Till KÃ¥diskollen 2013 (Pdf) - RFSU

rfsu.se

Till KÃ¥diskollen 2013 (Pdf) - RFSU

KÅdis

kollen

2013

1


INNEHÅLL

Generalsekreterare och VD har ordet................................. 3

Metodik ............................................................................................ 4

Kådiskollen 2013 i sammanfattning ................................... 6

Kapitel 1: Kondomanvändning och preventivmedel .... 8

Kondomen - kärt gummi så in i Norden

Kapitel 2: 21-35 år ...................................................................14

Unga vuxna säger nja till kondom med nya sexkontakter

Kapitel 3: 36-49 år ...................................................................18

Familjelivet - en påfrestning för sexlivet

Kapitel 4: 50+ .............................................................................22

Äldre - nöjda med sexlivet

Kapitel 5: Sex, relationer och internet..............................26

Sex + internet = sant

Om RFSU........................................................................................32

Idé och produktion: RFSU och Agency

Tryck: Rolf Tryckeri AB

Formgivning: Ord & Bild

Utgivningsår: 2013

Bilder: RFSU, Mostphotos

Kontakt:

RFSU

www.rfsu.com

info@rfsu.com

08-633 46 00

2


Generalsekreterare och VD har ordet

Generalsekreterare

och VD har

ordet

RFSU har sedan starten 1933 arbetat för att slå hål på fördomar,

sprida kunskap och öka den sexuella medvetenheten såväl i Norden

som internationellt. Detta genom att erbjuda sexualupplysning och

utbildning men samtidigt arbeta aktivt med opinionsbildning.

RFSU:s organisation bygger på tre viktiga

beståndsdelar: RFSU-förbundet, RFSUkliniken

och RFSU AB, som alla har vitt

skilda uppgifter och arbetssätt. Men trots att

dessa verkar inom tre skilda områden så arbetar

alla mot ett gemensamt mål: att förändra och

förbättra människors liv.

Med Kådiskollen får vi på RFSU chansen

att arbeta tillsammans och bidra med kunskap

och insikter utifrån våra olika expertområden.

Här tar vi tempen på vad befolkningen i

Norden tycker och tänker om några av våra

viktigaste områden; sexlivet och kondomen.

För oss är det viktigt att uppmuntra fler

till att använda kondom, bland annat för

att minska spridningen av könssjukdomar.

Genom Kådiskollen får vi aktuell kunskap

som vi sedan kan använda i vårt arbete

med exempelvis produktutveckling

och sexualupplysning.

Hur många i Norden använder

egentligen kondom? Vad är de största föroch

nackdelarna med att använda ”gummit”

och vilket bemötande får man när man tar

fram kondomen? Det är bara några av de

frågor som Kådiskollen 2013 ger svar på.

Det är fjärde gången i ordningen som vi

genomför Kådiskollen. Och vi tycker att

årets version är bättre än någonsin. Detta

av flera anledningar: dels har vi för första

gången gjort Kådiskollen i form av en tryckt

rapport och dels tar vi i år upp nya högaktuella

ämnen, exempelvis hur internet

påverkar sexlivet.

Med Kådiskollen 2013 vill vi ge er en

aktuell bild av nordbornas sexliv och

kondomanvändning.

Trevlig läsning!

Maria Andersson, generalsekreterare

Katarina Knutz, VD

3


Metodik

RFSU:s experter:

Maria Bergström, sexualupplysare på RFSU

Så tog

vi fram

rapporten

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU

Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd

undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget

NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU.

Undersökningen genomfördes online, via

en så kallad accesspanel, i januari 2013.

Urvalsramen för respondenterna är boende i

Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan

15 och 65 år, som haft sex minst en gång.

Undersökningen är riksrepresentativ och

representerar ett genomsnitt av befolkningen

för den aktuella målgruppen. Totalt deltog

4 325 personer i undersökningen. I undersökningen

efterfrågades bakgrundsvariablerna

ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

Med statistik och siffror kan man dock

bara avslöja en del. Därför har rapporten

Kådiskollen 2013 kompletterats med

analyser av och kommentarer kring

statistiken. De är gjorda av RFSU:s experter

Maria Bergström, Pelle Ullholm och Eva

Lidman. Alla tre jobbar antingen som

sexualupplysare på RFSU-förbundet eller

som barnmorska på RFSU:s klinik och

har gedigen kunskap om sex, kondom och

övriga preventivmedel.

Eva Lidman, barnmorska på RSFU-kliniken

5


Sammanfattning

Kådiskollen 2013

i sammanfattning

Svenskarna är Nordens mest tillfredsställda folk när det kommer till till sexlivet. Det visar Kådiskollen

2013 där hälften av de svarande uppger att de är nöjda med sitt sexliv. Ett bra sexliv är något som

svenskarna värdesätter högt. Hela sex av tio svenskar uppger nämligen att sex är mycket viktigt för dem.

Hur viktigt sex är skiljer sig avsevärt mellan svenska kvinnor och män. Bland männen svarar 66 procent

att sex är viktigt för dem, medan motsvarande siffra bland kvinnorna är 54 procent.

6

Svenskarna är bra på att skydda sig vid sex.

Majoriteten av svenskarna (53 procent)

använder någon form av preventivmedel när

de har sex och så många som var femte svarar

att de oftast använder kondom. Preventivmedel

så som P-piller, mini-piller, P-stav och

P-ring är de näst vanligaste skydden, det

svarar 17 procent. Att skydda sig mot

graviditet och könssjukdomar är de främsta

anledningarna till att svenskarna väljer

kondom som preventivmedel. I de allra

flesta fall bemöts svenskarna av positiva

reaktioner när de föreslår kondom. Det är

dock fler kvinnor än män som mötts av

negativa reaktioner när de föreslagit kondom.

Unga vuxna i Sverige i åldern 21–35 är

betydligt bättre än de äldre åldersgrupperna

på att skydda sig. Drygt sju av tio unga vuxna

anger att de använder någon form av preventivmedel

när de har sex och nästan var femte

(17 procent) svarar att de alltid använder

kondom. Hälften svarar också att de använde

kondom senaste gången de hade sex med ny

partner. Den främsta anledningen till att

den yngre åldersgruppen använder sig av just

kondom är för att undvika graviditet, skydda

sig mot könssjukdomar och för att slippa vara

orolig efter sexakten.

Att befinna sig mitt i livet med allt som

hör därtill kan vara en ordentlig prövning

för sexlivet. Kådiskollen 2013 visar att hälften

av svenskarna i åldern 36–49 år är mindre

nöjda med sitt sexliv samtidigt som 56 procent

av dem uppger att de inte har sex tillräckligt

ofta. Att inte ha sex tillräckligt ofta, att sakna

partner eller att ens partner inte vill ha sex lika

ofta som man själv önskar är några av de saker

som påverkar svenskarnas sexliv negativt.

Trots att medelåldern tycks påverka

svenskarnas sexliv på diverse negativa sätt

visar Kådiskollens resultat att sexet trots

allt inte blir sämre med åren. Istället visar

den att endast 30 procent bland personer

över 50 år tycker att de har sex för sällan

och närmare hälften i samma åldersgrupp

säger sig vara nöjda med sitt sexliv. Av den

information som idag förmedlas rörande sex

och samlevnad så upplever endast 20 procent

av svenskarna över 50 år att informationen är

relevant för dem.

Olika sociala medier och forum har under

de senare åren utvecklats till en allt mer

accepterad kanal för relationssökande syften.

Sex av tio svenskar ställer sig positiva till

internet som ett verktyg för att träffa någon

och 17 procent träffade sin senaste partner

på det sättet. När svenskarna surfar på sajter

kopplade till kärlek och sex är det främst

för att se på porr och erotik, hälften av de

svarande uppger också att syftet med

surfandet är att onanera.


En växande trend som

vi har sett är att det

blivit en allt mer tydlig

polarisering mellan de

som väljer att använda

kondom och de som inte

gör det. De som väljer

att använda kondom gör

det allt oftare och de

som inte har vanan inne

gör det mer sällan. Den

högre användningen i

Finland kan i viss mån

bero på att finländarna

kanske ser kondomen

mer som en självklarhet.

Pelle Ullholm,

sexualupplysare RFSU

8


Kapitel 1 Kondomanvändning och preventivmedel

Kondomen -

kärt gummi så

in i Norden

Hur duktiga är nordborna på att plocka fram kondomen när det hettar till? Uppfattas man som pinsam

och osexig om man föreslår kondom? Kådiskollen visar att majoriteten uppfattar en person som tar initiativ

till kondom som omtänksam, ansvarsfull och vuxen. Bäst i klassen på att använda kondom är finländarna.

Sett till hela Norden är finländarna bäst på

att använda kondom. Kådiskollen 2013 visar

att så mycket som var fjärde finländare (28

procent), plockar fram en kondom vid samlag.

Enligt Kådiskollen 2013 skiljer sig kondomanvändningen

något länderna emellan. I

Sverige använder 25 procent kondom när de

har sex, vilket är näst mest bland de nordiska

länderna. Därefter kommer Norge med 21

procent, följt av Danmark med 19 procent.

– En växande trend som vi har sett är en

allt mer tydlig polarisering mellan de som

väljer att använda kondom och de som inte

gör det. De som väljer att använda kondom

gör det allt oftare och de som inte har

vanan inne gör det mer sällan. Den högre

användningen i Finland kan i viss mån bero

på att finländarna kanske ser kondomen mer

som en självklarhet, säger Pelle Ullholm,

sexualupplysare på RFSU.

Skydd mot graviditet och sexuellt

överförbara sjukdomar är de två största

anledningarna till att man använder kondom.

I Norge är det främst graviditet man vill

undvika, vilket varannan norrman svarar.

Den siffran är också högst i Norden.

Minskad oro för könssjukdomar

Kondom är det bästa skyddet mot sexuellt

överförbara sjukdomar, något som nordborna

verkar vara väl medvetna om. Denna

medvetenhet är starkast i Finland där flest

svarar att anledningen till att de använder

just kondom är för att de vill skydda sig mot

könssjukdomar. Det svarar 52 procent av de

finländska kondomanvändarna. Men trots

att skydd mot könssjukdomar är en av de

vanligaste anledningarna till att nordborna

använder kondom visar Kådiskollen 2013 att

oron för sexuellt överförbara sjukdomar har

minskat genom åren. 2009 svarade 58 procent

av finländarna att de valde kondom vid sex

med ny partner eftersom de var oroliga att

smittas av en könssjukdom. Denna trend

syns även i övriga nordiska länder.

Snabbfakta

• 28 procent av finländarna

använder kondom, vilket

är den högsta siffran i hela

Norden. Därefter kommer

Sverige med 25 procent.

• 22 procent av danskarna

struntar i kondom i

stundens hetta.

• 50 procent av kondomanvändarna

i Norge

använder kondom för att

skydda sig mot graviditet.

• Endast 0-1 procent av

kondomanvändarna i Norden

uppfattar en person som

föreslår kondom som pinsam.

9


Det är viktigt att

ha kunskap om

könssjukdomar och vilka

negativa konsekvenser

de kan ha, men oron i sig

påverkar inte en persons

kondomanvändande

långsiktigt. Att

reflektera över sina

val, hitta motivation

och framförallt rutiner

till säkrare sex skulle

troligtvis leda till en mer

frekvent användning.

Pelle Ullholm,

sexualupplysare RFSU

10

– Det är viktigt att ha kunskap om könssjukdomar

och vilka negativa konsekvenser

de kan ha, men oron i sig påverkar inte en

persons kondomanvändande långsiktigt.

Att reflektera över sina val, hitta motivation

och framförallt rutiner till säkrare sex

skulle troligtvis leda till en mer frekvent

användning, säger Pelle Ullholm.

Personer som föreslår kondom

är ansvarsfulla, omtänksamma

och vuxna

Att plocka fram kondomen i en intim stund

kan kännas pinsamt och jobbigt, vilket ibland

resulterar i att den inte tas fram över huvudtaget.

Mer än var femte dansk (22 procent)

struntar i kondomen i stundens hetta och

bland svenskarna är siffran 19 procent.

Motsvarande andel i Finland och Norge är

något lägre, 18 respektive 15 procent.

Faktum är dock att en person som föreslår

kondom uppfattas som ansvarsfull, omtänksam

och vuxen. Hela 76 procent av finländarna

svarar att någon som tar initiativet till kondom

är just ansvarsfull. Det är även i Finland

som flest uppfattar personen som vuxen

(52 procent).

Förutom att framstå som ansvarstagande

så tycker danskarna, i högre utsträckning

än sina nordiska grannar, att personen är

omtänksam (54 procent). Tron om hur

man kommer att uppfattas bör också ställas

mot hur man faktiskt uppfattas. Risken att

betraktas som pinsam för att man föreslår

en kondom är minimal, mellan noll och en

procent i samtliga länder. Lika liten risk är

det att uppfattas som konstig eller töntig.

– Att de flesta får positiva reaktioner när de

föreslår kondom är viktigt att veta, särskilt för

de som känner sig osäkra inför vad andra tycker.

Det gäller i synnerhet män. Knappt någon

har negativa erfarenheter av att föreslå

kondom. Med andra ord; ingen kommer att

hindra dig eller tycka att du är löjlig om du

vill ha kondom, säger Pelle Ullholm.

Samtliga länder i Norden är överens om

att den största anledningen till att man inte

använder kondom vid sex är för att det inte

är lika skönt som utan. I Danmark är denna

upplevelse starkast där mer än hälften svarar

detta (55 procent). Därefter följer Norge med

54 procent.

Alla länder svarar också att den näst största

nackdelen med kondom är att den förstör

spontaniteten under sexakten. Även den

siffran är högst i Danmark där närmare

hälften (46 procent) menar att kondomen

tar udden av spontaniteten.


Kapitel 1 Kondomanvändning och preventivmedel

Vilken preventivmetod

använder du vanligtvis?

Vad av följande är skäl till att du valt kondom som preventivmetod?

Sverige

1 %

4 %

4 %

4 %

7 %

31 %

Sverige finland norge

danmark

Skydd mot könssjukdomar 49 %

52 %

48 %

46 %

Finland

11 %

17 %

1 %1% 6 %

4 %

3 %

21 %

Skydd mot graviditet 48 %

41 %

50 %

48 %

Skydd mot hiv

30 %

27 %

29 %

37 %

9 %

16 %

36 %

För att inte vara orolig efteråt 27 %

23 %

31 %

31 %

norge

5 %

8 %

2 %

2 %

3 %

17 %

9 %

24 %

36 %

Av omtanke om varandra 25 %

11 %

19 %

Kondom är det enda

naturliga valet för mig

Vill inte använda

preventivmedel som

innehåller hormoner

17 %

17 %

15 %

15 %

22 %

19 %

21 %

23 %

29%

danmark

1 % 11 %

2 %

3 %

4 %

18 %

33 %

För att undvika kladd 15 %

15 %

12 %

20%

9 %

För att min partner vill 11 %

15 %

12 %

8 %

20 %

16 %

Använder inget skydd

Kondom

P-piller / mini-piller / P-stav / P-ring

Spiral

Jag/min partner är gravid/vill bli gravid

Provat annan preventivmetod

som jag inte trivts med

eller inte mått bra av

Kondom är ett roligt

inslag i sexakten

0 %

4 %

5 %

4 %

4 %

3 %

9 %

9 %

och använder därför inget skydd

Både kondom och annat preventivmedel

Litar på avbrutet samlag

Litar på ”säker period”

Akut p-piller

Annat

Kondom vanligaste

preventivmetoden

Finländarna är bättre än sina

grannar på att använda kondom.

Nordiska singlar och personer

under 36 år är också duktiga

kondomanvändare. Att inte

använda något skydd alls är

vanligare ju högre upp i åldrarna

man tittar. 60 procent i åldern

50-65 år använder nämligen

inget skydd alls.

Jag har svårt att komma

ihåg att ta p-piller och är

osäker på om jag är skyddad

Jag använder annan

preventivmetod men känner

mig inte 100% säker med det

3 %

2 %

3 %

3 %

3 %

2 %

4 %

1 %

Annat 4 %

2 %

2 %

4 %

Kondom främst som

skydd mot graviditet och

könssjukdomar

Drivkrafterna bakom

kondomanvändningen förändras

inte över tid. Skydd mot

sjukdomar och oönskad graviditet

fortsätter att vara de främsta

skälen till att kondomen plockas

fram vid samlag. Intressant

att se är att svenska män och

kvinnor är eniga att ”skydd mot

könssjukdomar” är kondomens

främsta fördel. I övriga nordiska

länder är det fler kvinnor än

män som anser det. Kvinnor

föredrar också kondom för att

slippa använda hormonella

preventivmedel.

11


Kapitel 1 Kondomanvändning och preventivmedel

Vilka nackdelar ser du med kondom som preventivmetod?

Sverige finland norge

danmark

Inte lika skönt som utan kondom

Man kan inte vara lika spontan

Jobbigt avbrott i sexakten

Krångligt att använda

Luktar illa

Pinsamt att köpa

Svårt att veta vilken

kondom som passar mig

Pinsamt att föreslå kondom

Det finns inte alltid

kondomer när jag vill handla

Inget av ovanstående

19 %

18 %

9 %

18 %

13 %

13 %

13 %

10 %

10 %

11 %

15 %

8 %

8 %

6 %

9 %

7 %

7 %

4 %

6 %

4 %

4 %

8 %

3 %

3 %

16 %

20 %

16 %

19 %

24 %

32 %

35 %

37 %

42 %

44 %

43 %

46 %

53 %

52 %

54 %

55 %

Kondom inte lika skönt som utan

I alla nordiska länder anger drygt hälften att den största

nackdelen med kondom är att det inte är lika skönt som

utan. I samtliga nordiska länder tycker männen i högre

utsträckning än kvinnorna att kondomen tar udden av

känseln. Svenskarna tycker i något högre utsträckning att

kondom är ett jobbigt avbrott (43 procent) och krångligt

att använda (24 procent).

Vad av följande är skäl till att du valt kondom som

preventivmetod?

Svar: Skydd mot könssjukdomar

Jag struntar i kondom i stundens hetta.

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Sverige

Sverige

50 %

19 %

49 %

FINLAND

FINLAND

58 %

18 %

52 %

NORGE

NORGE

57 %

15 %

48 %

DANMARK

DANMARK

54 %

22 %

46 %

2009 2013

Oron för könssjukdomar minskar

Sedan Kådiskollen genomfördes 2009 har oron för könssjukdomar

minskat i alla länder förutom Sverige. 2009 var

andelen som svarade att de använde kondom som skydd

mot könssjukdomar betydligt högre än år 2013.

Att strunta i kondomen i stundens hetta

Att plocka fram kondomen kan kännas jobbigt och ibland

känns det enklare att låta bli än att föreslå. I Danmark

svarar mer än var femte att de struntar i kondom i

stundens hetta. Unga vuxna, personer i åldern 21-35 år,

i samtliga länder gör det i högre utsträckning än övriga

åldersgrupper (tre av tio danskar, samt två av tio i övriga

nordiska länder).

12


Kapitel 1 Kondomanvändning och preventivmedel

Hur uppfattar du en person som föreslår kondom?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Hur tror du att du uppfattas om du föreslår kondom?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Sverige finland norge

danmark

72 %

76 %

68 %

68 %

Ansvarstagande

55 %

58 %

49 %

53 %

54 %

49 %

46 %

39 %

Omtänksam

29 %

25 %

24 %

32 %

45 %

52 %

49 %

47 %

Vuxen

30 %

35 %

33 %

34 %

31 %

25 %

24 %

26 %

Erfaren

19 %

14 %

16 %

18 %

26 %

25 %

26 %

18 %

Självsäker

17 %

12 %

16 %

17 %

Ansvarstagande, vuxen

och omtänksam

Majoriteten i samtliga länder

tycker att en person som tar

initiativ till kondom är ansvarsfull,

omtänksam och vuxen. I Norge

är andelen som oftast möts

av positiva reaktioner högst,

samtidigt som fler norska män

än kvinnor uppger att de bemötts

med positiva reaktioner. Kvinnor

i Finland uppger att de mötts

av negativa reaktioner i högre

utsträckning än männen.

16 %

11 %

12 %

5 %

2 %

2 %

1 %

2 %

1 %

1 %

0 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %

0 %

1 %

1 %

1 %

Kärleksfull

Tråkig

Töntig

Konstig

Pinsam

7 %

5 %

2 %

4 %

9 %

3 %

6 %

5 %

5 %

1 %

2 %

1 %

2%

2%

2 %

3 %

3 %

2%

2 %

2 %

Uppfatta eller uppfattas?

Trots att majoriteten av

nordborna tycker att någon som

föreslår kondom är ansvarsfull,

omtänksam eller vuxen är det

bra mycket färre personer

som tror att de själva ses som

ansvarsfulla om de skulle

initiera kondomanvändande.

Man har större benägenhet att

tillskriva sig själv mer negativa

egenskaper som exempelvis

tråkig (tre till nio procent bland

de nordiska länderna).

13


Kapitel 2 21–35 år

Unga vuxna

säger nja till

kondom med nya

sexkontakter

Unga vuxna i Norden är noga med att skydda sig vid sex och och var fjärde skyddar sig med kondom.

Kådiskollen 2013 visar att personer i åldern 21-35 år är mer frekventa kondomanvändare än de äldre

och att plocka fram kondomen vid nya sexkontakter är ingen ovanlighet. Dålig självkänsla riskerar ibland att

sätta käppar i hjulet för sexlivet. Men trots det är hälften av de unga vuxna i Norden nöjda med sitt sexliv.

14

Oavsett vilket nordiskt land man tittar

på använder nästan sju av tio personer i

åldersgruppen 21–35 år vanligtvis någon

form av preventivmedel. I Finland är andelen

absolut högst där hela 77 procent uppger att

de använder preventivmedel. Kondom är ett

mer självklart val för unga vuxna jämfört

med de äldre åldersgrupperna. Finland är

det land där flest använder kondom vid sex.

Där svarar hela 39 procent av de unga

vuxna finländarna att de vanligtvis använder

kondom och 33 procent anger att de använde

kondom vid senaste samlaget. Men de

nordiska grannländerna hamnar inte långt

efter. 34 procent av de unga vuxna i Sverige

använder vanligtvis just kondom vid sex.

I Norge och Danmark är siffran 28 procent

respektive 27 procent.

Lättillgänglighet – avgörande för

kondomanvändningen vid sex med

ny partner

Att ha sex med en ny partner kan vara ett

risktagande om man inte använder kondom

eftersom man inte kan vara säker på att

personen i fråga inte är smittad av någon

könssjukdom. Kådiskollen 2013 visar dock

att majoriteten av de unga vuxna i Norden är

duktiga kondomanvändare vid nya sexuella

kontakter. Sex av tio finländare mellan 21

och 35 år använder kondom vid sex med ny

partner, vilket är den högsta siffran i Norden.

Därefter kommer svenskarna och danskarna

med 48 procent. I Norge finns flest personer

som inte använder kondom vid sex med ny

partner. Endast fyra av tio av de unga vuxna i

Norge anger att de använder kondom när de

har sex med någon ny partner.

Att alltid ha en kondom lättillgängligt

kan vara avgörande för om den åker på eller

inte. Just att vara förutseende och alltid ha

en kondom med sig är vanligt bland de

unga vuxna i Norden. I Finland är andelen

högst, där var tredje svarar att de alltid har

kondomen tillgänglig.

Men samtidigt som de unga vuxna är

förutseende när det kommer till kondomanvändning

menar de också att det finns

negativa aspekter med kondom som gör att

de väljer bort den. Det anser främst unga

vuxna i Norge, där 29 procent tycker att de

negativa delarna med kondom väger över.

I Danmark och Sverige är siffran 26 procent

vardera och i Finland är andelen tolv procent.


– Vissa grupper behöver bli betydligt bättre

på att skydda sig, exempelvis personer som

har tillfälliga partners. I dessa relationer har

man inte samma förutsättningar och tid att

öppet prata om användandet av kondom.

Det blir ännu viktigare att ha en egen strategi

för hur man ska plocka fram kondomen

under sexakten, säger Pelle Ullholm.

Dålig självkänsla hämmar sexlivet

Att använda kondom är inte det enda som de

unga vuxna i Norden är bra på. De är även

väldigt nöjda med sitt sexliv. Nästan varannan

person mellan 21–35 år i Norden är nöjd med

sitt sexliv. Men trots att majoriteten tycker att

de har ett väl fungerande sexliv finns det vissa

komponenter som kan ha negativ inverkan.

Dålig självkänsla är något som denna grupp

tycker påverkar sexlivet negativt. Här är

skillnaden markant jämfört med de övriga

ålderskategorierna. I Norge svarar 13 procent

av de yngre att dålig självkänsla påverkar

sexlivet negativt. Den siffran är högst bland de

nordiska länderna. Motsvarande siffra bland

36–49-åringarna i Norge är sex procent och

bland 50–65-åringarna är siffran tre procent.

– Sex är något man lär sig och brist på

kunskap och information om den egna

kroppen kan påverka självkänslan. I den

här åldern är man sexuellt aktiv men har

kanske inte alltid hunnit skaffa sig så stor

erfarenhet. Den sexualupplysning man fick

i skolan känns kanske inte heller relevant

längre och man behöver fylla på med ny

kunskap, säger Pelle Ullholm.

Snabbfakta

• 60 procent av unga vuxna i

Sverige och 59 procent av

unga vuxna i Finland tycker att

största fördelen med kondom

är att inte bli gravid eller att

inte göra sin partner gravid.

• Tre av tio unga vuxna svenskar

föredrar att använda kondom

för att undvika hormonella

preventivmedel.

• Närmare sju av tio unga vuxna

i Norden tycker att sex är

viktigt.

• Nästan 50 procent i åldersgruppen

upplever att de inte

har lätt att prata med sin

partner om hur de vill ha sex.

15


Kapitel 2 21–35 år

Vilken preventivmetod använder du vanligtvis?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Sverige finland norge

danmark

P-piller / mini-piller /

P-stav / P-ring

32 %

30 %

32 %

41 %

Kondom

Använder inget skydd

Jag / min partner är gravid /

vill bli gravid och använder

därför inget skydd

Spiral

Både kondom och

annat preventivmedel

Litar på avbrutet samlag

1 %

2 %

2 %

8 %

6 %

9 %

7 %

8 %

6 %

7 %

6 %

7 %

3 %

5 %

5 %

11 %

12 %

12 %

15 %

15 %

22 %

25 %

28 %

32 %

Finländare bäst på att använda kondom

Hormonella preventivmedel, exempelvis p-piller,

är det vanligaste skyddet bland unga vuxna mellan

21 och 35 år. Därefter kommer kondomen som

är vanligare bland unga vuxna än bland de äldre

åldersgrupperna. Unga vuxna i Finland är bäst på

att använda kondom (39 procent) medan danskarna

är sämst (27 procent).

Vilken preventivmetod använde du vid senaste samlaget?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Sverige finland norge

danmark

P-piller / mini-piller /

P-stav / P-ring

Kondom 25 %

Använder inget skydd 14 %

Jag / min partner är gravid /

vill bli gravid och använder

därför inget skydd

8 %

8 %

Spiral 7 %

8 %

6 %

7 %

Litar på avbrutet samlag 6 %

3 %

3 %

2 %

Både kondom och

annat preventivmedel

3 %

4 %

3 %

4 %

14 %

13 %

11 %

17 %

18 %

20 %

22 %

28 %

29 %

29 %

34 %

40 %

Färre använde kondom vid senaste samlaget

När det kommer till skydd vid senaste samlaget är de

unga vuxna inte lika konsekventa kondomanvändare.

Finländare är fortfarande bäst på kondomanvändning

vid sitt senaste samlag (33 procent) och även här är

danskarna sämst (22 procent). Genomgående bland de

unga vuxna i Norden är att det är färre som använde

kondom vid senaste samlaget än som anger att de

använder kondom vanligtvis.

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Sverige finland norge

danmark

Sex är viktigt för mig 65 %

65 %

66 %

64 %

Jag tycker det är lätt att

prata med min partner om

hur jag vill ha sex

Jag är nöjd med mitt sexliv 50%

45 %

50 %

49 %

54 %

53 %

52 %

55%

Unga vuxna nöjda med sexlivet

Ungefär varannan ung vuxen i Norden

är nöjd med sitt sexliv och nästan

sju av tio tycker att sex är viktigt. I

samtliga länder är personer i ett fast

förhållande mer nöjda med sitt sexliv

än singlarna och fler män än kvinnor

tycker att sex är viktigt.

16


Kapitel 2 21–35 år

Finns det något som har stor negativ inverkan på

ditt sexliv? Ange det som skulle ha störst inverkan.

Ange hur väl du tycker att följande påståenden

stämmer överens med din uppfattning:

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Sverige finland norge danmark

Sverige finland norge danmark

Ja, stress / oro 17 %

16 %

17 %

18 %

Ja, bristande sexlust 15 %

9 %

11 %

11 %

Ja, dålig självkänsla 12 %

10 %

13 %

11 %

Ja, barnen tar mycket tid och energi 10 %

12 %

11 %

12%

Ja, problem i relationen 7 %

9 %

5 %

10 %

Ja, hälsoproblem / sjukdom 6 %

4 %

4 %

4 %

Ja, annat 4 %

3 %

4 %

4 %

Ja, (för mycket) alkohol 3 %

2 %

2 %

2 %

Nej, mitt sexliv påverkas sällan / 18 %

aldrig av omgivande faktorer

Vet ej 8 %

12 %

9 %

10 %

18 %

22 %

23 %

Det finns negativa saker 26 %

med kondom som gör att

12 %

29 %

jag väljer bort kondom

26 %

Jag har alltid en 26 %

kondom tillgänglig

27 %

11 %

Jag struntar i kondom 21 %

i stundens hetta

20 %

23 %

Det är svårt att 13 %

10 %

prata om kondom i en

sexuell situation

Jag är osäker på hur man 6 %

använder en kondom

4 %

5 %

5 %

17 %

16 %

Framförhållning – A och O när det

kommer till kondomanvändning

Att ha sex med en ny partner kan vara ett risktagande

om man inte använder kondom. Att vara förutseende

och alltid ha en kondom tillgänglig kan vara bra om

man vill undvika onödig risk. Unga vuxna i Norden är

den ålderskategorin där flest alltid har en kondom

tillgänglig. I Finland är andelen högst, där svarar var

tredje att de alltid har kondomen tillgänglig.

29 %

31 %

Stress och oro har störst negativ påverkan

För majoriteten av unga vuxna i Norden finns det flera

faktorer som har negativ inverkan på sexlivet. Endast

två av tio tycker att det inte finns något som påverkar

sexlivet negativt. Stress och oro är genomgående den

största faktorn. Jämför man åldersgrupperna ser

man att det är flest unga vuxna som tycker att dålig

självkänsla har stor negativ inverkan på sexlivet.

Senaste gången du hade samlag med en ny partner (alternativt första gången du hade samlag med din

nuvarande partner), använde du / ni kondom?

Sverige finland norge

danmark

Ja 48 %

Nej 44 %

35 %

Vet ej / 7 %

kommer inte ihåg

8 %

7 %

12 %

30 %

45 %

48 %

48 %

57 %

Hälften använde kondom

med ny partner

Ungefär hälften av Nordens unga

vuxna väljer kondom vid samlag med

ny partner. Finländarna är bäst när

det gäller att plocka fram kondomen

(57 procent) och norrmännen är

sämst (30 procent).

17


Kapitel 3 36–49 år

Familjelivet -

en påfrestning

för sexlivet

Att befinna sig mitt i livet medför olika prövningar som kan utmana såväl förhållandet som sexlivet.

Barn och familj tar mycket tid samtidigt som jobb ska skötas. Kådiskollen 2013 visar att ungefär var

fjärde nordbo i åldern 36-49 är missnöjd med sitt sexliv och uppger att något som påverkar sexlivet

negativt är barn som tar mycket tid och energi.

18

Att ett väl fungerande sexliv är viktigt

för gemene man kommer inte som någon

nyhet. Kådiskollen 2013 kan bekräfta att

majoriteten av personerna i åldersgruppen

36–49 år, oavsett nordiskt land, tycker

att sex är viktigt för dem. I Danmark är

andelen högst, där så många som 62 procent

uppger att sex är viktigt för dem. Trots

att sexlivets relevans tycks vara hög för

åldersgruppen anger ungefär var fjärde att de

är missnöjda med sitt sexliv. Mest missnöje

hyser danskarna där 27 procent svarar att

de är missnöjda med sitt sexliv. Svenskarna

däremot verkar förhållandevis tillfreds

eftersom 49 procent av dem svarar att de är

nöjda med sitt sexliv.

– Det kan finnas många anledningar till att

man inte är nöjd med sexlivet. Det vanligaste

är att man inte har så mycket sex som man

önskar. För en del handlar det om att man

lever i en relation med en partner som inte vill

ha sex lika ofta som man själv vill, säger Maria

Bergström, sexualupplysare på RFSU.

Detta är något som nordborna håller med

om. Exempelvis så uppger mer än var tredje

dansk (35 procent) att de inte är nöjda med

sitt sexliv på grund av att deras partner inte

vill ha sex lika ofta som de vill. Kådiskollen

2013 visar också att svenskarna är de som i

störst utsträckning upplever faktorer som en

stressig vardag (22 procent) och avsaknaden

av lust (30 procent) som de främsta

anledningarna till att deras sexliv inte är

vad de önskar.

Till skillnad från övriga åldersgrupper

utmärker sig 36–49-åringarna på punkten

om vad som har mest negativ inverkan på

deras sexliv. De menar att det faktum att

barnen tar för mycket tid och energi, är

något som har en negativ effekt på sexlivet.

Sett till hela Norden är den siffran genomgående

lägre i de övriga ålderskategorierna

jämfört med 36–49 åringarna. I Danmark

är andelen högst där 16 procent mellan 36

och 49 år svarar detta.

– Det kan vara viktigt att ägna tid åt

relationen och ha en dialog med varandra

om hur man vill att samlivet ska vara, även

om vardagen kan kännas stressig. Sexuella

önskemål kan förändras genom livet och

ungefär ungefär hälften av de svarande i

ålderskategorin 36–49 upplever det som svårt

att prata med sin partner om hur man vill ha

sex, säger Maria Bergström.

Majoriteten lever inte ut sina

sexuella fantasier

Ungefär hälften av de svarande i Kådiskollen

2013 har sexuella fantasier som de inte

förverkligar. I Danmark är den andelen högst

med 54 procent av de svarande. Det främsta

skälet till att nordborna inte förverkligar sina

fantasier är att de inte tror att deras partner

skulle vara intresserad av att uppfylla dem.

Den anledningen är starkast bland danskarna

där 46 procent svarar detta. Många ser gärna

att fantasierna förblir just fantasier. Det

svarar ungefär tre av tio nordbor.

Att inte ha någon partner att förverkliga

sina fantasier tillsammans med är också en

anledning till att man inte lever ut dem.

I Finland finns flest personer mitt i livet som

anger att de inte har någon att förverkliga

önskningarna med medan Sverige är det

land där flest vill att fantasierna ska fortsätta

vara fantasier. Det svarar fyra av tio svenskar

mellan 36 och 49 år. Glädjande är att väldigt

få personer i ålderskategorin skäms över sina

sexuella fantasier. Endast fyra till sex procent

av de boende i Norden mellan 36 och 49 år

svarar detta.

Snabbfakta

• 16 procent av danskarna i

åldern 36-49 år tycker att

barnen tar mycket tid och

energi vilket påverkar sexlivet

negativt.

• 54 procent i Danmark och 50

procent i Sverige har sexuella

fantasier som de inte lever ut.

• Sex procent av finländarna

och norrmännen skäms

över sina sexuella önskningar

och fantasier.

• 40 procent av svenskarna vill

att deras fantasier ska förbli

just fantasier.


Det kan vara viktigt att

ägna tid åt relationen

och ha en dialog med

varandra om hur man

vill att samlivet ska vara,

även om vardagen kan

kännas stressig.

Maria Bergström,

sexualupplysare RFSU

19


Kapitel 3 36–49 år

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Jag är nöjd med mitt sexliv.

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Sverige finland norge danmark

Sverige finland norge danmark

Sex är viktigt för mig 60 %

58 %

57 %

62 %

Ja 49 %

48 %

44 %

45 %

Jag tycker det är lätt att

prata med min partner om

hur jag vill ha sex

49 %

47 %

59 %

55 %

Nej 25 %

23 %

22 %

27 %

Varken eller 25 %

29 %

34 %

28 %

Varannan nöjd med sexlivet

En majoritet av personerna i åldersgruppen 36-49 år, oavsett nordiskt land, tycker att sex är

viktigt för dem. Det uppger sex av tio. Gemensamt för samtliga länder är att personer i fasta

förhållanden är mer nöjda än singlar. Danskarna är de som hyser mest missnöje över sitt sexliv,

det svarar 27 procent av dem.

Varför är du inte nöjd med ditt sexliv?

Sverige finland norge

danmark

20

Jag har inte sex tillräckligt ofta 56 %

Jag saknar partner 34 %

26 %

27 %

Jag saknar lust 30 %

14 %

16 %

15 %

Min partner vill inte

29 %

ha sex så ofta som jag

25 %

Jag känner mig stressad /

hittar inte tid till sex och lust

15 %

16 %

13 %

22 %

Jag saknar variation 20 %

15 %

21 %

21 %

Jag saknar spänning 16 %

4 %

24 %

16 %

Fysiska orsaker/hinder 10 %

2 %

4 %

6 %

Min partner vill ha

sex oftare än jag

9 %

8 %

9 %

7 %

Jag får sällan / aldrig orgasm 5 %

8 %

Annat 3 %

4 %

8 %

8 %

8 %

12 %

33 %

35 %

41 %

46 %

46 %

61 %

Har inte sex tillräckligt ofta

Runt hälften av nordborna uppger att de inte har sex tillräckligt

ofta. Högst är siffran i Finland på 61 procent och lägst i Danmark

och Norge (46 procent vardera). En annan vanlig anledning till

missnöje med sexlivet uppges vara att partnern inte vill ha sex lika

ofta som de själva vill.


Kapitel 3 36–49 år

Av vilken anledning lever du inte ut/förverkligar du inte dina

sexuella önskningar?

Sverige finland norge

danmark

Anser du dig ha sexuella önskningar

som du inte lever ut/förverkligar?

Sverige

Jag vill att de ska 40 %

få stanna som mina

29 %

27 %

önskningar / fantasier

24 %

50 %

50 %

Jag tror inte att min 33 %

nuvarande partner skulle

ställa upp / vilja förverkliga dem

40 %

40 %

46%

finland

Jag är rädd för att få 24 %

negativa reaktioner

17 %

24 %

16 %

37 % 63 %

Jag har ingen partner eller 22 %

person att leva ut mina

önskningar med

24 %

24 %

32 %

Norge

Jag känner att min önskningar 13 %

är lite tabu / inte

8 %

socialt accepterade

11%

5 %

48 % 52 %

Jag skäms över mina 4 %

sexuella önskningar

6 %

6 %

4 %

Danmark

Jag känner till att mina 3 %

önskningar är olagliga 3 %

4 %

2 %

54 % 46%

Annat 10 %

9 %

7 %

8 %

Ja, det har jag

Nej, ingen

9 %

4 % 2 %

7 %

3 % 3 %

5 % 3 % 14 %

13 % 5 %

2 %

18 %

11 %

10 %

5 %

16 %

Nej, mitt sexliv påverkas

Ungefär hälften har oförverkligade

sexuella önskningar

Tänk om min partner inte vill?

I samtliga nordiska länder är tron att ens partner inte skulle vilja

förverkliga fantasierna största anledningen till att man låter dem förbli

fantasier. Det svarar närmare fyra av tio. Samtidigt är det bara en liten

andel som skäms över sina fantasier och önskningar. Sverige sticker ut

genom att så många som fyra av tio vill att de ska förbli önskningar eller

fantasier. Denna upplevelse är också vanligare bland kvinnor och personer

i ett fast förhållande.

I åldersgruppen 36-49 är det vanligt

förekommande med sexuella önskningar

som inte levs ut. Det upplever drygt

hälften av de svarande inom åldersgruppen

i alla länder förutom Finland.

I Sverige är det fler män än kvinnor

som anser sig ha oförverkligade

sexuella önskningar.

Finns det något som har stor negativ inverkan på ditt sexliv? Ange det som skulle ha störst inverkan.

SVERIGE FINLAND norge DANMARK

Ja, stress/oro

5 %

sällan/aldrig av

6 %

6 %

omgivande faktorer

18 %

16 %

22 %

24 %

Ja, barnen tar mycket tid

8 %

8 %

17 %

och energi

Ja, bristande sexlust

9 %

10 %

11 %

9 %

12 %

16 %

13 %

13 %

Vet ej

12 %

10 %

7 %

9 %

Ja, problem i relationen

Ja, dålig självkänsla

Barnen tar mycket tid och energi

Ja, hälsoproblem/sjukdom

Störst negativ inverkan på sexlivet för personer mitt i livet (36-49 år) i Norden är stress/oro (13-18 procent). Ja, annat

Barn som tar mycket tid och energi är också en faktor som påverkar sexlivet negativt. Det anser 16 procent

av danskarna i åldersgruppen. Det är betydligt fler i denna åldersgrupp som anser detta jämfört med de

Ja, (för mycket) alkohol

övriga ålderskategorierna. Norrmännen är de som påverkas minst av omgivande faktorer (25 procent).

9 %

21


Kapitel 4 50–65 år

Äldre - nöjda

med sexlivet

Sex idag förknippas oftast med unga personer och ett väl fungerande sexliv. Men faktum är att den

äldre generationen är minst lika nöjd med sitt sexliv som den yngre. Kådiskollen 2013 visar att varannan

person i åldern 50 år och uppåt svarar att de är nöjda med sexlivet, det gäller i alla de nordiska länderna.

Däremot blir sex inte lika viktigt med åldern. Utav samtliga åldersgrupper är det här sex rankas som

minst viktigt.

Uppfattningen att ett väl fungerande sexliv

endast existerar för unga personer och att den

information som handlar om sex främst riktar

sig till yngre, är väl utbredd i vårt samhälle.

Men sanningen är att äldre personer från 50 år

och uppåt är minst lika nöjda med sitt sexliv

som personer under 50 år. Däremot så är det

bara tre av tio i den äldre ålderskategorin som

anser att den information som finns om sex idag

är relevant även för dem.

– Det finns ett behov hos personer över

50 år att få svar på specifika frågeställningar,

till exempel hur kroppsliga förändringar kan

påverka sexlivet. Den informationen saknas

i många fall. För att bättre kunna bemöta

den äldre gruppens behov har vi öppnat en

mottagning för personer över 50 år, säger

Eva Lidman, barnmorska vid RFSU-kliniken.

När det kommer till faktorer som kan

påverka sexlivet negativt svarar ungefär var

sjätte person i Norden över 50 år att hälsoproblem

och sjukdomar har stor negativ

inverkan. Jämfört med övriga åldersgrupper är

andelen absolut högst bland dem. Framför allt

är det finländarna som tycker att hälsoproblem

och sjukdomar påverkar negativt. Det svarar

18 procent.

Hur viktigt sexlivet är för de äldre varierar

en aning mellan de nordiska länderna men

gemensamt är att sex fortfarande anses vara

viktigt för drygt hälften av nordborna över

50 år. Siffran är dock lägre jämfört med de

yngre åldersgrupperna. Danskarna över 50 år

är de som i minst utsträckning tycker att sex

är viktigt.

Äldre föredrar personligt

bemötande vid frågor om sex

Förr var gynekologer, läkare och ungdomsmottagningar

det vanligaste sättet att finna

information om sexrelaterade frågor. Men idag

är det betydligt vanligare att själv söka svar

via internet. Nästan varannan nordbo över

50 år söker på internet när de har funderingar

kring fysiska problem kopplade till sex. Bland

dagens yngre och mer internetvana generation

är siffran en aning högre. Kådiskollen 2013

visar på ett liknande mönster när det

kommer till frågor om relationer och allmänt

kunskapssökande om sex.

Något som skiljer den äldre åldersgruppen

från övriga ålderskategorier är att de i högre

utsträckning föredrar ett personligt möte när

de söker information om sex. Det återspeglas i

siffrorna där betydligt fler bland personer över

50 år svarar att de föredrar husläkare, vårdcentraler

eller gynekologiska mottagningar,

jämfört med de yngre. Denna åsikt är gemensam

för samtliga nordiska länder. Framförallt

föredrar de äldre att besöka en mottagning

när de är i behov av information om fysiska

problem kopplade till sex. I Danmark är den

siffran absolut högst, där söker nämligen så

många som sex av tio personer över 50 år

hjälp hos husläkaren eller vårdcentralen.

– Vården behöver bli bättre på att lyfta

frågor om sexualitet. Det kan till exempel

handla om hur ens mediciner eller sjukdomstillstånd

kan påverka den sexuella förmågan

eller lusten, säger Eva Lidman.

Snabbfakta

• 45 procent av danskarna över

50 år är nöjda med sitt sexliv,

vilket är den lägsta siffran i

Norden.

• 58 procent av norrmännen

mellan 50 och 65 år har lätt

att prata med sin partner om

sex, en andel som är högre

än i grannländerna.

• Svenskarna över 50 år är

de som i minst utsträckning

använder internet som

informationskälla när de söker

information om fysiska

problem kopplat till sex.

I Sverige är siffran 49 procent,

jämfört med 75 procent i

Norge.

22


Vart skulle du vända dig i första hand när det gäller fysiska funderingar eller problem

– kroppsliga / sexologiska / medicinska frågor, t ex erektionsproblem, gynekologiska frågor?

Sverige finland norge

danmark

Gynekologisk mottagning eller 43 %

annan specialistmottagning

35 %

19 %

15 %

Internet (sökning via 37 %

t.ex Google)

Husläkarmottagning/ 35 %

vårdcentral

34 %

Partner 19 %

16 %

Internet (diskussionsforum / 6 %

platser där jag kan ta del av

8 %

andras erfarenheter och tips)

8 %

Internet (besöker hemsidor 6 %

jag känner till inom ämnet)

Jag är osäker på vart 4 %

jag skulle vända mig 2 %

6 %

4 %

Jag saknar ett bra alternativ 3 %

att vända mig till

3 %

2 %

2 %

Vänner 2 %

6 %

6 %

4 %

Familj 1 %

1 %

1 %

2 %

Annat 2 %

3 %

1 %

2 %

13 %

13 %

14 %

12 %

22 %

22 %

48 %

48 %

48 %

50 %

61 %

Föredrar personligt bemötande

Att söka information på internet om fysiska problem

rörande sex är något som ungefär varannan

person över 50 år skulle göra. De föredrar i högre

utsträckning att få ett personligt bemötande genom

att vända sig till en mottagning när de har frågor

om problem kopplade till kropp och sex. Detta

uppges av drygt sju av tio i samtliga länder.

23


Kapitel 4 50–65 år

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis”

Hur väl instämmer du med

följande påstående?

Diagrammet visar andelen som svarat ”stämmer helt” eller

”stämmer delvis”

Sverige

finland

norge

danmark

Sex är viktigt för mig 55 %

52 %

53 %

50 %

Jag tycker det är lätt att 51 %

prata med min partner

52 %

58 %

om hur jag vill ha sex

51 %

Jag är nöjd med mitt sexliv 49 %

50 %

49 %

45 %

Varannan är nöjd med sitt sexliv

Att bli äldre innebär inte automatiskt att sexlivet försämras. Varannan person i

Norden över 50 år är nöjd med sitt sexliv. Däremot är sex inte lika viktigt för den

äldre befolkningen som för den yngre. I åldern 50-65 uppger drygt fem av tio att

sex är viktigt, medan motsvarande siffra för de yngre åldersgrupperna ligger på

ungefär sex av tio, i samtliga länder.

Sverige

norge

Den information/

upplysning kring sex

som förmedlas i samhället

känns relevant/riktad

även till mig, mina behov

och min livsfas

finland

danmark

20 %

37 %

30 %

32 %

Relevant information om

sex för äldre

Information och upplysning kring

sex behöver bli mer relevant enligt

personer över 50 år. Bland dem

tycker endast tre av tio att den

information och upplysning som

förmedlas i samhället är relevant

och riktad även till dem. Var femte

svensk tycker att informationen är

relevant för dem, vilket är minst i

Norden.

Vart skulle du vända sig i första hand när det gäller relationer – sexualitetsfrågor kopplade till relationer?

Sverige

finland

norge

danmark

Partner 38 %

28 %

30 %

35 %

Internet (sökning via

34 %

t.ex Google)

Gynekologisk mottagning eller

annan specialistmottagning

Husläkarmottagning/

vårdcentral

6 %

11 %

13 %

Vänner 13 %

12 %

9 %

9 %

Jag är osäker på vart

12 %

jag skulle vända mig 3 %

8 %

10 %

Jag saknar ett bra alternativ

att vända mig till

Internet (diskussionsforum /

platser där jag kan ta del av

andras erfarenheter och tips)

Internet (besöker hemsidor

jag känner till inom ämnet)

4 %

3 %

4 %

Familj 4 %

0 %

1 %

3 %

Annat 2 %

4 %

3 %

3 %

8 %

8 %

7 %

9 %

12 %

12 %

15 %

17 %

16 %

18 %

18 %

25 %

34 %

37 %

46 %

46 %

49 %

Internet föredras vid relationsfrågor

När det kommer till sexualitetsfrågor kopplade till

relationen skulle nordborna i åldern 50-65 främst

vända sig till internet. Det uppger drygt sju av tio i

alla länder, utom Sverige där endast hälften skulle

göra det. I Sverige vänder sig istället många till sin

partner (38 procent). Fler äldre än yngre är positiva

till att besöka någon slags mottagning, drygt fyra av

tio uppger att de skulle göra det.

24


Kapitel 4 50–65 år

Vart skulle du vända sig i första hand när det gäller kunskapssökande rent allmänt kopplat till sex och sexualitet?

Sverige finland norge

danmark

Internet (Sökning via

t.ex Google)

Partner 24 %

23 %

27 %

25 %

Gynekologisk mottagning eller

22 %

annan specialistmottagning

29 %

9 %

6 %

Husläkarmottagning/

15 %

vårdcentral

21 %

Internet (besöker hemsidor

jag känner till inom ämnet)

Jag är osäker på vart

jag skulle vända mig

Internet (diskussionsforum /

platser där jag kan ta del av

andras erfarenheter och tips)

Jag saknar ett bra alternativ

att vända mig till

2 %

8 %

6 %

7 %

8 %

10 %

Vänner 7 %

9 %

9 %

8 %

4 %

4 %

1 %

4 %

Familj 3 %

2 %

1 %

2 %

Annat 2 %

4 %

3 %

2 %

12 %

14 %

15 %

15 %

12 %

16 %

35 %

35 %

50 %

52 %

58 %

62 %

Positiva till att besöka en mottagning

Även när det gäller allmänt kunskapssökande

om sex är de äldre mer positiva till att besöka en

mottagning än vad de yngre är. Ungefär fyra av

tio skulle vända sig till någon slags mottagning

i detta syfte. Det vanligaste sättet att uppsöka

information på bland nordborna i åldern 50-65 är

att dock främst genom att använda sig av internet

på något sätt. Det uppger drygt åtta av tio.

Finns det något som har stor negativ inverkan på ditt sexliv? Ange det som skulle ha störst inverkan.

SVERIGE FINLAND norge DANMARK

3 % 3 % 6 %

2 % 2 % 1 %

4 % 3 % 3 %

7 % 1 %

3 %

7 %

2 %

4 %

25 % 31 % 28 % 4 %

19 %

7 % 6 %

7 %

9 %

12 %

15 %

16 %

6 %

11 %

17 %

12 %

18 % 15 %

15 %

Dålig hälsa påverkar sexlivet negativt

Att ha hälsoproblem och sjukdomar kan få stor negativ inverkan på sexlivet. Det anser var

sjätte person över 50 år. Den andelen är högst bland alla åldersgrupper. Stress/oro är den näst

vanligaste faktorn som har negativ inverkan på sexlivet. Det tycker främst danskarna (18 procent).

12 %

9 %

12 %

18 %

10 %

16 %

Nej, mitt sexliv påverkas

sällan / aldrig av omgivande

faktorer

Ja, hälsoproblem / sjukdom

Vet ej

Ja, stress / oro

Ja, bristande sexlust

Ja, problem i relationen

Ja, (för mycket) alkohol

Ja, dålig självkänsla

Ja, annat, nämligen:

Ja, barnen tar mycket tid

och energi

25


Kapitel 5 Sex, relationer och internet

Sex + internet

= sant

På senare år har internet och sociala medier blivit integrerade i vårt vardagliga liv och så även i våra

relationer. Den uppkopplade dejtingscenen är numera ett etablerat faktum och att träffa en partner via

internet är inget man höjer på ögonbrynen åt. Kådiskollen 2013 visar att majoriteten av nordborna är

positivt inställda till internet som ett verktyg för att träffa nya bekantskaper, oavsett om det handlar om

att träffa en partner eller endast för att få ligga. Svenskarna är de som i störst utsträckning ställer sig

positiva till detta (60 procent).

26

– Idag är det mycket enkelt och accepterat

att träffa någon på nätet då det öppnar upp

för många olika sätt att knyta kontakter på.

När bekantskapskretsen lever parliv kan nätet

vara en räddning, säger Maria Bergström.

Kådiskollen 2013 visar att relativt många

tar initiativet till att söka nya relationer via

internet. I Norge och Danmark har

var fjärde person tagit kontakt med någon

på internet i syfte att hitta en partner.

I Sverige och Finland är det något vanligare,

där nästan var tredje person har sökt efter

en partner på internet. Finländarna är

däremot de som i störst utsträckning har

tagit kontakt med någon på internet i syfte

att hitta en tillfällig sexuell kontakt. Det

svarar 14 procent av finländarna. I Danmark

är andelen lägst, där endast var tionde

(elva procent) har använt internet för att

hitta någon att ha sex med.

Även om nordborna är positivt inställda

till internet som kanal för fysiska möten

använder många nätet främst för att titta på

erotiska eller pornografiska bilder och filmer.

Vanligast är det i Sverige och Finland, där

36 procent har tittat på erotik eller pornografi

på internet någon gång under det senaste

året. Motsvarande siffra i Norge är 24

procent respektive 31 procent i Danmark.

Nordborna uppger nämligen att deras

främsta syfte med sitt surfande på internet,

kopplat till sex och kärlek, är att hitta inspiration

till att onanera. Närmare hälften av

nordborna uppger detta.

Förutom att titta på erotiska och

pornografiska filmer och bilder använder

den nordiska befolkningen sig av internet

för informationssökning om sexrelaterade

ämnen. Nästan var sjätte finländare

(17 procent) har använt internet till att

söka information om sex under det senaste

året. I Sverige är andelen 16 procent, följt

av Norge med tolv procent och Danmark

med tio procent.

Internet - en källa till kunskap och

välbefinnande

Internet är en väl använd kanal för att hitta

information om sex. 49 procent av svenskarna

anger att deras kunskap om sex har ökat i och

med deras vistelse på internet. I Danmark är

andelen tre av tio och i Finland fyra av tio. >>>

Snabbfakta

• 60 procent av svenskarna är

positiva till att träffa någon

på internet. Den andelen är

störst i Norden.

• Ungefär var femte person

i Norden har någon gång

kontaktat en person på

internet i syfte att träffa en

potentiell partner.

• 36 procent av svenskarna

och finländarna har tittat på

pornografi och erotik på

internet under det senaste

året.

• 50 procent av de danskar och

finländare som ägnar sig åt

aktiviteter på internet som

kan kopplas till sex och kärlek

gör det för att onanera.

• 40 procent av norrmännen

surfar på nätet (kopplat till sex

och kärlek) av ren nyfikenhet.


Kapitel 5 Sex, relationer och internet

28

– Internet gör det möjligt att snabbt

och enkelt söka svar på de frågor man

har. Det märker vi inte minst i RFSU:s

frågelåda. Förutom att informationen är

så lättillgänglig så erbjuder nätet också en

möjlighet till att vara anonym, oavsett om

man väljer att få råd från professionella eller

genom ett diskussionsforum, säger Maria

Bergström.

Internet ökar inte bara kunskapen

bland nordborna utan har också haft

en positiv inverkan på välbefinnandet,

något som exempelvis var tredje svensk

i undersökningen har uppgett. Bland de

svenskar som under det senaste året har

ägnat sig åt aktiviteter på internet, som varit

kopplade till sex eller kärlek, upplever 34

procent att deras välbefinnande ökat. I Norge

och Finland har välbefinnandet ökat för var

tredje person och i Danmark för var femte.

Varannan person i Danmark, Sverige

och Norge anser sig ha sexuella önskningar

och fantasier som de inte lever ut. I Finland

är andelen aningen lägre.

När det kommer till att förverkliga

sexuella önskningar bidrar internet med helt

nya möjligheter som inte fanns tidigare. Mer

än var tionde person i Norden som ägnat sig

åt aktiviteter på internet under det senaste

året som kan kopplas till sex och kärlek,

har gjort det för att leva ut och förverkliga

sina fantasier. Hela tre av tio personer i

Sverige, Norge och Finland anser också att

internet har förbättrat deras förutsättningar

att leva ut och förverkliga sina sexuella

önskemål. Bland danskarna är siffran något

lägre, 23 procent.

– En del sexuella fantasier kan vara

sådana som man vill förverkliga, medan

andra kan vara sådana som man inte vill

testa i verkligheten. Vissa fantasier vill man

kanske hålla för sig själv och låta förbli just

en fantasi, säger Maria Bergström.


Av vilka huvudsakliga anledningar har du ägnat dig åt aktiviteter som kan kopplas till sex och kärlek på

internet de senaste 12 månaderna?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Kapitel 5 Sex, relationer och internet

Sverige finland norge

danmark

För att onanera 48 %

50 %

47 %

50%

Av nyfikenhet 36 %

35 %

40 %

38 %

För att det känns 26 %

lätt och enkelt

39 %

18 %

23 %

För avkoppling 23%

26%

22 %

13 %

För att det är spännande 23%

16%

26 %

29%

För att få ökad kunskap om sex 17%

12 %

16 %

För att träffa en partner 15 %

15 %

12%

14 %

För att leva ut/förverkliga 12%

mina fantasier

15%

10%

11 %

För att jag tycker om 11 %

att prata om sex

6 %

8 %

6 %

För att få råd och stöd 9 %

i sexuella frågor

11 %

7 %

4 %

23 %

Syftet är att hitta inspiration till onani

Den främsta anledningen till att nordborna ägnar sig åt

aktiviteter på internet som kan kopplas till sex och kärlek

är för att hitta inspiration till att onanera, något som

närmare hälften uppger att de gjort. Den näst vanligaste

orsaken uppges vara ren nyfikenhet.

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt någon aktivitet på internet som

kan kopplas till sex och kärlek?

Diagrammet visar ett urval av svarsalternativ

Sverige finland norge

danmark

Tittat på erotik eller 36%

pornografi (bilder, filmer)

36 %

24%

31 %

Sökt information om sex/ 16 %

sexrelaterade ämnen

17 %

12 %

10%

Läst erotiska texter 15 %

14 %

12 %

13 %

Letat partner/förhållande/ 11 %

kollat dejtingsidor

11 %

6 %

8 %

Flirtat 10 %

9%

9 %

7 %

Köpt sexprodukter 7 %

(ej kondomer)

8%

5 %

4 %

Sexchattat 6 %

6 %

5 %

5 %

Nej, inget 47 %

49 %

52 %

55 %

Erotik och pornografi

vanligaste aktiviteten på internet

Att titta på erotik och pornografi är nordbornas

vanligaste aktivitet på internet kopplad till sex, vilket

drygt en tredjedel uppger att gjort under de senaste

tolv månaderna. Undersökningen visar också att det är

vanligare bland män än kvinnor att titta på erotik och

pornografi. Därefter kommer informationssökning om

sex, vilket två av tio svarande har gjort. Personer som

har ett fast förhållande, kvinnor och äldre (50-65 år) är

de som i störst utsträckning anger att de inte surfar på

nätet kopplat till sex och kärlek över huvud taget.

29


Kapitel 5 Sex, relationer och internet

Har dina aktiviteter kopplat till sex och kärlek på internet påverkat dig när det gäller följande:

Mitt välbefinnande

Min kunskap om sex

Sverige finland norge danmark

Har minskat mycket 1 %

2 %

1 %

1 %

Har minskat något 4 %

3 %

5 %

3 %

Är oförändrad 52 %

52 %

55 %

har ökat något 26 %

22 %

25 %

17 %

har ökat mycket 8 %

7 %

4 %

3 %

Vet ej 10 %

14 %

10 %

11 %

Har minskat mycket 0 %

1 %

0 %

0 %

Har minskat något 1 %

1 %

2 %

2 %

Är oförändrad 42 %

44 %

42 %

65 %

har ökat något 36 %

33 %

37 %

29 %

har ökat mycket 13 %

10 %

10 %

6 %

Vet ej 8%

12 %

8 %

10 %

54 %

Internet bidrar till ökat välbefinnande

Internet är inte bara en bra kanal för sexuellt nöje och

informationssökande. Det ökar även välbefinnandet bland

de som ägnat sig åt aktiviteter på internet som kan kopplas

till sex och kärlek. Mest verkar välbefinnandet ha ökat

för svenskarna (34 procent) och minst för danskarna

(20 procent).

Nätsurfande = ökad kunskap om sex

Förutom att nordbornas välbefinnande ökat tack vare

internet, så har också kunskapen om sex ökat bland de som

ägnat sig åt aktiviteter på internet (kopplat till sex och kärlek).

Även här verkar kunskapen ha ökat mest bland svenskarna

(49 procent) och minst för danskarna (35 procent).

Jag har själv tagit kontakt med någon på internet i

syfte att ha en tillfällig sexuell kontakt.

Jag har själv tagit kontakt med någon via internet i

syfte att hitta en partner / relation.

Sverige

FINLAND

Sverige

FINLAND

13 %

14 %

28 %

28 %

87 %

86 %

72 %

72 %

NORGE

12 %

DANMark

11 %

NORGE

24 %

DANMark

24 %

88 %

89 %

76 %

76 %

Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer inte

Få tar kontakt på internet för att ha sex

Trots att majoriteten i Norden är positiva till att använda

internet till att hitta en sexuell kontakt är det knappt en

av tio som faktiskt gjort slag i saken. Störst är andelen i

Finland med 14 procent.

Vanligt hitta partner på internet

Drygt en fjärdedel av nordborna har tagit kontakt med

någon via internet för att hitta en partner/relation. Det

är något vanligare i Sverige och Finland (28 procent) än i

Norge och Danmark (24 procent). Nordiskt sett är det dock

fler män än kvinnor som tagit kontakt med någon över

internet i relationssökande syfte.

30


Kapitel 5 Sex, relationer och internet

Jag är positiv till internet som verktyg för att träffa

någon för dejting/potentiellt förhållande/sex.

Anser du dig ha sexuella önskningar som du inte

lever ut/förverkligar?

Sverige

60 %

Finland

54 %

Sverige

50 %

FINLAND

35 %

40 %

46 %

50 %

65 %

norge

danmark

NORGE

DANMark

53 %

55 %

47 %

51 %

47 %

45 %

53 %

49 %

Stämmer

Stämmer inte

Ja, det har jag

Nej, ingen

Positiva till internet för dejting

Drygt hälften av nordborna är positiva till internet som en

plats för att träffa någon att dejta, inleda ett förhållande

eller ha en sexuell relation tillsammans med. Svenskarna

är mest positiva (60 procent) medan norrmännen är minst

positivt inställda (53 procent). I samtliga nordiska länder

är männen mer positiva än kvinnorna till att träffa någon

över internet.

Flest danskar har sexuella fantasier som

de inte lever ut

Att ha sexuella fantasier är vanligt bland nordborna.

Ungefär varannan person i Sverige, Norge och Danmark

anser att de har sexuella önskningar som de inte lever ut.

Andelen bland finländarna är aningen lägre, endast

35 procent.

31


Om RFSU

Att förändra och förbättra människors liv har

varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten

1933. Genom sexualupplysning, utbildning och

opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar,

bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan,

i Sverige såväl som internationellt. När du köper

en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer

RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring

av människors liv.

Affärsidén för RFSU AB är att genom att

erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män

och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv

och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet

skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet,

att bedriva information och upplysning inom

sex- och samlevnadsområdet.

rfsu.com

More magazines by this user
Similar magazines