15.06.2014 Views

IKT-strategi - Ronneby kommun

IKT-strategi - Ronneby kommun

IKT-strategi - Ronneby kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2010-03-31

IKT-strategi 2010-2013


Vision

Alla elever och all personal

har digital kompetens

och tillhör landets mest kompetenta

att använda IT i sin vardag


IKT-strategi 2010-2013

I arbetet mot vår vision

- minskas den digitala klyftan genom ökad tillgänglighet och

bättre användning av IT-utrustning

- utvecklas elevernas lust att lära med IT som verktyg

- utvecklas våra elevers digitala kompetens

- används IT för ökad måluppfyllelse

- används IT som ett verktyg för att individanpassa

undervisningen

- har personalen den digitala kompetens som krävs

- reflekterar arbetslagen över hur IT-användning och lärande

kan stärkas

- finns rutiner och en organisation för att hantera supportoch

servicebehov.

Utbildningsenheten

Ronneby Kommun


Innehåll 1

1. Inledning ............................................................................................................. 1

2. Bakgrund ............................................................................................................. 2

2.1 Syfte .............................................................................................................. 2

2.2 Vision ............................................................................................................. 2

3. Fem fokusområden ............................................................................................. 3

3.1 Likvärdighet ................................................................................................... 4

3.2 Tillgänglighet ................................................................................................. 5

3.3 Pedagogisk utveckling ................................................................................... 6

3.4 Kompetensutveckling .................................................................................... 7

3.5 Samordning och effektivisering...................................................................... 8

4. Ordlista ................................................................................................................ 9

1 Tips! Om du vill gå till ett visst avsnitt i dokumentet – håll nere Ctrl-tangenten samtidigt som du

klickar på rubriken eller sidnumret i innehållsförteckningen.


1. Inledning

Denna IKT-strategi är Utbildningsenhetens övergripande dokument för att säkerställa den

digitala kompetensen. Digital kompetens är en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser

för ett livslångt lärande och är ett vitt begrepp som handlar om många olika saker, från att

kunna hantera en dator eller en mobiltelefon och dess programvaror, till färdigheter kring

kreativitet, en kritisk och reflekterande attityd till IT samt ett ansvarsfullt förhållningssätt till

digitala medier.

Strategin bygger på och går vidare från nationella styrdokument, Skolverkets utredningar,

samt följande av Kommunfullmäktige fastställda lokala dokument som finns på PortalR;

• E-strategi för kommunkoncernen

• IT-policy för Ronneby kommun

• Policy för IT-säkerhet i Ronneby kommun

• Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun

Strategin gäller för samtliga verksamheter inom Utbildningsenheten. I dokumentet benämns

till exempel förskola respektive grundskola för verksamheter. Den enskilda förskolan eller

skolan benämns enheten.

Strategin ska kompletteras med en handlingsplan.

Begreppet IT kommer att användas som ett sammanfattande begrepp på digitala verktyg för

informationshantering och administration där också begreppet kommunikation ingår (IKT).

IT står idag inte bara för tekniska utrustning och det begränsas heller inte till ensidig

informationshantering.

Kursiva ord återfinns i den ordlista som finns i slutet av detta dokument.

Carina Andersson

IKT-pedagog

1


2. Bakgrund

En anledning till att denna IKT-strategi tagits fram är att det länge framförts kritik över

undermålig IT-utrustning och IT-kompetensutveckling på förskolor och grundskolor i

Ronneby kommun. Som en följd härav beslutade FoG-nämnden om framtagande av en IKTpolicy.

En arbetsgrupp bestående av Utbildningsenhetens IKT-pedagog och rektorer från

grundskolan startade arbetet. Under arbetets gång insåg gruppen att det är ett bättre val att

istället för policy upprätta en strategi med tydliga mål och ansvarsfördelning.

Handlingsplanen som följer beskriver hur målen ska uppnås. En kontinuerlig dialog har förts

med gymnasieskolans rektorer, pedagogiskt ansvariga på KulturPedagogiskt Centrum (KPC)

samt IT-chefen. Personal har lämnat synpunkter utifrån en enkät och i diskussioner.

En strävan är att strategin ska upplevas realistisk och framåtsträvande. Det är viktigt att de

som kommer i kontakt med denna strategi upplever att målen är rimliga att nå fram till och

med 2015 utifrån de ekonomiska satsningar och det utvecklingsarbete som står framför oss.

Strategin ska stödja verksamheterna med att utveckla, förbättra och förnya. IT berör samtliga

medarbetare och elever.

Utbildningsenhetens ambition är att under de närmaste tre åren (2010-2012) arbeta för en tydlig

satsning genom vilken elever och lärare får tillgång till fler datorer. Under 2013 ska

strategin revideras, utifrån då gällande förutsättningar, för att sedan gälla till och med 2015.

En reinvesteringsplan ska garantera en fortsatt tillgång till datorer för att framöver bibehålla

en god tillgänglighet.

2.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att:

- få en tydlig och enhetlig syn på IT i Utbildningsenhetens alla verksamheter i Ronneby

kommun,

- säkerställa den digitala kompetensen så att den är hög hos elever och personal,

- ge vägledning och stöd,

- visa väg och skapa dialog för att säkerställa en effektiv användning av IT.

2.2 Vision

Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta

att använda IT i sin vardag.

I arbetet mot vår vision:

- minskas den digitala klyftan genom ökad tillgänglighet och

bättre användning av IT-utrustning,

- utvecklas elevernas lust att lära med IT som verktyg,

- utvecklas våra elevers digitala kompetens,

- används IT för ökad måluppfyllelse,

- används IT som ett verktyg för att individanpassa undervisningen,

- har personalen den digitala kompetens som krävs,

- reflekterar arbetslagen över hur IT-användning och lärande kan stärkas,

- finns rutiner och en organisation för att hantera support- och servicebehov.

2


3. Fem fokusområden

IKT-strategin är uppdelad i fem fokusområden

3.1 Likvärdighet

3.2 Tillgänglighet

3.3 Pedagogisk utveckling

3.4 Kompetensutveckling

3.5 Samordning

3


3.1 Likvärdighet

IKT-strategin ska garantera alla barn och elever i Ronneby kommun en likvärdig

digital kompetens vad gäller kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och attityder.

En utökad IKT-organisation ska ge stöd och skapa förutsättningar för varje enhet att

arbeta efter strategin och handlingsplanen och därmed uppnå uppsatta mål.

Den kommungemensamma programbanken 2 ska utvecklas.

Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras alternativa verktyg i sitt skolarbete,

oberoende av skola i kommunal eller fristående verksamhet.

Central nivå

Utbildningsenheten avsätter resurser för

gemensam och övergripande IT-utveckling

främst gällande inköp av datorer och kompetensutveckling.

Utbildningsenheten utökar och ser till att

IKT-organisationen samt support möter

verksamheternas behov.

IKT-organisationen upprättar en

IKT-handlingsplan under 2010.

Förskolan/skolan

Skolledare och IT-ansvarig bevakar att de

lokala IT-resurserna används effektivt.

Samarbetar med IKT-organisationen.

Reflekterar över och tillämpar strategi och

handlingsplan.

Skolledare och IT-ansvarig håller sig uppdaterad

och följer upp arbete kopplat till strategi

och handlingsplan.

IKT-organisationen ansvarar för att sammanställa

och följa upp skolornas årliga utvärdering

kring IT.

IKT-organisationen samordnar programbanken.

Skoldatateket organiserar, köper in och lånar

ut alternativa verktyg.

Vid enhetens ålagda utvärderingar följa upp

och utvärdera hur IT används i den pedagogiska

vardagen.

Använder och utvärderar programbanken.

Använder och utvärderar alternativa verktyg.

IKT-organisationen bevakar utvecklingen i

omvärlden med fokus på kommande styrdokument

kring digital kompetens.

Vid nyrekrytering av personal ska viljan och

kunnandet att använda IT som ett lärande

verktyg vägas in.

2 Utöver den kommungemensamma programbanken måste det också finnas specifika program för

exempelvis särskolans elever och för vissa program och kurser på gymnasiet.

4


3.2 Tillgänglighet

För att IT ska kunna användas aktivt och skapa möjligheter att ”öppna klassrummen

mot omvärlden” krävs datorer och annan IT-utrustning med hög tillgänglighet och

kvalitet för elever och personal.

Utrustningen ska vara modern och användarvänlig.

Det skall finnas en organisation och rutiner för att hantera det support- och

servicebehov som finns.

Elever, personal och föräldrar ska kunna kommunicera med varandra och ta del av

skolarbetet, bland annat via en digital lärplattform.

Central nivå

IT-enheten ansvarar för att skolornas nätverk

är driftsäkert.

IT-enheten tar fram rutiner för att effektivt

möta enheternas support- och servicebehov.

Utbildningsenheten avsätter medel för datorer

och annan IT-utrustning samt tillsammans

med IKT-organisationen, upprättar en reinvesteringsplan.

Förskolan/skolan

Följer kommunens dokument gällande IT

och IT-säkerhet (se Inledning).

Rapporterar support- och servicebehov.

Formulerar behov för investeringar av datorer

och annan IT-utrustning till IKT-organisationen.

Utbildningsenheten verkar för att varje pedagog,

från förskoleklass till gymnasium, har

en egen dator.

Utbildningsenheten verkar för att varje elev

har tillgång till en dator och när så krävs, att

vissa elevgrupper på gymnasiet har en egen

dator, så kallat ”en-till-en”.

Utbildningsenheten och IT-enheten verkar

för trådlösa nätverk.

IKT-organisationen tar i samarbete med ITansvariga

fram ett förslag på lärplattform, för

förskola, grund- och särskola.

Utvecklar arbetssätt för lärplattformen.

För gymnasiet gäller detta från och med läsårsstarten

2011 inom ramen för KOR t -samarbetet.

5


3.3 Pedagogisk utveckling

IT som verktyg och stöd i undervisningen skapar fler sätt för eleven att lära på. Därmed

ökar deras lust att lära och fler förutsättningar ges för att nå de nationella målen.

Internet erbjuder många sätt att inhämta information och kunskap, öka förståelse för

andra kulturer och främja demokratin.

Eleverna ska lära sig hitta, sovra och kritiskt granska informationsflödet i olika

medier.

Elevernas förmåga att förmedla egna tankar och känslor genom bilder ska stärkas så

att de blir medvetna konsumenter och producenter.

Central nivå

Utbildningsenheten ger rekommendationer

och fattar beslut som säkerställer uppsatta

mål och möjliggör genomförandet såväl för

den övergripande IKT-organisationen som

för enskilda förskolor och skolor.

Utbildningsenheten prioriterar lösningar som

medför att IT integreras i undervisningen.

Förskolan/skolan

Utvecklar arbetssätt som integrerar IT i det

pedagogiska utvecklingsarbetet.

Lyfter diskussioner med eleverna om informationshantering,

etiska ställningstaganden

och demokratiska frågor ur ett IT-perspektiv.

Utvecklar arbetssätt som kritisk granskar

bilder samt utvecklar elevernas bildskapande.

IKT-organisationen omvärldsbevakar, samordnar

nätverksträffar, driver pedagogiska

frågor, inspirerar, ger råd och stöd till skolledare

och lärare i verksamheternas utveckling.

Varje rektorsområde ges möjlighet till ITansvarig

som driver IT-utvecklingen på sina

enheter och deltar på nätverksträffar.

6


3.4 Kompetensutveckling

I den digitala barn- och ungdomskulturen finns ett lärande och detta påverkar i hög

grad skolan. Nya och kompletterande kompetenser behövs kontinuerligt hos skolans

personal.

Kompetensutveckling ska direkt kunna omsättas i den pedagogiska vardagen.

Central nivå

Utbildningsenheten i samarbete med IKTorganisationen

ansvarar för och planlägger

kompetensutveckling för personal.

Utbildning av examinatorer för PIM

(Praktisk IT- och mediekompetens).

IKT-organisationen finns som stöd för kompetensutveckling.

KPC finns som stöd för kompetensutveckling

i det bildpedagogiska arbetet.

Kompetensutveckling gällande underhåll av

IT-utrustning.

Skoldatateket ansvarar för kompetensutveckling

av alternativa verktyg.

Förskolan/skolan

Kartlägger vilken IT-kompetens skolan behöver

och ger förslag på utbildningsområden

till IKT-organisationen.

Deltar i utbildningar.

Deltar i kompetensutveckling.

Deltar i kompetensutveckling.

Deltar i kompetensutveckling.

Deltar i kompetensutveckling.

7


3.5 Samordning och effektivisering

Det ska finnas enhetlighet kring kompetensutveckling samt hård- och mjukvara det

vill säga datorer, annan IT-utrustning och programbank.

IT-enhetens stöd blir effektivt när skolorna har enhetliga lösningar.

Central nivå

IKT-organisationen och IT-enheten standardiserar

och samordnar inköp av hård- och

mjukvara.

Utbildningsenheten i samarbete med IKTorganisationen

skriver avtal kring strömmande

media.

Förskolan/skolan

Framför önskemål och behov kring hård- och

mjukvara.

Använder strömmande media.

Personal kommunicerar, administrerar och

informerar via digitala resurser så långt det

är möjligt.

Utbildningsenheten i samarbete med IKTorganisationen

verkar för en intern webbaserad

mötesplats i syfte att sprida idéer och

metodtips för att stimulera IT-användandet

bland personalen.

Använder mötesplatsen och bidrar med idéer

och metodtips.

8


4. Ordlista

Alternativa verktyg

Även kallat kompensatoriska hjälpmedel. t.ex. talsyntes,

stavningskontroll och AlphaSmart. Med

dessa erbjuds elever olika vägar att nå målen genom

att undervisningen och den pedagogiska situationen

i skolan blir tillgänglig och ökar delaktigheten.

Alternativa verktyg kan behövas en kortare eller

längre period i lärandet.

Digital klyfta

Den första digitala klyftan, under 90-talet, handlade

om tillgången till datorer. Nu växer en kanske allvarligare

klyfta fram som handlar om det sätt man

använder datorn på och det datorn ger tillgång till.

Det vill säga att ha tekniken men inte förmå

använda den på ett konstruktivt och utvecklande

sätt.

Digital kompetens

En av Europaparlamentets åtta nyckelkompetenser

för livslångt lärande som innebär kunskap att söka,

samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå

information. Även färdigheter kring kreativitet,

kritiskt tänkande och reflekterande samt ett

ansvarsfullt förhållningssätt till digitala medier

ingår. Skolverket arbetar med att ta fram ett förslag

på en nationell definition av digital kompetens.

Digitala resurser

Till exempel E-post, lärplattform och blogg.

En-till-en

Varje elev i gruppen har en egen dator.

Hård- och mjukvara

Datorns fysiska delar respektive de program som

finns i datorn.

IKT

Informations- och kommunikationsteknik

IT

Informationsteknik, ett samlingsbegrepp för tekniska

möjligheter inom data- och teleteknik.

IKT-organisation

Dess uppgift är att inspirera, ge råd och stöd samt

planera, samordna, utvärdera och följa upp. För

Utbildningsenhetens verksamheter finns idag en

IKT-pedagog och från 2011 finns eventuellt två

stycken. Lokala IT-ansvariga finns knutna till IKTorganisationen.

IT-ansvarig

Språkrör och bollplank mellan den lokala enheten

och IKT-organisationen. Deltar på nätverksträffar.

Är uppdaterad gällande strategi och handlingsplan.

Är behjälplig med stöd och vid utvärdering av nya

arbetssätt som möjliggör att IT integreras. Är behjälplig

vid planeringar och uppföljningar. Bevakar

att de lokala IT-resurserna används effektivt.

IT-utrustning

Exempelvis projektor, mobiltelefon, digitalkamera,

videokamera, skanner, SmartBoard, (dator).

Lärare

Med lärare menas alla lärarkategorier inom förskola,

förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola,

särskola samt KPC.

Lärplattform

Även kallat utbildningsplattform är ett webbaserat

stöd som skapar ett virtuellt klassrum/mötesplats

för elever, lärare, vårdnadshavare och skoladministration.

I en lärplattform kan lärarna bl. a. presentera

lärmaterial, information om kurser/teman samt

kommunicera med eleverna. Administration och

utvärdering av kurs kan finnas inbyggt. En lärplattform

ger möjlighet till förbättrad information,

kommunikation, samverkan och lärande.

Organisation

Verksamhet – förskoleverksamhet, förskoleklass,

fritidsverksamhet, grundskoleverksamhet, gymnasieverksamhet,

särskoleverksamhet, Vuxenutbildning,

Särvux, KPC.

Enhet – den enskilda förskolan, skolan osv.

PIM

Är Skolverkets webbplats för att främja utveckling

och användning av IT i skolan. Studiematerialet

består av handledningar som visar hur olika programvaror

kan användas praktiskt i skolans verksamhet.

Sidan kan också användas som studiecirkel

och hjälp i vardagen.

Programbank

Gemensamma program som används av verksamheterna.

Det kan vara program med kommunlicens

eller program riktat till en specifik grupp. ”Fri och

öppen programvara” som avser att programmet är

fritt att använda utan kostnad ingår också.

Strömmande media (strömning, streaming, streamad)

Uppspelning av ljud- eller videofiler på en dator

samtidigt som filerna överförs via internet Detta

kan bland annat göras från AV-centralens webbplats.

Med dator och projektor kan man enkelt visa

strömmande video för en hel klass på storbild.

Vision

Verksamhetens gemensamma färdriktning och

ledstjärna för alla medarbetare att sträva mot.

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!