Informationsfolder om Kalkning och försurning - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Informationsfolder om Kalkning och försurning - Länsstyrelserna

Kalkning och försurning

i Jönköpings län


orsaken till försurning

Försurning är Jönköpings läns största miljöproblem.

Värst drabbade är länets västra och södra delar. Med

försurning menas att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag

sjunker och blir lägre än vad som är naturligt. pH

är ett mått på hur surt vattnet är.

Försurning beror till stor del på utsläpp av svavel- och

kväveoxid. Dessa gaser kommer från förbränning av kol

och olja samt från bilarnas avgaser. Gaserna löser sig i

vattenånga och bildar syror som sedan regnar ner till

marken. Jönköpings län är extra känsligt för försurning,

eftersom berggrunden i stora delar av länet är dålig på

att neutralisera det sura regnet.

Cirka 90 procent av utsläppen kommer från utlandet,

varav en stor andel kommer från sjöfarten. För att bli

av med det sura regnet i Sverige räcker det därför inte

att vi själva minskar våra utsläpp, utan våra grannländer

måste också minska sina utsläpp av svavel och kväve.

2.


känsliga arter försvinner

Försurningen leder till att antalet växt- och djurarter

minskar. Arter som flodkräfta, flodpärlmussla, mört och

öring är direkt känsliga mot de höga aluminiumhalter

som surt vatten medför. Andra arter som fiskgjuse

och gädda, drabbas indirekt av försurningen när födan

försvinner eller minskar.

3.


kalkning mot försurning

Kalkning motverkar de negativa följderna som

försurningen har i sjöar och vattendrag. Målsättningen

är att höja det sura pH-värdet för att bevara eller

återskapa det naturliga växt och djurlivet. Jönköpings

län behöver stora kalkningsinsatser och idag åtgärdas

cirka 700 sjöar och 150 mil vattendrag.

Kalkning sker i alla kommuner i länet utom i Tranås,

Aneby och Mullsjö. Länsstyrelsen, i nära samarbete med

kommunerna, ansvarar för kalkningsverksamheten.

Länsstyrelsen planerar, följer upp och utvärderar

arbetet. Kommunerna ansvarar för detaljplaner och

upphandlar entreprenörer som utför själva kalkningen.

4.


olika sätt att kalka

Det finns olika sätt att kalka sjöar och vattendrag.

Våtmarkskalkning är idag den vanligaste kalkningsmetoden

i länet. Kalkningen sker vid vattendrag eller i

områden med enbart små sjöar. Den kalkade våtmarken

fungerar som ett filter för surt vatten. När det regnar

sipprar kalk ut till vattendrag eller sjöar. För att sprida

kalken används helikopter och den största delen av

kalkningen sker på hösten.

Sjökalkning innebär att kalken sprids från båt i

främst stora sjöar eller från helikopter i mindre sjöar.

Kalkningen sker oftast på hösten, för att inte störa

djurlivet och för att vintern ofta är den suraste perioden.

5.


Musselinventering. Illustration: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

kalkningen följs upp

För att ta reda på om kalkningen fungerar och att rätt

mängd kalk hamnar där det ska, görs en stor uppföljning

av kalkningens effekter. Det innebär att Länsstyrelsen

och kommunen regelbundet tar vattenprover, provfiskar

fisk och kräftor, tar prover på bottenlevande

smådjur samt inventerar flodpärlmusslor.

6.


kalkning ger bra resultat

Mätningar visar att det sura nedfallet har minskat

mycket de senaste åren. Trots detta är problemet med

försurning inte löst. De sura ämnena finns nämligen

kvar i mark och vatten under en lång tid framöver.

Kalkning, som i dagsläget är den enda metod som finns

för att motverka försurning, är en sorts ”konstgjord

andning” och löser inte själva orsaken till försurningen.

Tack vare återkommande kalkning finns det nu liv i

sjöar och vattendrag, där fiskar tidigare var försvunna

eller hade svårt att föröka sig.

biologisk återställning

I många fall räcker det inte med att enbart höja pHvärdet

för att en sjö eller ett vattendrag ska få tillbaka

de växter och djur som fanns innan försurningen. Det

kan även behövas så kallad biologisk återställning. Det

kan innebära att man öppnar vandringsvägar för fisk

eller återställer vattenmiljöer. Ibland är inte ens sådana

insatser tillräckliga. Då måste utslagna arter som till

exempel flodkräfta, öring och mört, sättas ut i sjön eller

vattendraget på nytt.

7.


För mer information kontakta Länsstyrelsen eller din kommun.

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hamngatan 4

551 86 Jönköping

Telefon: 036-39 50 00

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jonkoping

© Producerad av Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010. Upplaga: 500 ex. Tryckeri: Tabergs tryckeri AB

More magazines by this user
Similar magazines