Nr 3-2013 - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Nr 3-2013 - Länsstyrelserna

Landsbygd

i Kronoberg

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 sid. 1-2

Ledare nr 3, 2013 sid. 2

Besök din Landsbygdshandel sid. 3

SM i mathantverk och Saerimnermässa sid. 4-5

Livsmedelsföretagare i primärproduktionen sid. 5

Aktiviteter sommaren 2013 sid. 6-8

Nr 3 Juni 2013

Landsbygdsprogrammet

2014-

2020

Nu börjar förberedelserna.

Med anledning av att nästa period i

landsbygdsprogrammet börjar närma

sig har arbetet med att utforma detta

på regional nivå satt fart ordentligt.

Den 22 maj hölls ett utökat partnerskapsmöte

på residenset i Växjö där

fokus låg på att göra en SWOTanalys

av Kronobergs län. Denna

SWOT-analys ska ligga till grund

för det fortsatta arbetet med att utveckla

regionala handlingsplaner.

Forskning på landsbygden

Mötet inleddes av landshövding

Kristina Alsér. I sin inledning pratade

hon om att det verkar som att

pendeln håller på att svänga till fördel

för landsbygden när det gäller

attityder till vad vi gör och hur vi

lever. Hon betonade betydelsen av

forskning som är kopplad till landsbygden.

Linnéuniversitetet presenterade

konkreta exempel på när samarbetet

mellan forskning och landsbygd

gett väldigt intressanta resultat

och mer långtgående effekter än vad

som förväntats. Kampradstiftelsen

lyftes fram som en möjlighet för att

utveckla denna typ av forskning.

Lägesrapport

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och

de två Leaderområdena gav lägesrapporter

som visade att utnyttjandegraden

av stöden i nuvarande

landsbygdsprogram har varit generellt

hög. Samtidigt kan det vara

svårt att värdera nyttan av dessa

insatser i ett större perspektiv. Slut-

satsen var att nyttan är betydligt

högre än de siffror som står i budgeten.

SWOT-workshop

Representanter från olika myndigheter

och organisationer deltog i

workshops och många olika perspektiv

på den framtida landsbygdsutvecklingen

framkom.

Det nya landsbygdsprogrammet

2014-2020 kommer att bygga på sex

olika prioriteringar och partnerskapet

analyserade länets styrkor, svagheter,

möjligheter och hot utifrån var

och en av dessa prioriteringar. Diskussionerna

var livliga och tack vare

den breda representationen från

olika aktörer på landsbygden belystes

väldigt många infallsvinklar. Det

som en grupp såg som en svaghet

kunde i något fall nästa grupp vända

till en styrka, beroende på olika bakgrunder

och erfarenheter.

I skrivande stund har inte allt

material sammanställts och analyserats.

Vi vill ändå presentera ett axplock

av de tankar och frågeställningar

som togs upp i grupparbetet.

Prioritering 1 handlar om att främja

kunskapsöverföring och innovation.

Diskussionerna där handlade mycket

om attityder till kunskap och innovation,

vikten av nätverk och mötesplatser

där företagare och forskare

kan utbyta erfarenheter och knyta

kontakter. Även bredband diskuterades

och dess betydelse för kompetensutveckling

av småföretagare

som har ont om tid. Denna första

prioritering ska genomsyra de andra

och kopplingen mellan de olika prioriteringarna

och kunskap och innovation

märktes tydligt. Diskussionerna

i alla grupper kom att på något

sätt behandla detta.

Prioritering 2 fokuserar på ökad

konkurrenskraft inom alla typer av

jordbruk. Här handlade diskussionerna

bland annat om hur lantbruken i

länet allt mer följer två olika spår –

stordrift eller diversifiering/småskalig

produktion. Begränsande för

branschens expansion är bland annat

vildsvinsproblematiken men ock-


så illa underhållna fastigheter och

åkermarker till följd av alltför sena

brukarskiften. Bra befintliga lantbruksföretag

tjänar som goda föredömen

och låga markvärden kan ge

länet möjligheter.

Prioritering 3 är att främja organisationen

av livsmedelskedjan och riskhanteringen

inom jordbruket. Grupperna

var överens om att det finns

ett växande intresse av vad man äter.

Prissättning, distribution, regelverk,

säkerhet och kvalitet var några

aspekter som lyftes fram i diskussionerna

kring denna prioritering.

Prioritering 4 - Återställa, bevara

och främja ekosystem som är beroende

av jord- och skogsbruket. Har

en väldigt tydlig miljökoppling och

det verkar finnas ett starkt intresse

och engagemang för att sköta och

värna det landskap vi har. Några av

de saker grupperna pratade om var,

betesdjurens betydelse, klimatförändringar

och dess effekter, regelverk

som kan hämma den biologiska

mångfalden samt hur man kan säkra

brukande av jord och vattenkvaliteten.

Prioritering 5 - Främja resurseffektivitet

och stödja övergången till en

koldioxidsnål och klimattålig ekonomi.

Här diskuterades bland annat

vattenanvändning och förnybar

energi samt transporter relaterade till

både livsmedels-, jordbruks- och

skogsbrukssektorn.

Prioritering 6 - Främja social inkludering

genom fattigdomsbekämpning

och skapa ekonomisk utveckling

på landsbygden. Detta är en

väldigt bred prioritering och allt från

invandring och kollektivtrafik till

bredband och entreprenörskap diskuterades.

Det fortsatta arbetet med landsbygdsprogrammet

Nästa steg i handlingsplanen är att

komplettera swoten med statistik för

länets utveckling. Därefter ska vi

utifrån swoten göra prioritering i

länet för att uppnå olika programmål.

Slutligen ska urvalskriterier tas

fram om hur ansökningar inom

landsbygdsprogrammet ska rangordnas.

Vi kan konstatera att även om kvällen

gav oss en värdefull analys av

länet återstår mycket att göra innan

vi har en regional handlingsplan.

Jennie Fredriksson

jennie.fredriksson@lansstyrelsen.se

Ledare nr. 3, 2013

Försommaren är här och vi har en

fin period framför oss att njuta av.

Just nu pågår förberedelserna för

fullt för en ny stödperiod i olika EUfonder

såsom Regional-, Social-,

Landsbygds- och Fiskerifonden.

Förberedelserna sker från EU-nivå

till nationell nivå och vidare över till

regional och lokal nivå.

För landsbygds- och fiskeriprogrammet

har Länsstyrelsen fått i

uppdrag att göra en handlingsplan

innehållande nulägesbeskrivning

och prioriteringar för olika insatser i

vårt län. Det första steget är att göra

en s.k. SWOT analys för att se vilka

styrkor, svagheter, möjligheter och

hot som utmärker länets lantbruk,

fiske och landsbygd. Ett uppdrag

som vi gör tillsammans med, ett för

tillfället, utökat partnerskap för

landsbygdsprogrammet, se artikel

till vänster. Analysen kompletteras

med aktuell statistik för att beskriva

länet.

Det nya landsbygdsprogrammet

är tänkt att träda i kraft från 2014,

men förberedelserna är många, och

det kan nog dröja några månader in

på det nya året innan de nya landsbygdsstöden

går att söka. För miljöersättningarna

och kompensationsbidraget

har man därför bestämt att

erbjuda förlängning av nuvarande

åtaganden under 2014. Nya miljöersättningar

och kompensationsbidrag

införs 2015 samtidigt som nytt

gårdsstöd. Vilka miljöersättningar

som införs är bl.a. avhängigt hur

kraven på förgröning ser ut i gårdsstödet.

Budgeten för såväl gårdsstöd

som landsbygdsprogram kommer

sannolikt att bli lägre än idag, men

det återstår fortfarande att se hur stor

den svenska finansieringen blir.

Stefan Carlsson

Landsbygdsdirektör


Besök din Landsbygdshandel

Landsbygdshandeln som ökat turistmål

Länsstyrelsen har sedan ett par år

tillbaks drivit ett projekt där det ingått

åtta handlare från länet: ICA

Nära i Väckelsång, Ströbergs i

Torne, Handelsboden i Häradsbäck,

ICA Nära i Fröseke, Matöppet i

Linneryd, Tolgs Lanthandel, Matöppet

i Agunnaryd och ICA Nära i

Lidhult. Handlarna i projektet har

varit ett starkt stöd i två olika arbetsgrupper,

varav en har fokuserat

på turistinformation i butik och en

på lokal och närproducerad mat i

butik. Ann-Cathrine Carlsson; LRF

Sydost, Kerstin Hallberg; Destination

Småland AB, Karin Nilsson;

Tingsryds kommun och Eva Simonsson;

Ljungby kommun har

också varit starkt involverade i arbetsgrupperna.

För att testa olika åtgärder i butik

har Länsstyrelsens projekt bidragit

med broschyrställ, dator alternativt

Ipad, TV-skärm elektronisk anslagstavla

till handlarna i projektet. Detta

för att utöka servicen gentemot turister

och ortsbefolkning.

Nätverkande träff mellan Landsbygdshandlare

och lokala matproducenter.

Lillan Söderberg från Åmarken Vilt AB

visar upp sina produkter.

Flera informationsmöten/nätverkande

träffar har anordnats och senast

ett i april mellan handlare och närproducenter

av lokal mat.

Kommunerna har också varit engagerade.

Det är väldigt roligt och

stimulerade att vissa av kommunerna

kan stötta handlarna ekonomiskt.

Att de ser det samhällsekonomiska

mervärdet i att det finns viss turistinformation

och service i butik. Det är

ett samarbete som jag tror kommer

utökas och förbättras.

Landsbygdshandlare som drivkraft

Hösten 2011, skrev tidningen Land

att handlare snart är utdöda. Efter att

ha mött dessa handlare i detta projekt

är i alla fall jag helt övertygad

om att handlarna inte alls kommer

att dö ut. Det är sällan man stöter på

så engagerade och arbetsamma personer

i dagens samhälle.

I detta projekt har det utbytts

mycket erfarenhet och jag har mest

känt mig som en informatör mellan

handlarna, det är som det skall vara.

Utan handlarnas drivkraft på landsbygden

hade nog många landsbygdsbor

tappat sugen.

Denna samlingspunkt som butikerna

utgör uppskattas. Som exempel

kan nämnas att Alvesta kommun

utnämnde butiken Ströbergs i Torne

till årets bästa landsbygdsföretag,

där kommuninvånarna fick rösta

fram det bästa företaget.

Ströbergs i Torne. Årets landsbygdsföretag

i Alvesta kommun. Madeleine

Ströberg och Håkan Edvardsson.

Andra projekt

Mycket har också hänt parallellt

med detta projekt. Förra året färdigställde

Andreas Rehn, ICA Nära i

Lidhult, sin nya del med kafé och

bibliotek i samma byggnad som

butiken. Detta har fått mycket uppmärksamhet

nationellt.

Butiken i Agunnaryd har i år investerat

i en ny del där kaféet byggs

ut med extra rum. Där ges företag

möjlighet att hyra in sig, t.ex. hårfrisör

en gång i veckan.

Butiken i Häradsbäck kommer

erbjuda nya extra tjänster via sin nya

servicepunkt.

Handlaren i Häradsbäck med ny ”Servicepunkt”.Fr.vänster:

Mette Adolfsson,

Mikael Eriksson (servicepunkten), Elinore

Eriksson , Elisabeth Gunnarsson

och sittande Inger Arvidssson, Älmhults

kommun.

Framtiden

Landsbygdshandeln är här för att

stanna och nedan ser du några exempel

på evenemang hos handlare i

sommar. Glöm nu inte att stanna när

du ändå är i trakten och besök din

handlare.

Landsbygdens dag firas den 6 juli.

* Fröseke med bl.a. lokal mat i

fokus. Gullaskruvs delikatesser,

Koalycke Glass.

* Matöppet i Linneryd med lokal

mat i butik.

* Handlaren i Häradsbäck, Grillning

av lokala matvaror.

Tornedagen firas den 6 juli med

lokal mat i Ströbergs butik. Urshultsbagaren

m.m.

- Sommarens musikkvällar: torsdagar

i Frunas hage intill Tolgs

Lanthandel. Någon av kvällarna

finns den sjungande handlaren Pär

Renevall på scenen.

Listan kan göras lång men nu tar

sidan slut.

Annette Petersson

Projektledare: Landsbygdshandeln

som ökat turistmål.

annette.l.petersson@lansstyrelsen.se


SM i mathantverk

och Saerimnermässsa

SM i Mathantverk 2013 är ett öppet

mästerskap för Nordens mathantverkare.

Tävlingen går i år av stapeln

under Saerimnermässan den 8-10

oktober på Storsjöteatern i Östersund

och anordnas av organisationen

Eldrimner, ett nationellt resurscentrum

för mathantverk. Årets mästerskap

är något alldeles speciellt då

det är öppet för våra nordiska grannar.

Med det nordiska temat på

Særimner hoppas de få äran att ta

emot många nordiska mathantverkare,

som också får chansen att delta

i tävlingen.

Var med och tävla!

SM i Mathantverk är mer än en tävling.

Det har under åren utvecklats

till att vara ett spännande och givande

utvecklingsarbete där kvalitet

och smak för många företagare

kommit att bli motor i produktutvecklingsarbetet.

Förutom möjligheten

att kamma hem medaljer får

alla skriftliga juryomdömen med råd

om förbättringar, vilket många tävlanden

skattar lika högt som medaljchanserna.

Härav kommer också

det stora intresset för seminariet där

juryordföranden berättar hur produkterna

bedömdes. SM i Mathantverk

bidrar dessutom till att sprida kunskap

om mathantverket.

En SM-broschyr med anmälningstalong

går att beställa, men

anmälan görs enklast på hemsidan.

Sista dag för anmälan är den 26 augusti.

Vässa nu harporna, stoppa

korvsprutorna, värm kopparkittlarna,

elda i ugnarna och sätt fart på rökarna!

För visst ska Kronoberg delta

med bidrag!? Det är dags nu - vi har

inte varit välrepresenterade tidigare

år.

Juryn bedömer

På Saerimner arbetar jurygrupperna

under tisdagen för öppen ridå. Runt

tjugo juryer bedömer då tävlingsbidragen

– de tittar, luktar, smakar och

smackar. I huvuddrag bedömer de

utseende, konsistens, lukt och smak.

Det är en hård bedömning och det är

inte lätt att nå upp i full poäng – och

så ska det vara. Att nå perfektion i

hantverket är en konst. På onsdag

kväll har nya glada vinnare korats –

mycket glada vinnare. Dessa kommer

att få sina guldmedaljer respektive

silver- och bronsdiplom i samband

med onsdagens Galamingel.

Tävlingsregler

Eldrimner definierar mathantverk/hantverksmässig

livsmedelsförädling

som en varsam förädling

av i huvudsak lokala råvaror, i liten

skala och ofta knuten till gården.

Mathantverkaren arbetar utan onödiga

tillsatser med naturliga processer

där människan och handen är

närvarande genom hela produktionskedjan.

Mathantverk skapar

unika produkter med smak, kvalitet

och identitet som industrin inte kan

ta fram. Detta innebär att den huvudsakliga

eller karaktärsdanande

råvaran ska vara lokal. Med lokal

råvara menas råvara som odlas/produceras

så nära förädlingsplatsen

som möjligt. Om tillgången

på råvaran i närheten av förädlingsplatsen

saknas eller är liten, accepteras

svensk råvara.

Det går att tävla i flera olika klasser

inom charkuteri, mejeri, fiskförädling,

bageri, bär- och grönsaksförädling,

drycker mm samt innovativt

mathantverk.

Program

Tävling/jurybedömning

Tisdag 8 oktober kl. 08.00–15.30.

Prisutdelning med Galamingel

Onsdag 9 oktober kl. 19.00.

Bedömningsseminarium,

Torsdag 10 oktober kl. 08.30-10.00.

Mer information finns här:

http://eldrimner.com/

Tidigare pristagare

Här följer några exempel på småländska

framgångar från 2012:

Kent Karlsson, Gullaskruvs Delikatesser,

Kalmar län fick silver för sin

Salsiccia, rosmarin/timjan.

Motivering: Saftig korv med träffande

smak och kryddorna harmonerar

fint. Ett gott hantverk.

Kent fick också brons för sina

gammaldags torkade isterband.

Motivering: En korv av isterbandtyp

med god, saftig, köttig och matig

konsistens. Tydliga smaknyanser av

rök, salt, syrlighet och kryddor – en

bred smakpalett.

Julia Lindhag och Elisabeth Lindhag,

Lindhags ost, Kalmar län fick brons

för sin ”Lindhags Sommar”. Motivering:

En vacker marmelad med fin

konsistens, där smakerna harmonerar

väl.

Ann Åkerman och Peter Lundgren,

Gärdsholmens Skärgårdshemman,

Kalmar län fick guld för sin Gärdsholmens

Skärgårdssill. Motivering:

En vacker klassiker med perfekt

balans i smakerna. Ett hantverk in i

minsta detalj.

Glada guldmedaljörer vid SM i mathantverk

2012.


Seminarier

Under tisdag, onsdag och torsdag

ges mässbesökarna möjlighet att

lyssna till många olika spännande

seminarier, t.ex.:

-Hur ska det bli enklare att vara

mathantverkare?

-Positiva exempel inom livsmedelstillsynen

-Smaka på Norden – en smakverkstad

med nordiskt mathantverk

-Crowd funding och alternativa

marknadsföringsstrategier

-Så kommunicerar du dina mervärden

med bilder – strategier och

praktiska lösningar

-Maten - Kärlek och big business

-Digital marknadsföringsstrategi för

småföretagare

-Hur ökar vi lönsamheten? Praktiska

råd kring affärsutveckling

-Mathantverk i ett globalt hållbart

sammanhang

-Ny lagstiftning inom livsmedelsförädling

-Svensk ostkultur

-Stressfri slakt i hagen

-Fiskförädling förr

-Askorbinsyra i mjöl

-Mervärden i nordiska bär och bärprodukter

Resa till Saerimner

Häng med på Länsstyrelsens bussresa

till Saerimner och Jämtland! Se

annons på sista sidan i nyhetsbrevet.

Du är välkommen att följa med oavsett

om du är med och tävlar eller

inte. Vi kommer hem med mycket

inspiration i bagaget, det kan jag

lova!

Malin Fernholm

malin.fernholm@lansstyrelsen.se

Livsmedelsföretagare

i primärproduktionen

Sedan 1 januari 2009 har länsstyrelsen

ansvar för kontrollen av företagare

som har livsmedel som primärprodukt,

det vill säga den livsmedelsproduktion

som sker i det första

steget i livsmedelskedjan. Kontrollen

finns till för att säkra livsmedlen

gentemot konsumenten. Det är även

en åtgärd som ska bidra till att öka

spårbarheten genom att livsmedel

som är förorenade eller osäkra att

äta inte sprids vidare. Här följer svaren

på några av de vanligaste frågorna

vi på länsstyrelsen besvarar

om primärproduktion.

Vem är primärproducent?

Föder du upp djur till slakt? Är du

mjölkproducent? Odlar du potatis?

Då är du med största sannolikhet en

primärproducent. Primärproducent

är i stora drag den som hanterar någon

form av råvaror, det vill säga

frukt, bär, svamp, jakt, spannmål,

uppfödning av livsmedelsproducerande

djur (svin, nötkreatur, lamm

etc.) och hantering av kött (även

hägnat vilt), kräftor, fisk, ägg, mjölk,

och honung. Även enklare packerier

av frukt och grönsaker ingår i begreppet.

Förädling av produkterna

ingår inte i primärproduktionen.

Exempel på förädling är gårdsmejeri.

Gårdsmejeri och även gårdsbutik,

som inte heller tillhör primärproduktionen,

ska som tidigare vara

registrerade hos kommunen.

Var registrerar jag mig?

Enligt EU:s bestämmelser ska verksamheten

anmälas till den myndighet

som ansvarar för kontrollen, i det

här fallet länsstyrelsen. Är du livsmedelsföretagare

och bor i Kronobergs

län kan du anmäla dig på länsstyrelsens

hemsida

http://www.lansstyrelsen.se/kronobe

rg/Sv/blanketter/Pages/primarprodu

ktion.aspx

Om du är osäker på om du är primärproducent

eller inte, kontakta

länsstyrelsens funktion för veterinär

och djurskydd: Fredrik Holm,

010-223 74 36 eller Anna Kanstrup,

010-223 73 44.

Vad händer när jag skickat in

blanketten?

Efter att du skickat in anmälan om

primärproduktion registreras företaget

och riskklassificeras. Vilken

riskklass man hamnar i beror på

vilken typ av primärproduktion man

bedriver. Riskklassen bestämmer

hur ofta företaget ska kontrolleras,

och innebär att kontrollerna kommer

att riktas dit de gör mest nytta. Efter

att detta har skett kommer ett beslut

till dig på posten att företaget registrerats.

Registreringen och även

kontrollen är kostnadsfri, bortsett

från eventuella extra kontroller på

grund av befogade anmärkningar.

Här får du mer information:

• www.livsmedelsverket.se

• www.lansstyrelsen.se/kronoberg

• www.jordbruksverket.se

(under fliken djur)

Fredrik Holm

fredrik.holm@lansstyrelsen.se


Sommaren 2013

Detta nyhetsblad ingår i det svenska landsbygdsprogrammet

som finansieras av Sverige och EU. Här finns

både aktiviteter i länsstyrelsens regi och upphandlade

aktiviteter.

Vård och restaurering av stenmurar, jordkällare

Under dagen lär vi oss grunderna i stenmursläggning

och olika typer av murar.

• Vad kan jag göra med

handkraft och vad behöver

jag maskiner till?

• Vad tillåter lagen?

• Tidsåtgång och timtaxa?

Tid och plats:

Torsdagen den 11 juli, Hornaryd, Braås, kl. 09.00-15.30

Anmälan senast tre dagar innan kursdag till Kjell

Gustafsson, Ängagärdets Natur och Kultur, tfn

0470-611 65, 070-586 11 65 eller kjell-egustafsson@swipnet.se

Vägbeskrivning vid anmälan.

Välkomna hälsar Kjell Gustafsson, Ängagärdet Natur

och Kultur.

Entreprenörskurs i ängsskötsel

Du får lära dig om ängens traditionella

skötsel, ersättningsnivåer, tidsåtgång,

tillåtna redskap m.m. När bör lie resp.

slåtterbalk användas och får man köra

röjsåg med snöre? Köp inte något nytt inför kursen utan

ta tillfället att låna och prova först. Efter kursen kan du

slå egna och andras ängar.

Datum och platser:

Lördagen den 13 juli, Virestad, kl. 9.00-15.30

Söndagen den 14 juli, Tärnhult, Traryd, kl. 9.00-15.30

Torsdagen den 18 juli, Ordenshuset Asa, kl. 14.00-20.30

Anmälan senast två dagar före kursdag till Kjell

Gustafsson, tfn 0470-611 65, 070-586 11 65 eller

kjell-e-gustafsson@swipnet.se

Välkomna hälsar Kjell Gustafsson, Ängagärdet Natur

och Kultur.

Resa Nötköttproduktion

Onsdagen den 7 augusti ordnar

Länsstyrelsen, i samarbete med

Nötköttproducenterna, en studieresa

till Halland.

Avfärd kl. 06.45. Påstigning Eke Torg, Braås-Växjö-

Kiosken ”Forsa”, Alvesta-Ljungby.

Alslöfsgård, Eldsberga-Karin och Karl Nilsson som har

Limousin och lite får, www.alfslofslimousin.se.

Vi lunchar på Gudmunsgården, Slöinge, som har ett

ekomuseum. Med egen chark, pub, restaurang och grisproduktion,

www.gudmundsgarden.se.

På eftermiddagen besöker vi Bonnagård i Getinge.

Lennart och Elisabeth Bengtsson är ekoproducenter sedan

80-talet och byggde ett nytt stall till sina amkor för

ett par år sedan. Lennart har även varit aktiv i slakteriföreningen

och i Ekokött.

Sist men inte minst besöker vi Mostorp gård i Getinge

där Peter von Braun berättar om sin naturnära djuruppfödning.

De är välkända för sin gårdsbutik med bl.a.

hängmörat biffraskött från ekologiska beten,

www.mostorpsgard.se.

Åter ca kl. 20.00 Eke Torg.

Pris: 300 kr + moms inkl. buss, besök, lunch och föroch

eftermiddagsfika.

Anmälan senast den 24 juli på länsstyrelsens hemsida,

www.lansstyrelsen.se/kronoberg, via kalendern.

Välkomna hälsar Annette Petersson, Philip Dankmeyer

samt Sven Andersson, Kronobergs läns Nötköttproducenter.

Hästgårdsvandringar

Under hösten kommer Hushållningssällskapet i

samarbete med LRF att genomföra två hästgårdsvandringar

i Kronobergs län.

Under kvällarna kommer det att vara gårdsvandringar

samt en genomgång av tvärvillkorsreglerna och vad

dessa innebär för häst.

För intresseanmälan kontakta:

Lena Persson, 070-233 68 71

lena.persson@hushallningssallskapet.se eller

Linda Nilsson, 073-331 04 34

linda.nilsson@hushallningssallskapet.se


Studieresa Frukt och bär

Du som yrkesmässigt odlar frukt och

bär eller är intresserad av förädling av

lokala trädgårdsprodukter - passa på att komma iväg och

lära och inspireras. Vi reser till Jönköpings län.

Onsdagen den 7 augusti 2013

Avfärd från parkeringen vid affären i Urshult kl. 08.00,

åter ca kl. 19.00.

• Kaffe på Flahults lustgård/ Café Timjan,

Vrigstad. Restaurang, konferens, örtagård,

naturguidning. Christina & Vincent Lindberg,

www.cafetimjan.se.

• Vistakulle fruktodling, gårdsbutik och fruktlådor,

Huskvarna. Per, Ann och Fredrik Knutsson,

www.vistakullefruktodling.se.

• Lunch

• Brunstorps Gård, Huskvarna. Lokal sortbank för

fruktträd med 130 sorters äpple, 30 sorters päron

och ett 20-tal sorters körsbär. Magnus Engstedt

guidar. Kaffe.

www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmot

ion/parkerijonkopingskommun/brunstorpsgard.

• Axlarp jordgubbar, Forserum. Bitte Wilsson.

Tunnlar och självplockning, www.axlarp.se.

Pris: 300 kr + moms inkl. buss, besök, lunch och föroch

eftermiddagsfika.

Anmälan så snart du kan, men senast 1/8, på länsstyrelsens

hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg, via kalendern.

Möjlighet till påstigning längs vägen finns,

ange önskemål vid anmälan. Tingsryds buss kör.

Välkomna hälsar Malin Fernholm.

Fladdermusguidning

De flesta svenska fladdermusarter är

för sin överlevnad beroende av vårt

småskaliga och variationsrika jordbrukslandskap. Fladdermusexperten

Sofia Gylje Blank berättar om fladdermössens

livsvillkor och vi lyssnar i kvällsmörkret på

olika arter av fladdermöss med hjälp av detektor. Vi

talar även om hur vi ska sköta våra träd och marker för

att gynna fladdermössen.

Tid: Onsdagen den 21 augusti, kl. 20.30–22.00

Plats: Tångarne, Älmhults kommun

Samlingsplats: Parkeringen på Höö naturreservat

kl. 20.30. Vägskyltning från Diö längs gamla vägen mellan

Älmhult och Liatorp.

Tid: Torsdagen den 22 augusti, kl. 20.30–22.00

Plats: Naturreservatet Osby offerlund, Alvesta kommun

Samlingsplats: Parkeringen, Huseby bruk kl. 20.30.

Vägskyltning från väg 23 mellan Växjö och Älmhult.

Ingen föranmälan krävs.

Ta med hela familjen, fikakorg och ficklampa.

OBS! Vid ihållande regn måste guidningen ställas in.

Kontaktperson: Malin Fernholm, tfn 010-223 73 36

Välkomna hälsar Malin Fernholm.

Sparsam körning 26 september

Fältvandring FRUKT

Vad för nyheter kan vi lära

från Skåne? Har beskärningstekniken utvecklats, finns

det varningssystem för skadegörare och svamp vi skulle

kunna ha nytta av här och vilka sorter ska vi välja när vi

förnyar?

Vandringen är riktad till yrkesodlare, men även andra

intresserade får delta.

Henrik Stridh, Kiviks musteri, med mångårig erfarenhet

av konventionell och ekologisk odling, leder vandringen.

Tid: Torsdagen den 8 augusti kl. 17.00-19.00

Plats: Johan Nilsson, Sånnahult, Urshult.

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast den 6 augusti på länsstyrelsens hemsida,

www.lansstyrelsen.se/kronoberg, via kalendern.

Välkomna hälsar Malin Fernholm.

Förra årets nöjda kursdeltagare.

Sparar man bränsle sparar man både pengar och miljön.

Christer Johansson, erfaren energirådgivare på LRFkonsult,

informerar om hur du kan spara diesel när du

kör dina lantbruksmaskiner. Christer kommer både teoretiskt

och praktiskt visa att med rätt körsätt kan du

spara diesel.

I alla KRAV-anslutna verksamheter skall alla förare vara

utbildade i sparsamt körsätt senast den 31 dec. 2014.

Tid: Torsdagen den 26 september, kl. 08.30-17.00

Plats: Ingelstads Naturbruksgymnasium

Kostnad: 300 kr + moms, inkl. kursdok., fika, lunch

OBS! Max 12 deltagare. Först till kvarn gäller.

Anmälan senast den 19 september, tfn 010-223 74 07

eller till annette.l.Petersson @lansstyrelsen.se.

Välkomna hälsar Annette Petersson och Christer Johansson,

LRF Konsult, Linköping.


Matresa till Saerimner och

SM i mathantverk i

Östersund

Vill du börja förädla gårdens råvaror?

Behöver du inspiration,

mod och mer kunskap för att våga sätta igång? Är du

redan mathantverkare och vill tävla i SM i mathantverk?

Följ med Länsstyrelsen på en femdagars resa med buss

till Jämtland. Vi besöker Saerimnermässan under tre

dagar med SM i mathantverk och massor av seminarier.

(Se artikel tidigare i tidningen)

Du träffar andra producenter från Småland och Sverige

och vi lovar att du kommer hem med mer inspiration,

mod och kunskap än när du for. Studiebesök på matföretag

och övernattning på vägen dit och hem. Du måste

inte delta med produkt i SM för att följa med på resan.

Tid:

Söndag 6 oktober kl.16.00 till fredag 11 oktober kl.17.00

Kostnad: 2500 kr + moms. Resa, fem nätter på enklare

hotell med frukost, studiebesök, galamiddag onsdag och

seminarier ingår.

Anmälan senast den 5 augusti på länsstyrelsens hemsida,

www.lansstyrelsen.se/kronoberg, via kalendern.

Anmälan är bindande.

Välkommen hälsar Malin Fernholm & Annette Petersson.

Mat 2013

12-14 september genomförs återigen

en mässa i Växjö med stor

matmarknad och många seminarier.

Välkommen att anmäla dig som utställare eller kom som

besökare, www.mat2013.se.

ODR Total Lantbruk

Kronbergs län

Medarbetare som efter trogen tjänst slutat

Gunilla Nordström

Gunilla började arbeta med lantbruksfrågor redan 1965

då hon anställdes av Kronobergs läns Hushållningssällskap.

Senare flyttades de flesta som arbetade där över till

Lantbruksnämnden och från början av 1990-talet till

Länsstyrelsen. I många år arbetade Gunilla hos länsveterinären,

men sedan mitten av 90-talet har hon arbetat

med jordbrukarstöd, under senare år i den svåra återkravsverksamheten.

TACK Gunilla för din insats vid Länsstyrelsen i Kronobergs

län, hoppas du får många fina år som pensionär!

Nya medarbetare

Arealkontrollanter

För säsongen 2013 har vi anställt två nya arealkontrollanter

för att ersätta två som slutat. Båda bor i länet och

har i skrivande stund genomgått en omfattande intern

kontrollutbildning.

Matilda Larsson

Elisabeth Saarsoo

Björn kommer främst att arbeta med utbetalningar

av landsbygdstöd. Han förstärker

oss till årets slut för att vi ska

kunna hålla fortsatt hög takt i utbetalningen

av landsbygdsstöd.

Redaktionen önskar en Trevlig Sommar!

Björn Elmqvist

Landsbygd i Kronoberg Ansvarig utgivare: Stefan Carlsson 010-223 73 24

ISSN 1400-8467

Redaktör: Stefan Carlsson

Layout, redigering: Elisabeth Pettersson

Postadress Besöksadress Telefon Fax Webbplats

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010 223 70 00 010 223 72 20 www.lansstyrelsen.se/kronoberg

More magazines by this user
Similar magazines