PROVTAGNINGSINSTRUKTION DAMM I LUFT, TOTALT Ämne ...

orebroll.se

PROVTAGNINGSINSTRUKTION DAMM I LUFT, TOTALT Ämne ...

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

PROVTAGNINGSINSTRUKTION

1(2)

Dok beteckning: PIN 11:01 Utgåva nr: 6 Utfärdad av: SR 22 feb 2007

Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Lennart Andersson Bilagor:

DAMM I LUFT, TOTALT

Ämne

Organiskt damm och dimma, bomull (råbomull), koldamm inkl. kimrök, grafit-,

härdplast-, pappers-, PVC- och textildamm.

Allmänt

Formel: Form: Damm, rök och dimma.

CAS-nr:

Kokpunkt:

Molekylvikt:

Ångtryck:

Hygieniska gränsvärden enligt gällande författning

Dammtyp Organiskt Bomull Grafit Härdplast Kol Papper Textil PVC

NGV mg/m³ 5 0,5 5 3 3 2 1 1

Provtagning

Provtagningsmedium:

Provtagningsutrustning:

Flöde:

Kvantifieringsmängd/prov:

Analysmetodens mätosäkerhet:

Maximal mängd/prov:

Rekommenderad luftvolym:

Referens:

Membranfilter

Provtagningspump, flödesmätare

1,5-15 l/min

0,1 mg

CV 1.5 % vid 1 mg damm baserat på vägning av blankfilter.

Provtagning av totaldamm och respirabelt damm,

Grusmetod 1010, Arbetarskyddsstyrelsen 1979

Lägsta kvantifieringskoncentration vid olika luftvolymer

Provtagningsvolym i l Halt mg/m³

240 0,4

480 0,2

960 0,1

Var god vänd!


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

PROVTAGNINGSINSTRUKTION

2(2)

Dok beteckning: PIN 11:01 Utgåva nr: 6 Utfärdad av: SR 22 feb 2007

Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Lennart Andersson Bilagor:

DAMM I LUFT, TOTALT

1. Tag bort proppen

från locket.

2. Anslut pumpen.

Justera flödet med

hjälp av flödesmätare.

Kontrollera flödet

efter provtagningen

3. Vid provtagningen tas

hela locket bort.

4. Sätt tillbaka lock och propp efter provtagning. OBS! För att

undvika förluster p.g.a. statiskt laddat damm rekommenderas att

locket utan propp sätts på filterkassetten innan pumpen stängs av.

Stäng därefter av pumpen och förslut kassetten med propparna.

Provhantering

Lagring:

Transport:

Kommentar:

Normal

Sänd proven till:

Arbets- och miljömedicinska kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

701 85 Örebro

More magazines by this user
Similar magazines