Bruksanvisning Exélia Art bakom-örat apparater - Phonak

phonak.com

Bruksanvisning Exélia Art bakom-örat apparater - Phonak

Exélia Art bakom-örat apparater

Bruksanvisning

0459


2

Innehållsförteckning

Välkommen 5

Beskrivning av Exélia Art 6

Kort inledning

Sätta i batteriet 8

Slå PÅ / stänga AV hörapparaten 8

Ställa in volymen 9

Välja ett lyssningsprogram 9

Förberedelse

Byte av batteri 10

Barnsäkert batterifack 13

Identifiera vänster och höger hörapparat 15

Placera en Exélia Art-hörapparat med

öroninsats på örat 16

Placera en Exélia Art-hörapparat med

Fit’nGo-ljudslang på örat 20

Fininställning utifrån dina personliga önskemål 24

Hantering av hörapparaten

Slå PÅ / AV hörapparaten 25

Ställa in volymen 26

Lyssningsprogram 28

Synkroniserad manuell kontroll 29

ZoomControl 29


Telespole (tillval) 30

EasyPhone (tillval) 30

Trådlösa tillbehör (tillval)

myPilot 34

iCom 36

iView 38

Fjärrkontroll (tillval) 39

FM-kommunikation (tillval) 41

Ansluta resp. avlägsna MicroLink

FM-mottagare ML9S och AS9-audiosko 44

Manuellt val av ett FM-program 47

Underhåll

Mikrofonskydd 48

Fit´nGo-ljudslang 51

Viktigt att tänka på 55

Varning 58

Service och garanti 59

Phonak över hela världen 62

3


Exélia Art bruksanvisning beskriver funktioner och

tillbehör för Exélia Art M, P och SP.


Välkommen

Din nya Exélia Art hörapparat innehåller de allra senaste

framstegen inom den digitala, trådlösa hörselteknologin.

Exélia Art automatiska funktioner ger dig den bästa

ljudkvaliteten, taluppfattningen och lyssningskomforten

i de flesta lyssningssituationer. Högteknologin har gjort

att mycket avancerade hörapparater är mycket enkla

att använda.

Läs denna bruksanvisning noggrant för att kunna utnyttja

alla fördelar med Exélia Art på bästa sätt. Fråga

din audionom om du vill ha mer information.

Exélia Art är en kvalitetsprodukt som är utvecklad av det

schweiziska företaget Phonak, ett av de världsledande

företagen när det gäller hörselteknologi, innovation

och tillförlitlighet. Med rätt skötsel och användning

kommer Exélia Art att hjälpa dig att höra och kommunicera

bättre under många år.

Mer information finns på Phonaks hemsida med adressen

www.phonak.se.

Phonak – livet är nu

5


Beskrivning av hörapparatenHörapparat med öroninsatsMikrofonöppningar med

mikrofonskydd

Programomkopplare

Volymkontroll

Batterifack med

PÅ / AV-omkopplare

Slangfäste / ljudutgång

Individuell insats

6


Hörapparat med

Fit’nGo-ljudslang

och dome

– se sidan 6

Ljudslang /

ljudutgång

Dome

Hållare


Hörapparat med

Fit’nGo-ljudslang

och SlimTip


– se sidan 6

Ljudslang /

ljudutgång

Individuell SlimTip

Utdragstråd7


Kort inledning

Sätta i batteriet

För mer information, se sidan 11

Slå PÅ / AV hörapparaten

För mer information, se sidan 25

PÅ AV PÅ

8


Ställa in volymen

För mer information, se sidan 26

Volym upp

Volym ner

Välja ett lyssningsprogram

För mer information, se sidan 28

9


Förberedelse

Byte av batteri

Använd batteristorlek 13 till din hörapparat.

Öppna batterifacket helt med nageln och ta ur det

gamla batteriet.

10

Ta bort skyddstejpen från det nya

batteriet och vänta i 2 minuter.


Sätt i det nya batteriet med “+”-märket (den flata

sidan) mot “+”-märket på batterifacket och stäng

batteriluckan.

11


Förberedelse

Var försiktig med batteriluckan och använd inte

onödig kraft.

Om det tar emot när du stänger batteriluckan,

kontrollera att batteriet sitter rätt. Batteriluckan

går inte att stänga ordentligt, om batteriet sitter

upp och ner och hörapparaten kommer inte att

fungera.

Lämna batterifacket öppet när du inte använder

hörapparaten, så att eventuell fukt kan avdunsta.

Batterivarning

En akustisk signal ger dig en tidig varning om att

batteriet håller på att ta slut. Efter att ha hört signalen

har du cirka 30 minuter på dig att byta batteri.

Denna reserv kan vara större och då kommer hörapparaten

att repetera batterivarningen ungefär var

30:e minut.

Observera att batteriförbrukningen ökar om

myPilot, iCom eller fjärrkontrollerna, t ex KeyPilot2

eller WatchPilot2, används regelbundet.

12


Barnsäkert batterifack

För att förhindra faror som kan uppstå om barn leker

med batterierna, kan ett speciellt låssystem monteras på

hörapparaterna. Detta låssystem kan också användas

för att identifiera vänster och höger hörapparat (se

sidan 15).

Så här låser du batterifacket efter att det stängts:

Använd en liten skruvmejsel och vrid skruven till mittpositionen

(skåran i lodrätt läge).

Gör så här för att låsa upp batteriluckan: Vrid skruven

så att skåran är i vågrätt läge.

13


Förberedelse

Se till att skruven inte är i sitt låsta läge, när du

stänger batterifacket.

Låst

Olåst

Det finns ingen AV / PÅ-funktion när batterifacket

är låst.

För att stänga AV hörapparaten måste det barnsäkra

batterifacket låsas upp

14


Identifiera vänster och höger hörapparat

Det är viktigt att använda rätt hörapparat i rätt öra.

Din audionom kan märka hörapparaterna åt dig med en

färgkod. Färgkoden på höljet identifierar höger och

vänster hörapparat.

Följande färgkod används:

röd = höger

blå = vänster

15


Förberedelse

Placera en

Exélia Arthörapparat

med

insats bakom örat

Använd handen på samma sida som du använder hörapparaten

och håll öroninsatsen mellan tummen och

pekfingret.

Lyft handen till örat och se till att öroninsatsens hörselgångsdel

pekar mot örat. Luta handen något framåt.

16


Placera öroninsatsens hörselgångsdel i hörselgången.

Om den är svår att få på plats, kan du försiktigt dra i

örat bakåt och uppåt med andra handen. När hörselgångsdelen

är på plats, vrider du öroninsatsen bakåt så

att den sitter bra i öronmusslan.

17


Förberedelse

Placera nu hörapparaten bakom örat. Var försiktig så

att inte slangen vrids.

18


Kontrollera placeringen av insatsen genom att följa

örats kontur med fingret.

För att ta bort hörapparaten, ta tag i insatsen (inte

i slangen) och dra försiktigt ut den ur örat.

19


Förberedelse

Placera en Exélia Art-hörapparat med Fit’nGo-ljudslang

bakom örat

Öppna domer och SlimTip

Placera hörapparaten ovanför örat .


Håll ljudslangen där den sitter fast i domen eller

SlimTip , och för försiktigt in domen eller SlimTip

i hörselgången.

20


Domen eller SlimTip ska placeras så långt in i örat att

slangen ligger tätt mot huvudet.


Placera stödvingen (om sådant finns) inne i concha .


För att ta bort hörapparaten, ta tag i ljudslangen

nära domen och dra försiktigt ut den ur örat.

21


Förberedelse

Stängda domer

Den stängda domen har ett annat utförande än övriga

domer (se bilden). Den stängda domen består av två fenor

som överlappar varandra. Innan du sätter in den stängda

domen i hörselgången är det viktigt att kontrollera

dessa fenors placering. Den större fenan måste placeras

över den mindre fenan (se bild ). Om den är felaktigt

placerad , är detta enkelt att åtgärda. Använd ett

finger och böj försiktigt den större fenan framåt och därefter

bakåt igen, så att den överlappar den mindre

fenan (se bild ). Kontrollera även att den stängda domens

skåra är i vågrätt läge på slangenheten (se bild ).

Den stängda domen är nu klar att föras in i örat.

I sällsynta fall kan det hända att domen blir kvar

inne i hörselgången, när du tar bort ljudslangen

från örat. Om det mot förmodan skulle inträffa

att någon del blir kvar inne i hörselgången bör du

uppsöka läkare för att ta bort delen på ett säkert

sätt.

22


Rätt placering

Felaktig placering

Flytta fenorna

23


Förberedelse

Fininställning utifrån dina personliga önskemål

Anpassningsprocessen har begränsade möjligheter att

återskapa hela spektrat av individuella ljudmiljöer.

Dessa begränsningar elimineras av Exélia Arts förmåga

att lära av hur du justerar volymen. Exélia Art erbjuder en

unik funktion som vi kallar “Självinlärning”. I varje ljudmiljö

loggar den hur du ändrar hörapparatens volym.

Det betyder att varje gång som du ändrar volymen, tas

denna ändring med i beräkningen, för att sedan använda

den volym du föredrar, nästa gång du är i en

liknande miljö.

Självinlärning garanterar på ett intelligent sätt att

de volymändringar du gör i varje ljudmiljö bidrar till helt

individuella volyminställningar.

24


Hantering av hörapparaten

Slå PÅ / stänga

AV hörapparaten

Stänga AV

hörapparaten

Slå PÅ hörapparaten

Öppna batterifacket något med

nageln tills batteriluckan är i AV-läge

(ett klickande ljud hörs).

Stäng batterifacket. När du slår PÅ

hörapparaten, startar den alltid i sitt

startprogram och med den ljudvolym

som du föredrar.

25


Hantering av hörapparaten

Fördröjd aktivering

Observera, att det kan ta flera sekunder att starta upp

hörapparaten.

Din audionom kan ha aktiverat en timer för fördröjd

aktivering. Denna funktion fördröjer aktiveringen av

hörapparaten (i 9 eller 15 sekunder) efter att batteriluckan

har stängts för att undvika störande ljud

medan du sätter in den i örat. En akustisk signal bekräftar

när hörapparaten är påkopplad.

Ställa in volymen

Volymen kan ökas eller minskas utifrån den förinställda

volymen.

Volym upp

26


Volym ner

Observera

Ett pip bekräftar varje gång volymkontrollen

används. Ett dubbelt pip innebär att du nått volymkontrollens

gräns.

Du kan också ställa in volymen på alla Exélia Art

apparater med Phonaks myPilot (se sidan 34).

Du kan kontrollera samtliga modeller med en fjärrkontroll

(tillval), t ex KeyPilot2 eller WatchPilot2.

Om du inte vill ha någon volymkontroll, kan din

audionom ta bort eller inaktivera den.

27


Hantering av hörapparaten

Lyssningsprogram

Automatiskt programval

Exélia Art kan känna igen olika lyssningsmiljöer och

skapar sedan automatiskt det mest lämpliga lyssningsprogrammet

för varje situation.

Ytterligare program

Din audionom kan programmera ytterligare individuella

lyssningsprogram för särskilda situationer eller FM-program.

Extraprogrammen kommer du åt via myPilot, programomkopplaren

och/eller KeyPilot2- och WatchPilot2-fjärrkontrollerna.

28


Programomkopplare

Med programomkopplaren växlar du manuellt mellan

automatiskt läge, tyst läge och dina individuella

lyssningsprogram. En kort melodi anger att du valt

automatiskt läge.

Synkroniserad manuell kontroll

En automatisk synkronisering för volymjustering och

programval, som vi kallar QuickSync, har byggts in

i dina hörapparater. Brukare med två hörapparater behöver

bara aktivera den ena apparatens funktioner;

den andra apparaten justeras automatiskt.

ZoomControl

Detta speciella lyssningsprogram låter dig välja från

vilket håll du vill höra (framifrån, bakifrån, från

vänster eller från höger. Detta program är åtkomligt

via myPilot och/eller programomkopplaren på hörapparaten.

29


Hantering av hörapparaten

Telespole (tillval)

Din audionom kan ha aktiverat en telespole i hörapparaterna.

Programmen med telespole kan användas

med telefoner som har en teleslinga i luren eller via

induktiva slingsystem (som finns i vissa skolor,

teatrar, kyrkor osv.).

Be din audionom att skriva ut en fullständig beskrivning

av de individuella lyssningsprogram du har i hörapparaten

och hur du kopplar in dem med myPilot, programomkopplaren

eller en fjärrkontroll.

EasyPhone (tillval)

Tack vare EasyPhone-funktion väljs ett telefonprogram

automatiskt, när du håller telefonluren mot örat. En

akustisk signal bekräftar omkopplingen. Hörapparaten

återgår sedan till det tidigare lyssningsprogrammet

när telefonluren tas bort från örat.

30


Vissa telefoner skapar ett magnetfält som är starkt nog

att aktivera EasyPhone-funktionen. De flesta telefontyper

kräver att en extra magnet placeras på telefonluren för

att EasyPhone-funktionen ska aktiveras.

Fästa EasyPhone-magneten på telefonluren

Rengör telefonluren ordentligt.

Håll telefonluren nästan lodrätt,

som när du ringer ett samtal.

Håll magneten intill telefonlurens

“lyssningsdel” och släpp den.

Magneten vänds automatiskt till

rätt sida.

Om du brukar hålla telefonluren

i höger hand när du ringer ett

samtal, placera då magneten på

telefonlurens övre högra hälft.

Om du brukar hålla telefonluren

i vänster hand när du ringer ett

samtal, placera då magneten på

telefonlurens övre vänstra hälft.

Använd dubbelsidig tejp för att

31


Operation

fästa magneten på platsen som

beskrivs ovan. Täck inte över telefonlurens

ljudöppningar.

Istället för att hålla telefonluren

mot örat (hörselgången), ska

du hålla telefonlurens lyssningsdel

mot mikrofonen, som finns

framför hörapparaten.

32


Använda EasyPhone

Använd telefonen på vanligt sätt. En akustisk signal bekräftar

att EasyPhone-programmet har aktiverats. Du

kan behöva flytta luren något för att hitta rätt position

för en pålitlig omkoppling och god hörbarhet.

Du kan eventuellt behöva flytta magneten till en annan

plats för att den ska bli bekvämare att använda.

Förvara magneter utom räckhåll för barn och

husdjur. Om någon råkar svälja en magnet, ta

kontakt med läkare.

Magneten, som används för att förstärka magnetfältet

från telefonen, kan påverka viss medicinsk

utrustning och elektroniska system. Håll magneten

(eller telefonluren med magnet) minst 30 cm från

pacemakers, kreditkort, disketter eller annat som

är känsligt för magnetfält.

Hög distorsion under telefonering kan betyda att

telefonen påverkas negativt av magneten. Prova

att placera magneten på ett annat ställe på telefonluren

för att undvika skador.

33


Trådlösa tillbehör (tillval)

myPilot

myPilot fjärrkontroll är ett tillbehör till din hörapparat.

Den gör det möjligt att kontrollera hörapparatens alla

funktioner och andra fördelar på ett användarvänligt

och diskret sätt.Volymkontroll

Programval

Automatiskt val av läge

Klocka och alarm

myPilot-batteriladdning

Avläsning av hörapparatens volym, program

och batteriladdning

För detaljerad information

om hur myPilot används,

se dess bruksanvisning

eller fråga din audionom.

myPilot:

tillgänglig i två eleganta

färger, high-tech grå

eller vit.

34


Placera myPilot så som visas på teckningen för att få

optimalt resultat.

Räckvidd

max. 50 cm

Använd inte myPilot i lokaler där det är

förbjudet att använda elektronisk utrustning.

35


Trådlösa tillbehör (tillval)

iCom

iCom är ett tillbehör till Exélia Art hörapparater.

Genom att trycka på en enda knapp

ansluter iCom hörapparaten

till den teknologiska

utrustningen omkring dig

(mobiltelefoner,

ljudutrustning, FM osv.).

Bluetooth-anslutningar

Med iCom är det enkelt att

ansluta din mobiltelefon via

Bluetooth till din hörapparat.

iCom kan även sända en stereoljudsignal

från valfri Bluetoothaktiverad

utrustning (inbyggd

eller via en adapter), t ex MP3-

spelare, bärbara datorer, bordsdatorer

och TV-apparater.

Mer information om alla användningsområden för

iCom finns i bruksanvisningen för iCom.

36


FM-kompabilitet

Med iCom har du även åtkomst till FM, när en Phonak

FM-mottagare har anslutits (se bilden nedan).

EasyAudio och EasyBluetooth

Din Exélia Art innehåller två speciella ljudprogram: EasyAudio

och EasyBluetooth. Dessa program väljs automatiskt i

hörapparaterna när en ljud- eller en Bluetooth-signal tas

emot från iCom. EasyAudio och EasyBluetooth ser

till att du har det optimala programmet för ljud- och

mobiltelefonanvändning. En akustisk signal i Exélia Art

bekräftar omkopplingen till båda Easy-programmen.

Använd aldrig iCom i lokaler där det är förbjudet

att använda elektronisk utrustning.

37


Trådlösa tillbehör (tillval)

iView

Statuskontrollen iView är ett tillvalstillbehör för föräldrar

med små barn, men även för lärare och vårdgivare.

Tryck bara på en knapp, så visar iView hörapparatens

batteriladdning, aktuellt lyssningsprogram och volyminställningar

på en stor skärm.

För mer information om användning av iView hänvisas

till iView-bruksanvisningen eller ditt barns audionom.

Använd aldrig iView i lokaler där det är förbjudet

att använda elektronisk utrustning.

38


Fjärrkontroll (tillval)

Phonak har flera olika moderna fjärrkontroller. Be din

audionom beskriva deras funktioner, så att du kan välja

den som passar dig bäst.

WatchPilot2:

exklusiv och modern, lämplig

både för kvinnor och män,

med ett sportigt elastiskt

armband eller ett elegant

metallarmband.

KeyPilot2:

liten, enkel och praktisk.

39


Fjärrkontroll (tillval)

För bästa resultat med KeyPilot2 eller WatchPilot2,

se bilden nedan.

Mer information om användning av fjärrkontrollen

finns i dess bruksanvisning. Din audionom kan också

skriva ut en individuell beskrivning av dina lyssningsprogram.

Använd aldrig fjärrkontrollen i lokaler där det är

förbjudet att använda elektronisk utrustning.

40


FM-kommunikation (tillval)

Din hörapparat är utrustad med direkt audioingång

(DAI; Direct Audio Input). Med denna kan du fullt ut

dra nytta av Phonaks högteknologiska FM-system.

FM-system förbättrar kommunikationen påtagligt när

buller, avstånd eller efterklang utgör ett problem. Ett

trådlöst FM-system består av en sändare och en mottagare.

Sändaren placeras vid en ljudkälla eller kopplas

in direkt till ljudkällan (t ex TV eller radio).

Ljudsignalen sänds via radio till FM-mottagarna antingen

på hörapparaterna eller på en iCom.

Mer information om hur du använder ditt FM-system

finns i FM-sändarens eller -mottagarens bruksanvisning,

eller fråga din audionom.

41


FM-kommunikation (tillval)

Dynamic FM-sändare

Phonak har FM-sändare för alla typer av behov:

inspiro

Sändare lämplig att använda i

undervisningssituationer

SmartLink+

För vuxna och tonåringar som

vill ha det bästa

ZoomLink+

Smidig sändare för alla

EasyLink+

Den sändare som är enklast att använda

42


FM-mottagare

Phonak rekommenderar att du använder följande

FM-mottagare tillsammans med Exélia Art:

MicroLink ML9i: Perfekt integrerad i Exélia Art

designen.

Universell MicroLink:

MLxi eller MicroMLxS tillsammans

med AS9-MLxS-audiosko.

Om du använder en MicroMLxSmottagare

ställer du MicroMLxSomkopplaren

i läget “•”

43


FM-kommunikation (tillval)

Ansluta resp. avlägsna MicroLink FM-mottagare ML9i

och AS9 audiosko

Din audionom har redan förberett din hörapparat för

FM-användning .

För att ansluta MicroLink-mottagare ML9i eller AS9 audiosko,

håll den stadigt i handen och tryck ihop de små

svarta låssystemen och nedre delen av hörapparaten .44


Tryck hörapparaten nedåt tills den fastnar med ett

klickande ljud .


klick

För att ta bort MicroLink ML9i eller audioskon placerar du

hörapparaten på en plan yta, håller MicroLink / audioskon

i ett fast grepp och öppnar låset med nageln .

Dra hörapparaten uppåt med den andra handen .45


FM-kommunikation (tillval)

När MicroLink-mottagarna inte används, kopplas de

automatiskt om till ett strömsnålt standby-läge.

Observera:

Med audioskon kan en universell MLxi-mottagare eller

någon annan ljudkälla anslutas till hörapparaten.

MyLink

Som alternativ till iCom med FM-mottagare är MyLink

en liten och tilltalande FM-mottagare, som är kompatibel

med hörapparater med telespole.

Mikrofonen plockar upp

önskad ljudsignal och

vidarebefordrar den till

hörapparaten.

46


EasyFM

EasyFM väljer automatiskt ett FM-program när en

FM-mottagare är ansluten till hörapparaten, när den är

i sitt automatiska läge och en FM-signal upptäcks.

En akustisk signal bekräftar omkopplingen. Hörapparaten

återgår till automatiskt läge när FM-signalen stängs av.

Du kan alltid själv välja bort EasyFM-funktionen och

välja ett annat lyssningsprogram med omkopplaren

eller en fjärrkontroll.

Manuellt val av ett FM-program
myPilot: välj önskat FM-program. Programvalet

bekräftas av en akustisk signal.

Programomkopplare: tryck på omkopplaren tills du

når önskat FM-program, som identifieras med rätt

akustisk signal.

Fjärrkontroller: Med KeyPilot2 eller WatchPilot2 kan

du bläddra genom önskade manuella program, som

valts av din audionom.

47


Underhåll

Mikrofonskydd

Viktigt: Mikrofonskyddet är ett exklusivt Phonak-system

som tagits fram för att skydda de högteknologiska

mikrofonerna från damm och fukt – som resultat håller

de mycket längre, vilket minskar servicekostnaderna

för din hörapparat. Livslängden för mikrofonskyddet är

flera månader, beroende på miljön man vistas i (fukt,

smuts, svett osv). Mikrofonskyddet ska inte rengöras, utan

bytas ut regelbundet. Hörapparaten ska aldrig användas

utan mikrofonskydd.

48


Följande skötseltips ökar livslängden och effektiviteten

hos mikrofonskyddet:

Torka aldrig av eller rengör mikrofonskyddet.

Det kan förlora sina speciella akustiska och skyddande

egenskaper.

Mikrofonskydden för höger och vänster apparat

är identiska. Byt alltid ut båda skydden samtidigt.

Hårspray, make-up osv. kan skada mikrofonskyddet.

Ta av dig hörapparaten innan du använder kosmetika.

Undvik att röra vid mikrofonskyddet när du tar

på dig hörapparaten eller när du trycker på omkopplaren.

49


Underhåll

Viktigt: Kontakta din audionom angående byte av

mikrofonskydd om du upplever något av följande:

Hörapparaten låter svagare än vanligt

Ljudkvaliteten är sämre

Det är svårare att höra i bullrig miljö

Det är svårare att uppfatta varifrån ljud kommer

När du har använt hörapparaten en tid, kommer du att

veta när det är dags att byta mikrofonskydd. Vi rekommenderar

att skyddet byts innan hörapparatens funktion

påverkas.

50


Fit´nGo-ljudslang

Följande skötselinstruktioner hjälper till att förlänga

livslängden och garantera kvaliteten på din hörapparat

med ljudslang.

Ljudslangen leder det förstärkta ljudet från hörapparaten

in i örat. Det är viktigt att ljudslangen, domen eller

SlimTip sitter rätt i ditt öra. Om ljudslangen, domen

eller SlimTip irriterar ditt öra på något sätt och hindrar

dig från att använda hörapparaten, bör du kontakta

din audionom omgående. Du ska aldrig försöka förändra

formen på ljudslangen själv. Ljudslangen, domen eller

SlimTip bör rengöras regelbundet.

Steg 1

Håll i domen och ta bort vax från öppningen med en

liten borste eller en mjuk trasa. Om funktionen inte

förbättras efter steg 1, fortsätt till steg 2.

51


Underhåll

Steg 2

Rengör ljudslangen genom att skruva loss och ta av den

från hörapparaten . Använd en fuktig trasa vid rengöring

av utsidan på ljudslangen, domen eller SlimTip och

använd det svarta rengöringsverktyget till att “trycka

ut” eventuell smuts ur ljudslangen.


52


För in rengöringsverktyget försiktigt där ljudslangen

fäster mot hörapparaten. För sedan verktyget hela vägen

igenom ljudslangen och ut genom domen eller

SlimTip . Efter rengöring måste du avlägsna rengöringsverktyget.

Ljudslangen, domen eller SlimTip får aldrig

rengöras med vatten, eftersom vattendroppar kan fastna

inne i ljudslangen.

53


Underhåll

Om detta skulle ske, kan inte ljudet ledas genom

ljudslangen och det kan även skada elektroniken i

apparaten.

Slang och dome ska bytas ungefär var tredje månad

eller tidigare om slangen blir stel eller skör. Bara din

audionom bör byta ut domen eller SlimTip. Orsaken

är att domen eller SlimTip ska sitta fast ordentligt på

ljudslangen.

54


Viktigt att tänka på

1) Använd endast nya batterier i dina Exélia Art bakomörat

apparater. Använda batterier ska lämnas i för

detta ändamål avsedda behållare.

2) Lämna batterifacket öppet när du inte använder

hörapparaten, så att eventuell fukt kan avdunsta.

3) Om du inte ska använda hörapparaten under en

längre tid, bör du förvara den i sin ask. Ta ur batteriet

och lämna batterifacket öppet. Se till att hörapparaten

är helt torr innan du stänger asken.

4) Skydda din hörapparat från fukt och värme. Ta alltid

av hörapparaten innan du duschar, badar eller simmar.

Lämna inte hörapparaten i fönstret eller i bilen.

Undvik kraftiga stötar och vibrationer.

55


Underhåll

5) Daglig rengöring och användning av ett torksystem

rekommenderas. ”C&C line” från Phonak är ett komplett

sortiment av rengöringsprodukter. Fråga din

audionom om råd. Använd aldrig rengöringsmedel

(tvättmedel, tvål osv.) för att rengöra hörapparaten.

6) Hårspray, ansiktskräm och makeup kan skada hörapparaten.

Ta av hörapparaten innan du använder

kosmetika.

7) Om du känner ömhet eller irritation i eller bakom

örat, kontakta din audionom.

8) Om din hörapparat inte fungerar när du har satt i

ett nytt batteri på rätt sätt, kontakta din audionom.

Kom ihåg att (förutom hörapparaten) alltid ta med

dig dina tillbehör (t ex myPilot, iCom eller fjärrkontroller)

vid frågor om service.

56


Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder

att denna hörapparat inte ska behandlas

som hushållsavfall. Återlämna din gamla hörapparat

när du inte har bruk för den längre till

din hörcentral. Genom att se till att denna

produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att

förebygga eventuella negativa effekter på

miljö och hälsa.

57


Varning

Hörapparatbatterier är giftiga om de sväljs! Förvara

dem utom räckhåll för barn och husdjur. Om någon

råkar svälja ett batteri, kontakta läkare!

Använd bara hörapparater som programmerats åt

dig av en audionom. Andra hörapparater kan vara

ineffektiva och kan till och med skada din hörsel.

Röntgenstrålning (t ex magnetkamera) kan påverka

funktionen hos din hörapparat. Vi rekommenderar

att du tar av hörapparaten innan du får röntgeneller

annan strålbehandling och att du lämnar hörapparaten

utanför behandlingsrummet.

Hörapparater i riktmikrofonläge reducerar främst

ljud som kommer bakifrån. Varningssignaler eller

fordon som kommer bakifrån dämpas helt

eller delvis.

Ändringar och modifieringar av denna utrustning

som inte godkänts av Phonak är inte tillåtna.

58


Service och garanti

Phonak erbjuder en omfattande global garanti som

träder i kraft vid inköpsdatumet. Din audionom kan ge

dig information om garantivillkoren. Denna garanti

omfattar eventuella reparationer i händelse av materialoch

/ eller tillverkningsdefekter. Garantin omfattar inte

skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel,

exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning.

Skador uppkomna på grund av tredje part eller

reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad

upphäver garantin. Denna garanti gäller inte servicearbeten

som utförts av en audionom på hörcentralen.

Garantin gäller nedanstående Phonak produkter:

Serienummer

hörapparat – höger:

Serienummer

hörapparat – vänster:

Serienummer

FM-mottagare – höger:

Serienummer

FM-mottagare – vänster:

Inköpsdatum:

Inköpsdatum:

59


Anmärkningar

Anmärkning 1

Den här hörapparaten är certifierad enligt:

FCC ID: KWC-WHSBTE

IC: 2262A-WHS

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-

210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller

följande två villkor:

1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och

2) att denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive

sådana störningar, som kan orsaka oönskade

effekter.

Ändringar eller modifieringar som utförs på denna

utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak

kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna

utrustning blir ogiltig.

Anmärkning 2

Denna digitala hörapparat i klass B uppfyller Canadian

ICES-003.

60


Anmärkning 3

Denna utrustning är testad och har befunnits vara i

överensstämmelse med begränsningarna för digitala

enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna.

Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot

skadliga störningar när utrustningen används i en bostadsmiljö.

Utrustningen genererar, använder och kan avge

radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används

enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar

på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera

att det inte kommer att inträffa störningar i en viss

installation.

Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radioeller

TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen

stängs av och sätts på, bör brukaren försöka

korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

Vrid eller flytta mottagarantennen

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren

Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en

annan säkringsgrupp än den som mottagaren är

ansluten till

Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/TVtekniker

för att få hjälp

61


Phonak över hela världen

Dotterbolag:

(mer information finns på

www.phonak.se)

Australien

Phonak Australasia Pty. Ltd.

Baulkham Hills N.S.W 2153

Belgien

Ets Lapperre B.H.A.C. NV

B-1702 Groot-Bijgaarden

Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek

Brasilien Phonak do Brasil -

Sistemas Audiológicos Ltda.

São Paulo – SP 04363-100

Canada

Phonak Canada Limited

Mississauga, Ontario L5W OB3

Danmark

Phonak Danmark A/S

Østre Hougvej 42-44, 5500 Middelfart

Frankrike

Phonak France SA, 69500 Bron

Indien

Phonak Indien Pvt. Ltd., 100 034 New Delhi

Italien

Phonak Italia S.r.l., 20159 Milano

Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo 101-0044

Jordanien

Phonak Middle East, 11181 Amman

Kina

Phonak (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai City 200233

Mexico

Phonak Mexicana, S.A. de C.V.

03920, México

Nederländerna Phonak B.V., 4131PN Vianen

Norge

Phonak AS, 0105 Oslo

Nya Zeeland Phonak New Zealand Ltd., Takapuna

Auckland 9

Polen

Phonak Polska SP Z.0.0 00-567 Warszawa

Portugal

Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante,

Spanien

Ryssland Phonak CIS Ltd., Moscow, 115114

62


Schweiz

Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa

Spanien

Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante

Storbritannien Phonak UK Limited

Warrington, Cheshire WA1 1PP

Sverige

Phonak AB, 117 43 Stockholm

Turkiet

Phonak Turkey A.S., 34357 Istanbul

Tyskland

Phonak GmbH, 70736 Fellbach-Oeffingen

EG-representant

USA Phonak LLC, Warrenville, IL 60555-3927

Österrike

Hansaton Akustische Geräte GmbH

5020 Salzburg

Oberoende

generalagenter:

En komplett förteckning över importörer

av Phonaks produkter finns på Phonaks

hemsida: www.phonak.se

Besök oss eller be din audionom om mer

information.

Tillverkare: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa, Schweiz

63


XXXX

CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG

på att Exélia Art-produkter och -tillbehör uppfyller

kraven i direktiv 93/42/EEC om medicinsk

utrustning och kraven i R&TTE-direktivet

1999/5/EC om radio- och teleterminalutrustning.

Numret efter CE-symbolen anger identifikationsnumret

på det eller de anmälda organ

som deltagit i tillverkningsstadiet enligt ovannämnda

direktiv.

Denna symbol innebär att Exélia Art-produkter

uppfyller kraven för en typ BF tillämpad del

enligt EN 60601-1. Hörapparatens yta är specificerad

som en tillämpad del av typ BF.

Denna symbol innebär att det är viktigt att

brukaren tar hänsyn till de varningar som ges i

denna bruksanvisning.

Säkerhetsföreskrifter

Användningsföreskrifter

Extern utrustning får bara anslutas om den blivit

testad enligt motsvarande IECXXXXX-standarder.

Använd bara tillbehör som är godkända av

Phonak AG.

Denna produkt är konstruerad för problemfri

användning utan restriktioner om den används

som avsett, om inte annat angetts i denna

bruksanvisning.

64


Transport- och

lagringsföreskrifter

Temperaturen får inte överstiga 20°/60°

Celsius vid en relativ luftfuktighet på 65%

vid längre perioder under transport och

lagring. Lufttryck mellan 500 och 1100 hPa

är inte skadliga för hörapparaten.

Australien & Nya Zeeland

Brasilien

Kina

Japan

Sydkorea

0459

65


Anteckningar


www.phonak.se

029-0217-09/V1.00/2009-03/A+W Printed in Switzerland, © Phonak AG, all rights reserved

More magazines by this user
Similar magazines