Här hittar du kartor och förslag. - Östersunds kommun

ostersund.se

Här hittar du kartor och förslag. - Östersunds kommun

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde

för Minnesgärdets ytvattentäkt


Bakgrund

Kommunen ska göra vattenskyddsområde för

Minnesgärdets ytvattentäkt. Syftet är att skydda

Storsjön från föroreningar. Det här kan innebära vissa

begränsningar för dig och din verksamhet. Vill vi därför

bjuda in dig till samråd, där du har möjlighet att ställa

frågor och lämna synpunkter. På nästa sida kan du läsa

om hur det går till.

Vatten Östersund som ansvarar för dricksvattenförsörjningen

i Östersund, har tagit fram ett förslag till

vattenskyddsområde inklusive föreskrifter. Vattenskyddsområdets

storlek och föreskrifter är anpassade

till de aktuella förhållanden som råder vid Minnesgärdets

ytvattentäkt i Storsjön. En vattenskyddsföreskrift

får inte medföra större restriktioner än vad som

krävs för att syftet med vattenskyddsområdet ska tillgodoses.

Efter samråd med myndigheter, sakägare och

andra berörda kommer länsstyrelsen att göra en

bedömning om vattenskyddsområdet är lämpligt och

ska fastställas.


Om vattenskyddsområden

Varför finns det vattenskyddsområden?

Vattenskyddsområden finns eftersom dricksvatten är

vårt viktigaste livsmedel. Syftet med vattenskyddsområdet

är att ge Minnesgärdets vattenverk, och Storsjön

tillräckligt skydd så att råvattenkvaliteten säkras i ett

långsiktigt perspektiv. På så sätt kommer även Storsjön

att i framtiden kunna fungera som vattentäkt för

Östersund.

Vad betyder det här för dig?

Inom vattenskyddsområdet kan det krävas tillstånd för

vissa saker medan andra saker kan vara helt förbjudna.

Inom vattenskyddsområdet regleras bland annat

användningen av petroleumprodukter, bekämpningsmedel,

spillvatten, miljöfarlig verksamhet, deponier

energianläggningar med mera. Den som bryter mot

vattenskyddsföreskrifter kan dömas till böter eller i

värsta fall om brottet är grovt till fängelse.

Hur har vattenskyddsområdet fått sin utbredning?

I naturvårdsverkets handbok 2010:5 redovisas hur

avgränsningen av ett vattenskyddsområde ska ske. För

utbredningen i vatten har Vatten Östersund låtit SMHI

göra beräkningar i Storsjön, baserat på bland anant

strömmar och vind. Vidare har beräkningar utförts på

vattendrag som mynnar i sjön inom föreslaget vattenskyddsområde.

Beräkningarna har resulterat i ett

föreslaget område, som tillsammans med en strandremsa

på 100 meter som utgör vattenskyddsområdet,

som därefter indelats i en primär- och sekundär skyddszon,

beroende på avstånd och uppehållstid.

Hur ser förslaget ut?

Föreskrifterna i ett vattenskyddsområde reglerar verksamheter

inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna

kan vara mildare i utkanten av vattenskyddsområdet.

I bifogad Bilaga 1 ”Förslag till föreskrifter och

allmänna upplysningar” redovisas regleringen i detalj.

Bilaga 2 ”Karta, en generaliserad bild av utbredningen

av vattenskyddsområdet” bifogas också för att ge en

bild av vattenskyddsområdets omfattning. Detaljerade

kartor, inventeringar, tekniska beskrivningar med mera

finns redovisat i det kompletta underlaget till föreslaget

vattenskyddsområde och som finns att läsa i receptionen

på Rådhuset.

Frågor och synpunkter

Om ni har frågor går det bra att ringa eller maila:

conny.simonsson@ostersund.se

063-14 33 52

Kommunen tar emot skriftliga synpunkter till och med

2/12 2011

Adress:

Östersunds Kommun

Vatten Östersund

831 82 Östersund

vatten@ostersund.se

Med vänlig hälsning

Östersunds kommun

Vatten Östersund

Bilaga 1 - Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar

Bilaga 2 - Karta, en generaliserad bild av utbredningen

av vattenskyddsområdet


ÖSTERSUNDS KOMMUN

MINNESGÄRDET

BILAGA 1

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL-

MÄNNA UPPLYSNINGAR

Projekt nr 600 648

Östersund 2010-03-25


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

2

3

VATTENSKYDDSOMRÅDE ....................................................................................................3

1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET ..........................................................................3

1.2 AVGRÄNSNING AV SKYDDSZONER ..................................................................................3

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR ................................................................................................4

SKYDDSFÖRESKRIFTER ......................................................................................................6

3.1 ALLMÄNT .....................................................................................................................6

3.2 DEFINITIONER ..............................................................................................................6

3.3 FÖRESKRIFTER ............................................................................................................7

VA- Ingenjörerna AB

2(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

1 VATTENSKYDDSOMRÅDE

SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET

Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att främja en hållbar utveckling

och uppnå en god livskvalitet.

Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa vattenkvaliteten

vid Minnesgärdets ytvattenverk ur ett flergenerationsperspektiv. Syftet uppfylls genom

att vattentillgången skyddas mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra

negativ inverkan på vattnets kvalitet.

Mot bakgrund av det förhållandevis känsliga läget som vattentäkten har anser Östersund

kommun det som angeläget att upprätta ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter i

enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden

(till 7 kap 21, 22 och 25 §§ miljöbalken).

AVGRÄNSNING AV SKYDDSZONER

Skyddszonerna har en omfattning som redovisas på bifogade ritningar. Skyddszonerna har

utformats på grundval av områdets avrinningsförhållanden, hydrologiska förhållanden, topografi,

drifterfarenhet samt fastighetsförhållanden.

Skyddsområdena föreslås omfatta Vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon.

• Vattentäktszonen utgörs av området kring intagspunkten.

• Syftet med den primära skyddszonen är att är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening.

Den primära skyddszonen är avgränsad så att rinntiden i sjöar och vattendrag, vilka

finns utmärkta på ritningar, är upp till 12 timmar till uttagspunkten för råvattnet. Den primära

skyddszonen inkluderar en 50 meter bred zon på var sida om dessa sjöar och vattendrag

från vilka rinntiden till uttagspunkten är 12 timmar eller mindre.

• Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet

eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen är avgränsad så att rinntiden i sjöar och

vattendrag, vilka finns utmärkta på ritningar är mellan 12 och 24 timmar till uttagspunkten

för råvattnet. Den sekundära skyddszonen inkluderar också markområden på var sida om

dessa sjöar och vattendrag. Där primär skyddszon omsluter vattendrag och sjöar återfinns

den sekundära skyddszonen utanför den primära skyddszonen. Avståndet från sjöar och

vattendrag till den sekundära zonens yttre gräns är minst 100 meter. För att ta hänsyn till

den vattenföring som sker i diken och dräneringar ingår öppen mark och åkermark, vilken

ligger i anslutning till ”100- metersgränsen”, i den sekundära skyddszonen

VA- Ingenjörerna AB

3(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

2 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelse, spill eller läckage som utgör risk för vattentäkten att skadas ska omedelbart

anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den

kommunala räddningstjänsten, tel 112.

Anvisade leder

Länsstyrelsen anvisar rekommenderade transportvägar för farligt gods. Uppdatering av rekommendationerna

sker löpande i samarbete med kommunen och Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap.

Beredskap

Beredskapsplan för åtgärder och sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens

huvudman. Planen bör godkännas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen, efter hörande av tillsynsmyndigheten och huvudmannen

meddela dispens från dessa föreskrifter. Vad en ansökan om dispens ska innehålla

regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. I samband

med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga

för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får enligt 7 kap. 26 §

miljöbalken meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4§ miljöbalken.

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning

om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras

inom berörd del av fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte

för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan

infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen

enligt 31 kap miljöbalken.

Föreskrifter angående sjöfart och fritidsbåtar

I Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:15) finns bestämmelser om åtgärder

mot förorening från fartyg. Vidare finns enligt SJOFS 2001:13 föreskrifter om mottagning

av avfall från fritidsbåtar och enligt SJOFS 2005:4 föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav

på fritidsbåtar m.m.

Hänsynsregler

2 kap. miljöbalken anger gällande hänsynsregler. Hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som

bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors

hälsa eller miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång nyttjas för en vattentäkt är alla,

som önskar bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd i vatten eller på land som kan skada vattentillgången,

skyldig att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått

som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada på täkten.

VA- Ingenjörerna AB

4(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum och

som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade

skyddsföreskrifter.

Påföljder

Överträdelser av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap.

och 2a § miljöbalken (1998:808).

Skogsbruk

Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd till Skogsvårdslagen (1979:429) om skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten samt

skogsbilvägar (30§) efterlevs. Vidare gäller skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SKSFS 1993:2) och skogsvårdsförordningen (1993:1096).

Skyltning

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter

från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. I det fall området är detaljplanelagt

krävs bygglov. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten enligt

43 § väglagen. Uppsättning av skyltar som inte kräver tillstånd av väghållningsmyndigheten

ska ske i samråd med väghållaren.

Tolkning

Vid osäkerhet vad gäller tolkning av karta med vattenskyddsområdet eller skyddsföreskrifter

bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten för klarläggande.

Tillsyn

Länsstyrelsen i Jämtlands län är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken

(1998:808) och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen kan efter

ansökan besluta att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive

kommun.

Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet och i 11 kap. miljöbalken anges vad

som gäller för dessa verksamheter.

Exempel på vattenverksamheter är anläggning av pirar, dammar, bryggor, vägtrummor i vattendrag,

erosionsskydd i vattendrag, broar i vatten, grävning och muddring, rensning av vattendrag,

dikning och annan markavvattning

Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter kräver tillstånd. För vissa mindre

verksamheter räcker det dock med en anmälan till länsstyrelsen. För vattenverksamheter där

det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens

inverkan på vattenförhållandena behövs inte tillstånd eller anmälan.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från eventuella

krav på prövning enligt, eller efterlevnad av annan lagstiftning.

VA- Ingenjörerna AB

5(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

3 SKYDDSFÖRESKRIFTER

3.1 ALLMÄNT

Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad

skyddsområdeskarta, se ritning VSO 2010-03-200. Skyddsområdet är indelat i (Vattentäktszon),

primär- och sekundär skyddszon.

3.2 DEFINITIONER AV BEGREPP

Befintlig verksamhet

Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller anläggning

som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och

omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.

Djurenheter

Med djurenheter avses t.ex. en mjölkko eller en häst, inklusive föl upp till sex månaders

ålder. Fullständig definition finns i förordningen (1998:899 om miljöfarlig)

verksamhet och hälsoskydd, avd 1 verksamheter, verksamhetskod 1:20.

Djurhållning

Med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller

fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling,

förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Transport av farligt gods

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga

egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras

rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är

reglerad i ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett

transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i

förflyttningen.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet som

har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av

självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda

för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte

vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot

hobbyverksamhet

VA- Ingenjörerna AB

6(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

3.3 FÖRESKRIFTER

§ 1 Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Med vattentäktszon

menas en radie om 100 meter kring intagspunkten i Storsjön.

§ 2 Primär och sekundär skyddszon

a) Hantering av petroleumprodukter m.m.

Primär och sekundär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter

och brandfarliga vätskor får ej ske utan tillstånd. Hantering av petroleumprodukter och

andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd.

Fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande produkter får endast ske på platser som har

försetts med anordning som säkerställer att tvättvattnet inte riskerar att hamna i grund- yt- eller

dagvatten.

Där petroleumprodukter och brandfarliga vätskor hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om

vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för vattentäkten men

bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar

närhet av påfyllningsstället.

b) Hantering av bekämpningsmedel, växtnäringsämnen mm

Primär skyddszon: På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är yrkesmässig

spridning av handelsgödsel, stallgödsel, humanurin och slam från reningsverk eller

enskild reningsanläggning förbjuden. Inom övriga delar av den primära zonen erfordras tillstånd

.

Lagring av organiska gödselmedel och stallgödsel, motsvarande årsproduktionen från mer än 2

djurenheter får ej ske utan tillstånd.

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Jord- eller vattenslagning

av plantor, behandlade med bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd.

Sekundär skyddszon: På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten

krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av handelsgödsel, stallgödsel, humanurin och slam

från reningsverk eller enskild reningsanläggning.

Lagring av organiska gödselmedel och stallgödsel, motsvarande årsproduktionen från mer än 2

djurenheter får ej ske utan tillstånd.

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Jord- eller vattenslagning

av plantor, behandlade med bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd.

VA- Ingenjörerna AB

7(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

c) Hantering av hushållsspillvatten och dagvatten

Primär och sekundär skyddszon: Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten får inte anläggas

utan tillstånd. Bruk av befintlig anläggning för hushållsspillvatten får inte överskrida den omfattning

anläggningen har vid ikraftträdande av dessa föreskrifter. Förändring av avloppsvattnets

sammansättning och/eller mängd samt förändring av befintlig anläggning ska anmälas.

I lokaler där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar vara anslutna direkt

till dagvattennätet. Dagvattenbrunnar ska vara utformade så att risken för föroreningsutsläpp

till dagvatten minimeras. Täck- eller skyddslock ska finnas tillgängligt så att det är möjligt att

snabbt förhindra att spill når dagvattensystemet. Utspillda vätskor eller fasta ämnen som innebär

risk för förorening av yt- eller grundvatten får inte spolas ned i dagvattenbrunnar.

d) Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Ny miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för påverkan på yt- eller

grundvattnets kvalitet och kvantitet får inte etableras. Befintlig miljöfarligverksamhet som

kan innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet ska bedrivas under iakttagande

av sådana skyddsåtgärder att risken för vattenförorening minimeras.

Sekundär skyddszon:

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken och 5 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får inte etableras eller ändras utan

tillstånd. För verksamhet som har fått tillstånd enligt föregående mening krävs tillstånd för

ändring av verksamheten endast om ändringen är betydelse från störningssynpunkt.

e) Upplag och deponier

Primär skyddszon: Upplag och deponering av avfall samt förorenade massor är förbjudet.

Normal trädgårds- och hushållskompost omfattas inte av detta förbud.

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.

Upplag av vägsalt är förbjudet.

Upplag av snö härrörande från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen får ej ske utan

tillstånd.

All form av deponering i sjö eller vattendrag är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Upplag och deponering av avfall samt förorenade massor är förbjudet.

Normal trädgårds- och hushållskompost omfattas inte av detta förbud.

Upplag av asfalt och oljegrus får ej ske utan tillstånd.

Upplag av snö härrörande från trafikerade ytor utanför den sekundära skyddszonen får ej ske

utan tillstånd.

All form av deponering i sjö eller vattendrag är förbjuden.

VA- Ingenjörerna AB

8(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

f) Täkter, andra schaktarbeten och markarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Större schaktnings- eller grävningsarbeten får ej ske utan anmälan.

Husbehovstäkt av berg, naturgrus och andra jordarter som inte är tillståndspliktig enligt 9 kap.

miljöbalken och 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, får ej

etableras utan tillstånd.

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är förbjuden.

Muddringsarbeten som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken får ej ske utan tillstånd.

g) Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon: Upplag överstigande en avverkningssäsong (lövsprickning –

lövsprickning) av bark, flis, spån, timmer och liknande får ej ske utan tillstånd. Normala upplag

av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller motsvarande,

omfattas inte av denna tillståndsplikt.

Slutavverkning får endast ske under vinterförhållanden eller på tjälad mark.

h) Djurhållning

Primär och sekundär skyddszon:

Nyetablering och utökning av djurhållning samt ändring av befintlig verksamhetsinriktning avseende

djurhållning får ej ske utan tillstånd.

Strandbete vid sjö eller vattendrag är förbjudet.

i) Vattenbruk

Primär och sekundär skyddszon: Vattenbruk, som innebär utfodring av t.ex. fisk och skaldjur

eller annan jämförbar verksamhet får ej ske utan tillstånd.

Veterinärmedicinska preparat får ej utan tillstånd spridas i vatten eller användas som tillsats i

foder vid odling av fisk eller skaldjur.

j) Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon: Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi

eller kyla från jord, berg eller vatten får ej etableras utan tillstånd.

k) Transporter

Primär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods på ej anvisade leder är förbjudet.

l) Övrigt

Primär och sekundär skyddszon: Hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt överblivna

läkemedelsprodukter når yt- eller grundvatten är förbjuden.

Kalkning av vattendrag eller våtmark får ej ske utan anmälan. Annan kemisk behandling av

sjö eller vattendrag än kalkning är förbjuden.

VA- Ingenjörerna AB

9(10)


Östersunds kommun

Minnesgärdet vattenskydd

2010-03-25

§ 3 Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken

ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen

två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den kommunala

nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet

som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den som bedriver

verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd,

respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor (Östersunds

kommun) eller Länsstyrelsen (Krokoms kommun).

Skyltning

Huvudmännen för vattentäkterna ska inom skyddszonerna sätta upp informationsskyltar på väl

synlig plats längs vägar och längs farleder samt i båthamnar. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets

rekommendationer.

Tillstånd och anmälan

Som förutsättning för ett tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller att verksamhetsutövaren kan

visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller

ska tillståndsprövas enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 11 kap. (vattenverksamhet).

I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter i Östersunds kommun prövas detta

av den kommunala nämnden för miljöfrågor. I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt

dessa föreskrifter i Krokoms kommun prövas detta av Länsstyrelsen.

Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för

vattentäktsverksamhetens bedrivande.

VA- Ingenjörerna AB

10(10)


PRIMÄR ZON

SEKUNDÄR ZON VATTENTÄKT

ZON

More magazines by this user
Similar magazines