PDF 19.7 kB - New window

sol.lu.se

PDF 19.7 kB - New window

1. Identifikation och grundläggande uppgifter

1. Kurskod FRA A01

2. Kursens namn Franska: Grundkurs

3. Nivå och kod för Grundnivå G1N

kursens fördjupning i

förhållande till

examensfordringarna

4. Högskolepoäng 30

5. Beslutsuppgifter Fastställd av Kursplanegruppen för Området för humaniora

och teologi 2007-03-30

6. Ändringsuppgifter Reviderad av prodekan med ansvar för grundutbildningen vid

Området för humaniora och teologi 2011-01-26

2. Allmänna uppgifter

1. Huvudområde/n, om

tillämpligt

2. Ämne, om tillämpligt

3. Typ av kurs och dess

placering i

utbildningssystemet

Franska

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en

generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på franska och svenska.

3. Mål (jfr learning outcomes)

Efter avslutad kurs ska den studerande:

1. Kunskap och förståelse kunna beskriva huvuddragen i det franska språkets

struktur och utveckling,

kunna översiktligt beskriva franskans socio-kulturella

ställning i världen och kulturella och politiska


skillnader mellan Sverige och Frankrike,

kunna beskriva några av den franska litteraturens mest

betydande verk, författare och litterära strömningar,

2. Färdighet och förmåga kunna redogöra för huvudinnehållet och vissa detaljer i

enklare facktexter och litterära texter samt kunna

återge huvudinnehållet i talad standardfranska inom i

förväg kända områden,

kunna tala och skriva franska med sådan nivå av

lexikal och grammatisk kontroll att det i förberedda

situationer inte innebär några problem att förstå

henne/honom,

med hjälp kunna tillämpa kunskaper om några

texttypers uppbyggnad i samband med fri skriftlig

produktion,

kunna identifiera och använda några franskspråkiga

resurser för att inhämta information om fransktalande

länder, franskspråkig kultur och litteratur

kunna använda enklare grammatikböcker och lexikon

samt kunna översätta enklare prosatext från franska till


3. Värderingsförmåga och

förhållningssättsvenska

inom något område kunna ge uttryck för perspektiv på

det franska samhället och jämföra med svenska

förhållanden samt kunna ta ställning till frågor som rör

etnicitet och kulturmöten, t ex utifrån franskans

ställning som världsspråk,

kunna identifiera sitt eget behov av kunskap.

4. Kursinnehåll

1. Kortare beskrivning av

kursen och dess

innehåll samt om

kursen är indelad i

olika delar

Kursen är en grundläggande kurs i franska som ger dels

färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels

övergripande kunskaper om det franska språket, det franska

samhället och den franska litteraturen. I undervisningen ingår

utöver textläsning också datorbaserade övningar, film och

andra media.

Kursen består av följande delkurser:

1. Muntlig språkfärdighet, 10 högskolepoäng

2. Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng

3. Franska språket och dess struktur, 6 högskolepoäng

4. Franska litteraturen och litterära texter, 7 högskolepoäng

5. Undervisning och examination

1. Tillämpade former för

undervisningen, inkl.

uppgift om

obligatoriska delar

På kursen förekommer följande undervisningsformer:

föreläsningar och gruppövningar. Alla färdighetsinriktade

moment är obligatoriska.

2. Examinationsuppgifter På kursen förekommer följande examinationsformer: skriftligt

prov, muntligt prov och inlämningsuppgifter.

3. Ev. begränsningar av

antalet

examinationstillfällen

6. Betyg

1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd

eller väl godkänd.

På delkurserna ges inom ämnet franska något av betygen 1-5,

där 1 är det lägsta och 5 det högsta betyget. Betyget 1

motsvarar betyget underkänd.

2. Grund för betyg på hel

kurs

3. Möjlighet till

kompletterande ECTSbetyg

4. Ev. olika betygsskalor

För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget

godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på

hela kursen krävs betyget väl godkänd på 17 av kursens

högskolepoäng.

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande

ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till studierektor

eller motsv. senast 3 veckor efter kursstart.


på olika delar av kursen

7. Förkunskapskrav

1. Särskilda

förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 2 (Franska

steg 3), FRA B02 eller motsvarande kunskaper.

8. Litteratur

1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

9. Övrigt

1. Kursen ersätter kursen FRA201, franska, allmän kurs, 1-20 poäng.

2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt

anmälnings- och informationsmaterial.

More magazines by this user
Similar magazines