Arbetsplan för förberedelseklass på Parkskola

ostersund.se

Arbetsplan för förberedelseklass på Parkskola

Parkskolans

arbetsplan för

förberedelsklass


Lokal arbetsplan för förberedelseklass (fbk) på Parkskolan

Bakgrund

Förberedelseklassen på Parkskolan startade ht –08 för elever i åldersgrupp 12-16 år.

Syftet är att ge introduktion till svensk skola och förbereda mottagande av eleverna

till hemskola/gymnasium samt ge eleverna mångsidig och effektiv utbildning i

svenska.

Förberedelseklassen eftersträvar elevernas delaktighet i ordinarie undervisning så att

de kan delta i olika verksamheter i samarbetsklasser. Undervisningen baserar sig på

skolans styrdokument; Lpo -94, Nationell Strategi för nyanlända barn och ungdomar

samt Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.

Mål

Att ge eleven maximalt gynnsam språkutveckling, individuellt avpassad till elevens

förutsättningar och förkunskaper, så att han/hon kan delta i undervisningen i reguljär

klass och att aktivt kunna använda sitt nya språk i mötet med lärare, elever och i

andra naturliga sammanhang.

Delmål

Att elevens tid i förberedelseklassen är individuell och bedöms utifrån de

förkunskaper, språkliga färdigheter och sociala förmåga eleven har uppnått.

Att tillämpa arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll.

Att medvetet planera och dokumentera elevens utveckling med bl a åtgärdsprogram

och IUP.

Att stimulera för en utveckling av både svenska och modersmål.

Att föräldrar och barn blir bekanta med svenska skolan och skolans arbetssätt.

Att undervisningen ska baseras på aktuell forskning om flerspråkighetsutvecklingen.

Arbetssätt och dokumentation

Inskrivningssamtal sker innan skolstart. Elev, föräldrar, rektor, representanter från

elevhälsan, lärare och tolk deltar (se bil.1 för inskrivningssamtal).

Kartläggning av elevens tidigare kunskaper dokumenteras av studiehandledaren (alt.

Läraren) (se bil.2 för kartläggning)

Under tiden i fbk dokumenteras elevens språkutveckling med hjälp av olika

instrument t ex performansanalys (se bil 3 samt litt.lista Bergman m fl)

Löpande dokumentation av elevens kunskapsutveckling i olika ämnen sker under

fbk-tiden (se IUP).

Elevhälsoteamet och lärare träffas regelbundet. Eleverna erbjuds träff med kurator

och skolsköterska.


Eleven skall

− Uppnå tillräckligt bra basfärdigheter i svenska såsom grammatisk och fonologisk

kompetens, ett ordförråd som räcker till i vardagssituationer samt i

kunskapsinhämtandet.

− Få möjlighet att träna sin sociala kompetens

− Vara medvetna om sin flerspråkighet och sin kultur på ett positivt sätt.

− Successivt tillägnar sig skolans normer och värden såsom demokrati och

jämställdhet.

Personalen skall

− Inhämta relevant kunskap om varje elev för att på bästa sätt kunna möta elevens

behov och ta vara på den kunskap och erfarenhet eleven har med sig.

− Se till att ny elev känner sig välkommen och integreras väl.

− Sakligt informera föräldrarna om flerspråkighetens fördelar och ta tillvara på deras

synpunkter.

− Ha regelbundna föräldrakontakter.

− Dokumentera elevens språkutveckling så att progressionen i olika skolämnen

tydligt framgår.

− Ha goda kunskaper om flerspråkighetsutveckling, språkportfolio och

språkstimulans.

− Ges möjlighet till kompetensutveckling.

− Synliggöra arbetsplanen som ett levande dokument så att elever och föräldrar

kan komma med synpunkter i samband med revideringen.

− Utvärdering och revidering av denna arbetsplan ska ske årligen

Beskrivning av verksamheten

Det pedagogiska arbetet ska, förutom att ge kunskaper, också utveckla elevernas

demokratiska tänkande och ge en introduktion i det svenska samhället.

Genom en tydlig struktur i den pedagogiska verksamheten och skolans värdegrund

ska personalen ge eleverna trygghet och en god självkänsla.

Studiebesök med för- och efterarbete är en viktig del i det elevaktiva och skapande

arbetssättet.

Eleverna arbetar i fyra nivåer i sva ( se bil 3)

Grundläggande baskurser läser eleverna i följande ämnen: SO, NO, bild, Hkk, data,

och Idrott och hälsa.

Matematik och engelska anpassas individuellt beroende på elevens tidigare

förkunskaper.

Förberedelseklassens lärare och mottagande lärare planerar för elevens övergång till

ordinarie undervisning (se bil.4)


Litteraturlista:

Abrahamsson,T. & Bergman, P. (red.) (2005) Tankarna springer före – att bedöma

ett andraspråk i utveckling. Riga: HLS Förlag

Axelsson,Gröning, Hagberg- Persson: Organisation, lärande och elevarbete i skolor

med språklig och kulturell mångfald, Uppsala universitet

Gibbons, P. (2006) Stärk språket stärk lärandet : Språk- och kunskapsutvecklande

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren och Fallgren

studieförlag.

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning

och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Lightbown, P.M & Spada, N. (2003) How languages are Learned. Oxford: Oxford

University Press

Olofsson, M. (red.) Symposium 2006 - Bedömning, flerspråkighet och lärande. Riga:

Printfinder

Lindberg,I. (2005) Språka samman –Om samtal och samarbete i språkundervisning.

Västerås: Bokförlaget Natur och Kultur

Olofsson, M. (red.) (2004) Symposium 2003- Arena andraspråk. Riga:HLS förlag.

Myndigheten för skolutveckling (2005) Vid sidan av eller mitt i? –om undervisningen

för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan. (Dnr 2004:282)

Nauclér, K. red. Symposium 2000 – Ett andraspråksperspektiv på lärande.

Stockholm: Sigma förlag. (särtryck)

Myndigheten för skolutveckling (2007). Nationell Strategi för utbildning av nyanlända

barn och ungdomar.

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och

de frivilliga skolformerna. Lpo –94

More magazines by this user
Similar magazines