Lednings- och verksamhetsstöds Verksamhetsberättelse 2012

orebroll.se

Lednings- och verksamhetsstöds Verksamhetsberättelse 2012

2012

Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2012 för Lednings- och verksamhetsstöd

1 Syfte.................................................................................................................................2

2 Rapportering ..................................................................................................................2

2.1 Målområde: Kund....................................................................................................3

2.2 Målområde: Personal och kompetens......................................................................7

2.3 Målområde: Miljö och hållbarhet............................................................................9

2.4 Målområde: Information och kommunikation .......................................................11

2.5 Målområde: Organisation och ekonomi................................................................12

3 Mål och måluppfyllelse................................................................................................14

4 Mätetal ..........................................................................................................................14

4.1 LoVS nyckeltal........................................................................................................14

4.2 Avvikelser och riskhantering..................................................................................15

4.3 Förbättringsförslag................................................................................................15

4.4 Personal .................................................................................................................15

5 Ekonomiska konsekvenser ..........................................................................................16

5.1 Sammanfattning 2012-12-31..................................................................................16

5.2 Årets resultat..........................................................................................................17

5.3 Investeringar ..........................................................................................................18

6 Utmaningar inför framtiden .......................................................................................20

Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013-2014.

Matris med mål, uppdrag, aktiviteter, ansvarig och uppföljning – rapportering

måluppfyllelse.

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse, uppföljning nyckeltal per 2012-12-31

Bilaga 3: Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, (tertial 3) 2012

Bilaga 4: Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, sammanställning 2012

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

1 (20)


1 Syfte

”LoVS ska bidra till en hållbar utveckling genom att tillhandahålla tillförlitliga tjänster och

produkter som ger nytta för våra kunder.”

Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är landstingets serviceorganisation inom områdena

Administrativ utveckling och service, Försörjning, Kundtjänst, Landstingsfastigheter,

LandstingsIT och Medicinsk Teknik. Förvaltningens uppgift är att stödja och ge service till

landstingets ledning, förvaltningarna samt utföra politikernas mål och uppdrag.

LoVS präglas av ett stort engagemang för service, samverkan, kostnadseffektivitet och

utveckling av våra arbetsmetoder. Vår vision och övergripande målbild är att bli Sveriges

bästa serviceorganisation – en miljömedveten, effektiv och personlig organisation i ett

gemensamt uppdrag för kundens bästa där alla LoVS områden är lika viktiga. Våra ca 750

medarbetare är vår främsta tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus.

2 Rapportering

Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet men även

händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för

att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. Rapporteringen är

strukturerad enligt målområden i LoVS verksamhetsplan. Rapporteringen är tämligen

omfångsrik, men konkret uppföljning på mål/uppdrag finns i bilaga 1.

2 (20)


2.1 Målområde: Kund

Kundens fokus i det ständiga förbättringsarbetet är avgörande för att kunna tillhandahålla en

ändamålsenlig, effektiv och kundorienterad service. Under året har kundmöten i olika

former genomförts på olika nivåer. Som exempel har LoVS ledningsgrupp mött övriga

förvaltningars ledningsgrupper med syfte att fånga upp förvaltningarnas erfarenheter och

behov av LoVS som serviceorganisation.

2.1.1 Några av aktiviteterna inom målområde Kund

LoVS kundenkät genomfördes under september. Årets enkät bestod av frågor om

bemötande, tillgänglighet och kvalitet inom 15 olika funktionsområden inom LoVS.

Av de 617 svar som inkom var 80 % nöjda eller mycket nöjda med service och tjänster från

LoVS. Resultatet visar generellt på ökad kundnöjdhet inom såväl bemötande, tillgänglighet

och kvalitet, med variation mellan olika funktionsområden. Mest nöjda är kunderna med

bemötandet i LoVS.

Drygt 700 kommentarer lämnades i enkäten, innehållande såväl beröm som synpunkter. De

mest framträdande utvecklingsområden som framkom i dessa är:

•samarbetet mellan och inom LoVS områden för helhetslösningar till kund

•koordinering inom LoVS vid komplexa beställningar där flera områden levererar

•kontaktvägar som innebär färre hänvisningar vid supportärenden

•återkoppling efter felanmälan och beställning

Förbättringsarbete genomförs också efter inkomna förslag via LoVS idé-verktyg. Under

2012 har 68 förslag inkommit såväl från kunder på olika förvaltningar som från medarbetare

inom LoVS. Samtliga förslag handläggs med återkoppling till den som lämnat idén.

Utökad tillgänglighet att felanmäla och göra beställningar via Kundtjänst har varit positiv.

Det går numera att göra felanmälan dygnet runt. De funktioner som finns att felanmäla och

beställa direkt via intranätet ska vidareutvecklas.

3 (20)


Telefonväxeln har för fjärde året i rad vunnit SM i telefoni och i 2012 års tävlingsfält

segrade vi bl.a. över Telia 90100/addici och Vattenfalls huvudväxel.

Motiveringen lyder "Hos segrarna i klassen 'Mer än 7000 anknytningar' möts man av en

varm ton och telefonisterna visar en enastående kunskapsnivå som inte går att ta miste på.

Telefonisterna vägleder de inringande på ett effektivt, och samtidigt omsorgsfullt sätt.

Örebro läns landsting hamnar åter överst på prispallen." Ett mycket glädjande resultat!

Upphandling av ett nytt telefoniavtal slutfördes i början på året och avtal är tecknat med

Telia för perioden 1 april 2012 - 30 november 2015. Uppgradering pågår av den tekniska

telefoniplattformen, bl a telefoni-växlar och DECT-telefonisystem moderniseras, vilket ger

ökad funktionalitet med larm- och meddelandehantering samt ökad skalbarhet. Dessutom

pågår införande av nya stödsystem för telefoni.

En överenskommelse har gjorts med USÖ gjorts

vilken innefattar en utökning motsvarande två

tjänster inom Medicinsk Teknik under

kommande treårsperiod. Anledningen är det

ökade behovet, bl.a. har utrustningsparken

ökat med ca 170 mnkr de senaste åren.

En genomgång har gjorts för de externa

medicintekniska serviceavtalen i landstinget, så

att avtal och servicenivåer ligger på rätt nivå.

4 (20)


Inom Landstingsfastigheters pågår diskussioner med

Brandmyndigheten angående nödvändigt brandskydd inom främst

lokaler med boende. Tillsammans med myndigheten utreds hur en

säker evakuering av boende kan utföras och vilka krav som därmed

kan ställas på verksamhet och brandskyddet. Utredning och

kostnadsberäkning pågår för sprinkleranläggningar inom dessa

lokaler. Detta medför att investeringar inom fastigheternas

brandskydd behöver utökas.

Nämnden för trafik, miljö och service har beslutat om prioritering

för utplacering av landstingskonst då efterfrågan och behovet av

konst är större än tillgången:

1. Offentliga utrymmen såsom entréer, väntrum, korridorer och konferensrum prioriteras.

2. Därefter tjänsterum som tar emot externa besök, undersöknings- och behandlingsrum

samt personalrum.

3. Sist, i mån av tillgång, ev. även tjänsterum som inte har patientkontakt eller tar emot

besök på rummet.

Under hösten har arbetet med att fastställa och dokumentera

gemensamma processer och rutiner kommit långt inom

Upphandlingsavdelningen. Arbetet med att införa en ny

inköpsprocess har påbörjats. I detta ingår att hitta former och

system för att mäta och öka vår avtalstrohet.

Planering för att kunna ta hand om Länstrafikens upphandlingar

från 2013 har påbörjats under hösten 2012. Länstrafiken

upphandlar all sin trafik till mycket stora belopp. Det innebär att

avdelningen kommer att tvingas göra mycket hårda prioriteringar

bland inkomna upphandlingar 2013 och framåt.

Under året har ett antal nya mobilitetstjänster för Länstrafiken

tagits fram. Dessa tjänster medger enklare åtkomst av e-post,

kalender och intranät utifrån, t ex på resa eller hemifrån, och

kommer också att införas för hela ÖLL, då likartade behov finns inom övriga förvaltningar.

Inom vårdsystem pågår ett flertal projekt, bl.a. införande av en ny läkemedelsmodul och ett

verktyg för strukturerad journalföring.

Under september 2011 - september 2012 har ett samarbetsprojekt (Regionförbundet,

landsting och kommunerna) inom eHälsa genomförts. Projektet utgår från det regionala

programmet för eHälsa och omfattar införandet av systemen Pascal och Nationell

Patientöversikt (NPÖ) inom länets kommuner. Projektet har även tagit fram en förstudie

inom området invånartjänster.

En ny integrationsplattform, Ensemble, har upphandlats och alla nya integrationer lokalt och

nationellt kommer att genomföras på denna plattform. Vi har också inlett ett samarbete med

Västmanland, som har samma integrationsplattform, för att bygga ett kompetensnätverk och

kunna dela integrationer där så är möjligt.

5 (20)


Centralarkivets mikrofilmning av patientjournaler vid centralarkivet USÖ har upphört och

man kommer istället att gå över till att skanna in patientjournaler. En landstingsgemensam

verksamhet är under uppbyggnad.

R7e-arkiv är ett gemensamt elektroniskt mellan- och slutarkiv för landstingen i Uppsala-

Örebro sjukvårdsregion. IT-drift och förvaltning av R7e-arkiv sköts av Örebro läns

landsting. I oktober 2012 anslöt sig även Landstinget i Jönköpings län till denna samverkan.

Under 2012 har fokus varit att anpassa e-arkivet till patientdatalagens krav.

Under våren 2010 beslutade landstingsledningen att lokala diarier skulle

upphöra och istället ingå i ett gemensamt diarium och en central

postöppning. Detta införande har genomförts för samtliga förvaltningar utom

för Folktandvården, Primärvården, Psykiatrin och Habiliteringen. Under

2012 genomfördes införandet vid USÖ vilket medförde stora

utbildningsinsatser och support. Arbetet med återstående förvaltningar pågår

med ett successivt införande.

Under året har arbetet med att ”landa” personalsystemet Heroma fortskridit, dvs. system och

rutiner börjar sätta sig mer och mer. Nya moduler i Heroma som reseräkning och rekrytering

är under införande. I syfte att ytterligare förbättra stödet till cheferna ute i verksamheten har

avdelningens tjänsteutbud setts över i samarbete med personalchefsgruppen. Resultatet är ett

utökat antal tjänster som erbjuds förvaltningarna.

Kostverksamheten har under hösten tagit emot två

utmärkelser. Dels är verksamheten bäst i landet av

landstingen vid inköp av ekologiska produkter,

35,4 %. Priset delades ut av EkoMatligan i

Stockholm den 21 november. Det andra

erkännandet var nomineringen av försörjningschef

Mia Kling till Årets Kostprofil av branschtidningen

RestaurangVärlden.

Projekt ”Kostvärdar” startades upp under oktober

månad i mindre skala. Tre kandidater placerades ut på avdelningar med handledning från

kostavdelningen. Projektet är ännu i sin linda och utvärdering kommer att ske under våren

2013. Projektet är vår ”förlängningsarm” ut i vården, som kan ge oss en bättre uppfattning

om kvaliteten på den kostverksamhet som berör patienterna.

Det nya kostdatasystem Matilda, som bl.a. hanterar livsmedelsbeställningar från

förvaltningarna till kostavdelningarna, har införts i Lindesberg och till största delen även på

USÖ. Under våren 2013 kommer kostdatasystemet att införas på Karlskoga lasarett.

Kostavdelningens nya betalsystem Atronic togs i drift under maj månad. Ett förlegat

kupongsystem har ersatts med elektronisk betalning där de anställda kan ladda sina

eTjänstekort med pengar som kan användas i landstingets restauranger.

Information om vad städning enligt svensk standard "Insta 800" innebär samt hur

kvalitetsuppföljningar görs enligt standarden har genomförts på samtliga sjukhus.

6 (20)


Den nationella patientenkäten visar att patienterna är nöjda med städningen som utförs på

sjukhusen, medel inom ÖLL ligger högre än medelvärdet för landet. (PKU-värde max 100,

Karlskoga lasarett 95, Lindesbergs lasarett 93 och USÖ 91. Medel för riket är 88).

Bilpoolen, inkl. bokningssystemet, är igång i Karlskoga, Lindesberg och på Eklundavägen.

Uppbyggnaden av bilpool USÖ har gått trögt då det har varit svårt att få tillgång till bilar

från verksamheterna, men arbetet kommer att intensifieras under 2013.

För att säkerställa vilket gods som kommer in till godsmottagningen

på USÖ har vi i samarbete med Posten Logistik ersatt all manuell

uppföljning av kolli ID med att alla postens kolli endast läses in i

godsmottagningssystemet ”Drifus”. På ett enkelt sätt kan vi nu

kontrollera och säkerställa vad för kollin som kommer in via

godsmottagningen från posten.

Under hösten har drivits ett pilotprojekt på en medicinavdelning på

Lindesbergs lasarett inom området materialförsörjning.

Avdelningen har fått hjälp att strukturera förråd, artikelsortimentet

och med beställning av material till avdelningen. Samarbetet har

fungerat väl, men pilotprojektet har tillsvidare lagts åt sidan. Det

finns inte ekonomiska resurser på Lindesbergs lasarett att ta en ökad kostnad samtidigt som

man önskar behålla egen personal, för att arbeta mer med vårdrelaterade aktiviteter.

2.2 Målområde: Personal och kompetens

2.2.1 Kompetens- och resursförsörjning

Kompetens och personalförsörjning är i likhet med 2011 fortsatt kritisk:

•Inom Medicinsk Teknik (MT) är det främst generationsväxling som påverkar

personalomsättningen. Under de senaste åren har MT, på grund av pensioneringar,

ersatt ett 20-tal medarbetare av sina ca 50 medarbetare. Under året har området

genomfört en omfattande kompetensinventering för att se vilken utbildning deras

medarbetare behöver.

•Inom IT är det stor efterfrågan av IT-kompetens på arbetsmarknaden och i Örebro är

IT-marknaden ”het” med statliga myndigheter och nyetablerade privata aktörer som

konkurrerar om arbetskraften.

•Inom många områden utökas uppdragen samtidigt som en strikt kostnadspress pågår.

Detta märks inte minst inom Landstingsfastigheter där det fortfarande finns ett

behov av att utöka resurserna inom teknik- och produktionsavdelningen för att möta

framtida utmaningar i form av Etapp 2 (lokaler för att bl.a. ersätta verksamheter i

nuvarande A-huset mm). För att klara av planering, projektledning mm för dessa

projekt samt för att ersätta kommande pensionsavgångar har en rekryteringsprocess

pågått under 2012 för att utöka antalet tjänster vilket har resulterat i rekrytering av

en energicontroller och rekrytering av lokalplanerare (projektanställning).

7 (20)


Inom Administrativ utveckling och service har organisationen nu ”satt” sig efter ett år som

präglats av rekrytering och omstrukturering. Upphandlingsavdelningen och löne- och

personaladministrativa avdelningen har båda nya avdelningschefer sedan sommaren 2012..

Under året har även en ny IT-chef rekryterats.

Område Kundtjänst har beviljats att utöka nattpersonalen inom telefonväxeln och

rekryteringen är genomförd så att det numera alltid är två personer i tjänst nattetid. Orsaken

till utökningen är ett resultat av en riskanalys där det kom fram att denna vitala funktion är

för sårbar med endast en person, t.ex. vid larm och katastrofer.

Kundtjänst samtliga medarbetare har genomgått ett liknande coachingprogram som

personalen i telefonväxeln så framgångsrikt har genomfört. Detta är ett koncept som

sannolikt kommer att spridas till andra yrkesgrupper inom LoVS.

Inom område Försörjning fortgår arbetet med att utbilda alla medarbetare i ”Kvalitet till er

tjänst”.

2.2.2 LoVS medarbetardag - en förvaltningsövergripande satsning

”Sveriges bästa serviceorganisation - min roll som medarbetare i LoVS” var en LoVSgemensam

satsning för alla medarbetare som påbörjades i september 2011 och avslutades i

juni 2012. Under handledning av LoVS interna processledare har 735 medarbetare deltagit

under något av de över 100 tillfällen som genomförts.

En enkätundersökning gjordes före och efter genomförandet. Resultatet visar på god

kännedom om LoVS målbild och hur var och en kan bidra i arbetet samt ett stort

engagemang i förbättringsarbetet. På medarbetardagen var även fokus på bemötande och

i termerna av feedback och vikten av att ge varandra feedback. ”Vi måste snacka under

matchen”, var budskapet och vikten av att alla bidrar till att vi bevarar och utvecklar en

öppen, positiv, förändrings- och utvecklingsinriktad attityd på individ såväl som på

gruppnivå, för att vi ska nå vår målbild, att bli Sveriges bästa serviceorganisation.

Genomgående har medarbetardagarna visat medarbetare med enorm yrkesstolthet och ett

stort engagemang för sitt uppdrag. Arbetet har resulterat i en ”skattkista” med vad som är

viktigt att bevara, utveckla och avveckla inom respektive arbetsplats. För att ta tillvara på

detta har uppföljning skett under 2012 på olika nivåer i organisationen vilket har resulterat i

aktiviteter och handlingsplaner. En del arbetsplatser har arbetat med dessa redan under 2012

och många arbetsplatser har aktiviteter med i 2013 års verksamhetsplaner. På LoVS nivå har

8 (20)


en grupp medarbetare deltagit i att identifiera lämpliga LoVS-gemensamma aktiviteter till

2013 i verksamhetsplanen.

2.2.3 Hälsa och arbetsmiljö

Personalens hälsa och arbetsmiljö är angeläget för oss alla. Vi har fortsatt med vårt rullande

schema att erbjuda alla medarbetare att göra en ”Hälsoprofil” var tredje år, en satsning som

av många medarbetare uppfattas som en förmån och hjälp på individnivå. På grupp- och

organisationsnivå bidrar det till ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete. Statistik från

Landstinghälsan visar att uppdragen med rehabiliteringsfokus har minskat till förmån för

förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.

Exempel på avdelningsspecifika aktiviteter är:

Inom kostavdelningen har man tillsammans med Landstingshälsan tagit initiativ för

medarbetare som är rökare, att försöka sluta. Detta är ett led i förebyggande

hälsovård och vår bedömning är att satsningen har mottagits positivt.

Kundtjänst har genomfört utbildning för alla anställda tillsammans med

Landstingshälsan i ”Knopp och Kropp”.

Det totala antalet deltider har minskat från år 2010 med 28 %, från 100 till 72 stycken.

Den 1 september var det dags för LoVS att ”fylla år" igen. Denna gång valde vi att erbjuda

alla anställda att delta i Blodomloppet. En uppskattad aktivitet som lockade 170 deltagare.

Efter loppet avnjöts picknickkorgar mellan regnskurar eller i hällregn - blött, men trevligt.

2.3 Målområde: Miljö och hållbarhet

Inom energiområdet har Landstingsfastigheter under åren gjort stora insatser och planerar

ständigt för nya projekt. Beslut fattades av nämnden för trafik, miljö och service, att inrätta

en ny tjänst som energicontroller och denne är nu rekryterad. Syftet med tjänsten är att

identifiera och prioritera energisparprojekt samt beräkna ekonomisk och miljömässig nytta.

Energicontrollern ska också samordna insatser kring energi- och miljösmarta lösningar

genom inventering och effektivare hantering av nya projekt.

Byggnationen av frikyla vid Karlskoga lasarett pågår och är delvis i drift. Resultatet enligt

kalkyl ska bli att elförbrukningen minskar med 150 MWh/år, fjärrvärmen med 300 MWh/år

och koldioxidutsläppen med 90 ton/år. Driftkostnaden beräknas minska med 290 tkr/år.

Projekt har genomförts vid USÖ för insamling av lustgas. Under året har även arbete utförts

för att utreda möjligheterna till egen vindkraftsproduktion.

En grundläggande kurs i miljökunskap för personalen inom Landstingsfastigheter är ett krav

för att uppfylla Landstingsfastigheters certifiering enligt ISO14001:2004. Utbildningen är

ett sätt att utöka kunskapen i miljöfrågor och är inriktad på klimat, energi, kemikalier,

läkemedel, miljöanpassade produkter, avfall mm. Fortlöpande har ny personal fått

utbildning interaktivt genom landstingets Miljöenhet. Under året har 14 medarbetare inom

LoVS gått miljöombudsutbildning och 31 medarbetare har deltagit på landstingets miljödag.

9 (20)


Sedan januari 2012 finansierar och stödjer landstinget ett nationellt arbete (initierat av

Stockholms Läns Landsting och LfU – Landstingsnätverket för Upphandling) med

framtagande av riktlinjer/krav för socialt ansvarstagande som ska användas i upphandlingar.

Det nationella arbetet ser även till att kontroller hos leverantörerna och dess

underleverantörer genomförs.

Kost tillhandahåller etiskt och ekologiskt kaffe fullt ut.

Transportavdelningen har tillsammans med ledningskansliets

miljöenhet startat en avfallsutredning. Målsättningen är att

utredningen ska vara färdig i april 2013. Utredningen ska bl.a. hjälpa

till att göra en upphandling inom avfallshantering. Målsättningen är att

få så få samarbetspartners som möjligt, samt att ställa höga och

relevanta krav på de företag som kommer att hantera vårt avfall

framöver.

En gemensam cykelpool för medarbetare inom USÖ-området har planerats tillsammans med

USÖ. Med medel från klimatkompensationen har vi köpt in tio cyklar

LanstingsIT har under senhösten genomfört en s.k. Green IT Audit, där vi gjort en

benchmarking av landstingets arbete med grön IT och jämfört med ca 50 andra

verksamheter som gjort samma audit. Vårt resultat visar att vi är något bättre än

genomsnittet, men att det fortsatt finns ett antal åtgärder att vidta. En handlingsplan för 2013

kommer att presenteras för nämnden under 2013.

Enligt överenskommelse med nämnden genomfördes i december en översyn av

utskriftshanteringen. Resultatet är en rapport som bl.a. beskriver landstingets antal skrivare,

modeller och antal utskrifter. Rapporten har fokus på miljö, ekonomi och möjliga

besparingsvinster med en förändrad hantering av skrivare inom landstinget. Analys pågår

för att under 2013 kunna presentera en printerstrategi för hela landstinget.

Under året har LandstingsIT kört en pilotdrift av en

nationell flerpartstjänst för videokonferens. Örebro

läns landsting har som första landsting anslutit sin

video-infrastruktur till denna tjänst och deltagit i

projektet med specialistkompetens från klientgruppen

inom LandstingsIT. Vidare har ett flertal

verksamheter investerat i och installerat videosystem,

vilket bl.a. fått som effekt att antalet användare och

videomöten inom landstinget har ökat under året.

Via det nya Microsoftavtal som tecknats kommer vi också under 2013 kunna erbjuda

videokonferens från enskilda klientarbetsplatser, där breddinförande planeras under hösten.

10 (20)


2.4 Målområde: Information och kommunikation

2.4.1 Chefskommunikation, internkommunikation och kommunikationsplanering

I arbetet med den landstingsgemensamma satsningen ”Den

kommunikativa chefen” har så gott som samtliga chefer fått den

tillhörande boken samt en introduktion i kommunikationsverktygen.

En prenumerationsbar intranätsida med information särskilt

anpassad för chefer i LoVS, ”Chef i LoVS”, har under året

publicerat ca 40 nyheter och har blivit mycket uppskattad.

Det interna nyhetsbrevet ”LoVS nyhetsbrev” har utkommit med 8 nummer och haft artiklar

om en medarbetares arbetsvardag, kallad ”Nyfiken på …”.

Flera insatser avseende kommunikationsplanering har gjorts under året, bland annat med

införandet av ett nytt telefonisystem och byggnadsprojektet Etapp 2. Avdelning vårdsystem

har gjort en stor satsning på utbildning och information kring vårdsystem och tagit fram

kommunikationsplaner och material för att bättre kunna informera vårdpersonal om projekt,

nya systeminföranden och driftavbrott - något som mottagits väl i verksamheten.

2.4.2 Intranät

Att snabbt få information om driftstörningar har varit efterfrågat av verksamheterna och

även uppmärksammats som en brist i tidigare gjorda händelseanalyser. Därför blev en av de

viktigaste och större förändringarna på intranätet för hela landstinget den nya funktionen för

driftmeddelanden. Funktionen innefattar oplanerade driftstörningar som meddelas i en

driftruta på intranätets startsidor, samt information om planerade driftarbeten på olika

intranätsidor, som man kan välja att prenumerera på. I arbetet ingick även att utbilda

skribenter i att skriva informativt och tydligt.

En utvärdering av driftrutan ”Driftmeddelanden” visade att under perioden 29 mars – 4

december hade över 130 driftmeddelanden publicerats från framförallt stöd- och vårdsystem

samt fastighetsdrift. LoVS supportkanaler har under denna tid upplevt en väsentlig nedgång

i antalet inkommande samtal vid driftstörningar. Utvärderingen visade också att det finns ett

fortsatt behov av utbildning i att skriva lättförståeliga texter till avsedd målgrupp.

Förvaltningarna är positiva till funktionen och en fortsättning av arbetssättet.

Inom flera områden har även en revidering och omstrukturering gjorts av sidor på LoVS

intranät och www i syfte att göra det enklare för kunder att hitta rätt information.

LoVS Kommunikation har även fått ett utökat uppdrag med webbstöd till ledningskansliet,

som inleddes på försök hösten 2011 vilket har fortsatt under 2012.

2.4.3 Anpassad information

Informationsbladet Speciellt – korta och klara nyheter har utkommit med 11 nummer under

året. Nyhetsbladet ges ut i tryck, publicerats på webben, som ljudfil samt i lättläst version på

webb. På www.orebroll.se har lättläst information och teckentolkad information

kontinuerligt producerats.

11 (20)


2.4.4 Grafisk produktion

LoVS Kommunikation har regelbundet svarat för produktion av större och mer tidskrävande

trycksaksproduktioner som t ex Landstingskatalogen, styrdokument, samhällsmedicinska

rapporter samt forskningsmagasinet Vård och vetenskap. Arbetet med grafisk produktion

har också resulterat i en mängd informationsmaterial såsom annonser, roll-up, foldrar och

broschyrer på uppdrag främst från ledningskansliet. Man har även haft ett uppdrag att arbeta

fram en heltäckande grafisk profil till R7 e-arkiv för Landstingsarkivet.

2.5 Målområde: Organisation och ekonomi

2.5.1 Enhetliga och effektiva system, rutiner och processer

Upphandlingsavdelningen har stort fokus på att skapa bättre och tydligare intern struktur.

Följande har genomförts:

•Beställningsblankett för upphandlingar och mall för uppföljning av avslutade

upphandlingar har fastställts.

•Planeringslistan för upphandlingar/avtal har omarbetats.

•Rollbeskrivningar har gjorts med definierade ansvarsområden.

•Upphandlingar/avtal har delats in i inköpsområden med tillhörande ansvariga

upphandlare.

•Övergått helt till elektroniska upphandlingar genom systemet TendSign.

I enlighet med Blenda-beslutet har bemanningen på ekonomiavdelningen successivt

minskat sedan LoVS bildades. Under 2012 har ytterligare två medarbetare gått i pension

utan att de blivit ersatta. I och med detta har avdelningen nu uppnått den ”målbemanning”

som fastställdes i och med Blenda. För att fortsatt klara en god service med lägre bemanning

jobbar avdelningen ständigt med att utveckla och effektivisera verksamheten.

Exempel på under året genomförda förbättringar och effektiviseringar är:

•Ett nytt system (Vera Asyl) för att ansöka om medel från Migrationsverket för

asylpatienter har införts under 2011-12. Tack vare systemet har kvaliteten i våra

ansökningar till Migrationsverket förbättrats markant vilket också medfört att

intäkterna till landstinget ökat betydligt efter införandet.

•Ett projekt för att ta fram ett nytt system för köpt vård genomförs tillsammans med

USÖ och Psykiatrin. Målet är såväl att säkra och förbättra uppföljningen av köpt

vård, som att effektivisera faktura- och statistikhanteringen.

•Representanter från området har deltagit/deltar i arbetet med att ta fram system för

enhetlig debitering från LoVS verksamheter. Syftet är att underlätta för våra kunder

att enkelt kunna kontrollera vad man köpt från LoVS.

Inom löne- och personalavdelningen fortsätter arbetet med enhetliga och effektiva system,

rutiner och processer. Exempel på detta är:

•Reseräkningshantering och rekryteringsprocessen.

•Framtagande av lönehandbok, med gemensamma blanketter och arbetssätt.

12 (20)


2.5.2 Upphandlingar och avtal

Under 2012 har Landstingsfastigheters upphandling av energi (el, gas och värme) utförts till

en lägre kostnad än budgeterad, vilket möjliggjort en reduktion av den interna

hyreskostnaden med 7,8 mnkr under hösten.

Under året har ett intensivt arbete genomförts kring ett nytt avtal med Microsoft. Ett nytt

treårigt avtal innebär att vi får full tillgång till en uppsättning produkter av senaste version.

Från och med den 15 oktober 2012 tog LandstingsIT ett helhetsansvar för processen kring

beställning och avtalshantering av alla kopiatorer (stora multifunktionsskrivare) inom ÖLL.

Avtal för kopiatorer kommer att tecknas och ägas av LandstingsIT, där syftet är att få

kontroll över avtal, avtalstider och att landstinget köper enligt gällande avtal.

I bilaga 3: ”Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, (tertial 3) 2012”, redovisas

landstingets upphandlingar som handlagts av upphandlingsavdelningen under tertial 3.

Rapporten redovisar kommande, pågående och avslutade upphandlingar och tydliggör

nyttan med upphandling.

I bilaga 4: ”Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, sammanställning 2012”,

redovisas en enklare sammanställning av avslutade och pågående upphandlingar för 2012.

2.5.3 Benchmarking

Under våren har Försörjningen haft fokus på att arbeta med ”Best Service 2012”. Det stora

arbetet har varit att samla in uppgifter från verksamheter och vården, för att få fram bra

jämförelsetal med andra landsting. I år är det andra året arbete görs för jämförelse med

andra landsting och ett steg närmare har tagits för en likvärdig jämförelse av våra olika

verksamheter och nyckeltal. Resultatet är både i siffror och i form av slutsatser utifrån vad

alla deltagande landsting har rapporterat in. Område Försörjning deltar i processerna

lokalvård, materialförsörjning, patienttransporter och patientkost. Utifrån resultaten 2012

arbetar vi nu vidare med att förbättra processerna.

2.5.4 Organisation inom LoVS

LoVS har minskat från åtta till sex områden:

•Område LandstingsIT och område

Vårdprocesstöd har gått samman till ett

område, LandstingsIT

•Område Ekonomi och dokumentation gick

samman med område Personal och blev

område Administrativ utveckling och service.

Området innefattar nu löne- och personalavdelningen, landstingsarkivet, centrala

diariet, ekonomiavdelningen, upphandlingsavdelningen och sjukreseenheten.

Tillsammans med ledningskansliet har en utredning gjorts om ett landstingsövergripande

projektkontor och beslut har tagits att flytta befintlig resurs till ledningskansliet för att där

påbörja uppbyggnaden av ett projektkontor.

Receptionerna på Eklundavägen 1 och 2 ingår fr.o.m. april i transportavdelningen.

13 (20)


2.5.5 Lokaler

Under 2012 har diskussioner om ändamålsenliga och gemensamma lokaler för LandstingsIT

fortgått och det finns även stort behov av en (sekundär) datahall. Situationen börjar bli

kritisk och en lösning måste tas fram under 2013.

Idag finns Landstingsfastigheters avdelning teknik- och produktion placerad på två olika

platser, vid USÖ och på Eklundavägen. Med tanke på de arbeten som ligger framför oss på

USÖ bör samlokalisering utredas för placering vid USÖ och även fastighetsavdelningen och

övrig administration som behövs i arbetet på USÖ.

2.5.6 Beredskap och säkerhet

Under året har LoVS säkerhets- och beredskapssamordnare deltagit i landstingets brandråd

som samordnar och utvecklar brandskyddsarbetet inom landstinget. Tillsammans med

ledningskansliet och övriga förvaltningar har en samlingssida utarbetats för brandskydd för

att förenkla och förbättra det systematiska brandskyddsarbetet inom landstinget.

LoVS deltar även i frågor som rör sjukhusens sårbarhet vad gäller vattenförsörjning och

eventuella klimathot. Ett vattenavbrott inträffade på Karlskoga lasarett den 6 maj 2012.

LoVS säkerhets- och beredskapssamordnare har i samverkan med ledningskansliet

genomfört utbildningsdagar för Medicinsk Teknik vad gäller deras beredskap vid allvarliga

och extra ordinära händelser.

LoVS säkerhets- och beredskapssamordnare har varit delaktig i översynen av behovet av

radiokommunikation (Rakel) på helikopterplattan som ett alternativ till mobiltelefoni.

LoVS säkerhets- och beredskapssamordnare har tillsammans med Psykiatrin tagit fram

”Rutin för arbeten vid Psykiatrins låsta enheter.”

3 Mål och måluppfyllelse

Rapportering av mål och måluppfyllelse och utförda uppdrag enligt bilaga.

Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013-2014.

Matrisen beskriver måluppfyllelse för:

•Mål och uppdrag från ÖLL:s verksamhetsplan 2012.

•Uppdrag från överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service.

•LoVS egna mål och aktiviteter, gemensamma för LoVS verksamheter.

4 Mätetal

4.1 LoVS nyckeltal

Redovisning enligt bilaga:

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse, uppföljning nyckeltal per 2012-12-31.

14 (20)


4.2 Avvikelser och riskhantering

Antal rapporterade avvikande händelser: 121 stycken

Andel påbörjade inom 7 dagar (helår): 51 % (46 % 2011)

Andel åtgärd vidtagen inom 90 dagar (tertial 1+2): 64 % (49 % motsvarande period 2011)

Antal inkomna utredningsärenden: 270 stycken

Risk- och händelseanalyser genomförs kontinuerligt i LoVS i samarbete med övriga

förvaltningar inom ÖLL. Under 2012 har 11 riskanalyser och 2 händelseanalyser

genomförts.

Riskanalyser:

Larm via larm- och meddelandeservern

eTjänstekort som identifikation i IT-system

Leveransprocessen av Infomedix

Flöden i Läkemedelsmodulen

Införandet av ny telefonilösning (Telia)

Landstingsarkivet i Boåsberget (arbetsmiljöperspektiv)

Riskanalyser som genomförts internt på Medicinsk Teknik:

Persondosmätning vid genomlysning

Trådlös patientsimulatordocka

Strålskyddsportar

Tillverkning av bolus till strålbehandlingen

Trådlösa röntgendetektorer

Händelseanalyser:

Ändring av policy för antivirus 2012-02-27

Röntgens digitala system (PACS) slutade delvis att fungera 2012-06-19

4.3 Förbättringsförslag

Antal inkomna förbättringsförslag till LoVS idéverktyg, rutin för att ta tillvara och processa

idéer och förändringsförslag (Vi vill bli bättre! Har du idéer och förslag?): 68 stycken

Av inkomna förslag har eller ska 31 stycken (46 %) genomföras.

4.4 Personal

Sjukfrånvaron inom LoVS är 5,0 % varav korttidssjukfrånvaron är 2,6 % och

långtidssjukfrånvaron 2,4 %. Sjukfrånvaron är, likartat ÖLL, högre för kvinnor än för män

vilket kommer att analyseras under år 2013.

Sjukfrånvaro/kön Kvinnor Män

Korttidssjukfrånvaro 3,1 % 2,0 %

Långtidssjukfrånvaro 3,1 % 1,1 %

15 (20)


5 Ekonomiska konsekvenser

5.1 Sammanfattning 2012-12-31

Utfall 2012 Utfall 2011 Förändring %

Resultat 12,8 12,7 mnkr 0,4%

Löneökningstakt 243,3 mnkr 232,0 mnkr +4,9%

Produktionsmått:

- Telefonsamtal televäxeln

- Patientmåltider

- Personalmåltider

1 015 401

482 452

193 649

1 089 775

490 599

200 360

- 6,8%

- 1,7%

- 3,5%

RESULTATRÄKNING mnkr Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Budgetavvikelse

mnkr

Utfallsavvikelse

%

Avgifter och såld vård

Övriga intäkter 1 340,8 1 336,0 1 300,0 4,8 3,1%

Summa intäkter 1 340,8 1 336,0 1 300,0

Personalkostnader -352,4 -366,0 -336,3 13,6 4,8%

Övriga kostnader -715,3 -706,0 -694,1 -9,3 3,1%

Avskrivningar -141,3 -143,0 -137,5 1,7 2,8%

Summa kostnader -1 209,0 -1 215,0 -1 167,9

Finansnetto -88,3 -88,0 -90,1 -0,3 -2,0%

Landstingsbidrag/-ersättning -30,7 -33,0 -29,3 2,3 4,7%

Resultat 12,8 0,0 12,7 12,8 0,4%

LoVS redovisar ett positivt årsresultat på +12,8 mnkr för verksamhetsåret 2012 att jämföra

med +12,7 mnkr 2011. Respektive områdes resultat redovisas nedan. I oktober verkställdes

återbetalningar till landstingets övriga förvaltningar: 5,55 mnkr från IT (driftavtal) samt 7,8

mnkr från Landstingsfastigheter (lokalhyra).

LoVS redovisar ett resultat med ekonomi i balans 2012.

16 (20)


Resultat per område Utfall

tkr

Fastigheter 997

Försörjning -4 463

Adm utveckling&service 4 107

IT 773

Medicinsk Teknik -877

Kundtjänst 559

LoVS gemensamt 11 655

12 750

mnkr

60

Resultatutveckling

2011 2012

50

40

30

20

10

10

0

-10

-20

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

5.2 Årets resultat

Personalkostnaderna slutar 13 mnkr lägre jämfört med budget. Här ingår förutom vakanser

och frånvaro även krediteringar av lägre sociala avgifter för yngre och äldre.

Återbetalningar på sammanlagt 13,35 mnkr (2011 återbetalades 13,5 mnkr) från IT och

Fastigheter har kunnat ske då årets kostnader för energi har varit låga samt att IT har

nyförhandlat licens och användaravtal och därmed inte behövt ta vissa kostnader 2012.

Kostverksamheten i landstinget redovisar negativt resultat. Här sker för närvarande en

grundlig genomgång av intäkter och kostnader, bemanning vid våra tre produktionskök,

samt prissättning och produktion. Antalet patient- och personalportioner minskar totalt.

Ekologiska andelen råvaror påverkar våra inköpskostnader. 2012 var den 35,4 %, vilket är

högst i landet.

5.2.1 Intäkter

LoVS totala intäkter uppgår till 1 340 mnkr vilket är 40 mnkr mer jämfört med 2011. Utöver

landstingsbidrag/indexuppräkningen 1,4% har vi högre hyresintäkter samt en omflyttad

budget för stödsystem.

5.2.2 Personalkostnader

Årets personalkostnader ökar med 16 mnkr (+ 4,7%) jämfört med 2011. Kostnadsökningen

består i utökade nya uppdrag, färre vakanser samt årets lönerevision 7,6 mnkr exklusive

sociala avgifter. Utökade uppdrag har främst skett inom LandstingsIT:s avdelning

vårdsystem.

5.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ökar med 9 mnkr jämfört med 2011.

Landstingets nya telefoniavtal har inneburit en kostnadsminskning med ca 2 mnkr vilket

medfört lägre telefonipriser för kunderna. Mer förhyrda lokaler för landstinget innebär att

kostnaderna har ökat med 3 mnkr (4%).

Budgeten för landstingets fastighetsunderhåll är 40 mnkr. Under året har man verkställt

underhåll (planerat och oplanerat) för 41,2 mnkr att jämföra med 37,5 mnkr året innan.

IT-kostnader för datakommunikation, infrastruktur, vårdIT licenser/program ökade med 10

mnkr.

17 (20)


5.3 Investeringar

5.3.1 Byggnadsinvesteringar

Under 2012 har byggnadsinvesteringar utförts för 253,1 mnkr. Nedanstående är ett urval av

arbeten inom Landstingsfastigheter som pågår/pågått under året:

Universitetssjukhuset Örebro:

•Ett omfattande arbete pågår med den fortsatta utvecklingen av projekt Campus USÖ

och byggentreprenaden pågår för fullt. Montage av ytterväggar och tak är klart.

Montage av installationer i källarplanet är påbörjade.

•Arbetet fortsätter med att skapa den s.k. Etapp 2 USÖ som bl.a. innehåller en

ersättningsbyggnad för A-huset mm. Verksamheterna har nu till uppgift att granska

eget utrymmesbehov och Landstingsfastigheter stödjer verksamheternas arbete via

lokalplanerare och konsulter.

•Det s.k. V-huset är klart. Ortopedteknik och kliniskt träningscentrum (KTC) har

flyttat in under året.

Karlskoga lasarett:

•Inom Karlskoga lasarett har projektering av en ny akutavdelning avslutats och

upphandling av byggentreprenaden pågår.

•Arbetet med operationslokaler vid Karlskoga lasarett är inne i ett planeringsskede för

att fastställa omfattningen. Teknisk förstudie pågår parallellt med rumsfunktionsarbete.

•Projektering av fjärrvärmeundercentral är klar i 70-huset, Karlskoga lasarett.

Byggnationen utförs sommaren 2013.

Lindesbergs lasarett:

•Inom Lindesbergs lasarett är en uppgradering av den medicinska gasanläggningen

för att uppfylla gällande säkerhetskrav klar.

•Byte av styrutrustning för all fastighetsautomation pågår vid Lindesbergs lasarett.

Övriga:

•Återskapandet av Fredsgatan 40, Örebro är klar. Det återstår invändig planering och

ombyggnation för Barnpediatrisk öppenvårdsavdelning, som sedan ska flytta in i

fastigheten.

•Vid Nora vårdcentral har styrutrustning för fastighetsautomation bytts ut.

5.3.2 IT investeringar

Inom IT har ett flertal investeringar skett i servermiljöer, trådlöst nätverk samt utbyten av

switchar för datakommunikation.

5.3.3 Medicinsktekniska investeringar

Medicinsk Teknik ansvarar för hela investeringsprocessen avseende medicinteknisk

utrustning och har ett samordningsansvar för dessa investeringar i hela landstinget.

Medicinsk Teknik ”äger” inte själva investeringsbudgeten, utan arbetar på uppdrag av

övriga förvaltningar.

De största investeringsobjekten under 2012 har varit:

•Datortomograf till Karlskoga lasarett

•Genomlysningsutrustning till Lindesbergs lasarett

•MR 3-Tesla till USÖ

•Utrustning till Kliniskt Träningscentrum, USÖ

18 (20)


Sammanställning uppföljning av investeringar, Budget Utfall Utfall

tkr (Nettoinvesteringar) 2012 2012 2011

Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 339 700 253 121 161 861

Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget 216 587

Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 0 0 0

Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget 0

IT-utrustning innevarande års budget 13 800 9 530 11 923

IT-utrustning överfört från tidigare års budget 0

Övrig utrustning innevarande års budet 9 500 605 1 776

Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 3 936 3 630 1 684

568 123 266 886 177 244

SUMMA

I övrig utrustning ingår hyllsystem Arkiv 7 mnkr, beviljat att upphandlas år 2012, köp år 2013.

MT investeringar bokförs på respektive vårdförvaltning.

19 (20)


6 Utmaningar inför framtiden

Våra utmaningar inför 2013 liknar de som vi sett under föregående år:

•Kostnadstrycket inom landstinget - där LoVS måste arbeta intensivt med att hitta

kostnadseffektiva lösningar och göra våra prismodeller transparanta och

lättförklarliga för våra kunder. Samtidigt måste vi försöka skapa utrymme för

nysatsningar t.ex. inom energibesparingsprojekt, säkerhetsåtgärder och annan

verksamhetsutveckling.

•Regionfrågan - även om ingen gemensam ansökan om regionbildning med andra

landsting har gjorts, så ser vi att den framtida regionbildningen, Region 2015, inom

Örebro län kommer att påverka LoVS i stor utsträckning.

•Landstingets miljömål - vilka är mycket ambitiösa och till stor del påverkar LoVS

och de tjänster/produkter vi tillhandahåller åt landstinget.

•De stora nybyggnationerna kommer att påverka många områden inom LoVS och

speciellt Landstingsfastigheter, Medicinsk Teknik, LandstingsIT och Försörjningen

som står inför stora utmaningar.

•Kompetensförsörjningen ser vi som en alltmer kritisk fråga där vi ser ett ökat

problem att rekrytera vissa yrkeskategorier och vissa chefsbefattningar.

Sammanfattningsvis ser vi dock med stor tillförsikt fram emot att vidareutveckla vår

organisation och vårt tjänsteutbud.

Örebro 2013-02-04

Catharina Schlyter

Förvaltningschef

Lednings- och verksamhetsstöd

20 (20)


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

Målområde: Kund

LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga, kostnadseffektiva och anpassade efter verksamheternas behov.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Utvärdera verktyg för att omhänderta och processa goda

idéer och förändringsförslag både från medarbetare och kund.

("Vi vill bli bättre! Har du idéer och förslag?")

Januari och juni

2012

LoVS ledn.grp.

Medarbetare i LoVS

Kunder

Kval.utv.chef Se ovan "Uppföljning Klart

inom LoVS"

2) På områdesnivå analysera och genomföra åtgärder efter

resultat av LoVS kundenkät 2012

2012 LoVS ledn.grp.

LoVS chefer

Medarbetare i LoVS

Kunder

3) Genomföra LoVS-gemensam kundenkät. Hösten 2012 LoVS ledn.grp, ÖLLstatistiker,

kunder

Omr.chefer,

samordnas av

kval.utv.chef

Kval.utv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Pågår

Efter enkätresultatet 2012 planeras

aktiviteter i LoVS verksamhetsplaner 2013

på såväl övergripande- som områdesnivå.

Uppföljning av genomförda aktiviteter sker

i samband med delårsrapporteringar.

Klart

4) Analysera avvikelsestatistik och trender. 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

kval.utv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Antal rapporterade avvikelser: 121 Antal

inkomna utredningsärenden: 270 Antal

rapporterade avvikelser har ökat med 14 %

och antal utredningsärenden har ökat med

16 % jämfört med 2011. Benägenheten att

rapportera avvikelser fortsätter att öka och

utredningsärenden sänds i högre grad

såsom avvikelsehanteringen ska fungera.

Andel avvikelser med utredning påbörjad

inom 7 dagar: 51 % Andel avvikelser med

åtgärd vidtagen inom 90 dagar (tertial 1-2):

64 %. Andel påbörjade avvikelser inom 7

dagar har ökat med 5 % medan andel med

åtgärd inom 90 dagar har ökat med 15 %

jämfört med motsvarande period 2011,

vilket tyder på snabbare hantering av

avvikelser. Analys på förvaltningsnivå sker

vid delårsrapportering. Analys inom LoVS

områden sker i varierande grad på APT

och vid delårsrapportering.

Sid 1 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

5) Utveckla rutiner för återkoppling till kund. 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

Pågår i LoVS områden på olika sätt

beroende på typ av verksamhet. Bl.a har

LIT fördjupat arbetet inom hela

organisationen vad gäller generella

riktlinjer för återkoppling.

Målområde: Personal och kompetens

LoVS mål 2: Medarbetarna har kunskap om kundens verksamhet och förståelse för kundens situation.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) LoVS områden redovisar hur de aktivt arbetar med denna 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer Se ovan "Uppföljning Pågår i LoVS områden i varierande grad

fråga.

inom LoVS" och beroende på typ av verksamhet. Ex är

studiebesök hos kund, kunddialog och

kunduppföljning samt kundenkäter.

LoVS mål 3: En gemensam kultur och förhållningssätt vid mötet med kund och vid mötet med varandra inom LoVS.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Slutföra medarbetardag Sveriges bästa serviceorganisation - Klart våren 2012

min roll som medarbetare i LoVS

Förv.chef, pers.chef,

kval.utv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

LoVS ledn.grp,

LoVS chefer,

LoVS processledare,

konsult, kursadm omr

Pers, Kundtjänst

Klart, sista medarbetardagen genomfördes i

juni. Uppföljning av medarbetardagarna

pågår inom LoVS områden och

övergripande LoVS-nivå.

2) Genomföra inspirationsföreläsningar Våren 2012 LoVS ledn.grp, ev

konsult, kursadm omr

Pers

3) Utveckla ett chefsnätverk/"sparringpartners" och mötesplats

för gemenskap och gemensamma frågor inom LoVS med

erfarenhetstubyte.

2012 LoVS ledn.grp

LoVS chefer

Förv.chef, pers.chef,

kval.utv.chef

Pers.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Ej genomfört under 2012

En arbetsgrupp har bildads bestående av ett

antal chefer inom LoVS och stabsrepr med

syfte att identifiera LoVS gemensamma

chefsaktiviteter med utgångspunkt från

resultatet av LoVS chefsdag.

Sid 2 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 45: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för utvecklingsinriktade ledare och medarbetare (kompl med LoVS-mål: Alla medarbetare känner stolthet för sin roll och sitt

uppdrag)

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Återkommande medarbetarenkäter. Verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 3: Samtliga medarbetare erbjuds en Våren 2012 LoVS ledn.grp, LoVS LoVS chefer Se ovan "Uppföljning

kompetensutvecklingsplan som ett resultat av

medarbetarsamtalet.

chefer

till ÖLL"

ÖLL - Uppdrag 4: En årlig kartläggning av det framtida

behovet av olika personalkategorier i landstinget genomförs.

1) Slutföra öppethus-dagar i verksamheterna i syfte att

marknadsföra LoVS både inom LoVS och till LoVS kunder.

2012 LoVS ledn.grp, PAkonsulter

Klart våren 2012

Olika beroende på

aktiviteter

Pers.chef

Omr.chefer

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Sker kontinuerligt genom att en

komptensutvecklingsplan ingår i mallen för

medarbetarsamtal som används av alla

områden.

En prognos för pensionsavgångar inom

LoVS under perioden 2013-2017 har tagits

fram.

Öppet-hus dagarna är avslutade.

ÖLL - Mål 46: Örebro läns landsting erbjuder en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats. (kompl med LoVS-mål: Medarbetarna upplever att det är kul att gå till jobbet)

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Återkommande medarbetarenkäter och personalstatistik. Verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 5: De delar i ”Plan för arbetsmiljöarbetet 2007 2012 LK-Personal, LoVS Pers.chef

Se ovan "Uppföljning

– 2011” som är tillämpliga för 2012 ska genomföras under

året.

ledn.grp

till ÖLL"

ÖLL - Uppdrag 8: Landstinget ska kartlägga möjligheterna att

tillskapa arbetstillfällen för personer med

funktionsnedsättning.

2012 LK-Personal, LoVS

ledn.grp

1) På områdesnivå uppföljning av medarbetarenkät 2011. Våren 2012 LK-Personal, LoVS

ledn.grp, LoVS

chefer

Pers.chef

Omr.chefer

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

LoVS, avdelning personal har ingått i ett

EU projekt som genomförts av

Landstingshälsan vilket även inneburit att

vara piloter för en ny Hälsoprofil.

Aktiviteten avslutad

Pågår på ÖLL nivå. LoVS har i dagsläget

12 lönebidragsanställningar.

Uppföljning av LoVS handlingsplaner har

skett i samband med LoVS

verksamhetsdialoger i september

Sid 3 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

2) Genomföra LoVS-steget i september 2012 Sept 2012 LoVS medarbetare LoVS ledn.grp Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

LoVS årliga höstträff ägde i år rum i

samband med Blodomloppet den 30

augusti. 170 medarbetare från LoVS hade

anmält sig till Blodomloppet. I de 36 lagen

valde över 100 att springa någon av

sträckorna 5 eller 10 km, medan andra tog

en promenad på 5 km.

ÖLL - Mål 47: Långtidsfrånvaron är fortsatt låg och korttidsfrånvaron fortsätter att minska.

Måluppfyllelse:

Mätetal: Sjukfrånvaro

Uppföljning till ÖLL: Personalstatistik. Delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 7: Utveckla arbetssätt för att minska

korttidsfrånvaron i samarbete med företagshälsovården.

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

2012 Landstingshälsan Omr.chefer,

samordnas av

pers.chef

Samarbete initierat mellan

Landstingshälsan och tre olika avdelningar

inom LoVS

ÖLL - Mål 48: Jämställdhetsarbetet resulterar i en jämnare könsfördelning.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Personalstatistik. Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 6: Landstingets jämställdhetsplan ska

implementeras under 2012.

2012 LoVS ledn.grp, PAkonsulter

Pers.chef

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

Jämställdhetsplanen godkändes Q4 2012 -

uppdraget påbörjas 2013

ÖLL - Mål 49: Samtliga medarbetare som vill ha heltid ska erbjudas detta, under de förutsättningar som preciseras under personalavsnittet.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Delårsrapport 1&2 samt verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Genomfört under 2011. Under 2012 fortsätta bevaka ev nya 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer Se ovan "Uppföljning Antalet deltider inom LoVS har minskat

förekomster.

inom LoVS" från 100 till 72 sedan 2010. Uppföljning

sker kontinuerligt för att "fånga upp" ev.

oönskade deltider.

Sid 4 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

Målområde: Miljö och hållbarhet

ÖLL - Mål 37: Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljö- och hållbarhetsprogrammet (MHP) 2012-15 samt säkerställa att medarbetare

har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Resultat från genomförda åtgärder redovisas vid verksamhetsuppföljningar och i årlig verksamhetsberättelse. Resultat från ledningens genomgång (enligt landstingets rutin

för Ledningens genomgång i miljöledningssystemet) redovisas i årlig verksamhetsberättelse.

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Miljöfrågor ingår som en naturlig del på arbetsplatsträffar, 2012 LK-Miljö, LoVS Omr.chefer Se ovan "Uppföljning Pågår i LoVS områden i varierande grad

avdelningsmöten etc.

chefer

inom LoVS" beroende på verksamhet,

förbättringspotential finns.

ÖK TMS 2 b) Fortsätta samordningen av landstingets

fordonsflotta samt överfasning till förnybara bränslen och

miljöfordon

2012 LK-Miljö Område Försörjning

transportchef

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Uppbyggnad av bilpool USÖ pågår. Det

har varit trögt att frigöra bilar från ÖLL

olika verksamheter. Vi har i dagsläget 7

bilar inom bilpool USÖ. Arebete runt en ny

idé om lösning för att frigöra fler bilar från

de olika verksamheterna pågår.

Kraven om överfasning till förnybara

bränslen och miljöfordon finns beskrivet

mot leverantören i den upphandling som

genomfördes under våren 2012.

Sid 5 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 38: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Genom stickprovsmässig uppföljning av ställda miljökrav i avtal tecknade genom upphandlingsenheten. Verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖK TMS 4 a) I dialog med LK/Miljö säkerställa att 2012 LK-Miljö Område Ekonomi Se ovan "Uppföljning Upphandlingsavdelningen och LK/Miljö

hållbarhetsperspektivet beaktas i upphandling och inköp.

upphandlingschef TMS"

har ett bra samarbete och arbetar både

lokalt och nationellt med frågan. Förslag

till ny upphandlingspolicy har tagits fram

under hösten.

Inom upphandlingsavdelningen har ett

antal upphandlingar genomförts där

specifika miljökrav har ställts. Sedan

januari 2012 finansierar och stödjer ÖLL

ett nationellt projekt (initierat av

Stockholms Läns Landsting och LfU –

Landstingsnätverket för Upphandling) med

framtagande av riktlinjer/krav för socialt

ansvarstagande som ska användas i

upphandlingar. Det nationella arbetet

tillser även att kontroller hos

leverantörerna och dess underleverantörer

genomförs.

ÖK TMS 4 b) I dialog med LK/Miljö och vårdförvaltningarna

arbeta för att stärka miljökraven i varuförsörjningens

upphandlingar.

2012 LK-Miljö, vårdförv.,

varuförsörjningen

Område Ekonomi

upphandlingschef

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Beslut taget att upphandlare med

miljöinriktning anställs på

Varuförsörjningen.

Sid 6 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 39: Andelen ekologisk och etiskt producerad mat ska öka.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Andelen ekologiska livsmedel (% av totala livsmedelsinköp, i kronor) följs upp vid delårsbokslut samt i landstingets miljöredovisning. Verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 4: LoVS/Kostavdelning påbörjar framtagandet 2012 LK-Miljö,

Område Försörjning Se ovan "Uppföljning Menyer planeras efter tillgång på de

av åtgärdsplan för utveckling av menyer för minskad

klimatpåverkan och förbättrad hälsa.

Leverantörer

livsmedel

kostchef

till ÖLL"

ekologiska råvaror som vi köper in.

Åtgärdsplanen är att vi långsiktigt

förbättrar klimatet med användningen av

närproducerat, ekologiskt .

ÖK TMS 3 b) Utveckla menyer för att minimera

klimatpåverkan och förbättra hälsan utan att kompromissa

med smakupplevelsen.

ÖK TMS 3 a) I dialog med LK/Miljö ta fram och införa

riktlinjer för hållbara och praktiskt genomförbara kostinköp.

2012 LK-Miljö Område Försörjning

kostchef

2012 LK-Miljö Område Försörjning

kostchef

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Utveckla menyer som ”minimerar”

klimatutsläpp och förbättrad hälsa sker

genom långsiktigt arbete av upphandlat

ekologiska råvaror. Vi föredrar potatis och

baljväxter i vår menyplanering. Vi ser

också över hur mycket av menyerna som

innehåller kött och fisk

Dialogen med LK/Miljö sker främst genom

representant med miljöinriktning från

upphandlingsavdelningen närvarar vid

våra upphandlingar och håller sig

uppdaterad i miljöfrågor.

ÖLL - Uppdrag 5: Samtliga förvaltningar säkerställer inköp

av 100 procent etiskt och ekologiskt producerat kaffe.

LoVS/kostavdelning skapar förutsättningar för dessa val i

”Matbutiken” på intranätet.

Våren 2012 Leverantörer kaffe Område Försörjning

kostchef

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

Vi har upphandlat och tillhandahåller

etiskt (Fairtrade) och ekologiskt kaffe i

Matbutiken. Avdelningarna beställer från

Matbutiken, så även i vårt nya

kostdataprogram Matilda

Sid 7 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 40: Energiförbrukningen, kemikalieanvändning och användning av förbrukningsmaterial till följd av verksamhetens IT-stöd ska minska.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Miljöeffekterna av ställda miljökrav vid IT-upphandlingar samt avrop ska kartläggas, och redovisas i landstingets miljöredovisning. Verksamhetsberättelse 2012.

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 6 och ÖK TMS 5 a: En strategi för "Grön IT" 2012 LK-Miljö,

Område

Se ovan "Uppföljning Green IT Audit genomförd med

ska tas fram, i vilken en översyn av utskriftshantering ska

ingå. Ett detaljerat beslutsunderlag ska presenteras inkl.

kostnads- och nyttokalkyl.

landstingets förv. LandstingsIT

områdeschef

till ÖLL" och

"Uppföljning TMS"

benchmarking av ÖLLs arbete med grön IT

jämfört med ca 50 andra verksamheter.

ÖLLs resultat visar att ÖLL är snäppet

bättre än genomsnittet, men att det fortsatt

finns ett antal åtgärder att vidta. En

handlingsplan för 2013 har tagits fram och

kommer att presenteras för nämnden under

2013.

Under december genomfördes en sk

PrintAudit. Resultatet är en rapport som

bl.a. beskriver landstinget antal skrivare,

modeller och antal utskrifter. Rapporten

har fokus på miljö, ekonomi och möjliga

besparingsvinster med en förändrad

hantering av skrivare inom ÖLL. Analys

pågår för att under 2013 kunna presentera

en printerstrategi för ÖLL, tillsammans

med plan för åtgärder.

Sid 8 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 41: Energiförbrukningen och klimatbelastningen från landstinget ska minska.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: El- och värmeförbrukning (kWh/m2) samt klimatpåverkan (kilo utsläppt CO2) redovisas i landstingets miljöredovisning. Verksamhetsberättelse 2012.

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 7: Örebro läns landsting ska ta initiativ till

lokal produktion av förnybar el för landstingets egna behov.

(se ÖK TMS 1 a)

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

ÖK TMS 1 a) Utreda formerna för att använda lokal förnybar

elproduktion i form av vindkraft.

Utredning startar

2012

LK-Miljö, Extern

konsult

Område Landstingsfastigheter

områdeschef

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Mindre arbetsgrupp med landstingsledning

och Landstingsfastigheter är bildad för

framtagande av kostnadskalkyl och för att

utreda förutsättningar för

vindkraftsproduktion.

ÖLL - Uppdrag 8: Landstingsfastigheter ska fortsätta

energieffektiviseringen i landstingets fastigheter och

kompetensen för energi- och klimatfrågor ska förstärkas. (se

uppdrag ÖK TMS 1b och 1c)

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL"

Energicontroller är anställd och påbörjar

sitt arbete under januari 2013.

ÖK TMS 1 b) Påbörja arbetet att ta fram en energi- och

klimatanpassad teknisk standard för landstingets

fastighetsbestånd (befintliga fastigheter såväl som nya)

Start 2012

LK-Miljö, Extern

konsult

Område Landstingsfastigheter

avdelningschef

Fastighet

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Starta utredning 2013 tillsammans med

Länsgården.

Energicontroller är rekryterad och börjar

sitt arbete januari 2013.

ÖK TMS 1 c) Till nämnden för Trafik, Miljö och Service

lägga fram underlag för lämpliga energieffektiviseringsprojekt

och presentera en sammanställning av genomförda, pågående

och planerade energieffektiviseringsprojekt.

2012 LK-Miljö Område Landstingsfastigheter

avdelningschef

Fastighet

Se ovan "Uppföljning

TMS"

Handlingsplan Energiprojekt 2012-2015.

Förvaltare startar projekt löpande.

Kalkylering av CO2-besparing samt payoffkalkyl

ska tas fram för varje projekt som

finansieras med landstingets energimedel.

Energicontroller ska redovisa projekt på

nämnden för Trafik, miljö och service

under 2013.

Sid 9 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 43: Avfall och materialförbrukning ska minska i landstingets verksamheter.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Avfallsmängder från ett urval produkter från sjukhusförvaltningarna följs upp i landstingets miljöredovisning. Verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 11 och ÖK TMS 3 c: Ett åtgärdsprogram för

att minska överbliven mat ska införas och effekter följas upp.

2012 LK-Miljö Område Försörjning

kostchef

ÖK TMS 2 a) I dialog med LK/Miljö utreda nuläget för

avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering.

2012 LK-Miljö Område Försörjning

transportchef

Se ovan "Uppföljning

till ÖLL" och

"Uppföljning TMS"

Se ovan "Uppföljning

TMS"

All överbliven mat som inte varit i

kundkontakt och har en säker hantering

(sluten varm-/ eller kall temperaturkedja)

används till vidare försäljning. Uppföljning

sker på portionsnivå

Ett projekt med en avfallsutredning har

startats i augusti 2012. Projektledare är

Saara Nummelin, LK-Miljö och

transportchefen sitter med i projektets

styrgrupp tillsammans med miljöchefen

och representanter från Folktandvård,

Primärvård och LoVS driftsavdelning.

Avfallsutredningen planeras att vara klar i

april 2013. Efter det ska

avfallsupphandling starta.

Sid 10 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Målområde: Information och kommunikation

LoVS mål 4: LoVS information och kommunikation ska vara planerad, målgruppsanpassad, tillgänglig och tydlig för våra medarbetare och kunder.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Utbilda chefer inom LoVS i de kommunikationsverktyg 2012 LoVS ledn.grp, LoVS Komm.chef och Se ovan "Uppföljning Klart. Nästan samtliga chefer har fått

som tagits fram för Örebro läns landsting.

chefer

pers.chef

inom LoVS" utbildning och handboken i

kommunikation. Coachning sker

kontinuerligt och vid behov.

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

2) Utöka dialog med LoVS kunder i olika kanaler. 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

komm.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Klart. Funktionen "Driftmeddelande" på

intranätet samt möjligenheten för kunder

att regelbundet få aktuell information

genom prenumerationsbara intranätsidor är

numera en etablerad och uppskattad kanal.

Avdelning vårdsystem har etablerat

regelbundna träffar med de nya ITsamordnarna.

LoVS ledningsgrupp har haft

träffar med de flesta av förvaltningarnas

ledningsgrupper. Generellt har antalet

möten mellan LoVS och kunder ökat och

visat sig vara ett framgångskoncept.

ÖLL - Mål 50: Landstingets externa information och kommunikation ska nå kontakt med länsinvånarna så att de som medborgare blir delaktiga i den demokratiska processen.

Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Aktiviteter rapporteras till landstingsstyrelsen. Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Fortsatt aktuell och relevant information på www på de

sidor som berör LoVS verksamheter.

Kontinuerligt

under 2012.

LoVS webbredaktörer Komm.chef Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Klart. Samtliga sidor med information om

LoVS olika verksamheter har uppdaterats,

flera med betoning på att locka framtida

medarbetare.

Sid 11 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 51: Landstingets externa information och kommunikation ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Aktiviteter rapporteras till landstingsstyrelsen. Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Fortsatt aktuell och målgruppsanpassad information på

www på de sidor som berör LoVS verksamheter.

Kontinuerligt

under 2012.

Se ovan "Uppföljning Klart. Se ovan.

inom LoVS"

LoVS webbredaktörer LoVS stab, gruppchef

LoVS

Kommunikation

Sid 12 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

Målområde: Organisation och Ekonomi

LoVS mål 5: Det finns fler "paketlösningar" med helhetslösningar mellan och inom LoVS områden som underlättar för kunden.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Delårsrapport 1 & 2 samt årsredovisning 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Utveckla checklistor för de vanligaste förekommande 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer, Se ovan "Uppföljning Checklistan för "Omorganisation" används

komplexa tjänsterna så att helhetssynen beaktas.

samordnas av inom LoVS" och kommer att utvecklas vidare.

2) Hitta former för att utse koordinatorer för komplexa

tjänster.

kval.utv.chef

2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

kval.utv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

"Pakettjänst" för flytt av enskild arbetsplats

är införd med Kundtjänst som koordinator.

IT har utsett en koordinator för att hålla

samman ändringar i IT-systemen i

samband med omorganisationen i

Psykiatrin.

Arbete pågår för fortsatt utveckling av

helhetslösningar. Under 2013 kommer en

roll som koordinator för komplexa tjänster

från LoVS att skapas.

LoVS mål 6: Medverka till en effektivare ekonomistyrning och sänkta kostnader för våra kunder.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Delårsrapport 1 & 2 samt årsredovisning 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Ta fram förslag på standardiserade lösningar, t.ex 2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer Se ovan "Uppföljning I möbelupphandlingen som nyligen

arbetsplats och rumstyper, utifrån LoVS professionella

kompetens.

inom LoVS" avslutats har vi upphandlat ett antal

standardarbetsplatstyper och

kontorsmiljöer.

2) Översyn/omförhandling av avtal där så är möjligt 2012 LoVS ledn.grp, LoVS

upphandllingsavd

3) Utveckla LoVS affärsmässighet, t.ex vid upphandlingar och

leverantörskontakter.

2012 LoVS ledn.grp, LoVS

upphandllingsavd

Omr.chefer, Se ovan "Uppföljning

samordnas av område inom LoVS"

Ekonomi

upphandlingschef

Omr.chefer och

område Ekonomi

upphandlingschef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Genomlysning av våra leasingavtal

genomfört tillsammans med extern konsult.

Åtgärder med anledning av deras rapport

genomförda..

Ny inköpsprocess har beslutats och håller

på att genomföras.

Sid 13 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

ÖLL - Mål 53: LoVS ska årligen ha en ekonomi i balans.

Måluppfyllelse: Målvärde: >= 0 mnkr

Mätetal: Resultat

Uppföljning till ÖLL: Delårsrapport 1 & 2 samt årsredovisning 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Uppföljning och analys av budget och utfall varje månad. Kontinuerligt

under 2012.

Omr.chefer,

samordnas av ek.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

LoVS förv.chef,

LoVS omr.chefer,

LoVS chefer, LK-

Ekonomi

3) Reinvesteringar klaras inom nuvarande budgetnivå. 2012 LoVS förv.chef,

LoVS omr.chefer

Omr.chefer,

samordnas av ek.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Budgetuppföljning sker varje månad på

såväl förvaltningsnivå som områdesnivå.

Uppföljning delårsbokslut har skett.

Kostnader som varierar stort har

analyserats mer fördjupat för att förbättra

årsprognosen.

Sker normalt. Utökade behov äskas via

ekonomichefsgruppen och ÖLLs

ledningsgrupp.

ÖLL - Mål 54: Samtliga nämnder och förvaltningar driver verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt så att verksamhetsplanens mål och det budgeterade resultatet uppnås.

Måluppfyllelse:

Mätetal: Nettokostnadsutveckling

Uppföljning till ÖLL: Delårsrapport 1 & 2 samt årsredovisning 2012

Uppföljning till Nämnden för Trafik, miljö och service (TMS): enligt LoVS överenskommelse med nämnden 2012, delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelse 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

1) Regelbunden uppföljning och analys av budget och utfall,

verksamhetsplanens mål och uppdrag och överenskommelsen

med nämnden för Trafik, miljö och service under året samt

följa ÖLL:s mätetal och LoVS nyckeltal.

Kontinuerligt

under 2012.

LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

ek.chef, pers.chef,

plan.uppf.chef,

kval.utv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS",

"Uppföljning till

ÖLL" och

"Uppföljning TMS"

Uppföljning och analys sker kontinuerligt

både på förvaltningsnivå och områdesnivå

och rapporteras vid delårsrapportering och

till årsredovisning.

2) Utveckla LoVS nyckeltal, ta fram målvärden och

ekonomiska nyckeltal.

3) Förbättra investeringsprocessen, dokumentera

investeringsprocessen samt årlig tidsplan för ingående

aktiviteter.

2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

kval.utv.chef

2012 Landstingets Ek.chef

ledningsgrupp, LK-

Ekonomi, LoVS

ledn.grp

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Mycket framtaget, men vidareförädling

pågår.

Investeringsprocessen förbereds bättre i år.

Det finns dock ett behov att vidareutveckla

processen så att materialet tidigare kommer

upp till landstingets ledningsgrupp så att

förslag av prioriteringar mellan

förvaltningarna kan göras.

Sid 14 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för 2013 - 2014

Rapportering_år_2012_LoVS_AKRO-matris_mål_aktiviteter_uppföljning_2012.xls

Målområde: Regional utveckling

LoVS mål 7: I en framtida regionbildning ska LoVS vara en drivande och framgångsrik serviceorganisation. LoVS ska vara den naturliga partnern.

Måluppfyllelse:

Mätetal:

Uppföljning till ÖLL: Verksamhetsberättelsen 2012

Uppföljning inom LoVS: Avstämning inför delårsrapport 1&2 och verksamhetsberättelsen 2012 samt vid LoVS verksamhetsuppföljning i februari och september.

Aktivitet Tid Relationer Ansvarig Uppföljning Måluppfyllelse/ status

ÖLL - Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan 2012 LoVS ledn.grp, Omr.chefer, Se ovan "Uppföljning Samarbeten pågår frekvent inom många

med omkringliggande landsting i syfte att öka

medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva

gemensamma lösningar.

landstingen i

kommande

regionbildning

samordnas av

förv.chef

till ÖLL"

områden, t.ex. upphandlingsområdet,

eHälsa, arkiv (R7-arkiv) och IT

infrastruktur. Inom IT har en gemensam

analys av datahallar gjorts under året.

1) Bevaka utvecklingen i regionbildningen och hur LoVS ska

driva arbetet vidare

2012 LoVS ledn.grp, ÖLL

ledn.grp

Förv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Ingen regionsbildning att bevaka för

närvarande.

2) Initiera möten, erfarenhetsutbyten och samarbeten på olika

nivåer och inom de olika områdena och utveckla existerande

nätverk.

2012 ÖLL ledn.grp LoVS chefer Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

LoVS Kommunikation har på eget initiativ

initierat ett erfarenhetsutbyte med samtliga

kommunikatörer i Västmanlands läns

landsting. Erfarenhetsutbyten förekommer

inom flertalet avdelningar inom

Administrativ utveckling och service och

strävan är att utveckla samarbeten inom

samtliga. Inom Medicinsk teknik är vår

MT-chef ordförande i nätverket för landets

alla MT-chefer. Även inom övriga

områden pågår flera olika samarbeten.

3) Bjud in motsvarande serviceområdeschefer i regionens

landsting till en gemensam träff.

2012 LoVS ledn.grp Förv.chef Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Ej påbörjat.

4) Undersök möjligheten till ett fördjupat samarbete med

länets kommuner och myndigheter.

2012 LoVS ledn.grp Omr.chefer,

samordnas av

förv.chef

Se ovan "Uppföljning

inom LoVS"

Samarbete pågår inom eHälsoområdet,

Campus, läkarutbildningen och andra

verksamheter. Vi har också inlett ett

samarbete med Örebro och Kumla

kommun kring vindkraften.

Sid 15 (15)

"Grönt"=klart, "gult"=pågår, "rött"=ej klart


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

NKI – LoVS kundenkät

Oktober 2012, oktober 2011,

februari 2010

Utfall

år 2012

Utfall

år 2011

Utfall

år 2010

63 64,9 66,7

Utfall

år 2009

Kommentar

NKI beräknat i analogi med det

som SCB använder. Skalan är

0-100 med 100 som högsta värde.

Lägre värde 2012 beroende på ny

mätmetod. From 2012 beräknas

värdet enligt en modell som SCB

utvecklat för brukarenkäter inom

offentlig sektor. I modellen ingå

tre indikatorer som ligger till

grund för helhetsbetyget NKI:

Hur nöjd är man med

verksamheten i dess helhet

Hur väl uppfyller

verksamheten ens

förväntningar


Hur är verksamheten jämfört

med en ideal sådan.

Enkätsvaren inklusive 700

kommentarer som lämnades i

2012 års enkät visar på ökad

kundnöjdhet jämfört med tidigare

år.

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

1 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

Område Kundtjänst

Svarstid – genomsnittlig för

telefonist

Utfall

år 2012

16 sek

Utfall

år 2011

16 sek

Utfall

år 2010

14 sek

Utfall

år 2009

Kommentar

Målvärde 14 sek.

Antal anställda per telefonist

585

489

467,8

Ögonblicksbild 31/12

Telefonisterna får mer och mer

komplicerande samtal. Det är

svårare att komma fram till

mottagningar och patienter är

osäkra vart de ska. Växeln är

också backup för

kundsupporten och handhar

spärr av E-tjänstekort.

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

2 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

Område LandstingsIT

Utfall

år 2012

Utfall

år 2011

Utfall

år 2010

Utfall

år 2009

Kommentar

IT-kostnad - som del av

nettokostnad (ÖLL)

IT-kostnad per PC

3,4 %

21 837 kr

3,2 %

20 247 kr

3,59 %

23 283 kr

3,54 %

22 807 kr

Nationella jämförelsetal finns

per helår från SLIT (nätverket

för landstingens ITdirektörer/IT-chefer).

Antal anställda per PC

0,87

0,89

0,93

Redovisning från 2011 visar att

IT-kostnaden är låg i ÖLL:

IT-kostnad som andel av

nettokostnad: 3,2 % och

genomsnitt övriga landsting

3,5 %

IT-kostnad per PC: 20 247 kr

och genomsnitt övriga

landsting 26 985 kr

Datortätheten är hög i ÖLL:

Antal anställda per PC år 2011:

0,89 och genomsnitt övriga

landsting 1,01

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

3 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

Område Medicinsk Teknik

Andel äldre utrustning (>8 år)

av total utrustningsvolym

Utfall

år 2012

Utfall

år 2011

Utfall

år 2010

Utfall

år 2009

Kommentar

35 % 37 % 44,6 % 48,6 % Ögonblicksbild

Gäller all utrustning beräknat

på inköpspris.

Område Administrativ

utveckling och service:

Ekonomiavdelningen

Andel elektroniska fakturor

Andel skannade fakturor av

samtliga fakturor

Andel E-fakturor av samtliga

fakturor

98 %

55 %

43 %

97 %

56 %

41 %

97 %

57 %

41 %

97 % Målvärde andel E-fakturor:

50 %

Örebro läns landsting hade

2011 högst andel E-fakturor vid

jämförelse med 19 andra

landsting.

Andel pappersfakturor av

samtliga fakturor

2 %

2 %

2 %

Medelvärdet för landstingen

var 2011 10 % och ÖLL

redovisade 2011 41%.

Löne- och

personalavdelningen

Antal löner per lönecontroller

636 616 713 Ögonblicksbild 31/12

Beräknat per lönecontroller

inom personalavdelningen

(årsarbetare)

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

4 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

Område Försörjning

Antal producerade måltider:

– patientmåltider

– måltider i

personalrestaurang

– konferensmåltider

Utfall

år 2012

482 452

193 649

24 120

Utfall

år 2011

490 599

200 481

26 262

Utfall

år 2010

513 727

214 495

26 135

Utfall

år 2009

598 899

222 958

27 235

Kommentar

Antalet patientmåltider har en

vikande trend och en orsak är

kortare vårdtider.

Antal personalmåltider håller

på att analyseras.

Andel ekologiska livsmedel

35,4 %

35,4 %

27,7 %

16,5 %

Mål till år 2015 är 45%

Totalkostnad/städad m²

USÖ

Karlskoga lasarett

Lindesberg lasarett

203 kr

242 kr

296 kr

197 kr

225 kr

273 kr

190 kr

236 kr

285 kr

203kr

245 kr

303 kr

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

5 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31 Bilaga 2

Nyckeltal

Område

Landstingsfastigheter

Vakansgrad egna lokaler i %

Elförbrukning – kWh/m²

Värmeförbrukning – kWh/m²

Värmeförbrukning – kWh/m²

Total mediakostnad – kr/m²

BRA

(värmekostnad, elkostnad,

vattenkostnad)

Utfall

år 2012

1,9 %

100,5

kWh/m 2

95,6 kWh/m 2

98,1 kWh/m 2

159,55 kr/m²

Utfall

år 2011

Utfall

år 2010

2,3 % 0,75 %

102,0 kWh/m 2 100,2 kWh/m²

94,0 kWh/m 2 98,9 kWh/m²

93,7 kWh/m 2 98,2 kWh/m 2

161,31 kr/m 2 182,05 kr/m²

Utfall

år 2009

1,09 %

99,8 kWh/m²

96,3 kWh/m²

95,0 kWh/m 2

162,43 kr/m²

Kommentar

Genomsnitt under året

Verklig förbrukning

I enlighet med landstingets Miljöoch

Hållbarhetsprogram 2012-

2015 ska elkonsumtionen

(kWh/m 2 ) ha minskat med minst

10 % jämfört med 2010

Verklig förbrukning

Graddagsjusterad

Under 2012 har vi levererat

bygg-värme till V- och X-huset

på USÖ.

505 MWh el och 357 MWh

värme under 2012

Minskningen beror på att

elpriset har sjunkit och det har

varit varmare år 2012 jämfört

med ex. 2010

www.orebroll.se

Post Örebro läns landsting,

Lednings- och verksamhetsstöd

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon 019-602 70 00

E-post ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

6 (7)


Verksamhetsberättelse 2012 uppföljning nyckeltal per 2012-12-31

Bilaga 2

7 (7)


Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Upphandlingsrapport

Upphandlingsavdelningen

Tertial 3, 2012


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Innehållsförteckning

Inledning ..................................................................................................................................3

Avslutade upphandlingar .........................................................................................................4

Sammanfattning ...................................................................................................................4

Respektive upphandling.......................................................................................................5

Pågående upphandlingar ........................................................................................................19

Sammanfattning .................................................................................................................19

Respektive upphandling.....................................................................................................20

Kommande upphandlingar.....................................................................................................33

Sammanfattning .................................................................................................................33

Respektive upphandling.....................................................................................................34

2 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Inledning

Detta dokument redovisar de genomförda, pågående och kommande upphandlingar som

genomförts av Upphandlingsavdelningen (LoVS) inom Örebro Läns Landsting.

Förutom Upphandlingsavdelningen finns inom Örebro Läns Landsting även andra

upphandlande enheter vilka är Landstingsfastigheter (LoVS) och Medicinsk Teknik

(LOVS). Upphandlingarna som dessa båda genomför redovisas inte i detta dokument.

Förutom de tre ovan beskrivna upphandlande enheter finns även samarbeten med andra

landsting där upphandling sker gemensamt.

Dessa är följande:

Varuförsörjningen (förbrukningsmaterial för vården och kontorsmaterial)

7-klövern (hjälpmedel)

3-klövern (mediciner)

Övriga samarbeten

I denna rapport redovisas enbart gemensamma upphandlingar från 7-klövern, 3-klövern och

övriga samarbeten.

Gällande upphandlingar genomförda av SKL Kommentus och Kammarkollegiet redovisas i

denna rapport enbart de andra konkurrensutsättningar som Örebro Läns Landsting gör på

berättigade ramavtal från dessa.

3 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Avslutade upphandlingar

Nedan redovisas upphandlingar som avslutats under perioden september-december 2012.

Sammanfattning

Totalt har 14 upphandlingar genomförts. De är följande:

IPT-utbildning

Patienthotell

Resebyråtjänster

Utalarmeringssystem ambulans

Redskapsbärare

Bank

Kapitalförvaltning av donationsmedel

Möbelrenovering

Hyrläkare – Psykiatri

IT-system till operationsplanering

IoF (IT-system)

IT-system till labb för mikrobiologi

IT-konsulter till EPI-server

Läkemedel (del 1)

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 196,6Mnkr.

I det fall en besparing kan jämföras/beräknas med föregående avtal är denna ca 10,2 Mnkr.

I de fall en besparing kan jämföras/beräknas genom att en konkurrensutsatt upphandling

genomförts så är denna 2,5 Mnkr (kostnad för kvalitet medräknad) respektive 3,5 Mnkr

(enbart pris).

4 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Respektive upphandling

IPT-utbildning

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Lars Kjellin (Psykiatrin - Psykiatriska Forskningscentrum)

Psykiatrin

Utbildning av behandlare till ackrediterade IPT-terapeuter för patienter med bulimi

Ca 0,5 Mnkr

ÖLL

Jeanette Andersson

Sammanfattning

- leverantör Relate´ra

- avtalstid 2012-11-01 till 2013-12-31 (kan förlängas till max 2016-12-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

Inget tidigare avtal och ett engångsköp

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

Bara en leverantör lämnade anbud

- övrig uppnådd nytta -

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

5 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Patienthotell

Uppdragsgivare -

Berörda verksamheter USÖ

Upphandlingens syfte Logi för patienter som kommer från andra län för att få vård i ÖLL

Upphandlingens värde Ca 8,3 Mnkr

Upphandlande enhet ÖLL

Ansvarig upphandlare Boris Kovacic

Sammanfattning

- leverantör HKC Hotel Örebro Plaza

- avtalstid 2012-11-01 till 2014-10-31 (kan förlängas till max 2016-10-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

Det nya avtalet är ca 37 000 kr dyrare räknat på hela möjliga avtalstiden

Skillnaden mellan det antagna anbudet och medelvärdet av utvärderade anbud på hela möjliga

avtalstiden är ca 2 516 000 kr då kostnad för kvalitet räknas in.

Skillnaden mellan det antagna anbudet och medelvärdet av utvärderade anbud på hela möjliga

avtalstiden är ca 1 826 000 kr då enbart pris jämförs.

- övrig uppnådd nytta -

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt Upphandlingen överprövades men ÖLL vann i Förvaltningsrätten

6 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Resebyråtjänster

Uppdragsgivare -

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Tjänster för beställning av resa och hotell

Upphandlingens värde Ca 1,0 Mnkr

Upphandlande enhet ÖLL

Ansvarig upphandlare Boris Kovacic

Sammanfattning

- leverantör Scanworld

- avtalstid 2012-11-01 till 2014-10-31 (kan förlängas till max 2016-10-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta -

Det nya avtalet är ca 2 583 000 kr billigare räknat på hela möjliga avtalstiden

Skillnaden mellan det antagna anbudet och medelvärdet av utvärderade anbud på hela möjliga

avtalstiden är ca 1 498 000 kr då enbart pris jämförs

(enbart pris utvärderades i upphandlingen)

- miljö

Krav på systematiskt miljöarbete

Krav på statistik gällande CO 2 -utsläpp, fordon m.m.

- övrigt -

7 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Redskapsbärare

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Lars Magnusson (LoVS – Landstingsfastigheter)

LoVS - Landstingsfastigheter

Redskapsbärare (en typ av lastmaskin) till parkverksamheten

Ca 0,8 Mnkr

ÖLL

Bertil Eriksson

Sammanfattning

- leverantör Miljömaskiner i Örebro

- avtalstid 2012-12-12 (engångsköp)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta -

Inget tidigare avtal och ett engångsköp

Skillnaden mellan det antagna anbudet och medelvärdet av utvärderade anbud är ca 176 000 kr då

enbart pris jämförs

(enbart pris utvärderades i upphandlingen)

Krav på systematiskt miljöarbete

- miljö

Krav på emissioner

Krav på motor som omfattas av EU:s regelverk (minst steg 1)

- övrigt -

8 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Utalarmeringssystem ambulans

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Lena Forslund (Karlskoga Lasarett)

USÖ, Karlskoga Lasarett, Lindesbergs Lasarett

System för automatisk avstängning av hushållsapparater, öppning av portar m.m.

0,4 Mnkr

ÖLL

Bertil Eriksson

Sammanfattning

- leverantör RA Kommunikationsteknik

- avtalstid 2012-09-14 (engångsavtal)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

Inget tidigare avtal och ett engångsköp

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

Bara en leverantör lämnade anbud

- övrig uppnådd nytta -

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

9 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Banktjänster

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Lennart Frommegård (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Tjänster för löneförmedling och betalningsförmedling

Ca12 Mnkr

Landstinget i Västmanland

Boris Kovacic

Sammanfattning

- leverantör Nordea Bank

- avtalstid 2013-04-01 till 2015-03-31 (kan förlängas till max 2019-03-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

Det nya avtalet är ca 5 679 000 kr billigare räknat på hela möjliga avtalstiden

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

-

- övrig uppnådd nytta -

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

10 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Kapitalförvaltning av donationsmedel

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Lennart Frommegård (Ledningskansliet)

Ledningskansliet

Förvaltning och placering av donationsmedel i investeringsfonder

Ca 1,7 Mnkr

ÖLL

Boris Kovacic

Sammanfattning

- leverantör Nordea Investment Management

- avtalstid 2013-01-01 till 2014-12-31(kan förlängas till max 2017-12-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

Det nya avtalet är ca 315 000 kr billigare räknat på hela möjliga avtalstiden

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

-

- övrig uppnådd nytta -

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

11 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Möbelrenovering

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Catharina Schlyter (LoVS)

Hela ÖLL

Möjlighet att kunna renovera, byta stoppning samt klä om befintliga möbler

Ca 2,4 Mnkr

ÖLL

Jeanette Andersson

Sammanfattning

- leverantör Maintpartner

- avtalstid 2013-01-01 till 2014-12-31 (kan förlängas till max 2016-12-31)

- besparing jämfört med

tidigare avtal

Det nya avtalet är ca 644 000 kr billigare räknat på hela möjliga avtalstiden

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

-

- övrig uppnådd nytta -

Flertal krav vad gäller innehåll i lim, flamskyddsmedel, ytbehandling, textilier

Krav på materialåtervinning

- miljö

Krav på tillgång till utbyteskomponenter

Krav på miljömärkning

- övrigt -

12 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Hyrläkare - Psykiatri

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Maria Åkesson (Landstingskansliet)

Psykiatri

Hyrläkare inom psykatriområdet

Ca 5 Mnkr

ÖLL

Bertil Eriksson

Sammanfattning

- leverantör 18 leverantörer

- avtalstid 2013-01-01 till 2014-12-31 (kan förlängas till max 2016-12-31)

- besparing jämfört med

Inget tidigare avtal

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta

Ej tillämpbart då fast timpris.

Fasta timpriser vilket ger ekonomisk förutsägbarhet

Många leverantörer vilket ger leveranssäkerhet

Enkelt och snabbt att avropa läkare

- miljö Krav på leverantörens miljöarbete

- övrigt

Modell med fast pris i upphandlingen var mycket lyckad då inga överprövningar inkom för ett

område som historiskt varit mycket överprövningsbenäget

13 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

IT-system till operationsplanering

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Ulrika Landström (Ledningskansliet)

USÖ, Lindesbergs Lasarett, Karlskoga Lasarett

Produktavlösning till nytt system då den det gamla systemet (Optimera) är end-of-life

Ca 0,5 Mnkr (samt ca 0,6 Mnkr i årlig support- och underhållskostnad)

ÖLL

Kaisa Puputti

Sammanfattning

- leverantör Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

- avtalstid Leverans 2012-09-20 samt löpande support- och underhållsavtal

- besparing jämfört med

-

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta

Endast en leverantör

ÖLL kommer, efter att implementering skett, ha samma operationsplaneringssystem inom de tre

sjukhusen vilket borde medföra samordningsvinster

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

14 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

IoF (IT-system)

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Ulrika Landström (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Underhållsavtal till faktura- och inköpssystemet IoF

Ca 4,7 Mnkr

ÖLL

Kaisa Puputti

Sammanfattning

- leverantör Aditro AB

- avtalstid 2013-01-01 till 2015-12-31 (kan förlängas till max 2018-12-31)

- besparing jämfört med

-

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta

Endast en leverantör

Underhållsavtalet är efter upphandling mer detaljerad och tydlig bland annat avseende

felklassifikation, åtgärdstider och sanktioner vid bristande underhåll samt ärendestatistik och

uppföljningsrutiner kring avtalet.

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

15 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

IT-system till labb för mikrobiologi

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Jan Olsson (USÖ)

Hela ÖLL

Utökad funktionalitet för mikrobiologi i det befintliga IT-systemet FlexLab

Ca 6,9 Mnkr

ÖLL

Kaisa Puputti

Sammanfattning

- leverantör Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

- avtalstid Leverans 2012-12-21 (5 års support och underhåll med möjlighet till 5 år)

- besparing jämfört med

Det nya avtalet är ca 1 000 000 kr billigare räknat på hela möjliga avtalstiden

tidigare avtal

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

- övrig uppnådd nytta

Endast en leverantör

ÖLL kommer efter implementering ha ett modernt labbsystem för mikrobiologi. Befintliga Remiss

och svarssystemet kommer då också hantera mikrobiologiremisser elektroniskt. Hantering av

pappersremisser kommer att minska drastiskt inom.

- miljö Upphandlingens art har ej motiverat ställande av miljökrav

- övrigt -

16 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

IT-konsulter till EPI-server

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Monika Persson (LoVS – LandstingsIT)

LoVS - LandstingsIT

Konsulter till utveckling av EPI-server (ÖLL:s webbplatser)

Ca 2,4 Mnkr

ÖLL

Kaisa Puputti

Sammanfattning

- leverantör Dustin AB

Andra konkurrensutsättning på ramavtal från Kammarkollegiet (2012-06-23 till 2013-06-30 med

- avtalstid

max förlängning till 2016-06-30).

Denna konkurrensutsättning innefattar tiden 2012-12-05 till 2013-02-25 med option om ytterligare

fem uppdrag.

- besparing jämfört med

tidigare avtal

-

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

-

- övrig uppnådd nytta -

- miljö -

- övrigt -

17 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Läkemedel (del 1)

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Upphandlande enhet

Ansvarig upphandlare

Rickard Simonsson (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Läkemedel som rekvireras (ej recept till patienter)

Ca 150 Mnkr

Landstinget i Sörmland

Karin Sandberg

Sammanfattning

- leverantör Flera leverantörer

- avtalstid -

- besparing jämfört med

tidigare avtal

-

- nyttan med konkurrensutsatt

upphandling

-

- övrig uppnådd nytta -

- miljö

Krav på användning och lokal miljöpåverkan

Krav på socialt ansvarstagande

- övrigt -

18 (44)


3

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012

Bilaga

Pågående upphandlingar

Nedan redovisas upphandlingar som påbörjats under perioden september-december

2012.

Sammanfattning

Totalt pågår 26 upphandlingar. De är följande:

Revisionstjänster

Pensionsadministration

Livsmedel – kolonial

Lymfterapi

Psykoterapeutiska tjänster

Apotekstjänster och apoteksservice

Extern granskning av radiologi

Läkemedel (del 2)

Vacciner

Dosdispensering av läkemedel

Alternativ telefoni – bildtelefoni

Hörapparater

Markiser och persienner

Elektriskt material

CCTV läsapparat

Eldrivna rullstolar

Arbetsstolar

Hyrläkare – övriga specialister

Mobiltelefoner

Servar och lagring

Digitala informationsskärmar

Försäkringsförmedlare

Underhållsavtal Platina

Tandtekniska material

Tandtekniska tjänster

Inkontinenshjälpmedel

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 387 Mnkr

(värdet på alla upphandlingar är ej känt så summan är större).

Två av upphandlingarna är överprövade vilka är:

Dosdispensering av läkemedel

Hörapparater

19 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Respektive upphandling

Revisionstjänster

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Ulf Wilén (Revisionen)

Hela ÖLL

Externa sakkunniga biträden till ÖLL:s revisorer

Ca 10 Mnkr

Bertil Eriksson

Beräknat datum för avtal klart 2013-12

Status

Förfrågningsunderlag

Pensionsadministration

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Maria Åkesson (Ledningskansliet)

Ledningskansliet

Extern hjälp med att administration av ÖLL:s pension

Ca 5 Mnkr

Boris Kovacic

Beräknat datum för avtal klart 2013-04

Status

Annons

20 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Livsmedel – kolonial

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Sam Artmark (LoVS – Försörjning)

LoVS - Försörjning, Folkhögskolor

Livsmedel för i första hand ÖLL:s produktionskök

Ca 28 Mnkr

Kaisa Puputti

Beräknat datum för avtal klart 2013-04

Status

Annons

Psykoterapeutiska tjänster

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Gunilla Fredriksson (Landstingskansliet - Folkhälsa)

Psykiatrin

Säkerställa behov av extern hjälp inom området psykoterapi

Ca 13,2 Mnkr

Karin Sandberg

Beräknat datum för avtal klart 2013-01

Status

Annons

21 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Lymfterapi

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Gunilla Fredriksson (Landstingskansliet - Folkhälsa)

Karlskoga Lasarett, USÖ

Säkerställa behov av extern hjälp inom området lymfterapi

Ca 6,8 Mnkr

Karin Sandberg

Beräknat datum för avtal klart 2013-01

Status

Utvärdering

Apotekstjänster och apoteksservice

Uppdragsgivare

Bengt Curman (Ledningskansliet - Hälso- och sjukvårdsenheten)

Berörda verksamheter

USÖ, Lindesbergs Lasarett, Karlskoga Lasarett

Upphandlingens syfte

Säkerställa behovet av apotekstjänster och apoteksservice då monopolet inom detta område

upphört

Upphandlingens värde Ca 131 Mnkr

Ansvarig upphandlare

Karin Sandberg

Beräknat datum för avtal klart 2013-01

Status

Utvärdering

22 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Extern granskning av radiologi

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Eva Falkman-Vård (Lindesbergs Lasarett)

Lindesbergs Lasarett, USÖ

Extern hjälp samt andra utlåtande gällande granskning av radiologi

Ca 2 Mnkr

Karin Sandberg

Beräknat datum för avtal klart 2013-04

Status

Förfrågningsunderlag

Läkemedel (del 2)

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Rickard Simonsson (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Säkerställa tillgång och leveranser av läkemedel

Ca 10 Mnkr

Karin Sandberg (upphandlingen genomförs av Landstinget Sörmland)

Beräknat datum för avtal klart 2013-02

Status

Tilldelningsbeslut

23 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Vacciner

Uppdragsgivare

Rickard Simonsson (Ledningskansliet)

Berörda verksamheter

Hela ÖLL

Upphandlingens syfte

Säkerställa tillgång och leveranser av vacciner

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Karin Sandberg (upphandlingen genomförs av Landstinget Sörmland)

Beräknat datum för avtal klart 2013-03

Status

Annons

Dosdispensering av läkemedel

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Richard Simonsson (Ledningskansliet)

USÖ, Lindesberg Lasarett, Karlskoga Lasarett

Säkerställa dosdispensering förskrivna läkemedel

Ca 52 Mnkr

Karin Sandberg (upphandlingen genomförs av Landstinget Sörmland)

Beräknat datum för avtal klart -

Status

Överprövning

24 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Alternativ telefoni - Bildtelefoni

Uppdragsgivare

Eva Sund (Habiliteringen - CFH)

Berörda verksamheter

Habiliteringen – CFH (samt 7-klövern)

Upphandlingens syfte

Hjälpmedelsprodukter inom alternativ telefoni

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Jeanette Andersson (upphandlingen genomförs av Landstinget Värmland)

Beräknat datum för avtal klart -

Status

Förfrågningsunderlag

Hörapparater

Uppdragsgivare

Eva Sund (Habiliteringen - CFH)

Berörda verksamheter

Habiliteringen - CFH (även 7-klövern)

Upphandlingens syfte

Olika typer av hörapparater till patienterna

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Jeanette Andersson (upphandlingen genomförs av Landstinget Dalarna)

Beräknat datum för avtal klart 2013-06

Status

Förfrågningsunderlag

25 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Markiser och persienner

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Lars Magnusson (LoVS - Landstingsfastigheter)

LoVS - Landstingsfastigheter

Markiser och persienner till ÖLL:s fastigheter

Ca 1,0 Mnkr

Jeanette Andersson

Beräknat datum för avtal klart 2013-05

Status

Förfrågningsunderlag

Elektriskt material

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Lars Magnusson (LoVS - Landstingsfastigheter)

LoVS - Landstingsfastigheter

Elmaterial tills skötsel och underhåll av ÖLL:s fastigheter

Ca 6,0 Mnkr

Jeanette Andersson

Beräknat datum för avtal klart 2013-03

Status

Annons

26 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

CCTV läsapparat

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Eva Nielsen (Habiliteringen – Syncentralen)

Habiliteringen - Syncentralen (även 7-klövern)

Förstorande videosystem för patienter

Ca 2,0 Mnkr

Jeanette Andersson

Beräknat datum för avtal klart 2013-06

Status

Förfrågningsunderlag

Eldrivna rullstolar

Uppdragsgivare

Eva Sundh (Habiliteringen – CFH)

Berörda verksamheter

Habiliteringen – CFH (även 7-klövern)

Upphandlingens syfte

Eldrivna rullstolar till patienter

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Jeanette Andersson (upphandlingen genomföras av landstinget i Värmland)

Beräknat datum för avtal klart 2013-06

Status

Förfrågningsunderlag

27 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Arbetsstolar

Uppdragsgivare

Eva Sundh (Habiliteringen – CFH)

Berörda verksamheter

Habiliteringen – CFH (även 7-klövern)

Upphandlingens syfte

Arbetsstolar till patienter

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Jeanette Andersson (upphandlingen genomföras av landstinget i Uppsala)

Beräknat datum för avtal klart 2013-06

Status

Förfrågningsunderlag

Hyrläkare – övriga specialister

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Maria Åkesson (Ledningskansliet)

USÖ, Karlskoga Lasarett, Lindesberg Lasarett

Hyrläkare för olika specialistområden

Ca 5 Mnkr

Bertil Eriksson

Beräknat datum för avtal klart 2013-05

Status

Förfrågningsunderlag

28 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Mobiltelefoner

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Björn Emmerik (LoVS – Kundtjänst)

Hela ÖLL

Telefoner och mobiltelefoner till anställda inom ÖLL

Ca 22 Mnkr

Bertil Eriksson

Beräknat datum för avtal klart 2013-05

Status

Förfrågningsunderlag

Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster

Uppdragsgivare

Catarina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter

LoVS - LandstingsIT

Upphandlingens syfte

Produkter och tjänster för servrar och lagring inom IT

Upphandlingens värde Ca 18 Mnkr

Ansvarig upphandlare

Bertil Eriksson

Beräknat datum för avtal klart 2013-01

Status

Tilldelningsbeslut

29 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Digitala informationsskärmar

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Christer Olsson (Folktandvården)

Folktandvården (även Sörmland)

Förbättrad information mot patienter i väntrum

Ca 5 Mnkr

Bertil Eriksson

Beräknat datum för avtal klart 2013-01

Status

Utvärdering

Försäkringsförmedling

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Lennart Frommegård (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Hjälp med att hitta de bäst lämpande försäkringarna för ÖLL inom olika områden

Ca 0,8 Mnkr

Boris Kovacic

Beräknat datum för avtal klart 2013-05

Status

Förfrågningsunderlag

30 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Underhållsavtal Platina

Uppdragsgivare

Michael Sjöberg (Ledningskansliet)

Berörda verksamheter

Hela ÖLL (samt fyra andra landsting)

Upphandlingens syfte

Underhållsavtal till diarie- och avvikelsesystemet Platina som används av hela ÖLL

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Kaisa Puputti

Beräknat datum för avtal klart 2013-02

Status

Utvärdering

Tandtekniska material

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Christer Olsson (Folktandvården)

Folktandvården

Tandtekniska material till tandklinikerna

Ca 2 Mnkr

Boris Kovacic

Beräknat datum för avtal klart 2013-03

Status

Förfrågningsunderlag

31 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Tandtekniska tjänster

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Christer Olsson (Folktandvården)

Folktandvården

Säkerställa behovet av tandtekniska tjänster

Ca 66,8 Mnkr

Boris Kovacic

Beräknat datum för avtal klart 2013-05

Status

Förfrågningsunderlag

Inkontinenshjälpmedel

Uppdragsgivare

Eva Sund (Habiliteringen - CFH)

Berörda verksamheter

Habiliteringen – CFH (samt Örebro Kommun)

Upphandlingens syfte

Säkerställa behovet av inkontinenshjälpmedel

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare

Bertil Eriksson (upphandlingen genomförs av Örebro Kommun)

Beräknat datum för avtal klart 2013-12-31

Status

Förfrågningsunderlag

32 (44)


3

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012

Bilaga

Kommande upphandlingar

Nedan redovisas upphandlingar som är planerade att påbörjas under perioden januariapril

2013.

Sammanfattning

Totalt ska 23 st upphandlingar påbörjas. De är följande:

Transport av post och gods med Jumbolansen

Hissbesiktning

Hantering av farligt avtal/riskavfall

Turbilar

Transporttjänst till CFH

Anropsstyrd trafik

Linjetrafik

Realtidssystem

Datalagringsmiljö

Rullande material

Kylar, frysar, proffstvättmaskiner och proffstorktumlare

Fysioterapiutrustning

Pellets

Entrémattor

Caféverksamhet USÖ

Dryckesautomater

Tryckeritjänster

Medicinska kylskåp

Tolktjänster för förmedlingstjänster bildtelefoni

Reklambyråtjänster

Centralt dialyskoncentrat

Psykoterapeut

Specialpedagog

33 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Respektive upphandling

Transport av post och gods med Jumbolansen

Uppdragsgivare Margareta Grape (USÖ)

Berörda verksamheter Karlskoga Lasarett, USÖ

Upphandlingens syfte Säkerställa behovet av transport av post och gods inom ÖLL

Upphandlingens värde Ca 1 Mnkr

Ansvarig upphandlare Bertil Eriksson

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-06-30

Hissbesiktning

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Lars Magnusson (LoVS – Landstingsfastigheter)

LoVS - Landstingsfastigheter

Besiktning av de hissar som finns inom ÖLL

Ca 0,9 Mnkr

Martina Lindblom-Alanko

2013-03-31

34 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Hantering av farligt avfall och sopor

Uppdragsgivare Catharina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Bortforsling och hantering av farligt avfall och sopor inom ÖLL

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Bertil Eriksson

Datum då gamla avtalet

löper ut

Avtalslöst

Transporttjänst till CFH

Uppdragsgivare Eva Sund (Habiliteringen – CFH)

Berörda verksamheter Habiliteringen – CFH

Upphandlingens syfte Transport av hjälpmedel till patientens hem

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Bertil Eriksson

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-08-31

35 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Anropsstyrd trafik

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Lars Lundholm (Länstrafiken)

Länstrafiken

Sjukresor för patienter till och från ÖLL:s vårdinrättningar

Ca 700 Mnkr

Bertil Eriksson

2014-06-30

Linjetrafik landsort

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Lars Lundholm (Länstrafiken)

Länstrafiken

Entreprenör som ska ansvara för busstrafik på landsorten

Ca 300 Mnkr

Bertil Eriksson

Olika datum för olika linjer (2014-2015)

36 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Realtidssystem

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Lars Lundholm (Länstrafiken)

Länstrafiken (även för Länstrafiken i Sörmland)

System för att övervakning av busar i realtid (t.ex. för att kunna visa exakta ankomst- och

avgångstider)

Ca 10 Mnkr

Bertil Eriksson

Nytt system

Datalagringsmiljö

Uppdragsgivare Lars-Ove Löfborg (LoVS – LandstingsIT)

Berörda verksamheter LoVS - LandstingsIT

Upphandlingens syfte Servar m.m. för byte av hårdvara i serverhallen som är end-of-life

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Bertil Eriksson

Datum då gamla avtalet

löper ut

Hårdvaran är end-of-life

37 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Rullande material

Uppdragsgivare Catharina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Säkerställande av bårar, britsar, sängbord m.m.

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Jeanette Andersson

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-12-31

Kylar, frysar, proffstvättmaskiner och proffstorktumlare

Uppdragsgivare Lars Magnusson (LoVS - Landstingsfastigheter)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Säkerställa behovet av kylar, frysar, proffstvättmaskiner och proffstorktumlare

Upphandlingens värde 3,0 Mnkr

Ansvarig upphandlare Jeanette Andersson

Datum då gamla avtalet

löper ut

Inget avtal

38 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Fysioterapiutrustning

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Rickard Simonsson

I princip hela ÖLL

Säkerställa behovet av fysioterapiutrustning

Ca 3 Mnkr

Martina Lindblom-Alanko

2013-06-30

Pellets

Uppdragsgivare Lars Magnusson (LoVS – Landstingsfastigheter)

Berörda verksamheter LoVS - Landstingsfastigheter

Upphandlingens syfte Pellets till värmepanna på Kävesta Folkhögskola

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Jeanette Andersson

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-09-30

39 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Entrémattor

Uppdragsgivare Catharina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Entrémattor till de olika fastigheterna inom ÖLL

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Jeanette Andersson

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-09-30

Café- och kioskverksamhet på USÖ

Uppdragsgivare Catharina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter USÖ

Upphandlingens syfte Uthyrning av lokaler till caféverksamhet på USÖ

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Martina Lindblom-Alanko

Datum då gamla avtalet

löper ut

2013-10-31

40 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Dryckesautomater

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Catharina Schlyter (LoVS)

Hela ÖLL

Upphandla nytt giltigt avtal för att säkerställa behovet av kaffe och vatten.

Ca 28 Mnkr

Karin Sandberg

Avtalslöst

Tryckeritjänster

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Karin Wettermark-Jonsson (Ledningskansliet)

Hela ÖLL

Tryck av broschyrer och annat material

Ca 4,0 Mnkr

Boris Kovacic

Avtalslöst

41 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Medicinska kylskåp

Uppdragsgivare Catharina Schlyter (LoVS)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Kylskåp till förvaring av mediciner ute på klinikerna

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Kaisa Puputti

Datum då gamla avtalet

löper ut

Avtalslöst

Tolktjänster för förmedlingstjänster bildtelefoni

Uppdragsgivare Magnus Sjögren (Habiliteringen – Tolkcentralen)

Berörda verksamheter Habiliteringen - Tolkcentralen

Upphandlingens syfte Komplettering av extern hjälp gällande tolktjänster för förmedlingstjänster bildtelefoni

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Boris Kovacic

Datum då gamla avtalet

löper ut

Avtalslöst

42 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Reklambyråtjänster

Uppdragsgivare Karin Wettermark-Jonsson (Ledningskansliet)

Berörda verksamheter Hela ÖLL

Upphandlingens syfte Tjänster för framtagande av reklammaterial för ÖLL

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Boris Kovacic

Datum då gamla avtalet

löper ut

Avtalslöst

Centralt dialyskoncentrat

Uppdragsgivare Elisabeth Löfgren (Karlskoga Lasarett)

Berörda verksamheter Karlskoga Lasarett

Upphandlingens syfte Central dialyskoncentrat till dialysmottagningen

Upphandlingens värde -

Ansvarig upphandlare Karin Sandberg

Datum då gamla avtalet

löper ut

Avtalslöst

43 (44)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Tertial 3, 2012 Bilaga 3

Psykoterapeut

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Agneta Westman (Psykiatri)

Psykiatri

Psykoterapeut för patienter på Rättspsykiatriska kliniken

0,6 Mnkr

Karin Sandberg

2013-04-30

Specialpedagog

Uppdragsgivare

Berörda verksamheter

Upphandlingens syfte

Upphandlingens värde

Ansvarig upphandlare

Datum då gamla avtalet

löper ut

Peter Lewin (Psykiatri)

Psykiatri

Psykoterapeut för patienter på Rättspsykiatriska kliniken

0,6 Mnkr

Karin Sandberg

2013-06-30

44 (44)


Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Upphandlingsrapport

Upphandlingsavdelningen

Sammanställning 2012


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Innehållsförteckning

Inledning....................................................................................................................................3

Avslutade upphandlingar 2012..................................................................................................4

Sammanställning ...................................................................................................................4

Besparingar............................................................................................................................4

Överprövningar......................................................................................................................5

Övrigt.....................................................................................................................................5

Pågående upphandlingar 2012...................................................................................................7

Sammanställning ...................................................................................................................7

Överprövningar......................................................................................................................7

Övrigt.....................................................................................................................................8

2 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Inledning

Detta dokument redovisar de genomförda och pågående upphandlingar under 2012 som

genomförts av Upphandlingsavdelningen (LoVS) inom Örebro Läns Landsting.

Förutom Upphandlingsavdelningen finns inom Örebro Läns Landsting även andra

upphandlande enheter vilka är Landstingsfastigheter (LoVS) och Medicinsk Teknik (LOVS).

Upphandlingarna som dessa båda genomför redovisas inte i detta dokument.

Förutom de tre ovan beskrivna upphandlande enheter finns även samarbeten med andra

landsting där upphandling sker gemensamt.

Dessa är följande:

Varuförsörjningen (förbrukningsmaterial för vården och kontorsmaterial)

7-klövern (hjälpmedel)

3-klövern (mediciner)

Övriga samarbeten

I denna rapport redovisas enbart gemensamma upphandlingar från 7-klövern, 3-klövern och

övriga samarbeten.

Gällande upphandlingar genomförda av SKL Kommentus och Kammarkollegiet redovisas i

denna rapport enbart de andra konkurrensutsättningar som Örebro Läns Landsting gör på

berättigade ramavtal från dessa.

3 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Avslutade upphandlingar 2012

Sammanställning

Under 2012 har 44 upphandlingar genomförts. Dessa är:


Hyrläkare primärvården

Leasingbilar

Blodbussar

Drivmedel till fordon

Hyrbilar

Datorklienter

Datakommunikation

Coaching i bemötande

Taxiresor

Integrationsplattform

Ledarskapsutbildning

Friskvårdsadministration

Tillsyn och service av kyl- och

värmepumpsanläggningar

Livsmedel

IT-konsulttjänster (integrationsplattform och

IT-arkitektur)

IT-konsulttjänster (systemutveckling)

IT-konsulttjänster (integration)

IT-konsulttjänster (webbutveckling)

IT-konsulttjänster (systemutveckling)

IT-konsulttjänster (systemutveckling)

Tryck av Te-bladet

Möbler

Hygienhjälpmedel

Duschstolar

Glas- och glasmästeritjänster

Sittskal

Alternativ telefoni

Batterier och laddare till eldrivna rullstolar

Ergonomiska hjälpmedel

Glasögonbågar linssystem

IPT-utbildning

Patienthotell

Resebyråtjänster

Utalarmeringssystem ambulans

Redskapsbärare

Banktjänster

Kapitalförvaltning av donationsmedel

Möbelrenovering

Hyrläkare – Psykiatri

IT-system till operationsplanering

IoF (IT-system)

IT-system till labb för mikrobiologi

IT-konsulter till EPI-server

Läkemedel (del 1)

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 467 Mnkr.

För mer information om de enskilda upphandlingar se de upphandlingsrapporter som ges ut

varje tertial.

Besparingar

I det fall en besparing kan jämföras/beräknas med föregående avtal är denna ca 12 Mnkr.

I de fall en besparing kan jämföras/beräknas genom att en konkurrensutsatt upphandling

genomförts så är denna 3 Mnkr (kostnad för kvalitet medräknad) respektive 5 Mnkr (enbart

pris).

4 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

I verkligheten är besparingarna mycket större då det i mindre än hälften av upphandlingarna

har varit möjligt att jämföra eller beräkna besparingen.

Överprövningar

Följande upphandlingar har varit överprövade:

Livsmedel

Alternativ telefoni

Patienthotell

Läkemedel (del 1)

Livsmedel:

Upphandlingen var indelad i sju delar där det är delen kolonialvaror (konserver, torrvaror

etc.) som varit överprövad. Dom från Förvaltningsrätten var att göra om upphandlingen vilket

gjorts (se pågående upphandlingar).

Alternativ telefoni:

Upphandlingen var indelad i tre delar där det är delen bildtelefoni som varit överprövad.

Dom från Förvaltningsrätten var att göra om upphandlingen vilket gjorts (se pågående

upphandlingar).

Patienthotell:

Dom från Förvaltningsrätten var att landstinget gjort rätt och att avtal kunde tecknas med

vinnande leverantör.

Läkemedel (del 1):

Överprövningen gällde ett antal positioner (läkemedel) där dom från Förvaltningsrätten var

att göra om upphandlingen för dessa positioner. Dessa ingår i läkemedelsupphandling del 2

(se pågående upphandlingar).

Övrigt

Upphandlingar under 2012 som är värda några extra ord är följande:

Hyrläkare primärvården

Hyrläkare psykiatri

Möbler

Leasingbilar

Hyrläkare primärvård och psykiatri:

En upphandling som varit överprövad flera gånger och ett område där landstingets kostnader

ökat markant de senaste åren. Till slut ett avtal med en fastprismodell och ett förenklat och

tydligt sätt för landstinget och leverantörer hur beställningar sker.

5 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Möbler:

En upphandling där vi sparat mycket pengar genom att minska sortimentet genom att vi gått

över till ett antal typrum (bestämd möblering efter typ av rum, t.ex. kontor). Dock mycket

synpunkter från verksamheterna att de inte tycker att typrummen är förenliga med deras krav

och behov.

Leasingbilar:

En upphandling med hårda miljökrav vad gäller utsläpp samt krav på bara en enda leverantör

för att få så bra pris som möjligt. Resulterade i bilar av typen av Volkswagen Golf (kombi

och sedan). En del synpunkter från verksamheterna att dessa bilar är för små.

6 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Pågående upphandlingar 2012

Sammanställning

Antalet upphandlingar som startats 2012 och fortfarande pågår är 26 stycken. Dessa är:

Revisionstjänster

Pensionsadministration

Livsmedel – kolonial

Lymfterapi

Psykoterapeutiska tjänster

Apotekstjänster och apoteksservice

Extern granskning av radiologi

Läkemedel (del 2)

Vacciner

Dosdispensering av läkemedel

Alternativ telefoni – bildtelefoni

Hörapparater

Markiser och persienner


Elektriskt material

CCTV läsapparat

Eldrivna rullstolar

Arbetsstolar

Hyrläkare – övriga specialister

Mobiltelefoner

Servar och lagring

Digitala informationsskärmar

Försäkringsförmedlare

Underhållsavtal Platina

Tandtekniska material

Tandtekniska tjänster

Inkontinenshjälpmedel

Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 387 Mnkr (värdet

på alla upphandlingar är ej känt så summan är större).

För mer information om de enskilda upphandlingar se de upphandlingsrapporter som ges ut

varje tertial.

Överprövningar

Följande upphandlingar är överprövade:Dosdispensering av läkemedel

Hörapparater

Dosdispensering av läkemedel:

Upphandling tillsammans med sju andra landsting. I Förvaltningsrätten var dom till

landstingens fördel. Leverantör överprövade till Kammarrätten där dom var att vinnande

anbud skulle förkastas och ny utvärdering skulle göras. Landstingen begärde

prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen vilken avslagit detta. Diskussioner

pågår mellan landstingen om vad nästa steg är.

Hörapparater:

Upphandling tillsammans med sju andra landsting. Förvaltningsrätten har ej meddelat dom.

7 (8)


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Upphandlingsrapport – Sammanställning 2012 Bilaga 4

Övrigt

Pågående upphandlingar som är värda några extra ord är följande:


Apotekstjänster och apoteksservice

Apotekstjänster och apoteksservice:

Upphandling som initierats av att apoteksmonopolet tagits bort. Innebär kanske inte bara en

ny leverantör utan också ett nytt beställningssystem och ombyggnation av lokaler.

Förändringen får stor påverkan på en stor del av landstingets verksamhet.

8 (8)


www.orebroll.se

Postadress: Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd,

Box 1613, 701 16 Örebro

Besöksadress: Fredsgatan 46, Örebro

E-post: ledningsochverksamhetsstod@orebroll.se

Telefon 019–602 70 00

More magazines by this user
Similar magazines