Per-Olof Hallin - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Per-Olof Hallin - Länsstyrelserna

Stadens bränder och sociala

förändringsprocesser

Per-Olof Hallin

Urbana studier, Malmö högskola

Länsstyrelsen Stockholms län 130614


Per-olof.hallin@mah.se


Varför studera anlagda bränder?

Per-olof.hallin@mah.se


En utgångspunkt:

Globala strukturförändringar leder till ökad välfärd för

vissa men också till marginalisering och social

otrygghet för andra. Välfärdssystemen förändras.

En förändrad arbetsmarknad:

• Utbildning

• Flexibilitet

• Kompetensutveckling

• Kontakter och nätverk

Högre trösklar!

Förändrade sociala förhållanden:

• Ökade inkomst- och

förmögenhetsskillnader

• Prekariat

• NEET – Not in Employment,

Education or Training

Per-olof.hallin@mah.se


Per-olof.hallin@mah.se


Per-olof.hallin@mah.se


Skadegörelse 2011

Bränder 2007-2011

Källa: Gerell 2013

Per-olof.hallin@mah.se


Konflikter 2007-2012

Mest utsatta skolor

Per-olof.hallin@mah.se


Per-olof.hallin@mah.se


Vad vet vi?

• Bostadsområden med utsatta livsvillkor

• Procentuellt liten grupp individer – tonårspojkar och unga män

• En del straffade för mindre brott

• Frustration, skam, brist på erkännande

• Starka aggressioner mot polisen

• Mer omfattande händelser efter ifrågasatta polisingripanden

• Spännande, roligt, känsla av makt

• Samspel med media – tillfällig offentlighet

• Från spontana händelser till utvecklad konfliktpraktik

• Spridningseffekter

• Få boende ingriper

Per-olof.hallin@mah.se


Index levnadsförhållanden

Index av sociala stressorer och anlagda bränder

Delområden, Malmö 2000-2008

5

4

3

N = 98, r = 0,801, p < .01.

2

1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Anlagda bränder per 1 000 invånare, 2000-2008


Vad vet vi?

• Bostadsområden med utsatta livsvillkor

• Procentuellt liten grupp individer – tonårspojkar och unga män

• En del straffade för mindre brott eller kända av polis, socialtjänst

• Frustration, skam, brist på erkännande

• Starka aggressioner mot polisen

• Mer omfattande händelser efter ifrågasatta polisingripanden

• Spännande, roligt, känsla av makt

• Samspel med media – tillfällig offentlighet

• Från spontana händelser till utvecklad konfliktpraktik

• Spridningseffekter

• Få boende ingriper

Per-olof.hallin@mah.se


Att förstå grannskap med utsatta livsvillkor

Olika maktordningar

Grannskap och

boende

Informell

ordningsmakt

Olika anpassningsstrategier

Oklara sociala

kontrakt

-Dåliga socio-materiella

levnadsvillkor

-Social/territoriell stigmatisering

-Osäkra utvecklingsmöjligheter

-Stark alienation

- Social stress

- Hög omflyttning

- Social (o)ordning

- Oklar social kontroll

- Oklar kollektiv förmåga

Fastighetsägare

Kortsiktig

investering

Polis

Socialtjänst

Föreningsliv

Civilsamhälle

Stor grupp ungdomar

RTJ

Riskgrupp tonårspojkar, unga män

NEETs – 13-30%

Skola

m.fl.

Mindre grupp drivande

tonårspojkar, unga män

Oklara

arbetsformer

Avsaknad av

gemensam

strategi

Konfliktfält

Myndighetssektor

Formell ordningsmakt

Andra aktörer

Per-olof.hallin@mah.se


Viktiga faktorer för

framgång

• Barn och ungdomar är nyckelgrupper

• Skola och lärande prioriteras

• Identifiera och stödja barn och ungdomar med riskbeteende

• Sociala nätverk, socialt kapital och kollektiv förmåga kan stärkas även i utsatta

områden

• Grannskap och närmiljöer viktiga

• Eldsjälar centrala men sårbara. Behöver långsiktigt stöd

• Gemensamt ansvar (ex. självförvaltning) kan ge högre social sammanhållning

• Stöd till lokala föreningar och lokala initiativ – stärkt civilsamhälle

• Samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränser

• Långsiktig fastighetsförvaltning


Tack!

per-olof.hallin@mah.se

More magazines by this user
Similar magazines