Överenskommelse med Folktandvården 2010 - Örebro läns landsting

orebroll.se

Överenskommelse med Folktandvården 2010 - Örebro läns landsting

Överenskommelse med

Folktandvården

2010


2009-12-02 2(27)

Innehållsförteckning

Om överenskommelsen............................................................................................................ 3

Parter ...................................................................................................................................... 3

Giltighetstid............................................................................................................................ 3

Omfattning ............................................................................................................................. 3

Ersättning ............................................................................................................................... 3

Förändringar under giltighetstiden......................................................................................... 4

Uppföljning ............................................................................................................................ 4

Allmänna krav.......................................................................................................................... 4

Kvalitet................................................................................................................................... 4

Hälsoorientering..................................................................................................................... 5

Prioritering ............................................................................................................................. 5

Samverkan.............................................................................................................................. 6

Tandvård till barn och ungdomar .......................................................................................... 6

Generella tandhälsoinsatser i barn- och ungdomstandvård.................................................... 6

Empowerment .................................................................................................................... 7

Fluortillförsel...................................................................................................................... 8

Kontakter med BVC och utbildning av BVC-personal...................................................... 8

Allmäntandvård, exklusive tandreglering .............................................................................. 8

Barn, 0-1 år......................................................................................................................... 8

Barn och ungdomar, 2-19 år............................................................................................... 9

Särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård..................................................................... 9

Specialisttandvård för barn och ungdomar, exklusive tandreglering................................... 10

Tillgänglighet ................................................................................................................... 10

Tandreglering ....................................................................................................................... 10

Tillgänglighet ................................................................................................................... 12

Tandvård till asylsökande barn och ungdomar .................................................................... 12

Tandvård till vuxna................................................................................................................ 12

Konsultationer och samverkan............................................................................................. 12

Specialisttandvård för vuxna................................................................................................ 13

Tillgänglighet ................................................................................................................... 14

Sjukhustandvård................................................................................................................... 14

Särskilt ansvar inom vuxentandvård .................................................................................... 15

Tillgänglighet ................................................................................................................... 16

Tandvård för asylsökande vuxna.......................................................................................... 17

Övrigt....................................................................................................................................... 17

Läkemedelskostnader........................................................................................................... 17

Befolkningsansvar................................................................................................................ 17

Ersättning för outnyttjade lokalytor ..................................................................................... 17

Utbildning av nyexaminerade tandläkare............................................................................. 18

Specialisttandläkarutbildning............................................................................................... 18

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård ...................................................... 19

Bilaga 1, ersättningar............................................................................................................. 20

Bilaga 2, uppföljning.............................................................................................................. 21


2009-12-02 3(27)

Om överenskommelsen

Parter

Överenskommelsen är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården.

Giltighetstid

Överenskommelsen avser perioden 2010-01-01 - 2010-12-31.

Omfattning

I överenskommelsen beskrivs det uppdrag Folktandvården har, avseende den del av

verksamheten som helt eller delvis ersätts med landstingsmedel.

Uppdraget är specificerat i deluppdrag. För varje deluppdrag beskrivs vad som ska utföras och

i vilken omfattning.

I bilaga 1 redovisas den ersättning som lämnas för varje uppdrag.

I bilaga 2 beskrivs vilken uppföljning och avstämning som ska ske, om möjligt i samband

med bokslutet, eller senast 28 februari 2011.

Förändringar i verksamhetsförutsättningar under löpande giltighetstid ska regleras i

tilläggsöverenskommelser till denna överenskommelse.

Folktandvårdens vuxentandvård, såväl allmäntandvård som specialisttandvård till enskild

patient, finansieras genom patientavgifter och ersättning från Försäkringskassan enligt det

statliga tandvårdsstödets regler.

Ersättning enligt denna överenskommelse avser således ej tandvård för vuxna, med undantag

för i överenskommelsen specificerade områden.

Ersättning

För de uppdrag som beskrivs i denna överenskommelse, ersätts Folktandvården för år 2010

med 72 400 tkr.

Ersättningsbeloppet är fast under överenskommelsens giltighetstid.

Ersättningen för varje uppdrag, som beskrivs i denna överenskommelse, framgår av bilaga 1.

Ersättningen utbetalas med en tolftedel, för var och en av årets månader.

Den del av ersättningen som rör uppdragen tandvård till asylsökande barn, tandvård till

asylsökande vuxna och nyexaminerade tandläkare lämnas dock i särskild ordning, utöver

ersättningen ovan.

Avstämning och ev. justering av erhållen ersättning ska göras i samband med uppföljningen

av överenskommelsen. För den målrelaterade ersättningen är avstämningsdag 30.11. 2010.


2009-12-02 4(27)

Förändringar under giltighetstiden

Parterna har rätt att påkalla omförhandling av åtagande och/eller ersättningsbelopp om

väsentliga verksamhetsförändringar inträffar under giltighetstiden.

Förändringar som kan påverka vårdutbud och tillgänglighet ska prövas av hälso- och

sjukvårdsnämnden, före genomförandet.

Uppföljning

Folktandvården ansvarar för att följa upp verksamheten enligt de i överenskommelsen

beskrivna uppföljningsvariablerna och ska senast två månader efter verksamhetsåret redovisa

resultatet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården, har ett gemensamt ansvar för att utveckla

system för uppföljning av den verksamhet som utförs av Folktandvården, med avseende på

innehållet i denna överenskommelse.

Allmänna krav

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med tandvårdslagen och övriga lagar eller förordningar

som är tillämpliga för verksamheten och i enlighet med av Socialstyrelsen utgivna föreskrifter

och anvisningar, samt enligt de överenskommelser som träffats mellan Landstingsförbundet

och staten.

Kvalitet

Folktandvårdens kvalitetssystem ska vara anpassade till verksamhetens inriktning och

omfattning och omfatta mätbara mål och dokumenterade rutiner som visar hur kvaliteten i

verksamheten styrs och säkras mot målen.(SOSFS 2005:12)

Verksamheten ska anpassa till resultatet av Socialstyrelsens arbete med God tandvård och

Nationella riktlinjer

Etik är en av värdegrunderna i all medicinsk/odontologisk verksamhet och skall genomsyra

tänkandet i vården och omsorgen i Örebro läns landsting. Särskilt viktigt är detta i

utformningen av prioriteringar, bemötandefrågor och för de med nedsatt autonomi.

Folktandvården ska uppmärksamma förekomsten av könsrelaterade skillnader i tandvård.

Patienten/närstående ska uppleva omtanke och respekt i bemötandet, oavsett bakgrund.

Tandvården ska bedrivas med utgångspunkt från den enskildes behov av tandvård, och ska

innehålla förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador,

samt, inom barn- och ungdomstandvården, behandling av bettfel, missbildningar och

förvärvade defekter.

Särskild vikt ska läggas vid förebyggande av sjukdom och sjukdomsbehandling.


2009-12-02 5(27)

Individinriktat förebyggande arbete i form av livsstilspåverkan, skall betraktas som en

integrerad del av vården av grundsjukdomen. Oavsett om orsaken har social, psykisk eller

miljömässig grund, minskar förebyggande insatser risken att drabbade individer återfår

sjukdomen. Det handlar om att inkludera det förebyggande arbetet i vårdarbetet och

exempelvis stödja patienter till förändringar i tobaksvanor och matvanor. Dessa insatser från

en av de få aktörer som regelbundet träffar, undersöker och samtalar med flertalet barn samt

en stor andel av den vuxna befolkningen, kan inte ersättas av andra.

Ansvaret för att varje individ får adekvat tandvård ska ligga hos namngiven legitimerad

tandläkare. Tandvården kan utföras av legitimerad tandläkare, legitimerad tandhygienist eller

av tandsköterska, med hänsyn tagen till formell kompetens och regler om delegering. (SOFS

1997:14, 2002:12).

Hälsoorientering

Folktandvården ska bedriva en verksamhet med ett starkt hälsoorienterat fokus. Ett

hälsofrämjande arbete handlar om insatser även för dem som ännu inte blivit sjuka. Här har

Folktandvården stor potential i form av specifik kunskap, förtroende, breda kontaktytor och

lokal närvaro

Folktandvården ska aktivt stödja en positiv hälsoutveckling hos individer och grupper samt

stödja en jämlik hälsoutveckling i befolkningen som därigenom bidrar till god tandhälsa.

Detta innebär att:

• Folktandvården ska fortsätta ett arbete med att registrera och följa upp levnadsvanor

med bevisad eller misstänkt påverkan på munhälsa. Sådana levnadsvanor kan vara

rökning, matvanor eller missbruk.

• Folktandvården ska fortlöpande följa patienternas orala hälsa ur ett vidare begrepp än

endast sjukdom/icke sjukdom.

• Folktandvården skall använda tillgängliga epidemiologiska data i planering,

prioritering och uppföljning.

• Folktandvården ska söka samverkan med andra aktörer gällande insatser med ett

folkhälsoperspektiv där insatserna förmodas förbättra tandhälsan.

• Folktandvården ska stödja andra aktörer i insatser för livsstilsförändring i frågor som

direkt eller indirekt påverkar munhälsan. Sådana livsstilsförändringar kan gälla

fetmaproblematik, missbruksproblematik, mm.

Prioritering

I tandvårdslagen beskrivs vilket ansvar som landstinget och dess Folktandvård har för

tandvård åt länsinvånarna och vissa övriga. Vid resursbrist ska tandvården till enskilda

patienter inom Folktandvården bedrivas i följande rangordning:

1. Akuttandvård för barn

2. Akuttandvård för vuxna

3. Allmäntandvård för barn och ungdomar

4. Behandling inom landstingets tandvårdsstöd

5. Specialisttandvård för barn och ungdomar

6. Specialisttandvård för vuxna

7. Allmäntandvård för vuxna


2009-12-02 6(27)

Folktandvården har ansvar för att resurserna fördelas över länet i enlighet med ovanstående

rangordning. Utgångspunkten ska vara att befolkningen ska ha likvärdig tillgänglighet till

tandvård, oavsett var i länet man är bosatt.

I enlighet med punkt 4 ovan har Folktandvården ett särskilt ansvar att erbjuda tandvård åt de

personer som omfattas av tandvårdslagen § 8 a, och där annan inte ansvarar för tandvården.

Behandlingen ska normalt ske i den kommun patienten är bosatt.

Samverkan

Representanter för Folktandvården i Örebro läns landsting ska delta i utredningar, kommittéer

och andra externa aktiviteter initierade av regeringen, departementen, Socialstyrelsen eller

Sveriges kommuner och landsting när så är aktuellt.

Folktandvården har ansvar för att samverka med de olika utbildningsinstitutioner som

bedriver tandläkarutbildning, tandhygienistutbildning och tandsköterskeutbildning.

Samverkan består framför allt i att ta emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning vid

tandvårdsmottagningarna i länet efter överenskommelse med de olika skolorna, men även

andra former av samverkan kan vara aktuella.

Det finns för tillfället en tandsköterske-utbildning, men ingen tandhygienist-utbildning i länet.

Förekomsten av utbildningar påverkar möjligheten att rekrytera till dessa yrken.

Folktandvården ska, tillsammans med andra myndigheter och utbildningsinstitutioner verka

för att det ska finns sådana utbildningsmöjligheter i länet.

Utbildningarna ska vara öppna att söka för alla som är berättigade och när tandvårdserfarenhet

är nödvändig, oavsett om man har en eventuell bakgrund i offentlig eller privat tandvård.

Tandvård till barn och ungdomar

Generella tandhälsoinsatser i barn- och ungdomstandvård

Med generella insatser menas de insatser som är av hälsofrämjande eller

sjukdomsförebyggande karaktär som inte riktas till en enskild individ, utan riktas till grupper

av barn och ungdomar.

Folktandvården ska bedriva sin verksamhet med ett folkhälsoperspektiv och ska förutom

tandvård åt enskilda, genomföra generella insatser för en förbättrad tandhälsa och rikta

särskilda åtgärder mot grupper av barn och ungdomar, som har problem med tand- och

munhälsa. Valet av angreppssätt för att kunna kontrollera kariessjukdomen i en population

måste ta hänsyn till att sjukdomens utbredning hänger intimt samman med populationens

levnadsvillkor och sociala faktorer.

Särskild vikt bör läggas vid att identifiera grupper av barn och ungdomar med särskilda

tandhälsoproblem eller förhöjd risk för tandhälsoproblem, samt att särskilda insatser av

generell och förebyggande natur ska riktas mot dessa grupper. För att kunna identifiera och

prioritera bland de grupper som har behov av insatser krävs bra faktaunderlag. Epidemiologi

och socioekonomiska analyser är exempel på sådana underlag. Tandvårdsenheten har i

samarbete med samhällsmedicinska enheten, under 2009, genomfört en socioekonomisk


2009-12-02 7(27)

klusteranalys på nyckelkodsområden för hela länet. Denna studie indikerar var särskilda

tandhälsoinsatser bör genomföras.

Insatserna ska präglas av hälsofrämjande synsätt. Hälsofrämjande insatser är insatser som

syftar till att ge människor möjligheter till att ta kontroll över, och förbättra, sin hälsa.

Möjligheter måste skapas för att kunna tillfredsställa behov, förändra och bemästra

omgivningen. För att åstadkomma detta på befolkningsnivå krävs samordnade insatser mellan

olika sektorer i samhället. Därför måste Folktandvården verka för att skapa kontakter med

andra sektorer. Exempel på detta är tvärsektoriell samverkan mellan olika sektorer, t ex skola

och barnomsorg, med åtgärder som är hälsobevarande. Andra kan vara liering med

samhällstrender och att ta hjälp av kommersiella företag, exempelvis inom

marknadsföringsområdet. Folktandvården skall genom sin professionalism bidra med

kunskaper och fakta i detta tvärsektoriella samarbete för skapande av hälsofrämjande miljöer.

Folktandvården ska särskilt söka samarbete med och ge stöd till skolledningarna i länet i

tandhälsofrågor. Folktandvården ska på samma sätt söka samarbete med de lokala

folkhälsogrupperna

Under 2010 ska Folktandvården påbörja ett projekt vid Wivalliuskliniken, som syftar bland

annat till att utveckla personalens kompetens i mångkulturella områden och att förbättra

kliniken samarbete med det omgivande lokalsamhället. Projektet rör inte enbart generella

tandhälsoinsatser, men tangerar området.

Folktandvården ska specifikt utföra tandhälsoinsatser inom bl a nedanstående områden.

Därutöver kan även andra insatser genomföras. Folktandvården och tandvårdsenheten ska ha

ett kontinuerligt samråd kring insatser inom uppdraget.

Empowerment

Med empowerment menas den process som syftar till, alternativt leder till, ökade praktiska

möjligheter för en individ att göra rationellt kunskapsbaserade val.

Alla insatser riktade till enskilda individer och direkt till grupper av individer, ska inriktas på

att skapa förutsättningar för vårdnadshavare och individer att göra medvetna hälsoval baserat

på kunskaper om tandsjukdomarna och de möjligheter individen själv har att förebygga dessa

sjukdomar.

Folktandvården ska sprida kunskap om tandsjukdomarnas genes och profylax. Förskola och

grundskola är exempel på lämpliga arenor att nå ut med denna kunskap. Inte bara föräldrar,

barn och elever ska ges dessa kunskaper utan också personal inom respektive verksamhet.

Folktandvården ska lägga särskilt stor vikt vid att etablera ett bra samarbete med dessa

samhällsaktörer, i syfte att även skapa hälsosamma levnadsmiljöer för barn och ungdomar.

Omfattningen av insatserna kan variera mellan olika delar av länet men ska vara grundad på

behov i förhållande till tandhälsoläge.

Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av

grundskolans stadier.

Insatser ska också göras på gymnasienivå.

Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt.


2009-12-02 8(27)

Fluortillförsel

Regelbunden tillförsel av fluor med fluortandkräm är den metod SBU i sin rapport framhåller

som den metod som har högst evidensvärde. Därför måsta alla barn, ungdomar och deras

vårdnadshavare vid alla kontakter med tandvården upplysas om vikten av tandborstning med

fluortandkräm två gånger per dag.

Generell fluorbehandling exempelvis genom fluorsköljning eller fluortabletter är ett sätt att

ytterligare bidra till en förbättrad tandhälsa i de områden som har en förhållandevis dålig

tandhälsa. Folktandvården ska genomföra insatserna genom att erbjuda generell

fluorbehandling i grundskolan i de områden som har den största kariesrisken. I dessa områden

ska också ytterligare insatser i syfte att öka användandet av fluortandkräm genomföras. De

områden som bör komma i fråga för dessa insatser kan identifieras med hjälp av den i länet

genomförda socioekonomiska klusteranalysen.

Kontakter med BVC och utbildning av BVC-personal

Det är väsentligt att i tidig ålder identifiera barn med förväntade kariesproblem och barn med

kariessjukdom. Den organisation som idag möter praktiskt taget alla barn i åldersgruppen

0-1 år är barnavårdscentralerna. Barnavårdscentralerna arbetar med att främja hälsa och tidigt

identifiera riskbarn som löper risk för ett felaktigt hälsobeteende. Det är känt att det är samma

barn som löper risk, då det gäller ohälsa i allmänhet och dålig tandhälsa. Det är därför

naturligt att ge barnavårdscentralerna en roll även då det gäller att främja tandhälsan.

Sköterskor vid länets barnavårdscentraler ska därför, enligt överenskommelse med

primärvården, ge information i tandhälsofrågor och ha i uppgift att identifiera barn med ett

riskbeteende avseende tandhälsa.

Folktandvården ska därför samarbeta med barnhälsovården i tandhälsoarbetet för barn i åldern

0-1 år.

Detta ska ske genom att Folktandvården kontinuerligt erbjuder:

• utbildning av barnavårdscentralernas distriktssköterskor i tidig kariesprofylax och

tidig kariesriskidentifiering av 0-1-åringar, i samarbete med barnhälsovården

• ett kontinuerligt stöd med lätt tillgänglighet, till barnavårdcentralernas personal i

tandhälsofrågor, för att stödja informationen om tandhälsa

medverkan vid informationsträffar om tandvård och tandhälsa, på begäran av BVC.

Kontakter med föräldrar kan exempelvis ske vid besök på öppna förskolor, familjecentraler

och babycaféer.

Allmäntandvård, exklusive tandreglering

Barn, 0-1 år.

Folktandvården har vårdansvaret för alla länets barn t o m det kalenderår barnet fyller ett år.

Detta vårdansvar innebär dels att Folktandvården ska erbjuda behandling för alla barn, vars

vårdnadshavare själva söker tandvård för barnet, dels att ge tandvård till de barn som hänvisas

från barnavårdscentralerna.


2009-12-02 9(27)

Vid varje klinik ska det finnas särskilda rutiner och en organisation för ett omhändertagande

av riskbarn, som hänvisas för tandvård från barnavårdscentralerna.

Barn och ungdomar, 2-19 år.

Tandvården ska bedrivas i enlighet med Örebro läns landstings anvisningar för barn- och

ungdomstandvård.

Folktandvården erhåller ersättning enligt de regler och riktlinjer som gäller för systemet för

fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården. Ersättning lämnas baserat på det

antal barn som registrerats med Folktandvården som vårdgivare och den årliga ersättning,

barntandvårdspeng, som landstinget beslutar.

De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val av vårdgivare ska erbjudas tandvård inom

Folktandvården på samma villkor som de som aktivt väljer Folktandvården.

Utbetalning av ersättning för barn- och ungdomstandvård sker kontinuerligt enligt systemet

för fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården.

Särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård

Barn- och ungdomstandvård ska bedrivas i länets alla kommuner, på de orter och platser, där

Folktandvården idag har verksamhet. Klinikerna ska vara spridda över länet så tandvården

kan ges med god och likvärdig geografisk tillgänglighet.

För att erbjuda god geografisk tillgänglighet, där avståndet till stationär tandvårdsklinik är

stort, ska undersökning och viss behandling kunna erbjudas vid mobil tandvårdsklinik.

Klinikerna ska vara anpassade till fysiskt funktionshindrade.

Omhändertagandet av patienter med fysiskt eller psykiskt funktionshinder ska ske med

hänsyn tagen till den enskilde patientens autonomi, behov och funktionshinder.

Akut vård ska kunna ges samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet och ska

kunna erbjudas hela dagen under normal arbetstid på vardagar, men kan begränsas till del av

dag under lördag, söndag och helgdag.

Alla som söker akut tandvård ska tas emot och ges adekvat behandling.

Akut tandvård definieras här som den tandvård som är relaterad till besvär hos den enskilde.

Då det gäller svåra smärttillstånd, infektiösa tillstånd med allmänpåverkan eller risk för

allmänpåverkan samt trauma, ska omhändertagandet ske samma dag eller senast dagen efter

att patienten tagit kontakt med Folktandvården, beroende på det akuta tillståndets art.

Folktandvården har vårdansvar för de barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val av

vårdgivare. Enligt Örebro läns landstings barntandvårdsprogram ska varje vårdgivare aktivt

verka för att barn och ungdomar kommer till tandvård. Erfarenhet visar att det bland de som

inte gör ett aktivt val finns individer, där det krävs särskilda resurser för att dessa ska komma

till tandvårdsbehandling och där graden av uteblivande är stor. Folktandvården ska verka för

att dessa individer får tillgång till tandvård.

Ersättning för tolkkostnader lämnas inom ramen för detta uppdrag


2009-12-02 10(27)

Specialisttandvård för barn och ungdomar, exklusive tandreglering

Barn och ungdomar som kräver särskilda behandlingsinsatser pga medicinska skäl, psykiskt

eller fysiskt funktionshinder, särskild kariesproblematik eller tandvårdsrädsla ska behandlas

av specialisttandläkare inom ämnesområde barntandvård (pedodonti).

Specialisttandvård för barn ska erbjudas även inom övriga ämnesområden nämligen

bettfysiologi, endodonti, ortodonti, parodontologi, protetik och röntgendiagnostik.

Vården ska ges efter remiss från tandvård eller sjukvård.

Remisser ska bedömas av specialisttandläkare inom två veckor efter att de mottagits.

Behandling ska erbjudas de som bedömts ha behov av specialisttandvård.

Avgränsningarna mot allmäntandvård är inte alltid självklara. Generellt sett kan tandvård,

som ligger utanför allmäntandläkarens kompetensområde och som därför inte kan utföras av

allmäntandläkare eller där komplicerade behandlingar ska utföras och där kvaliteten av

behandlingsinsatserna riskerar att inte bli tillräcklig, sägas tillhöra specialisttandvårdens

område.

Tandvård som normalt kan utföras inom allmäntandvården ska inte utföras inom

specialisttandvården. Därigenom kan resurserna fokuseras på de patienter som är i behov av

komplicerade tandvårdsinsatser

Eventuell narkostandvård till barn och ungdomar ingår i detta uppdrag.

I uppdraget ligger även att samverka med sjukvården, rörande barn och ungdomars tandhälsa.

Specialisttandvården ska till tandvårdsenheten kontinuerligt redovisa antal remisser inklusive

remissanledningar från allmäntandvården. Redovisningen ska också visa vilka som är

remittenter.

Tillgänglighet

Tandvård ska erbjudas alla vardagar och öppettiderna ska anpassas efter de behov som

merparten av patienterna uttrycker.

Väntetiden för att erhålla nödvändig specialisttandvård ska individuellt anpassas efter

patientens behov, men får ej överstiga tre månader, såvida särskilda skäl inte föreligger.

Specialisttandvården ska ansvara för att patienter som remitterats till specialisttandvård ska

erhålla akuttandvård efter samma kriterier som inom allmäntandvård.

En särskild satsning för att avskaffa köerna till specialisttandvården ska genomföras under en

tvåårsperiod. Det innebär att vid utgången av år 2010 ska behandling kunna erbjudas vid alla

specialistkliniker utan väntetid.

Tandreglering

Tandregleringsbehandling av barn och ungdomar för olika typer av tandställnings- och bettfel

sker på funktionella och/eller psykosociala behandlingsindikationer. Målsättningen ska vara

att kunna erbjuda alla i grupperna A-C nedan, erforderlig tandregleringsbehandling för att

uppnå tillfredsställande funktionella och estetiska bettförhållanden, både på kort och lång sikt.


2009-12-02 11(27)

Vilka malocklusioner, eruptionsstörningar eller bettavvikelser som måste behandlas för att

undvika risk för vävnadsskador, funktionsstörningar eller psykosociala problem är svårt att

entydigt definiera.

Som vägledning för vilka behandlingar av bettavvikelser som omfattas av denna

överenskommelse kan följande indelning användas. Indelningen bygger på en

sammanvägning av Socialstyrelsens 4-gradiga behandlingsbehovs index och ett norskt index,

NOTI.

Olika bettavvikelser exemplifieras här i indelningens fyra delar, del A, B, C och D.

A Mycket stort behandlingsbehov

Exempel:

• Läpp-käk-gomspaltor

• Craniofaciala anomalier

• Extrema bettavvikelser som kräver käkkirurgisk behandling

• Andra omfattande avvikelser såsom retinerade incisiver, omfattande aplasier, extrema

post- och prenormala bett, extrema djupa och öppna bett etc.

B Stort behandlingsbehov

Exempel:

• Korsbett med tvångsföring

• Retinerade tänder

• Frontal invertering

• Djupbett med slemhinnepåverkan

• Aplasi av fronttänder

• Kraftiga trång- och glesställningar

C Behandlingsbehov

Exempel:

• Stor horisontell överbitning utan harmonisk läppslutning.

• Aplasier i sidopartier

• Uttalade trång- och glesställningar

D Litet behandlingsbehov

Exempel:

• Stor horisontell överbitning men med harmonisk läppslutning.

• Stor vertikal överbitning men med kontakt mellan incisiver.

• Stor vertikal överbitning utan gingival kontakt där detta bedöms inte förvärras.

• Prenormala bett med liten negativ horisontell överbitning.

• Öppna bett med liten frontal bettöppning.

• Mindre uttalade lateralt öppna bett med tillfredsställande funktionell ocklusion.

• Korsbett/korsbitningar utan tvångsföring.

• Mindre uttalade/måttliga trång- och glesställningar och rotationer av ringa estetisk

och/eller funktionell betydelse.

• Lätt invertering av enstaka tänder utan tvångsföring eller låsning.


2009-12-02 12(27)

För att få en viss vägledning vid behandlingsbehovsvärdering kan index utgöra en viss grund.

Det måste kompletteras med bedömning av en erfaren specialist på området genom en

sammanvägning av objektiva behandlingsbehovet och patientens subjektiva

behandlingsbehov, tillsammans med omfattningen av erforderliga behandlingsåtgärder.

Vid aplasier i sidopartier ska behandlingen under bettutvecklingen om möjligt inriktas på att

sluta/minska luckor och inte på framtida implantat. Eventuellt kan primär tand behållas upp i

vuxen ålder.

Ersättning lämnas för behandling av bettavvikelser som ger eller beräknas ge funktionella

problem samt för behandling av estetiska avvikelser av större omfattning. Det innebär att

överenskommelsen inte omfattar behandlingar enligt punkten D ovan.

Uppdraget avser behandling av bettavvikelser, som utförs i såväl allmäntandvård som

specialisttandvård.

I uppdraget ligger även att samverka med sjukvården, rörande barns och ungdomars

bettavvikelser och missbildningar i ansikts- och käkregionen

Tillgänglighet

Tillgängligheten ska uppfylla samma krav som inom övrig allmän- respektive

specialisttandvård. Även akutomhändertagandet ska uppfylla dessa krav.

Nödvändig specialisttandvård ska erbjudas utan fördröjning, men anpassas till patientens

behov och bettutveckling.

Tandvård till asylsökande barn och ungdomar

Folktandvården ska ge tandvård till asylsökande barn och ungdomar som inte fyllt 18 år.

Barn- och ungdomstandvården ska ges efter samma principer som till barn och ungdomar som

är bosatta i länet. Folktandvården ska ha organisation för att systematiskt och aktivt

säkerställa att de asylsökande barnen får tandvård.

Folktandvården ska på samma sätt ge tandvård till ”gömda barn”, som söker tandvård.

Ersättning för detta uppdrag lämnas med en fast ersättning per asylsökande som vistas i länet,

med de avstämningsdagar som migrationsverket tillämpar för ersättning till landstinget.

Ersättningen per kvartal är för närvarande 311 kronor per barn och kvartal. Ersättningen kan

ändras, om ersättningen ändras i det avtal som staten och Landstingsförbundet träffar om

ersättning för vård till asylsökande.

Tandvård till vuxna

Konsultationer och samverkan

Konsultationer mot allmäntandvård, såväl offentlig som privat och mot sjukvården, samt

övrig samverkan mot sjukvården är viktiga uppgifter för specialisttandvården och är av stor

betydelse för att säkerställa kvaliteten på den sjukvård och tandvård som bedrivs i Örebro län.


2009-12-02 13(27)

Konsultationer definieras här som telefonförfrågningar och konsultationsremisser från

tandvården eller sjukvården som rör enskilda personers vård och där personen ifråga ej är

remitterad för ett besök till specialisttandvården. Även deltagande i terapikonferenser av

allmän natur i samverkan med sjukvård och övrig tandvård räknas hit.

Specialisttandvården ska också vara en resurs och ett kompetenscentrum för allmänna

odontologiska frågor som inte rör enskild patient, för såväl tandvården som hälso- och

sjukvården i landstinget. Både offentliga som privata vårdgivare i allmäntandvård och

sjukvård ska kunna ta del av den kompetens som specialisttandvården innehar.

Folktandvården åtar sig att tillsammans med primärvården och psykiatrin utarbeta rutiner för

att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och

somatiska hälsans påverkan på tandhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Folktandvården

ska kontinuerligt stödja primärvården och psykiatrin i dessa frågor.

Folktandvården specialisttandvård ska samverka med hälso- och sjukvården, då det gäller

patienter med långvarig smärta och som utreds i sjukvården. Folktandvården ska tillsammans

med specialistfunktionerna för långvarig smärta utarbeta en struktur för samarbetet som

säkrar att patienten på ett enkelt sätt, vid behov, får tillgång till specialisttandvårdens

kompetens inom området.

Folktandvården ska utarbeta riktlinjer och modeller för odontologiskt omhändertagande vid

stroke, så att de allmänna vårdriktlinjerna för strokevård kan kompletteras.

Specialisttandvård för vuxna

Landstinget har enligt tandvårdslagen ansvar för specialisttandvård även för vuxna. I Örebro

läns landsting svarar Folktandvården för att detta ansvar uppfylls.

Folktandvården ska bedriva specialisttandvård inom specialiteterna, Bettfysiologi, Endodonti,

Ortodonti, Parodontologi, Protetik och Röntgendiagnostik. Vården ska ges efter remiss från

tandvård eller sjukvård.

Avgränsningarna mot allmäntandvård är inte alltid självklara. Generellt sett kan tandvård,

som ligger utanför allmäntandläkarens kompetensområde och som därför inte kan utföras av

allmäntandläkare eller där komplicerade behandlingar ska utföras och där kvaliteten av

behandlingsinsatserna riskerar att inte bli tillräcklig, sägas tillhöra specialisttandvårdens

område.

Tandvård som normalt kan utföras inom allmäntandvården ska inte utföras inom

specialisttandvården. Därigenom kan resurserna fokuseras på de patienter som är i behov av

komplicerade tandvårdsinsatser.

Specialisttandvården ska ansvara för att patienter som remitterats till och är under behandling

inom specialisttandvård, ska erhålla akuttandvård efter samma kriterier som inom

allmäntandvård.

Specialisttandvård ska ges till de patientavgifter som landstingsfullmäktige beslutar.

Ersättning lämnas för de delar av specialisttandvården där patientavgiften inte kan täcka

kostnaderna för tandvården, nämligen inom ämnesområdet oral radiologi.


2009-12-02 14(27)

Folktandvården och tandvårdsenheten ska gemensamt utreda och ge förslag på avgränsning

mellan allmän- och specialisttandvård.

Tillgänglighet

Specialisttandvård ska kunna erbjudas med god tillgänglighet. Tandvård ska erbjudas alla

vardagar och öppettiderna ska anpassas efter de behov som merparten av patienterna

uttrycker.

Remisser ska bedömas av specialisttandläkare inom två veckor efter att de mottagits.

Behandling ska erbjudas de som vid en sådan bedömning, bedömts ha behov av

specialisttandvård.

Målet ska vara att specialisttandvården ska kunna ges omedelbart utan att patienten sätts på

kö. Patientbehandlingen kan dock prioriteras utifrån patientens vårdbehov. Lämpligen kan

alternativen vara omedelbar behandling, behandling inom tre månader samt behandling inom

sex månader. En ev kötid får inte överskrida sex månader.

En särskild satsning för att avskaffa köerna till specialisttandvården ska genomföras under en

tvåårsperiod. Det innebär att vid utgången av år 2010 ska behandling kunna erbjudas vid alla

specialistkliniker utan väntetid.

Sjukhustandvård

Sjukhustandvården behandlar patienter på remiss från privat och offentlig allmäntandvård.

Dessutom behandlas patienter på remiss från läkare i såväl öppen som sluten hälso- och

sjukvård.

Sjukhustandvården kan indelas i två typer, dels den som bedrivs vid länets tre sjukhus i nära

samarbete med andra sjukhuskliniker, dels den som bedrivs integrerat med allmäntandvården

vid Folktandvården, Haga. Den sjukhustandvård som bedrivs vid Folktandvården, Haga,

behandlar patienter polikliniskt och har inte tillgång till sjukhusresurser och kan inte ge

behandlingar under generell anestesi. Denna sjukhustandvård har karaktären av

sjukhemstandvård och benämns ”öppen sjukhustandvård” nedan. Den sjukhustandvård som

bedrivs vid sjukhusen benämns ”sluten sjukhustandvård” nedan.

Sjukhustandvårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att förebygga, bota eller lindra de

symptom från munhålan, som uppkommer i samband med ohälsa, funktionshinder och

medicinsk behandling. Den slutna sjukhustandvården är även remissinstans för oralmedicinsk

diagnostik och behandling samt tandvård under generell anestesi. (Narkostandvård).

Dessutom tar den slutna sjukhustandvården emot konsultationer på telefon och via remiss.

Sjukhustandläkaren vid USÖ ska utbilda personal inom såväl allmäntandvården som

sjukvården, i syfte att öka kompetensen hos dessa grupper.

Huvudsakliga patientgrupper i sjukhustandvården:

1. Oral medicin, slemhinneförändringar

Diagnostik och behandling.

2. Patienter med oralmotoriska störningar

Ex sväljnings- och talsvårigheter.


2009-12-02 15(27)

3. Tandvård vid livets slut

Lindra besvär från munhålan vid svåra sjukdomstillstånd och i livets slutskede.

4. Patienter med medicinska funktionshinder

Behandling och utredning av infektioner. Strålbehandlade, cellgiftbehandlade,

transplantationspatienter, fokalutredningar, immunodepressiva patienter.

5. Patienter i behov av tandvård under narkos

Ex extrem tandvårdsrädsla, funktionshinder.

6. Konsultationer

Inom sjukhustandvård och oral medicin via remiss och per telefon.

7. Patienter inlagda på sjukhus

Akut tandvård, konsultationer.

8. Patienter med grava funktionshinder

Svårigheter i behandlingssituationen, munhälsovård. Patienter som kräver

lyftanordningar för att kunna överföras till behandlingsstolen.

9. Patienter med grava förståndshandikapp

Omhändertagande, munhälsovård.

10. Patienter med grava psykiska sjukdomar

Bemötande, munhälsovård. Behandling med speciell hänsyn till medicinering.

11. Patienter med extrem tandvårdsrädsla

Utredning, psykologiskt omhändertagande, behandling med lugnande preparat, lustgas.

12. Äldretandvård

Patienter med åldersförändringar, såväl fysiologiska som psykiska.

Majoriteten av patientgrupperna 1-7, behandlas i den slutna sjukhustandvården.

De flesta i patientgrupperna 8-12 kan ges all förebyggande behandling, sjukdomsbehandling

och det mesta av rehabiliterande behandling inom den öppna sjukhustandvården.

Många av patienterna i grupp 8-12 kan även få sin behandling i vanlig allmäntandvård eller

specialisttandvård. Sjukhustandvården är remissinstans för de patienter där man inte klarar

omhändertagandet och därför inte kan lösa patientens odontologiska problem. Vilka patienter

som remitteras är beroende på behandlande tandläkares kompetens men också tekniska

resurser som lokalanpassning och patientlyftanordningar.

Särskilt ansvar inom vuxentandvård

Vuxentandvård ska bedrivas i länets alla kommuner och på de orter och platser, där

Folktandvården idag har verksamhet. Klinikerna ska vara spridda över länet så tandvården

kan ges med god och likvärdig geografisk tillgänglighet.


2009-12-02 16(27)

För att erbjuda god geografisk tillgänglighet, där avståndet till stationär tandvårdsklinik är

stort, ska undersökning och viss behandling kunna erbjudas vid mobil tandvårdsklinik.

Klinikerna ska vara anpassade för fysiskt funktionshindrade.

Omhändertagandet av patienter med fysiskt eller psykiskt funktionshinder ska ske med

hänsyn tagen till den enskilde patientens autonomi, behov och funktionshinder.

Akut vård ska kunna ges samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet och ska

kunna erbjudas hela dagen under normal arbetstid vardagar, men kan begränsas till del av dag

under lördag, söndag och helgdag.

Alla som söker akut tandvård ska tas emot och ges adekvat behandling.

Akut tandvård definieras här som den tandvård som är relaterad till besvär hos den enskilde.

Då det gäller svåra smärttillstånd, infektiösa tillstånd med allmänpåverkan eller risk för

allmänpåverkan samt trauma, ska omhändertagandet ske samma dag eller senast dagen efter

att patienten tagit kontakt med Folktandvården.

Alla vuxna som söker Folktandvården för regelbunden tandvård ska tas emot och erbjudas

undersökning och behandlingsförslag med hänsyn tagen till befintliga resurser.

Folktandvården har ett särskilt ansvar att ta emot patienter som av olika skäl inte kan få vård

på annat håll. Detta särskilda ansvar innefattar rådgivning och konsultationer.

Folktandvårdens särskilda ansvar för vuxentandvård gäller för både specialisttandvård och

allmäntandvård.

Ersättning för tolkkostnader lämnas inom ramen för detta uppdrag.

Tillgänglighet

Landstinget har enligt tandvårdslagen ett planeringsansvar för tandvården i länet

Tandvårdslagen anger bl a att tandvården ska ges på lika villkor och vara lätt tillgänglig.

Det innebär att skillnaderna för att kunna få tandvård, och att kunna få tandvård regelbundet,

inte får vara orimligt stora mellan länets olika delar.

Det innebär att de sk kötiderna för att få komma till behandling i Folktandvården, inte får

variera för mycket mellan olika orter eller kommuner. Inte heller får de planerade tiderna för

återbesök för undersökningar, variera för mycket.

Folktandvården måste därför sprida tandvårdsresurserna över länet, så att variationerna

minimeras. Det finns idag betydande svårigheter att åstadkomma en sådan spridning, till en

del beroende på resursbrist. Ersättning lämnas för att minska variationerna mellan länets olika

delar.

Målen för tillgängligheten sätts för väntan på behandling inom allmäntandvården (sk kötid)

till maximalt 3 månader.

Målet för återbesök för ny undersökning (sk revisionstid) sätts likaledes till maximalt 3

månaders försening.

För både kötid och revisionstid gäller följande:

Folktandvården erhåller särskild målrelaterad ersättning om dessa mål uppnås vid samtliga

allmänkliniker.

Om någon eller några kliniker inte klarar ovanstående mål reduceras den målrelaterade

ersättningen enligt särskild beräkningsgrund


2009-12-02 17(27)

Mätpunkt för den målrelaterade ersättningen är det aktuella läget 30.11.2010.

Tandvård för asylsökande vuxna

Folktandvården ska ge akut tandvård till vuxna asylsökande som vistas i länet. Som vuxen

räknas personer som fyllt 18 år. Folktandvården ska ha en organisation som säkerställer att

asylsökande vuxna får tillgång till akut tandvård vid behov.

Ersättning för detta uppdrag lämnas med en fast ersättning per asylsökande som vistas i länet,

med de avstämningsdagar som migrationsverket tillämpar för ersättning till landstinget.

Ersättningen per kvartal är för närvarande, 368 kronor för 19-60 år och 468 kronor för

asylsökande över 60 år. Ersättningen kan ändras, om ersättningen ändras i det avtal som staten

och Landstingsförbundet träffar om ersättning för vård till asylsökande.

Övrigt

Läkemedelskostnader

Folktandvården belastas med kostnader, motsvarande läkemedelsförmånen, för de läkemedel

som skrivs ut till patienter.

Kostnaderna för år 2010 har beräknats med hjälp av tidigare förskrivning. Folktandvården

ersätts för dessa beräknade kostnader.

Folktandvården ska så långt möjligt följa Örebro läns landstings läkemedelskommittés

rekommendationer.

Befolkningsansvar

Landstinget har ansvar för att de som är bosatta inom landstinget erbjuds en god tandvård. Det

innebär att den ska vara lätt tillgänglig. En lätt tillgänglighet till tandvård innebär bl.a. att ha

tillgång till tandvård inom ett rimligt geografiskt avstånd. För att tillgodose att alla invånare i

länet har en god tillgänglighet, är det viktigt att möjligheten att få tandvård är spridd över

länet, även till orter där det pga dåligt befolkningsunderlag är ekonomiskt svårt för en

vårdgivare att bedriva tandvård, även i en situation utan rekryteringsproblematik. Ersättning

lämnas i denna överenskommelse till Folktandvården för att bedriva tandvårdsverksamhet på

sådana orter i länet.

För år 2010 lämnas ersättning för del av driftkostnaderna för kliniken i Fellingsbro, kliniken i

Storå under första halvåret och för mobil tandvårdsklinik.

Ersättning för outnyttjade lokalytor

Folktandvården har under flera år försökt att minska lokalytorna och anpassa dessa till den

förändrade verksamheten. Trots det är vissa ytor i dagsläget överflödiga. På många ställen där

Folktandvården är samlokaliserad med andra verksamheter finns gemensamma utrymmen,

såsom stora entréer, korridorer, trapphallar och liknande som Folktandvården inte kan

använda till patientverksamhet och inte heller avyttra. Landstinget har beslutat att

förvaltningarna ska bära kostnaderna för överytor.


2009-12-02 18(27)

För att kunna avyttra ytor ställer landstingsfastigheter vissa krav, t ex att överytor ska vara

uthyrningsbara till annan hyresgäst.

Det innebär att Folktandvården inte alltid kan minska sina lokalytor trots att det vore önskvärt

och skulle innebära mindre kostnader.

Ett exempel på lokal med överytor är fastigheten på Klostergatan. Andra överytor finns t.ex.

vid klinikerna i Degerfors, Nora och Laxå.

Folktandvården ska verka för att befintliga överytor avyttras så snabbt som möjligt.

Ersättning lämnas för lokalytor som Folktandvården ej kunnat avyttra.

Utbildning av nyexaminerade tandläkare

Dagens tandläkarutbildning är, jämfört med tidigare mer inriktad på teoretisk utbildning och

forskningskompetens och innehåller betydligt mindre del av patientarbete med praktiska

behandlingsmoment. Socialstyrelsen har lämnat rapport angående nyexaminerade tandläkares

kompetens. Av denna framgår bl a att nya tandläkare behöver handledning under en inledande

period av sin anställning, för att kunna verka som kvalificerade tandläkare i framtiden. Den

största delen av de nyexaminerade tandläkarna får sin första anställning i Folktandvården.

Folktandvården får på så sätt ett huvudansvar för kvalitetsnivån för framtida tandläkares

kompetens. Det är väsentligt att en god handledning kommer till stånd och att Folktandvården

har en systematisk struktur för omhändertagandet av nyexaminerade tandläkare. Detta medför

särskilda kostnader, som ersätts genom detta uppdrag. Kostnaden beräknas till 400 000 kronor

per nyexaminerad och år. Ersättning lämnas i förhållande till antalet nyexaminerade anställda.

Avstämning ska göras månadsvis.

Specialisttandläkarutbildning

Folktandvårdens specialisttandvård ska bedriva sk ST-utbildning, vilket innebär utbildning av

allmäntandläkare till specialisttandläkare. Utbildningens kvalitet och omfattning regleras i

Socialstyrelsens föreskrifter om tandläkares specialiseringstjänstgöring och

specialistutbildning. Folktandvården ska erbjuda, av Socialstyrelsen godkända,

utbildningsplatser för ST-utbildning enligt följande:

Ämnesområde Antal platser

Tandreglering 3

Barntandvård 2

Protetik 2

Folktandvården ska tillse att utbildningsplatserna utnyttjas kontinuerligt, utan annat avbrott än

som behövs för nyanställning av ST-studerande.

Kostnaden för ST-utbildning delas solidariskt mellan landstingen i den mellansvenska

regionen. Ersättning lämnas till Örebro läns landsting enligt en särskild rekommendation från

Landstingsförbundet och enligt överenskommelse mellan berörda landsting.

Den fastställda ersättningen är 490 tkr per utbildningsplats och år. Denna ersättning är dock

inte tillräcklig för att täcka Folktandvårdens nettokostnader för utbildningsplatserna. Hälsooch

sjukvårdsnämnden lämnar därför ersättning för mellanskillnaden för dessa kostnader och

den fastställda kostnaden.


2009-12-02 20(27)

Bilaga 1, ersättningar.

Ersättning år 2010, specificerad per uppdrag

Tkr

Tandvård till barn och ungdomar

Generella insatser barn- och ungdomstandvård 7 030

Tandvård för barn 0-1 år 480

Särskilt ansvar inom barn och ungdomstandvård 2 800

Specialisttandvård exklusive tandreglering 11 170

Tandreglering 23 110

Tandvård till vuxna

Konsultationer och samverkan. 1 670

Specialisttandvård 1 060

Sjukhustandvård 4 270

Särskilt ansvar inom vuxentandvård 5 270

Övrigt

Läkemedelskostnader 580

Befolkningsansvar 3 260

Ersättning för outnyttjade lokalytor 1 070

Utbildning nyexaminerade tandläkare (per tandläkare) 400

Specialisttandläkarutbildning 4 260

Nationellt centrum för specialisttandvård 6 370

Summa 72 400


2009-12-02 21(27)

Bilaga 2, uppföljning.

Uppföljningsbilagan följer överenskommelsens rubriksättning. Samtliga punkter som kräver

en redovisning är numrerade. Ovanför dessa punktsatser finns en kort förklarande text eller

rubrik, som ansluter till huvuddokumentet.

Allmänna krav

Kvalitet

Folktandvården skall genomföra ett arbete med att systematiskt genomföra risk- och orsaksanalys

i enlighet med socialstyrelsens författningssamling 2005:12.

1. Antal genomförda riskanalyser

2. Antal genomförda händelseanalyser

3. Antal avvikelserapporter

4. Antal Lex Maria anmälningar

Folktandvården skall uppmärksamma förekomsten av könsrelaterade skillnader i tandvård

genom att:

5. Redovisa hur man uppmärksammar könsrelaterade skillnader i tandvård

Hälsoorientering

Folktandvården skall fortlöpande följa patienternas orala hälsa ur ett vidare begrepp än endast

sjukdom/icke sjukdom genom att efterfråga och registrera patienters självupplevda tandhälsa.

Detta sker genom att alla 19-åringar erbjuds möjlighet att fylla i en enkät vid sin sista

undersökning inom den organiserade barn och ungdomstandvården.

6. Andel inlämnade 19-årsenkäter (målvärde 80%)


2009-12-02 22(27)

Tandvård till barn och ungdomar

Generella tandhälsoinsatser i barn och ungdomstandvården

Empowerment

Folktandvården skall lägga stor vikt vid att etablera samarbete med skolan för att ge grupper

och individer möjlighet att göra medvetna hälsoval baserat på kunskaper om tandsjukdomarna

och de möjligheter individen själv har att förebygga dessa val.

Fluortillförsel

7. Antal förskolor som besökts

8. Andel förskolor som besökts

9. Antal timmar som använts till arbete med förskolor

10. Antal skolor med mellanstadium som besökts

11. Andel skolor med mellanstadium som besökts

12. Antal timmar som använts till arbete med mellanstadium

13. Antal skolor med högstadium som besökts

14. Andel skolor med högstadium som besökts

15. Antal timmar som använts till arbete med högstadium

16. Antal gymnasiumskolor som besökts

17. Andel gymnasiumskolor som besökts

18. Antal timmar som använts till arbete med gymnasium

19. Folktandvården skall också skriftligt redovisa hur dessa insatser utförts i de olika

skolstadierna

Folktandvården ska erbjuda generell fluorbehandling i de områden som har den största

kariesrisken.

20. Typ av insats

21. Antal skolor som nåtts av insatsen

22. Antal timmar som använts till detta arbete

23. Folktandvården skall också skriftligt redovisa hur dessa insatser utförts

Folktandvården ska med speciella insatser stärka användningen av fluorhaltig tandkräm i de

områden som har den största kariesrisken. Som indikatorer på det arbetet skall folktandvården

redovisa:

24. Typ av insats

25. Vilka områden som nåtts av insatsen

26. Antal timmar som använts till detta arbete

27. Folktandvården skall också skriftligt redovisa hur dessa insatser utförts


2009-12-02 23(27)

Kontakter med BVC och utbildning av BVC-personal

Folktandvården skall samarbeta med barnhälsovården i tandhälsoarbetet för barn i åldern 0-1

år.

28. Antal BVC-mottagningar där kontinuerligt samarbete förekommer

29. Andel BVC-mottagningar där kontinuerligt samarbete förekommer

30. Folktandvården ska redovisa hur det kontinuerliga stödet sker

31. Antal distriktssköterskor som utbildats 2010

Allmäntandvård, exklusive tandreglering

Barn 0-1 år

Folktandvården skall erbjuda behandling för alla barn i åldersgruppen 0-1 år, vars

vårdnadshavare söker tandvård för barnet och för de barn som hänvisats från BVC.

Folktandvården skall redovisa följande uppgifter (gällande barn fram till och med det

kalenderår de fyller 1 år).

32. Antal barn där föräldrar själva sökt folktandvården

33. Antal barn som blivit hänvisade från BVC till folktandvården

34. Antal barn med kariesproblematik

.

Särskilt ansvar för barn och ungdomstandvård

Folktandvården har ett utökat ansvar för att alla barn och ungdomar kommer till behandling.

35. Antal barn som uteblivit från undersökning eller behandling och inte kallas mer

under innevarande revisionsperiod. Antal barn redovisas för såväl 2009 som 2010.

(Målvärde: Andel barn som inte kallas mer under innevarande revisionsperiod

minskas med 10% i förhållande till föregående år)

36. Folktandvården skall skriftligt redovisa vilka insatser som görs för att få barn som

uteblir att komma till tandvårdsbesök

37. Folktandvården skall redovisa klinikernas öppethållanden per klinik.

Öppethållande redovisas på årsbasis genom antal öppna veckor och på veckobasis

genom öppettider per vecka

38. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man uppfyller överenskommelsens

innehåll, beträffande tillgången på akut tandvård, för barn

Specialisttandvård för barn och ungdomar, exklusive tandreglering

Barn och ungdomar som behöver särskilda behandlingsinsatser ska behandlas av

specialisttandläkare.

39. Antal remisser grupperat på remittent

40. Antal behandlade patienter per specialitet och diagnosgrupp och/eller behandlingar

41. Använd vårdtid per specialitet


2009-12-02 24(27)

Tillgänglighet

Väntetiden för att erhålla tandvård skall avpassas individuellt. Inga väntetider över tre

månader för de patienter som av specialist bedömts tillhöra den grupp som ej bör

behandlas inom allmäntandvården. För prioriterade fall skall väntetider ej överstiga vad

som är odontologiskt och medicinskt indicerat.

42. Väntetider per specialitet 31/12 2010

43. Antal patienter på kö per specialitet inkl. implantatverksamheten 31/12 2010

44. Folktandvården skall redovisa klinikernas öppethållanden per klinik.

Öppethållande redovisas på årsbasis genom antal öppna veckor och på veckobasis

genom öppettider per vecka

Tandreglering

Tandvård skall erbjudas enligt den omfattning och avgränsning som överenskommelsen

beskriver. 20-25 % av barnen och ungdomarna i länet bör erhålla tandregleringsvård,

under någon period, mellan 3 och 19 års ålder.

45. Antal och andel behandlade patienter uppdelat på åldersgrupp samt

allmäntandvård/specialisttandvård

46. Redovisning ska ske av antalet behandlingsstarter och behandlingsavslut inom den

specialiserade vården

Tillgänglighet

Väntetid för att få tandvård skall avpassas individuellt. Inga väntetider över tre månader för de

patienter som av specialist bedömts tillhöra den grupp som ej bör behandlas inom

allmäntandvården. För prioriterade fall skall väntetider ej överstiga vad som är odontologiskt

och medicinskt indicerat.

47. Väntetider 31/12 2010

48. Antal patienter på kö 31/12 2010

49. Folktandvården skall redovisa klinikens öppethållanden. Öppethållande redovisas

på årsbasis genom antal öppna veckor och på veckobasis genom öppettider per

vecka.

Tandvård till asylsökande barn och ungdomar

Folktandvården ska ge tandvård till asylsökande barn och ungdomar.

50. Antal behandlade barn

51. Registrerad, (debiterad) kostnad för genomförd behandling

52. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man verkar för att ge de asylsökande

barnen och ungdomarna tillgång till tandvård


2009-12-02 25(27)

Tandvård till vuxna

Konsultationer och samverkan

Telefonförfrågningar, konsultationsremisser och terapikonferenser i samverkan med sjukvård

och tandvård

53. Tid per specialitet

Folktandvården skall samverka med andra enheter.

54. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man samverkar med psykiatrin

55. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man samverkar med sjukvården

avseende smärtpatienter

56. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man samverkat med sjukvården

avseende strokepatienter

Specialisttandvård för vuxna

Tillgänglighet

Väntetid för att få tandvård skall avpassas individuellt. Inga väntetider över tre månader för de

patienter som av specialist bedömts tillhöra den grupp som ej bör behandlas inom

allmäntandvården. För prioriterade fall skall väntetider ej överstiga vad som är odontologiskt

och medicinskt indicerat.

57. Väntetider per specialitet 31/12 2010

58. Antal patienter på kö per specialitet 31/12 2010

Sjukhustandvård

Sjukhustandvården behandlar patienter på remiss från privat och offentlig allmäntandvård.

Dessutom på remiss från läkare i såväl öppen som sluten hälso- och sjukvård.

59. Antal behandlade patienter uppdelat på överenskommelsens tolv diagnosgrupper

inom var och en av de fyra sjukhustandvårds-enheterna

60. Väntetider 31/12 2010

61. Antal patienter på kö 31/12 2010

Särskilt ansvar inom vuxentandvård

62. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur ersättningen för det särskilda ansvaret

har använts

Jourklinikens verksamhet.

63. Öppettider per dag

64. Antal patienter per dag, uppdelat på vardagar respektive lördagar och söndagar


2009-12-02 26(27)

Tillgänglighet

Alla som söker akut tandvård skall tas emot och ges adekvat behandling inom rimlig

geografisk närhet.

65. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur man uppfyller överenskommelsens

innehåll, beträffande tillgången på akut tandvård, för vuxna

66. Antal dagar/vecka med möjlighet till akut tandvård inom kommunen.(målvärde 5

dagar)

67. Antal dagar/vecka med möjlighet till akut tandvård inom länet. (målvärde 7 dagar)

Vuxentandvård ska bedrivas i länets alla kommuner och på de orter och platser, där

Folktandvården idag har verksamhet. Skillnad i väntetid mellan kommuner för nya patienter

och revisionspatienter att komma till behandling ska inte överstiga två månader.

68. Uppföljning enligt särskild modell för målrelaterad ersättning

Tandvård för asylsökande vuxna

Folktandvården ska ge akut tandvård till vuxna asylsökande som vistas i länet.

69. Antal behandlade

70. Registrerad, (debiterad) kostnad

71. Folktandvården skall skriftligt redovisa sin organisation för att ge vuxna

asylsökande akut tandvård


2009-12-02 27(27)

Övrigt

Befolkningsansvar

72. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur ersättningen för befolkningsansvar

fördelats

Ersättning för outnyttjade lokalytor

73. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur ersättningen använts och om

förändring skett under året när det gäller behov av lokaler

Utbildning av nyexaminerade tandläkare

Uppföljning av omfattning och innehåll i trainée program av nyexaminerade tandläkare.

74. Antal anställda nyutexaminerade tandläkare

75. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur introduktionen av nyexaminerade

tandläkare bedrivits

Specialisttandläkarutbildning

Folktandvårdens specialisttandvård ska bedriva sk ST-utbildning.

76. Utnyttjandegrad av utbildningar

77. Under året pågående och avslutade ST utbildningar

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård

Folktandvården ska enligt landstingets uttalade önskemål vara ett nationellt och regionalt

centrum för specialisttandvård.

78. Folktandvården skall skriftligt redovisa hur specialisttandvården verkat som ett

resurs- och kompetenscentrum i allmänna odontologiska frågor

79. Folktandvården skall skriftligt redovisa vilka åtgärder som utförts under uppdraget

nationellt centrum samt specificera kostnader för detta

More magazines by this user
Similar magazines