Regional överenskommelse för Skåne lan om ... - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Regional överenskommelse för Skåne lan om ... - Länsstyrelserna

P

Migrationsverker

Regional överenskommelse för Skåne lan om samverkan

kring utveckling av introduktionen for asylsökande,

flyktingar och andra invandrare

Reviderad i maj 2008

Parter

Arbetsfinnedlingen, F6r&ingsktissari, Kommdorbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län,

Malmö hogskola, Migrationsverket och Region She

i samverkan med repmentanter för de

fyA geografiska kommunniitverken i Skhe.

Migrationsverkets senaste prognos för flykttingmottagandet 2008 är a# cirka 25 000 personer

kommer au khOv8 introduktion och mottagande i kommunerna Det innebk ett fortsatt h6gt

flyktingmottagande aven om prognosen sjunkit sedan forn prognostillfäilet d4 bedömningen

var ett behov av drygt 33 000 introduktionsplatser.

För åren 2008 och 2009 har Migrationsverket överenskommet se med 265 kommuner om

mottaganda av flyktingar och dra skyddsbehövande. I Skåne har 27 av 33 kommuner avhi

om fl yktingmottagande, Det kommumala flyktingmottagandat i riket 2007 uppgick till cirka

23 000 personer varav 3 033 mottogs i Skåne. Ca 25 procent fick hjäip med au ordna

introduk~ionsplats och 75 procent bosatte sig pil egen hand.


Grön: Kommuner med avtal om flyktingmottagande

Gul: Kommuner utan avtal om flyktingmottagande

Siffran anger mottagandet under 2007

She har haft en oerhort bra arbetsmarknad de seraaste h. 2006 likade de lediga platserna

med 53 procent jtimfirt med het innan och 2007 med 26 procent. I mars i hr minskade de

lediga platserna med 28 procent, men det är en utplaning fran en myckel hllg nivk

Bilden av arbetsmarhden i de sex sydligaste Iiinen (Skåne, Blekinge, Kdmar, Kronoberg,

Halland och JiinkETping) tir ocksa positiv. Antalet arbetsldsa har minskat i samtliga Itin sedan

2006 och arbetslosheten var i snitt i mars i år 2,4 pramt.

De senaste hns starka efterhågan på arbetskraft i Skåne har medfört yrkesbrist inom flera

omrhim. Det ar svart att göra en generell beddrnning av huruvida de nyanltindas utbildning

och arbetslivserfarenhet motsvarar de kompetenskroiv arbetsgivarna staller. I många fall kriivs

omfattande utbildnings- och matchningsarbete.


Inom artxtsrnnrknadspoliti ken 2r det kommande generat ionssbi flet pA ptid av stom

pensionsavgbngar en Atetkommande punkt. Jam fort nicd hela landct har Skfinc en positiv

kf01 kni ngm tveckling p g a inflyttning frAn 8vriga Svcrigc och Envandring f& andra llnder.

Uget pli den Skhnska bostadsmarhaden ar kritiskt och med nbgot undantag upplever d la

kornmuncr bostadsbrist, sankili i slorsiaderna, vilket @verkar ftirutsiittningarna för

mottagande.

t)vtrenskornniclscn utgtir en plattform fBr regionalt stlki till ett samordnat utvecklingsarbete

Over LomrnungrJnscma i SkBnt lan. Med introduktion mcnar partcsna tidiga och idividucf lt

anpassadc intcgrationsfrtlmjande insatser @r asylsökande, flyktingar och andra nyanlanda

invandrare.

Syftet med introdiiktionsinsatscr 0r att underlatta dels fiï enskilda att ctablcra sig d an

iitanfirskap och Idngvarigt hidragsbemende minskar och dels f&t samhallet fClf att battre

kunna ta tillvara karnpetcns som rörvarvats utomlands. Sy flca mcd dvcrcnskornrnelsen ör att

kraftsamla och samordna I*ets resurnr fir alt siadja introduktionsarbctet i SkBne. htta @r

att den eriski Ides etablering i satnhflllet ska pkkyndas, friimst genom ett iidigare intrtidc i

arktslivet.

MAlppptn Gr dma ovmnskornrncfse Hr ftimst akttirer i Skhne som dirck t c1 ler indirckt

kan pilverh asyl&kadcs, flyktingan och andra invandrares etablering i samhtll\et.

Efiktiva introduktionsinsatser finitsiitter samverkan pA shdl lokal som regional nivil.

Parterna sr Bvercns om att uppmArksamma de lokala skillnaderna I flimtsattningar @r

intmduk~ion som finns i SkAne.

Utvcc klingsarbeict syftar y iierst till att vidga arbetsrnarknadcn genom att skapa cn stlirrc wli

mcm di ffcrcntierad meny av kompetensh6jandc insatser @r den nyanlande dn vad som finns i

dcn cnskilda kommunen. Samtidigt sy nar utvccklingsarhetet iill att öka effektcn av olika

insatser kring den enskilde. Sarnvcrkan bthbvs fbr ntt kunna skapa ett bra utbud av arbetc,

praklj k, utbildning, rehabilitering d i aiidsa insatser som kan behövas för cn snabbare

etablering i Sverige.

Ett Uvergripande arisvar som grund fEir denna örercnskornmelse ar att gcmensanit verka flir

det integralionspoliiiiska malet art frtirnja Sika ~ttighctcr, skyldighetcr och mdjlighcter fUr alla

oavsett ctnisk och kulturell bakgrund. Detia inncbdr ockstf att fixbygga och motverka etnisk

wh religiös diskriminering, frthlingsfientlighct och rasism.

Dcnna regionala samvcrkan~verenskommelse ilir Skhne lan utgk ifdn de uppdrag

mpcktivc prtcr har i rcgleringsbrcv, fdrordning eller liknande, och sam genom samverkan

gcr parterna Skade mfij l igheret att dka effekten av intduklionsinsatserna genom bra

samordning och cn tyd1 ig koppling till de1 horisontella miilet "intcgratian" i de regionala

utvecklings- och tillvfitprogramrnen.

S ki Il naderna i insatser mellan kvinnor och man, flickor och pojkar med zitl!h-isk bakgrund ar

pbtagl iga i integraiionsarbetet. Parterna SIr övcrcns om att drskilt uppmArksnmrna

genusperspektivet i utvecklingen av int roduktlonen.


Det regionala perspektivet i denna ';amvcrkansisvmnskorn~c1~~ kommer &kilt att

fokuscm inom omrhde arbete, hOll~a, spdk och bostad, Dt rcgjonala parterna har

ogoniscrat samverkan genom att under 2008 etablera cn Strategisk samverkaiisgrupp pil

hossta chefsnivt5 som Icdcr dct stratcgiskn arbetet mh en bcmdningsgnipp pA

mcllanchcfsnivb.

Dc regionala parterna ska verka ar att lokala och interkorninunala ~vcïcnskomelser thffas i

Skdncs kommuner i ,9yftc att underlätia samverkan i introdiiktionsarbetet. Dc lokoln

övercnskommel scma ska bygga pb ett individuaf isetafide arbetsiitt mr att asylsijkande,

flyktingar och ondra invaridran tidigt ska r15 individuellt anpassade stOdin.w~~cr utifdn en

samordnad planering i dialog md den enski ldc.

De lokala överenskommelserna bör beskiivn mrdelning av ansvar, uppgifter och finansiering

och vara kopplade till parkrnits rcspcktive verksamhctsplaneririg Bcs.~nutorn bör dct klargoras

liur dc lokala övertnskornrnelscrna ska filjas upp.

Lflnsstyrclsen lir de regionala pafiesnas kontaktorgan för st&i vid framtagande av lokala och

interkommunala övcrcnskomrnelstï. Unsstyrclscn mdverkar till att i ni ticra arbetet med air ta

fram lokala flverenskommclscr.

Uncts arbetsfElmedl ingar tar ini tiatjv till att de tillsammans med lanets kommuner,

Försiikringskassa, Migrationsverkers mottagningsenhcier i Skbc. Region SkAnc och ev andra

lokala ak t8mr ansvarnr fils att lokala liverenskoniinelser arbetas fram.

Regionalt arbetc

Regionala partcrna #r overens om att siödjo mh underlat ta det lokala introdiikt ionsarbetet

genom

att bidm till kartlaggn ing, analys acli beskrivning av de problem och rnfljl ighetcr som finns i

SkPine pA integrationsomddct i stort wli inom intmduktionsvcrksrimhetcn i synnerhet

at t ly Ra fdgor till samverkansdelegat ionen och rcgeringcn

att verka mr resurssamordning i det regionala utvccklingsarhcict uti frfin en helhetssyn

att bidra till Iokal kornpctciis- ~nctd- och AtgitrdsutvcckIing och saniordna strategisk

forskning

an bidra till att effekterna av olika introduktisnsinsatwr utvMeras

att skapa fhbi!itningar fBr att nya allianser bildas. SAdana allimser ska baseras pb

gemensamma utvmk 1 ingsbehov.

att i3rankra bcslut i respektive: organisalion


att firntorn Ibpandc kontakter motas minst en g8ng pr halvdr i den simtegiska

samverkansgnrppcn. Unsstyrclsen #r sammankallande och ulfomar i sanidd med

kmlninigs- och verkst%llighet(igmppen en plan fdr det Arliga atbctct at t ut ifrh sina respektive

rollcr som arbetsgivarn vcrka i linje med överenskomrnelscn,

Fokusomrhde Arbete

Friimjo en snabb och effektiv etablering av nyanlaiida p4 arlx!smarknadcn gcnom ett aktivt

fnmedlingsarkic. Arht sfirmedlingcn lir samordnande, stMjandt och pidiivande gentemot

andra befidn parter i det ta arbetc.

Mtda Wcr utvecklar mctodes mr att tidigt i p m m vägEtda i val av yrke utifrdii ett

arbctsrnarknadspempektiv samt utvecklar metoder mr att snabbare kunna mrsc arhctsgivare

d arbetskraft sarskilt i bristyrken.

1 . Validering

Bygga cii regional plat!fom far valideti ng. Kommunfisbtmdet Skdne JKFSK) kallar berllrdn

iiitrcs~nters Gretrhdart till mtrtc mr att se om det finns intresx och nioj ligheter att bygga cii

tcgional plattforn.

Hvvudanmnrig: KFSK.

I samverkan med: S kams kommuner, Arktsfirmsdlingen, Rcgion S kilne, ngringslivet,

iMalrnö hogskola.

Siart: HBstcn 2008.

2. Tidigt inträde pA arbtzsrnarknaderi

Arbcts~rmdlingen och Migmtiomvcrkct ska utvcckla struktiiïier flir tidig kartytiggning sv de

asylsökande och de arbe!&bndc som crhhllit upl>eh&ilstilIstAnd. I)e ska s!ikerst3lla att

arbctsflirmcdlingen kan erbjuda service t cx jobbcoacluiing, Kystiutsjlobb, Incs~cgsjobb, Prova-

@-platser, ark~smstrknadsutbildning mni SA snabbt .;om rnOjligt s& att de asy Isökandec

tidigare trader in pll atbctsmarknaden.

I-!uvlrdansvarig: Arbctsfilrmcdl i ngen.

I samverkan med: M igrationsvcrket.

Start: Hösten 2008, slutfBn hösten 2009.

3. Ffirsliksverksamhctcn @r nyanlrnda invandrare (m1)

Arktsflfrmdlingen ska implcrncntera och utveckla de lyckadc metoderna fibn FN1 och

anvflnda dessa p& de nyanlhda ,mm har erfarenhet ochkl lcr uthi ldning inom ett spcci fi kt ,

yrkecorntildc. Deltagam ska efter genomghngen arbctsmcrknadspolit isk bed8mning kunna &

ett arkte omgacnde.

Huvudansvarig: Plïktsf(lmadl ingen.

Start: juli 2008 och fortgiiende.

4. Intdriktionsers~itnirig

Erdttningen till de nyanlbda ixhbvcr bli d Iönell k som mbj ligt för att skapa incitament för

gruppen att tidigaeliigga sitt inti+ldc pil arbeismarknaden. Interkommunal dialog och

infurande av iniroduk tionscrsaitning istillet Mr firsOrjningsst6d.

Huvudansvarig: Skdnes kommuner och Ltlnsstyrclscn

5

More magazines by this user
Similar magazines