Från garnisonsstad till framtidstro - Östersunds kommun

ostersund.se

Från garnisonsstad till framtidstro - Östersunds kommun

Från garnisonsstad till framtidstro i

Östersund

Över 1200 nya statliga jobb, nya attraktiva stadsdelar, en växande tjänstesektor, ett

expandrande universitet, bättre kommunikationer och ett gott företagsklimat.


Foto: Hans Wärdell

Flög Viggen för sista gången över Östersund?

Skulle en 350-årig militär epok

gå i graven och ta med sig

närmare 2 000 jobb?!

Under 2004 tog regering och riksdag återigen itu med omorganisationen

av det svenska försvaret, och än en gång diskuterades Östersunds

Garnisons framtid. Vid ett tidigare försvarsbeslut som riksdagen tagit,

lades A4 ned och nu bävade Jämtland för ytterligare nedläggningar.

Denna gång ifrågasattes all militär verksamhet i Östersund.

Staden hade en gång grundats mitt i Jämtland vid Frösöns östra sund

just för det strategiska läget, och här fanns nu Fältjägarregementet I 5,

Jämtlands flygflottilj F4 samt utbildningar vid Försvarshögskolan,

Militärhögskolan och Arméns Tekniska Skola. Det var 1 330 jobb som

var hotade vilket motsvarade fem procent av hela arbetsmarknaden.

Man befarade också att ytterligare 500 entreprenörer skulle drabbas.

Omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete

- När hotet om nedläggning låg över oss läste vi på. Vi tog del av utvärderingarna av

nedläggningarna i Sollefteå och Söderhamn för att vara beredda. Och vi bestämde

oss tidigt för att omställningsarbetet skulle vara ett utvecklingsarbete.


Foto: Håkan Luthman

Vi stred för garnisonen

8 000 upprörda jämtar buade ut

förslaget om nedläggning när

försvarsminister Leni Björklund

besökte Östersund i november

2004.

Det var många som engagerade sig i

striden för garnisonen och tonen var

tidvis mycket hård.

- En nedläggning skulle inte bara drabba

Östersund utan hela länet. Några hundra

försvarsanställda med familjer bodde i

vår kommun, säger Krokoms kommunalråd

Maria Söderberg (c).

Med seriösa förslag och goda argument försökte Östersunds garnison

tillsammans med Östersunds kommun att övertyga statsmakterna om

att Östersund var ett bra alternativ för försvaret.

För att vinna tid arbetade man på många håll med två scenarier. Försvaret

upprättade en plan B liksom Luftfartsverket och Försäkringskassan i

länet. I september fick landshövding Maggi Mikaelsson regeringens uppdrag

att föreslå åtgärder för att klara av en eventuell nedläggning och

hon tog då initiativet att bilda en organisation för ett omställnings -

arbete.

I mitten på december 2004 kom så beskedet från riksdagen: Östersunds

Garnison ska läggas ned och verksamheterna ska antingen avvecklas

eller flyttas.

Vi ville ta fighten

- När vi stred för garnisonen ville vi ta fighten för de försvarsanställda. Och när vi visade

ett så starkt och enat motstånd mot garnisonsnedläggningen blev det tydligt för Stockholm

hur betydelsefullt 1 400 jobb var för regionen. Utan strid

hade det kanske inte blivit lika många ersättningsjobb.

JENS NILSSON (s)

KOMMUNALRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN

LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET


Hur skulle det gå?

”Sörj i tre veckor; sen lägger vi

det här bakom oss”

- När beskedet om nedläggningen kom i december 2004 sa jag ”Nu går

vi hem och sörjer i tre veckor, och så kommer vi tillbaka efter helgerna

och då ska vi ha lagt det här bakom oss. Då ska vi titta framåt”, berättar

Jens Nilsson.

LT, 17 december-04

Under hösten hade arbetsgrupperna

inom omställningen arbetat fram förslag

till ersättningsjobb. Tf landshövding

Uno Svaleryd berättar:

- Vilken verksamhet behövdes här för att

komplettera det vi redan hade? Vi inventerade

och intervjuade alla statliga verksamheter

som redan finns här.

Vi lämnade förslag till utredningen och sen blev det en dialog. Vi försökte

hitta lämpliga verksamheter eftersom det då är större chans att

de blir kvar på längre sikt om det finns en miljö som passar. Och Jens

Nilsson fortsätter:

- Eftersom arbetsgrupperna var så brett sammansatta fick vi hela bilden,

och vi fick alla en gemensam bild. I vårt arbete med att hitta ersättningar

utgick vi från Tillväxtprogrammet och vår egen Utvecklingsplan.

Vi visste åt vilket håll vi skulle gå.

Redan i januari kom utredaren Jan Bergqvists förslag till stödpaket

med nio statliga verksamheter lokaliserade till Östersund. Personalen vid

de olika myndigheterna blev naturligtvis upprörda. Nu blev de utan jobb

om de inte kunde flytta med, och det hävdades att det inte skulle gå att

hitta kompetent personal i Östersund.

ÖP, 26 januari -05

- FlyMe hade via media, tagit del av vad som

hände i Östersund. De sa ”Där vill vi börja flyga.

Vi tror på utvecklingen där” berättar Kerstin

Angantyr vid Åre Östersund Airport. De åtföljdes

av Fly Nordic som började trafikera Östersund i

augusti.

LT, 15 februari -05


I april blev regeringen klar med stödpaketet. Tolv statliga

verksamheter skulle flytta till Östersund med minst 1 200

jobb och flyttlassen skulle börja gå omgående.

ÖP, 9 april -05

Strax efter kom beskedet om en anslagshöjning på 30 miljoner

till forskningen vid Mittuniversitet i Östersund. Pengarna

var öronmärkta till att stärka Östersunds profilområden som

till exempel hälsa, idrott och upplevelseteknologi.

LT, 11 april -05

Intresseföreningen Vehicle Technical Center bildades för

att göra Östersund till ett fordonstekniskt centrum.

LT, 17 juni -05

Att näringslivet trodde på Östersunds framtid visade sig

verkligen när denna affär blev klar. Fastighetsbolaget FABÖS

och byggföretaget PEAB gick samman och köpte det gamla

regementsområdet som fick byta namn till Stadsdel Norr.

ÖP, 28 augusti -05

Positiva nyheter från Jämtland har fortsatt att dugga tätt. I

februari 2006 svarade 70 procent av Jämtlandsföretagen Ja!

på frågan ”Vill du att ditt företag ska växa på

orten?” i en undersökning av Svenskt Näringsliv, och

Östersunds kommun var en av raketerna i Svenskt Näringslivs

företagsklimatsranking som presenterades

under våren. Även riksmedia uppmärksammade att det

gick bra för Östersund. I Dagens Industri kunde man läsa

om Green FMA; ett femtontal före detta officerare som

sadlat om till framgångsrika ledarskapskonsulter.

DI, 17 mars -06


Foto: Per Trostemo

Efter flytten till Östersund har vi på kort tid byggt upp ett gott rykte över hela ALMI-konsernen

berättar Roland Falkdalen, verksamhetschef vid ALMI Låneadministration i Östersund.

Statliga verksamheter som passar Östersund

De nya statliga jobben är ett

verkligt smörgåsbord. Här finns

bland annat jobb för dem som

har servicekompetens, spetskompetens

inom analys eller

statsvetenskap samt kompetens

inom teknik eller kriminalvård.

Det var totalt 15 statliga verksamheter

som flyttade hela eller delar av sin

verksamhet till Östersund och det har

gått fort. De flesta är redan på plats

och omlokaliseringarna ska vara

genomförda 2009.

Nedläggningen av garnisonen kom samtidigt som de stora statliga myndigheterna,

som till exempel Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket

och Skatteverket, stod inför centralisering och rationaliseringar.

- Vi frågade oss vad vi skulle kunna göra vid en eventuell garnisonsnedläggning

eftersom vi stod inför en omorganisation. Vilka verksamheter

inom Försäkringskassan skulle vi kunna koncentrera till Östersund? Nu

har vi bra lokaler på Fyrvalla och ny verksamhet med 360 nyanställda.

På så sätt sammanföll allting väldigt bra för vår del, konstaterar Åke

Ljusberg vid Försäkringskassan.

- Det var så bra timing. Jobben låg på bordet! säger Jens Nilsson.

De stora verken har lagt en hel del administrations- och servicefunktioner

till Östersund.

I Östersund fanns redan statliga verksamheter som ägnade sig åt forskning

och analys som till exempel Arbetslivsinstitutet och ITPS – Institutet

för tillväxtpolitiska studier. De fick utöka sin verksamhet och Statens

Lätt att hitta kvalificerade medarbetare

Vi har inga problem med att få kvalificerade medarbetare. Vi har rekryterat mest

från Östersund och flera från försvaret, men även folk från övriga landet.

ÅKE LJUSBERG

LÄNSDIREKTÖR VID FÖRSÄKRINGSKASSAN

ARBETSGRUPPEN FÖR STATLIGA LOKALISERINGAR


Antal beslutade ersättningsjobb

ALMI Låneadministration – 15 tjänster

Klara

Arbetslivsinstitutet (25 tjänster)

Läggs ned den 1 juli 2007

Arbetsmarknadsverket - 200 tjänster

150 personer är rekryterade.

Under omorganisation

Bilprovningen – 6 tjänster

Klara

Försäkringskassan – 360 tjänster

250 personer är rekryterade

FMV Försvarets Materielverk – ca 100

tjänster: 40 i egen personal och ett 60-

tal privata jobb. Rekrytering pågår

ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier

– 10 tjänster. Klara

Kronofogdemyndigheten - 65 tjänster

Klara

Kriminalvården – 100 tjänster

Byggstart och rekrytering av personal

under 2007. Kommer att anställa 150

personer. Verksamheten kommer igång

under 2009

Naturvårdsverket – 60 tjänster

15 personer är rekryterade

NUTEK Verket för Näringslivsutveckling

– 38 tjänster. Rekryteringen påbörjad

SIKA Statens institut för kommunikationsanalys

– 31 tjänster. Under omorg.

Skatteverket – 50 tjänster

Är just nu 53 personer men de kommer

att bli fler

Statens Folkhälsoinstitut – 150 tjänster

76 personer är rekryterade

Svea Skog Naturupplevelser AB – ca 5

tjänster. 8 personer är på plats och 4 – 5

till ska rekryteras

Folkhälsoinstitut och SIKA – Statens institut för kommunikationsanalys

lokaliserades hit. Dessa verksamheter passar väl in i forskarmiljön kring

Mittuniversitetet.

Kriminalvården behövde bygga fler anstalter och en hamnade i Östersund.

Många före detta försvarsanställda har bra bakgrund för jobb inom kriminalvården

och har sökt sig hit. FMV - Försvarets Materielverk bidrog med

hundra jobb inom teknikbranschen; fyrtio egna anställda och ett sextiotal

privata jobb som ska läggas ut på industrin. ALMI Låneavdelning, Bilprovningen

och Svea Skog Naturupplevelser AB lokaliserades hit på mer affärsmässiga

grunder.

Den borgerliga regeringen som tillträdde hösten 2006 har dock beslutat att

lägga ned Arbetslivsinstitutet och därmed försvinner 25 ersättningsjobb och

totalt 45 jobb från Östersund. För SIKA:s del kan det komma förändrade

direktiv som påverkar flytten till Östersund, och AMV har för tillfället

anställningsstopp i väntan på besked om omorganisation.

Det gav framtidstro

- Regeringen kom med ett rejält och kraftfullt omställningspaket och det började

synas fort. ALMI var snabbt på plats liksom Kronofogdemyndigheten. Det drog inte

ut på tiden och det gav framtidstro.

UNO SVALERYD

TILLFÖRORDNAD LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN

SAMORDNARE I OMSTÄLLNINGENS ARBETSGRUPPER


VTC:s medlemmar är verksamma inom utveckling, utbildning, underhåll och upplevelser med fordon i fokus.

Målsättning: 1 000 nya privata jobb

Satsningar på branscher som

har kraft att utvecklas.

- Tidigt i omställningsarbetet formulerades

målen tusen statliga jobb och

tusen privata jobb och i det finns ett

kort och ett långt perspektiv. I det

korta perspektivet fyller de statliga

jobben en viktig funktion men vår

framtid är beroende av ett robust

Östersund och för det behövs privata

jobb, menar Sören Westin på

Länsförsäkringar Jämtland.

I omställningsarbetet enades man om vilka branscher som har kraft att

utvecklas och där lades krutet. En sådan bransch är fordonsteknik.

Arméns Tekniska Skola flyttades till Halmstad men fordonsteknikbranschen

i Jämtland ville behålla kompetensen, lokalerna och utrustningen.

Därför bildades intresseföreningen VTC – Vehicle Technical Center som

vill sätta Östersund på världskartan som ett fordonstekniskt centrum.

Föreningen har ett trettiotal medlemsföretag och två av dem är nystartade

av före detta anställda vid ATS. VTC arbetar nu med att förädla

delar av de gamla undervisningslokalerna till en modern teknikpark som

ska bli navet för fordonsbranschen i regionen.

Besöksnäringen är ett annat av Östersunds och Jämtlands starka kort.

Turismen växer i hela regionen, här förläggs många konferenser och

många besöker våra nöjes- och idrottsevenemang. Här finns flera tillver-

Vi har det göttaste kvar

- Vårt företag har det göttaste kvar. Vi tror att vi kommer att få de statliga verken

som kunder för de kommer att köpa tjänster lokalt. Två år till så är vi där! Det finns

också andra marknader för oss,

till exempel besöksnäringen.

Vi tänker fortsätta växa!

PER-ANDERS BJÖRK

VD, AUSYSTEMS,

PART OF THE TELECA GROUP

ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG


Östersund satsar på Vinterstaden. Här finns arenor för skidåkning, här arrangeras stora vintersportarrangemang,

här finns världsledande företag inom vintersport och här värmer vårvintersolen över gnistrande skare.

Foto: Per MÖLLER

Omställningsmedel

kare av utrustning för friluftsliv och Mittuniversitetets

forskning kring upplevelseteknologi

kommer att utmynna i nya

affärsidéer. Över trettio miljoner av de

statliga omställningsmedlen har använts

för att stimulera besöksnäringen i länet.

Vissa företag inom tjänstesektorn växer

tack vare de statliga etableringarna. De

får helt enkelt närmare till sina kunder.

Även byggsektorn upplever ett uppsving

tack vare ombyggnationerna i de nya

stadsdelarna och det ökade bostadsbyggandet.

I regeringens omställningspaket ingick också reda pengar till regionen

för utvecklingsändamål; 83 miljoner kronor som länsstyrelsen

har fått att fördela för att stimulera näringslivet.

Exempel på projekt som har fått omställningsmedel är

- Byggandet av en ny ankomsthall vid Åre Östersund Airport

- VTC – förädling av lokaler samt inrättande av fordonsteknikutbildning

vid Mittuniversitet

- Utveckling av besöksnäringen i Östersund

- Uppbyggnad av ett kunskapscentrum för Biokomposit i Bräcke

- Utvecklingen av Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet

- Investeringar på Östersunds Skidstadion inför VM i skidskytte

- Byggandet av Hästnäringens konferensenhet på Wången

- Bildandet av en kreditgarantiförening

- Med mera

Tillsammans med näringslivet ska vi ta krafttag

- Det är en spännande och avgörande tid och det kommer att visa sig under de närmaste

åren hur väl vi lyckas ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som omställningen

ändå gett. Det gäller att vi fortsätter att tillsammans med näringslivet ta krafttag

för att få fart på tillväxten och därmed också inflyttningen.

CARINA ZETTERSTRÖM (c)

OPPOSITIONSRÅD I ÖSTERSUNDS KOMMUN


Nystartade företaget Centrum för Friluftssäkerhet lär ut säkerhetstänk enligt den militära skolan, tekniker som arbetade med garnisonens it- och

telesystem utgör numera SAAB Communication och garnisonens personalkonsulter startade PrioMotivera som hjälper till bland annat med personalvård

och personalrehabilitering.

Militär kompetens i civil tjänst

800 av de försvarsanställda

finns kvar i Jämtland och de

tänker stanna.

- Det fanns ett sånt jäklar anamma

bland de försvarsanställda. ”Vi gör

nåt själva. Vi följer inte bara med.”

Det fanns en framtidstro hos dem

som smittade av sig på oss andra,

säger Rolf Lilja (s); oppositionsråd

i Krokoms kommun.

I december 2006 hade de flesta före detta garnisonsanställda, med god

hjälp från försvaret och Trygghetsstiftelsen, funnit en lösning för sin

sysselsättning. Av cirka 1 330 berörda har 1 125 ordnat en ny framtid:

530 valde att stanna inom försvarsmakten och omplacerades till andra

orter, 90 har fått pension, 185 har fått nytt jobb, 65 har startat eget

företag, 205 går utbildning och 50 praktiserar. 130 personer som arbetat

med avvecklingen är nu mitt uppe i sin personalomställning som

pågår fram till 1 september 2007. Närmare trettio av dessa har redan

en lösning.

Trygghetsstiftelsen har spenderat närmare 30 miljoner kronor på personal

omställningen vid Östersund Garnison.

Det har gått långt över förväntan

- I början var man ju orolig med tanke på förutsättningarna; åtta procents arbetslöshet

och långa avstånd som försvårar pendling, men med facit i hand har det

varit en fantastisk omsvängning! Detta är den enskilt största nedläggningen vi

varit med om och det har

gått långt över förväntan! OLLE ÅBERG

KONSULENT VID TRYGGHETSSTIFTELSEN

ARBETSGRUPPEN FÖR PERSONAL OMSTÄLLNING


Vid Mittuniversitetet finns Nationellt Vintersportcentrum där våra skidlöparstjärnor testar

formen. Här bedrivs också idrottsforskning.

Satsning på Mittuniversitetet

Mittuniversitetet fick 30 miljoner

kronor i ökat forskningsanslag

till Östersunds profil områden.

Det innebar en rejäl uppväxling

av forskningen på Campus

Östersund.

Pengarna har gett möjlighet att inrätta

ett tiotal nya professurer inom forskningsprofilerna

–Turism, idrott och upp -

levelseteknologi – Välfärdssamhällets

utmaningar –Skogen som resurs – Kulturarv, demokrati och företagande.

Det här ger Mittuniversitetet ännu bättre förutsättningar att

samarbeta med till exempel Folkhälsoinstitutet och Försäkringskassan

inom områdena folkhälsa och reha bi litering, eller med näringslivet när

det gäller upplevelseindustrin och besöksnäringen.

Eftersom forskning och utbildning hänger ihop resulterar detta i nya

utbildningar vid Mittuniversitetet. I september 2007 startar en tvåårig

utbildning inom fordonssystemteknik som är ett samarbete med VTC –

Fordonstekniskt centrum. En psykologutbildning är just nu under

Högskoleverkets prövning och det finns också planer på en sjukgymnast -

utbildning.

Det fanns en profil för Östersund

- Det utkristalliserades ganska snart vad vi skulle inrikta oss på. Det fanns en idé;

en profil för Östersund där hälsa, arbetsmiljö, upplevelse och turism ingår. Vi hade

näringslivsrepresentanter i vår arbetsgrupp och det var jättebra att få ett annat

sätt att se; någon som vidgade

begreppen; sa ”Voffor då då? MARIA NYBERG-STÅHL

Voffor gör ni på detta viset?” VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET

ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING


Idéerna för Stadsdel Norr är många. SWECO FFNS Arkitekter föreslår tillbyggnader i glas mellan

de vackra gamla kasernerna (Fotomontage). Sommardesignkontoret som var verksamma under

sommaren 2006 vill öppna upp stadsdelen mot centrum med en välkomnande gång och cykelbana.

Slutna militära militära områden har öppnats

upp och blivit nya stadsdelar

Östersund har fått två nya

attraktiva stadsdelar inom

gångavstånd från centrum och

för den nedlagda flygflottiljen

har visionen Frösö Park

presenterats.

Fyrvalla – Remonthagen och Stadsdel Norr bildar två gröna kilar in mot

centrum, där de gamla kasernerna och de lummiga stråken kompletteras

med varsam nybebyggelse. Stadsdelarna ska inrymma bostäder, arbetsplatser

och service, men även grönområden för rekreation och idrott.

På Stadsdel Norr i anslutning till Skidstation byggs nu en stor sportoch

eventarena som ska stå klar redan sommaren 2007.

Högt beläget på Frösön med utsikt över Storsjön och fjällvärlden och

med massor av rymd både utomhus och inomhus ligger före detta

flygflottiljen och väntar på en omvandling till Frösö Park. Frösö Park

är visionen om ett centrum för sport, mäss- och eventverksamhet,

företagande med mera.

Det är fantastiskt kul

- Det är fantastiskt kul att vara bland de första på plats på ett så expansivt område

som Stadsdel Norr har blivit.

JOHAN TEGNHED

FD MAJOR PÅ I 5, NUMERA

PLATSCHEF FÖR AMS IT I ÖSTERSUND


Den 6 december 2006 bytte flygplatsen namn till Åre Östersund Airport och blir på så sätt

hela regionens flygplats. (Fotomontage)

Uppsving för flyget

Inom ett halvår ökade antalet

flygbolag som trafikerade

Östersund från ett till tre.

Luftfartsverket har varit försvarets

hyresgäster på flygplatsen på Frösön,

men i och med nedläggningen tog

Luftfartsverket över driften och därmed

också personalen från försvaret.

Farhågorna att flygtrafiken skulle

minska på grund av försvarsnedläggningen

kom verkligen på skam.

2005 ökade antalet resenärer med åtta procent jämfört med året innan,

och då kunde man välja mellan tre olika flygbolag. Sedan dess har ett

bolag ändrat sitt koncept och där passade inte Östersund in.

- Men flygbranschen är turbulent och utbudet kan ändra sig med fyra

veckors varsel, förklarar flygplatschefen Kerstin Angantyr.

Flygplatsen har nyligen ändrat namn till Åre Östersund Airport och nu

byggs en till ankomsthall (delvis finansierad med statliga omställningsmedel)

som en anpassning till den ökande internationella flygtrafiken.

Under 2006 var antalet resenärer cirka knappt 400 000 och målet är

att nå upp till 460 – 470 000 resenärer år 2010.

- Affärsresandet kommer inte att förändras nämnvärt utan ökningen ser

vi inom turist och evenemang, spår Kerstin Angantyr.

Regionen var mogen

- Omställningen har lett till att vi alla inser hur viktigt det är med samarbete inom

regionen. Det visade sig när vi lanserade namnbytet till Åre Östersund Airport. De

flesta har varit positiva och jag tror att regionen var mogen för namnbytet nu.

KERSTIN ANGANTYR

FLYGPLATSCHEF VID ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT

ARBETSGRUPPEN FÖR INFRASTRUKTUR


-Krissituationen gjorde att vi fick visa att

vi kunde samarbeta, och samarbetet har

utvecklats. Det finns en öppen attityd och

det är lätt att till exempel hänvisa över

kommungränserna..

MARIA SÖDERBERG (c)

KOMMUNALRÅD I KROKOMS KOMMUN

De privata jobben ska stimuleras fram och

de är viktiga. Ett klubbslag i riksdagen kan

göra att de statliga jobben försvinner igen

och då behövs en diversifierad arbetsmarknad

och Mittuniversitetet.

ROLF LILJA (s)

OPPOSITIONSRÅD I KROKOMS KOMMUN

- Det var en imponerande kraftsamling i omställningsarbetet. Politiska oenigheter lades

åt sidan och näringslivet och föreningslivet ville vara med och samarbeta. Det var många

som drog åt samma håll!

MAGGI MIKAELSSON

LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN

- Det var en härlig känsla när alla gick samman och sa ”Nu jäklar måste vi göra nåt bra

av det här!” Och det måste bli bra. Man kan inte småkriga med varandra om man vill bo

kvar i Jämtland.

MARIA NYBERG STÅHL

VERKSAMHETSCONTROLLER VID MITTUNIVERSITETET

ARBETSGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING

- Östersund hade tur eftersom försvarsbeslutet kom i ett gynnsamt läge. Men turen kommer

inte av sig självt. Det behövs kryddas lite för att få den där turen. Man ska tro att

man har tur. Det är helt enkelt en fråga om inställning.

PER ANDERS BJÖRK

VD, AUSYSTEMS, PART OF THE TELECA GROUP

ARBETSGRUPPEN FÖR PRIVATA FÖRETAG

- Kommuner och länsstyrelse var väldigt snabba och det var en smidighet i processerna

och det ska de ha en eloge för.

SÖREN WESTIN

VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND

LEDNINGSGRUPPEN FÖR OMSTÄLLNINGSARBETET

- Det enda man vet säkert om framtiden är att det blir förändringar. Då kan det vara bra

att ha med sig de goda erfarenheter vi fått i detta omställningsarbete. Förändringar ska

man se som möjligheter!

CAMILLA OLSSON

NÄRINGSLIVSCHEF

ÖSTERSUNDS KOMMUN


Omställningen är avslutad

men arbetet fortsätter

OMSTÄLLNINGSARBETET

Omställningsarbetet var en samverkan

mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län,

kommunerna Östersund, Krokom,

Bräcke, Berg, Strömsund, Åre och

Ragunda, Landstinget, Mittuniversitetet,

Östersunds Garnison, Trygghetsstiftelsen,

Länsarbetsnämnden samt sist men inte

minst näringslivet i Jämtland.

Läs mer på

www.ostersund.se/omstallning

Ständigt nya förutsättningar

Det formella omställningsarbetet upphörde den 31 december

2006, men arbetet fortsätter mot de uppställda målen och

med de erfarenheter som vunnits. Men förutsättningarna

ändras hela tiden. Omställningsarbetet har haft draghjälp

av den allmänna konjunkturuppgången och vi får se hur

länge den håller i sig. Det går bra för Åre och turistorterna

i Härjedalen och den positiva trenden spiller över på hela

regionen. Sverige fick en ny regering vid valet 2006 och den

har andra avsikter med de statliga verksamheterna. Där har

vi förändringar att vänta som påverkar ersättningsjobben.

- De tusen privata jobben är en målsättning och inget löfte.

Vi försöker skapa bättre förutsättningar för att få företagare

att våga investera. Det kommer att visa sig om fyra – fem år

om vi har lyckats, säger Jens Nilsson. Vi har en nyligen fastställd

regional utvecklingsstrategi och nu håller vi på att

revidera vårt lokala tillväxtprogram. Vi jobbar också med ett

nytt strukturfondsprogram tillsammans med Västernorrlands

län. Nu lyfter vi blicken mot 2018 – 2020. Hur kommer våra

styrkeområden att utvecklas?

PRODUKTION

Text/idé : Catrine Edlund, Informatör

på Omställningskansliet och

Näringslivskontoret Östersunds kommun.

Layout/grafisk produktion:

Hallå Reklambyrå

Tryck: Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik

Fotografer: Omslag –Tommy Andersson

och Sverker Berggren.

Porträtt – Sverker Berggren,

Bengt-Ola Mattsson och Marie Birkl.

Första sidan. Kerstin Angantyr på Åre

Östersund Airport och Johan Tegnhed

på Stadsdel Norr.

- Vi behöver samla oss runt nåt stort som till exempel

*Breath of Life, menar Sören Westin. Jämtland är en av få

regioner som har lyskraft i ett internationellt perspektiv när

det gäller idrott. Vi genomför världsmästerskap i utförsåkning,

skidskytte och enduro och det krävs kunskaper och

kompetens för att genomföra så stora evenemang. Men när

tävlingarna är genomförda måste vi se till att permanenta

VM-organisationerna. Det är duktigt folk; killar och tjejer

som fått sina kunskaper här i Jämtland. Vi måste se till att

vi får behålla dem. Annars försvinner de till Stockholm och

Göteborg eller till utlandet. Och vi ska även i fortsättningen

finnas med i internationella sammanhang. Det är därför vi

ska satsa på Breath of Life.

*Breath of Life är en hotell- och konferensanläggning som

planeras för Frösöberget.

More magazines by this user
Similar magazines