Säkerhetsdatablad (MSDS) (377.1 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (377.1 KB - pdf) - Jula

OXYTURBO MAXY Sida 1 av 5

SÄKERHETSDATABLAD

OXYTURBO MAXY

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 29.03.2010

Produktnamn

OXYTURBO MAXY

Artikelnr. 218531

Funktion

Svetsgas Gasflaska 350 g, 610 ml.

Flaska med gängad ventil enl EN417.

Ej påfyllningsbar gastub.

Produktgrupp

Gaser

Distributör

Företagets namn

Jula AB

Postadress Box 363

Postnr. 532 24

Postort

Skara

Land

Sverige

Telefon 0511-246 00

Fax 0511 246 21

E-post

chem@jula.com

Webbadress

http://www.jula.se

Kontaktperson

Erik Svedén

Utarbetat av

Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder.

Nödtelefon

Giftinformationscentralen:112 begär giftinformation

2. Farliga egenskaper

Klassificering enligt 67/548/EEC eller

1999/45/EC

Beskrivning av risk

F+; R12

Hälsa: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig. Vätskan kan orsaka

köldskador. Höga halter gas kan orsaka kvävning. Kvävning kan inträffa utan

förvarning.

Miljö: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Brand och explosion: Extremt brandfarlig gas, är flytande men övergår till

gasfas.

Stor brand- och explosionsrisk vid utsläpp. Ångorna är tyngre än luft och

sprider sig längs marken. Kan antändas långt från källan.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll

Butan CAS-nr.: 106-97-8

F+; R12 60 %

EG-nr.: 203-448-7

Indexnr.: 601-004-00-0

petroleumgaser, flytande CAS-nr.: 68476-85-7

F+; R12 40 %

EG-nr.: 270-704-2

propen (ingår i petroleumgaser) CAS-nr.: 115-07-1

F+; R12 ~ 28 %

EG-nr.: 204-062-1

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne =


OXYTURBO MAXY Sida 2 av 5

Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas

om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,

ppm, vikt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi =

Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =

Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

Ämneskommentarer

< 0,1% 1,3 butadien. Detta innebär att ämnena varken är cancerframkallande

eller kan ge ärftliga genetiska skador.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

Andra upplysningar

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Höga halter kan orsaka kvävning. Kvävning kan inträffa utan förvarning.

Symtom kan inkludera förlamning och/eller medvetslöshet. Låga halter kan ge

sövande effekt med symtom som huvudvärk, yrsel och illamående.

Flytta genast den skadade till frisk luft. Håll den skadade varm och i vila.

Kontakta omedelbart läkare! Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.

Vid köldskada: Tag inte av kläderna. Skölj med mycket ljummet vatten.

Transport till sjukhus, fortsätt skölja under transporten.

Nedstänkta kläder utgör brandfara och bör översköljas med vatten innan de

avlägsnas. Förorenade kläder måste tvättas innan de används igen.

Vid köldskada: Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Håll

ögonen vidöppna. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.Tag med

säkerhetsdatabladet.

Mindre sannolikt. Kontakta läkare i osäkra fall.

Pulver, kolsyra (CO2), vattendimma, alkoholresistent skum.

Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att behållare kan sprängas.

Gasen kan bilda explosiva blandningar med luft, särskilt i trånga utrymmen

eller inuti tömda icke avgasade behållare.

Vid brand kan giftiga gaser (kolmonoxid) bildas.

Använd andningsapparat vid släckningsarbete.

Vid gasläcka, försök stoppa utflödet om det kan ske utan risk. Kyl behållarna

med vatten från skyddad plats. Släck inte brinnande gasutsläpp, om det inte

är absolut nödvändigt - risk för explosiv återtändning. Släck om möjligt alla

flammor i närheten av gasflaskorna.

Allmänna åtgärder Vid större utsläpp kontakta räddningstjänst, tel 112.

Personliga skyddsåtgärder

Utrym området. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.

Använd andningsapparat med lufttuber inom riskområdet tills man är säker på

att faran är över. Sörj för god ventilation.

Miljöskyddsåtgärder

Försök att stoppa gasläckan, om detta kan ske utan risk. Förhindra att gasen

kommer ut i avlopp, källare och gropar eller på andra ställen där gas kan

ansamlas.

Metoder för rengöring

Ventilera området. Tomma behållare samlas upp och lämnas för destruktion

enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Hantering

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förhindra gnistbildning till följd av

statisk elektricitet. Använd enbart korrekt specificerad utrustning som är lämplig

för denna gas, dess tryck och temperatur. Kontakta leverantören vid

osäkerhet.

Läs etiketten (se avsnitt 15) före användandet.

Gasen är tyngre än luft. Kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

Sörj för tillräcklig ventilation.


OXYTURBO MAXY Sida 3 av 5

Lagring Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°

C. Förvaras i ett välventilerat utrymme. Förvaras brandsäkert. Förvaras avskilt

från: Oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen. Gasflaskorna skall

skyddas mot stötar och slag. De skall förvaras så att de inte kan välta.

Andra upplysningar

Bekeakta gällande regler för hantering och lagring av brandfarliga gaser, se

referenser under avsnitt 15.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Hygieniska gränsvärden

Ämne Identifiering Värde Norm år

propen (ingår i petroleumgaser) CAS-nr.: 115-07-1

EG-nr.: 204-062-1

NGV: 500 ppm

NGV: 900 mg/m³

2007

Exponeringskontroll

Begränsning av exponeringen på

arbetsplatsen

Andningsskydd

Handskydd

Ögonskydd

Andra upplysningar

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i

samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Vid otillräcklig ventilation: Andningsskydd med friskluftstillförsel.

Använd handskar som är lämpliga för arbetet.

Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm anpassade till arbetet.

Isolera och tvätta förorenade kläder (brandrisk) innan de används igen.

Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker

kan leda till andra krav.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Gas i flytande form, under tryck.

Lukt

Karaktäristisk.

Färg

Färglös. Ger dimma vid kontakt med fuktig luft.

Löslighet i vatten

Icke eller något blandbar.

Ångdensitet Värde: > 1

Kommentarer, Ångdensitet Luft = 1

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer, Fysiska och kemiska

egenskaper

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Stabilitet

Andra upplysningar

11. Toxikologisk information

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Sensibilisering

Gasen är tyngre än luft. Kan ansamlas i slutna utrymmen, speciellt vid eller

under marknivå.

Upphettning av behållare.

Oxidationsmedel.

Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO2).

Produkten är stabil vid angivna lagrings- och hanteringsinstruktioner.

Kan bilda explosiva blandningar med luft, stor brand- och explosionsfara.

Höga halter kan orsaka kvävning. Kvävning kan inträffa utan förvarning.

Symtom kan inkludera förlamning och/eller medvetslöshet. Låga halter kan ge

sövande effekt med symtom som huvudvärk, yrsel och illamående. Kan även

ge andnöd och hjärtarytmi.

Vid kylpåverkan (kontakt med vätska): rodnad, smärta och risk för allvarliga

förfrysningsskador.

Vid kylpåverkan (kontakt med vätska): rodnad, smärta och synförsämring.

Mindre sannolikt pga produktens förpackning.

Produkten är inte klassificerad som allergiframkallande.


OXYTURBO MAXY Sida 4 av 5

Cancerframkallande egenskaper

12. Ekologisk information

Övriga miljöupplysningar

Ekotoxicitet

Rörlighet

Produkten är inte klassificerad som cancerframkallande.

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Produkten avdunstar.

13. Avfallshantering

EWC-kod

Förpackningen är klassificerad som

farligt avfall

Specificera lämpliga metoder för

avfallshantering

Andra upplysningar

EWC: 160504 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga

ämnen

Nej

Töm ej gastuben direkt ut i luften. Får inte heller tömmas så att det finns risk

för att explosiva blandningar med luft bildas eller att gas ansamlas. Vid

nödläge kan gaserna förbrännas om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Gasflaskorna måste vara helt tömda ("pystomma") före avfallshantering.

Får ej punkteras eller brännas - gäller även tömd behållare.

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Koden för avfall (EWC-kod) är

vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om

användningsområdet avviker.

Ej påfyllningsbar gastub.

14. Transportinformation

Produktnamn (nationellt)

Farligt gods ADR

Farligt gods RID

Farligt gods IMDG

ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS

Status: Ja

UN-nr.: 2037

Klass: 2.1

Transportbenämning: ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS

Annan relevant information.: Utgör begränsad mängd. LQ2: 1L.

Status: Ja

UN-nr.: 2037

Klass: 2.1

Transportbenämning: ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS

Status: Ja

UN-nr.: 2037

Klass: 2.1

EmS: F-D, S-U

Transportbenämning: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS

CARTRIDGES)

Annan relevant information.: Limited Quantity: 1L.

Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 2037

Klass: 2.1

Annan relevant information.: Flygtransport förbjuden

Annan relevant information.

Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten.

Vid transport skall gasflaskorna vara fastspända.

15. Gällande föreskrifter

Farosymbol

EC-etikett

Nej


OXYTURBO MAXY Sida 5 av 5

R-fraser

S-fraser

Referenser (lagar/förordningar)

R12 Extremt brandfarligt.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Oxyturbo Maxy gasflaska 350g, 610 ml, 7/16LH. Engångstub, passar till

Turboset 90, Brinntid ca 3,3 tim. Högeffektiv gasblandning för svetsning,

lödning & skärning upp till 3050°C. Engångsflaska avsedd att endast

användas tillsammans med OxyTurbo svetsutrustning. Följ instruktionerna som

medföljer. Denna behållare överensstämmer med BS EN 147. Byte av flaskan:

Utför bytet i väl ventilerat utrymme, fritt från gnistor. Stäng ventilen och

skruva av regulatorn från flaskan. Ersätt anslutningstätningen om den är

skadad eller borta. Undvik att dra snett på gängorna då gnistor kan uppstå.

Dra fast ventilen ordentligt för hand. Vid användande skall flaskan stå upprätt.

VARNING! ÅTERFYLL INTE FLASKAN UNDER TRYCK!

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C.

Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot

öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskiljt från antändningskällor –

Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Släng tomflaska på säkert ställe,

förslagsvis en sopcontainer avsedd för detta ändamål. Flygtransport av flaskan

förbjuden

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska

produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006.

Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och förpackningar, bilaga

VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare

Annex 1 till direktiv 67/548/EEG).

Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH),

Bilaga II: Säkerhetsdatablad.

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser, AFS 1997:7.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor, AFS 2001:4.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot

luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från

07.08.2007.

Avfallsförordning, SFS 2001:1063.

ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3)

Förordning (1999:382) om åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)

SÄIFS 1998:7, Sprängämnesinspektionens föreskrifter in brandfarlig gas i lös

behållare. Med ändring enl SÄIFS 2000:3.

SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid

hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

SÄIFS 1995:3 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om tillstånd till

hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

16. Annan information

Förteckning över relevanta R-fraser

(avsnitt 2 och 3),

Viktiga källor vid utarbetandet av

säkerhetsdatablad

Kvalitetssäkring av informationen

Ansvarig för säkerhetsdatablad

R12 Extremt brandfarligt.

Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 19.07.2007

Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknolgisk Institutt as, Norge,

som är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2000.

Jula AB

More magazines by this user
Similar magazines