Hävkraft från EU till Östra Finland (pdf) - Rakennerahastot.fi

rakennerahastot.fi

Hävkraft från EU till Östra Finland (pdf) - Rakennerahastot.fi

Hävkraft från EU till

Östra Finland

Strukturfondsperioden 2007–2013


Innehåll

3 Europeiska unionen deltar i utvecklingen

av Finlands regioner

4 Mål för regional konkurrenskraft

och sysselsättning

5 Verksamhetsområdet för Östra Finlands

ERUF-operativa program

6 Målsättningarna för Östra Finlands

ERUF-operativa program

8 ERUF-programmets prioriterade områden och

specialteman för Östra Finland

10 Finansiering av Östra Finlands ERUF-operativa program

12 Ansökan om EU-stöd

13 Från vilka andra instanser kan man få stöd för

utvecklingsprojekt?

14 Jag har en projektidé. Hur gör jag för

att få stöd från EU:s strukturfonder?

Hävkraft

frånEU

2007–2013


Europeiska unionen deltar i utvecklingen av

Finlands regioner

Utveckling av Finland är en gemensam fråga

för finländarna. Det är till fördel för alla

om de bästa utvecklingsidéerna i Finland

inte stannar på idéstadiet, utan att de

förverkligas – med eller utan hjälp av andra.

Med Europeiska unionens (EU:s) stöd kan

idéer förverkligas.

EU-pengar ger en hävstångseffekt, med vars hjälp finländarnas

idéer kan omvandlas till praktiska utvecklingsprojekt.

Målsättningen är ett Finland där det finns jobb, kunniga människor,

en gynnsam atmosfär för nya idéer och framgångsrika

företag, samt en god miljö där man kan bo, leva och arbeta.

EU finansierar projekt ur strukturfonderna, som är Europeiska

regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden

(ESF). Avsikten med EU:s strukturfonder är att minska

utvecklingsskillnaderna mellan de europeiska regionerna. Med

hjälp av dem utvecklas hela Finland: finländarna, företagen

och regionerna.

3


Mål för regional

konkurrenskraft och

sysselsättning

I Finland är de strategiska tyngdpunkterna

för Europeiska unionens strukturfonder

under programperioden 2007–2013 främjande

av företagsverksamhet, främjande av

innovationsverksamhet och nätverksbildning,

stärkande av kunskapsstrukturer, kompetens,

arbetskraft, sysselsättning och företagsamhet

samt förbättring av regionernas tillgänglighet

och närmiljö. De europeiska målen för

regional konkurrenskraft och sysselsättning

förverkligas med programmen ERUF och ESF.

Finansiering har reserverats separat för

varje år.

I Finland genomförs fem regionala ERUF-program. Södra Finland,

Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland samt

Åland genomför var och en ett eget program.

I ESF-programmet för det finländska fastlandet ingår en riksomfattande

del och fyra regionala delar. Ytterligare uppgifter

om ESF:s verksamhet fås från en separat programbroschyr om

ESF samt på internet under adressen: www.strukturfonder.fi.

Om ERUF-programmen finns uppgifter på internet under

adressen: www.strukturfonder.fi samt för Östra Finlands del

under adressen: rakennerahastot.ita-suomi.fi.

4


Verksamhetsområdet för Östra Finlands

ERUF-operativa program

Östra Finlands program omfattar lanskapen

Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen

och Norra Savolax. Folkmängden på Östra

Finlands programområde var 664 000

invånare år 2006.

Allt av finländsk sten

Visste du att den finska berggrunden är 3 500

miljoner år gammal, eller att man har hittat

diamanter i Kaavi? Visste du att Finland är

världsledande inom täljstensindustrin? Att den

största guldklimp som hittats i Lappland väger

397 gram? Centret för geovetenskap (Geotietokeskus)

som finns i Juga informerar om allt detta.

Geologiska forskningscentralen (GTK)

fick finansiering från ERUF för att skapa en

inlärningsmiljö för stenbranschen, centret för

geovetenskap, i Finlands Stencenter (Suomen

Kivikeskus). Finlands Stencenter är en kompetenskoncentration

vars uppgift är att öka kunskapen

om finländsk natursten, förbättra branschens

konkurrenskraft och ge upphov till ny

företagsverksamhet. Centret för geovetenskap

å sin sida inviger besökarna i alltifrån stenens

uppkomsthistoria till den nutida stenteknologin

och återanvändning av avfallssten.

Stencentrets verkställande direktör Ilkka

Nykänen, som deltog i projektet, berättar att

samarbetet med och GTK andra aktörer var av

största värde för projektet. ”Ingen hade kunnat

skapa ett sådant här center själv”, säger Nykänen.

”GTK hade den vetenskapliga kompetensen

och vi hade en vision om vad allmänheten eventuellt

ville få ut av centret.” Nykänen berättar att

projektet har gått i lås. Centret, som öppnades

år 2003, har hittills haft nästan 80 000 besökare.

Stencentret har dessutom ett brett internationellt

samarbete. ”Det här har öppnat en helt ny

värld för mig”, säger Nykänen.

5


Målsättningarna för Östra Finlands

ERUF-operativa program

6

Enligt visionen är framtidens Östra Finland

en globalt konkurrenskraftig miljö full

av kompetens, företagsamhet och liv,

där närheten till Ryssland är en styrka.

Programmets centrala målsättning är att,

utifrån landskapens egna styrkor, förbättra

Östra Finlands dragningskraft nationellt och

internationellt samt att minska de avigsidor

som uppkommit på grund av det isolerade

läget och den glesa bebyggelsen.

EU beviljar delfinansiering för projekt som genomförs i Östra

Finland och med vars hjälp man kan öka dragningskraften i

området, främja skapandet av innovationer eller skapa mer företagsamhet

och fler arbetsplatser. ERUF:s operativa program

i Östra Finland är en del av Finlands strukturfondsstrategi och

dess mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

I Finland förutsätter den regionala konkurrenskraften att

landskapen kan identifiera betydelsen av olika faktorer som

bidrar till deras konkurrenskraft och hittar sina egna styrkor

och framgångsfaktorer. För att man i regionerna även i framtiden

ska kunna svara på den allt hårdare konkurrensen och de

strukturella förändringarna, bör man bevara och utveckla konkurrensens

lokala nyckelelement.

Följande huvudmål har satts upp för projekten som ska genomföras

i Östra Finlands operativa program:

• 13 230 nya arbetsplatser, varav andelen arbetsplatser för

kvinnor är 5 210

• 2 020 nya företag, varav andelen kvinnoföretag är 710

• 800 nya produktutvecklingsjobb

Mätbara kärnindikatorer har definierats för ERUF-operativa

programmet. Programmets resultat och verkan utvärderas

både under och efter programmet.


Projektmålen för Östra

Finland är att skapa 13 230

nya arbetsplatser och 2 020

nya företag.


ERUF-programmets prioriterade

områden och specialteman

för Östra Finland

Verksamheten som ska stödas i Östra

Finland delas in i fyra prioriterade områden,

som sammanfaller med tyngdpunkterna för

den nationella strukturfondsstrategin. Man

strävar efter att uppnå programmets mål

med investerings- och utvecklingsprojekt

som främjar genomförandet av det

prioriterade området. En del av stödet

reserveras för förvaltning av programmet.

Prioriterat område 1: Främjande av företagsverksamhet

Åtgärderna i det prioriterade området riktar sig direkt till företagen.

Målsättningen är att stöda företagens möjligheter att

utnyttja och produktifiera innovationer samt ta i bruk ny miljöteknik.

Speciell uppmärksamhet fästs vid utvecklingen av smföretag

och främjandet av kvinnoföretagande.

Pojekt som kan finansieras utifrån det prioriterade området

kan till exempel vara grundandet av nya företag, utvecklingsprojekt

som främjar tillväxten i sm-företag, projekt som främjar

kvinnoföretagande, sm-företagens nätverksbildningar, utveckling

av företag inom skapande branscher, produktifiering

och kommersialisering av innovationer, ägarbyten och därpå

följande utvecklingsåtgärder, samt ökande av företagens ekoeffektivitet

och miljömedvetenhet.

Stödmottagare kan vara

• nya eller nyligen etablerade sm-företag,

• sm-företag som är utvecklingsbara och som aktivt

utvecklar sin verksamhet,

• företag som befinner sig i ett övergångsskede (bl.a. i

generationsväxlingssituationer) eller

• stora företag, då de är en del av ett projekt som hänför sig

till överföring av teknik eller nätverksbildning med smföretag.

8


Prioriterat område 2: Främjande av innovationsverksamhet

och nätverksbildning samt stärkande av

kompetensstrukturer

I det prioriterade området 2 främjas verksamhet som gäller

kompetens och innovationer, genom att stärka strukturer och

kompetenskoncentrationer som hör samman med dessa.

Projekt som kan finansieras utifrån det prioriterade området

kan till exempel vara stöd för samarbete och nätverksbildning

mellan innovationsaktörer samt sm-företag, förbättring av tillgången

på innovationstjänster och deras effektivitet, utveckling

av företagskuvöser, utveckling av områdenas specialkompetens,

utveckling av funktioner som stöder FoU-verksamhet,

utveckling av elektroniska rådgivnings- och kundservicesystem,

samt tillgodogörande av tillämpad forskning.

Stödmottagare kan till exempel vara

• organisationer som betjänar företag

• utbildnings-, forsknings- och utvecklingsorganisationer

• kommuner, samkommuner, föreningar

Prioriterat område 3: Förbättring av områdenas

tillgänglighet och närmiljö

I prioritering 3 förbättras Östra Finlands tillgänglighet samt

områdets dragningskraft som livs- och företagsmiljö. Med

verksamheten som stöds stärker man områdets dragningskraft,

förebygger miljörisker och -skador samt förbättrar områdenas

tillgänglighet.

Projekt som kan finansieras utifrån det prioriterade området är

till exempel utveckling av konkurrenskraftiga närmiljöer, planer

som görs upp för att förbättra tillgängligheten ur trafikmässig

synpunkt och servicesynpunkt, utnyttjande av miljöteknik

samt hantering av miljörisker. Till denna prioritering hör även

skyddet av vattendragen samt planeringsprojekt som främjar

utvecklingen av ekoeffektivitet, ibruktagande av ny teknik som

är nödvändig för regional jämvikt, utveckling av förutsättningarna

för natur- och kulturturism, skötsel och iståndsättande

av kulturarvsobjekt samt ökad växelverkan mellan städer och

landsbygd.

Stödmottagare kan vara

• kommuner och samkommuner,

• utvecklingsorganisationer samt

• andelslag, stiftelser och föreningar.

9


Finansiering av Östra Finlands

ERUF-operativa program

Den offentliga totalfinansieringen för Östra Finlands ERUFoperativa

program uppgår till 731 miljoner euro. EU:s andel

är 366 miljoner euro och statens och kommunernas andel är

365 miljoner euro. Dessutom förväntas de privata företagens

och andra organisationers finansiering uppgå till ett värde av

ca 787 miljoner euro.

Prioriterat område ERUF:s Nationell offentlig Privat Totalt

finansiering finansiering finansiering

1: Främjande av företagsverksamhet 156.3 156.4 744.8 1,057.4 Milj. ¤

2: Främjande av innovationsverksamhet och

nätverksbildning samt stärkande av kompetensstrukturer 131.3 131.3 40.7 303.3 Milj. ¤

3: Förbättring av områdenas tillgänglighet och närmiljö 63.4 63.4 2.2 129.0 Milj. ¤

Tekniskt stöd 14.6 14.6 29.2 Milj. ¤

Totalt* 365.6 365.6 787.7 1,518.9 Milj. ¤

*)På grund av avrundningsskillnader går summan inte alltid jämnt ut.

Effektivisering av pappers- och

cellulosaindustrins processer

Wetend Technologies Ltd är ett internationellt

företag, vars kunder finns inom pappers- och

cellulosaindustrin. Wetend verkar i hela världen

med hjälp av agenter och representanter, men

huvudkontoret samt forsknings- och produktutvecklingsverksamheten

finns i Nyslott.

Som ett resultat av Wetends utvecklingsarbete

har man tagit fram produkter för blandning

och skötsel av tillsatsämnen som används inom

pappers- och cellulosaindustrin. Med hjälp av

bolagets lösningar effektiviseras kundernas

processer och verksamhet, och kvaliteten på det

producerade pappret förbättras.

”När det gäller produktutveckling lutar vi oss

tryggt mot kompetensen vid Villmanstrands

tekniska universitet. Som ett resultat av vårt samarbete

har universitetet grundat forskningsenheten

FiberLaboratory i Nyslott”, berättar Wetends

verkställande direktör Jouni Matula. Wetend är

ett utmärkt exempel på en kompetenskoncentration

som ständigt utvecklas och som tack vare sitt

starka nätverk även lyckas ute i världen.

Wetend har fått ERUF-stöd från TE-centralen

för att utveckla och internationalisera sin

verksamhet. Tekes har understött produktutvecklingen.


Totalfinansieringen för Östra

Finlands ERUF-program

uppskattas uppgå till

över 1 500 miljoner euro.


Ansökan om EU-stöd

Vem kan söka?

Företag, läroanstalter, forskningsinstitut, kommuner, ekonomiska

regioner och andra rättsliga samfund eller sammanslutningar

av dessa kan söka om tilläggsfinansiering för sina projekt

ur Europeiska Unionens strukturfonder.

Vilka är de övriga förutsättningarna?

EU-finansieringen är en delfinansiering – alltså en hävstångseffekt

för utvecklingsåtgärderna. För att få EU-stödet krävs det

att utvecklingsprojektet även har andra offentliga eller privata

finansiärer förutom EU. Nästan utan undantag måste utvecklingsprojekten

ha finansiering från områdets kommuner. Det är

endast företagsspecifika projekt som inte behöver ha finansiering

av kommunen.

Många landskapsaktörer deltar i arbetet: landskapsförbundet

och dess medlemskommuner, statens myndigheter och organisationer

samt centrala arbetsmarknads- och näringsorganisationer.

Landskapsförbunden som fungerar som regionutvecklingsmyndigheter

spelar en viktig roll i utvecklingen av regionerna.

För sina regioner gör de i samarbete med andra aktörer upp

långsiktiga landskapsöversikter och landskapsprogram samt

årliga planer för hur landskapsprogrammen ska förverkligas.

Dessa landskapsstrategier och -program styr inriktningen av

olika utvecklingsmedel, bl.a. finansieringen från EU:s strukturfondprogram.

Ytterligare uppgifter finns på internetadressen

www.strukturfonder.fi och rakennerahastot.ita-suomi.fi.

12

Vem beviljar och beslutar?

Finansiering i enlighet med programmet beviljas i landskapen

av närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna)

och landskapsförbunden, vilka meddelar om finansieringens

ansökningsförfaranden och ansökningstider på sina egna

webbplatser och i media. Som en del av beredningen av finansieringsbesluten

och sammanjämkningen av åtgärderna behandlas

ansökningarna för utvecklingsprojekt antingen i landskapets

samarbetsgrupp eller i dess sekretariat.

Landskapets samarbetsgrupp beslutar om hur ERUF-programmets

finansiering allokeras till olika finansieringsmyndigheter

samt om hur verksamheten som ska finansieras betonas.

Landskapets samarbetsgrupp verkar i alla landskap.

Den koordinerar och sammanjämkar förverkligandet av såväl

EU-programmen som de nationella utvecklingsåtgärderna.


Från vilka andra instanser

kan man få stöd för utvecklingsprojekt?

Finlands områden utvecklas förutom med hjälp av EU:s strukturfonder

även med hjälp av bl.a. Europeiska jordbruksfonden

för landsbygdens utveckling, Europeiska fiskerifonden samt

olika nationella program.

Landsbygdens utvecklingsåtgärder finansieras från landsbygdens

utvecklingsprogram för fasta Finland, vilket har gjorts

upp för åren 2007–2013.

Vid sidan av EU-programmen är även målen med de nationella

programmen att minska skillnaderna mellan regionerna

och att förbättra befolkningens levnadsförhållanden samt

att främja en balanserad utveckling av regionerna. Dessa nationella

program är bland andra regioncentraprogrammet,

kompetenscentraprogrammet, det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet

och skärgårdsprogrammet. Även de nationella

Tekes-pengarna kan utnyttjas.

Trådlöst bredband skapar möjligheter i lanskapet Södra Savolax

Under åren 2004–2007 byggdes i Södra

Savolax ett trådlöst bredbandsnät som täcker

landskapets glesbebyggda områden. Nätet

byggdes med stöd av Europeiska regionala

utvecklingsfonden. Det första bredbandsnätet

som byggdes i det glesbebyggda området

och som fördomsfritt utnyttjar de möjligheter

som den nyaste tekniken erbjuder färdigställdes

i Juvaregionen år 2005. Som en följd av

de goda erfarenheter som man fick av detta,

utökades byggandet av nätet till att gälla

hela landskapet.

Projektet uppfyllde alla de uppställda

målsättningarna många gånger om. När det

trådlösa bredbandet färdigställdes på sommaren

2007 fanns 99 procent av hela områdets

hushåll och 98 procent av de glesbebyggda

områdenas hushåll inom bredbandskretsen.

Den nationella bredbandsstrategins mål om

90 procents täckning har alltså överskridits

med god marginal. Landskapets trådlösa bredbandsförbindelser

har även fått internationellt

erkännande. Projektet noterades högt i en

tävling som ordnades av Europeiska kommissionen

och där man sökte efter Europas bästa

bredbandslösning.

Det trådlösa bredbandsnätet betyder

väldigt mycket för områdets tillgänglighet

och konkurrenskraft. För Södra Savolax är det

väsentligt att både fritidsbosättningen och

den fasta bosättningen finns inom bredbandsnätets

upptagningsområde. Det trådlösa bredbandsnätet

tillgodoser på ett utmärkt sätt

behoven i vårt lands mest stugrika landskap

och möjliggör bland annat distansarbete från

fritidsbostäder.

13


Jag har en projektidé.

Hur gör jag för att få stöd från EU:s strukturfonder?

När du har en ny projektidé som du vill söka stöd för från ERUFeller

ESF-programmen, kan du göra som följer:

• Samla ihop en grupp människor som är intresserade av din

idé och som är villiga att vidareutveckla den. Ta även med

personer som berörs av utvecklingen.

• Försäkra dig om att din idé stöds av din egen organisation

och av nödvändiga samarbetspartner. För att erhålla

stöd från EU:s strukturfonder behöver du även andra

finansiärer, privata eller offentliga.

• Bekanta dig med den regionala utvecklingsfondens

och socialfondens program och målsättningarna

med deras prioriteringar, strategierna för din egen

regions landskapsprogram och planerna för hur de

ska förverkligas, samt ansökningstider och andra

finansieringsvillkor.

• När du har hittat partner för att förverkliga din idé, ta

kontakt med finansiären för att diskutera projektet. Från

finansiärerna får man även experthjälp för att påbörja

projektet.

• Om ditt projekt motsvarar programmens målsättningar

och regionala betoningar, ska du göra upp en projektplan.

Projektplanen bör omfatta projektets mål, väntade konkreta

resultat, målgrupp, verksamhetsområde, projektets

praktiska åtgärder, samarbetspartner och arbetsfördelning

samt kostnadsberäkning och finansieringsplan.

• För största delen av projekten görs stödansökningarna

via det elektroniska systemet EURA2007.

Företagsfinansieringen som ELY-centralerna beviljar,

Tekes forsknings- och utvecklingsfinansiering samt

Finnvera Abp:s lån och garantier söks emellertid med

egna ansökningsblanketter och -förfaranden. Ytterligare

uppgifter om inlämning av ansökan får du genom att

kontakta den offentliga finansiären.

Ytterligare uppgifter

Ytterligare uppgifter om finansieringsmöjligheterna och hjälp

med projektförberedelserna får du på adressen www.strukturfonder.fi

och från rakennerahastot.ita-suomi.fi samt finansiärerna.

Du kan även få goda praktiska råd från kollegor eller företagar-

och fackorganisationer som har deltagit i EU-projekt.

14


www.strukturfonder.fi

www.ita-suomi.fi

rakennerahastot.ita-suomi.fi

www.esavo.fi

www.kainuu.fi

www.pohjois-karjala.fi

www.pohjois-savo.fi


Hävkraft

frånEU

2007–2013

www.strukturfonder.fi

More magazines by this user
Similar magazines