Öppna föreläsningar Våren 2013 - Soft Center

ronneby.se

Öppna föreläsningar Våren 2013 - Soft Center

Öppna föreläsningar

Våren 2013


I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby

Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets

forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Efter varje föreläsning följer en frågestund som ger möjlighet till

dialog mellan forskaren och åhörarna. Föreläsningarna som sänds

via telebild från Kalmar eller Växjö är avgiftsfria och öppna för alla.

Samtliga föreläsningar ges på torsdagar kl 7.45-9.00. Vi bjuder på

frukost 7.30. Anmäl dig senast två dagar före respektive föreläsning.

Anmälan görs till:

www.ronneby.se/kunskapskallan

0457-61 88 00


Program våren 2013

7 mars Jordbruksmarkernas fågelliv under 300

år på södra Öland.

Görgen Göransson

14 mars Brukar du vakna för tidigt? Då är du

som douglasgranen…

Cecilia Malmqvist

21 mars Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors

begripliggörande av sina erfarenheter.

Charlotte Agevall

Gross

4 april Vallfärder i vår tid – om den moderna

turismens utveckling och jakten på det

unika.

Christer Foghagen

11 april I have to/gotta/need to go to the bathroom/loo/toilet.

– Vad britter och amerikaner

säger när de går på toaletten

och vad detta avslöjar om språkets byggnad

och funktion.

Magnus Levin

18 april Ögats perifera seende Peter Lewis


7 mars

Jordbruksmarkernas fågelliv under 300 år på södra Öland

Södra Ölands jordbruksmark delas av Stora Alvaret i en västlig och en ostlig jordbruksbygd.

I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt undersöks i detta tvärsnitt landskapets utveckling

från 6000 år tillbaka i tiden och framåt till nutid. Efter istiden har människorna här levt av

och med naturen och påverkat landskapet. I föreläsningen ger Görgen Göransson några

inblickar i sin forskning om hur de vilda djuren och i synnerhet fåglarna har påverkats av

landskapsomdaningen under de senaste 300 åren.

Görgen Göransson är docent i zoologisk ekologi

och forskare med inriktning mot hur människans

exploatering av naturresurserna återverkar på djuren

och detta inte minst genom vägarnas och trafikens

inverkan.

14 mars

Brukar du vakna för tidigt? Då är du som douglasgranen…

Douglasgran har väckt intresse hos bland annat skogsägare under de senaste åren. Anledningarna

är flera. Den pågående klimatförändringen förväntas påverka de svenska skogarna

framöver. Dels kan klimatförändringen bidra till en ökad risk för skador genom till exempel

vind, brand, svampar och insekter, dels förväntas förändringen ge en ökad tillväxtpotential. I

ljuset av det kommer förmodligen ett antal främmande trädslag, som till exempel lärk, sitkagran

och douglasgran, också få bättre odlingsförutsättningar.

Douglasgranen har sitt ursprung i västra Nordamerika och odlas flitigt i länder som Tyskland

och Frankrike. I Sverige har trädslaget använts i drygt hundra år, men i liten skala och främst

i allra sydligaste Sverige. Det finns flera skäl till att douglasgran är intressant att odla, men

det finns också en del frågetecken kvar att besvara kring dess skötsel. En redan känd utmaning

ligger i att lyckas med föryngringen.

Under föreläsningen berättar Cecilia Malmqvist om douglasgranen i Sverige samt den aktuella

forskning som pågår kring etablering av trädslaget.

Cecilia Malmqvist är doktorand på Institutionen

för skog och träteknik och studerar föryngring av

douglasgran i södra Sverige.


21 mars

Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

Våldet och kärleken är trots dess upplevda motsägelse, en verklighet som många kvinnor

möter. I avhandlingen som handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, får vi ta del

av våldsutsatta kvinnors berättelser om sina erfarenheter av våld och hur de försöker begripliggöra

dessa både inför sig själva och inför det juridiska systemets representanter. Med hjälp

av en kombinerad rättssociologisk och genusvetenskaplig ansats, analyserar Lotta Agevall

Gross vilka berättelser som blir möjliga för kvinnan att använda sig av när hon begripliggör

sina våldserfarenheter. Vilken berättelse som blir begriplig, skiljer sig åt givet det sammanhang

som den våldsutsatta kvinnan är en del av. Berättelserna blir till exempel olika beroende

på om kvinnan är i eller ur relation med mannen. Det i sin tur får betydelse för om kvinnans

berättelse också kan bli begriplig för det juridiska systemet.

Lotta Agevall Gross är fil dr i rättssociologi, och har

i sin forskning inriktat sig på våldsutsatta kvinnors

möte med polisen som vanligtvis utgör den första

länken i den så kallade rättskedjan. Lotta Agevall

Gross är för närvarande verksam som lektor i socialt

arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö.


4 april

Vallfärder i vår tid – om den moderna turismens utveckling och jakten på det unika.

Att resa är ett sätt att markera sin sociala position. Genom att välja hur och vart vi reser visar

vi vilka vi är eller kanske vilka vi vill vara. Vissa resmål ger högre kulturell status än andra.

Det handlar ofta om unika och exotiska platser som få har varit på. En vandring i Anderna

ger sannolikt högre statuspoäng än en chartervecka på Mallorca. Dessa unika resmål blir som

heliga platser för besökaren.

Men de här unika platserna förändras över tiden och nya tillkommer. Tidigare upplevdes till

exempel Thailand som ett unikt resmål som få svenskar besökte. Det var en outforskad värld

för många nordbor. Men i och med att alltfler besöker Thailand är det inte lika unikt längre.

Thailand som kulturell produkt tappar sitt värde och profaneras. Istället uppkommer nya

heliga platser, då kanske det handlar om att paddla kajak i Kanada eller klättra i Himalaya.

Christer Foghagen är universitetsadjunkt vid Institutionen

för organisation och entreprenörskap och

forskar kring turism och turismutveckling.


11 april

I have to/gotta/need to go to the bathroom/loo/toilet. – Vad britter och amerikaner

säger när de går på toaletten och vad detta avslöjar om språkets byggnad och

funkion.

Fasta uttryck och fraser är centrala i talspråk. Detta är särskilt tydligt när man ser på vilka

uttryck som används vid återkommande sociala situationer, till exempel när vi hälsar på varandra

(nice to meet you), tar farväl (see you), frågar hur någon mår (are you alright?), vill bli

lämnade ifred (it’s none of your business) eller har behov att uttrycka oss vagt (and stuff like

that) – till exempel när de måste gå på toaletten. Detta är en återkommande social situation

som ofta ställer talaren inför särskilda problem: om man inte talar om varför man plötsligt

måste lämna ett möte kan andra ta illa upp, men man bör å andra sidan inte vara alltför tydligt

om vad det är man ska göra.

Under föreläsningen visar Magnus Levin om vilka strategier talare av brittisk och amerikansk

engelska använder för att hantera detta dilemma. Resultaten ger inblick i hur vi människor

använder språket i vardagen.

Magnus Levin är docent i engelsk språkvetenskap

vid Institutionen för språk.

18 april

Ögats perifera seende

Av alla våra sinnen är synen det som ger oss mest information om vår omgivning. En stor del

av hjärnan är dedikerad för vår syn och tolkning av det som ögonen ser. En liknande överrepresentation

av det centrala synfältet, den del som ansvarar för maximal synskärpa, kan

också ses i hjärnan. Detta betyder inte att det perifera synfältet är mindre viktigt, snarare att

det används på ett annat sätt. På föreläsningen kommer Peter Lewis bland annat att behandla

hur vi ser i vårt perifera synfält. Extra fokus ligger på hur man kan hjälpa patienter som har

förlorat det centrala seendet till följd av ögonsjukdomar.

Peter Lewis är universitetsadjunkt på Institutionen

för medicin och optometri. Han undervisar halvtid

inom optikerprogammet och forskar halvtid på ögats

perifera synfunktion.


Här når du oss:

Besöka Kunskapskällan

Soft Center, vid Röda tornet.

Ingång intill caféet.

Kontaktuppgifter

Ronneby Kunskapskälla

Soft Center

372 25 Ronneby

Tel. 0457-61 88 00

kunskapskallan@ronneby.se

www.ronneby.se/kunskapskallan

Öppettider

Mån-tors 8.00-18.00

Fre 8.00-16.00

More magazines by this user
Similar magazines