Risk/konsekvensanalys och handlingsplan för minskning av platser i ...

ostersund.se

Risk/konsekvensanalys och handlingsplan för minskning av platser i ...

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen – Minskning av platser i förskolan

Upprättade av:

Yvonne Holmström

Datum

2013-03-08

Beslut:

Dnr Sida: 1(3)

Reviderade

Risk/konsekvensanalys och handlingsplan för minskning av platser i förskolan

Förskoleverksamheten ska anpassa antalet platser till den ökning som görs av platser hos enskilda utförare. Minskningen av antalet platser

motsvarar en kostnadsminskning med 15 miljoner kronor. Risk/konsekvensanalys och handlingsplan måste anpassas efter hur beslutet om

minskning kommer att se ut. Beslutet kan innebära allt ifrån att många förskolor berörs till att en hel förskola läggs ner. En utdragen process

inför/eller efter beslut medför att det kan skapa oro i hela verksamheten.

Barn/föräldrar

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING

Riskkällor och risker

Allvarlig

risk

HANDLINGSPLAN

Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när

Uppföljning/

kontroll

Förändringar kan innebära oro och stress för alla,

även de som inte direkt berörs av förändringen.

X

Information /diskussion kontinuerligt

med barnen/föräldrarna

Förskole

chef

130630

Fortlöpande

För barn som inte byter förskola kan

gruppförändringar och byte av personal ske som

kan ge ökad oro och stress.

För att anpassa verksamheten kan barn behöva

byta förskola. Det kan innebära ökad oro och stress

hos både barn och föräldrar.

X

X

Förskolechef och personal behöver vara

observant på om barn och föräldrar

visar oro. Även barn som berörs av

personal som är oroad och/eller stressad

kan behöva uppmärksammas.

När beslutet är klart ska en plan för

överlämning/inskolning samt lokal risk-

, konsekvensanalys och handlingsplan

tas fram för att förskolor där förändring

sker ska få en start med så bra

förutsättningar för barn och föräldrar

som möjligt.

Förskole

chef

Förskole

chef

130630

130430

Fortlöpande


Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen – Minskning av platser i förskolan

Upprättade av:

Yvonne Holmström

Datum

2013-03-08

Beslut:

Dnr Sida: 2(3)

Reviderade

Personal

Förändringar kan innebära oro och stress för alla

även de som inte direkt berörs av förändringen. De

som direkt berörs och som behöver byta

arbetsplats kan uppleva en stor oro innan en ny

placering är klar.

Förslagen kan innebära en minskning av

nuvarande personal och/eller en högre

arbetsbelastning än tidigare. Detta kan medföra att

arbetsmiljön försämras och risk finns för ökad

sjukfrånvaro.

Chefer som ska genomföra förändringar kan under

en övergångsperiod få ökad arbetsbelastning,

svårigheter att prioritera och påverkas extra om

man har personal som mår dåligt. Chefer kan

själva vara berörda av förändringarna men ska

samtidigt ge stöd till övrig personal.

x

x

x

Informera löpande i alla led om

pågående förändringsarbete.

Ansvarig chef måste vara observant på

all sin personal, även chefer, om någon

mår dåligt med anledning av

förändringen och vid behov erbjuda

stöd.

Där arbetsbelastningen riskerar att öka

behöver arbetsuppgifter ses över och

konstatera om det finns uppgifter som

går att prioritera bort.

För personer som behöver byta

arbetsställe tillämpas de riktlinjer för

förflyttning som förvaltningen

fastställt. Ny placering bevakas i

samband med tjänsteplaneringen.

Förskole

chef

Ansvarig

chef

Ansvarig

chef

Förskole

chef

130630

130630

130630

130630

Fortlöpande

Fortlöpande

Fortlöpande


Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen – Minskning av platser i förskolan

Upprättade av:

Yvonne Holmström

Datum

2013-03-08

Beslut:

Dnr Sida: 3(3)

Reviderade

Förslagen kan innebära så omfattande förändringar

och indragning av tjänster att det kan leda till

uppsägning pga arbetsbrist.

X

x

Anställningsstopp kan behöva

övervägas när det är klart hur beslutet

ser ut.

Verksam

hetschef

130331

En lokal risk, konsekvensanalys och

handlingsplan tas fram i samverkan

med lokala skyddsombud så snart

beslut om förändring fattas.

Förskole

chef

130430

Arbetet med tjänsteplaneringen bör

påbörjas i god tid för att möjliggöra att

speciella åtgärder kan vidtas. Viktigt är

att upprättad tidplan följs.

Ansvarig

chef

130228

More magazines by this user
Similar magazines