checkräkningskredit (limit 172 500/283 500) 10 738 10 406 0 0

Skulder till kreditinstitut 2 143 856 2 070 876 198 000 198 000

Förutbetalda anslutningsavgifter 6 144 5 489 0 0

Övriga skulder 0 44 370 0 0

Summa långfristiga skulder 2 160 738 2 131 141 198 000 198 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 32 145 42 568 0 0

Leverantörskulder 95 350 90 942 806 3

Skatteskulder 2 271 4 524 1 023 1 331

Skuld till koncernbolag 0 0 15 500 10 700

Övriga skulder 55 979 42 875 40 24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 60 687 69 519 569 1 505

Summa kortfristiga skulder 246 432 250 428 17 938 13 563

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 422 794 3 360 520 740 971 736 591

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 22 143 284 187 851 0 0

Ansvarsförbindelser 23 0 0 0 0

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

7


KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 45 644 44 821 -8 727 -8 640

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 138 878 128 754 0 0

Realisationsresultat investeringsverksamheten -2 522 -2 810 0 0

Förändring avsättningar -1 731 8 088 0 0

Koncernbidrag/Kapitaltillskott 0 0 13 374 12 986

Resultat från andelar i intresseföretag 425 -744 105 0

Utdelning i intresseföretag 0 1 500 0 0

Betald skatt -4 665 -5 995 -1 642 -1 331

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 176 029 173 614 3 110 3 015

Förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av varulager -233 -4 047 0 0

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -51 097 55 439 -5 192 1 643

Minskning/ökning av kortfristiga placeringar 0 750 0 0

Minskning/ökning av kortfristiga skulder -3 996 -26 944 4 375 -5 510

Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 703 198 812 2 293 -852

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -199 280 -271 560 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar 2 306 3 483 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -196 974 -268 077 0 0

Finansieringsverksamheten

Utdelning -3 000 -2 000 -3 000 -2 000

Minskning/ökning andra aktier och andelar 4 943 -5 500 1 000 0

Minskning/ökning av förutbetalda kostnader 743 740 0 0

Minskning/ökning långfristiga fordringar 0 -181 0 0

Minskning/ökning av långfristiga skulder 29 597 101 894 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 283 94 953 -2 000 -2 000

Årets kassaflöde -43 988 25 688 293 -2 852

Likvida medel vid årets början 108 800 83 112 35 942 38 794

Likvida medel vid årets slut 64 812 108 800 36 235 35 942

Specifikation likvida medel

Koncernkonto Piteå kommun 51 742 71 101 36 235 35 942

Kassa och bank 13 070 37 699 0 0

64 812 108 800 36 235 35 942

8 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med

Årsredovisningslagen och allmänna råd från Bokföringsnämnden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott har redovisats över resultaträkningen

oavsett dess ekonomiska innebörd.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i

årsredovisningen:

Koncernredovisning

Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag

i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av

aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt

har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av

resultatet av deras verksamhet.

Förvärvsmetoden

Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets

rekommendation om koncernredovisning.

Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden.

Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen

uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel.

Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas

under rubriken avsättningar som uppskjuten skatt.

Intresseföretag

Moderbolagets intresseföretag ägs till 33,33 procent (fg år 50

procent) och tas in i koncernredovisningen enligt den så kallade

klyvningsmetoden. Detta innebär att bolagets balansräkning tagits

till 33,33 procent i koncernredovisningen 2012-12-31 och till 50

procent 2011-12-31.

Eventuell skillnad mellan förvärvspris och eget kapital vid förvärv

redovisas som goodwill eller negativ goodwill. Koncernens

övriga intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget och koncernen det verkliga värdet

av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget och koncernen

redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp)

om bolaget och koncernen får ersättningen i likvida medel

direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med

avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning

av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar enligt plan enligt följande:

Byggnader 1–15 %

Av hyresgäster beställt tillval 5–10 %

Markanläggningar 2,5–5 %

Maskiner och andra tekniska anläggningar 4–20 %

Inventarier, verktyg och installationer 2,5–33,3 %

Bergrum 2,5 %

Goodwill 5 %

Ledningsnät 2–3 %

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 %

Varulager och pågående arbeten

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d. v. s. till

det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande

av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tilllämpats.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Elcertifikat

Redovisningen av innehavda elcertifikat och skuld för elcertifikat

har bruttoredovisats.

Ersättning till revisorer

Till koncernens revisorer och revisionsbolag har utgått för revision

545 tkr (501 tkr), varav moderbolaget 68 tkr (62 tkr) samt

biträde och rådgivning 135 tkr (91 tkr), varav moderbolaget 1 tkr

(5 tkr).

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att

bolaget och koncernen kommer att få de ekonomiska fördelar som

är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas

på ett tillförlitligt sätt. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens

rätt att få utdelning bedöms som säker.

Intäkter avseende utförda tjänster redovisas med utgångspunkt

från färdigställandegraden.

Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av

ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod,

genom att fördela inkomsten linjärt över perioden.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

9


Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Not 2 Inköp och försäljning

inom koncernen

Inköp 0,0 % 0,0 %

Försäljning 77,9 % 93,0 %

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Utfakturerade konsumtionsavgifter

5 415 6 377 0 0

Vinst avyttring anläggningstillgångar

2 306 2 660 0 0

Övrigt 6 644 3 831 0 0

Summa 14 365 12 868 0 0

Not 4 Personal

Medelantal anställda har varit

Kvinnor 57 59 0 0

Män 145 150 0 0

Totalt 202 209 0 0

Löner och andra ersättningar

Styrelser 1 142 1 193 160 110

Verkställande direktörer 4 657 4 522 0 0

Övriga anställda 74 786 73 774 0 0

Totala löner och

ersättningar 80 585 79 489 160 110

Sociala avgifter enligt lag

och avtal 27 247 27 605 45 31

Pensionskostnader

Styrelser 0 0 0 0

Verkställande direktörer 1 062 1 174 0 0

Övriga anställda 7 713 7 097 0 0

Totala löner och ersättningar

samt pensionskostnader och

sociala avgifter 116 607 115 365 205 141

Verkställande direktören har lön 18 månader i Nolia AB och i Piteå Näringsfastigheter AB

i tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och vid egen uppsägning i sex månader. I

AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsägning från bolagets sida om ingen

annan anställning påbörjats. I Piteå Hamn AB och AB PiteBo har VD lön i sex månader vid

uppsägning från bolagets sida och vid egen uppsägning lön i tre månader. VD i Piteå Renhållning

och Vatten AB har lön i tre månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från

bolagets sida i sex månader, eller i vissa fall enligt kollektivavtalets bestämmelser. Utöver lön

utgår till några VD:ar förmån av fri bil (ej i moderbolaget).

Könsfördelning i företagsledningarna

Fördelning mellan män och kvinnor

i företagens styrelse

Kvinnor 29 28

Män 32 36

Fördelning mellan män och kvinnor

i företagsledningarna

Kvinnor 7 5

Män 22 15

2012 2011 2012 2011

Not 5 Av- och nedskrivningar

av materiella och imateriella

tillgångar

Av- och nedskrivningar 139 078 128 954 0 0

Återförd nedskrivning -200 -200 0 0

Summa 138 878 128 754 0 0

Not 6 Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 30 356 24 342

Lämnade koncernbidrag 0 0 -15 500 -10 700

Lämnade aktieägartillskott 0 0 -1 482 -656

Summa 0 0 13 374 12 986

Not 7 Skatt

Skatt på årets resultat -4 665 -5 995 -1 642 -1 331

Uppskjuten skatt 18 702 -4 465 0 0

Skatt på resultatandel i

intresseföretag 55 -198 0 0

Summa 14 092 -10 658 -1 642 -1 331

Not 8 Goodwill

Ingående anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden

75 852 75 852 0 0

Ingående ack. avskrivningar -9 738 -5 945 0 0

Årets avskrivningar -3 793 -3 793 0 0

Utgående ack. avskrivningar

enligt plan -13 531 -9 738 0 0

Bokfört värde 62 321 66 114 0 0

Not 9 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden 2 625 053 2 440 589 0 0

Årets inköp 44 978 99 002 0 0

Försäljningar och utrangeringar -994 -275 0 0

Omklassificeringar 63 746 85 737 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 2 732 783 2 625 053 0 0

Ingående ackumulerade

avskrivningar -593 994 -538 349 0 0

Årets avskrivningar -60 578 -55 692 0 0

Omklassificeringar 148 0 0 0

Försäljningar och utrangeringar 209 47 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar

enligt plan -654 215 -593 994 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-66 177 -66 377 0 0

Årets nedskrivning -5 191 0 0 0

Årets återförda nedskrivningar 200 200 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -71 168 -66 177 0 0

Bokfört värde 2 007 400 1 964 882 0 0

Taxeringsvärden

Byggnader och mark 1 475 577 1 468 786 0 0

Vissa byggnader har ej åsatts taxeringsvärde vid fastighetstaxering.

10 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

2012 2011 2012 2011

Not 10 Bergrum

Not 13 Inventarier och verktyg

Ingående anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48 136 48 136 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar

-34 733 -34 087 0 0

Årets avskrivningar -646 -646 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar

enligt plan -35 379 -34 733 0 0

Bokfört värde 12 757 13 403 0 0

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärden 26 640 26 209 0 0

Omklassificeringar 836 431 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 476 26 640 0 0

Ingående ackumulerade

avskrivningar -2 273 -775 0 0

Årets avskrivningar -1 562 -1 498 0 0

Utgående ack. avskrivningar

enligt plan -3 835 -2 273 0 0

Bokfört värde 23 641 24 367 0 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet avser investeringar för hyresgäster i fastigheter på

Acusticum- och musikhögskoleområdet som såldes under 2007. Fastigheterna hyrs tillbaka

från köparen av Piteå Näringsfastigheter AB. Ovanstående investering finansieras via nya

hyreskontrakt i lokalerna.

Not 12 Maskiner och andra tekniska

anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 1 553 287 1 453 419 0 0

Årets inköp 89 979 90 030 0 0

Försäljningar och utrangeringar -5 247 -5 107 0 0

Omklassificeringar 10 138 14 945 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 648 157 1 553 287 0 0

Ingående ack. avskrivningar -694 504 -641 772 0 0

Årets avskivningar -56 112 -56 592 0 0

Omklassificeringar 101 -1 000 0 0

Ingående anskaffningsvärden 206 768 209 778 0 0

Årets inköp 18 614 6 997 0 0

Försäljningar och utrangeringar -3 905 -12 696 0 0

Omklassificeringar 1 581 2 689 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

223 058 206 768 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar

-143 393 -143 119 0 0

Årets avskrivningar -11 362 -10 899 0 0

Försäljningar och utrangeringar 3 055 10 625 0 0

Omklassificeringar -474 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar

enligt plan -152 174 -143 393 0 0

Bokfört värde 70 884 63 375 0 0

Not 14 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärden 79 592 105 947 0 0

Årets nedlagda kostnader 48 565 78 166 0 0

Nedlagt projekt -177 0 0 0

Omklassificeringar -76 551 -104 521 0 0

Bokfört värde 51 429 79 592 0 0

Not 15 Aktier i koncernföretag (moderbolaget)

Eget Bokfört

Företagets namn Org.nr Andel kapital värde

Piteå Näringsfastigheter AB 556091-0118 100 % 121 433 118 802

AB PiteBo 556057-1274 100 % 262 487 131 646

Piteå Renhållning och Vatten AB 556452-0038 100 % 75 624 51 398

Piteå Hamn AB 556643-1911 100 % 28 236 15 330

AB Piteå Energi 556330-9227 100 % 402 556 352 732

Renen i Piteå AB 556099-9376 100 % 619 612

890 955 670 520

Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB Pite Energi, ägs 100 % av aktierna och

rösterna i NBA Energi & Miljöutveckling AB, org.nr 556188-8289. Detta bolag har konsoliderats

i koncernredovisningen.

Försäljningar och utrangeringar 5 200 4 860 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar

enligt plan -745 315 -694 504 0 0

Bokfört värde 902 842 858 783 0 0

Not 16 Aktier i intresseföretag (moderbolaget)

Företagets namn

Org.nr Andel

Kapitalandel

Bokfört

värde

Nolia AB 556099-6828 33,33 % 5 031 5 078

5 031 5 078

Koncernens bokförda värde på intresseföretag är 6 133 tkr. Detta består av Press-Huset

i Piteå AB (90 tkr) och You Call AB, (6 043 tkr) som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå

Näringsfastigheter AB.

Not 17 Förutbetalda kostnader

Långfristig

Förutbetald hyra 11 884 12 627 0 0

11 884 12 627 0 0

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

11


Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Not 18 Förändring i eget kapital

2012 2011 2012 2011

Utdelning -3 000

Överföring till fria reserver 34 046 -34 046

Årets resultat 59 530

Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 446 214 59 530

Aktiekapital

Bundna Fria Årets

Koncernen

reserver reserver resultat

Ingående eget kapital 66 600 238 987 415 168 34 046

Aktie Reservfond

Balanserat Årets

Moderbolaget

kapital

resultat resultat

Ingående eget kapital 66 600 238 987 216 426 3 015

Utdelning -3 000

Överföring till balanserat

resultat 3 015 -3 015

Årets resultat 3 005

Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 216 441 3 005

Not 19 Avsättningar

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 5 746 5 902 0 0

Avsättningar för skatter 143 326 162 114 0 0

Avsättningar för återställningskostnader

47 596 46 096 0 0

Negativ goodwill 1 515 1 681 0 0

Avsättning för

omstruktureringskostnader 1 000 1 000 0 0

Kontraktnedskrivning

elcertifikat 3 487 6 040 0 0

Summa 202 670 222 833 0 0

Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, samt dels skatt på

skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.

Not 20 Skuldposters förfallotid

Långfristiga skulder som förfaller till

betalning senare än fem år efter balansdagen

2012 2011 2012 2011

Skulder till kreditinstitut 695 992 1 503 364 0 0

Summa 695 992 1 503 364 0 0

Not 21 Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 5 811 8 215 458 625

Upplupna kostnader övrigt 19 627 23 780 68 853

Personalrelaterade skulder 12 705 14 091 43 27

Förutbetalda hyresintäkter 22 544 23 433 0 0

Summa 60 687 69 519 569 1 505

Not 22 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 125 284 165 851 0 0

Företagsinteckningar 18 000 22 000 0 0

Summa 143 284 187 851 0 0

Not 23 Ansvarsförbindelser

Motförbindelser för bankgarantier

0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

12 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Piteå Kommunföretag AB

Ordförande:

Peter Roslund

VD:

Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

Piteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala

företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen

Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 procent av Piteå kommun.

Årets händelser

• I början av juli tillträdde Jan Jonsson som ny VD för bolaget och

koncernen, när Gusten Granström avgick med pension. Jonsson delar

tjänsten med sitt uppdrag som VD i Piteå Näringsfastigheter AB.

• För första gången har en gemensam bolagsstämmodag genomförts

för samtliga dotterbolag i koncernen. Till dagen var bland annat

kommunfullmäktiges ledamöter inbjudna.

• Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att

utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun med 3 mkr. Utdelningen

avser vinstmedel från 2011. Från resultatet 2012 föreslås

utdelning med 3 mkr.

Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB har

vardera sålt 1/3 av bolagens aktieinnehav i Nolia AB till Skellefteå

kommuns koncernmoderbolag, Skellefteå Stadshus AB. Vilket

innebär att Skellefteå kommun, Umeå Kommun och Piteå kommun

via sina dotterbolag äger var sin tredjedel i Nolia AB.

Mål och måluppfyllelse

Utbildning,

arbete och

näringsliv är

grunden för

all välfärd

Ekonomi

Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet

ska bedrivas på så sätt att genom ägandet

utgöra ett instrument för styrning och

uppföljning av kommunal verksamhet som

kommunen bedriver i bolagsform.

Piteå Kommunföretag AB ska klara

de kommunala bolagens ekonomiska

åtaganden inom ramen för koncernen

Piteå Kommunföretag AB.

2012 2011

3 3

4 4

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 51 43

Kostnader -1 370 -1 247

Rörelseresultat -1 319 -1 204

Finansiella intäkter 563 699

Finansiella kostnader -7 970 -8 135

Resultat efter finansiella poster -8 726 -8 640

Bokslutsdispositioner 13 373 12 986

Skatt -1 642 - 1 331

Årets resultat 3 005 3 015

Analys

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -8,7 mkr, vilket är

nästan identiskt med föregående år. Utfallet är något bättre än budget,

vilket i huvudsak beror på minskade räntekostnader under året.

Piteå Kommunföretag AB har under året uppfyllt målet att klara

de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för

koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Framtiden

Löpande arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning

och samordning inom koncernen.

Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen

under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till

ägaren Piteå kommun med mellan 2-5 mkr per år.

Renen i Piteå AB

Bolagets uppdrag

Renen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger tills vidare

vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Analys

Ordförande:

Gusten Granström

Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Övriga intäkter 0 145

Kostnader -17 -17

Rörelseresultat -17 128

Finansiella intäkter 11 15

Resultat efter finansiella poster -6 143

Bokslutsdispositioner 0 -133

Årets resultat -6 10

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

13


Mål och måluppfyllelse

Ordförande:

Mikael Åström

Bolagets uppdrag

VD:

Maria Adlers

Bolaget äger och förvaltar ca 3 900 lägenheter och har ca 40

anställda. Förvaltningen sker i egen regi. Bolaget har enligt ägardirektivet

till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska

ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att

uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Vidare gäller att verksamheten

skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

Årets händelser

• Produktion och uthyrning av fyra lägenheter på Gulsporregränd.

• Försäljning av 16 lägenheter på Norrgatan/Dalvägen.

• Rekordstor satsning på det planerade underhållet med totalt 40,3

mkr för fastighets- och lägenhetsunderhåll med bland annat byte

av fönster i 150 lägenheter och installation av ventilation med

värmeåtervinning i 82 lägenheter.

• Investeringar för 22,3 mkr med bland annat badrumsrenoveringar

i 36 lägenheter och installation av individuell mätning av el i 740

lägenheter.

• PiteBo på tredje plats i Skåneinitiativets kampanj med

målsättning att sänka energiförbrukningen hos bostadsbolag med

20 procent från 2007 till 2016.

• Fortsatt låga vakanser. Efterfrågan är större än tillgången på hyreslägenheter.

• VD-byte 1 juni 2012.

• Informationsmöten erbjuds hyresgäster i samtliga bostadsområden

hösten 2012 och våren 2013.

Barn och unga

Utbildning,

arbete och

näringsliv

Demokrati och

öppenhet

Informera gymnasieelever om

villkoren för att bo i lägenhet.

Delta vid olika kampanjer, lokala

och landsomfattande, som handlar

om alkohol och droger.

Stödja aktiviteter i det lokala

brottsförebyggande rådet riktat

mot barn och unga.

Genom att beställa produktion

av hyreslägenheter av

Strömbackaskolan bidra till en

verklighetsanknuten utbildning.

Medverka till ett utbud av

lägenheter för gymnasieelever och

studenter vid musikhögskolan.

Trygga tillgången på bostäder som

upplåts med hyresrätt.

Kösystemet till lägenheter ska vara

transparanta och lika för alla.

Hyresgäster skall ha inflytande i sitt

boende och ges god service.

Andelen nöjda hyresgäster skall

uppgå till lägst 95 procent.

2012 2011

4 3

2 3

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

Livsmiljö Alla ska känna trygghet i boendet. 4 4

Personal

Ekonomi

Sänka energianvändningen med 20

procent fram till 2016.

4 3

Utveckla källsortering. 3 2

Sjukfrånvaron skall understiga

2 procent.

Årliga medarbetarsamtal för

samtlig personal.

Arbeta aktivt för att vara en

attraktiv arbetsgivare.

7 procent av omsättningen skall

avsättas till underhåll.

Driftskostnader som är lägre än

jämförbara bostadsföretag.

Räntabiliteten på justerat eget

kapital skall långsiktigt uppgå till

minst 5 procent.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till

minst 18 procent.

4 4

4 3

3 3

4 4

2 2

2 2

4 4

Elevbygget på Tryffelvägen under uppförande.

14 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

Foto: PiteBos bildarkiv.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 221 597 213 979

Kostnader -187 671 -174 514

Rörelseresultat 33 926 39 465

Finansiella intäkter 0 383

Finansiella kostnader -26 929 -29 589

Resultat efter finansiella poster 6 997 10 259

Bokslutsdispositioner -3 238 -125

Skatt 3 707 -2 709

Årets resultat 7 466 7 425

Investeringar 22 300 56 100


Analys

Ekonomi

Resultatet före skatt, 7,0 mkr, ligger över budget (5,3 mkr) men

lägre än föregående år (10,5 mkr). Med anledning av sänkt bolagsskatt

fås en positiv effekt på latent skatt som leder till ett ökat

resultat efter skatt 7,5 mkr. Intäkterna ökade med 3,6 procent

jämfört med föregående år medan rörelsens kostnader ökade med

11,4 procent. De största avvikelserna är ökade underhålls-, konsumtions-,

fastighetsskötselkostnader samt lägre räntekostnader.

Underhållet av fastigheterna uppgår till 26,6 mkr, dvs 12 procent

av omsättningen, vilket överstiger målet på 7 procent och är en

kraftig ökning från 2011 med 6,9 mkr eller 35 procent.

Driftkostnaderna är högre 2012 än föregående år beroende på

taxehöjningar, ökade konsumtionskostnader och ökade reparationer.

Ökningen beror på externa faktorer. Det finns inga jämförande siffror

för andra bolag ännu.

Avkastningen, 3,6 procent på justerat eget kapital, når inte upp till

ägarens långsiktiga direktiv på 5 procent.

Soliditeten, 22,7 procent, överstiger ägarens långsiktiga direktiv

på 18 procent.

Personal

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå. Antalet genomförda

medarbetarsamtal ökade under 2012. Utbildningsinsatser ökade

under 2012 inom arbetsrätt, hyresjuridik och ledarskap.

Barn och unga

Informationsmöten har genomförts till förstaårselever vid Strömbacka

gymnasium och Grans naturbruksgymnasium.

Bolaget stödjer olika kampanjer som riktar sig mot ungdomar,

bland annat examensfesten i Norrfjärden.

Under 2012 har de landsomfattande aktiviteterna minskat till

förmån för de lokala i enlighet med antagen sponsringspolicy.

Bolaget har 2011 tagit initiativ till ett samarbete med det brottsförebyggande

rådet där föreningar medverkar i ”Pitebor på stan”. Under

sommaren 2012 nattvandrade totalt 88 föräldrar under 11 helger.

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget tillhandahåller Strömbackaskolan med byggprojekt. Pågående

är Furulund/Bergsviken. Hus 1 med sex lägenheter kommer

hyras ut till hyresgäster i april 2013. Samtliga är uthyrda. Hus 2 är

under produktion.

Behov av studentlägenheter är för närvarande täckt.

För att trygga tillgången på hyresrätter i Piteå kommun planerar

företaget för flera nyproduktioner 2015-2016, bland annat Strömsundshuset

med 55 lägenheter och Parken i Bergsviken med 12-16

lägenheter.

Demokrati

PiteBos kösystem är fortsatt transparant. En översyn har gjorts av

tilldelning av lägenheter till särskilda grupper.

Hyresgästerna har erbjudits informationsmöten med bolagets ledning

och fått möjlighet att ge synpunkter på boendet. Under 2012

genomfördes 10 möten. 2 400 hyresgäster bjöds in och 400 deltog.

Mötena fortsätter under våren 2013. Hyresgästenkät har inte genomförts

2012. Enkäten genomförs vartannat år och planeras för 2013.

Livsmiljö

Senaste hyresgästenkäten (2011) visade på att 95 procent känner sig

trygga i sitt bostadsområde.

Arbetet med energieffektiviseringen löper vidare. Under 2012 har

individuell mätning av hushållselen installerats i 740 lägenheter.

Hyresgästerna kommer att betala sin egen förbrukning från och med

2013.

Konvertering av ventilationssystem till FTX-ventilation med

värmeåtervinning fortskrider. Under 2012 har detta installerats i 82

lägenheter. PiteBo har sänkt sin totala energiförbrukning med

8 131 500 kWh eller 16 procent sedan 2007 vilket ger företaget en

3:e plats bland de 106 bostadsbolag som deltar i Skåneinitiativets

energikampanj.

Under 2012 investerades i ett nytt och modernt miljöhus på

Klumgatan med ökat antal fraktioner och glasväggar för förbättrad

service och ökad trygghet för hyresgästerna. Huset tas i bruk

i början av 2013.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

15


Framtiden

Om- och invärldsanalys

Vakanserna är fortfarande på en låg nivå sett över hela beståndet.

Efterfrågan är störst i de centrala delarna och enstaka vakanser kan

uppstå i utkanten av kommunen. Nyproduktionen i kommunen har

varit mycket låg under 2012. Utbudet av lägenheter bör öka i centrala

Piteå för att motsvara efterfrågan. Flera byggprojekt planeras

i centrala Piteå för färdigställande under 2014-2016. Om projekten

genomförs tillskapas 200-300 lägenheter. PiteBos bedömning är

att det finns efterfrågan för den volymen i centrala Piteå. Däremot

kan en negativ effekt vara ökade vakanser i de perifera delarna av

kommunen. Bedömningen är att bristen på hyreslägenheter och en

alltjämt stor efterfrågan på hyreslägenheter består under 2013.

Den andra stora risken i PiteBos verksamhet är ränteutvecklingen.

Under 2012 har räntekostnaderna varit historiskt låga och bedömningen

är att nivån är fortsatt låg under 2013. I jämförelse med 2011

minskade räntekostnaderna med 2,5 mkr. Låneskulden uppgick till

807 mkr vid årets slut till en genomsnittlig ränta på 2,96 procent.

Underhållet av fastigheterna är bolagets stora utmaning och under

2012 möjliggjordes en rekordstor och nödvändig satsning inom

området (26,6 mkr) vilket uppgraderar fastigheternas status, minskar

sårbarheten för akuta reparationer och ger utrymme för energieffektiviseringar.

Investeringar uppgick till 22,3 mkr bestående bland annat av

badrumsrenoveringar, individuell mätning av hushållsel, ombyggnation

av förskola till lägenheter och delbetalning av nyproduktion

på Furulund. Under 2013 ökas antalet badrumsrenoveringar till 70

badrum (från 36 badrum 2012). Det faktiska behovet av badrumsrenoveringar

är 120 badrum per år.

Bolagets mål att sänka energiförbrukningen med 20 procent från

2007 fram till 2016 kvarstår. PiteBo ligger väl i fas i uppnådda mål

hittills. Bedömningen är att målet kommer nås 2016.

Bolaget har för avsikt att nyproducera 55 lägenheter i centrala

Piteå i ett högre flerbostadshus. Planeringsarbetet pågår. Ambitionen

är att planprogram och detaljplan kan godkännas under 2013. Vidare

planeras för ytterligare lägenheter i Bergsviken och centrala Piteå.

Projekten förutsätter finansiell analys innan projekten påbörjas.

Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Utskick av hyresgästenkät för

att undersöka hyresgästernas

åsikter kring boendet.

Införande av nya telefontider till

bovärdarna.

Klar

Andelen nöjda hyresgäster uppgick till 95 procent enligt den senaste

hyresgästenkäten som skickades ut under våren 2011. Enkäten skickas enbart ut till

hyresgästerna vartannat år.

Klar Bovärdarna har getts möjlighet att utföra arbetet mer ostört genom att införa

telefontider mellan 08.00-11.00. Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat för

bovärdarna samt ett försök till att minska driftskostnaden.

Fastighetsinventering. Ny ÅR 2012 PiteBos samtliga fastigheter ska inventeras i ett projekt som löper under 2013.

Inventeringen är nödvändig för mer korrekt uppfattning om fastigheters status.

Redovisas i ÅR 2013.

Analysera kösystemets effekter

för rörlighet på både reguljär

och sekundär bostadsmarknad.

Ny Redovisas i ÅR 2013.

16 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Mål och måluppfyllelse

Ordförande:

Lars-Olof Pettersson

Bolagets uppdrag

VD:

Daniel Fåhraeus

PiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distribuera

och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommunikation

samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som

krävs för uppdraget.Verksamheten är uppdelad i affärsområdena

elnät, bredband, fjärrvärme, samt enheterna försäljning/marknad,

utförande, ekonomi, personal och kundservice.

Årets händelser

2012 inleddes med tre månader som avvek från normala temperaturer,

vilket påverkade elhandelsmarginalen negativt.

• Elpriserna har under hela året legat på en låg nivå, främst på

grund av konjunkturläget samt god produktion av el i landet.

• Försgasningsprojektet i Hortlax har försenats. Provdrift sker

under vintern och beräknas vara klar sommaren 2013. En investering

som genom miljövänlig och världsunik teknik kommer att

producera småskalig el och värme.

2012 har fortsatt leverans skett av el och tjänster till Tornedalen.

De nya kunderna i området är mycket positiva till PiteEnergis

leverans och kundbemötande.

• I koncernens utvecklingsarbete kan det konstateras att Piteås

första solcellsanläggning är i drift. Produktionen är god samt ger

forskarvärlden möjlighet att studera bland annat elkvaliteten från

solproduktion i norra Sverige.

• Hösten 2012 köptes PiteEnergis första eldrivna arbetsfordon –

arbetet fortsätter för miljön!

Utbildning,

arbete och

näringsliv

Demokrati och

öppenhet

Livsmiljö

Personal

Ekonomi

Analys

2012 2011

Ta emot och handleda minst fem

praktikanter under 2012. 4 4

Erbjuda attraktiva tjänster och

produkter till konkurrenskraftiga

priser.

Att till allmänheten/kunder, via

bolagets hemsida ständigt lämna

aktuell information inom bolagets

verksamhetsområden.

Fortsatt utveckling av samarbete

med ortens industrier samt fortsatt

utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Fortsatt satsning på friskvård och

förebyggande åtgärder för att

bibehålla personalens frisknärvaro.

Arbeta aktivt för att ständigt

förbättra arbetsmiljön för våra

medarbetare.

Soliditeten ska långsiktigt ligga inom

intervallet 35-40 procent.

I övrigt uppfylla ägardirektivens krav

på verksamheten.

4 4

3 3

4 4

4 4

3 3

4 4

4 4

Utbildning, arbete och näringsliv

• Koncernens investeringar bidrar till pitebygdens sysselsättning

vid anlitande av lokala underentreprenörer.

• Koncernen stödjer utbildning genom att ta emot praktikanter. Under

året har 14 praktikanter gjort sin praktik hos AB PiteEnergi.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 474 081 458 810

Kostnader -414 033 -412 987

Rörelseresultat 60 048 45 823

Finansiella intäkter 656 628

Finansiella kostnader -18 177 -12 032

Resultat efter finansiella poster 42 527 34 419

Bokslutsdispositioner -21 264 -17 209

Skatt 12 495* -4 337

Minoritetsintresse -35 -34

Årets resultat 33 723 12 839

Investeringar 82 202 71 240

*Ändrad skattesats från 26,3 procent till 22 procent påverkar uppskjuten skatt i

balansräkningen, vilket medför det positiva värdet för skatten 2012.

PiteEnergis kontorsfastighet.

Foto: Maria Fäldt

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

17


Demokrati och öppenhet

• En av koncernens strategier är Kundfokus. Kundfokusgrupper är

ett forum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten

för att öka förståelsen för kundernas behov och önskemål.

• Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan samt att synas

via andra sociala medier är ett projekt som löpande pågår.

Livsmiljö

• Samarbetet med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter.

97 procent av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen

täcks av lokal produktion och överskottsvärme från SmurfitKappa

och SCA. Volymen såld energi har ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi

• Problem i hetvattenleveranser samt senarelagt underhållstopp från

bolagets huvudleverantör medförde väsentligt ökade kostnader

vilket påverkar resultatet kraftigt negativt för fjärrvärmeaffären.

• Fortsatt lågt ränteläge under året är positivt för koncernens resultat.

• Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar

enligt plan.

• Fokus på effektivisering och kostnadsreduktion inom hela verksamheten

har fallit ut väl och påverkat resultatet positivt.

Personal

• Koncernen har för 2012 en sjukfrånvaro på ca 3,7 procent, vilket

är en ökning från 2011. Ökningen beror på fler långtidssjukskrivningar

än föregående år.

• Under 2012 deltog koncernen i ett EU-projekt som fokuserar på

utbildning inom alkohol, droger och beroenden som är hälsofarliga.

Framtiden

• Koncernen fortsätter att investera och reinvestera i infrastrukturer.

Dock visar ökade investeringsutgifter att viss försiktighet krävs för

att nå maximal nytta av investeringarna och samtidigt undvika risker.

• Den hårda konkurrensen med låga marginaler inom elbranschen

ger incitament att öka egen andel elproduktion samt utveckling av

nya affärer, till exempel energieffektiviseringstjänster.

• Kostnader för regionnät förväntas öka under kommande år,

främst beroende på att Svenska Kraftnät planerar utbyggnad av

stamnätet i Sverige.

• Fjärrvärmeaffären förväntas minska i framtiden, främst på grund

av energieffektivisering. Detta kräver nya och smarta affärer för

att upprätthålla en resultatnivå som levererar det kassaflöde som

krävs för att hålla kulvertnätet leveranssäkert i framtiden.

Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Tagit emot 14 praktikanter under 2012. Klar Beslutad 2011,

löpande.

Utveckla nya elhandelsavtal för att

möte elkundernas behov. Serviceavtal

fjärrvärmekunder. Kundfokusgrupper

där kunder kan lämna synpunkter om

bolagets verksamhet.

Månadsvis uppföljning av träffar på

hemsidan. Utveckling ny hemsida,

lanseras 2013.

Utbildning av operatörer hos

leverantören av hetvatten minimerar

avbrott i leverans till kund. Utbildning av

alla underleverantörer i kundbemötande.

Solcellsanläggning i drift sedan januari

2012, inköp ytterligare en elbil (skåp)

samt en elhybrid.

Ekonomiska målen skall nås, arbetet är

oerhört målinriktat för att nå målen och

skapa ett långsiktigt stabilt PiteEnergi.

Deltagit i EU-projekt för befrämjande av

god hälsa, med fokus på alkohol, droger

och beroenden. Innehåller även föredrag

för medarbetarna kring kost, stress och

sömn.

Arbeta aktivt för god arbetsmiljö, dels

genom ett strukturerat arbete, dels

genom att bibehålla ett öppet klimat

inom organisationen.

Viktigt mål för att bidra till sysselsättning inom Piteå kommun,

fortsätter på samma linje 2013.

Pågår Beslutad 2012. Viktigt att ständigt utveckla detta, vilket sker i en löpande dialog med

kunderna. För att behålla och utveckla antalet elhandelskunder krävs

fokus och ständigt utvecklingsarbete. Redovisas ÅR 2013.

Pågår Beslutad 2012. Viktig kanal för kundkommunikation och för varumärket. Redovisas

ÅR 2013.

Klar Beslutad 2012 Varje timme som undviks att elda med olja/gasol är positiv för miljön,

livsmiljön och dessutom för koncernens ekonomi. Viktigt mål!

Klar Beslut 2011 Solcellsanläggningen producerar mycket bra, faktum är att koncernen

producerar mest energi per m 2 solceller i Sverige. Nytt solcellsprojekt

planerat 2013.

Klar

Enligt

ägardirektiv,

beslutat 2010.

Klar Beslutat 2011,

projekt löpt

2011/2012

Klar Beslutat 2011,

projekt löpt

2011/2012

Når soliditetsmålen, dock ej avkastningskravet. Koncernen ska öka

lönsamheten de närmaste åren, målsättning; 60 mkr år 2015.

Projektet har visat att förbättringspotential finns, att som arbetsgivare

erbjuda goda friskvårdsmöjligheter, men också att individen behöver

ta ett eget ansvar för sin egen hälsa.

Bra verksamhet, har varit föremål för en studentuppsats, vilket visat ris

och ros. Koncernen har en mycket bra struktur på arbetsmiljöarbetet,

som dock har förbättringspotential.

18 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Haraholmen.

Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin,

kajer, farleder och dylikt är i gott skick. Bolaget strävar efter att,

tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva

logistiklösningar.

Årets händelser

• Färdigställande av ansökan vattenverksamhet inför hamnutbyggnad

och inlämnande till Mark och Miljödomstolen.

• Ny detaljplan tagen som omfattar ett utvidgat hamnområde.

• Sjömätning visar lika goda farledsförhållanden som för 12 år sedan.

• Stabil ökning av godsflöden över oljehamnen, Sunpine står för 50

procent av fartygsanlöpen.

Mål och måluppfyllelse

Utbildning,

arbete och

näringsliv

Demokrati

och

öppenhet

Livsmiljö

Ordförande:

Maj-Britt Lindström

Utöka samarbetet med Bottenvikens

stuveri och andra aktörer vad

gäller marknadsföringsinsatser och

kundkontakter.

Bibehålla/öka kontaktytorna mot

universitet och i tillämpliga fall nyttja

universitetens eventuella kompetens.

Bolaget har ett näringspolitiskt

uppdrag, men ska även vid planering

av bolagets investeringar sträva efter

att de investeringar som görs inte

urholkar bolagets lönsamhet.

Att via bolagets hemsida förbättra

kontakterna mot medborgarna och

lämna aktuell information om viktiga

verksamhetsfunktioner som kan vara

av allmänt intresse.

VD:

Ulrika Nilsson

Att hamnen med hänsyn till

verksamhetens art systematiskt arbetar

för en förbättrad livsmiljö för de som

vistas inom och utanför hamnområdet.

2012 2011

4 4

3 3

3 3

3 3

3 3

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 25 058 21 992

Kostnader -20 308 -19 490

Rörelseresultat 4 750 2 502

Finansiella intäkter 88 21

Finansiella kostnader -2 163 -2 001

Resultat efter finansiella poster 2 675 522

Bokslutsdispositioner -1 314 106

Skatt 0 0

Årets resultat 1 361 628

Investeringar 2 479 4 571

Analys

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 2,7 mkr (0,5 mkr).

De totala godsvolymerna är något högre än året innan. Ökade

godsvolymer papper, sågade trävaror och petroleumprodukter samt

en ökad beläggningsgrad i hamnens magasin och planer har bidragit

till ett resultat som är bättre än vad bolaget har kunnat uppvisa de

senaste fyra åren. Kostnader för isbrytning och snöröjning har belastat

bolaget under slutet av året.

Piteå Hamn AB ligger för 2012 något under ägarnas avkastningskrav,

men har under ett flertal år haft en stabil utveckling av bolagets

soliditet.

Investeringar

Bolaget har under året anskaffat anläggningstillgångar för 2,5 mkr

(4,6 mkr).

Investeringar direkt relaterade till lagring av gods och kommande

hamnutbyggnad:

• Färdigställande och inlämnande av ansökan miljötillstånd vattenverksamhet

till Mark & Miljödomstol inför framtida hamnutbyggnad.

• Färdigställda asfalterade lagringsytor samt påbörjat iordningställande

av ny plan.

Andra investeringar är:

• Byte till LED belysning pappersmagasin.

• Nya landbaserade sjömärken för hamnfarled.

Personal

Ekonomi

Utveckla rutiner för miljöarbetet. 4 4

Minska energiförbrukningen inom 2 år

med nuvarande verksamhetsomfattning.

Genom förebyggande åtgärder

bibehålla personalens frisknärvaro.

Långsiktigt god lönsamhet och soliditet

enligt ägardirektiv för att bibehålla

en konkurrenskraftig hamn med god

infrastruktur.

3 3

4 4

3 2

Uppföljning mål och nyckeltal

Under året har ett antal aktiviteter genomförts kopplat till minskad

elförbrukning. Dessa är byte till LED belysning i magasin och styrning

av belysning och uppvärmning av RORO ramp.

Arbetet med att iordningställa fler lagringsytor till främst projektlaster

har påbörjats under 2012 och fortsätter under 2013 och kommer

att generera intäkter från lagring och möjliggöra omdisponering

av vissa befintliga godsslag.

Under 2012 har även etablerats nya flöden av enhetsgods med

sjöfart och under 2013 med järnväg.

Bolagets lönsamhet har förbättrats under 2012. Godsflödena är

mer balanserade och kapacitetsnyttjandet vad gäller lagringsytor är

högre än tidigare.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

19


Från och med 2012 görs investeringsuppföljning med avseende på

miljöpåverkan och energibesparing samt den långsiktiga intjänandeförmågan.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Införandet av svaveldirektivet år 2015 kan innebära stora kostnadsökningar

för sjötransporter, då den ökade efterfrågan på lågsvavlig diesel

från sjöfarten sannolikt kommer att innebära kraftigt ökade bränslekostnader.

För producerande företag beroende av sjötransporter från

norra Bottenviken är detta förödande, då regionen ligger längst bort i

SECA området, där dessa nya miljöregler för sjöfarten ska tillämpas.

Med tanke på att svensk sjöfart belastas med skärpta miljökrav

relativt resten av världen är förhoppningen att den svenska regeringen

ska presentera en tydlig strategi för industrins och sjöfartens fortsatta

konkurrenskraft. Ett av dessa arbeten är att anpassa sjöfartens totala

avgiftsstruktur till kommande miljökrav och se över den totala avgiftsoch

skattebelastningen som belastar framför allt svensk basindustri.

Det finns exempel på svensk industriproduktion som under 2012

infört produktionsbegränsningar, genomfört nedläggningar och sagt

upp personal, vilket tydligt även påverkar underentreprenörer och

logistikverksamheter.

Skogsindustrin har det fortsatt tufft inom vissa produktsegment och

på vissa marknader, vilket i regionen tillsammans med effekterna av

svaveldirektivet utgör ett hot mot dessa industriers överlevnad.

Det finns således ett antal stora utmaningar för en fortsatt utveckling

av Piteå Hamns logistikverksamhet inom Haraholmens industriområde.

Trots detta ser bolaget en stor utvecklingspotential tillsammans

med befintliga och potentiella kunder att ytterligare utveckla Haraholmens

hamnområde som logistiknav.

Bolaget har under 2012 påbörjat en analys av en framtida utveckling

av det kommunala industrispåret som ansluter till hamnanläggningen.

En elektrifiering av spåret till Haraholmen förutsätter en investering

i befintlig spåranläggning, men skulle öka hamnens

förutsättningar att kunna erbjuda kostnadseffektiva logistiklösningar

och tillfredställa kundernas behov av intermodala

transporter med fartyg, tåg och lastbil.

Bolaget har långsiktigt goda förutsättningar att bedriva hamnverksamhet

utan stora investeringar i utökat farledsdjup. Hamnens farled

visar efter sjömätning 2012 oförändrat goda förutsättningar vad gäller

möjligheten att ta emot stora fartyg och behålla en hög sjösäkerhet

och tillfredställande manöverutrymme.

Till skillnad från situationen i många andra hamnar kräver en utbyggd

hamn på Haraholmen endast begränsad utfyllnad i vatten och

få anpassningar vad gäller anslutande infrastruktur och få konflikter i

hamnens närområde.

Ny hamntaxa träder ikraft 2013, vilket kommer att innebära ökad

tydlighet vad gäller hamnens uppdrag och ökad kostnadstäckning för

bolaget i vissa avseenden.

Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Sjöfartsdagen 12 juni samarrangemang

North Sweden Seaport.

Ny hamntaxa 2013.

Avtalsbundna anpassningar befintlig hamninfrastruktur.

Förberedelser anpassning hamninfrastruktur.

Ny detaljplan område utbyggnad kaj Haraholmen.

20 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

Klar

Klar

Klar

Nya lagringsytor.

Ansökan miljötillstånd verksamhet, vattendom inlämnad

till Mark och Miljödomstolen, Umeå.

Digitalt ritningsarkiv. Klar Struktur och ordning förutsättning för effektiv förvaltning

och nya projekt vg infrastruktur.

Förbättrade rutiner miljöhandbok. Klar Genomlysning miljöhandbok och implementering i det dagliga

arbetet via regelbundna möten.

Minskad elförbrukning belysning/uppvärmning. Klar Förbättrade rutiner släckning belysning.

Slutförande datoriserad styrning utvändig belysning och

uppvärmning av RORO-ramp.

Minskad elförbrukning magasin. Klar Byte till LED belysning pappersmagasin 5 2012.

Ytterligare två magasin står på tur 2013-2014.

Översyn kompetenser, bemanning

och administrativa rutiner.

Öka kontaktytor mot universitet

i relevanta projekt/utbyten.

Deltagande långsiktig infrastrukturplanering

Haraholmens industriområde.

Klar

Ny organisation, uppdelning kompetensområden.

Utökad kompetens järnväg samt tillfälligt utökat uppdrag

kommunal järnväg. Översyn integration IT system.

Digital hantering faktureringsunderlag hamnavgifter.

Pågår ÅR 2011 Praktikant LTU 2013.

Kontakter etablerade med olika institutioner. PHAB/BSAB

lämnat ifrån sig förslag på examens- och projektarbeten.

Redovisas i ÅR 2013.

Pågår ÅR 2011 Deltagande i kommunal planeringsprocess Haraholmen.

Deltagande funktionsstudie järnväg industri/kommun/hamn.

Redovisas i ÅR 2013.


Ordförande:

Peter Roslund

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden

i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta

fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet

samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen

för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter.

Årets händelser

• En omfattande ombyggnad har skett av den centralt belägna fastigheten

kvarteret Stadsvapnet där två större affärskedjor flyttade in i

september.

• Under året kom ett nedläggningsbeslut avseende Composite

Scandinavia som under året stängde ner fabriken.

• En av bolagets större hyresgäster – Panaxia – gick i konkurs

vilket påverkade resultatet negativt.

• Ett energisparprojekt för lägre energiförbrukning och bättre inomhusmiljö

genomfördes på Furunäsets företagsby.

• Minskad efterfrågan på lokaler och konkurser har gett lägre hyresintäkter

än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna minskats

främst genom neddragningar på underhåll.

• Under året uppmärksammades att Furunäsets Företagsby fyllde

25 år och att Acusticum fyllde 10 år.

Ekonomi

VD:

Jan Jonsson

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 120 825 117 134

Kostnader - 106 932 -100 305

Rörelseresultat 13 893 16 829

Finansiella intäkter 210 1 572

Finansiella kostnader -21 309 -19 574

Resultat efter finansiella poster -7 206 -1 173

Bokslutsdispositioner 15 500 10 700

Skatt -192 -347

Minoritetsintresse -171 -83

Årets resultat 7 931 9 097

Investeringar 63 879 104 160

Mål och måluppfyllelse

Utbildning,

arbete och

näringsliv

Livsmiljö

Personal

Ekonomi

Analys

2012 2011

Etablering av nya företag i Piteå

och en ökad sysselsättning. 2 2

Minskad användning av fossila

bränslen. 4 4

Minskad energiförbrukning för

uppvärmning.

Personalen på Piteå

Näringsfastigheter AB ska trivas på

sin arbetsplats och ha en positiv

attityd till företagets kunder.

Ett positivt årsresultat med

bibehållna avskrivnings- och

vakansnivåer.

4 4

4 4

1 2

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag som utveckling

av befintliga företag genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler.

Under året har koncernen fått netto ett 20-tal nya hyresgäster.

Samtidigt har konkurser och nedläggningsbeslut bland koncernens

hyresgäster inneburit att antalet arbetstillfällen i koncernens lokaler

minskat jämfört med samma period föregående år.

Livsmiljö

Oljeanvändningen för uppvärmning är ytterst marginell och uppkommer

endast vid toppbelastningar i en av koncernens fastigheter.

Arbetet med att minska den totala energiförbrukningen har varit

framgångsrik och energiförbrukningen i kWh/m 2 lokalyta har minskat

ytterligare.

Personal

Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och korttidssjukfrånvaron

är fortsatt låg. Under året blev dock en av koncernens

anställda långtidssjukskriven vilket påverkat sjukfrånvaron. Trivseln

på arbetsplatsen är god vilket framkommit vid genomförda medarbetarsamtal.

Ekonomi

Under perioden har vakansgraden legat kvar på en hög nivå. Minskade

hyresintäkter samt ökade avskrivningar har påverkat resultatet

negativt. Samtidigt har driftskostnaderna kunnat minskas genom

lägre underhåll.

Framtiden

KB Stadsvapnet är helt ombyggt och förväntas ge ett positivt resultat.

Planerna på ett ”Allhus” i samma kvarter pågår och en byggstart

är planerad till hösten 2013. Stort fokus kommer även fortsatt att

läggas på att attrahera nya hyresgäster och att hjälpa befintliga hyresgäster

att växa och samverkan sker även med kommunens Tillväxtkontor.

Arbetet med att utveckla koncernens tre företagsbyar,

Acusticum, Furunäset och Kompositbyn kommer att ytterligare

intensifieras under året. Styrelsen fattade i slutet av året ett principbeslut

om återköp av Acusticum och Musikhögskolan vilket kommer

att behandlas av kommunfullmäktige i början av 2013.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

21


Mål och måluppfyllelse

Bolagets uppdrag

Bolaget svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling

av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom

Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna

och är huvudman för det allmänna vatten och

avloppsledningsnätet inom av Piteå kommun fastställt verksamhetsområde

samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten

och omhändertagande av avloppsvatten.

Verksamhetsidé

Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god

service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå

kommun. Piteå Renhållning och Vatten AB verkar för ökad återvinning,

god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och

avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet

och kvalité och bedrivas i samförstånd med piteborna och

näringsliv.

Årets händelser

• Ökad säkerhet genom UV-ljus och nytt ställverk vid Degerängets

vattenverk.

• Sikfors vattenverk ombyggt och moderniserat.

• Kommunfullmäktige har beslutat om utökat verksamhetsområde

på Hemlunda.

• Energikartläggning för Bredviksbergets anläggning är genomförd.

• Införandet av grön rutt - kärl på samma sida har under året införts

i bostadsområdet Djupviken.

• En period under hösten var det otjänligt vatten i Jävrebodarna på

grund av översvämning vid vattenverket.

Ekonomi

Ordförande:

Anna-Lena Pogulis

VD:

Åsa Bergstrand

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 124 284 124 919

Kostnader -108 225 -108 803

Rörelseresultat 16 059 16 116

Finansiella intäkter 427 473

Finansiella kostnader -6 499 -6 390

Resultat efter finansiella poster 9 987 10 199

Bokslutsdispositioner -9 984 -10 185

Skatt 0 -14

Årets resultat 3 0

Investeringar 30 544 34 500

Barn och unga

Utbildning,

arbete och

näringsliv

Demokrati och

öppenhet

Livsmiljö

Personal

Ekonomi

Elever och studenter skall

få sådan information samt

möjlighet till dialog så att de

kan utveckla ett miljötänkande.

Kommuninvånarna ska

överlag ha goda kunskaper

om avfallets roll i kretsloppet

och hur det ska hanteras och

sorteras (enligt avfallsplan).

I samförstånd med piteborna/

kunderna utveckla servicen

och erbjuda de tjänster som

efterfrågas.

Piteborna/kunderna ska

uppleva så hög tillgänglighet

och gott bemötande att de

har anledning att tala väl om

bolagets service.

Det avfall som genereras

i Piteå och hanteras av

renhållningen ska materialåtervinnas

i kontinuerligt

ökande grad.

Kvalitets- och leveranssäkerhet

inom VA-området.

Pireva skall inom ramen för

ägardirektivet vara en aktiv

part i samhällsbyggnad. (ny)

Genom förebyggande

åtgärder kontinuerligt minska

sjukfrånvaron och öka

frisknärvaron.

Ökad grad av delaktighet

i verksamheten, delegerat

ansvar och befogenheter.

Energiförbrukningen skall

minska kontinuerligt.

2012 2011

4 3

3 3

3 3

3 3

3 3

4 4

3

3 3

3 3

3 3

Uppfylla ägardirektiv. 4 4

Pireva skall hålla hög

tillgänglighet och så god

service att kunderna uppfattar

Pireva som en bra och

självklar samarbetspartner. (ny)

3

22 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 10,0 mkr. Avfall och

återvinning står för den största delen, 9,4 mkr. Resultatet har stärkts

mot prognosen för helåret vilket främst beror på minskade kostnader.

För VA har årets rikliga nederbörd påverkat både avlopps- och

dricksvattenanläggningar och medfört ökade driftkostnader. Trots

detta redovisar VA-verksamheten ett överskott främst beroende på

en återhållsamhet i övrigt.

Friskvårdsinsatser har pågått i samma omfattning under en

längre period. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och visar 3,2

procent för året.

Barn och unga

Skolinformation är en viktig del i ambitionen att öka kunskapen

kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågorna. Informationsarbetet

riktat mot barn och unga har under året nått totalt 74 procent av

kommunens elever i årskurs 5, en ökning med 9 procent jämfört

med föregående år. Vilket lett till en ökad måluppfyllelse.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen över rampen på Bredviksberget har minskat från

127 000 till 119 400 besök, en minskning med 7 procent.

Avfall som samlas in via Mobila ÅVC fortsätter att minska. Trots

oförändrad tillgänglighet har mängden minskat med 21 procent jämfört

med 2011 och med 34 procent de senast tre åren. Samverkan

med Reprisen har inletts i samband med Mobil ÅVC, vilket bidrar

till ökad återvinning och förklarar en del av de minskade avfallsmängderna.

Demokrati och öppenhet

Utveckling av kundservicefrågor i syfte att förbättra informationen

och service till kunden, har påbörjats. Besök på hemsidan har ökat

med fyra procent.

Livsmiljö

Andel avfall som lämnas på Bredviksbergets avfallsanläggning materialåtervinns

i allt högre grad. Ökningen mot föregående år beror

till stor del på att material tas tillvara för att användas i framtida slut-

täckning av Bredviksbergets deponi. Mängden insamlat farligt avfall

minskar och beror främst på minskad mängd insamlade bilbatterier.

Antal dricksvattenprov med anmärkning har minskat jämfört med

föregående år. På avloppsidan har ett försök i den kemiska reningen

vid höga flöden gett goda resultat i form av färre antal prov med avvikelse

mot riktvärde. Under året har antalet läckage i VA ledningar

Vid Degerängets vattenverk tillverkar Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva)

dricksvattnet till 37 000 pitebor.

Foto: Tore Sundström

ökat jämfört med föregående år men ligger i nivå med registrerade

värden de senaste åren.

Arbete för att säkerställa säkerheten fortsätter. UV-ljus och nytt

ställverk är installerat i vattenverket. Arbete med VA-planering, utredning

av vattenskyddsområden och reservvattentäkt samt plan för

renspolning av ledningsnätet är påbörjade och planeras fortgå. En

utredning av förnyelseplan för VA är initierad och förväntas ge en

bild av framtida investeringsbehov vad gäller ledningsnätet. Arbete

med att verkställa beslut om utökat verksamhetsområde Hemlunda

är under uppstart.

Framtiden

Frågorna kring vattensäkerhet är viktiga och arbete med att genomföra

investeringar och åtgärder som säkrar driften, vattenkvaliteten

och tillgången på vatten kommer att vara fortsatt prioriterade.

En annan viktig fråga är framtida sluttäckning där utredning och

förberedelser för nästa etapp kommer att fortgå under året. Utveckling

av arbetssätt kring insamling av avfall planeras, bland annat

genom att systematisera körorder och taggning av kärl. Införandet

av grön rutt fortgår och kommer under året att införas på Norra och

Södra Pitholm, Storfors, Bergsviken, Furulund och Skuthamn.

Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Inrättande av vattenskyddsområde för

huvudvattentäkten Svensbyfjärden.

Pågår 2011-10-07

Investeringsbudget

Redovisas ÅR 2014.

Verkställande utökat verksamhetsområde Hemlunda. Pågår 2012-06-25 KF Informationsträff med fastighetsägare genomförd.

Redovisas ÅR 2014.

Utredning förnyelseplan för VA-ledningsnät. Pågår Pågår och väntas vara klar under 2013.

Redovisas ÅR 2013.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

23


Ekonomi

Ordförande:

Gusten Granström

Bolagets uppdrag

VD:

Margaretha Lundqvist

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier

och konferenser inom olika branscher och därmed skapa viktiga

mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv

och samhälle. Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning

av både nationella och internationella arrangemang

samt tjänster för att administrera stora och små arrangemang.

Dessutom bedriver Nolia uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning

för bland annat konferenser, kongresser, konserter, uppackningar,

produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc till externa

arrangörer.

Årets händelser

• Nolia har genomfört 11 arrangemang, varav de dominerande var

Stora Nolia i Piteå och den internationella mässan Euro Mine

Expo i Skellefteå.

• Två nya lanseringar har gjorts under året - mässan Nolia Trädgård

& Antik i Umeå och konferensen Nolia ACT i Umeå och

Piteå.

• På konsultbasis har Nolia varit konferensarrangör för Energivision

Norr som genomfördes i Örnsköldsvik, uppdragsgivare var

Länsstyrelsen i Västernorrland.

• Nolia konferens i Umeå har haft värdskapet för bland annat den

medicinska kongressen "Dermatologi", mässorna Euro Expo och

Servera samt Umeågalan och Julgalan.

• Nolia City Konferens i Piteå har stått värd för bl a "Mattedagen"

och "Barndagen" samt Ahlsells minimässa. Dessutom fick Nolia

uppdraget att administrera bokningsdelen på Näringslivsdagen i

Piteå.

Följande arrangemang har genomförts under året:

Nolia Utbildning & Rekrytering, Umeå

Nolia Utbildning & Rekrytering, Piteå

Nolia Utbildning & Rekrytering, Sundsvall

Nolia Trädgård & Antik, Umeå

Nolia Jord & Skog, Piteå

Euro Mine Expo, Skellefteå

Stora Nolia, Piteå

SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, Umeå

Nolia ACT, Umeå

Nolia ACT, Piteå

Nolia Energi- & Miljövecka, Piteå

Resultaträkning (tkr) 2012 2011

Intäkter 53 152 55 903

Kostnader -52 520 -52 030

Rörelseresultat 632 3 873

Finansiella intäkter 292 224

Finansiella kostnader -3 -2

Resultat efter finansiella poster 921 4 095

Bokslutsdispositioner -212 -923

Skatt -248 -880

Årets resultat 461 2 292

Investeringar 451 1 218

Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2011

Såld utställningsyta m 2 37 595 96 936

Antal mässbesökare 126 532 143 490

Antal genomförda arrangemang 11 12

Analys

Affärsområdet "Mässor" redovisar ett resultat som motsvarar uppsatta

mål. Några arrangemang visar negativa resultat men detta uppvägs av

ett mycket bra resultat på mässorna Euro Mine Expo

och Stora Nolia.

För Nolia som helhet redovisas ett rörelseresultat som överträffar

budget med stor marginal. Detta tack vare en bra beläggning på konferens

Umeå och givande externa uppdrag för Nolia i Piteå.

Eftersom mässorna genomförs med olika periodicitet får bolaget en

stor variation i rörelseresultaten mellan åren. År 2011 genomfördes

Nolias två största mässor Skogsnolia och Stora Nolia i Umeå, båda

med mycket bra resultat och tillsammans med en bra konferensbeläggning

blev 2011 "all time high". Totalt har Nolias mässor och konferenser

genererat 154 046 besökare. Dessa har med sin konsumtion självklart

bidragit till att höja omsättningen även för övrig besöksnäring.

Framtiden

För att fokusera på möjligheterna att utveckla befintliga och nya

mötesplatser i Skellefteå har ett kontor etablerats där. Resurserna förstärks

ytterligare med en projektledare i början av 2013.

Detta för att snabbt skapa relationer med intressanta nätverk

och viktiga samarbetspartners med målet att genomföra ett nytt

arrangemang hösten 2013.

Det pågår ständig omvärldsbevakning för att fånga marknadens

behov av nya mötesplatser. Detta har bland annat lett till en utveckling

av en tidigare skyddsmässa till Nolia Fastighet som kommer att genomföras

2013. Nolia kommer även fortsättningsvis att lämna offerter

på upphandlingar av konsultuppdrag inom branschen.

Nolias mission är att skapa mötesplatser för personliga möten. Det

personliga mötet har visat sig vara ett effektivt sätt att verkligen nå

fram med sitt budskap. Det finns en framtidstro i branschen, det gäller

bara att fortsätta att skapa interaktiva, inspirerande och utvecklande

mötesplatser.

24 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Nyckeltal

AB PiteBo

Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010

Barn och unga

Årlig information till förstaårselever 1 1 4

Antal kampanjer 3 3 4

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 12 12 6

Andelen uthyrda studentlägenheter % 95,8 96,2 97,4

Vakansgrad % < 2 % 0,2 0,8 1,2

Demokrati och öppenhet

Andelen nöjda hyresgäster % *

- helhetsbedömning 98

- service 95

- lätt att få kontakt med bovärdar 99

- bemötande bovärdar 97

- bemötande huvudkontoret 97

-information om boende 96

Livsmiljö

Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95

Energiförbrukningen kWh per m 2 165,5 166,7 173,4

Andel soprum med utvecklad källsortering, % 50 50 50

Personal

Sjukfrånvaro i % 2,3 2,3 1,3

Andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 65,0

Personalenkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0

Ekonomi

Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 12 9 9

Driftskostnader, kr per m 2 452 429 451

Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 2,8 3,0 0,5

Soliditet, mål 18 % 22,7 21,6 21,4

* Mätningen utförs vartannat år

PiteEnergi (koncernen)

Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal praktikanter 14 14 2

Demokrati och öppenhet

Nöjd Kundindex - NKI* 76 76 -

Antal träffar på bolagets hemsida; 32 135 34 543 30 307

- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden 6 381 7 608 6 803

- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden 22 209 26 944 24 493

Livsmiljö

Volym såld Gwh - fjärrvärme 248,7 219 265,6

Antal nyanslutna fjärrvärmekunder 192 207 271

Uppföljning investeringar - fjärrvärme återbetalningstid > 25 år > 25 år

Personal

Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro;

Sjukfrånvaro - samtliga anställda, % 3,7 2,1 1,3

Frisknärvaro, % 45,0 53,8 74,2

Nöjd medarbetarindex - NMI*

Andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 83,8 83,8 83,8

Ekonomi

Soliditet 39,0 37,8 36,7

Räntabilitet

- avkastning på totalt kapital, % 6,0 4,8 4,7

- avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,6 7,0 7,8

* NMI och NKI har inte genomförts under 2012

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

25


Nyckeltal

Piteå Hamn AB

Utbildning, arbete och näringsliv

Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010

Andel investeringar avseende lokalanpassningar samt riktade investeringar för hyresgästs räkning som

finansierats via hyresavtal eller tilläggsavtal, % 45 17 57

Antal examensarbeten eller praktikplatser

eller beställningsarbeten (st) 0 0 0

Demokrati och öppenhet

Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st) 20 374 16 110 11 732

Livsmiljö

Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % 15 16 16

Uppföljning via miljöhandbok samt andra åtgärder (uppfyllt ja/nej) ja ja ja

Uppföljning genomförda investeringsåtgärder

avseende miljöpåverkan och energibesparing

Se invest

redovisning

Utveckling energiförbrukning,+ - % -3 -11 8

Personal

Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * *

Ekonomi

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet

justerat eget kapital 10 % 9,4 2,0 8,6

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 29,7 29,6

Antal fartygsanlöp (st) 322 304 328

Gods över kaj (kton) 1,48 1,45 1,57

* Sekretess < 10 anställda.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 20 15 28

Antal arbetande människor inom Piteå Näringsfastigheters lokaler 1 825 1 780 1 880

Livsmiljö

Förbrukad volym eldningsolja, kWh per m 2 /år 0,6 0,6 0,7

Energiförbrukning i kWh per m 2 /år 207 213 220

Personal

Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år 14* 0,97 2,29

Ekonomi

Årsresultat i absoluta tal (mkr) -7,2 -1,2 -2,3

Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet, % 6 12,0 2,6

Avskrivningar av fastighetsbeståndet, % 1-5 1-5 1-5

* En person långtidssjukskriven under större delen av året

26 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012


Nyckeltal

Piteå Renhållning och Vatten AB

Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010

Barn och unga

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet, 348 308 41

- minst 50% av 5:e klassarna få information 74

Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 536 526 305

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 16 22 17

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen. 119 401 127 087 122 570

Insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 49,0 62,3 68,6

Antal av Pireva besökta företag 25 33 31

Demokrati och öppenhet

Antalet nöjda pitebor följs upp udda år 7,6 -

(SCB´s medborgarundersökning*, utförs vartannat år, -07,-09 osv)

Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter 59 767 57 210 45 783

- varav antal synpunkter 16 26 40

Livsmiljö

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall, % 51 29 31

- som Pireva hanterar, % (exklusive sluttäckningsmaterial) 21 20 21

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 3,6 4 5,2

Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 42/239 48/218 52/242

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde

- medelvärde fosfor 0/12 1/12 2/12

- syreförbrukande ämnen 2/52 3/52 2/52

Läckage på VA-ledningar (st) 57 36 55

Stopp på VA-ledningar (st) 159 160 149

Personal

Sjukfrånvaro, % 3,2 3,4 5,9

Frisknärvaro, % 36 53 48

Andel medarbetarsamtal, % 100 100 94

Ekonomi

Bränsleförbrukning, m3 300 303 319

Energiförbrukning, kwh 7 750 182 6 882 275 7 276 219

Kostnad för produktion av VA per ansluten person 1 755 1 751 1 732

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % 2,6 0,7 -9,3

Räntabilitet på total kapital, min 5 % 5,4 5,7 5,2

Soliditet, minst 25 % 23,6 24,3 23,5

Koncernbidrag, minst 2,5 miljoner 5 834 760 5 849 407 5 466 242

Antal km reinvesterade va-ledningar 5,5 5,2 12,0

*SCB’s medborgarundersökning. Skala 1-10, 0-100 1-4 = Ej godkänt, 5 = Godkänt. 6-7 = Nöjd, 8-10 = Mycket nöjd.

Medelvärde för: Piteå 2007 Piteå 2011

Renhållning och sophämtning - 64

Sophämtning i kommunen 7,4 7,5

Möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling 5,9 -

Möjlighet till att lämna grovavfall till insamling 6,1 -

Möjlighet till att lämna el- och elektronikavfall till insamling 6,1 -

Servicen på ÅVC 7,3 -

Tillgänglighet till återvinningcentraler - 7

Vatten och avlopp 81 78

Kvaliteten på dricksvatten 8,3 8,3

Kommunens vattenförsörjning 8,4 8,3

Kommunens avloppssystem 8,2 7,8

Medlevärde för samtliga tal/mått 7,2

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

27


Tillsammans bygger

vi Piteå

Piteå Kommunföretag AB

Renen i Piteå AB

More magazines by this user
Similar magazines