27.05.2014 Views

Παρουσίαση

Παρουσίαση

Παρουσίαση

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΤΗ ΧΑΠ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ


GOLD

Global Initiative for Chronic

Obstructive

Lung

Disease


GOLD

Για πρώτη φορά αυτός ο ορισμός εμπεριέχει την ιδέα ότι η

ΧΑΠ είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος.

Νοσηρή κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμό της

ροής ο οποίος δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος.

Ο περιορισμός της ροής αέρα είναι συνήθως προοδευτικός και

σχετίζεται με διαταραγμένη φλεγμονώδη απόκριση των πνευμόνων

σε επιβλαβή σωματίδια και αέρια.


• Ανακεφαλαίωση της φλεγμονής στη ΧΑΠ

• Χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την ασθματική

φλεγμονή.

• Ο τύπος της φλεγμονής καθορίζει και την ανταπόκριση

στη θεραπεία.

• Σε αντίθεση με το άσθμα, στη ΧΑΠ δεν υπάρχει καμία

θεραπεία που να δύναται να αναστείλει την αναπόφευκτη

επιδείνωση της νόσου.

• Το 2020 αναμένεται η ΧΑΠ να αποτελεί την 3 η συνηθέστερη

αιτία θανάτου και την 5 η συνηθέστερη αιτία αναπηρίας.


ΦΛΕΓΜΟΝΗ και ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΑΣΘΜΑ

ΧΑΠ

Ευαισθητοποιών

Ερεθιστικός

παράγοντας

παράγοντας

CD4+ T-λεμφοκύτταρα

Ηωσινόφιλα

Μαστοκύτταρα

TH 2 TH 1

CD8+ T-λεμφοκύτταρα

Μακροφάγα

Ουδετερόφιλα

• Οίδημα βλεννογόνου

• Καταστροφή Επιθηλίου

• Πάχυνση Βασικής Μεμβράνης

• Υπερτροφία/ Υπερπλασία λ.μ.ι.

• Aναδιαμόρφωση των αεραγωγών

Απώλεια κυψελιδικών συνδέσεων

Μείωση ελαστικής επαναφοράς

Καταστροφή παρεγχύματος

Ίνωση βρογχιολίων

Υπερπαραγωγή βλέννας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΗΣ

Αναστρέψιμος

Μη αναστρέψιμος


ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΤΗ ΧΑΠ

ΚΑΠΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

MCP-1

GRO-α

ΤGF-β

CTGF

ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ

ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ

ΙΝΩΣΗ

ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

IP-10

I-TAG

Mig

CD8+T

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ

PERFORINS

IL-8

GRO-α

LTB 4

GM-CSF

G-CSF

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ

Α1-αντιθρυψίνη

MMPS (-9,12)

Cathepsins (K,L,S)

ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ

NE

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ

ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ

ΕΜΦΥΣΗΜΑ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΛΕΝΝΗΣ


GOLD

Στη ΧΑΠ συμπεριλαμβάνονται:

1. Η χρόνια απόφρακτική βρογχιολίτιδα με ίνωση και απόφραξη των μικρών

αεραγωγών.

2. Το εμφύσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από διεύρυνση των αεραγωγών και

καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος, απώλεια της ελαστικότητας

των πνευμόνων και απόφραξη των μικρών αεραγωγών.

3. Η χρόνια βρογχίτιδα (παραγωγικός βήχας>3 μήνες, για περισσότερο από

δύο διαδοχικά έτη). Αντικατοπτρίζει υπερέκκριση βλέννας, η οποίαδε

σχετίζεται απαραίτητα με περιορισμό ροής αέρα.


GOLD

Στους περισσότερους ασθενείς με ΧΑΠ συνυπάρχουν και οι

3 παθολογίες (χρόνια αποφρακτική βρογχιολίτιδα, εμφύσημα

και βύσματα βλέννας) δεδομένου ότι όλοι προκαλούνται από το

κάπνισμα.

Αυτό, που μπορεί να διαφέρει είναι το ποσοστό του

εμφυσήματος και της αποφρακτικής βρογχιολίτιδας.


Rennard SI, NEJM 2004

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΑΠ

Εμφύσημα

Χρόνια Βρογχίτιδα

pink-puffer

blue bloater


ΧΑΠ: Ομοιογενής νόσος;

1. 58 y

FEV1: 28 %

1 2 3 4

3. 69 y

FEV1: 35%

2. 62 y

FEV1: 33%

4. 72 y

FEV1: 34%

FEV 1 < 35%


ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΑΠ

1. ΒΙΟΨΙΕΣ ΒΡΟΓΧΟΥ

2. ΒΑL

3. ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ στη

ΧΑΠ

•⇑ φλεγμονή

•⇑ ιστική καταστροφή

•⇑ αναδιαμόρφωση των αεραγωγών

• Μερικώς αναστρέψιμος περιορισμός της ροής

Σοβαρότερη ΧΑΠ

• Η ένταση της φλεγμονής

σχετίζεται με τη

σοβαρότητα της νόσου.

• Ανάλογο φλεγμονώδες προφίλ στην τραχεία, βρόγχους,

βρογχιόλια και κυψελίδες

• Παρόμοια στη χρόνια βρογχίτιδα και το εμφύσημα

• Συνεχίζεται και μετά τη διακοπή του καπνίσματος

• Κυρίως μη ανταποκρινόμενη στα κορτικοειδή


• Καθώς η ΧΑΠ εξελίσσεται σε σοβαρότητα παρατηρείται

προϊούσααύξησητωνφλεγμονωδώναυτώνκυττάρωνστους

μικρούς αεραγωγούς και το παρέγχυμα, ακόμη και σε ασθενείς

οι οποίοι έχουν διακόψει το κάπνισμα.

Hogg JC et al. The nature of small-airway obstruction in chronic

obstructive pulmonary disease. NEJM 2004

• Επομένως υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι διαιωνίζουν τη

φλεγμονή, σε αντίθεση με άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις

παθήσεις (ΡΑ, διάμεσες πνευμονοπάθειες) όπου η φλεγμονή

φαίνεται να μειώνεται καθώς αυξάνεται η σοβαρότητα της

νόσου.


ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Τύπος τσιγάρου

Κοκτεϊλ τοξικών ουσιών στον

καπνό του τσιγάρου

Ευαισθησίαπροδιάθεση

Παράγοντες:

Ηλικία,

υποκείμενη νόσος

Γεωμετρία

αεραγωγών

Βάθος εισπνοής

Πρόσληψη

Μεταβολισμός

Απέκκριση

Δόση

Πηγή

Επίπτωση

στην υγεία

Βιολογικά

αποτελεσματική δόση


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΠΝΟΥ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

• Οργανικές ουσίες

• Αλκαλοειδή νικοτίνης

• Προσθετικά

Παραγωγή καπνού

με την πυρόλυση

(1600–1800° F)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

•CO 2

•CO

• Πίσσα

Το φίλτρο παγιδεύει

κάποια σωματίδια

Πλάγιο ρεύμα καπνού

Στους πνεύμονες, όπου απορροφάται

Διάλυση και πάγωμα

του αέρα μέσω του

πορώδους χαρτιού

Κύριο ρεύμα

Παράγοντες απορρόφησης:

• Ποσότητα εισπνοής

• Βάθος εισπνοής

• Διάρκεια εισπνοής

• pH καπνού

• Χαρακτηριστικά απορρόφησης

των ξεχωριστών συστατικών

From the Johns Hopkins SPH Smoking and Health Resource Kit

JE Henningfield, 1984


ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

6000 διαφορετικά μόρια

10 18 οξειδωτικά μόρια ανά εισπνοή

MF Denissenko et al. bio.classes.ucsc.edu/bio114/GroupG.ppt


ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Πτητικές οργανικές ουσίες

1,3-butadiene

benzene

toluene

Ουσίες σε αέρια μορφή

ammonia

hydrogen cyanide

carbon monoxide

nitrogen oxides

Μέταλλα

lead

cadmium

arsenic

Αρωματικές αμίνες

4-aminobiphenyl

1-aminonaphthalene

Πολυκυκλικά αρωματικά

υδροκαρβονικά οξέα

benzo[a]pyrene

pyrene

benz[a]anthracene

Νιτροζαμίνες

NNN

NAB

NNK

N-Nitrosodimethylamine

Καρβονυλικά οξέα

formaldehyde

acetaldehyde

acrolein

Αζα-αρένες

quinoline

dibenz[a,j)acridine


Συστηματικές δράσεις του καπνίσματος

• Φλεγμονή

• Οξειδωτικό στρες

• Τόνος των αγγείων και λειτουργία του

ενδοθηλίου

• Καρκινογένεση


ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΠ

Διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεασών/αντιπρωτεασών

ΚΑΠΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

t1/2~5 min

Ελεύθερες ρίζες (~10 14 / puff)

Κυτταροτοξικά συστατικά

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS

ΦΛΕΓΜΟΝΗ


Αντιπρωτεάσες Πρωτεάσες

Αντιπρωτεάσες


Πρωτεάσες

⇓ Ελαστίνης

Μη άναστρέψιμη απώλεια ελαστικών ινών


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΤΗ

ΧΑΠ


MEIΩΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ HDAC 2

ΣΤΗ ΧΑΠ


RNA polymerase activity

100

50

0

Acetylated histones

PNAS 1964

Redrawn from Allfrey et al., 1964


↓ ΕΚΦΡΑΣΗ HDAC 2 ΣΕ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΠ

MAKΡΟΦΑΓΑ (BAL)

ΒΙΟΨΙΕΣ

Ito NEJM 2005


Ito et al., NEJM 2005

↓ HDAC mRNA ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ ΧΑΠ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΑ


Η ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HAT ΔΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ

ΒΙΟΨΙΕΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΤΗ ΧΑΠ

Ito et al., NEJM 2005


⇑ΕΚΦΡΑΣΗ IL-8 ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΕΑ

Trend analysis p=0.004

IL-8 mRNA

1.0

0.5

0.0

Non

smoker

**

**

***

0 1 2 4

Trend analysis p=0.009

***

3

2

1

0

IL-8 promoter acetylation (x10 -3 M)

Ito et al., NEJM 2005


ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HDAC ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ito et al., NEJM 2005


Cosio et al., JEM 2004

TO KAΠΝΙΣΜΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

LPS-induced TNF-α release by BAL macrophages

TNFα (ng/ml)

3000

2000

1000

Normal

# #

COPD

0

-

-

+ + - +

- + - -

+

+

LPS (10mg/ml)

Dex (1mM)


O ΚΑΠΝΟΣ TOY ΤΣΙΓΑΡΟΥ ⇓TH

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HDAC ΤΩΝ ΜΦ (in vitro)

HDAC activity

7500 **

HDAC activity

(AFU/10μg)

5000

2500

0

Control CSM 0.15

Borja Cosio


ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΗDAC2

Ito Faseb 2001


ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ

Dex ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ HDAC ΣΤΑ

ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ (BAL)

Ito et al., FASEB J 2001


ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΠ

Τα κορτικοειδή δε δρουν στη ΧΑΠ, όμως

άλλα φάρμακα, όπως η θεοφυλλίνη σε

χαμηλές συγκεντρώσεις (10-5, 10-6 M)

αυξάνει τη δραστικότητα της HDAC σε

κυψελιδικά μακροφάγα in vitro και

αντιστρέφει την επαγόμενη από το

οξειδωτικό στρες αντίσταση στα

κορτικοειδή.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!