Samrådsyttrande ÖP Sundsvall - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Samrådsyttrande ÖP Sundsvall - Länsstyrelserna

YTTRANDE Sida 1 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsen

851 85 SUNDSVALL

Yttrande över översiktsplan för Sundsvalls kommun

Bakgrund

Sundsvalls kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan.

Översiktsplanen är på samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen ska länsstyrelsen under samrådet särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,

2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om

sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om

användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e §

första stycket miljöbalken,

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som

angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller

erosion.

Inledning

Översiktsplanens strategiska innehåll och handlingar

Översiktsplanen kan i den fortsatta handläggningen utvecklas som ett viktigt

strategiskt dokument. I det avseende är kapitlet Hållbara transporter väl

genomarbetat. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen kan utvecklas avseende

tydliga beskrivningar och välgrundade förslag på åtgärder, prioriteringar alternativt

avvägningar avseende bl.a. riksintressen, dagvattenproblem, miljökvalitetsnormer

för vatten eller var utbyggnadområden bör ske i relation till t ex kommunens vattenoch

avlopp- samt dagvattensystem, riskområden mm.

Länsstyrelsen uppfattar att Översiktsplan 2021, kommunövergripande planförslag,

och Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska antas av

kommunen. Planeringsunderlagen däremot ska inte gälla som antagna handlingar i

översiktsplanen. Länsstyrelsen menar att det är oklart vad som är översiktsplanens

förslag och vad som ska genomföras. Ett exempel är frågan om dagvatten där;

planförslaget hänvisar till en dagvattenstrategi. I MKB redovisas att frågan ska

hanteras detaljplan för detaljplan, medan i planeringsunderlaget Teknik redovisas en

sammanhållen helhetsyn som kräver åtgärder av mer strategisk omfattning och i

större områden (d.v.s. innan frågan tas upp i detaljplan). I MKB framgår i viss mån

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 2 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

förslag och riktlinjer, men MKB:s roll är egentligen att redovisa konsekvenser av

översiktsplanens förslag. Länsstyrelsen menar att det material som är relevant för

översiktsplanens genomförande ska redovisas kortfattat i den handling som

kommunen slutligen antar.

Länsstyrelsen anser också att det är viktigt att kommunen listar samtliga planer,

visioner och strategier som ska fungera som planeringsunderlag i kommunens

fortsatta översiktsplanearbeten.

I samband med karta/or som ska redovisas i antagandeskedet, anser länsstyrelsen

att förordnandeområden ska framgå tydligt, som t ex vattenskyddsområden,

detaljplanelagt område, naturreservat och även områden med kända risker och

riksintressen bör redovisas. Andra allmänna intressen som eventuellt kan betecknas

som hänsynsområden kan också framgå på karta vid antagandet, så att avvägningar

lätt kan ske i fortsatt handläggning både lokalt, regionalt. Ur ett

medborgarperspektiv är det också viktigt att förstå vilka frågeställningar som ska

belysas i lov-, och planläggning och vid anmälan och tillståndsprövning.

Avgränsning av översiktsplanen

Följande fördjupade översiktsplaner (FÖP) föreslås gälla parallellt med översiktsplan

Sundsvall 2021: Alnö, Birsta, Norra Kajen, Resecentrum och järnväg genom

Sundsvall, Tunadal-Korsta Ortviken samt det tematiska tillägget Vindkraftens

möjligheter i Sundsvalls kommun. För dessa fördjupade översiktsplaner och det

tematiska tillägget har länsstyrelsen upprättat granskningsyttrande som infogats i

respektive plan. Länsstyrelsens slutliga granskningsyttrande kan således på olika sätt

beröra de fördjupade översiktsplanerna: exempelvis dagvatten och

miljökvalitetsnormer för vatten m.m. Detta understrycker vikten av att

Översiktsplan 2021 på ett tydligt sätt kopplas till ovan dokument.

Allmänt

Miljömål

Miljömålen är viktiga utgångspunkter för översiktsplanen. Sundsvalls kommun

väljer att lyfta fram och fokusera på sex av de 16 övergripande nationella

miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen anser det bra men Sundsvalls kommun är till stor

del skogsmark och kommunen är en av de större kommunala skogsägarna i landet.

Länsstyrelsen anser därför att kommunen också bör tydliggöra hur kommunen kan

prioritera och bidra till Levande Skogar-målen på det egna skogsinnehavet som

uppgår till drygt 3 500 hektar produktiv skogsmark.

Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Länsstyrelsen anser dokumentet är bra. Det har en tydlig struktur som med lätthet

kan utvecklas i det fortsatta arbetet. Kommunen bör dock överväga om inte

sammanställd text avseende strategiska åtgärder, förslag och riktlinjer kan lyftas in i

planförslaget.

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen tydligt också kan hänvisa till de

Folkhälsomål (finns 11 st.) som är relevanta för fysisk planering. Vidare föreslår

länsstyrelsen att folkhälsa beskrivas under rubriken Social hållbarhet.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 3 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Riktlinjerna (i MKB) ger stor prioritet av skydd av grundvattenförekomster i

avvägning av markanvändning för att ökade förutsättningar att uppnå

miljökvalitetsnormer för vatten. Förutsättningarna för att bevara resurser som kan

ha betydelse för framtida vattenförsörjning ökar också i och med ställningstagandet.

Länsstyrelsen önskar dock en tydligare beskrivning av hur dessa ställningstaganden

ska tillämpas i praktiken, och vilka verktyg som ska användas i denna stundtals svåra

avvägning. Länsstyrelsen har således svårt, vilket också framgår av ovan text, att i

översiktsplanen utläsa t.ex. vilka åtgärder och prioriteringar som kommunen ska ta

beslut om för att nå de ställningstaganden, målsättningar som görs i både

planförslaget och i rubricerat dokument.

Havsplanering och dess koppling till översiktsplan

Sverige ska få ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Bestämmelser om

planeringen ska tas in i en ny lag som förväntas träda i kraft under 2013. Idag har

kommunen planeringsansvar ut till territorialgränsen. Eftersom att området som

omfattas av den nya lagstiftningen sträcker sig från en nautisk mil (1852 m) utanför

baslinjen och ut över territorialhavet samt Sveriges ekonomiska zon kommer det

finnas en överlapp mot kommunens planeringsområde. Det är därför viktigt att

kommunen i sin översiktsplan tydligt visar hur havet, kustområdet används idag och

om det finns kommunala planer för havsområde. Det är viktigt att underlätta en

harmonisering mellan den statliga och den kommunala planeringen.

Sundsvalls kommun tar återkommande upp värden kopplade till havet: möjligheter

till godstransporter via sjöfart är avgörande för industrin, utvecklingsområden finns

bland annat inom båt- och fisketurism och boendemiljöer. Havsutsikt i såväl centrala

Sundsvall som längs kustlandet uppmärksammas också. Angående vindkraft har

Sundsvalls kommun i översiktsplanen gjort ett ställningstagande om att

vindkraftsutbyggnad ej bör ske inom territorialhavet och hänvisningar görs till

kommunens tematiska tillägg för vindkraft. I den planen tar kommunen också upp

konflikter mellan vindkraftverk och yrkesfiske samt dess påverkan på det marina

livet. Sammantaget finns det anledning för Sundsvalls kommun att utöka avsnittet

för kustlandet med hur användningen ser ut och hur kommunen avser att planera

hela sitt havsområde samt hur konflikter mellan olika intressen till havs ska

hanteras.

Klimatanpassning

I Sundsvalls egna dokument från Klimatanpassa Sundsvall kring havsnivåhöjningar

poängteras speciellt problemen vid Selångersån med kombinationen av höga flöden

och höga havsvattennivåer. Länsstyrelsen anser att detta bör tydligt lyftas fram i ÖPn

när det gäller samhällsviktig verksamhet och att speciell hänsyn bör tas i det berörda

området närmast Selångersån.

När det gäller havsnivåhöjningar och placering av samhällsviktig verksamhet är

generellt förslaget i översiktsplanen 1 meter över dagens högsta högvattennivå. Detta

anser länsstyrelsen kan vara rimligt i ett kort perspektiv, men om kommunen tar

höjd i perspektivet bortom 2100 bör riktlinjerna för samhällsviktig verksamhet vara

högre över den högsta högvattennivån.

Visserligen kommer en landhöjning som Sundsvall har, kompensera den beräknade

havsnivåhöjningen till viss del, men då det råder osäkerheter i dagens forskning om

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 4 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

hur mycket havsnivåerna kommer att höjas, bör en större marginal finnas. Som

exempel kan nämnas att i en delrapport från projekt Klimatanpassa Sundsvall

föreslås att en planeringsnivå med 200-års perspektiv rekommenderas. Detta

betyder att man bör utgå från en högsta högvattennivå +2,4 m. Om avvikelser sker

från denna nivå bör byggnader och konstruktioner göras ”översvämningssäkrad".

Länsstyrelsen vill upplysa om att ha ett perspektiv bortom 2100 betonas bland annat

i FOIs rapport http://www2.foi.se/rapp/foir3500.pdf. Det kan även jämföras med

att det vid översvämningar vid höga flöden ofta rekommenderas att ha 10000-års

flödet i beaktande just vid samhällsviktig verksamhet. Samma förhållningssätt med

en hög försiktighet bör gälla även för havsnivåer.

Se även texten under ras och skred samt dagvatten nedan under rubriken Hälsa och

Säkerhet.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden

Länsstyrelsen kan inte utifrån befintligt underlag avgöra om riksintressen enligt 3

miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och

att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion m.m.

Riksintressen

Kommunen skriver att det kan finnas vissa riksintressen inom kommunens gränser

som p.g.a. förändringar med tiden har förlorat delar av det värde som en gång

motiverade beslutet om riksintressestatus. Kommunen har beslutat att inte redovisa

sådana områden i Översiktsplanen eftersom det skulle behöva ett omfattande

utredningsarbete…

Länsstyrelsen anser att detta tillvägagångssätt är direkt felaktigt. Kommunen ska

redovisa samtliga klassade riksintresseområden och dess värden samt hur

kommunen förhåller sig till dem. Detta är en av grundbultarna i plan- och bygglagen

inför det kommunala planmonopolet. Det innebär också tydlighet för medborgarna

och det innebär också en tydlig redovisad viljeinriktning från kommunen sida som

länsstyrelen får ta ställning till om och när ett förslag till förändring av marken

föreslås.

Länsstyrelsen anser således att den befintliga värdetexten och förutsättningar för

riksintresset ska redovisas vid bl.a. förslag på ändring av mark- och

vattenanvändning. Det åvilar kommunen att vid plan- och lovhantering identifiera

om värdena finns och om förutsättningar påverkas av exploatering på just den

platsen. Kommunen ska sedan göra en bedömning av hur dessa påverkas eller har

påverkats av exploatering. Att riksintressevärdena påverkas i mer eller mindre grad

är inget hinder mot exploatering. Det är påtaglig skada som inte får ske. Å andra

sidan om riksintresset handlar om bevarande kan riksintressets värden lyftas och bli

en kvalitet i t.ex. bebyggelseutveckling som stadsbyggnad samt utveckling av

friluftsliv.

Frågeställningen är bl a: innebär eventuella nya åtgärder eller tidigare gjorda

förändringar att förutsättningarna för t.ex. bevarande förändras inom det aktuella

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 5 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

området. Kommunens ställningstagande sker i översiktsplan som styr vidare

kommunens beslut om lov och i förslag till detaljplan.

Kulturmiljövård

Det framgår i översiktsplanen att kommunen anser att riksintresset för kulturmiljö

Stenstaden och Stenhammaren kan behöva uppdateras och att ett samarbete mellan

kommun och länsstyrelse har inletts. Länsstyrelsen finner att det arbetet har

avslutats utan framarbetad överenskommelse.

Länsstyrelsen anser, som beskrivs ovan, att riksintresset för kulturmiljö ska

benämnas och beskrivas på rätt sätt, d.v.s. förutom Stenstaden ska riksintresset även

omfatta Stenhammaren. Länsstyrelsen anser att värdena i riksintresseområdena ska

beskrivas i översiktsplanen. Kommunen ska vid fortsatt planering och exploatering i

området av riksintresse för kulturmiljö, redogöra för värdena och på vilket sätt de

kan påverkas. Exploatering får inte medföra att värdena i riksintresset påtagligt

skadas.

Naturvård och Natura 2000

Kommunen redovisar en önskan att riksintresset Selångersån på sträckan mellan

Selångerfjärden och hamnen preciseras, så att det tydligare framgår vilka

naturvärden som ingår i riksintresset.

Länsstyrelsen informerar härmed om att vattendraget utgör riksintresse för

naturvården med anledning av att det är ett relativt stort och oreglerat vattendrag

med ett fiskeribiologiskt skyddsvärt bestånd av havsvandrande öring. I åns övre

delar återfinns ett av Sveriges värdefullaste bestånd av flodpärlmussla. På sträckan

Selångersfjärden – hamnen förekommer ett stort antal fiskarter som beroende på art

förekommer under hela eller delar av året. Bland dessa kan nämnas arterna öring,

flodnejonöga och potentiellt även ål som vandrar mellan hav/kust och områden

högre upp i Selångersåns vattensystem i samband med lek och/eller födovandring.

Sträckan Hamnen - Selångersfjärden har således en viktig funktion som

vandringsstråk och uppväxtområde för ett stort antal fiskarter däribland den i

riksintresset utpekade havsöringen.

Länsstyrelsen anser att kommunen vid fortsatt planering och exploatering av

områden nedan som kan beröra riksintresse för naturvård och Natura 2000

områden, ska redogöra för värdena och på vilket sätt de kan påverkas av föreslagen

exploatering. Exploatering får inte medföra att värdena i riksintresset påtagligt

skadas. Kommunen ska således redovisa en bedömning av påverkan på värdena vid

fortsatt planering i följande områden för riksintresse för naturvård och Natura

2000-områden;

Riksintresse Selångersån: kan påverkas av ny bebyggelse längs ån inne i

Sundsvall, i Nacksta och industriområde i Kovland.

Riksintresset Ljungan: kan möjligen påverkas av bebyggelseplaner i

Kvissleby, Njurundabommen, Klockarberget och Allsta/Tunbyn.

Riksintresse Skrängstasjön: kan möjligen påverkas av bebyggelseplaner i

Myre.

Riksintresse Nedre Indalsälven: kan möjligen påverkas av bebyggelseplaner i

Liden och Indal.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 6 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233


Natura 2000-områdena Skjulsta strandäng, Grenforsen och Östra

Björkökusten nämns också i förslaget till ÖP i samband med Stöde, Tunbyn

och Kustvägen.

Yrkesfiske friluftsliv m.m.

I kommunens kustvatten återfinns två områden utpekade som riksintressanta för

yrkesfisket. Dessa benämns utifrån sina geografiska lägen som Sundsvall Alnön och

Junibosand Brämösundet (Finfo 2006:1). Områden av riksintresse för yrkesfisket).

Ljungan hyser förutom riksintresse för kulturmiljö och naturvärden även friluftsliv

och yrkesfiske. Vidare är sträckan Viforsen - havet skyddad enligt 4 kap 1, 6 § §

miljöbalken vilket innebär skydd mot vattenkraftverk samt vattenreglering eller

vattenöverledning för kraftvändamål.

Sundsvalls hamn

Länsstyrelsen anser i likhet med kommunen att riksintresset Sundsvalls hamn ska

avgränsas och preciseras. Trafikverket har med det på den prioriteringslista över

riksintressen som bör preciseras. Länsstyrelsen anser att en möjlig tidpunkt för

detta arbete bör klargöras.

Järnväg

Sundsvalls kommun pekar ut att ett centrumnära stationsläge i Timrå är av hög

prioritet för sträckan Sundsvall-Härnösand. Här anser länsstyrelsen att alternativen

om stationsplacering inte är färdigutredd och frågan måste arbetas vidare med så att

bästa möjliga stationsläge blir utrett.

Triangelspår Maland samt triangelspår Bergsåker finns upptagna i den nationella

transportplanen som prioriterade objekt. Länsstyrelsen ser därför att dessa åtgärder

genomförs.

Ostkustbanan - dubbelspår

Från länsstyrelsens sida finns inga invändningar i förslaget mot Ostkustbanan –

dubbelspår. När det gäller lokalisering av dubbelspår söder om Njurunda finns det

ur ett riskperspektiv, vattenskydd och grundvatten samt skogsbruk inga större

skillnader på de två alternativa förslagen i översiktsplanen. Länsstyrelsen vill dock

upplysa om att det västra alternativet medför att betydligt fler fornlämningar som

kan behöva tas bort, vilket innebär större uppdragsarkeologiska kostnader. Det östra

alternativet, öster om Böles- och Skrängstasjön, berör färre fornlämningar. Dock så

har troligen det östra alternativet störst konsekvenser för naturvärdena. Denna

korridor berör två riksintresseområden för naturvård; Skrängstasjön-Mingen samt

Stormyran. Dessutom finns naturvårdsobjekt inom denna korridor; 81150

Böleberget och 81087 Myr nordväst Långmyren.

Här förutsätter länsstyrelsen att alternativen ska konsekvensbeskrivas djupare i

fortsatt planering.

Föreslagna utbyggnadsområden visavi dubbelspår

Länsstyrelsen finner att i Nolby, söder om Tunavägen, har ett nytt bostadsområde

föreslagits. Det ligger både inom och alldeles intill järnvägskorridoren för dubbelspår

på Ostkustbanan. Länsstyrelsen anser att beslut om eventuellt byggande av bostäder

inom området kan göras först när järnvägssträckningen är bestämd.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 7 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Det är alltså inte lämpligt att lägga bostäder för nära en korridor för ett framtida

dubbelspår. Länsstyrelsen anser att det bör tydliggöras att utbredningen av

föreslaget nytt bostadsområde i Njurunda över västra korridoren är beroende av var

dubbelspåret kommer att gå. På samma sätt kan framtida järnvägssträckning

(dubbelspår) påverka skissat område för bostäder norr om Klockarberget. Även här

måste därför järnvägssträckningen avgöras innan kommunen kan gå vidare med

områdets utbredning.

Farleder

Riksintresset för farleder innefattar även buffertzoner och influensområden:

Farleder av klass 1 och 2 redovisas som en yta baserad på farledens utmärkning av

navigerbart djup med en omgivande buffertzon på 200 meter för att skydda denna

utmärkning. Även buffertzonen skyddas mot att anläggningar eller konstruktioner

anläggs som bedöms påverka sjöfarten negativt.

Farleder av klass 3, avsedda för den mindre sjöfarten, är inte redovisade med ovan

beskrivna farledsyta baserad på navigerbart område, utan har istället en farledslinje

som mittlinje med en buffertzon på 100 meter på var sida. Redovisad yta har samma

restriktioner mot påverkan som farleder av klass 1 och 2 ovan.

I vissa fall är farledsutmärkningen, såsom till exempel fyrar och enslinjer, belägna

utanför de ovan angivna buffertzonerna. Dessa ingår då i riksintressets

influensområde, och ska skyddas så att de inte skyms, riskerar att förväxlas eller

påverkas av andra ljuspunkter eller konstruktioner som skadar dess nautiska

funktion. Influensområdet utpekas eller redovisas inte som en yta utan ska skydda

funktionen för riksintresset.

För planområden belägna i direkt anslutning till farleder förutsätts att planerade

åtgärder inte kommer att påverka möjligheten att underhålla och reparera

anordningar för utmärkning av farleden. Detta gäller även tillfartsvägar till

sjösäkerhetsanordningarna.

Vattenförsörjning

Ett arbete pågår för att föreslå riksintressen för vattenförsörjning till Havs- och

Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen är ansvarig för förslaget och MittSverige Vatten

och Sundsvalls kommun medverkar. I dagsläget är utgångspunkten att det handlar

om ett riksintresse för Sundsvall-Timrås vattenförsörjning där fyra vattentäkter;

Nolby, Grönsta, Matfors och Wifsta ingår.

Totalförsvarets militära del

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan

i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i

form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden

som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till

spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges

kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.

I Sundsvalls kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom

kommunerna kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga

byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 8 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde

för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.

Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till

Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för införandet av

höga objekt i landets flyghinderdatabas.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Här anser länsstyrelsen i liket med Trafikverket att kommunen ska ha en striktare

skrivning. Vid detaljplanering av förtätning i centrala Sundsvall ska inte bara risken

för sämre luftkvalitet bedömas, det bör också anges att förtätningen inte ska

försämra luftkvaliteten så att riskerna ökar för att miljökvalitetsnormerna

överskrids.

Vatten

Sundsvallsbukten är en känslig recipient, trots de förbättringar som skett under

senare tid. Det råder med stor sannolikhet periodvis syrebrist i delar av

Sundsvallsbukten, framförallt i Klingerfjärden, Sundsvallsfjärden och

Svartviksfjärden, vilket bedöms ha påverkat bl a bottenfaunan. I en rapport av Grahn

et al 2005 utvärderas bl a genomförda studier på fiskbestånden i Sundsvallsbukten

perioden 1990 - 2003. Fiskundersökningar med avseende på artsammansättning,

täthet och ålder har visat på viss antropogen påverkan. I undersökningar från 1981

påvisades vissa eutrofieringseffekter och föroreningseffekter. Från en liknande

undersökning 1998 fanns tecken på gödningseffekter på fiskfaunan i

Sundsvallsbukten. Resultaten från närsaltsövervakningen under senare tid har dock

inte gett några klara bevis för att området generellt sett är påverkat av övergödning,

dock kan lokala avvikelser inte uteslutas.

Flertalet av kommunens kustnära sjöar, vattendrag och kustområde uppnår inte god

ekologisk status/potential till 2015. Detta till följd av övergödning, miljögifter,

försurning och morfologiska förändringar. Majoriteten av dessa vattenförekomster

har fått tidsfrist till 2021 att uppnå kvalitetskravet god ekologisks status/potential.

För att uppnå miljökvalitetsnormen i dessa vatten krävs förbättringsåtgärder. Vatten

som idag har god status får heller inte försämras. Detta ställer således höga krav på

utformning av dagvattensystem och nyttjande av bästa tillgängliga teknik i samband

med lakvattenhantering, teknik för rening av avloppsvatten och möjligheterna att

begränsa diffusa utsläppskällor.

Då merparten av klassningarna av status och miljökvalitetsnormer i VISS gjorts

utifrån modellverktyg och expertbedömningar är det också angeläget att följa upp

utsläppsinnehåll och mängder och utreda den faktiska situationen i

vattenförekomsterna.

Det framgår av MKB:n att fortsatt planering ska ske. Länsstyrelsen vill i detta

sammanhang referera till Länsstyrelsens vägledning 2012:7, sidan 7 och vidare;

Miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering. Länsstyrelsen anser att utökad

infrastruktur och ny bebyggelse ska planeras på ett sådant sätt som är förenligt med

berörda vattenförekomster status och förutsättningar att nå miljökvalitetsnormerna.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 9 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Fisk- och musselvatten

Utöver miljökvalitetsnormer för utomhusluft och vattenförekomster berörs

Sundsvalls kommun av miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. Detta genom

att Ljungan upp till Viforsen är klassificerad som fiskvatten enligt Naturvårdsverkets

förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6).

Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Länsstyrelsen hänvisar till Länsstyrelsens samrådsyttrande över – tematiskt tillägg

till Sundsvalls kommun - daterat den 20 februari 2012 för den fortsatta utvecklingen

av LIS i översiktsplan 2021 i utställningsskedet.

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Sundsvalls kommun, i mellankommunala

frågor, axlar ett ansvar att samarbeta med omgivande kommuner, eftersom regional

tillväxt, arbetamarkand, vattentillgång, tekniska frågor som vatten och avlopp,

räddningstjänst, utbildning mm kräver gemensamma målsättningar och samarbete

över administrativa gränser.

Materialförsörjning

För att trygga tillgången på bra bergmaterial är det viktigt att planera för

materialförsörjning på kort och lång sikt. Detta är särskilt viktigt med tanke på det

de större infrastruktursatsningar som kommunen arbetar för och kommunens

planer för vindkraft.

Transporter av material är vanliga över kommungränser. SGU:s bergskvalitetskarta

visar att tillgången på högpresterande bergmaterial för väg och järnväg är liten i det

kartlagda området inom Sundsvalls kommun. I Timrå kommun finns områden med

bättre bergkvalitet för väg och järnväg.

Vattenförsörjning

Västernorrlands grundvattentillgångar är mycket goda, sett både till kvalitet och till

kvantitet, vilket kan vara en utvecklingspotential för länet. Länsstyrelsen vill

framhålla Sundsvalls goda vattentillgångar som en viktig regional resurs, som i och

med det kan ses som en mellankommunal fråga. Länsstyrelsen menar att

planeringsförutsättningarna ”Sundsvall och omvärlden” kan ha ett fokus också på

vatten som en viktig naturresurs, i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Vildmarksområden

I översiktsplanen redovisar kommunen förtjänstfullt områden med

vildmarkskaraktär som är relativt opåverkade av exploatering och dessutom

redovisas riktlinjer för hur och när nyetableringar kan ske.

Kommunen önskar att länsstyrelsen ska peka ut vilka områden som kan vara

opåverkade av exploatering enligt 3 kap 2 § miljöbalken. Länsstyrelsen ska i

dagsläget inte arbeta med den frågan. Men kommunen bör utifrån sin

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 10 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

lokalkännedom och nuvarande lagstiftning beteckna de områdena som opåverkade

av exploatering i översiktsplanen och att fortsatt utredning ska göras om förslag på

exploatering inkommer till kommunen. Värdet av den vildmark som kommunen

inledningsvis identifierat och som också kan ses som en naturresurs att utveckla

näringslivsmässigt, kanske kan utvecklas gemensamt med intressent och eventuellt

angränsande kommuner.

Hälsa, säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion

Buller och vibrationer

Samhällsbuller är ett utbrett problem och är den miljöstörning som berör störst antal

människor i Sverige. Enligt den nationella miljöhälsoenkäten år 2007 besväras cirka

14 procent vuxna av trafikbuller i sin bostad i Västernorrlands län, vilket inte

signifikant skiljer sig från landet i helhet. Andelen har sedan 1999 ökat, motsvarande

siffra var då 9 procent.

Sundsvalls översiktsplan lyfter miljökvalitetsmålet för God bebyggd miljö med en

tydlig ambition att kommunen ska planera för minskade bullerstörningar.

Länsstyrelsen finner dock ingen tydlig inriktning på föreslag till lämpliga områden

där inte bullerskyddsåtgärder krävs.

Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida

transporter (proposition 1996/97:53) riktvärden för trafikbuller. Riktvärden för

trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid

nybyggnad/ eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Länsstyrelsen anser att

Boverkets Allmänna råd 2008:1 och däri redovisade huvudregler för planering av

bostäder ska gälla. De allmänna råden innehåller även förutsättningar för att göra

avsteg mm. Länsstyrelsen vill understryka att vid avsteg från riktvärden krävs

utredningar och förslag på åtgärder som visar att en bra ljudmiljö kan åstadkommas

i bebyggelsen.

Risker för ras, skred och erosion

Kommunen har en strategi för hur de geotekniska förutsättningarna för utbyggnad

ska klaras vid framtida detaljplaneläggning och bygglovgivning. Länsstyrelsen anser i

likhet med Statens geotekniska institut (SGI) att det alltid bör framgå om det finns

behov av att klarlägga geotekniska risker med avseende på ras, skred och erosion.

Vid prövning av markens lämplighet för avsett ändamål bör utgångspunkten vara

livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. varvid effekter på framtida klimat bör

vägas in.

I de kommunövergripande riktlinjer för klimatanpassning har kommunen angett att

mark där risk för översvämningar, ras och skred inte bör planläggas för bebyggelse.

Detta är dock något som inte går att se i de olika förslagen för respektive område.

Länsstyrelsen anser att det bör framgå i kartunderlaget var dessa riskområden finns

så att kommunen säkerställer att ingen planläggning sker där. Som exempel kan

nämnas den förtätning som planeras utmed Selångersån, ett område som sedan

tidigare drabbats av översvämningar och också är ett riskområde för ras och skred.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 11 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Farligt gods led - järnväg och väg

När färdigställandet av nya E4-bron är klar skapas stora möjligheter att leda bort

farligt gods från centrala delarna av staden. Förslaget är att

Timmervägen/Ljustavägen upprustas för att därigenom leda godstransporter på väg

förbi stadens centrum. Länsstyrelsen tycker att frågan om åtgärder kan tas upp

gemensamt med berörda aktörer såsom kommun, länsstyrelse, Trafikverk etc.

Länsstyrelsen anser att om bebyggelse placeras inom ett 150 meter

(riskhanteringsavstånd) till farligt godsled ska en riskanalys upprättas och förslag

anges på åtgärder för att minska risker för hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen

hänvisar här till Riskhantering i detaljplaneprocessen, en policy som Länsstyrelsen

upprättat. I likhet med Trafikverket anser Länsstyrelsen att inga särskilda

förutsättningar ska gälla för ny bebyggelse i stadskärnan.

Kommunen föreslår att särskilda skyddsavstånd och generella skyddsåtgärder för de

rekommenderade transportlederna för farligt gods i kommunen, ska utarbetas.

Länsstyrelsen anser det positivt med ett sådant förslag, om arbetet grundas på

principerna i ovan policy.

Vatten och vattenförsörjning

Generellt om vattenskyddsområden

Länsstyrelsen ser positivt på framtagandet av en VA-plan och förutsätter att denna

kan ge värdefull information till översiktsplaneringen. Men länsstyrelsen är av den

åsikten att vattenskyddsområden ska redovisas i markanvändningskartorna i

översiktsplanen. Informationen om var vattenresurserna finns ska vara synliga i

översiktsplanen om kommunen ska kunna hålla en så hög ambition som avses med

ställningstagandet om att ”skydd av grundvattenförekomster ska ges stor prioritet

vid avvägningar av markanvändning”. Länsstyrelsen anser det också viktigt att

kommunen redovisar var vattenskyddsområden saknas idag och i de fall det är känt

att dagens vattenskyddsområden är felaktigt avgränsade.

Länsstyrelsen saknar nedan angivna vattenskyddsområden och resonemang om

långsiktigt hållbar vattenförsörjning i kartmaterialet över markanvändning:Nolby vattenskyddsområde i markanvändningskartan över Kvissleby. I

översiktsplaneförslaget står att avrinning inte får ske så att Nolby vattentäkt

kan förorenas, men det finns också ett fastställt skyddsområde med

föreskrifter som reglerar verksamhet och markanvändning i området. Som

redan nämnts avser länsstyrelsen mest troligt att föreslå en

riksintresseklassning av Sundsvall och Timrås vattenförsörjning, där bland

annat Nolby ingår.

På samma sätt är det bra att vattenskyddsområdena berörs i avsnittet om

Indal, Liden, Matfors och Nedansjö, men länsstyrelsen anser att det är

värdefullt om avgränsningen framgick av kartan i översiktsplanen och inte

bara på webben. Vad gäller Matfors angränsar skyddsområdet till Grönsta,

som i sin tur angränsar till Nolby skyddsområde. Vattentillgångarna är av

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 12 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

största vikt för Sundsvalls vattenförsörjning, idag och på lång sikt, och bör

enligt länsstyrelsens mening tydligt redovisas.

För kännedom finns ett förslag, framtaget av MittSverige Vatten, till avgränsning och

revidering av föreskrift för Wifsta vattenskyddsområde. Området är inte fastställt

ännu, men kommer mest troligt att påverka en del av Sundsvalls kommun i

framtiden. Vattenskyddsområdets tertiära zon föreslås följa Indalsälven uppströms

från Wifsta vattenverk i Timrå och avgränsas strax uppströms Kävstabron i

Sundsvalls kommun.

Långsiktig vattenförsörjning

Översiktsplanen har en hög och lovvärd ambition vad gäller avvägningar vid

markanvändning, men länsstyrelsen ställer sig frågande till hur detta arbete med

prioritering av markanvändning ska gå till i praktiken. Det är oklart om kommunen

ska ta fram en vattenförsörjningsplan vid sidan av VA-planen. Länsstyrelsen anser

att ett första steg i riktningen mot en vattenförsörjningsplan kan vara att, vid sidan

av vattenskyddsområden (på markanvändningskartan) redovisa vattenförekomster,

eller de objekt som identifierats i länsstyrelsens inventering av grundvattenförande

geotoper.

Länsstyrelsen ser ett behov av att båda de två tidsperspektiven tydliggörs, både

skydd på kortare sikt i form av vattenskyddsområden och en viljeinriktning vad

gäller långsiktig markanvändning i form av en vattenförsörjningsplan. För

förtydligande om förhållandet mellan VA-plan, vattenförsörjningsplan och andra

kommunala planer, se Livsmedelsverkets ”Planera för dricksvatten”,

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/dricksvatten/planera_for_

dricksvatten_webb_okt_2011.pdf

Vatten och avlopp (VA) samt dagvatten

Länsstyrelsen anser att de övergripande riktlinjer för vatten och avlopp är bra. Det är

även positivt att det för redovisade utvecklingsområden särskilt anges om det finns

aspekter som särskilt bör uppmärksammas när det gäller omhändertagande av

spillvatten och dagvatten.

Som framgår av planeringsunderlag, Tekniken ska en VA-plan kopplas till

översiktsplaneringen genom att förutsättningarna för utbyggnad i enskilda områden

ska tydliggöras avseende möjligheten att ansluta kommunalt VA. Länsstyrelsen anser

att det är mycket bra att tydliggörande av dessa frågor ska ligga som underlag för

kommunens översiktsplaneförslag. Det är då viktigt att de olika dokumentens

förhållande till varandra framgår. Kopplingen är också viktig även vad avser

kommunens strategi för dagvatten.

Dagvatten

Något som är återkommande i många av de områden som föreslås förtätas och

exploateras finns redan idag kända problem med dagvattenhanteringen. Detta är en

särskild utmaning för centrala staden som på senare år drabbats av flera

översvämningar. I ett förändrat klimat kommer dessa troligen öka, vilket gör det

särskilt viktigt att redan idag lösa problematiken. I planeringsunderlaget Tekniken

finns en karta som visar på inträffade översvämningar i centrala Sundsvall. Dessa

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 13 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

kända risker för översvämningar men även områden där risker föreligger för ras och

skred bör framgå i planförslagets kartmaterial.

Att förtäta staden genom att omvandla parkeringsplatser till bostäder kan vara

positivt ur klimatanpassningssynpunkt, genom att bygga så man kan lösa

uppsamlingen av nederbörd på ett bättre sätt (med ex vis gröna tak, växtlighet i

marknivå mm). Men att exploatera ett grönområde till exempelvis bostadområde bör

det ske med stor försiktighet. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att värna behovet

av uppsamling av nederbörd på ett långsiktigt hållbart sätt med ex vis öppna

dagvatten lösningar, gräsmattor och annan växtlighet.

Förorenade områden

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen anpassar markanvändningsplaneringen

i förorenade områden där sanering inte genomförts och att kommunen planerar för

återanvändning av förorenade områden. Enligt planförslaget ska också vid plan- och

bygglovärenden förekomsten av markföroreningar i berört område alltid

uppmärksammas och vid behov utredas. Vidare föreslås att risk för förorenade

fyllnadsmassor, diffust nedfall av PAH och områdets historik är exempel på sådant

som bör beaktas och vid behov ska miljötekniska markundersökningar utföras.

Länsstyrelsen ser även positivt på att även ett områdes historik ska beaktas med

avseende på markföroreningar vid fysisk planering och byggande eftersom områden

som inte tidigare har konstaterat vara förorenade kan behöva undersökas.

Länsstyrelsen anser dock att det bör förtydligas att inte endast markföroreningar ska

uppmärksammas och vid behov utredas. Även föroreningar i grundvatten, ytvatten,

sediment och byggnader/anläggningar ska uppmärksammas och utredas.

Om bebyggelse planeras inom förorenade områden förutsätts att en sanering sker till

en sådan omfattning att användningen av föreslagen bebyggelse kan ske utan att

människors hälsa riskerar att påverkas.

Skyddsavstånd

Länsstyrelsen anser det lämpligt att översiktsplanen även resonerar kring

skyddsavstånd vid verksamheter som berörs av 2 kap. 4§ LSO, men inte är klassade

som Sevesoanläggningar. Det finns i dagsläget fyra sådana anläggningar i

kommunen (Metallurgy Sweden AB, Kombiterminalen, helikopterplattan vid

Sundsvalls sjukhus och Norrlandsfrys AB).

Insatstider

Det framgår av översiktsplanen att räddningstjänstens insatstider ska vägas in i vid

plan- och bygglovsärenden i samband med ny bebyggelse. Länsstyrelsen anser att det

bör justeras till att även gälla räddningstjänstens förmåga. Med förmåga menas vad

räddningstjänsten faktiskt kan göra vid framkomst. Dessutom bör räddningstjänsten

insatstider och förmåga vägas in även vid ändrad bebyggelse exempelvis om

kommunen väljer att göra om ett sommarstugeområde till bostäder för året-runtboende.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 14 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

I avsnittet med generella riktlinjer för centrala staden, bör även nämnas att särskild

hänsyn ska tas till framkomligheten för räddningstjänsten. Området är till stora

delar ett riksintresse för kulturmiljövården och därigenom bör det även vara extra

viktigt att räddningstjänsten kan göra en snabb insats vid händelse av brand.

Övriga synpunkter

Sociala aspekter

Barnperspektiv

Länsstyrelsen vill informera om att Skogsstyrelsen kan ses som en resurs i

kommunens satsning på Skolskogar. Skogsstyrelsen har inför 2013 fått regeringens

uppdrag att intensifiera arbetet med Skogen i Skolan. Det finns flera läromedel och

pedagogiska hjälpmedel framtagna för att stödja lärarna i deras arbete i

skolskogarna. Mer information finns på www.skogeniskolan.se

Jämställdhet/genusperspektiv

Det över gripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män skall ha samma makt

att forma samhället och sina liv. Inom samhällsplanering innebär det att kvinnor och

män ska vara delaktiga i att ta fram kommunens översiktsplan. Det finns uppgifter

om vilka som funnits med i arbetsgruppen i övrigt saknas uppgifter om kvinnor och

mäns deltagande i arbetet.

Länsstyrelsen anser det vara en stor brist att statistik inte uppdelad på kön. Därmed

synliggörs inte skillnader mellan kvinnor och män. Enligt förordning (2001:100) om

den officiella statistiken, 14 § Individbaserad officiell statistik så ska statistik vara

uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Länsstyrelsen anser att jämställdhet är en viktig aspekt av samhällsplaneringen och

bör lyftas i översiktsplan 2021. Det bör vara om en grundläggande syn från

kommunen och anges som en viktig förutsättning för hållbar tillväxt.

För att få en god inblick i mäns och kvinnor livssituation så ska könsuppdelad

statistik redovisas. Kvinnor och mäns samt flickor pojkars livssituation kan se olika

ut i kommunen; bl.a. för att resmönster, val av utbildning, fritidsaktiviteter m.m. kan

se olika ut. Studier visar att dubbelt så många kvinnor som män hämtar och lämnar

barn på förskolan när de är på väg till eller från arbetet, män använder bilen i större

utsträckning än kvinnor meden kvinnor går, cyklar och nyttjar kollektivtrafiken mer

än män. Det innebär bl a att kvinnor och män har olika önskemål på

samhällsplanering. En medvetenhet om kvinnors och mäns olika livsvillkor och

erfarenhet är en viktig del i samhällsplanering. Inom ramen för arbetet med

översiktsplanen är det därför viktigt att dessa aspekter finns med i arbetet.

Sundsvalls kommun anger i sin översiktsplanen att fysisk planering ska ske för ett

jämlikt, jämställt och tryggt samhälle med utrymme för mångfald. Riktlinjerna säger

att bostadsområdenas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och

socialt boende vid nyproduktion ska handeras tidigt i planprocessen. Dock ägnas

översiktsplanen till stor del nybyggnationer av bostäder i ”nya” områden men också

om förtätningar inom befintliga bostadsområden. Länsstyrelsen saknar tydliga

förslag på åtgärder som även berör den befintliga bebyggelsen och som kan öka

jämställdhet, trygghet och mångfald.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 15 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Näringsliv, tillväxt och verksamheter

Länsstyrelsen anser i likhet med Skogsstyrelsen att skogen bör lyftas fram tydligare i

översiktsplanen, särskilt med tanke på att Sundsvalls kommun äger en stor del av

den tätortsnära skogen. En översyn och uppdatering av kommunens policy bör ingå

som planeringsunderlag. Skogen kan med fördel också tydligt lyftas fram som resurs

för landsbygdsutveckling, bioenergiresurs m.m.

Bostadsförsörjning

Det framgår av att översiktsplan 2021 ska ersätta kommunens riktlinjer för

bostadsförsörjning (2006). I översiktsplanen presenteras enbart riktlinjer för

bostadsförsörjningen i nyproduktion.

Länsstyrelsen vill understryka följande:

Det bör framgå av översiktsplanen att kommunens ansvar omfattar såväl

nyproduktion som utveckling och anpassning av befintliga bostäder och

boendemiljöer.

Förutom att ange mål för bostadsutvecklingen bör kommunen visa vilka

insatser kommunen planerar för att nå de angivna målen.

Riktlinjerna bör baseras på en djupare analys av efterfrågan på bostäder och

bostadsbehov. Analysen bör omfatta hur efterfrågan på bostäder ser ut i dag

och vilken utveckling som kan förväntas framöver, identifierade

bostadsbehov för grupper som kan behöva särskilda insatser.

Kända fornlämningar och föreslagen bebyggelseutveckling

Området Sibirien vid Korsta - den föreslagna utökningen av Sibiriens bebyggelse åt

norr är ej lämplig på grund av järnåldersgravfältet Raä 122 (Sundsvall).

Och vid Skottsund – den föreslagna utökningen av Skottsunds bebyggelse norrut är

ej heller lämplig på grund av ett antal järnåldersgravar i form av stora högar.

Vidare vid Birsta - den föreslagna västliga utökningen av Birsta handelsområde

påverkar ett stort antal fornlämningar. Här finns bland annat ett järnåldersgravfält

med åtta gravar i form av högar och stensättningar, samt ytterligare åtta spridda

järnåldersgravar i form av högar och stensättningar. I närheten av dessa finns

säkerligen även hittills okända boplatser och troligen ytterligare gravar.

Länsstyrelsen kan komma att vara restriktiv vad gäller tillstånd till ingrepp i dessa

fornlämningsmiljöer. Om Länsstyrelsen ändå ger tillstånd till att ta bort

fornlämningarna så måste exploateringen föregås av omfattande

uppdragsarkeologiska insatser, vilka bekostas av företagaren.

Naturmiljö

Länsstyrelsen finner det positivt att kommunen har en hög ambition vad gäller

hänsyn till naturvärden i utgångspunkter och generella riktlinjer för hela kommunen

i förslaget till ny översiktsplan. I förslagen till nya eller utökade bostadsområden

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 16 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

finns redovisat vilka kända värden som finns och hur hänsyn ska tas till dessa, vilket

är genomarbetat och bra

Markanvändningskartan anger vissa områden där naturvärdena ska prioriteras.

Förutom kärnområden och grönstråk inom tätorterna så finns tre kategorier; Bevara

landskapet, Bevara biologiska värden och Större vildmarksområde. Länsstyrelsen

saknar vilka kriterier som använts för att ta fram dessa områden.

I planeringsunderlaget Naturen, listas 43 ”viktiga områden”. Här finns till exempel

värdefulla landskapsavsnitt som norra Alnön och Ljungans dalgång med men de

återfinns inte bland Bevara landskapet-områdena i planen. Vilken status har de 43

områdena?

Bevara biologiska värden-områden finns utpekade på vissa platser medan andra

områden med höga naturvärden inte fått den klassningen. Till exempel är Brämön

utpekad men inte de värdefulla kustavsnitten längs Njurunda-kusten, som finns med

i listan i Naturen-avsnittet. Dessa är däremot klassade som Bevara landskapområden.

På Alnön är Långharsholmen utpekat men inte andra värdefulla

naturområden.

Det finns för närvarande 28 naturreservat inom Sundsvalls kommun. 2012 bildades

det senaste; Flakamons naturreservat. Det finns 45 områden skyddade som

biotopskydd. Två nya områden skyddades under 2012; Linvarpet och

Gubbgärdsberget. Det finns dessutom tolv områden i kommunen som omfattas av

naturvårdsavtal hos skogsstyrelsen.

Nytillkomna naturvårdsobjekt (2012-2013) samt nya rapporter finns listade i bilaga.

Gång- och cykelvägar (GC-vägar)

Sundsvalls kommun har t ex en önskan om upprustning av GCvägar längs med väg

86, sträckan Kovland-Bergsåker. Den sträckan finns upptagen i länstransportplanen

2010-2021 där den har prioritetsklass ett (1). När färdigställandet av nya E4-bron är

klar öppnas nya möjligheter för cykelvägar i staden. Länsstyrelsen ställer sig klart

positivt till kommunens vision att arbeta för ett heltäckande cykelnät, där

investeringarna och upprustning av GC-vägnätet börjar med stora arbetsplatser

förbindelser till centrala Sundsvall.

Formalia

Huvudmannaskap för allmän plats

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett övergripande plan och detta gärna i

översiktsplanen ska ta ställning till huvudmannaskap för allmän plats i områden där

äldre byggnadsplaner (fritidshusområden) ändras till att ge möjligheter till

permanent boende. I lagstiftningen framgår att det ska vara kommunen som är

huvudman för allmän plats. Om så inte är fallet ska särskilda skäl föreligga.

Kommunen bör upprätta en strategi/policy för hur kommunenser ser på frågan. Där

även konsekvenserna av olika alternativ framgår.

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


YTTRANDE Sida 17 av 17

2013-03-21 Dnr. 401-8933-12

KS2012–007233

Deltagande i ärendet; Maria Antonic´, särskild sakkunnig i jämställdhet och Agnes

Kempe, antikvarie samt John Molin, antikvarie/arkeolog, Martin Neldén,

beredskapshandläggare, Frida Uebel och Mattias Entall samt Kerstin Eriksson,

miljöskyddsenheten, Angelica Hägglund, sakområde förorenade områden, Viveka

Öberg, samordnare klimatanpassning, Helene Öhrling, skyddad natur, Robert

Nordevi, intrastrukturstrateg, Ann-Charlotte Larsson, handläggare bostad och David

Forslund, planhandläggare med särskilt ansvar för havsplanering samt Sara G

Jonsson, miljöutredningar och fiske.

Sten-Olov Altin

Länsråd

Åsa Björn

Föredragande

Samhällsplaneringsenheten

0611-34 92 88

Bilaga;

SGU:s yttrande daterad den 21/2 2013

SGI: s yttrande daterat 11/2 2013

Natur - skyddade områden mm inom Sundsvalls kommun

Redaktionellt – öp Sundsvall (ingår ej i yttrandet)

Kopia via e-post:

Skogsstyrelsen,

Statens geotekniska institut,

Statens geologiska undersökning,

Sjöfartsverket,

Trafikverket,

Försvarsmakten

Deltagande handläggare

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

More magazines by this user
Similar magazines