Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall ... - Avfall Sverige

avfallsverige.se

Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall ... - Avfall Sverige

1. Inledning

Såväl svensk avfallshantering i stort som förbränning av avfall har utvecklats kontinuerligt

under lång tid. Detta har medfört att avfall idag materialåtervinns och energiutvinns i

betydande omfattning med låg miljöpåverkan. Förbränning av avfall har dessutom utvecklats

till att vara en betydande del av Sveriges energiförsörjning. En stor del av denna positiva

utveckling är den lagstiftning som successivt tillkommit. Den har resulterat i ökad

källsortering, ökad materialåtervinning och minskat innehåll av föroreningar i både produkter

och avfall.

Ansvaret för kvaliteten på det avfall som kommer till avfallsförbränningsanläggningarna

ligger i första hand på avfallslämnaren. Kontroll av inkommande avfall till förbränning har

alltid förekommit och har utökats i takt med lagstiftningen och särskilda miljövillkor från EU

och svenska myndigheter.

Syftet med denna rapport är att redovisa de kontrollfunktioner och rutiner som idag finns vid

svenska anläggningar för förbränning av avfall. Kontrollsystemet omfattar såväl rutiner innan

avfallet kommer till anläggningarna som vid själva mottagningen. Vidare är rapportens syfte

att redovisa förslag till rutiner för att åstadkomma förbättringar och därmed minimera riskerna

att få in avfall som innehåller farligt avfall eller är olämpligt att förbränna. Rapporten ska ge

respektive anläggning möjlighet att välja bland de föreslagna rutinerna utifrån rådande

förhållanden och olika behov.

För anläggningar med relativt likartade avfallsleveranser är en mottagningskontroll av

betydligt mindre omfattning fullt tillräcklig. Medan för anläggningar med en med ett stort

upptagningsområde och ett flertal entreprenörer behövs en mer omfattande

mottagningskontroll. Anledningen är den ökade risken att avfallet innehåller material och

föremål som strider mot anvisningar om vad avfallet får innehålla.

Rapporten börjar med att presentera utvecklingen som lett fram till det avfall som idag är ett

bra bränsle för avfallsförbränningsanläggningarna. Lagstiftning, utveckling, utbildning och

information har medverkat till att minimera innehållet av farligt avfall samt avfall som är

olämpligt att förbränna i det avfall som förbränns. Rapporten presenterar vidare

kontrollsystemen på befintliga anläggningar samt förslag till rutiner för utveckling av

befintliga kontrollsystem. Avslutningsvis presenteras ett kapitel om provtagning,

provberedning och analysering.

2. Utvecklingen till ett bättre avfallsbränsle

2.1 Historik och bakgrund

I mitten av 80-talet uppmärksammandes förekomsten av farliga ämnen i rökgaserna från

avfallsförbränning. Detta ledde till att utsläppskraven skärptes. En fortsatt skärpning samt en

allt effektivare förbränning och reningsteknik har resulterat i att utsläppen reducerats med en

faktor 100 till 1 000 per ton förbränt avfall under denna tid. Utsläppen av föroreningarna

kopplades främst till innehållet av farliga ämnen i det inkommande avfallet. Bland annat

5

More magazines by this user
Similar magazines