Sammanställning av alla inkomna ideér och förslag (pdf, nytt fönster)

skelleftea.se

Sammanställning av alla inkomna ideér och förslag (pdf, nytt fönster)

Utvecklingen av

Skellefteå stadskärna

Inkomna idéer och förslag i kampanjen ”Mitt i stan”

Bygg och miljökontoret

Planavdelningen

Carl-Henrik Barnekow

Frida Feil

Kommunledningskontoret

Planeringsavdelningen

Therese Bäckström Zidohli


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Innehållsförteckning

1 BAKGRUND.....................................................................................................................4

1.1 PROJEKT.....................................................................................................................4

1.2 PROJEKTORGANISATION ...............................................................................................4

1.3 KAMPANJEN ”MITT I STAN” ............................................................................................5

2 SAMMANSTÄLLNING .....................................................................................................6

2.1 LEDORD PER FOKUSOMRÅDE.........................................................................................7

2.2 GRAFISK VISUALISERING AV LEDORD............................................................................10

3 INKOMNA IDÉER/FÖRSLAG PÅ BLOGGEN ...............................................................13

3.1 RESECENTRUM OCH KOLLEKTIVTRAFIK.........................................................................13

3.2 ATTRAKTIVT CENTRUM................................................................................................14

3.3 GATOR, PARKER OCH TORG ........................................................................................21

3.4 TRAFIK......................................................................................................................27

3.5 SÖDER OM ÄLVEN ......................................................................................................30

3.6 ÖVRIGT.....................................................................................................................30

4 INKOMNA IDÉER/FÖRSLAG I INTERVJUER ..............................................................32

4.1 CENTRALA STAN ........................................................................................................32

4.2 RESECENTRUM ..........................................................................................................33

4.3 BUSSTORGET ............................................................................................................34

5 INKOMNA IDÉER/FÖRSLAG I FORM AV BREV..........................................................35

6 INKOMNA IDÉER/FÖRSLAG I WORKSHOPS .............................................................43

6.1 RESECENTRUM OCH KOLLEKTIVTRAFIK.........................................................................43

6.2 ATTRAKTIVT CENTRUM................................................................................................47

6.3 GATOR, PARKER OCH TORG ........................................................................................49

6.4 TRAFIK......................................................................................................................49

6.5 SÖDER OM ÄLVEN ......................................................................................................51

6.6 ÖVRIGT.....................................................................................................................52

7 INKOMNA IDÉER/FÖRSLAG FRÅN FÖP SKELLEFTEDALEN...................................53

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 3 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

1 Bakgrund

1.1 Projekt

Kampanjen ”Mitt i stan” kretsar kring tre större planeringsprojekt i centrala Skellefteå.

Fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Centrala stan

En fördjupning av översiktsplanen, även kallat FÖP, ska visa riktlinjer, visioner och

intentioner kring utvecklingen av det område den fokuserar på. Området planen fokuserar på

kallas planområde. Nuvarande plan är ”Centrumplanen” från 1994 och nu ska en ny plan tas

fram för att ersätta den. Det finns ett stort intresse kring Centrala stan. Utveckling av handel,

mötesplatser, nöjen, fritid och kultur efterfrågas av många. Förnyelse av torget, gång- och

cykelstråken och trafikstrukturen är önskvärt. Viktiga frågor för planen att belysa är

exempelvis trafik- och kommunikationer, tillgänglighet, möjligheter till att förtäta och bygga

högre.

Skellefteå resecentrum

Kommunen vill flytta busstrafiken från dagens busstorg och samordna den tillsammans med

framtida tågtrafik i ett gemensamt resecentrum norr om Södra Järnvägsgatan. Ett nytt

resecentrum är ett steg i att göra staden mer attraktiv samt minska bilberoendet genom att öka

kollektivtrafikresandet. Det ska finnas möjlighet att tillgodose efterfrågan på varor och

service av enklare slag. Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv mötesplats är en

viktig satsning för att bidra till att visionen om 80 000 invånare i Skellefteå år 2030 uppnås.

Omvandling av busstorget

I och med ett nytt resecentrum är det möjligt att omvandla nuvarande busstorg (även kallat

kvarteret Perseus) till något nytt. Kvarteret har ett väldigt centralt läge i staden mellan ett

framtida resecentrum i norr och torget i söder. Det centrala läget gör att de framtida

funktioner (verksamheter), som exempelvis handel, kontor, bostäder eller annat, är viktigt.

Det är också viktigt att se hur omkringliggande område påverkar kvarter, samt hur en

omvandling av kvarteret påverkar sin omgivning.

1.2 Projektorganisation

Varje projekt har varsin projektledare. Frida leder projektet med fördjupningen av

översiktsplanen för Centrala stan, Therese leder projektet med resecentrum och Carl-Henrik

leder arbetet med busstorget.

Organisationen för varje projekt liknar varandra, men det finns skillnader beroende på

projektets uppdrag. Styrgruppen för alla tre projekt är kommunstyrelsens arbetsutskott

(KSau), som består av politiker och kommunchefen. Under styrgruppen finns

ledningsgruppen med förvaltnings- och avdelningschefer. Ledningsgruppen består av

kommunala tjänstemän. Under ledningsgruppen kommer varje individuell projektgrupp som

leds av respektive projektledare. Projektgruppen består av tjänstemän från olika kommunala

förvaltningar beroende på vad projektet berör för frågor. Projekten kring Centrala stan och

resecentrum har också varsin referensgrupp kopplade till sig i och med frågorna som

projektet avser. I resecentrums referensgrupp finns bland annat representanter från

länstrafiken, region Västerbotten och Trafikverket. För Centrala stan består referensgruppen

bland annat av representanter för Svenskt Näringsliv och Svensk Handel med flera.

Busstorgets omvandling har ingen referensgrupp idag, men det är möjligt att skapas om det

behövs, exempelvis en framtida exploatör.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 4 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Illustration som visar projektorganisationen:

1.3 Kampanjen ”Mitt i stan”

Kampanjen ”Mitt i stan” genomfördes från

mitten av maj till och med 10 juni 2011.

Kampanjen annonserades i dagspressen med två

typer av annonser. En större där privatpersoner

hade blivit tillfrågade kring vad de skulle vilja

se för förändring i stadsdelen, och en mindre där

förslag som kommit in under arbetet med

fördjupningen av översiktsplanen för

Skelleftedalen (sensommaren/hösten 2010)

presenterades med en kort beskrivning och ett

illustrerande fotomontage.

Kampanjen hänvisade intresserade till en sida

på internet där det var möjligt att lämna förslag

och idéer kring fem stycken fokusområden för

projekten:

1) Resecentrum och kollektivtrafik

2) Attraktivt centrum

3) Gator, parker och torg

4) Trafik

5) Söder om älven

6) Övrigt.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 5 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

2 Sammanställning

Detta är en sammanställning av de synpunkter som kommit in från allmänheten och

tjänstemän inom arbetet med att planera för ett nytt resecentrum, ny fördjupning av

översiktsplanen (FÖP) för stadsdelen Centrala stan, samt en omvandling av nuvarande

busstorg. Fokus under kampanjen har legat dels på hela stadsdelen, men även på nya

resecentrum. Vissa förslagsställare har lagt ner mycket tid och energi på sina förslag, medan

andra har lämnat kortare kommentarer. Storleken på förslaget är inte avgörande, utan alla

synpunkter är lika viktiga.

Via en kampanj-sida på internet, (www.skelleftea.se/mittistan) och via

stadsplaneringsbloggen (http://blogg.skelleftea.org/stadsplanering), kom det in 76 förslag

förändringar inom fem fokusområden från allmänheten. Dessa fokusområden var:

1) Resecentrum och kollektivtrafik

2) Attraktivt centrum

3) Gator, parker och torg

4) Trafik

5) Söder om älven

6) Övrigt.

Flest förslag berörde fokuspunkterna 2) Attraktivt centrum och 3) Gator, parker och torg,

medan fokuspunkt 5) Söder om älven inte fick några förslag från allmänheten.

Fokuspunkterna 1) Resecentrum och kollektivtrafik och 4) Trafik fick också flera förslag,

men inte lika många som 2) och 3). Förslagen som under fokuspunkt 6) Övrigt inte berör

stadsdelen eller de övriga projekten har lämnats utanför sammanställningen, men tas med till

det fortsatta arbetet att utveckla Skellefteå kommun. Samtliga inkomna förslag via internet

går att läsa på stadsplaneringsbloggen under rubriken ”Kampanj: Mitt i stan”.

Även tre brev skickades till projektledarna för kampanjen med olika idéer. Efter en förfrågan

gjordes en presentation för Synskadades Riksförbund Skellefteå då synpunkter togs in för

projekten. Utöver kampanjen genomfördes också intervjuer med personer ute på stan som

fick svara på frågor om vad de ville förbättra i stadsdelen Centrala stan, hur de vill se nya

resecentrum samt vad de önskar ska hända med området där busstorget är idag.

Förutom att redovisa förslagen från allmänheten finns i detta dokument även förslag och

idéer som kommit fram genom olika workshops som projektledarna haft med

projektgrupperna och ledningsgruppen för arbetet. De workshops som arrangerades för

projektgrupperna och ledningsgruppen arbetade utifrån samma fokusområden som

kampanjen ”Mitt i stan”.

Antal inkomna förslag via bloggen:

Antal inkomna förslag via brev:

Totalt inkomna förslag för kampanjen ”Mitt i stan”:

Antal inkomna förslag via intervjuer på stan:

Antal inkomna förslag via workshops:

Antal inkomna förslag via FÖP Skelleftedalen:

Totalt antal inkomna förslag:

76 st.

3 st.

79 st

139 st.

376 st.

22 st.

616 st.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 6 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Varje enskilt förslag som berör något av projekten har numrerats. Det innebär att förslag som

rör frågor som ligger utanför projektens avgränsningar saknar nummer. Som

sammanställningen ovanför visar är det 616 enskilda förslag som finns redovisade här. Vissa

förslag är identiska med andra, och en del berör flera olika delar.

De synpunkter som kom in under arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för

Skelleftedalen, som antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2011, och som berörde

stadsdelen Centrala stan har bifogats sist i dokumentet.

De inkomna synpunkterna utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet kring arbetet med

de tre projekten, då de blir ett underlagsmaterial för projektgruppernas fortsatta arbete.

2.1 Ledord per fokusområde

Samtliga inkomna synpunkter via brev, blogg, intervjuer och workshops har lästs igenom och

getts ledord som syftar till att visa vilket ämne kommentaren/förslaget berör. En kommentar

om att göra om torget har blivit märkt med ledordet ”torgomvandlig” osv. Genom detta är det

möjligt att visa hur många synpunkter som berör vilka ämne. Vissa förslag berör flera olika

tankar och idéer och har då fått flera ledord kopplade till sig. Summering av synpunkterna

ska inte ses som att det ledord som har fått flest röster är det som ska prioriteras först. Det

visar enkelt vilka ledord som väckt flest förslag.

Samtliga synpunkter från allmänheten och de tjänstemän som deltagit i workshops har tagits

med i summeringen och framtagandet av ledorden. Förslagen från arbetet med fördjupningen

av översiktsplanen för Skelleftedalen har inte inkluderats i grupperingen med ledord.

På följande sidor redogörs ledorden under varje fokusområde.

1) Resecentrum och kollektivtrafik

Trafikinformation: 12

Tillgänglighet: 11

Cykelparkering: 10

Orienterbarhet: 7

Mångfunktionellt: 7

Bilparkering: 7

Järnväg: 6

Bussbyte: 6

Service: 5

Väntsal: 5

Arkitektur: 5

Personal: 4

Trafiksäkerhet: 4

Turistinformation: 4

Prioritering: 4

Mobilapp: 3

Trygghet: 3

Linjedragning: 3

Turtäthet: 3

Stråk: 3

Fotgängare: 3

Biljett: 3

Trafikflöde: 2

Gratis ungdomsresande: 1

Gater: 1

Trevligt: 1

Användbart: 1

Barn: 1

Servicenivå: 1

Naturmaterial: 1

Utnyttjandegrad: 1

Snygg: 1

Belysning: 1

Lokalbussarna: 1

Taktil karta: 1

Anslutning norrut: 1

Ungdomar: 1

Målpunkt: 1

Buss: 1

Ekonomi: 1

Närhet: 1

Cykelservice: 1

Sittplatser: 1

Toaletter: 1

Stadsbilden: 1

Övervakning: 1

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 7 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Mötesplats: 2

Levande: 2

Busshållplatser: 2

Utomhusmiljön: 2

Koncentrerat: 2

Struktur: 2

Placering: 2

Ledstråk: 2

Informationsspridning: 2

Öppettider: 2

Attraktivt: 2

Stadsentré: 2

Landmärke: 2

Cyklister: 2

Bekvämt: 2

Bilangöring: 2

Telefoninformation: 1

Mobilbetalning: 1

Hållplatsinformation: 1

2) Attraktivt centrum

Uteserveringar: 12

Mötesplatser: 11

Torgomvandling: 11

Handel: 10

Café: 9

Kultur: 8

Grönska: 8

Evenemang: 7

Åretrunt: 7

Restauranger: 6

Sittplatser: 6

Kulturhus: 5

Variation: 4

Vatten: 4

Torghandel: 4

Torgscen: 4

Inglasning: 4

Minskad biltrafik: 3

Nöje: 3

Kvällsöppet: 3

Bibliotek: 3

Cykeltrafik: 2

Attraktivt: 2

Levande: 2

Älven: 2

Vackert: 2

Lekpark: 2

Cykelbanor: 2

Studentbostäder: 2

Gågator: 2

Lokalisering: 1

Angöring: 1

Regionalt: 1

Lokalt: 1

Välorganiserat: 1

15-minuters trafik: 1

Bussgods: 1

Utbud: 1

Cykelbanor: 1

Barriäreffekt: 1

Taxi/Färdtjänst: 1

Skyltning: 1

Överblickbarhet: 1

Multifunktionellt: 1

Nära: 1

Bagagevagnar: 1

Hyrfordon: 1

Bagageförvaring: 1

Människor: 1

24-timmars puls: 1

Kollektivtrafik: 1

Gångtrafik: 1

Folkliv: 1

Vistelseytor: 1

Lokalvariation: 1

Tydlighet: 1

Tillgängligt: 1

Vårdcentral: 1

Vegetation: 1

Arbetsplatser: 1

Tillgänglighet: 1

Markvärme: 1

Information: 1

Småbutiker: 1

Gratisparkering: 1

Flöden: 1

Saluhall: 1

Odentorget: 1

Matmarknad: 1

Parkering: 1

Barnaktiviteter: 1

Torg vid nya resecentrum: 1

Broar: 1

Bostäder: 1

Förnyelse: 1

Bilfritt: 1

Skejtramp: 1

Ungdomsbostäder: 1

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 8 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

3) Gator, parker och torg

Torgomvandling: 8

Vatten: 5

Grönska: 4

Sittplatser: 4

Åretrunt: 4

Evenemang: 3

Aktiviteter: 2

Uteserveringar: 2

Odentorget: 2

Minskad biltrafik: 3

Belysning: 3

Kultur: 2

Gågator: 2

Marknader: 1

4) Trafik

Kanalgatan: 7

Minskad biltrafik: 6

Cykelbanor: 5

Parkeringshus: 5

Tillgänglighet: 5

Stråk: 4

Belysning: 4

Cykelparkering: 4

Fotgängare: 4

Cyklister: 4

Trygghet: 3

Ringled: 3

Nord/Syd: 3

Flytta E4: 2

Minskad bilparkering: 2

Variation: 2

Gaturumsvariation: 2

Grönska: 2

Framkomlighet: 2

Säkerhet: 2

5) Söder om älven

Omvandling av Södertorg: 4

Utveckling av campus: 4

Bostäder: 4

Alternativ till centrum: 2

Gaturum: 2

Gång- och cykelbro: 2

Höghus: 2

Spektakulärt: 2

Karaktär: 1

Kunskapscentrum: 1

Broar: 1

Exploatering: 1

Älven: 1

Parkeringshus: 1

Lekpark: 1

Saluhall: 1

Kanaler: 1

Fasadbelysning: 1

Sol: 1

Älvsbrinken: 1

Tilltalande: 1

Kvalité: 1

Älven: 1

Stråk: 1

Parkbelysning: 1

Spontanindrott: 1

Mångfunktionellt: 1

Funktionshinder: 1

Varuleveranser: 1

Broar: 1

Skyltning: 1

Tydlighet: 1

Orienterbarhet: 1

Torg: 1

Överblickbarhet: 1

Sittplatser: 1

Sol: 1

Trafiklösningar: 1

Gågator: 1

Fasadbelysning: 1

Gatumöbler: 1

Gångfartsgator: 1

Älven: 1

Omstigning: 1

Resecentrum: 1

Attraktion: 1

Marina: 1

Aktiviteter: 1

Förtätning: 1

Studenter: 1

Kontor: 1

Tillgänglighet: 1

Strandpromenaden: 1

Grönska: 1

Bibliotek: 1

Förtäta: 1

Koppling till centrum: 1

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 9 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

2.2 Grafisk visualisering av ledord

För att visualisera ledorden har de satts samman i så kallade ”ordmoln”. Ett ordmoln kan

lättast beskrivas som en grupp med ord i en slumpvis placering, men där storleken på ordet

visar hur många gånger det nämnts. Det ger en grafisk presentation av vad synpunkterna

handlar och ger en tydlig visualisering. Nedan följer ordmolnen för de fem fokusområdena.

Ordmolnen är också möjliga att läsa på stadsplaneringsbloggen:

http://blogg.skelleftea.org/stadsplanering/?p=620

1) Resecentrum och kollektivtrafik

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 10 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

2) Attraktivt centrum

3) Gator, parker och torg

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 11 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

4) Trafik

5) Söder om älven

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 12 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

3 Inkomna idéer/förslag på bloggen

Här presenteras samtliga inkomna förslag som kommit in via webben. Varje kommentar har

fått ett nummer, samt återges i sin helhet. Vissa kommentarer hänvisar till material på andra

webbsidor och det materialet på webbsidan har inte lyfts in i sammanställningen, men utgör

självklart en del av arbetsmaterialet när synpunkterna har lästs och använts vidare i arbetet.

Synpunkterna har i kommentarsfältet blivit markerade för vilket projekt de berör, eller om

någon annan aktör också berörs. Förslag som är märkta RC berör resecentrum, KvP berör

busstorget (kvarteret Perseus) och CS är förslag för Centrala stan-projektet. Andra

märkningar som används är ”Tekniska” (Kommunens tekniska kontor), DSAB (Destiantion

Skellefteå AB), ”Tillväxt” (Kommunens tillväxtkontor).

3.1 Resecentrum och kollektivtrafik

## Person Idé/Förslag Kommentar

1 Erik L Jag gillat Stockholm länstrafiks app. Den underlättar fantastiskt RC

mycket när man ska ta sig runt i Stockholm. Den gör så att jag reser

mycket mer kollektivt än annars. Det vore något för Skellefteå.

Naturligtvis ska appen ha med tåg, länstrafik och lokalbussarna.

2 Erik Lämna ner förslag i fikarummet på skelleftebuss där finns det RC

mycket kunskap som rör trafiken i tätort samt landsbygden.Tex om

det blir för snäva utfarter moröhöjden, små rondeller sunnanå samt

vid erikslid den tappade stolen (refrugen)

3 Daniel Kan hålla med om att man via telefonen ska kunna få sin resa RC

föreslagen med tid och väg i Skellefteå. Finns redan i många städer

söderut och det är grymt bra. Att man sedan ska kunna betala med

mobilen är också en självklarhet.

4 Christina

Nyberg

Hej! Det är jätteviktigt att planeringen sker utifrån ett

tillgänglighetsperspektiv. Hur fungerar orienteringen till och i

resecentrum? Hur skall informationen anpassas? Biljettsystem (alla

ska kunna hantera och förstå) De ”mötesplatser ”som man kan hitta

idag vid tågstationer mm fyller ju ingen funktion. Skall

mötespaltserna fungera måste man ju ha en idé om hur dessa skall

fungera, är det någon som ser till att kontrollera om någon sitter där?

Det måste vara ett ”levande resecentrum, ingen tom yta. Fyll den

med innehåll, då blir den också tryggare. Bussarnas ramper kräver

idag att chauffören ska hjälpa resenären upp och sätta fast rullstol, är

det bättre med andra lösningar? Ramper har inte avåkningsskydd

och är relativt smala så det finns ju risker att köra av. Mer insatser

för anpassning av busshållplatser så att fler kan åka (man måste

känna trygghet i hela resan-pespektivet för att man ska våga lita på

RC

5 Dick

Bengtsson

kollektivtrafiken)

Hej, kollektivtrafiken i Skellefteå består för ett par otränade ögon

som mina av att virrvarr av bussar som kör men där ingen vet vart

respektive buss har hållplats. Bussar som susar förbi på E4an, bussar

på samma avgång dagen innan hade en helt annan sträckning. Jag

skulle önska att de som planerar Skellefteås lokaltrafik tog sig en bra

titt på http://www.skanetrafiken.se och tog inspiration från

enkelheten i deras sökmotor. Busenkelt att söka efter rätt resväg och

alla hållplatser finns listade. Jag kommer aldrig sätta mig på en buss

RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 13 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

i Skellefteå eftersom man inte vet vart den ska på förhand.

6 Sofia Håller helt och hållet med. De enda personerna som kan åka buss här

är de som är uppvuxna i Skellefteå och som vet hur man ska åka.

Som nyinflyttad är det helt omöjligt när det dessutom inte finns

någon sida som beskriver det. Kolla i alla PDF filer och ringa

kundtjänst är ju som en tidsresa tillbaka till 1999.

Men det kanske fortfarande är det på Skellefteåbuss.

Tycker det är konstigt att utvecklingen verkar ha stått helt stilla i

många år.

Kul med projekt som testresenärerna men kanske man borde börja

med att se till att folk kan förstå hur bussarna går, vad det kostar och

hur man ska kunna åka dit.

Dom har verkligen missat första lektionen verkar det som.

Om man ser det från den ljusa sidan kan det _bara_ bli bättre.

Liksom bara en väg att gå.

7 Ulf För att få fler av oss kommuninnevånare att välja lokalbuss så måste

det vara enklare att hitta hållplatsinformation.

På Skelleftebuss hemsida ska man enkelt kunna fylla i gatuadresser

eller öppna en karta och klicka på de hållplatser man vill åka ifrån

och kliva av vid, för att sen få information om bussnummer,

avgångstider och eventuella byten.

Det är viktigt att länstrafikens bussturer vävs in i denna tjänst, då

länstrafikens bussar till Skelleftehamn också borde räknas som

lokaltrafik.

Om lokalbussen ska vara ett alternativ för den som pendlar till

jobbet så måste kanske en del turer och tider anpassas för det.

Det finns t.ex. inga hållplatser på våra industriområden.

Varför inte fråga alla bilpendlande skelleftebor hur ett bussalternativ

skulle vara utformat för att de skulle välja bort bilen, det kan ju inte

vara svårt för Skelleftebuss att besöka våra arbetsplatser, göra lite

reklam för sig och dela ut en enkät.

Och för att få nästa generation att vänja sig vid och välja

kollektivtrafik, så bör lokalbussarna såklart vara avgiftsfria för alla

8 Mats

Rönnblom

ungdomar.

Om det nu är så att kollektivt bussresande ska prioriteras i framtiden

anser jag det viktigt med en bra lösning för den lokala busstrafiken i

centrum. Hållplatserna bör hamna så nära centrum som möjligt men

samtidigt nära det nya resecentrumet.

Jag tycker att en del av kv Perseus (nuvarande busstation) ska nyttjas

för lokalbussarna. Där finns de ytor som behövs för att få till stånd

en logisk och strukturerad planlösning (som efterfrågas i andra

kommentarer) med till exempel bestämda hållplatser för varje

busslinje.

Det här är en fråga om tillgänglighet och en bra lösning för

lokalbussarna i centrum är något som jag tror kan få fler att åka buss

i Skellefteå.

RC

RC

RC, CS, KvP

Antal idéer/förslag: 8st

3.2 Attraktivt centrum

## Person Idé/Förslag Kommentar

9 Leif Lokala butiker och koncept! Inte bara kedjor som finns i varenda CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 14 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

medelstor stad i europa. Stötta och uppmuntra lokala initiativ och

butiker även om det kan verka svårt att slåss med större namn i

branschen. En mångfald av små lokala butiker i stadskärnan är det

som ger Skellefteå en egen tydlig profil. Se också till att spara en

del äldre mer slitna lokaler och verka för att ägandet av fastigheter i

centrala Skellefteå ägs av intressen i Skellefteå. Citerar den kloka

Jane Jacobs: ”Old ideas can sometimes use new buildings. New

ideas must use old buildings.”

10 Hashim vattenfall mitt i stan:) CS, KvP

11 Åsa Besökte Luleå för ett par helger sedan och konstaterade att där var CS, KvP

det full fart.

Vad skiljer då upplevelsen i Luleå från en lördag på stan i

Skellefteå?

Där ligger uteserveringar på gågatan (i solen), löparjippo med

tillhörande dj hålls mitt i stan (i stället för som här med start och

mål på vackra Nordanå eller i Bonnstan), veteranbilarna stod också

parkerade på gågatan.

Vi kanske måste bli bättre på att göra stadskärnan till händelsernas

centrum?

12 Sofia Javisst borde vi göra vårt torg och vår gågata till händelsernas CS, KvP

centrum! På hösten brukar det vara skördemarknad några lördagar

på torget – jättetrevligt! Mer sådant året runt! Kanske kan

Trädgårdsgatan norrut från torget också bli mer livlig om man

bygger nåt på Perseus, exempelvis ett kulturhus innehållande

bibliotek, café, restaurang, turistbyrå och små butiker.

13 Veronica Skellefteå är en underbar stad att bo i, men har ändå mycket att

förändra för att göra det attraktivare. Vi har hus som ser ut som en

stad från 60-talet varför inte sätta träfasad och gör innerkärnan mer

gemytlig. Torget, ja detta torg som ger så många frågor och så lite

svar. Men en gång för alla ta bort den jättestora fallossymbolen och

gör det lite mer lummigt och grönt, gärna uteserveringar. Bort med

alla kebabvagnar eller bygg små trähus som dom kan husera i. Låt

kvällarna bli mer levande med längre öppetider på ffa caférna..

Även om vi skellefteåbor är svårflörtade att få ut på kvällarna så

måste en förändring ske så att vi går ut ur husen..Vill vi vara en

storstad, gör den då lite mer hipp och modern eller vill vi fortsätta

vara en slumrande liten stad , rädd för förändringar.. Förändringar

som verkar ta mååånga år Jag ställer upp på att vi gör den här staan

till en mer levande och intressant stadskärna. En liten scen som står

hela våren och sommaren för våra duktiga ungdommar eller

begåvade inom musik som kan spela när man sitter ute för att ta en

kopp kaffe???En lekpark i sammanslutning till ett cafe tex i

parken????

CS, KvP

14 Lars Varför kan inte kommunen ha ett sommarkafe på

Nordanå/svandammen som det fanns på 80-talet. Det skulle kunna

drivas av feriejobbare.

15 Sofia Vad hände med barnens förslag? Under 2007 arbetade Blå Hästens

dramapedagoger med en mängd barn, där de gjorde konkreta förslag

till hur torget skulle kunna se ut. Vart har deras förslag tagit vägen?

Kan ni presentera/visa dem på hemsidan?

16 Lars-Einar Det här förslaget,Södra Kärnhuset-ny torgbyggnad,är del i ett större

förslag som rör hela stadskärnan.Men det här konceptet för just

Nordanå

CS

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 15 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

torgområdet kan givetvis användas oavsett om kommunen väljer

andra dellösningar för tex Kvarteret Perseus.

Södra Kärnhuset,”Händelsernas hus”, ett hus som i markplanet skall

innehålla kommersiella lokaler,turistbyrå och vänthall för

lokalbussresenärer. Offentliga toaletter skall finnas där. OBS Se

bifogad översiktsskiss/länk som visar mitt förslag till

lokalutformning/placering i byggnaden.

http://www.pixbox.se/pic_show_id32426345.html

Övre plan är reserverat för kulturella begivenheter,bla då en

konsertsal,ca 300 platser,teleskopläktare.

På den södra fasaden finns belysningsarmaturer som möjliggör

dekorativ ljussättning av både fasaden och den öppna torgytan.

Flera ingångar,en centralt placerad i mitten av byggnaden och vid

resp. hörn.

Hiss/rulltrappa till övre plan.Stor trappa framför byggnaden,med

flexibel utformning.

Målsättningen för mig har varit att skapa ett centrum där det finns

ett varierat utbud som lockar människor att besöka stadskärnan

under alla årstider. Jag förespråkar ett koncept som tar hänsyn till att

vi bor i Norrland med det klimat som det innebär.

Se fler bilder och principskisser på nedanstående länk där hela

förslaget finns,fler bilder kommer så småningom:

http://www.pixbox.se/alb_show_id1207435_page0.html

17 Robban För att utmärka sig och göra något som är speciellt behöver man

hitta på egna ideer och inte bara ta efter alla andra.

En cool grej att modernisera och framhäva centrumhandeln skulle

vara att inreda med butiker i ytterligare en våning på Vintergatan,

och bygga en inglasad gångbro mellan Citykompaniet och

Vintergatan.

Mer Neonljus runt stan så det iaf. ser ut som en storstad och en

ordentlig stor, upplyst stadsskylt vid varje infart till staden som

t.ex.Uppsala, Örebro, Göteborg m.fl. har. Exotiska träd är vi inte

bortskämda med i den här stan, men skulle ge en helt annan touch

på staden och kännas mer gemytligt än det som redan finns

planterat.

Utöka centrum med butiker och matställen efter gågatan även öster

om E4.

18 Lars-Einar Trädgårdsgatan-gågata ,se bildlänk längre ner. Gångtunnel under

Södra järnvägsgatan,se bildlänk längre ner.

Butiker i markplanet på ny byggnad,kvarteret Perseusbusstorget,med

exponerande skyltfönster längs det avsnittet på

Trädgårdsgatan.

Bildlänk: http://www.pixbox.se/pic_show_id32428285.html

19 Majan Levande centrum ska ha mötesforum , bänkar i solen, ställen att gå

in på vinhus, små pubar,mm. Om det inte finns mötes forum så

stannar inte folk av, inte turisterna heller!! Det ska bara finnas helt

enkelt., Åsells hus ,, kan väl vara ett skapar hus så länge, till

ungdomar som målar , spelar musik mm. Använd stan bättre,

skördemarknadet, loppis vid älvsbrinken även fisk och ,räkbod cafe

och behövs där med.musik drar folk , låt ungdomarna låta höra av

sig oftare,

CS

CS, KvP

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 16 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Bättre sluss så vi får in fler båt folk kolla Piteå, Luleå, Umeå.

20 Majan Gratisparkeringar på flera ställen i stan så gubbarna har ” råd”låta

tanterna shoppa ifred i vår stad , kanske de har tid också stanna och

äta tex.

21 Lilian Lär av Gävle, där har de flera levande torg/mötesplatser med

levande musik/trubadurer, torghandel, utomhusserveringar(mat,pub,

cafeer). Skulle vara trevligt om Skellefteå stadskärna fick en mysig

och grönare miljö. Det är alldeles för kargt.

22 Thomas Låt alla restauranger och café ha uteservering på torget från

Swedbank och norrut och flytta därför promenadstråket in mot

Möjligheternas torg. Vi får ett mer levande torg, uteserveringar med

kvällsol och bättre lönsamhet för dem som driver dessa

verksamheter = alla bllir vinnare!

23 Staffan Alla de förslag som tas upp här tycker jag är utmärkta och

spännande. Gemensamt för förslagen är att de gärna vill skapa mer

liv och rörelse mellan de befintliga huskropparna för att öka

attraktiviteteni centrum. Det jag ser som avgörande för att

möjliggöra alla dessa förslag är möjligheten att vara ute fast man är

inne. Glasa därför in hela torget och gågatan. Det görs i Kanada och

kanske kan man säga att ex.vis Nordstan i Göteborg är ett exempel

på det. Då skulle vi få en temperatur på kanske 10 grader på vintern,

fullt tillräckligt för att vi skulle kunna ha uteserveringar,

uppträdanden, marknader osv hela året. Skellefteå skulle bli först

med detta och få många besök från andra städer. Stadskärnan skulle

kunna balansera den förskjutning som nu sker till Solbacken och

Skellefteå skulle få en attraktion som säkerligen skulle ge eko över

hela landet. Överkursen skulle vara att ha stark belysning riktad

uppåt i detta ”glastempel” vintertid så vi inte skulle känna av

vintermörkret i så hög grad. Här har vi vårt eget ishotell eller

Stoorn, fast i Skellefteå stad. Med inglasningen på plats skulle sedan

alla andra goda idéer ge ytterligare utveckling för att öka

attraktiviteten.

24 Sofia Jättejättebra förslag Staffan! Vi har ju trots allt vinter 9 månader

om året, så vi måste bygga centrum så att det är mysigt och

attraktivt och att det går att göra saker även på vintern!

Musikuppträdanden, utställningar, happenings – och allt går att

genomföra oavsett väderlek!

Under sommarhalvåret kan man ju förlägga ute-aktiviteterna i

Stadsparken eller nere vid den nybyggda älvsbrinken.

Glasa in!! Belys!

25 Jesper Kan bara hålla med alla kommentarer om uteserveringar och

restauranger/cafén på torget.

T.ex. där nuvarande Frasses står skulle gärna ett café eller en

restaurang med en stor uteservering varit.. samt även Waynes, Lilla

Kina, Tatung mfl.. gärna fler nya. Jag gillar även idén om en liten

scen på sommaren där folk kan spela några dagar i veckan! Någon

dag musiker för lite äldre, en annan dag avsedd för yngre.

CS

CS

CS

CS

CS

CS

Sedan är fortfarande ett problem att torget känns så grått. Någon

form av plantering skulle få finnas på kanterna..

Allas vår hatade fontän skulle självklart få bytas ut mot något man

kan vara stolt över.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 17 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

26 Tore Ett levande centrum kan vi bara få om vi kan skapa en miljö som

gör att många spontant vill besöka det och inte bara för man t.ex

behöver köpa något eller besöka något nöjesställe. Många

kommentarer handlar om rena sommarmiljöer medan vi övriga nio

månader har ett helt annat klimat som vi verkligen borde försöka

göra något spännande av.

CS, KvP

Att enbart fokusera ett kulturhus eller på sommarmiljön med mera

grönt och ny fontän gör knappast centrum mera levande.

Jag håller helt med Staffan Åkerlund om att vi måste få mera fokus

på hur vi kan skapa en miljö som gör att man året runt vill besöka

centrum för att det är ”mysigt” och intressant.

Skellefteå kommun har en unik särställning genom sitt egna

kraftbolag och att öronmärka överskottsavkastningen från Skekraft

till att på olika sätt öka Skellefteås attraktionskraft vore en mycket

bättre investering för framtiden än att plöja ned pengarna i den

vardagliga kommunala budgeten eller i idiotiska utvecklingsprojekt

i Polen och Afrika.

27 Lars-Einar ..en mix av kommersiella lokaler,bibliotek och lokaler för kulturella CS, KvP

upplevelser ger tillsammans med ett nytt resecentrum-buss det lyft

som Skellefteås centrum behöver.

Detta tillsammans skapar anledningar för det stora flertalet av oss

att besöka en stad…en stad behöver flöden av människor….dessa

flöden skapas med hjälp av byggnader vars funktioner utgör

anledningar för människor att vistas i dem.

Se länk till delförslag…torggatan-bussgata.

https://dl-

web.dropbox.com/get/Public/K%C3%A4rnhusf%C3%B6rslaget-

Skellefte%C3%A5/BusstorgVyfr%C3%A5nsyd%C3%B6stNyttutka

stBussTorggatan.jpg?w=c619edaa

28 Daniel Tycker Lisas ide om vattenspelet i älven såg grymt fint ut! CS

29 Fredrik Håller med. I Hamburg finns ett riktigt häftigt,

CS

http://www.youtube.com/watch?v=muqhQfEAdd0 eller sök på

”wasserspiel hamburg” på youtube. Även med enklare medel tror

jag man skulle kunna göra något läckert.

30 MA Mer torghandel. Och då menar jag inte fula t-shirts, utan frukt, CS

grönsaker, blommor och liknande gröna levande saker. Lite mer

happenings. Har spenderad ett antal veckor i Luleå nu och här

händer det ofta något och det cirkulerar mycket folk dygnet runt.

Det finns även jätte fräscha och tevliga uteserveringar i solen!!! Den

tomma ytan på torget skulle passa perfekt till en uteservering. Det är

ju alltid fullsatt kring muren. Tänk då om man kunde köpa

glass/lättare lunchrätter eller bara en öl och få sitta vid ett rent

bord!!!!! Fylla upp alla tomma butiker i centrum vore också en bra

idé!

31 Johannes Många bra idéer som kommer här, håller med om att vi måste CS

anpassa oss efter våra förutsättningar med lång vinter och kort men

härlig sommar. Inglasning av gågatan och delar av torget är ingen

dum idé, bara det är lite öppningsbart under sommaren så man får

en härlig utekänsla ändå.

Möjligheternas torg skulle sommartid kunna användas som en slags

food court liknande Hötorgshallen i Stockholm, där torget skulle

kunna omges av små sommarkök från olika restauranger/caféer med

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 18 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

en större yta i mitten med bord och sittplatser där alla matgäster

sitter, så blir torget mer levande och man träffas även om man köpt

sin mat från olika ställen.

Frasses-huset på torget och fontänen upplevs lite som en

avgränsning mellan gågatan och torget, där torget hamnar bakom

Frasses. Så ta bort Frasses-byggnaden och få öppet stråk i alla

riktningar mellan Nygatan och Trädgårdsgatan, fri sikt efter gågatan

och även i riktningen det framtida resecentrum och det som äntligen

blivit av med de strandbrinken i vid älven och parken.

Öst på stan är en ganska ledsam historia, Odentorget är vackert och

uppfräschat men saknar inspiration och riktigt intressanta

dragningskraft. Parti- och föreningslokaler borde inte uppehålla

butiksplatser vid torg och gågata.

Här skulle man med lätthet ha en mindre matmarknad regelbundet

under sommartid, det finns utrymme och trevliga caféer i närheten.

Och till mitt sista förslag, riv inte Åsells-huset!! Skellefteå är redan

en spillra av sin gamla arkitekturhistoria, man ser med ledsamhet

bilder på alla vackra gamla byggnader som offrats för att ge plats

för dessa kolosser till tegelhus vi numera måste se.

Åsells-huset är en vacker byggnad i en stil och tidsepok som vi inte

har så mycket kvar av, låt det stå kvar.

Mitt förslag är att återuppliva en epok genom att göra detta till

Etage 2.0. Byggnadens utformning med trappor och våningar ger

utrymmen och möjligheter till vad jag tror skulle kunna bli en riktigt

häftig nattklubb, med barer och dansgolv för olika stilar/smaker.

Sommartid har man restaurang/uteservering på taket på gamla

parkeringen. Jazzklubb/lounge i huskroppen närmast Östra Nygatan,

rockklubb, hiphop, r&b, disco, techno, synthklubb osv kan varvas

och rymmas i de övriga utrymmena i resten av denna stora och

intressanta byggnad.

Allt detta gör det till ett perfekt Etage 2.0, Skellefteås ny ansikte

utåt för ett attraktivt nöjesliv för de som passerar på E4.

Det skulle även öppna upp för rörelse och liv efter gågatan mot

öster på kvällstid, återigen jobba med det som Carl-Henrik säger,

alltså mer än ”bara” torget, här är det rörelse efter gågatan öster och

väster, samt norr och söder med älvsbrink och resecentrum.

Detta var mina förslag, det viktigaste tycker jag är att inte Åsellshuset

rivs, då det har stor potential. Låt oss sluta med vansinnet att

riva det mesta bara för att det är gammalt, historia och bevarande av

vacker arkitektur måste ju få kosta lite, det tar lång tid innan det blir

intressant igen och när man åker till andra städer ser man hur

mycket bättre de flesta städer varit på detta, eller iaf att lyfta fram

det så det blir synligt.

32 Carita Skellefteå är en trevlig och lagom stor stad.

Dock: Önskar biblioteket i centrum med lättillgänglig parkering,

barnaktiviteter, cafe´ inneträdgård, året om mötesplats.

Söndagsöppet och en naturlig träffpunkt för alla.

Parkering: Barnfamiljen och de med något rörelsehinder.

Staden ligger på två sidor av en älv. Det måste bli en bro till.

Mycket extra trafik tillkommer även pga väster-österboende, som

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 19 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

bara ska till andra sidan älven.

Ge cyklisten bättre status. Betraktas ofta som störande element av

gående och bilisterna på gatan. Speciellt västerut saknas cykelväg.

33 Peter Gjorde en liten pdf fil med några förslag på ändringar, det är ganska

omfattande så det är bara att ta det med en nypa salt.

http://www.flashbang.se/Centrumforslag-peterw.pdf

34 Pether Tycker att man planerar byggandet av ett helt nytt torg mellan södra

och norra järnvägsgatan, området där järnvägsstation ligger idag. I

denna del av staden finns gott om yta idag och när man bygger ett

nytt resecentrum för norrbotniabanan så samplanerar man också för

ett nytt guldtorg. Står man lutad mot SJ-väggen och blickar söderut

ned mot stationsgatan så ser man en bred paradgata där AIK firar

kommande framgångar och ströget som binder ihop södertorg.

Möjligheternas torg kan man då göra till en grön oas där fokus

ligger på miljö och hälsa.

35 Sofia Va kul med nya tankar om torgets placering! Om man gör torget där

järnvägsstationen är idag, slipper man problemet med att delar av

torget ligger i skugga, samt att norra och södra sidan av älven

”kopplas ihop” på ett bättre sätt.

Jag har tillbringat en vecka i Dublin, Irland och de har förstått detta

med att koppla ihop norra och södra sidan av stadsdelarna vid

floden Liffey: Jag räknade till inte mindre än 10 (!) broar på en 40

minuters promenad längs floden – ett par var enkelriktade för

biltrafik och ett par var uteslutande för gångtrafik samt

”torghandel”. Broarna var av olika årsmodell och arkitektur och

uppkallade efter James Joyce och Samuel Beckett mfl, författare

och viktiga personer i Irlands historia. Tänk om vi kunde kalla

någon av våra älvsbroar för Sara Lidmans-bro, eller PO Enquists

bro eller kanske Åke Lundgrens bro…! Finns det något namn på

nya Älvsbackabron ännu?

36 Ulf Centrala staden.

För att få en levande stadskärna så behövs det människor, inte bara

på dagtid. Det finns allt för många döda centrum i allt för många

städer, därför att stadskärnan bara är kontor och affärer. Det

kommer aldrig att bli ett levande centrum om inte det bor människor

där. Det är därför angeläget att det bereds plats för bostadsbyggande

i stadskärnan och kvarteren runtikring, riv resterna av de

industriområden som finns i centrum. Och varför inte göra om några

centralt belägna kommunkontor till studentbostäder.

CS, KvP

CS, RC

CS

CS, KvP

En attraktiv stadsmiljö inbjuder till såväl handel som möten mellan

människor, och vi vill behålla den mysiga och trygga

småstadskänslan men föra den in i tvåtusentalet. Skellefteå ska inte

vara en öde stad efter stängningsdags. Detta kräver såklart att man

från styrande håll underlättar för alla som vill skapa mötesplatser

såsom barer, pubar, restauranger och uteserveringar och andra som

vill anordna konserter, arrangemang och aktiviteter inne i staaan.

Jag förstår att det är lockande för en fastighetsägare att få ett

försäkringsbolag eller en bank som hyresgäst, men ett attraktivt

centrum är inte fyllt med kontor, därför bör alla lokaler som ansluter

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 20 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

till torg och gågator reserveras för restauranger och butiker. Banker,

försäkringsbolag och kontor ska inte, och behöver inte ligga på

dessa platser.

Bygg ett glastak över Möjligheternas torg och delar av gågatan, och

låt biblioteket flytta in tillsammans med matställen och små butiker.

Hela det nuvarande busstorget med parkering byggs om och får en

ny funktion som Skellefteås norra torg, Perseustorget, med

torghandel och grönska. Det finns massor med parkeringsplatser i

våra parkeringshus, så minska antalet gatuparkeringar och bredda

trottoarerna. Då skapas utrymme för fler uteserveringar och en del

gatuhandel.

Men till att börja med, ställ krav på hur grillvagnarna på torget ska

se ut för att sätta en standard på trivselfaktorn runt torget.

37 Sofia Bra skrivet Ulf!

Håller med dig på så många punkter:

Kommunkontor till studentbostäder – ja! Varför ska Skebo ha en hel

bottenvåning i bästa, attraktivaste kvarteret, när många gamla friska

människor vill bo centralt och gärna på bottenvåningen?

Glastak -ja!

Bredare trottoarer – ja! (det är en fördel även under snörika vintrar

att lagra snön på)

Befolka centrum även på kvällarna – ja!

Flytta det öppna torget till Perseus-kvarteret – ja!

Och framförallt – gör nåt åt de hemska grillvagnarnas utseende! Jag

gillar maten, men utseendet på vagnarna gör att jag får hemska

associationer till västerbottniska, döende inlandskommuner…

38 Tomas Uteserveringar är oerhört viktiga för ett levande torg. Gör enhetliga

smidesstaket som inramar uteserveringarna så är de inget hinder för

synskadade. Se hur man gjort torget i gamla stan i Prag attraktivt

och mysigt!

Biblioteket ska inte ligga mitt på torget.

39 Elisabet Snyggare fontän på torget, mer sittplatser, utecaféer, på vintern

borde det finns värmekällor utplacerade som man kan stå och värma

sig vid. Ett klotterplank som finns hela tiden och inte bara handlar

om AIK. En utescen som man kan använda året om och som

inspirerar till aktivitet. Digitala ”fönster” som kan visa konstverk

året om.

CS

CS

CS, KvP

Antal idéer/förslag: 31 st

3.3 Gator, parker och torg

## Person Idé/Förslag Kommentar

40 Margareta

Carlbäck

Ta bort Lyftet från torget och placera det vid första rondellen

söderut.

Västerbottensteatern eget hus på Mejeritomten.

Resecentrum , bibliotek , hälsocentral söder om järnvägen m.m. ???

Norr om järnvägen snygga upp !

CS, KvP

41 Jessica

Hedlund

Jag tycker att det är bra med ett stort torg. Det skulle bara vara mer

aktiviteter där. Kanske marknader och mer stånd…kanske gratis att

ha loppisbord och stånd så att fler ställer sig där.

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 21 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

I Mitten på torget kanske man skulle kunna plantera mer grönt.

Bygg då absolut inte något kulturhus eller någon annan stor

byggnad. Vi har nog med tomma lokaler och behöver inget nytt

42 Jenny Jag tycker att man ska ta tillvara det som redan gjorts, för att bli

trovärdig i att man tar tillvara medbogarnas synpunkter.

Sommaren 2007 gjordes tre stadsvandringar med barn i centrala stan

där de fick rita och ge förslag på förändringar. Ritningar som

politiker tog emot vid brinken.

Hösten 08 gjordes i samarbete med Jinja i Uganda ett stort projekt

där teatergrupper, klasser och ungdomar från Skellefteå och Jinja

gjorde ritningar och dokument, samtalade och diskuterade om

Skellefteås stadskärna både med politiker, tjänstemän och yngre

barn.

Vad händer med allt sådant arbete? Får barnen/ungdomarna nån

återkoppling?

CS

43 Fredrik

Ekefjärd

Nyttja älven! Gör öarna i älven tillgängliga med gångbroar. Här

skulle kunna drivas verksamheter typ kallbadhus, 4H-gård, botanisk

trädgård, skridskobana…

Nyttja vintern! Se till att det finns vintermiljöer i alla stadsdelar och

serviceorter! Skridskobana och snöborg i stadsparken. Mysig och

genomtänkt vinterbelysning. Miljöer som lockar folk att vara ute

även på vintern.

Nyttja Brinken! Jag håller med dem som vill göra om stadshuset. En

utökad Kundtjänst med stort utrymme för medborgardialog och

utställningar är den kommunala verksamhet som kan vara kvar där.

Samla sedan alla förvaltningar under ett tak. T.ex. i kvarteren Sirius

och Sture (nordost om SkeKraft) där det finns lämplig mark för ett

nytt kommunhus och utökade mässlokaler. Brinken bör då innehålla

bibliotek, en stor scen för Västerbottensteatern, mindre scener och

replokaler för dans/musik/teater och en stor restaurangyta för flera

små snabbmatställen med utsikt över älven. Vatten och eld är de två

element som trollbinder människan bäst! Säg den som inte

fascineras av att stirra in i lägerelden eller följa det rinnande vattnet

med ögonen! Eld i en stad är kanske int alltid så lyckat (förutom små

mysiga facklor i vintermörkret), rinnnde vatten har vi däremot gott

om i vår stad. Stadsrummet runt älven bör vara stadens altan på

dagen och gillestuga på kvällen. Folk ska vilja komma till Centrum

för annat än arbete och shopping. Det ska finnas ett område att

prommenera i att äta picknickmat i, att sola på, äta glass och dricka

ö… sockerdricka. Flummigt kanske, men rummet runt älven ska

vara starkt nog att locka folk till sig, inte bara vara något man

passerar. Ända sedan man flyttade torget för över hundra år sedan

känns det som om staden vänt älven ryggen.

Mer konkret:

- bryggor mitt ute i älven, likt de i Hammarby sjöstad. I älvens

grunda mittendel väster om Parkbron. Med tanke på islossning får

det nog bli flytbryggor.

- nya betongtrappen och kajen är kanonbra!

- stadsparken ska vara en del av hela älvsrummet. Den ska vara

något man hellre ska vilja vara en del av än något fint att titta på.

Mer engelsk park än fransk.

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 22 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

- parkstråken ska finnas där folk färdas, därför ska det ska finnas

diagonala cykel- och gångstråk genom stadsparken!

- enkla aktiviteter för alla åldrar som boulebana, kubbplan,

jätteschack, basketkorg, hoppa-hage,…

- är tveksam till restaurangen nedanför Stadshuset, där borde det

hellre få vara en solig grässlänt. Hellre restauranger i husen längs

norra sidan Strandgatan (kv Korpen och Lärkan), med älvsutsikt och

trottoarserveringar, och längs Trädgårdsgatan mot stadsparken.

- öarna från Ytterholmen till Långholmen (ja, jag vet att de tillhör

stadsdelen Prästbordet!) skulle man kunna förbinda med gång- och

cykelvägar. Motionsspår, skidspår, trädgårdar mm mitt i stan!

- älvsrummet mellan Viktoriabron och Parkbron borde ramas in av

höga, stadslika byggnader. Det ska kännas att Centrala Stan

fortsätter på södra sidan, att älven förenar mer än den skiljer.

det var allt just nu, men det kommer säkert mer!

44 Therese Fler uteserveringar i centrala stan! Sommaren är en tid då man vill

vara ute och njuta och kunna sätta sig på en uteservering och ta tex

en öl i solen. Om man jämför med Umeå där i stort sett alla

restauranger har uteserveringar så är det mer liv och rörelse i

centrum. I Skellefteå blir det tyvärr nästan helt dött och det finns

bara ett fåtal ställen där man har uteservering.

CS, KvP

45 Fredrik

Ekefjärd

Ja, många av de större centrala serveringarna ligger en trappa upp

(Waynes, Allstar, Tatung, CK mfl), medan bankerna (som helst inte

vill ha besök…) har roffat åt sig de bästa lägena i markplan! Men

man kan faktiskt ha sin uteservering på gatan även om man har

innedelen en trappa upp! I de flesta fall får nog krögare och

fastighetsägare skylla sig själva att de har dåliga lägen för

uteserveringar. Kommunen ska definitivt inte bestämma var

restaurangerna ska vara, men det kommunen kan göra är att tänka

till när man bygger om det allmänna rummet. Man kan t.ex. se till att

trottoaren på den soliga sidan av gatan är bredare än på skuggsidan.

Jag gillar storleken på vårat torg, men tycker att det är

feldimensionerat. Om man gör den öppna ytan mindre genom att

flytta ”bilslingan” fem meter närmare mitten skulle man kunna

skapa utrymme för uteserveringar längs torgets hela östra sida. Lilla

Kina har egentligen ett perfekt läge för en stor härlig uteservering,

men det är för trångt trots att torget är stort. Waynes och Allstar

borde kunna flytta ut på sommaren trots att de ligger en trappa upp.

Norra Kanalgatan skulle kunna vara en perfekt boulevard med

trottoarserveringar om man gjorde trottoaren bredare och fimpade

parkeringarna i mittrefugen. Stadshuset har ett perfekt läge för

härliga uteserveringar längs hela södra och västra sidan, men då

måste kommunen släppa till lokaler.

CS, KvP

46 Linnea Utveckla Nordanåområdet till ett verkligt kulturområde. Bygg ihop

nuvarande Västerbottenstearen med ett hus som fortsätter ner mot

byggnaderna på Nordanå. Här kunde det rymmas stora

teatersalonger, konsertlokaler, biblioteket, restaurang med

uteservering mm samtidigt som man nyttjar befintliga verksamheters

lokaler. Parkområdet kan upprustas med varsam hand och utveckla

Nordanå

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 23 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Skellefteå till de många trädarternas stad! (Passar även till den

tekniska tråstaden) Skulpturer i parken och öppna de gamla husen

med verksamhet detta skulle ge parken liv! Utveckla sedan centrum

åt detta hållet så kommer stadens centrum bort från E4. I älven

nedanför Nodanå finns de naturliga öar dit man kunde bygga

gångbroar och sedan utveckla öarna så de blir vackra oaser i staden.

Ta var på det redan naturligt vackra som Skellefteå har! Idag

glittrade älven så där otroligt vackert när man stod uppe på Nordanå

och tittade ner i älven!

47 Mattias

Lindberg

Jag skulle vilja att torget runt odenkvinnan blev ett mat-torg, en

massa olika restauranger längs hela innergården, placerade vägg-ivägg.

Gemensam uteservering på hela torget, det innebär att ett

sällskap kan välja olika typ av mat, t ex om en vill äta Italienskt och

en annan vill äta Grekiskt så kan man ändå sitta tillsammans på den

gemensamma uteserveringen. Dessutom är det väl ganska bra med

sol på torget.

CS

48 Fredrik

Ekefjärd

Ersätt CK-parkeringen med ett fyravånings P-hus på östra halvan.

Den andra halvan kan bli Hörnellparken, en hyllningspark till

sveriges genom tiderna yngste borgmästare. En park för de yngsta

med gungor och pulkabacke. Risken är väl bara att Systemets

stammisar ser det som sin park…

49 Christina Tänk det stora glashuset -fd Blomsterslottet vid Kvantum- på torget

inrymmande café, scen, torgplatser, loppis….. Lite trädgård,

vintergrönt, vackert upplyst, norran på skärm….

50 Hampus Jag tycker statyn mitt i centrum vid banken ska ersättas med något

snyggare t.e.x en spelare från skellefteå aik som gjort det bra som

tex kaptenen som vann guldet skulle bli hur snyggt som helst.

CS

CS

CS

51 Margareta

Gustafsson

Vattenfontänen på Viktoriaplatsen är så vacker! Jag saknar dock en

bekväm sittplats för att kunna sitta där i solen och njuta av vattnets

porlande. De platta stenar som finns där, är de avsedda till

sittplatser? Fungerar inte för en äldre, tröttare rygg! Jag skulle vilja

se ett par sköna parksoffor med ryggstöd där. Då kan jag sitta där

och läsa ur en bok, som jag nyss lånat på biblioteket.

Tekniska

kontoret

52 Håkan Vill att centrala delarna får större ytor och att biltrafiken minimeras

En sätt är att gräva ner Kanalgaten från E4:an till Lasarettsvägen och

motsvarande för Södra och Norra Järnvägsgatan samt som grädde på

moset järnvägen under jord! Vilken yta för arkitekterna att leka med

och folket att umgås på! Samt minskat buller och mindre avgaser

53 Thomas

Berggren

Bilar,bilar ,bilar. Varför ska vi tillåta bilar på stadens alla gator

t.o.m. på gågatan delen Hörnellgatan-Stationsgatan. Det tycks vara

så att hantverkare, bilburna vakter, distributionsbilar av varor

o.sv.har rätten att köra där. Jag tycker att det är dåligt, se över detta.

Ett mer genomgripande förslag när det gäller bilar, gräv ner CKparkeringen

och bygg en Skellefteås Kungsträdgård ovanpå. CKparkeringen

går ju inte att ta bort eftersom vi Skellefteåbor ska

parkera ”på bron” vid varje butik.

Ytterligare ett förslag som berör bilar: Stäng av gångfartsområdet

Hörnellgatan mellan Nygatan och Storgatan under tiden t.ex. 15/5-

15/8 så att det går att bedriva handel på ett säkert sätt. Idag har, vad

CS, KvP

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 24 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

jag kan förstå, Buketten tillåtelse att ställa ut blomvagnar vid sin

husvägg. Det tycker jag är bra, men biltrafiken förbi känns oroande,

det tas lite hänsyn där ibland. Övrig plats längs gångfartsområdet

skulle kunna användas till torghandel.

54 Petter Jag tycker att det skulle vara bra att förbjuda bilar att köra nere vid

älven, alltså där ni har byggt om, just nedanför parken! för då

kommer parken kännas mycket bättre och större, plus att barn kan

springa fritt och man slipper vara nervös osv. Tror det skulle bli en

mysigare känsla.

CS

Skulle även tycka det skulle vara otroligt häftigt om man gjorde

något i älven, ni vet med belysning och fontäner ( eller vad det nu

kallas).

På torget har jag ingen aning vad man ska göra förutom:

* Piffa upp/flytta Frasses, Den ser inte så fräsch ut …

* Ta bort snoppen och gör något annat som är i alla fall lite vackert

* Ta bort kebab mannen och dom andra kioskerna, det är sjukt gott

men det ser så risigt

ut!

*Samma sak med den randiga stången med högtalarna på, pimpa

upp den eller något !

Fixa detta och gör något på resten av torget så kommer man slippa

känslan av att vara i en fattig stad i Ukraina!

Annars så är Skellefteå en mycket bra stad! =)

55 Jonas Jag önskar att man skulle ta in vattnet i stadskärnan. En bäck eller å

som går på västra sidan av torget ungefär där cykelparkeringarna är,

den skulle kunna fortsätta nedför trädgårdsgatan och gå i östra

kanten av stadsparken för att övergå till ett vattenfall nere vid älven.

CS, KvP

56 Jan-Olof

Dahlberg

Jag upprepar ett förslag jag lade 1997 men som kanske inte hade

någon matjord att gro i då. Bättre gödslat idag?

Förslaget: I Stockholm och i Visby (kanske på fler orter?) finns det

”gråsuggor” som Lejon eller Gutefår. Jag menar alltså de

betongklotsar som ibland måste placeras ut för att stoppa bilar mm.

Skulle det inte vara ganska trevligt och passande att ha

GULDTACKOR i Skellefteå?

Tekniska

kontoret

Dessutom skulle de kanske kunna användas för att styra cyklister

från gångbanorna

57 Sandra Hängstolar i träden i parker och/eller på stan hade varit mysigt. Det

har t ex Helsingborgs kommun i en park. Det ser mysigt och

hemtrevligt ut. Kontakta dem.

58 Jan Stan är och kommer att bli fin från älven och mot centrum men sen

Brännström är det för mycket ”öken” från torget och norrut. Det kan ju bli bättre

med ett resecentrum vilket borde byggas omg och inte vänta på en

Norrbottniabana som ingen vet om och när den blir. Det måste ju gå

CS, Tekniska

kontoret

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 25 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

att komplettera senare.

Alla städer blir vackrare med mycket vatten. Använd därför de

möjligheter som finns. Ta fram Bobäcken(eller heter den Bodströms

bäcken?) och andra strömmar som nu grävts ner. Skapa kanaler(det

heter ju kanalgatan så nåt måste det ju ha kommit från). Däm av

Bodströmsbäcken så det blir små vatten speglar, det skulle ju också

då underlätta en vattenreglering när det kommer häftiga regn typ.

Att man grävt ner vattendragen är största dumheten vi ärvt. Skulle

man vara riktigt djärv så skulle vi leda in Klintforsån genom

centrum men det lär väl vara för stort men en del vatten borde kunna

tas utan alltför omfattande insatser.

59 Madde och

Niklas

60 Madde och

Niklas

Det mobila torget!

Detta förslag lämmnades i för 3 år sedan vid fritidsmässan ,Vi

ringde sedan och frågade vad som hände med förslagen ,men ingen

visste, så nu får ni chansen igen!

Jo , i många städer finns portabla glashus i olika storlekar som man

enkelt kan rulla iväg.

Vad kan man då göra med dessa ?

Jo ställ ett antal hus där kan man då hyra in sig månadsvis,årsvis ,

det finnas då båd e möjligeheterna där man då kan driva

grillveksamhet,cafeer sälja sommarblommor,ha

konstutställninar,sälja julhantverk,ha visningar och musik mm .

När och om man har för avsikt att låta torget ha större aktiviteter kan

man flytta dessa. Elförsörjningen finns i anslutning i marken, likaså

avlopp o vatten. Sen är det bara att koppla på och ihop.

Området med ”hus”

binds naturligtvis i hop med staket och uteplatser,förslagsvis så

skulle dessa kunna stå med ryggen mot Åhléns huset Tänk vad

trevligt detta skulle se ut Det finns en oänliget med aktiviteter och

verksamheter av varierad karaktär som kan inhysas vid dessa

flyttbara hus och många drivande ungdomar kunde få nyttja ett av

husen till att visa allt vad dom kan , De unga idag är ju

morgondagens beslutfattar och förhoppningsvis fortfarande boende i

Skellefteå, finns det praktisk och faktisk möjlighet att vara med och

påverka och skapa aktiviteter, säkerställer det de ungas vilja att bo

kvar och delta i att Skellefteås framtid säkras.

Vi har skellefteå Kraft !!

Låt några av de stora intäktern om Ske-kraft drar in, gå till att på

vintern, lysa upp vårt nya prisbelönya koppar hus,underifrån och

sidoljus ,just detta hus ser ut som ett spökhus på kvällen,tänk alla

som passerar förbi,så mycket trevligare detta skulle se ut,även dessa

stora björkar framför det andra skellefteå kraft huset .

Att det i vår kommun finns ett mycket framgångsrikt samt

vinstdrivande elbolaget,borde oxå kunna innebära att en större

satsning på att påbörja ett arbete med att låta ljuset skina i hela

stadskärnan, lysa upp träd,parkeringar ,

och göra stan ljusare mellan kanalgatorna,vi är många som ser och

CS

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 26 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

3.4 Trafik

Antal idéer/förslag: 21 st

känner att dessa områden är murriga och trista och faktiskt

kusliga,för oss invånare . Rikta blicken till grannstäderna efter

kuststräckan (som nu inte har skellefteå kraft) , där har man på ett

betydande vis satsat på just att ”klä”staden i ljus, under de långa och

mörka månaderna.

Så varsågod och visa vad vi har och vad vi kan i Skellefteå!!!! Nyttja

ljuset som en marknadsförings åtgärd, samt låt kommunens invånare

”bada” i ljus

Madeleineoch Nicklas

## Person Idé/Förslag Kommentar

61 Mats

Rönnblom

Jag efterfrågar en säker trafikmiljö som fungerar för alla trafikanter.

Det finns idag miljöer i centrala Skellefteå som är svåra att hantera

för de som inte fullt ut klarar samspelet i trafiken.

En miljö jag speciellt åsyftar är gångfartsgator som dykt upp i

Skellefteå och som bygger på ett samspel via ögonkontakt mellan

bilister och gångtrafikanter.

Om någon skulle studera Hörnellgatans gångfartsdel är jag säker på

att man skulle finna att vissa grupper av gångtrafikanter nästan inte

alls rör sig där. Är själv synskadad och vet hur svår den är att

hantera.

Måste säga att jag sällan eller aldrig känner mig diskriminerad pga

funktionsnedsättningen, men när jag stöter på den här typen av

medvetet byggda trafikmiljöer känner jag mig indirekt

diskriminerad.

CS

62 Lars-Einar

Öhman

63 Agneta

Hansson

64 Fredrik

Ekefjärd

..angående det gångfartsområde som nu finns på Strandgatan mellan

stadsparken och den nybyggda Älvsbrinken så har jag följande

förslag:

Sommartid…typ mellan första maj och sista september så föreslår

jag att den det avsnittet stängs av för all biltrafik…detta för att ge

fotgängare och cyklister en helt skyddad övergångsväg.

Med vänlig hälsning

L-E Öhman

Mina funderingar kring trafikfrågor och centralorten handlar mycket

om hur vi ska kunna få bort större delen av biltrafiken, vår stadsplan

hade inga bilar i åtanke när den ritades på 1840-talet.

Tydliga cykelstråk behövs också i vår centralort, som det nu är

cyklar folk mot enkelriktat, på fel sida vägen, på trottoarer m.m. de

är en trafikfara både för sig själv och andra. Om framtidens

trafikplanering har tydliggjort stråken för bilister, cyklister och

gående – då tror jag att en hel del är vunnet.

Fast vem upprätthåller reglerna, en massa regelverk utan att de följs

upp är ju inte till någon större nytta – då kommer oredan att kvarstå.

Håller med Agneta om att det långsiktiga målet måste vara att få

bort större delen av biltrafiken från Centrum. Då krävs stora

åtgärder som att stänga av hela Centrum för genomfartstrafik, och

koncentrera parkeringarna till ett fåtal större parkeringshus. För att

detta i sin tur ska kunna bli verklighet, krävs en ringled med den nya

CS

CS

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 27 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

65 Lars-Einar

Öhman

66 Tore

Sjödin

67 Tore

Sjödin

Nordanåbron som en viktig del.

Det man relativt snabbt och enkelt skulle kunna göra är att

enkelrikta samtliga gator i Centrum, för att på så sätt kunna måla

cykelbanor på ena väghalvan. Strandgatan österut, Storgatan

västerut. Tjärhovsgatan, Stationsgatan och Skeppargatan norrut.

Det här förslaget gäller delar av Kanalgatan,se skiss nedan:

http://www.pixbox.se/pic_show_id31994710.html

Prioriterade bussgator enligt skiss.

I det här förslaget har jag valt trafikljusreglerade korsningar.Gröna

linjer på den enkla skissen utmärker bussgator,röda linjer övrig

trafik,dvs bilar och övriga fordon.Notera speciellt två saker…dels

breddningen med ett extra körfält på ett avsnitt längs norra

Kanalgatan…detta för att underlätta vid högersväng norrut längs

Skeppargatan.Den andra detaljen är den nytillkomna extra gata där

bussar kan göra en ”helomvändning” utan att behöva vänta vid

något trafikljus.Tilläggas kan att taxi,varubilar och

utryckningsfordon skall få trafikera de prioriterade bussgatorna.

Mvh

Lars-Einar Öhman

Diskussionen om läget för den nya centrumbron har tydligen fått ett

nytt medborgarförslag om att koppla ihop Falkträskvägen med

Klockarbergsleden och på så vis skapa ”den ringväg som stan så

länge behövt”.

En sådan ”ringväg” skulle leda trafiken rakt in i redan tämligen

trafiktäta Erikslid, Norrböle och Eriksberg skol- och

bostadscentrum, vars svåra på och avfarter från Norrböle och

Eriksberg skulle ytterligare försämras.

Ett sådant förslag skapar nog ingen ringled i ordets rätta

bemärkelse.utan skulle istället bara spä på befintliga negativa miljöoch

säkerhetsaspekter för dessa områden.

Så länge som E4 ligger kvar genom stan, så är radikala

miljöåtgärder starkt kopplade till förbättringar av trafikflödet på

denna med minimala stopp och accelerationer.

Idag hindras flödet ofta av köer i avfartsfiler och långa stopp i

trafikljusen. (Ofta står bilar och väntar vid rödljus utan att det rörs i

någon fil).

För att större förändringar skall kunna ske så måste troligen även

gång- och cykeltrafik acceptera vissa inskränkningar och bifogat

förslag bygger på att alla övergångsställen över E4 ersätts av en

gång- och cykeltunnel (alt viadukt) vid Nygatan och att vissa

körfiler återställs till vad som fanns en gång i tiden. (Se länk:

http://www.pixbox.se/pic_show_id32438201.html )

Åtgärder vid korsning 1. (Expolariskorsningen)

1a; Nuvarande övergångsställe mellan Skellefteå kraft och Norran

stoppar ofta upp trafik som svänger norrut från Expolaris och denna

tillsammans med trafik rakt fram i samma fil skulle flyta mycket

bättre om övergånsstället försvinner. (För att hindra gångtrafik, så

sätts stoppräcken med tydlig märkning med hänvisning till gång och

cykeltunneln upp). Avfartsfilen för trafik österut efter

Skelleftehamnsleden kunde gärna förlängas hela vägen upp till

Expolariskorsningen.

1b; Avfartsfilerna mitt emot Norran för svängande norrut är alldeles

för korta och den norra filen måste förlängas, då det i dagsläget bara

behövs några bilar i söderfilen för att stänga till den norra och på så

CS, KvP

Ej inom

planområdet

CS,

Trafikverket

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 28 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Ulf

68 Maria

Carlsten

sätt reducera trafikflödet kraftigt.

1.c och 1.d; För att få ett acceptabelt trafikflöde på E4, så måste det

finnas ordentliga avfartsfiler för svängande österut och västerut.

Vänster avfartsfil måste förlängas. (vilket blir möjligt om

övergångsstället Nygatan ersätts av viadukt ellet tunnel) Avfart från

E4 vid f.d. Åsells upphör och avfartsfilen österut vid

Expolariskorsningen återställs som den en gång var.

Åtgärder vid korsning 2. (Storgatan)

2.a; Södergående trafik på E4 hindras ofta av bilar som skall svänga

västerut in på Storgatan. Säkerhetsrisk finns även för t.ex cyklister

och högersvängande bilar i denna korsning. Tidigare avfartsfil för

svängande in på Storgatan återställs med trafikljus för att öka flödet

och säkerheten.

2b.; För att öka flödet, så återställs extra högerfil för avfart österut

på Storgatan.

Åtgärder vid 3. (Nygatan)

avstängning avfart österut från E4. Gång- och cykeltunnel alt.

viadukt.

Sådana åtgärder skulle avsevärt förbättra trafikflödet och därmed

luftmiljön i det aktuella området med relativt överkomliga effekter

för gångare och cyklister. Jag tror även att många skulle se en gångoch

cykeltunnel som en klar förbättring. En sådan är kanske inte så

helt enkel att bygga med små störningar, men med prefabricerade

element och en rejäl planering så borde det inte vara en omöjlighet.

Ovanstående förslag är bara en grov skiss och det finns säkert

ytterligare detaljer som skulle kunna förfinas vid en närmare

granskning.

Det är dags att få tummen ur och bygga bort E4 från stadskärnan.

Om Östra Leden, fortfarande efter fyrtio års diskuterande, är den

bästa lösningen vill jag ha osagt, kanske en sträckning som leder

förbi hela centrala staden vore bättre.

Besökare till stadskärnan som kommer med bil styrs till

parkeringsgaragen.

Det känns angeläget att inte styra in mer trafik i stadskärnan utan

leda trafiken runt med hjälp av Järnvägsleden (Norra

Järnvägsgatan), Viktoriagatan, Skråmträskvägen, och

Klockarbergsvägen.

För att effektivt och med minsta påverkan kunna leda trafik runt

stadskärnan så behövs en ny förbindelse mellan Klockarbergsvägen

och Skråmträskvägen. jag tänker mig en variant som använder

nuvarande planering men som väljer en uppgradering av det gamla

med en ny bro och två rondeller.

Lejonströmsbron stängs för biltrafik och blir en gång och cykelbro.

Parallellt och alldeles intill Lejonströmsbron byggs en tvillingbro,

en ny dubbelriktad bro i trä med ett formspråk som väl smälter in i

den unika miljön. Nuvarande anslutningsvägar används.

Lejonströmsvägen får en rondell i anslutning med Skråmträskvägen.

Pastorsexpeditionen vid kaplanskolan rivs för att bereda plats för en

rondell som ersätter båda korsningarna, Kyrkvägen och

Klockarbergsvägen mot Brännavägen.

Hej, upplever att gång och cykelbanor bör justeras och uppdateras.

Generellt vet inte vi, invånare, om vart vi ska cykla respektive gå.

Det bör tydligt markeras på respektive banor och göra tydligare

banor för både och.

Ej inom

planområdet

CS, Tekniska

kontoret

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 29 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Antal idéer/förslag: 9st

3.5 Söder om älven

Person Idé/Förslag Kommentar

Antal idéer/förslag: 0st

3.6 Övrigt

## Person Idé/Förslag Kommentar

69 Nisse Bygg ett Norrlands Liseberg uppe på Folkets hus området Å ´bygg det

innan våra grannar

i söder har snott idén . Vi var tidigt ute med våra vatten aktiviteter, men

vi har ni konkurrens

från våra grannar i både syd och nord .Så varför inte göra något som

ingen i norr har Nu

med de nya flyglinjerna så kunde ett nöjesfält värt namnet kanske bara

en magnet och en

möjlighet till arbetstillfällen Man kanske inte behöver sikta mot Walt

Disey Men definitivt något nytt i norr

Ej inom

planområdet.

70 Fredrik Gilla! Har också tänkt på detta. Norr om Gröna Lund finns ingen

”vuxen” nöjespark med stora åkattraktioner, scen för stora artister och

kanske ett casino. Lycksele djurpark och Pite Havsbad i all ära, men

det är inte riktigt samma sak. Som Carl-Henrik skriver så ryms det inte

i Centrum, även Folkparksområdet är i minsta laget. Scharins kanske?

Eller Erikslid? Norra Tjärn? Byske havsbad? Utmaningen är att hitta

någon som vill satsa kapital.

71 Thomas Efter ett studiebesök på Stockholm stad så berättade dom om hur dom

hade åkt ut på stan under några helger för att svara på frågor och prata

med folket om hur dom ville förändra staden. Jag tycker det ni gjort här

är ett kanonsteg för att skapa dialog, men alla söker sig inte hit och att

ta en helg på t. ex. citykompaniet/solbacken vore kanske en tanke. Ta

då med fakta och skisser på alla planerade projekt så dom kan få se och

uttrycka sig om det också. Det tror jag även ni skulle uppskatta lika

mycket som Skellefteås befolkning

Ej inom

planområdet.

Arbetsprocessen

/Samhällsplaneringsstuderande.

72 Linus Hej! Jag har nyligen besökt Barcelona för en kortare semester.

Något som slog mig var deras träningsmöjligheter, visst att dom har

sommar året runt men hur mycket dom verkar satsa på det. Längs med

strandremsan i centrala Barcelona finns flera olika s.k träningsstationer

där man inom 5-6 kv/m kan utföra mångsidig träning i form av ”Chins”

och olika situps varianter i form av olika stänger i varierande höjd och

bredd.

Varför kan man inte på någon kv/m t.ex bredvid parkbron på det

nybyggda området upprätthålla någon form av tränings station. Det är

något jag funderat på oerhört mycket.

Det vore ju perfekt att springa broarna runt sen i mitten av ”löprundan”

har man en träningsstation där man kan göra chins och sittups i olika

varianter för att sedan jogga vidare.

Finns vid

Nordanå.

Tekniska

kontoret

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 30 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

73 Kommunm

edborgare

varken dyrt eller tar mycket plats. Sen så är det riktigt bra för hälsan

och kroppens skull också!

Hoppas ni förstår hur jag menar.

Jag vet inte om detta är rätt ställe att ta upp det på, men gör det ändå:

Ingen som tänkt på att gör något av gummibåts-turerna utefter älven?

Nu måste folk ta med sina egna gummibåtar när de vill flyta utefter

älven och sedan frakta bort den. Är jag helt fel ute om jag tänker att

man skulle kunna hyra ut gummibåtar för en tur och sedan ta hand om

dem när de kommit fram? Det skulle bli en väldigt populär aktivitet på

sommaren. Det ÄR redan populärt men det är det här med att frakta

båtarna som hindrar en aning.

74 Jonas Hejsan!

Jag önskar att vi utvecklade området mellan arenan/ campingen och

vitbergsstugan. Stooora vita bokstäver SKELLEFTEÅ uppe på

vitberget á la hollywood skulle vara hur häftigt som helst. En rodelbana

vintertid från vitbergsstugan och ned skulle säkert dra folk. sommartid

skulle man kunna köra med hjulförsedda bobbar. Linbana som i

barcelona mellan centrum och vitberget skulle också ge publicitet till

våran stad.

75 Ulf Älven, en av de viktigaste tillgångarna.

Det är viktigt att vi gör så stor del av älven så tillgänglig som möjligt

för innevånare och turistande båtfolk, då Skellefteå nästan helt saknar

skärgård.

En ny sluss vid bergsbydammen byggs för att större båtar ska ha

möjlighet att gå upp i älven. De grunda delarna muddras.

Tillväxt.

Ej inom

planområdet.

Ej inom

planområdet.

Mellan Karl-Fredriksholmen och Ytterholmen muddras, grävs ut och

anläggs en marina för besökande och boende. Alla holmar i älven

förbinds med varandra och med södra sidan via gång och cykelbroar.

Bygg ett antal små båthus på Lustholmen, där boende kan hyra plats

för mindre båtar eller kanoter.

Utsikten.

Många, både boende och turister, använder naturen flitigt för

upplevelser, rekreation och motion. Det ska vi ta vara på och stimulera.

Skellefteå har flera lättillgängliga naturområden inpå knutarna, flera av

dom är ordentligt kuperade med fantastiska utsiktspunkter, men tyvärr

så når alltid skogen högre. Och inte ens den enklaste röjning görs så på

flera höga punkter har sly och skog gjort möjligheten till utsikt omöjlig.

Vi bygger därför utsiktstorn på ett antal strategiska platser runt

Skellefteå. Torn som inte bara öppnar för en fantastisk utsikt, utan som

både kan vara en turistattraktion och som kan inspirera Skellefteborna

till motion.

Förutom toppen av Vitberget så kan Byberget på Anderstorp,

Falkberget vid falkträsket, det centrala Getberget eller Nöppelberget

med sin utsikt över havet, och havsvikarna norrut, komma ifråga.

76 Lars-Einar ..bryggarbackens attraktionskraft skulle ytterligare kunna förstärkas

men en sådan här konstruktion….se bild:

https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Bryggarbacken/t%

C3%A5rtanhammarbysj%C3%B6stad

10juni2011Dropbox.jpg?w=5dbf9f8d

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 31 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Antal idéer/förslag: 8 st

Den här ”tårtan” finns i Hammarby Sjöstad.

4 Inkomna idéer/förslag i intervjuer

Här presenteras samtliga inkomna förslag som kom in när personer på stan intervjuades.

Varje kommentar har fått ett nummer och synpunkterna har i kommentarsfältet blivit

markerade för vilket projekt de berör, eller om någon annan aktör också berörs. Förslag som

är märkta RC berör resecentrum, KvP berör busstorget (kvarteret Perseus) och CS är förslag

för Centrala stan-projektet. Andra märkningar som används är ”Tekniska” (Kommunens

tekniska kontor), DSAB (Destiantion Skellefteå AB), ”Tillväxt” (Kommunens

tillväxtkontor).

4.1 Centrala stan

## Person Idé/Förslag Kommentar

77 Kommu Ta bort fontänen på torget CS

78 nmedbor Bättre cykelvägar och cykelparkering. CS, Tekniska

79 gare Förbättra torget CS

80 Mer levande torghandel. Tänk på skuggbildningen när ni bygger. CS

81 Fler uteserveringar. CS

82 Bättre uteliv. Tänk på solen och skugga inte områden. CS, Tillväxt,

DSAB

83 Förbättra torget CS

84 Förbättra torget CS

85 Större park CS

86 Mer nattliv. För mycket sportbarer. Tillväxt,

DSAB

87 Vinkla stan mer mot älven. CS

88 Levandegör älven. CS

89 Förbättra torget. Ta bort de fula vagnarna och fixa snygga lokaler till dem. CS

90 Bilfritt centrum. Fler uteserveringar och kvällsöppna café CS, Tillväxt,

DSAB

91 Trivsam utemiljö. Uterestauranger. CS

92 Längre öppettider. Fik Tillväxt,

DSAB

93 Torget är en öken! Fixa det trevligare CS

94 Grönare kring torget. Sittplatser. Serveringar. CS

95 Ta bort "Lyftet". Mer grönt CS

96 För mycket tomma lokaler. Tillväxt,

DSAB

97 Trevliga sittplatser där man kan "hänga". CS

98 Fler mötesplatser. Spola is på vintern någonstans så vi får en skridskobana CS

centralt.

99 Gör torget grönare. Mer fik CS

100 Ta bort "Lyftet". Mer blommor CS

101 Ta bort stenöknen på torget. CS

102 Gör torget mer levande med mer färg. CS

103

Behåll fontänen. Fler uteställen.

CS, Tillväxt,

DSAB

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 32 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

104 En öppen scen i centrum. Använd mer blommor i staden. CS

105 Förbättra torget. Fler sittplatser CS

106 Skridskobana på vintern. Fokusera mer på vintern. CS

107 Mer gräs och mindre sten. Förbättra torget. CS

108 Använd mindre tegel i byggandet. Använd ljusa färger. CS

109 Fler gröna områden. CS

110 Fler sittplatser med bord. CS

111 Mer träd och grönska. Mer gräsmattor. CS

112 Stegar ner till vattnet (bland annat från bryggorna). CS, Tekniska

113 Gör om torget och låt centrum bli lite grönare. CS

114 Fler scener. Placera allt på Expolaris. CS

115 Riv övre våningarna på Centrumhuset så det blir mer sol på torget. CS

116 Fler sittmöjligheter i stan. CS

117 Mindre trafik på Tjärhovsgatan CS

118 Lokalbussarna – tänk på vart resenärerna tar vägen när de lämnar bussen. CS, RC

Vilka är målpunkterna?

119 Målade kantstenar är ett bra stöd för att förtydliga för synskadade. CS

120 Torget känns som en väldigt otrygg plats för personer med nedsatt syn. CS

Det finns dels inga ledstråk över det och ingen ledstång vid trappan i

nordöstra hörnet.

121 Slät stenbeläggning känns bra. CS

122 Håll väggarna fria. CS

123 De gångfartsgator som finns är inte bra utformade. Hörnellgatan saknar CS, Tekniska

stråk och uteservering med möbler stör.

124 Lösningar ska vara bra både för synskadade, personer i elstol eller CS

rullstol.

125 Många cykelställ och trottoarpratare står i vägen och utgör hinder. CS

126 Tänk på hur det ska fungera vintertid. CS

127 Bra tydliga cykelparkeringar vid bussarna kan vara bra. CS

128 Tänk på vart handikapptoalett finns. Både placering och funktion. CS

129 Det finns lite bänkar i stan och längs Nygatan. CS

4.2 Resecentrum

## Person Idé/Förslag Kommentar

130 Kommun Som Göteborg ska det vara - allt i ett. Sitta i värme och vänta på RC

131

medborga

re

bussen

Slippa stå utomhus och vänta. Använd "gater" (som i Umeå, Göteborg) RC

132 Gör det koncentrerat - sprid inte ut över stor yta. Ta fram en modell RC

under arbetsprocessen som kan ställas ut för allmänheten där olika

tankar och funktioner kan visualiseras.

133 Tätare trafik och bättre linjedragningar. Skelleftebuss

134 Gör väntplatserna trevlig att vistas på. RC

135 Se till att avgångarna fungerar smidigt. Ska vara trevligt att vara där. RC

136 Smidigt att byta mellan olika busslinjer. RC,

Skelleftebuss

137 Tydligt strukturerat RC

138 Informationen ska vara lättillgänglig och tydlig. RC

139 Alla ska kunna använda det - så väl vuxna som barn RC

140 Bra service ska det finnas där och det ska inte vara stängt så länge RC

bussarna går.

141 Det ska ligga nära. RC

142

Kombinera det med andra funktioner. Varm väntsal (vi har ju vinter) RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 33 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

143 Slå samman med andra funktioner. RC

144 Kunna sitta inne och vänta på bussen. RC

145 Man ska få ta med mat in och äta där. RC

146 Bussintensivt - täta avgångar. RC,

Skelleftebuss

147 Det ska vara enkelt att hitta information om resan RC

148 Kommun Tydligt strukturerat RC

149 medborga Kompakt - håll nere storleken. Ge möjligheter för att kunna äta RC, Tillväxt

150

re hälsomat där (inte burgare och pommes)

Använd naturmaterial. Gör det inte kliniskt avskalat och överdriv inte RC

arkitekturen för mycket.

151 Hög tillgänglighet. Utnyttja lokalkerna hela tiden. RC

152 En informationsportal där enkla frågor kan besvaras. RC

153 Gör stationen snygg och med en annorlunda arkitektur. RC

154 Se till att vi får hit järnvägen. RC

155 Lätt att ta sig dit både till fots och med bil. Parkeringar nära och RC, CS

tillgängliga.

156 Centralt placerat. RC

157 Se på hur Uppsalas nya resecentrum har blivit. RC

158 Gör en galleria inomhus. Tänk på utomhusmiljön också. RC

159 Ett utbud med caféer och restauranger. RC

160 Fler avgångar. Skelleftebuss

161 Gör om linjedragningarna. Skelleftebuss

162 Kombinera tåg och buss RC

163

Trafik hela tiden och förbättra linjedragningarna.

Skelleftebuss

164 Synskada Tydliga ledstråk både inom- och utomhus RC

165 des Personal att ställa frågor till RC

166 Riksförbu Vänthall inomhus RC

167 nd Arbeta tydligt med kontrastfärger och belysning. RC

168 Skellefteå Bestämda hållplatser för avgångar skapar tydlighet och struktur. RC

169 Tänk på hur informationen sprids ut till resenärer. Enkelt och smidigt. RC

170 Ledstråk som leder till rulltrappor (synskadade kan åka i rulltrappa) RC

171 Lär av Umeå (bra exempel) och Nordmaling (dåligt exempel) RC

172 Tänk på vart lokalbussarna placeras och hur det ska vara tydligt att ta RC, CS

sig dit.

173 Trafiksäkerheten när man byter buss. RC

174 Hur förmedlas information om en buss blivit inställd. RC

175 Informationstavla med högtalarfunktion som kan läsa upp information. RC

176

Taktil karta

RC

4.3 Busstorget

## Person Idé/Förslag Kommentar

177 Kommun- Ungdomslägenheter KvP

178 medborg- Serveringar KvP

179 are Serveringar KvP

180 Inte bostäder, och om det ska vara parkeringar så lägg dem under KvP

mark.

181 Mer grönt KvP

182 Restauranger KvP

183 Bind samman med torget på något sätt. KvP, CS

184 Mer växtlighet och något annat än bara hamburgare. KvP

185

Mer handel.

KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 34 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

186 Kommersiell verksamhet KvP

187 Mötesplatser av något slag. Förläng torget norrut. Lekplats för barn. KvP

188 Säsongsanpassad verksamhet med isbana på vintern etc. KvP

189 Skejtramp i någon form. Något för ungdomar. KvP

190 Café på kvällstid KvP

191 Bygg ner resecentrum under mark. Galleria och butiksytor KvP

192 Inte mer park KvP

193 Park med café. Lummigt och mysigt. KvP

194 Det ska vara roligt även på vintern. KvP

195 Mysighetsfaktorn måste vara hög. Gärna glassservering på torget. En KvP

fontän!

196 Kulturcentrum KvP

197 Fler butiker, men finns det underlag för det? KvP

198 Kulturhus KvP

199 Kulturhus KvP

200 Kulturhus KvP

201 Stor grönska/blomster som skuggar på sommaren. KvP

202 Det är storskaligt idag. Men ge det en mindre skala - mindre lokala KvP

rum i området. En scen av något slag. Komprimera ytorna.

203 Mat, restauranger, galleria. KvP

204 Nya affärer och även grönska (träd). Ungdomsgård, idrott & annat. KvP

Café.

205 Grönska och lummighet KvP

206 Flytta hamburgervagnarna på torget dit. KvP

207 Inte bostäder. Butikslokaler för matvarutbutik. En saluhall! KvP

208 Gör det grönt och gärna en fontän. KvP

209 Saker som ger människor i rörelse. En bargata med massa mindre KvP

pubar och serveringar.

210 Park eller grönområde. En lekpark. KvP

211 Inet bostäder. Inbyggd service på något sätt. Man ska kunnna sitta KvP

ute.

212 Park och grönska. KvP

213 Något som många kan använda sig av KvP

214 Bostäder KvP

215 Inte sociala saker. Mer fokus på älven då. KvP

5 Inkomna idéer/förslag i form av brev

Här presenteras de tre brev som kom in när kampanjen ”Mitt i stan” pågick. Varje

kommentar har fått ett nummer och synpunkterna har i kommentarsfältet blivit markerade för

vilket projekt de berör, eller om någon annan aktör också berörs. Förslag som är märkta RC

berör resecentrum, KvP berör busstorget (kvarteret Perseus) och CS är förslag för Centrala

stan-projektet. Andra märkningar som används är ”Tekniska” (Kommunens tekniska kontor),

DSAB (Destiantion Skellefteå AB), ”Tillväxt” (Kommunens tillväxtkontor).

## Person Idé/Förslag Kommentar

216 Sofie Det jag har saknat mest, under de 6 år som jag har bott i Skellefteå, är

just Liv och Rörelse i Centrum. Jag har i många år funderat på vad

jag skulle göra med stadskärnan om jag fick möjligheten att

CS, RC, KvP,

Tillväxt

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 35 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

bestämma helt fritt. Nu tar jag chansen att presentera mina tankar,

idéer och önskemål om Skellefteås stadskärna.

Min första fundering är: Vilken typ av stad vill invånarna i Skellefteå

ha?

*Skellefteå- trendig och modern stad, med fina restauranger och

caféer med moderna byggnader och ljusa köpcentrum. En stad där

man kan känna storstadspulsen, trots att det är en småstad.

*Skellefteå- lugn och trevlig stad, men vackra parker, mycket

planteringar och träd. En stad där man kan sitta och läsa en bok i lugn

och ro på en parkbänk och strosa omkring i trevliga köpcentrum. En

stad där man tar vara på småstadsidyllen.

*Skellefteå- kunna känna tryggheten i att inget förändras då staden är

bra som den är, samtidigt som invånarna klagar på att inget händer.

En stad där invånarna hellre håller sig hemma, då hemmamiljön är

renare och trevligare än stadskärnan (Nutid)

Jag vet i alla fall vilken känsla jag vill få när jag går genom Skellefteå

City, en känsla av en modern och fräsch stad med mycket Liv och

Rörelse, men som även kan erbjuda lugna och rogivande miljöer.

Alltså en kombination av de två första punkterna!

Hus och Fasader

När jag går genom Skellefteås gågata får jag en känsla av att jag har

backat i tiden. Jag ser hus och byggnader som verka ha byggts på 50-

talet och sedan dess har de inte rustats upp. Ta och kolla närmare på

alla fasader, tak och fönster som ligger längs med gågatan, det är

verkligen ingen vacker syn! Åhlénshuset/Citykompaniet och

Centrumhuset (alltså biografen, Malmia, Swedbank-huset) drar

verkligen ner standarden på denna stad. Fasaderna är mörka och

väldigt smutsiga, många tak har tappat färg och fönsterna är små,

gamla och slitna. Skärmtaken ovanför alla butiker känns även de

väldigt slitna och är inte enhetliga, vilket ger ett väldigt rörigt intryck

Jag får känslan av att Skellefteå är en väldigt omodern och nedgången

stad! Tyvärr tror jag att många Skelleftebor har blivit ”hemmablinda”

och lägger inte märke till hur slitna och omoderna alla byggnader

egentligen är.

Enligt mig så är det dags för denna stad att genomgå en

fasadrenovering, Tvättning och upprustningen av tak, fönster och

fasader. Kan vi få en ljusare och trevligare stadskärna genom att ta

bort mycket av de mörka fasaderna? Det kanske är dags att byta ut de

gamla, bruna skärmtaken ovanför alla butiker, till ljusa,

genomskinliga skärmtak, så de släpper in mer ljus på gågatan.

Skärmtaken ovanför butikerna kring Odentorget släpper in ljus, kan

de vara nått för resten av stan? Måste denna stad ens ha skärmtak?

Skellefteå består av väldigt många vackra, gamla trähus, tyvärr ser

vissa fallfärdiga ut. Det är hög tid att måla om och rusta upp dem, så

de ser mer inbjudande ut.

Jag tycker att Skellefteås byggnader och fasader påminner väldigt

mycket om Vällingby Centrums (innan ombyggnationerna påbörjades

2004). Vällingby Centrum stod klart på 1950-talet. Deras byggnader

och fasader såg väldigt slitna och nedgångna ut då de påbörjade

upprustningen 2004. Fyra år senare (2008) stod nya Vällingby City

klart. Resultatet har blivit en upprustad stadskärna där den berömda

1950-talsmiljön bevarats, samtidigt som ny modern arkitektur

tillkommit. Bland annat har de tagit upp varje liten kullersten och

tvättat och sedan lagt tillbaka på samma sätt som de låg förr.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 36 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Vällingby City marknadsförs idag som ”Sveriges mest moderna

utomhuscentrum”. Jag menar inte att vi ska lägga 3 miljarder och 7 år

på Skellefteås fasader, som Vällingby har gjort, men kan vi kanske få

lite inspiration från den Stockholmsförorten?

Torg

Odentorget

Odentorget är ett torg i Skellefteå med så mycket potential, men som

har glömts bort helt och hållet! Visst vill vi att stadskärnan ska

sträcka sig längre än mellan Arkaden och Citykompaniet? Tänk om vi

även skulle kunna få mer Liv och Rörelse på lilla Odentorget.

Odentorget är en av de få platser i denna stad som faktiskt ligger i

väldigt bra solläge och där byggnaden är i bra skick. Jag tycker det är

rent av tragiskt att lokalerna kring Odentorget används av politiska

partier och av ett café som ingen vill besöka p.gr.a extremt dåligt

rykte.

Tänk om Skellefteå kunde få ett eget litet ”Foodcourt” (en mindre

variant av ”Kungshallen”) vid Odentorget. Alltså bara ett par

restauranger och caféer, som delar en enda stor uteservering. Håller

Ni inte med om att Odentorget är en perfekt plats för uteserveringar?

En loungebar skulle heller inte vara fel att ha på den platsen…

Men… även jag fattar att det inte är så lätt att slänga ut nuvarande

hyresgäster och bygga om lokalerna till restauranger. Till det behövs

det både pengar och brinnande människor inom branschen.

Vad är då rimligt att använda lilla Odentorget till? För att vi ska få

människor att stanna vid detta trevliga torg så behövs något att göra.

Mitt förslag är att placera ett stort ”Torgschack” och eventuellt även

ett ”Torg-Fia med knuff” på Odentorget. Placera ut fler parkbänkar på

torget och ställ dit några blomlådor, för en trevligare miljö. Skulle

man även kunna flytta ”lek-tåget” och ”lek-båten”(som brukar stå på

Trädgårdsgatan på somrarna) till Odentorget? Då skulle inte bara

pensionärerna stanna till på Odentorget, utan även barnen.

Odentorget skulle kunna bli ett ”lugnare” torg, men med mer

människor än idag, där man sitter och läser en tidning samtidigt som

man kollar på de som spelar schack.

Idag finns det knappt bänkar att sitta på där och lite mer blommor och

blad på det lilla torget skulle göra det trevligare.

Stora Torget

Den stora utmaningen är ju helt klart att få det nuvarande Torget att

tilltala de flesta. Just nu undviker jag Torget enbart för att jag känner

mig sååå uttittad när jag korsar det. Det är en för stor, öppen yta. Och

jag skulle inte ens komma på tanken att sätta mig vid en äckliga

”stenväggen”. Torget behöver bli mysigare och grönare. Jag skulle

vilja se en restaurang byggas upp i hörnet utanför Restaurang Lilla

Kina (läs mer längre ner). Självklart med en stor uteservering. I någon

del av Torget borde det byggas en mindre scen. En scen som kan stå

där året om, Skellefteås egna ”speakerscorner” Där kan studenterna

fira sin student, politiker kan stå där och tala och kanske kan vi få se

någon dansuppvisning eller liten konsert på scenen. Självklart med

några bänkar nedanför scenen. Mitt på Torget borde det byggas en

Vacker fontän (nej, inte flytta den nuvarande, bygg en ny!) Den nedre

delen av Torget (närmast gågatan), där Frasse/kiosken behöver det

egentligen inte göras så mycket. Renovera upp kiosken/Frasses-huset

och riv fontänen. Låt den delen av Torget vara en ”öppen yta” En yta

som kan användas till ev. marknader och lite Torghandel… Det

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 37 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

absolut viktigaste är dock att få mer grönska på Torget. Jag skulle

vilja se blommande körbärsträd på Torget (som i Kungsträdgården).

Skulle man kunna plantera en bred alé med japanska körsbärsträd från

gågatan, upp mot den nybyggda vackra fontänen och vidare upp mot

Kanalgatan. Visst borde man kunna plantera några träd som blommar

på Torget, och inte bara tråkiga lövträd. Kortfattat vill jag se mer träd,

blommor och grönska på Torget. Jag vill se en trevlig fontän i mitten

och en modern uteservering. Självklart är det viktigt att det finns

sittplatser utspritt på Torget. Jag vill kunna sitta på Torget utan att

känna mig uttittad.

I framtiden kanske det skulle vara bra att bygga en gångbro, från

Torget, över Kanlagatan, till nuvarande busstation (beroende på vad

som kommer byggas på Busstationen)

Stadsparken

Jag har gått genom Stadsparken 100-tals gånger, men jag har aldrig

stannat i den och jag tror inte jag är den enda invånaren i denna stad

som endast använder stadsparken som en gångväg för att ta sig

mellan Parkbron och stan. Tragiskt, då det är en av Skellefteås

vackraste platser. Återigen måste vi försöka få människor att stanna i

parken genom att ha fler aktiviteter där.

Jag skulle vilja att Stadsparken blir en plats där alla kan mötas oavsett

ålder. Mina förslag är att låta halva parken vara kvar som den är. Den

norra delen av parken, där fontänen står, är bra precis som den är, en

plats där man kan sitta ner och ta det lugnt i en väldigt trevlig miljö.

Området söder om ”Kaktusplanteringen” består just nu av enorma

träd (Hägg) och gräsmattor som används som ”genvägar” och är helt

söndertrampade och som inför varje sommar sås om. Jag tycker att

hela den delen av parken, från stadshuset till Stationsgatan borde

utnyttjas till roligare saker. Framförallt borde många stora träd fällas,

då det till störst del är skugga över de gräsmattorna som finns där.

Min första idé (som jag är otroligt nöjd med) är att bygga en rolig och

inspirerande lekpark, på den stora gräsytan, direkt söder om

”Kaktusplanteringen”. En lekpark som barn älskar att leka i, för att

den inte är som alla andra lekparker. Vad är det för lekpark då? Har

du hört talas

om ”Fruktparken” som ligger i Liljeholmen, Stockholm. Det är en

lekpark som alla barn älskar, för att alla gungor, gungbrädor,

rutschkanor o.s.v, är formade som frukter. Gungorna är små körsbär,

rutschkanan är en banan, gungbrädan en apelsin och jorgubbarna går

att snurra som små karuseller. Inte nog med att det är en otroligt

vacketr med konstgjorda frukter i en park, kan det vara så att barn

inspireras att äta mer frukt också?!

Bilden är stulen från en blogg, så vad Ni än gör, använd den inte!

Men vi kanske måste vara ännu mer nytänkande, då en ”fruktpark”

redan finns. Skulle vi kunna göra en lekpark där sakerna är formade

som blommor kanske? Snurra i en Gerbera, åka rutschkana ner för ett

tulpanblad, gunga i en blåklocka… Eller kanske en djurpark? Åka

rutschkana ner för ryggen på en kanin, gunga i en humla, klättra på en

björn…? Visst har Ni förstått vad jag menar med en rolig och

inspirerande lekpark i Stadsparken?

I östra delen av parken (närmast stadshuset) står det just nu några

enorma barrträd, typ tallar, som tar upp enormt mycket plats. Fäll

träden och bygg något för ungdomarna, så även de lockas till

Stadsparken. Asfaltera en streetbasket-plan i det hörnet och plantera

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 38 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

vackra träd runtom, för att dölja asfaltsplanen och så att ljud isoleras.

Ett annat alternativ är att placera en ”beachvolley-plan” i den delen av

parken. Om man fäller många av de stora träden, så kanske man även

kan få plats med en ”boulebana” i någon del av parken. Vackra träd,

planteringar och gröna gräsytor är oerhört viktigt i Stadsparken, men

som det är just nu, så är alla träd ganska vildvuxna. Fler öppna

gräsytor behövs för att få plats med picknickfiltarna! Stadsparken

behöver en helrenovering och jag tror verkligen att det behövs

aktiviteter för att få människor att stanna i parken. Kolla bara på

”Humlegården” i Stockholm, där finns det aktiviteter i mängder. Kan

det vara därför den parken är så populär?

Bryggarbacken

Jag tror att Bryggarbacken kommer bli många Skelleftebors

favoritplats. Återigen tror jag på att det behövs någon typ av aktivitet

längs älven. Om man inte placerar en Boulebana och Beachvolleyplan

i Stadsparken, så kanske de kan byggas någonstans i närheten av

älven, vid Bryggarbacken?

Den person som har gett ett förslag om ett upplyst vattenspel i älven,

borde belönas på nått sätt. En helt fantastisk idé som jag önskat att jag

kommit på tidigare.

Nuvarande Busstorget

Innan planeringen av någon ny byggnad börjar, så tycker jag att

Skellefteå först måste rusta upp befintliga byggnader och fasader i

denna stad. Bygg ingen ny byggnad på nuvarande busstorget förrän

alla befintliga byggnader efter gågatan känns fräscha och moderna!

Under tiden som Stadskärnan, gågatan och Torget rustas upp, så

borde busstorget användas som parkeringar. När det arbetet är klart,

om si så där 5-7 år gissningsvis, då kan Skellefteå börja fundera på

vad nuvarande busstorget ska användas till.

Mitt förslag är att bygga ett ”Nöjescentrum”. Bygg ett flervåningshus

fyllt med aktiviteter som lockar alla typer av människor. Placera

bowlinghall, laserhall, spelhall och biljardhall på en våning. På en

annan våning kan det finnas gym, träningslokal, bingohall och ett

mindre lekland till barnen. På entréplan kan det finnas små

delikatessbutiker som säljer allt från ost, kaffe, choklad, korv och

presentartiklar. Självklart borde det finnas en restaurang och caféer i

detta ”Nöjescentrum, kanske t.o.m en stor glassbar. Vem vet, kanske

finns det plats för några små klädesbutiker i detta centrum också.

Tänk om detta ”nöjescentrum” kan bli en mötesplats för

Skellefteåborna och som kan erbjuda något för alla, oavsett ålder.

Viktigt om det ska byggas en ny byggnad på Busstorget är att tänka

på designen på själva buggnaden. Vi vill inte ha ännu en byggnad

som ser ut som en 8-kantig låda i koppar. Vackra byggnader vill vi

ha!

Tågstation/Resecentrum

Jag tycker att Tågstationsbyggnaden är en av Skellefteås vackraste

byggnader! Den måste behållas! Jag tycker det är självklart att även

busstationen ska flyttas till det området. Skulle man kunna bygga om

vägarna så att långfärdsbussarna inte behöver åka via Kanalgatan?

Mindre trafik efter Kanalgatan skulle vara bra… (har tyvärr inga egna

förslag på hur man ska dra om vägarna isåfall)

Stationshuset måste visa upp de saker som Skellefteå är mest känd för

och det vi är mest stolt över. Jag vet att i Katrineholm så har de

samlat bilder på kända ”Katrineholmare”, så man får ett direkt möte

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 39 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

med kända personer från orten. Skulle vi kunna samla bilder på kända

Skellefteåpersonligheter i Stationshuset? Självklart bilder från andra

saker som Skellefteå är känt för t.ex. Calskrove, Bergsbyglassen och

självklart: Hockeyn. Skellefteås egna ”wall of fame” borde finnas i

Resecenrumet

Även utanför Resecenrumet borde man mötas av trevliga miljöer. En

liten park, med en fontän i och kanske en vacker klätterställning till

barnen (typ liknande som finns i ”Esplanadparken” i Sundsvall).

Restauranger, uteserveringar och caféer

Jag vet att många skelleftebor klagar på att restaurangerna i denna

stad är tråkiga, att caféerna har dåliga öppettider och att det inte finns

några bra uteserveringar. Många menar att om

Skellefteå bara bygger nya uteserveringar, caféer och restauranger

överallt, då kommer människorna i denna stad börja mötas ute på stan

istället för i hemmet som nu.

Tyvärr så har de flesta av Skellefteås ganska dåliga lägen och de få

restauranger som har bra lägen, känns tyvärr väldigt omoderna och

tråkiga och de utnyttjar inte deras position i staden på ett särskilt bra

sätt (t.ex. restaurangerna kring torget, Lilla Kina och Tatung men

även Monacco en bit från torget).

Jag tror att den främsta anledningen till att människorna i Skellefteå

hellre samlas hemma, än att träffas ute, är att restaurangerna,

uteserveringarna och caféerna i denna stad är för omoderna. Självklart

väljer Skellefteborna hellre att tillbringa kvällarna hemma i sina

moderna rottingutemöbler med stora parasoller över, intill deras

nymålade husfasader, än att gå ut och sätta sig på stans uteserveringar

som har billiga och obekväma plastmöbler från ÖoB (ex. Monacco).

Vem väljer att gå ut och sätta sig på obekväma plastmöbler när man

kan sitta hemma i sköna och fräscha rottingmöbler med dynor.

För att locka ut Skellefteborna, bort från deras trygga vrån till stan, så

måste restaurangerna och uteserveringarna i denna stad moderniseras.

Uteserveringarna och restaurangerna måste vara modernare än det

egna hemmet!

Jag vet att det är upp till varje restaurangägare och krögare att

investera i utemöbler och övrig inredning, men kommunen och vi

invånare måste kunna göra något för att peppa, motivera eller ge dem

bättre förutsättningar till att bli modernare. En norrländsk stad som

har moderna uteserveringar är Sundsvall. Om Sundsvall lyckas ha så

här trevliga uteserveringar och restauranger, så borde även Skellefteå

kunna lyckas med det.

En trendig uteservering i Sundsvall

Kolla gärna in fler trendiga uteserveringar på länken nedan:

http://www.verandauteserveringar.se/index.php?

action=showPage&page=6

Hur ska vi egentligen göra för att få restaurangägarna i denna stad att

inse att vi vill att uteserveringarna i denna stad ska se ut så här?

En annan norrländsk stad som satsar på trevliga och trendiga caféer

och lunchrestauranger är Piteå. Piteå har flera glassbarer och flera

trendiga restauranger (ex. Nodo) mitt i stan.

Jag skulle vilja se moderna restauranger/caféer på de platser där

folket vill vara.

Torget- En trendig lunchrestaurang med café-del och fullständiga

rättigheter i hörnet utanför ”Lilla Kina”. Bygg en ny restaurang med

en vinkel där ena delen är lunchrestaurang och andra delen är

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 40 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

café/glassbar. Självklart med en stor uteservering, i trendig miljö.

Under vinter-halvåret borde café-delen satsa på varma drycker av

olika slag. Tänk att få sätta sig på ett mysigt café och välja mellan

flera olika smaker på den varma chokladen, en mörk och kall

vinterkväll.

Odentorget- Som jag skrivit tidigare så tycker jag att Odentorget

borde bli Skellefteås egna ”Food-Court”. En fin restaurang och ett

café som delar en och samma stora uteservering.

Stadsparken- Dags att bygga ett riktigt Sommarcafé i parken! Just nu

står lilla ”Lusthuset” i parken och man kan sitta på deras tråkiga

plastmöbler under träden. Bygg upp ett litet trevligt

lunchcafé/glassbar där i stället! Självklart med möjlighet till ”to go”,

så man kan ta med sig lunchen/glassen/kaffet ner till älven eller sätta

sig på en filt på en gräsmatta i parken.

Bryggarbacken- Den som har fattat beslutet att bygga en restaurang

där borde belönas. Det kommer bli toppen! Jag har höga

förväntningar!

Skellefteå är den enda staden jag känner till som inte har en enda

riktig glassbar i City. Kan kommunen peppa någon att öppna det?

Cykelparkeringar och framkomlighet

Just nu finns det alldeles för få cykelställ i stan. Den dagen city ska

byggas om måste man komma ihåg att planera för fler

cykelparkeringar, särskilt runt Torget, men även nere vid Stadsparken

och Bryggarbacken. Cykelställ borde finnas runt hela torget.

Finns det någon möjlighet att göra gågatan öppen för cykeltrafik?

Gågatan är ganska smal och det skulle kunna ställa till med problem

med en cykelväg genom gågatan, men samtidigt tror jag att det skulle

vara bra om cyklister kunde ta sig fram smidigare efter gågatan…

Tyvärr har jag inga egna idéer om hur man skulle lösa problemet med

cykelväg genom stan…

Vintertid i City

Den största utmaningen är att få ut Skellefteåborna under vintertid.

Jag vet att många har skridskobana som förslag. Jag tror att

skridskobana skulle vara trevligt att ha i Stadsparken under vintern.

Om man även klär in träden i Stadsparken i ljusslingor under vintern,

så skulle Stadsparken även bli väldigt trevlig vintertid.

Om man även gör om ”sommarcaféet” i Stadsparken till ett

”Vintercafé”, så tror jag att många skulle trivas i parken även på

vintern. I ”Vintercaféet” ska det förståss säljas allt från lyxiga

chokladdrycker till gott kaffe.

Jag vet att man brukade bygga rutschkanor i snö, på torget i Sundsvall

förr. Rutschkanorna var formade som kaniner och jag minns att

barnen älskade att åka i de snö-rutschkanorna. Skulle man även kunna

bygga en ”lekpark” i snö på Torget i Skellefteå? Snöborgar och roliga

snöfigurer borde vara populära bland barnen.

Upplysta isskulpturer brukar också vara populära och jag vet att även

Skellefteå brukar ha det på vintern, men även de kanske borde stå på

torget?

217 Erik Det har diskuterats hur kulturen skulle kunna få ny bebyggelse på det

som nu är Busstorget, men också med en koppling till

”Möjligheternas torg”. Rum för kulturen att växa och kanske också

för nya affärer.

Jag har läst och funderat och till slut kommit fram till att kanske jag

skulle kunna bidra med några idéer till hur projektet skulle kunna se

KvP, CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 41 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

ut när det väl förverkligas.

# Jag tror att man skulle kunna bygga ett stort köpcentrum en

”galleria” i ett plan hela vägen från den norra delen av Torget och

drygt 200 meter norrut ända till den nya järnvägsstationen

/resecentrum på Norrbotniabanan. Men inte i gatuplanet utan nergrävt

en våning under marken (under kvarteren men även under Kanalgatan

och Södra Järnvägsgatan). Det blir ett avlångt köpcentrum i ungefär

samma storlek som Citykompaniet.

Genom att gräva ner köpcentrumet i källaren så kan man undvika de

tråkiga ytterfasader som tenderar att bli en effekt av att gallerior

”vänder sig inåt” som till exempel Citykompaniet mot

Domusparkeringen, eller Vintergatan i hörnet Kanalgatan

Stationsgatan.

Den nya Gallerian knyter ihop hela satsningen. Kulturen får plats

ovanpå! Liksom järnvägsstationen Ett antal rulltrappor och hissar blir

ingångar till detta underjordiska köpcentrum. En utmaning för

arkitekterna blir att göra gallerian ljus och luftig med många

välplacerade ljusinsläpp. Man skulle kunna tänka sig ett hiss och

trappschakt (i stil med det i CK) någonstans i mitten. ( Bibliotekets

olika avdelningar kan få plats på de övre våningarna vid ett sådant?)

Nuvarande busstorget byggs ovanpå gallerian som ett stort kulturhus

med Biblioteket, Teater /scenkonst mm…

# Eftersom Skellefteå är den stora trästaden så borde det stå ett

ordentligt trähus på torget. Helst bör det dessutom vara vackert, så

varför inte återuppbygga det gamla stadshuset som revs för snart 60

år sedan. Men i modern version med ett inre anpassat till den

verksamhet som ska finnas där, och med en fasad som (så gott det

går) ser ut som den gjorde när det begav sig…

Bottenvåningen blir en del av gallerian, (Kanske restaurang/cafédel

med uteservering?) med gallerians huvudingång från söder (torget).

På de övre våningarna skulle stadens nya konsthall kunna inrymmas.

Ett annan möjlighet är att Museum Anna Nordlander till slut här får

en egen lokal mitt i stan.

# Trädgårdsgatan blir stans andra huvudgata. Som det är nu så är ju

Nygatan Skellefteås enda gågata och shoppingstråk. Det nya

kulturhuset / shoppinggallerian och den nya järnvägsstationen ger

möjlighet att göra om Trädgårdsgatan till en gågata med

verksamheter längs hela gatan. Småbutiker, Bibliotekcafé,

Teaterentrén och ingångar till den nya gallerian skulle kunna mynna

ut på Trädgårdsgatan från kulturhuset.

Den gångtunnel mot Norrböle (som just fått en hiss) ersätts av en

längre tunnel under såväl järnväg som trafikleden Norra

Järnvägsgatan. Denna tunnel fortsätter Trädgårdsgatan norrut och

kommer upp på Norrböle rakt upp på Vitbergsvägen. Vitbergsvägen

stängs av för biltrafik och blir samordnas i höjd med gångentunnelns

uppgång på det sättet blir det inget behov av någon hiss längre.

Jag tror att det är en bra idé att både bibliotek scenkonst och teater får

plats i det nya bygget, (liksom konsthall förstås) jag tycker att Luleås

kulturhus är en förnämlig förebild, men man kan ju inte bara kopiera,

säkert finns det sådant som kan göras bättre och förhoppningsvis kan

man med hjälp av erfarenheter därifrån (och andra ställen) göra

Skellefteås kultursatsning ännu bättre.

Jag önskar er lycka till med er fortsatta planering av den nya

bebyggelsen. Med vänliga hälsningar! Erik

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 42 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

218 Kommunmedborgare

Bygg på "lyftet" så det blir en tumme. Res tummen lodrätt upp. När

ändå cementen så att säga är i bruk, så gjut permanenta sittgrupper,

soffor, bord. Typ det som står vid f.d. Hotel Hof. Låt skolklasser och

konstnärer dekorera.

Torghandel ett måste! Utlys tävling om fiffigaste, snyggaste

taket/taken. De bör kunna stå uppställda permanent. Gärna flera tält

(Soltältet, utställningstältet, musiktältet, infotältet, föreningstältet etc.)

Det bör vara enklare att hyra marknadsplats. Bor man långt från stan

fungerar ej nuvarande system. Det behövs ett enkelt telefonsamtal för

att boka och parkeringsvakterna tar betalt då de passerar under dagen.

Billigare hyra, så att även den som bara har några kilo potatis eller 1

låda lingon kan stå där. Det hjälper oss på landsbydgden att överleva.

Vi vill ha mera lokalproducerad mat och slippa inporterad lingsylt

från Polen.

CS

Antal idéer/förslag: 3 st

6 Inkomna idéer/förslag i workshops

Tre workshops genomfördes av projektledarna under våren med deltagare från de tre

projektgrupperna samt ledningsgruppen. Även referensgruppen i projektet för resecentrum

hade en workshop. Varje kommentar har fått ett nummer och synpunkterna har i

kommentarsfältet blivit markerade för vilket projekt de berör, eller om någon annan aktör

också berörs. Förslag som är märkta RC berör resecentrum, KvP berör busstorget (kvarteret

Perseus) och CS är förslag för Centrala stan-projektet. Andra märkningar som används är

”Tekniska” (Kommunens tekniska kontor), DSAB (Destiantion Skellefteå AB), ”Tillväxt”

(Kommunens tillväxtkontor).

6.1 Resecentrum och kollektivtrafik

## Person Idé/Förslag Kommentar

219 Projektgrupp & Mångfunktionellt resecentrum RC

220 Ledningsgrupp Tvådelad funktionalitet: uppfylla lagkrav &

RC

öppethållande hela trafikdygnet med personal

221 God arkitektur med god funktion RC

222 Smidiga byten mellan transportslag RC

223 Prioriteras före bilen RC

224 Levande resecentrum: tryggt, öppet dygnet runt, RC

attraktivt

225 Tillgänglighet för alla, funktionalitet RC

226 Orienterbarhet: nära mellan funktioner, lätt tillgängligt RC

för alla trafikantgrupper

227 Naturliga stråk – binda ihop funktioner RC

228 En entré till staden RC, CS, KvP

229 Satsa på beteendeförändring hos invånarna för att öka RC

resandet

230 Mångfunktionellt: info, butiker, caféer, 7-11 RC

231

Resecentrum – fond Trädgårdsgatan (arkitekturen, RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 43 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

uttryck är viktigt, belysning)

232 Bra med parkering, särskilt för GC men även bilar. RC

233 Landmärke! RC

234 Utformning – skapa tillgänglighet från norr om spåren. RC

235 Tillgänglighet – bra tider anpassade till behoven. RC

236 Funktioner som tilltalar unga. RC

237 Utformning – spännande arkitektur, landmärke. RC

238 Funktioner verksamheter för att skapa liv. RC

239 Resecentrum vänt mot centrum. RC

240 Funktioner – biljettförsäljning, informationer om staden RC

/ vad händer / ta emot nära.

241 Lättöverskådligt. RC

242 Koppling tåg-buss. RC

243 Angöring till resecentrum. RC

244 Cykelparkering RC, CS

245 Attraktivt stråk för gångtrafik. RC, CS

246 Få många att röra sig mot i/genom resecentrum -> RC

tryggt.

247 Lättillgängligt både fysiskt och tydligt. Lätt att ta sig RC, CS

till.

248 Snyggt – god arkitektur. RC

249 Bra med parkeringar både bilar och GC. RC

250 Nära mellan olika funktioner (buss, tåg, taxi, gc). RC

251 Inte bara en vänthall. RC

252 Tydlighet om prioritering – politiker måste våga sätta RC

ner foten

253 Prioritera GC-trafik RC

254 Prioritera GC- och kollektivtrafiken RC

255 Orienterbara entréer RC

256 Parkeringar av rätt slag och på rätt plats RC

257 Parkeringar i utkanten av centrum RC, CS

258 Nyttja ekonomiska styrmedel – tex. p-avgifter , mer än RC

vi gör idag

259 Nygatan / Trägårdsgatan – GC-stråk CS

260 Minska biltrafik som är genomfartstrafik CS

261 Skapa ett gaturum som inbjuder till gång- och cykel CS

262 Parkeringar (nyttja p-hus i randområden) CS

263 Tydliga stråk för alla trafikantgrupper CS

264 Tvärgatornas funktion CS

265 Ekonomi i kollektivtrafiken RC

266 Prioritera kollektivtrafiken RC, CS

267 Referensgrupp Upplevd närhet mellan olika färdsätt RC

268 RC

Hela resan – lätta byten (lokalbuss, cykel osv) RC

269 Optimala samband för ”hela resan” (biljettköp, RC

väntrum, byten, övergångar)

270 Tillgänglighet RC

271 Biljetter RC

272 Informationsplats (biljettköp, tidtabeller, nuläget i RC

trafiken, info om Skellefteå)

273 Enkel biljetthantering RC,

Länstrafiken

274

Resebokningar

RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 44 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

275 Turistinfo RC

276 Information (störningar, orientering osv) RC

277 Information (resor, tätort, annat, kartor,

RC

funktionshindrade)

278 Information (evenemangsutbud) RC

279 ”Väntrum” RC

280 Bemannad väntsal RC

281 Attraktiv plats att vänta på RC

282 Samlings-/mötesplats RC

283 Underlätta cykel (säker parkering, vintertid osv) RC, CS

284 Cykelservice – pump RC, CS

285 Effektiva gång- och cykelstråk till/från RC, CS

286 Café/restaurang RC

287 Butiker RC

288 Handel/Service typ kiosk RC

289 Kiosk med lite smått och gott RC

290 Restaurang RC

291 Service RC

292 Café RC

293 Kiosk/Café/sittplatser RC

294 Restaurang/kiosk + ytterligare service RC

295 Välkomnande RC

296 Bagageinlämning RC

297 Toaletter RC

298 Stadsbildsmässigt RC, CS

299 Info för byten (ankommande, avgående etc) RC

300 Bra infosystem (samma för all trafik) RC

301 Bra och tydlig information RC

302 Någon att prata med om info mm RC

303 Biljettsystem för lätt övergång RC

304 Referensgrupp Information – kontinuerlig – probelm/förseningar RC

305 RC

Säkerhetsanordningar (kameror, fjärrkontroll för dörrar RC

etc)

306 Trafiksäkerhet RC

307 Optimal närhet resecentrum - lokaltrafik (ex Kanalgatan RC, CS

eller S. Järnvägsgatan)

308 Enkla och smidiga övergångar mellan stads- och RC

länstrafiken

309 Bra koppling till övriga trafikslag RC

310 Närhet mellan fjärrtrafik och lokaltrafik RC

311 Logistik fram till resecentrum RC

312 Bra angöringsområden RC

313 Regionalt lokalt = enkelt RC

314 Lätt att byta RC

315 Smidiga byten RC

316 Endast reg-/interregional trafik i docka RC

317 Dockning RC

318 Tillgänglig RC

319 Bekvämt RC

320 Välorganiserat (hållplatser används för vissa linjer alltid RC

etc)

321

Orienterbarhet – lätt att hitta rätt

RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 45 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

322 Tydlig orienterbarhet RC

323 Tydlig RC

324 Lätt att orientera sig RC

325 Förutsägbar RC

326 Frekvent ”1/4- trafik” RC

327 Bussgods RC

328 Kommersiellt jämfört upphandlad RC

329 Kommersiell dvs säljande RC

330 Lockande utbud RC

331 Prioritera GC och kollektivtrafik RC, CS

332 ”Vanliga” trafiken ska inte orsaka störningar i

CS

kollektivtrafiken

333 Cykel och gångtrafik i prio RC, CS

334 Lägre prio för personbilar CS

335 Separata bussfiler för ökad framkomlighet CS

336 Angöring från både norra och södra sidan om jvg RC

337 Öst- och västlig logistik RC

338 Nåbart norrifrån RC

339 Cykel – gc-vägar, parkering RC, CS

340 Cykelstråk CS

341 Cykelparkering m hög kapacitet och enkelt att np RC, CS

342 Kanalgatan, Viktoriagatan, Centrumbro – vad händer CS

och påverkar?

343 Tillgängligt RC, CS

344 Cykel-P, bil-P RC, CS

345 Hur hantera järnvägsspårens barriäreffekt? RC, CS

346 Bil- och taxiangöring RC

347 Taxi/färdtjänstangöring RC

348 Alla kan inte gå, cykla, åka lokalbuss – vill man att folk RC, CS

ska lämna bilen till/från Skellefteå c krävs smidighet för

bilen också.

349 Referensgrupp Tillgängligt för bil, men ej bil i fokus (lämna/hämta) RC, CS

350 RC

Privatbilangöring RC, CS

351 Trafiksäkerhet ffa oskyddade RC

352 Lätt att hitta stråk/skyltning mm RC, CS

353 Tydligt strukturerat RC

354 Överblickbart RC

355 Tydlighet – separerade funktioner RC

356 Enkelt att orientera sig till/från RC (kanske enkelriktat) RC, CS

357 Snabbt in – snabbt ut RC

358 Plats och fri service till kommersiell trafik RC

359 P-hus bil nära RC, CS

360 Bra bilparkering RC, CS

361 Långtidsparkeringsmöjligheter RC, CS

362 Bilar nära men inte visuellt RC

363 Personbilar i närområdet med handikapparkeringar allra RC

närmast

364 Cykelparkering under tak rationellt RC

365 Cykelparkeringar lättillgängligt med bra

RC

låsningsmöjligheter

366 Cykel – låsa fast, överdragskläder mm RC

367

Cyklar nära och visuellt

RC

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 46 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

368 Cyklar i stort antal – enkla att parkera och hämta RC

369 Ej bussparkering RC

370 Uppställningsplatser för charter- och turistbussar. RC

Ordinarie linjetrafikbussar kan normalt använda

dockorna under de tider på dagen då det är lågtrafik.

371 Separera RC-parkering från stadsparkering RC, CS

372 Säker RC

373 Kostnadseffektiva för resenären RC

374 P-avgifter som uppmuntrar RC

375 Nyanserade P-avgifter (nära långt bort, korttid RC

lång tid)

376 Cykel/bilparkering RC

377 Nära RC

378 Bagagevagnar på flera platser bekvämt och vältänkt RC

379 Eventuellt hyrfordon av olika slag. Behöver inte ligga i RC

absolut närhet utan kan hämtas som på t.ex. en

flygplats.

380 Höjden – även E4/Viktoriagatan RC, CS

381 Järnväg under mark som möjliggör att bygga ihop RC

staden

382 TSD – krav på tillgänglighet RC

383 Byggskede RC

384 Bygg klart på en gång! Persontrafik via Bastuträsk RC

385 Tänk järnväg innan Norrbotniabanan också RC

386 Anpassat till olika alternativ redan i etapp 1 RC

387 Enkelt att bygga ut RC när Norrbotniabanan byggs RC

388 Tekniska förberedelser för ”dockning” RC

389 Nattåg – öppettider osv RC

390 Öppet dygnet runt – nattåg RC

391 Då tågen trafikerar en större del av trafikdygnet än RC

bussarna, måste lokaler och förbindelser vara fritt från

skrymslen, vrår, mörker och annat som hindrar

trygghet.

392 Referensgrupp Existerar! RC

393 RC

Informativ & tydlig - Effektiv trafikupplysning och RC

komplett biljettförsäljning både bemannat och

automatiskt

394 Enkelt att ta sig mellan olika spår och trafikslag RC

395 Ska tydligt kunna se att man kommer till Skellefteå och RC, CS

åker Norrbotniabanan

396 Dimensionering av kring ”grejer” måste vara i stort sett RC

samma för både före och efter

397 Bekvämt och fritt från snö, is, kyla och blåst. RC

398 Tillgänglighetsanpassade lokaler och förbindelser för RC

alla typer av fysiska handikapp.

399

Förvaring av bagage både kortsiktigt och för lite längre

tid.

RC

6.2 Attraktivt centrum

## Person Idé/Förslag Kommentar

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 47 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

400 Projektgrupp Mötesplats CS, KvP

401 &

Ledningsgrupp

Liv & rörelse (året/dygnet runt) CS, KvP,

Tillväxt

402 Människor CS

403 Möte med människor CS

404 Mindre biltrafik CS, KvP

405 Folk dygnet runt CS

406 Sol CS, KvP

407 Naturliga mötesplatser (skapa ett ”lilla torg” vid CS

Odenplatsen)

408 Mötesplatser CS

409 Mötesplatser CS

410 Affärer CS, KvP

411 Restauranger / Café CS, KvP,

Tillväxt

412 Handel / Kulturhus / Restauranger / Caféer CS, KvP,

Tillväxt

413 Mötesplatser CS

414 Ett centrum att strosa i CS, KvP

415 Tillgänglighet CS, RC, KvP

416 Mötesplatser CS

417 Bra tillgänglighet med kollektivtrafik och gc. CS

418 Attraktiva målpunkter / naturligt rörelsemönster CS, KvP

419 Folkliv CS

420 Butiker / caféer / restauranger CS, KvP

421 Shopping CS, KvP

422 Platser att vistas på / Trevlig gatu- och stadsmiljö CS, KvP

423 Uteserveringar CS

424 Butiker med varierat utbud CS, Tillväxt

425 Mindre biltrafik CS

426 Mer kultur (ex. bibliotek) CS, KvP

427 Tydlighet (visuellt uppfatta att jag är i centrum) CS

428 Levande kultur CS

429 Sittplatser CS

430 Attraktiv miljö med älvsrummet tillgängligt CS

431 Tillgängligt året om. CS

432 Kultur (utställningar / konst / teater) CS, KvP

433 Caféer / butiker i stället för banker i markplan CS, KvP,

Tillväxt

434 Besöksintensiva verksamheter i gatuplan CS, KvP,

Tillväxt

435 Stor vårdcentral CS, KvP

436 Vegetation CS

437 Restauranger / Café / Nattklubb CS, Tillväxt

438 Affärer CS

439 Utnyttjad älv CS

440 Brett utbud – inte bara klädaffärer CS, Tillväxt

441

Bra mix med handel, restauranger, kultur, och

arbetsplatser

CS, Tillväxt

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 48 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

442 Kulturinslag CS

443 Tillgänglighet CS

444 Aktiviteter, nöjen CS

445 Sittplatser CS

446 Stark koppling till älven CS

447 Lite biltrafik CS

448 Variationsrik handel CS, Tillväxt

449 Bra yttre miljö (mkt luft, buller och grönska) CS

450 Vackra miljöer CS

451 Uppvärmd markyta CS, KvP

452 Kulturfönster, infofönster, showroom CS, KvP

453 Vackert CS

6.3 Gator, parker och torg

## Person Idé/Förslag Kommentar

454 Projektgrupp Fullfölj DP:n för stadsparken och älvsbrinken CS, Tekniska

455 &

Planera parker & gaturum så att dessa även är CS

456

Ledningsgrupp tilltalande och funktionella vintertid

Vinterbona offentliga platser: ex. snögrottor vid CS

älvsbrinken, isbana, varm choklad-bar

457 Kvalitet framför kvantitet i grönstrukturen CS, Tekniska

458 Fortsätt att vända sig mot älven CS

459 Förstärk gröna/blå stråk även kommunikativt

CS, Tekniska

(orienterbarhet)

460 Trygga parker: belysning av grönskan? CS, Tekniska

461 Belysning CS, KvP

462 Skapa rum för aktiviter (återkommande) året om CS

463 Tema-parker – nyttja till evenemang (teater, musik, CS, Tekniska

konst)

464 Belysning (effektbelysning) året om (fast och rörlig) CS

465 Fler funktioner vid älven (boule, konst,

CS, Tekniska

beachvolleyboll)

466 Lösa konflikter mellan grönska och näringsidkare – bli CS, Tekniska

överens om gatuträd etc.

467 Mer pengar till skötsel av grönytorna CS, Tekniska

468

Konstnärlig utsmyckning

CS, KvP

6.4 Trafik

## Person Idé/Förslag Kommentar

469 Projektgrupp N-S Ö-V / Tydlighet / Orienterbarhet CS, KvP

470 &

Göra om Kanalgatan CS

471 Ledningsgrupp Färre och dyrare bilparkeringar CS

472 Tillgänglighet CS

473 Möte – människor CS

474 Levande centrum CS

475 Variation CS

476 Trädgårdsgatan med ReseC i norr och älv i söder CS, KvP

477

Gaturum (urbana, gröna, utserveringar etc). Våga

olika inriktning / Rörelsestråk

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 49 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

478 Se möjligheter med ett stort torg (hjälp med CS

nyttjande och möblering

479 Inga fler gallerior (bättre med butiker i gatuplan) CS

480 Öppna ytor CS

481 Visuellt tillgängligt torg och gaturum CS

482 Mindre biltrafik CS

483 Belysning & grönska CS

484 Kanalgatan stängs för biltrafik CS

485 Tydliga noder / målpunkter CS

486 Belysning CS

487 Stadsparken en pärla i centrum som kan nyttjas mer CS

488 Lite bilar CS

489 Stärk N-S-axeln CS, KvP

490 Kanalgatans framtid cykel och biltrafik CS

491 Målpunkter utefter gatorna CS, KvP

492 Kanalgatan buss + cykel CS

493 Sittmöjligheter CS

494 Hållpunkter för nord/syd CS, KvP

495 Sol CS, KvP

496 Tydliga noder nord/syd CS

497 Trygghet med hjälp av listig belysning CS

498 Grönska CS

499 Stäng Kanalgatan för biltrafik CS

500 Bygg bort tomrummen (ex. parkeringsplats kv. Oxen CS

/ Strömsör)

501 Bra trafiklösningar CS

502 Bra belysning CS

503 Affärer i stråk CS

504 Situationen för GC allmänt CS

505 Tillgänglighet CS

506 Nyttja belysning för fasader och för vägledning CS

507 Belysning ger tryggare och vackrare miljöer CS

508 Möbler CS

509 Inbjudande entréer till centrum främst till fots CS

510 Biltrafik på gåendes villkor i centrum. Parkering i CS

utkanten av centrum

511 Utnyttja tvärgatorna till cykelparkering CS

512 Lätt att nå – tillgängligt CS

513 Utveckla Odentorget CS, Tillväxt

514 Sol CS

515 Skapa olika gaturum CS

516 Ta fram älven CS

517 Cykelparkering CS

518 Grön gatumiljö och välordnade parker CS, Tekniska

519 Tryggt – mycket folk i rörelse CS

520 Attraktivt för GC-trafikanter (god tillgänglighet, CS

framkomlighet, säkerhet).

521 God tillgänglighet inom centrum för alla trafikanter CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 50 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

och särskilt gångtrafikanterna.

522 Parkeringsnorm som möjliggör förtätning i centrum CS

(cykelparkering).

523 Strategiska lägen på parkeringsanläggningar CS

(lättillgängliga p-anläggningar).

524 Cykeltrafik inom separata stråk inom centrum. CS

525 Cykelparkering på bekostnad av bilparkering. CS

526 Biltrafik utanför centrum. CS

527 Rätt antal cykelparkeringar – ej för lite som skapar CS

stökiga områden.

528 Enkel omstigning mellan olika färdmedel (tåg, buss, CS

mm.).

529 Trafiken ska ledas till resecentrum och vidare. CS

530 Parkeringar får inte uppta för mycket yta. Inte vara CS

centralt i planområdet.

531 Gång- och cykel prio 1. CS

532 Parkeringar på rätt ställen – nära för cykel – p-hus CS

för bilar.

533 Dyr parkering för bil inom centrum. CS

534 Minska Kanalgatans barriäreffekt i centrum. CS

535 Prioritera GC i centrala stan. CS

536 Attraktivt för GC-trafikanter (god tillgänglighet,

framkomlighet, säkerhet).

CS

6.5 Söder om älven

## Person Idé/Förslag Kommentar

537 Projektgrupp Vilken karaktär vill vi ha. Lyfta centrum inte CS

538

&

Ledningsgrupp

döda.

En annan inriktning (kunskapscentrum) CS, Tillväxt,

Campus

539 Svårt nå området m. busstrafik. Saknas

CS

brokapacitet och välbelägna hållplatser

540 Ej centrum CS

541 Tätare exploatering (nyttja älvsrummet) CS

542 Södertorg – bort med parkeringarna CS

543 Attraktivare Södertorg CS

544 Gör det roligare att stanna på campus CS

545 Småbåtsmarina nedanför restaurang Älvvy! CS

546 Utveckla Södertorg CS

547 Trevligare gaturum CS

548 Aktiviteter CS

549 Förtätning av bostäder CS

550 Funktioner (bostäder, studenter, mer kontor) CS

551 Svårt med centrumkaraktär – för lite människor CS

552 Utveckla campus (möjligheter att växa mot CS

centrum)

553 Utveckla torget på Sörböle CS

554

Parkbron – kombination för busstrafik och GC CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 51 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

555 Världens högsta trähus CS

556 Bygg stadsgator (Campus – Södertorg) CS

557 Gator/gaturum mer stadsmässiga CS

558 Bilfri parkbro CS

559 Kan någon verksamhet ha ett kluster på

CS

Karlsgård?

560 Parkbron blir GC-bro CS

561 Aktivitetspark CS

562 GC – parkbron. Ev. kollektivtrafik CS

563 Fler attraktiva bostäder CS

564 Spektakulära byggnader CS

565 Världens högsta trähus CS

566 Flytta BMK & TK till söder om älven KLK

567 Förtätning av bostäder CS

568 Tillgänglighet CS

569 Förtätad byggnation Campus CS

570 Fortsätt utveckla strandpromenaden CS

571 Södertorg kan inte konkurrera med centrum. CS

Måste finna annan nisch

572 Grönska CS

573 Campus växer västerut CS

574 Bibliotek vid campus CS

575 Bygga något som sticker ut CS

576 Förtäta CS

577 Kopplingen till centrum CS

6.6 Övrigt

## Idé/Förslag Kommentar

578 Projektgrupp Stadens skala? CS, KvP, RC

579 &

Fullfölj detaljplanen för stadsparken och

CS

580

Ledningsgrupp älvsbrinken.

Gångtrafik på Parkbron för stråk mot söder. CS

581 Vatten / synligt dagvatten in i centrum. CS, KvP

582 Fler arrangemang. CS, Tillväxt,

Destination

583 Stimulera föreningar/näringsliv. Tillväxt

584 Ökat kultur/konstutbud utomhus. CS, Kultur, KvP

585 Vinter - Använd de öppna torgytorna vintertid för CS

aktiviteter.

586 Vatten – Lyft fram och ta tillvara det dagvatten som CS, KvP

skapas.

587 Järnvägspark. CS, RC

588 Grönska – Ta tillvara det gröna och förstärk stråken CS

mot resecentrum.

589 Blommor i det offentliga rummet. CS

590 Koppla samman norra och södra sidan. CS

591 Lösa konflikt – bli överens om gamla träd. CS

592 Utveckla läget vid älven. CS

593

Stadens skala?

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 52 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

594 Fullfölj detaljplanen för stadsparken och

älvsbrinken.

CS

7 Inkomna idéer/förslag från FÖP Skelleftedalen

Här presenteras de förslag som kom in under utställningen av fördjupningen av

översiktsplanen för Skelleftedalen. Varje kommentar har fått ett nummer och synpunkterna

har i kommentarsfältet blivit markerade för vilket projekt de berör, eller om någon annan

aktör också berörs. Förslag som är märkta RC berör resecentrum, KvP berör busstorget

(kvarteret Perseus) och CS är förslag för Centrala stan-projektet. Andra märkningar som

används är ”Tekniska” (Kommunens tekniska kontor), DSAB (Destiantion Skellefteå AB),

”Tillväxt” (Kommunens tillväxtkontor).

## Person Idé/Förslag Kommentar

595 Zakarias

Pante, Umeå

Studentkår

Det var mycket intressant läsning här. Jag gillar initiativet

med att sätta upp skyltar för att få innevånarna att engagera sig

mer. Som ordförande i Umeå Studentkår undrar jag vad som

görs och vad som kommer att göras för Skellefteås studenter?

Ett förslag från min sida är att bygga mindre lägenheter i

närheten av Södertorg då studenterna då får närhet till både

Campus och centrum. Att anlägga fler och bättre strukturerade

cykel och gångvägar är ett annat bra initiativ. Bygget av en

centrumbro för att slippa biltrafik på parkbron samt för att

förbättra luftkvalitén inne i centrum (främst Kanalgatan) är en

annan mycket viktig fråga för Skellefteås framtid. Detta skulle

också minska antalet bilar som måste köra över Viktoriabron i

södergående riktning. Jag hoppas att ovanstående frågor blir

CS

596 Peter, Jan

och Ulf

verklighet långt innan 2030.

Centrala staden: Fler bostäder i stadskärnan – det ger fler

människor där. Underlätta från styrande håll för alla som vill

skapa mötesplatser så som uteserveringar, konserter, pubar etc.

Ett attraktivt centrum är inte fyllt med kontor. Butiksytor vid

torg och gågator bör reserveras för restauranger och butiker.

Banker och försäkringsbolag behöver inte ligga på dessa

platser. Förbättra kopplingen mellan torget och busstorget. Riv

delar av kvarteret Hjorten och koppla samman stadsparken

med torget. Biblioteket bör integreras i ett kulturhus.

Resecentrum: Skapa ett nytt resecentrum norr om kvarteren

Kapella, Kastor, Orion, Persues och Polaris.

Älven: Ny sluss vid Bergsbydammen för större båtar. En

marina kan anläggas mellan Karl-Fredriksholmen och

RC, KvP, CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 53 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Ytterholmen. Förbind holmarna med södra sidan och varandra

via gång- och cykelbroar. Utveckla strandpromenaden med

utrymmen för små utställningar på några ställen.

Trafik och logistik: Flytta E4:an. Gör hela centrala delarna till

gågator. Styr besökare till parkeringsgarage. Bygg två nya

broar (en öster och en väster om stadskärnan.

Lokaltrafik: Förbättra informationen. Hemsidan är uråldrig.

För att få fler att åka – gör bussen gratis för ungdomar.

och cykla i centrum: Stäng av vissa gator för biltrafik. Låt

bara taxi och bussar använda vissa. En gångbro över

Viktoriagatan i Nygatans förlängning.

597 Kommunmedborgare

Lejonströmsbron: En ny förbindelse mellan

Klockarbergsvägen och Skråmträskvägen behövs.

Lejonströmsbron endast för gång- och cykeltrafik.

Östra leden / E4:an: E4:an måste flyttas. Så är det bara. Kanske

det är bättre att samordna E4:an med sydöstra

Norrbotniabanans korridor över Tuvan.

Parkbron: Stängs av för all annan trafik än buss och taxi, samt

att gång- och cykeltrafiken får mer utrymme.

Skellefteå behöver en fysisk attaraktiv mötesplats som främjar

kultur,kreativitet och ger mer förutsättningar för människor

och företagande att utvecklas inom musik, dans, teater, konst,

digitala media, film, litteratur, föreställningar, underhållning,

etc. , för både yngre och äldre. Meden ny scen för teatern mm.

En sådan mötesplats skulle ge utrymme för mer spontana

träffar mellan olika människor och nya ideér skapasoch frodas.

Skapa en sådan mötesplats på stadsholmen, i samband med

nya bron över älven den sk Nordanå bron. Knyta ihop Nordanå

med södra sidan och campusområdet genom en sådan plats. Ta

de bra erfarenheterna från Luleå kulturhus, där man dessutom

kopplat samman detta med turism och mötesindustri, utländska

gäster som fascineras av utsikt över fruset vatten och snö på

vintern, ljusa sommarkvällar på sommaren med utsikt över

båda stad och natur. Scen med gradängsittning, restaurang ,

konferensmöjlighetér ,turistbyrå mm finns i detta hus i Lulå.

CS

Huset kan bli ett Vackert landmärke som knyter ihop och

förtätar staden som staden behöver. Fördelen med detta är att

ni inte behöver vänta på Norrbotniabanan för att planera ett

resecentrum / kulturhus mitt i centrum.

Det tidigare torgförslaget var bra att flytta det och göra ett

mindre mer avlångt torg. Bebygg nuvarande ungefär som

förslaget och förskjut centrum lite åt väster och knyt ihop med

stråk ner mot nya stadsholmen.

Privata intressenter finns säkert till en sådan ordentligt

satsning. Kanske till och med någon som skulle vilja satsa

privata medel för ett nytt hotell på en sådan ö - i anslutning till

ett " Kulturanläggning / hus ".

Ett naturbad i stan - kanske på nån av övarna väster om

stadsholmen i naturskön miljö - skulle vara trevligt.

598 Patrik Frost Jag tycker Skellefteås sträcknings längs älven är bra! Det gör CS,

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 54 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

599 Kommunmedborgare

600 Christopher

Frisk

601 Britta o Hans

Lundström

602 Peter

Wallström

det enkelt att ha en längsgående busslinje som billigt kan

tillhandahålla omfattande tidtabell.

Ett Skellefteå längs älven ger dessutom alla nära tillgång till

naturen.

Höghus skall byggas på södra älvsbrinken, där de inte kommer

att skugga någon annan, än älven.

Jag tycker det är viktigt att ha en helhetssyn innan man sätter

igång med några större projekt. Det viktigaste för en bra miljö

i centrum tycker jag är att dra E4 utanför centrum och förbättra

gång o cykelvägar genom stan så man kan välja att cykla eller

gå.

Bevara och utöka stadens grönområden!

Bevara gamla miljöer o trähus som finns kvar!

Bra ide´att låta kommunmedborgarna säga vad dom tycker!

Tack för alla fina planteringar i krukor och rabatter som vi får

njuta av under sommaren här i stan!

Förbättra Älvbrinken ännu mer. Möjliggör för solstolar och

varför inte en beachvolleyplan, en boulebanan för äldre, en

skatepark för yngre. Gör en beach mitt i stan. Allt måste inte

göras på en gång. Ett enkelt nät kan sättas upp för en billig

peng till att börja med.

Stäng av Strandgatan mot brinken. Så gräs och förena parken

och älven. Varför inte en flytande sen på älven, där man även

kan visa utomhus bio eller fotbollsmatcher på storduk.

Spola upp en is på torget. På sommaren kan man göra en

beachfotbollsplan.

Hur många löpspår finns det i stan? Hur många skateparker

finns det? Se på utövarna och gör något för alla. Ge bidrag till

Vitbergsbacken så de kan hålla snowboardturneringar. Det ska

finnas idrott för alla nivåer i stan. Inte bara för de som vill

elitsatsa. Vem kan åka skridsko kvällstid om man inte tränar i

ett lag? Skellefteå måste bli socialare – människor måste mötas

mer på stan och inte bara sitta hemma.

1. Flytta E4

2. Planera redan nu för Bottniabanan

3. Bygg ej Centrumbron. För dyrt att gå under järnvägen Norra

Lasarettsvägen nog belastad. Man förstör Nordanåområdet.

Tyvärr har Kommunen redan gjort ingrepp. Lekparken blev ej

särskilt trevlig.

4. Eventuell bro bör byggas uppströms. Vänta till dess vi är

100000 invånare.

5. Mycket svårt att cykla genom centrum. Lägg en cykelbana

mellan Kanalgatorna. Krymp något på parkeringen.

6. Anlita arkitekter, landskapsarkiterter, och trafikexperter som

kommer utifrån och har nya idéer. Kommunen har fastnat vid

planer gjorda 1990-03.

7. Dubbelrikta Parkbron på försök omgående. Det går ju bra

vid Lejonströmsbron.

Jag har en synpunkt/förslag gällande södertorg, i planförslaget

står det att ett nytt södertorg ska ersätta det gamla, får jag då

förslå att detta görs ordentligt med ett nytt väl markerat torg

omringat av 3-4 våningshus (med plats för företag bostäder

och butiker) och ett nätverk av gågator, som förslaget ser ut nu

Skelleftebuss

Trafikverket,

CS

CS

Trafikverket,

RC, CS

CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 55 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

603 Kommunmedborgare

604 Thomas

Nilsson

605 Thomas

Nilsson

så liknar det mer ett lummigt universitets område än en

modern stadskärna (någonting som förövrigt saknas på södra

sidan älven) och jag tycker att det kunde vara bra med både

och

När man blir äldre känns behovet stort att få bo centralt och ha

nära t ill det mesta. Det är mycket lång kö för att få en

hyresrätt med hiss i centrum av stan. De dyra bostadsrätter som

byggs måste man vara två för att klara av ekonomiskt. Planerar

ni att bygga även hyresrätter? Många skulle nog nöja sig med

mindre lyxiga lägenheter och förhoppningsvis överkomplig

hyra.

Skellefteå profilerar sig som "Trästaden", men stadens hjärta

(torget) liknar mest en stenöken med kala klippformationer

runt omkring. Tänk er en lummigare torgyta och

TRÄFASADER på husen kring torget. Alltså befintliga hus

men lite som en fullsize- version av "Småstaden" i Piteå fast

utomhus. Gärna med inspiration från det gamla Skellefteå

innan allt revs för att ge plats åt "Stadskärna Svensk Landsort

mall 1A"

Kanalgatan heter den,men var är kanalen?

Ta bort parkeringarna mellan gatorna. Bygg på CK-

Parkeringen med en våning eller två (öppet/luftigt

parkeringshus á la Ekorren) för att kompensera

parkeringsbortfallet. Anlägg en konstgjord kanal mellan

gatorna istället. En fontän som inlopp vid Tjärhovsgatan och

utlopp i Boströmsbäcken vid E4:an. "Tvärgatorna" mellan

kanalgatorna utformas som små charmiga broar ungefär som i

Amsterdam. Vips så har vi en gata som gör skäl för sitt namn.

606 Ann Morén En liten undran...ett grönare Skellefteå? Skellefteå har alltid

varit så duktig på att ha vackra blommor i urnor vid E4 genom

stan..men har saknat dessa i år...besparingar kanske.. men

fruktansvärt trist. Har alltid glatt mig åt dessa färgglada klickar

i en annars vanligt trist miljö. Sedan planteringarna i rondellen

vid södra infarten kanske kan behöva skötas om o rensas

ibland..se på Piteås vackra rondell vid östra infarten där är det

färger i massor..

607 Kommunmedborgare

608 Lars-Einar

Öhman

Börja bygg resecentrum, sedan fortsätter ni med denna plan,

börja bygg NU, Skellefteborna behöver framtidstro. När CK

byggdes höjde Skellefteborna blicken och blev positiva. Nu är

blicken sänkt. Med framtidstro startas det nya företag, folk

stannar i stan och jobb skapas. Så varför vänta, börja bygg NU.

Mitt torgförslag som jag lämnade, i egenskap av

kommunmedborgare, till den politiskt tillsatta grupp som

arbetade med stadskärneutvecklingen under åren 2007-2008.

Förslaget lämnades in FÖRE den utsatta tidsgräns som

bestämdes för projektet.

CS, KvP

CS

CS

CS

RC, CS

CS, KvP

Klicka på denna länk för att se enkla skisser på mitt

stadskärneförslag.

http://www.pixbox.se/alb_show_id405661_page0.html

De enkla skisserna säger förhoppningsvis mer än det skriftliga

underlag som jag lämnar här nedan.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 56 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Södra Kärnhuset.

”Kulturens hus” på torget.

Övre plan reserverat för kulturella aktiviteter med bla

konsertsal och lokaler för utställningar och initialt ,till dess att

Norra Kärnhuset byggts,även en mindre biblioteksfilial.

Turistbyråverksamhet

Inomhusvänthall för lokalbussresenärer

Offentliga toaletter

Kommersiella lokaler på markplan

Några centrala detaljer ur förslaget:

Scen, inrymd i byggnaden, som kan användas både för

inomhus- och utomhusarrangemang.

Storbildskärmar på byggnadens södra sida.

Mobila,flyttbara, plattformar med sittplatser.

Anm. För de som eventuellt följde med i torgärendeprocessen

så är alltså Södra Kärnhuset samma hus som jag tidigare givit

arbetsnamnet Kärnhuset.

Alltså det hus som jag vill skall byggas på norra delen av

nuvarande Möjligheternas torg.

Norra Kärnhuset

Bussterminal

Parkeringshus under jord

I en framtid,om politisk enighet uppnås, så kan ju övre plan i

Norra Kärnhuset inrymma hela det nuvarande stadsbiblioteket.

Tilläggas kan att jag har full förståelse för att projektet

stannade av med tanke på den djupa lågkonjunktur som

inträffade i samband med att planerna på en ny stadskärna

skulle förverkligas.

Personliga slutsatser och anledningen till att jag nu återigen

vill ge er mina synpunkter/konkreta förslag är att nu verkar

situationen delvis ha förändrats...grundar detta på den

consensus som politiskt verkar råda angående behovet av nytt

resecentrum respektive nytt kulturhus i Skellefteå.

En av slutsatserna jag drog efter att stadskärneprojektet

avslutats var detta:

Visst har det getts tillfälle att lämna in idéer och visst har

förslagen presenterats ,men..och det är just detta jag vill peka

på.

Framförallt har stadskärneprojektet hamnat i den

återvändsgränd som uppstår när beslut i huvudfrågor,tex

norrbottniabanans tillkomst,saknas i underlaget.

Det jag velat få fram i debatten är om det ändå,trots att

beslutet om norrbottniabanan fortfarande fattas,kan göras

satsningar i de mest centrala delarna av staden.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 57 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Dessa satsningar menar alltså jag kan inledas med

utgångspunkt i detta förslag.

Då menar jag tex det här med en modern terminal för

busstrafiken, se enkla skisser här nedan:

http://www.pixbox.se/pic_show_id26232700.html

http://www.pixbox.se/pic_show_id26145901.html

En av de förhoppningar jag har är att när beslut så småningom

fattas i denna process så hoppas jag att stor vikt läggs vid det

faktum att vi bor på en plats där det råder vinterliknande

förhållanden under en avsevärd del av året.

Med detta vill jag säga att stadskärnans utformning bör vara

anpassad till att vara attraktiv och tillgänglig för besökare

under HELA året,och inte bara sommartid.

Det är också anledningen till att jag anser det helt nödvändigt

med en byggnad,och inte bara en stor trappa, på norra delen av

nuvarande Möjligheternas torg.

Se skisser här nedan på mitt förslag Kärnhuset/Södra

Kärnhuset.

http://www.pixbox.se/alb_show_id483071_page0.html

609 Ulla

Karlsson

610 Sofia

Henricsdotter

Jag tycker alla era idéer är spännande o intressanta. Ser fram

emot att se vad det blir av projektet. Något som jag saknat

under mina dryga 30 år som Skelleftebo är att i någon forma ta

till vara de "naturliga krafterna" som finns här. Tänker då på

vattnet i älven, musikalisk tradition, blandningen av ljus o

mörker. Vi har duktiga tekniker, konstnärer, musiker, och

gratis natur. Varför inte binda samman dem i ett stort

fantastiskt verk. Min idé är ett vattenspel i älven nedanför

Brinken. Koppla ihop vattenspelet med ljud och ljus. Skulle

kunna bli en bra turistmagnet. Om man dessutom varje år låter

stadens människor få lämna in bidrag. Priset blir att få sitt verk

uppfört under en period. Tänker att t ex Kivik har sina

äppelkonstverk som lockar massor med männsikor under

hösten. Vi i Skellefteå kunde ha vårt vattenspel som årligt

evenamang. Kanske i samband med matfesten el annat lämligt

evenemang. Vad tror ni om min idé?

Det vore onekligen trevligt om Kanalgatorna kunde bli

nästintill bilfria och äntligen kunde vi få ordentliga cykelbanor

genom centrum. Det skulle också vara trevligt att promenera

där, under lummiga träd och en viss torghandel skulle vi kunna

ha på den promenaden, lite som på Barcelonas ”Las Ramblas”.

Torget måste fortsätta att vara en öppen plats, möjligen med en

hög byggnad på nuvarande busstorgets bilparkering. Ökade

anslagsmöjligheter i centrum – nu finns i princip inga

möjligheter för allmänheten att hänga upp affischer

någonstans.

CS

CS, KvP

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 58 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Jag bor på Norrböle och tycker att parkerna vid lasarettet

skulle kunna användas/nyttjas mer, men jag har ingen konkret

idé till hur… Överlag tror jag stenhårt på att skylta upp alla

grönområden och informera mera. När man går Hälsans stig

längs älven blir jag tyvärr beklämd: Alltför mycket sly

skymmer älvsutsikten, både på norra och södra sidan älven.

Nedanför Bonnstadskamrarna är slyet flera år gammalt…

Borde vara utmärkta jobb för unga arbetssökande människor!

Ingen bra idé att bygga bostäder alldeles vid nya

mullbergsrondellen, tyvärr. Alltför bullrigt och smutsigt.

K-märk verkstaden mellan den tillfälliga drivmedelsstationen

på Järnvägsgatan och Mullbergsskolan! T.o.m. skylten är väl

äkta 50-tal?!

611 Linnea Kasta pengarna på att fräscha upp inne i centrum, det är ju så

trist där! Ingen färg och sveriges fulaste fontän! Det ska vara

mysigt att gå där! Satsa på färg,blommor m.m!

612 Lisa

Brännström

Tycker planen på en ö i älven är ypperlig, dock kanske inte

prio ett just nu. Det jag tycker är väldigt viktigt - för att inte

säga akut - är:

CS

CS, KvP

1. Ombyggnation av torget.

* Stor färgglad kulturbyggnad (med stor modern scen för teater

och konserter) med trappa mot söder/ut mot torget. Lokal för

café/restaurang med uteservering intill trappan. Fasad upplyst

kvällstid.

* Isbana mitt på torget med fin belysning. Skulle genast skapa

en känsla av liv i staden. Ytan skulle kunna nyttjas till lekplats

sommartid, många nyttjar ju redan idag t.ex. det lilla

leksakståget som finns utanför Apoteket.

* Gröna oaser med träd och bänkar runt om isbanan/lekplatsen

(billig och snabb lösning som skulle göra stor skillnad för

helheltsintrycket av torget)

2. Alla beige/grå fasader i centrum och som är i kommunens

ägo bör målas om i färgglada färger.

Rent estetiskt borde vi jobba oss ifrån det efterkrigstråkiga

betongintrycket. Djärvare tag helt enkelt. Om man håller sig

till rostiga höstfärger (gult, rött, orange, rosa, grönt, blått) och

undviker de riktigt klara knalliga nyanserna så kanske t.o.m.

den skeptiske Skelleftebon kan gå med på detta... :) Relativt

"billig" åtgärd som ändå gör stor och omedelbar skillnad för

intrycket av innerstaden.

Som ni ser har jag flera förslag (målning av fasaderna,

bänkarna, träden och isbanan/lekplatsen) som ändå är

genomförbara inom en rimlig framtid. Jag tror att folk i

allmänhet är väldigt angelägna om att det sker något NU,

framför allt gällande torget. Därför tror jag stenhårt på mina

förslag; de är hyfsat billiga och behöver inte vara definitiva

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 59 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

men de skulle ändå innebära en tydlig förändring.

Sen kan man ta kulturhuset som steg 2.

613 Erik

Forsberg

614 Hans Erik

Lundmark

Överlag vill jag poängtera betydelsen av belysning. Lika viktig

som den är för stämningen inomhus så kan den göra underverk

för vår mörka utomhusmiljö. Man behöver inte begränsa sig

till vitt/gult ljus heller, lite färg gör enorm skillnad.

Ljussättningen kan lura ögat och ge intryck av en större

miljöförändring än vad som eg. är fallet.

Fram för flera kravlösa grönområden i centrum och längs

älven. Inte inbyggda områden där det ska kosta att vistas

genom att det ska vara exklusiva restauranger eller caféer

osv... Nordanåområdet är inne på rätt spår med lånefiltar och

gröna ytor!

CS

CS, KvP, RC

Grundidé

Vi måste ge stadsbilden en tydlig struktur så att man som

besökare enkelt kan orientera sig och få en tydlig känsla för

vad som är vad i centrum, även som utomstående som kommer

ny till staden.

Anslutning/placering av Botniabanans station och huvudvägars

sträckning in mot centrum har en avgörande betydelse för

stadens profil utåt sett. Som exempel kan nämnas att många

turister som idag kommer från väster inte automatiskt leds till

centrum. (80% av sommarturismen kommer från Norge).

Vilket första intryck ger vi dem idag när de kommer? Detta är

viktiga funktionella funktioner att tillgodose i planeringen

Bilturister och andra besökare skall omedelbart kunna nå ett

stort centralt placerat centrum. Där skall de så snart de anlänt

kunna få elementär service inom mycket kort gångavstånd.

Detta tillgodoses inte idag.

För E4 trafikanter finns idag ingen anslutning som ger

trafikanten känslan av att man kommit till Skellefteå centrum,

eftersom nuvarande centrum saknar goda tillfarter,

parkeringsplatser och närhet.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 60 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Med nya E4 sträckningen blir detta väldigt viktigt att

tillgodose. Det måste prioriteras högt i planeringen. Det

handlar verkligen om ”överlevnad” för Skellefteå. Vi måste se

till att det blir inbjudande att stanna till i Skellefteå.

Väl planerade till- och påfarter utgör en förutsättning för detta.

En lockande stadsbild likaså.

Skellefteå torg och köpcenter kan med ”slug” planering

verkligen få chans att ge skäl för namnet ”möjligheternas

torg”. Det ska vara stort och inrymma ett stort antal aktiviteter

som gör det till en attraktiv samlingspunkt. Ett kulturhus med

bibliotek och kulturell service skulle bidra till denna effekt.

(Luleå kulturhus, en förebild)

Viktiga inslag i ett levande centrum:

Botniabanans resecentrum, Till- och utfarter, Parkering,

Köpcentrum, Kulturhus

Marknadsplats, Caféer, Sittplatser för vila och social

kommunikation, Bio

615 Kommunmedborgare

616 Andreas

Forslund

Förslaget syftar till att bidra med en struktur till ett blivande

centrum. Utifrån en god sådan bör ett omfattande detaljarbete

ske för att tillgodose de många detaljerna

Prioritera ett trevligare torg och ett kulturhus i centrum! Bygg

"luftigt" och grönt....inga överbygdda instängda torg med tak!

Fler cykelparkeringar i centrum.

- Bygg resecentrum (buss och inför norrbotniabanan) i

anslutning till gamla tågstation och ge den åter liv. Jag gillar

verkligen Link Arkitekturs förslag på nybyggnationer på

busstorget, dvs med nytt kulturhus, buss, shopping osv, med

trappan som går över kanalgatan. Riktigt bra förslag! Dock vill

jag tillägga att om en högre del av byggnaden (enligt förslaget

som finns utlagt på norran) vid korsningen S. Järnvägsgatan -

Torggatan, ser jag helst att den delen blir högre än 6-7

våningar, varför inte lika högt som Skekrafts kopparhus?! Gör

staden "större" och mäktigare. Sudda ut de gamla gråa, trista

restriktionerna som sossarna satt upp för den här staden - Tänk

om tänk rätt!

- Förtäta innerstaden: Bebygg kvartersmark som står tom med

fula parkeringsplatser, istället för att riva befintlig bebyggelse.

Annars blir ju husbyggandet "plus minus noll" samt att vi

förlorar våra få äldre hus som vi har kvar i centrum. Bygg

gärna i trä och gärna i gammaldags stil.

- Återställ Kanalgatan till en cykelled i mittremsan, som det

var förrut (långt innan jag var född). Vips så var

cykelledsproblemet genom centrum löst. Och alla parkeringar

då? Bygg fler parkeringshus...

- Bebygg kvarter Oxen södra delen (domusparkeringen) med

kontor & bostäder. Parkering går att bygga under marken på

samma ställe.

CS

RC, KvP, CS

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 61 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

- Ser gärna att den planerade innergårdsgallerian på kv Mimer

(vid restaurang vegas) blir av. Dock är det väl en fråga för

Västerbottensfastigheter som äger tomterna...

- Om man har lyckats riva alla gamla hus i stan så skulle det

väl inte skada att riva 1(!) hus som snarare är en barrack än ett

bostadshus. Jag talar om 60-tals byggnaden på strandgatan (kv

Höken), intill det gamla handelshuset (färgtema). Det huset är

fulare än något annat hus jag har sett i någon stad någonsin.

Riv, bygg nytt och bygg snyggt - i gammal stil för att passa in

med "färgtema-huset".

- Bygg en byggnad på Kv Regulus (syftar på tomten intill

Norranhuset, just vid E4an). Där kan man bygga ett

"skrytbygge" om man så vill, vilket får staden att se mer

välskött och större ut. Återigen handlar det om att fylla ut

tomrummen som finns vilket ni förvisso syftar på i planen (bra

av er!)

- Planerna för Sörböle som en del av centrum gillar jag. Nytt

Södertorg skulle vara kul, Bockholmsgatan som huvudgata

mot Campus med fina trädplanteringar (och ny bebyggelse på

minst 1-2 tomma tomter längs vägen)

- Campusområdet ser jag gärna får ny snygg byggnad väster

om Forum-byggnaden, gärna i anslutning till varandra. Bygg

den i trä precis som Forum. (för övrigt ett riktigt snyggt

modernt hus i trä, även VUX-husen på södra delen av

campusområdet blev snyggt byggda i början av 2000-talet) Ser

gärna en "Skrytbyggnad" på campus södra del, just söder om

VUX - ut mot E4an, som norrgående folk ser när de kommer i

rondellen på sörböle.

- Jättekul att Bryggarbacken tar ny form. Blir riktigt snyggt,

bra jobbat kommunen(!) Dock vill vi nu gärna se mer

förändring med parken och älvsbrinken som det talats så

mycket om. Ser gärna att en restaurang/fik byggs i snygg

modern träarkitektur nedanför stadshuset t.ex. (T.ex.

Nordvestor fastigheters planer...)

- Ett dag- och kvällsöppet fik (åtminstone till kl 22 eller 23) i

stan vore GULD VÄRT. Finns goda exempel i Göteborg bl.a.

Folk skulle gilla detta oerhört mycket. Vill man inte gå ut på

krogen så kan man gå och ta en fika sent på kvällen i en

jättemysig miljö. Det är väl inte så mycket begärt? Inte ens för

en stad som Skellefteå...

- Vore kul med små informationsskyltar om tidigare historia i

Skellefteå centrum, t.ex. om vissa byggnader eller vad som

stod där förut. (Som i Skelleftehamn där Forum Rönnskär låtit

sätta ut skyltar över hela Skehamn med historiafakta och bilder

- jätteintressant)

- När vattenverket Aborren tas bort (för det ska det väl?!) så

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 62 (63)


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Planavdelningen

Antal idéer/förslag från FÖP Skelleftedalen: 22 st

bygg gärna ett snyggt hus i gammaldags stil med tanke på dess

närhet till Nordanå....

- Det finns en ledig tomt på kvarter Flundran som skulle kunna

bebyggas med bostadshus mot älven, gärna i trä. Dock ska väl

centrumbron byggas där men det borde inte vara omöjligt för

det...)

- I anslutning till Bryggarbacken skulle jag gärna vilja att det

sommartid finns en turistbåt, som Viktoriabåten som en gång i

tiden gick upp och ner längs Skellefteälven. Med denna (låga

båt eftersom alla broar är så låga) skulle man kunna åka för en

rimlig summa pengar, nerströms för älven ut till Skelleftehamn

(förslagsvis Gåsören eller någon annan intressant ö, eller

tillhåll man kan gå i land på). Tänk dig att sommartid åka från

centrum nerströms med en guidad tur om alla gamla

intressanta industriområden som en gång dominerade området

(så som Scharins, Björnholmens sågverk, Sävenässågen,

Örvikens massaindustri osv) med stopp t.ex. i Stackgrönnan

för de som vill stanna och ta en räkmacka. Båtlivet är nästintill

obefintligt i våran stad tyvärr, och det borde göras nånting åt

det. Om detta skulle bli en möjlighet så krävs med största

sannolikhet att Bergsbydammens slussar byggs ut också.

Dokumentnamn: 2011-09-19

Mittistan_inkommande synpunkter.doc

Sida 63 (63)


Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret

Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Tel: 0910-73 50 00

E-post: Kommunledningskontoret@skelleftea.se

Hemsida: http://www.skelleftea.se

More magazines by this user
Similar magazines