Shareholder Letter 2 / 2004 - Precious Woods

preciouswoods.com

Shareholder Letter 2 / 2004 - Precious Woods

çå= íÜÉ= _~äíáÅ= pÉ~K= jçêÉçîÉêI= éáäÉë= Ñçê= ìëÉ= ~ë=

ÉäÉÅíêáÅ= ìíáäáíó=éçäÉë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ëÜáééÉÇ=íç= kçêíÜ=

^ãÉêáÅ~= çå= ~= íêá~ä= Ä~ëáëK= qÜáë= áë= ~å= ~ééäáÅ~íáçå=

ïáíÜ= Éåçêãçìë= éçíÉåíá~äK= qÜÉ= ëíêÉåÖíÜ= çÑ= íÜÉ=

_ê~òáäá~å=ÅìêêÉåÅó=~Ö~áåëí=íÜÉ=rp=açää~êI=íçÖÉíÜÉê=

ïáíÜ=ÜáÖÜÉê=éêáÅÉë=Ñçê=éÉíêçäÉìã=éêçÇìÅíëI=áåJ

ÅêÉ~ëÉÇ= Åçëíë= ~åÇ= éìí= éêÉëëìêÉ= çå= íÜÉ= Öêçëë=

ã~êÖáåK= qÜÉëÉ= áåÅêÉ~ëÉÇ= Åçëíë= ïÉêÉ= é~êíá~ääó=

çÑÑëÉí=Äó=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=éêçÇìÅíáîáíó=ãÉ~ëìêÉëK=_ó=

íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=pÉéíÉãÄÉê=íÜÉ=pïáëë=íê~ÇáåÖ=ÅçãJ

é~åóI= ïÜáÅÜ= Ü~Ç= ÅäçëÉÇ= íÜÉ= éêáçê= óÉ~ê= ïáíÜ= ~=

ëìÄëí~åíá~ä= äçëëI= Ü~Ç= ~ÅÜáÉîÉÇ= ~= éêçÑáíI= íÜÉêÉÄó=

ÑìäÑáääáåÖ=áíë=Ñìää=óÉ~ê=çÄàÉÅíáîÉ=íÜêÉÉ=ãçåíÜë=É~êäóK=

qÜÉ= ã~êâÉÇ= áåÅêÉ~ëÉ= áå= mt= `Éåíê~ä= ^ãÉêáÅ~Dë=

ÅçåíêáÄìíáçå=íç=éêçÑáíë=áë=ÇìÉ=íç=íÜÉ=ä~êÖÉê=éä~åíÉÇ=

~êÉ~I= íÜÉ= ÜáÖÜÉê= ~îÉê~ÖÉ= ~ÖÉ= çÑ= íÜÉ= éä~åí~íáçåë=

~åÇ=áãéêçîÉÇ=ÖêçïíÜ=áå=íÜÉ=p~åí~=`ÉÅáäá~=ÑáåÅ~K==

=

`~ëÜ= Ñäçï= ÇÉîÉäçéÉÇ= äÉëë= ë~íáëÑ~ÅíçêáäóI= ïáíÜ= ~=

ÑìêíÜÉê=ïçêëÉåáåÖ=çÑ=íÜÉ=åÉÖ~íáîÉ=íêÉåÇ=~éé~êÉåí=

~í=íÜÉ=ÅäçëÉ=çÑ=íÜÉ=íÜáêÇ=èì~êíÉêK=qÜÉ=ã~áå=Å~ìëÉ=

ï~ë= ~= ëíêáâÉ= Äó= fÄ~ã~= Ejáåáëíêó= çÑ= båîáêçåãÉåí=

~åÇ= k~íìê~ä= oÉëçìêÅÉëF= çÑÑáÅá~äëI= ïáíÜçìí= ïÜçëÉ=

~ééêçî~ä=åç=íáãÄÉê=ã~ó=ÄÉ=ÉñéçêíÉÇ=Ñêçã=_ê~òáäK=

^í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=lÅíçÄÉêI=çîÉê=RM=Åçåí~áåÉêë=Ñìää=çÑ=

ÑáåáëÜÉÇ= éêçÇìÅíë= ~åÇ= ä~êÖÉ= ~ãçìåíë= çÑ= ë~ïå=

ïççÇ=êÉ~Çó=Ñçê=ëÜáéãÉåí=Ü~Ç=~ÅÅìãìä~íÉÇ=áå=çìê=

ÇÉëé~íÅÜ=ï~êÉÜçìëÉë=~åÇ=~í=j~å~ìë=~åÇ=_Éä¨ã=

Ü~êÄçìêëK= cçêíìå~íÉäóI= íÜÉ= ëíêáâÉ= ÉåÇÉÇ= ~í= íÜÉ=

ÄÉÖáååáåÖ= çÑ= kçîÉãÄÉêK= eçïÉîÉêI= íÜÉ= éêÉëÉåí=

ä~Åâ= çÑ= ëÜáééáåÖ= Å~é~Åáíó= ãÉ~åë= íÜ~í= áí= ïáää= í~âÉ=

ëçãÉ=íáãÉ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÖççÇë=Å~å=~Åíì~ääó=ÄÉ=

äç~ÇÉÇ=çå=Äç~êÇ=ëÜáéëK=`~ëÜ=Ñäçï=áë=~äëç=~ÑÑÉÅíÉÇ=

Äó=ÇÉä~óë=áå=íÜÉ=êÉáãÄìêëÉãÉåí=çÑ=s^q=ÅêÉÇáíë=Äó=

íÜÉ=êÉäÉî~åí=~ìíÜçêáíáÉë=áå=_ê~òáäI=áå=ëéáíÉ=çÑ=íÜÉëÉ=

Åä~áãë= ÄÉáåÖ= Ñìääó= àìëíáÑáÉÇK= lìê= Åçãé~åáÉë= áå=

_ê~òáä=é~ó=s^q=çå=äçÅ~ä=éìêÅÜ~ëÉëK=lå=íÜÉ=çíÜÉê=

Ü~åÇI= Åçãé~ê~íáîÉäó= äáííäÉ= s^q= áë= ÅÜ~êÖÉÇ= çå=

ë~äÉë= íç= ÇçãÉëíáÅ= ÅìëíçãÉêë= ~ë= ãçëí= çÑ= íÜÉ=

éêçÇìÅíáçå= áë= ÉñéçêíÉÇK= få= íÜÉ= ÅìêêÉåí= óÉ~ê= íÜÉ=

ìåé~áÇ=s^q=ÅêÉÇáí=ÇìÉ=íç=ÄçíÜ=mt=^ã~òçå=~åÇ=

mt=m~ê•=Ü~ë=êáëÉå=ÅçåíáåìçìëäóK==

=

få=îáÉï=çÑ=íÜÉ=ÖççÇ=êÉëìäíë=~ÅÜáÉîÉÇ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=

åáåÉ= ãçåíÜëI= ïÉ= ÉñéÉÅí= mêÉÅáçìë= tççÇë= íç= êÉJ

éçêí=éçëáíáîÉ=óÉ~êJÉåÇ=êÉëìäíë=Ñçê=OMMQK=vÉíI=ÉîÉå=

áÑ=ÄìëáåÉëë=ÅçåíáåìÉë=íç=ÇÉîÉäçé=Ñ~îçìê~ÄäóI=ëìêJ

é~ëëáåÖ=ä~ëí=óÉ~êDë=ÉñÅÉääÉåí=ÑçìêíÜ=èì~êíÉê=êÉëìäíë=áå=

~ää=~êÉ~ë=ïáää=ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäíK=tÉ=êÉÅ~ää=íÜ~í=áå=íÜÉ=éêáçê=

óÉ~ê=íÜÉ=ÑçìêíÜ=èì~êíÉê=~äçåÉ=ÅçåíêáÄìíÉÇ=rpa=NKOR=

ãáääáçå=íç=íÜÉ=åÉí=éêçÑáí=Ñçê=íÜÉ=óÉ~êI=áKÉK=ãçêÉ=íÜ~å=

íÜÉ= Ñáêëí= åáåÉ= ãçåíÜë= éìí= íçÖÉíÜÉêK= få= éÉêÅÉåí~ÖÉ=

íÉêãëI= íÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= áåÅêÉ~ëÉ= áå= åÉí= áåÅçãÉ= Ñçê=

OMMQ=~ë=~=ïÜçäÉ=ïáää=ÄÉ=äçïÉê=íÜ~å=íÜ~í=çÑ=íÜÉ=Ñáêëí=

åáåÉ=ãçåíÜëK=

=

=

=

mêÉÅáçìë=tççÇë=káÅ~ê~Öì~=

få= çìê= ïÉëíÉêå= ~êÉ~= çÑ= çéÉê~íáçåë= êÉéêÉëÉåíÉÇ= Äó=

íÜÉ= íïç= ÑáåÅ~ë= i~= máãáÉåí~= ~åÇ= g~î~äáå~= áå= íÜÉ=

p~éç~=êÉÖáçåI=íÜÉ=éä~åíáåÖ=ëÉ~ëçå=éêçÖêÉëëÉÇ=ïÉääK=

_ó=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=pÉéíÉãÄÉê=~ää=íÜÉ=ä~åÇ=É~êã~êâÉÇ=Ñçê=

éä~åíáåÖ=ï~ë=êÉÑçêÉëíÉÇK=^í=g~î~äáå~=ïÉ=ÄÉÖ~å=éêÉJ

é~êáåÖ=íÜÉ=ä~åÇK=eÉêÉ=ïÉ=ÄÉåÉÑáí=Ñêçã=íÜÉ=ã~åó=

óÉ~êë= çÑ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çå= íÜÉ= é~êí= çÑ= ÄçíÜ= ã~å~ÖÉJ

ãÉåí=~åÇ=íÜÉ=åìãÉêçìë=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=éêÉîáçìëäó=

ïçêâÉÇ= ~í= çìê= mÉ¥~ë= _ä~åÅ~ë= ìåÇ=pí~K= `ÉÅáäá~= ÑáåJ

Å~ëK= lìê= çéÉê~íáçåë= çå= íÜÉ= oáç= p~å= gì~åI= É~ëí= çÑ=

p~å=`~êäçëI=ÜçïÉîÉêI=ïÉêÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇ=ïáíÜ=~=åìãJ

ÄÉê=çÑ=Ñ~áêäó=ëáÖåáÑáÅ~åí=éêçÄäÉãëK=qÜÉëÉ=ã~áåäó=çÅJ

ÅìêêÉÇ=áå=êÉä~íáçå=íç=íÜÉ=ÇáÑÑáÅìäí=äçÖáëíáÅ~ä=ëáíì~íáçå=

~åÇ=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=íÜÉ=ïçêâÑçêÅÉ=áë=äÉëë=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=

áå=íÜ~í=~êÉ~K=aìÉ=íç=íÉãéÉê~íìêÉë=áå=íÜÉ=ëÉÉÇ=ÄÉÇë=

ÄÉáåÖ= âÉéí= íçç= äçïI= íÜÉ= ÖÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ= íÉ~â=

ëÉÉÇë=ï~ë=ÇÉä~óÉÇ=~åÇ=íÜáë=áå=íìêå=äÉÇ=íç=~=ÇÉä~ó=áå=

éä~åíáåÖK=jçêÉçîÉêI=~ë=íÜÉêÉ=ï~ë=~=ÜáÖÜÉê=ãçêí~äáíó=

ê~íÉ= ~ãçåÖ= íÜÉ= ëÉÉÇäáåÖë= éä~åíÉÇI= ~ÇÇáíáçå~ä= íáãÉ=

~åÇ= ÉÑÑçêí= ïÉêÉ= êÉèìáêÉÇ= íç= êÉéä~ÅÉ= íÜÉãK= fí= áë= íÜÉ=

Åìãìä~íáåÖ=çÑ=~=åìãÄÉê=çÑ=ëáåÖäÉ=ÉîÉåíë=ïÜáÅÜ=Å~å=

ã~âÉ=~ää=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=~=ëìÅÅÉëëÑìä=éä~åíJ

áåÖ=ïáíÜ=~=äçï=ê~íÉ=çÑ=ëéçåí~åÉçìë=ãçêí~äáíó=~åÇ=~å=

ìåëìÅÅÉëëÑìä=çåÉK=lå=íÜÉ=oáç=p~å=gì~åI=íÜÉ=êçìíáåÉ=

éêçÅìêÉãÉåí=çÑ=ëìééäáÉë=áë=ãìÅÜ=ãçêÉ=íÉÇáçìë=íÜ~å=

áå=p~éç~I=åçí=íç=ãÉåíáçå=`çëí~=oáÅ~K=jìÅÜ=íáãÉ=áë=

ëéÉåí= çå= ÇÉîáëáåÖ= ~åÇ= áãéäÉãÉåíáåÖ= ãÉ~ëìêÉë= íç=

çîÉêÅçãÉ=çÄëí~ÅäÉëK=eÉêÉ=ïÉ=~êÉ=ÉñéÉêáÉåÅáåÖ=Ñáêëí=

Ü~åÇ=Üçï=ÇáÑÑÉêÉåí=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=ÇÉîÉäçéãÉåí=ïáíÜáå=~=

Åçìåíêó=çê=~=êÉÖáçå=Å~å=ÄÉ=~åÇI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=ïÜ~í=

íÜÉ=çéÉê~íáçå~ä=áãé~Åí=çÑ=êç~Çë=ÄÉÅçãáåÖ=áãé~ëëJ

~ÄäÉ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ê~áåó=ëÉ~ëçå=Å~å=ÄÉK=kÉîÉêíÜÉäÉëëI=

~í= íÜÉ= ÄÉÖáååáåÖ= çÑ= kçîÉãÄÉêI= íÜÉ= éä~åíáåÖ= éêçJ

Öê~ããÉ= ~í= bëéÉê~åò~= çå= íÜÉ= oáç= p~å= gì~å= ï~ë=

~äëç=ÅçåÅäìÇÉÇK=kÉñí=óÉ~ê=ïÉ=ïáää=~îçáÇ=ã~âáåÖ=íÜÉ=

More magazines by this user
Similar magazines