15.06.2014 Views

VT12 Mariningenjör Produktion studerande.indd

VT12 Mariningenjör Produktion studerande.indd

VT12 Mariningenjör Produktion studerande.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan för Martinteknik

Lärande i arbete (LIA)

25% av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats.

Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med

fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en

traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med

problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet

att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter

du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb

direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som

utomlands.

Mariningenjör Produktion

400 Yh-poäng (2 år)

Är du som läser detta ett företag i branschen och intresserad av

LIA, kan du kontakta utbildningssamordnare Joakim Nilsson på

tfn 0522-69 61 28 eller maila till hcb@uddevalla.se

Nimbus Produktion i Visby AB. Sveriges största och

modernaste båtvarv.

Yrkeshögskolan

för marin teknik

Mariningenjör Produktion startde hösten 2011 som den första utbildningen

inom Yrkeshögskolan för marin teknik, som

● är en samordnande organisation för yrkeshögskoleutbildningar

● erbjuder efterfrågade utbildningar i Sverige via distansteknik

● stärker de marintekniska företagens kompetens

Utbildningen är framtagen i samarbete med en projektgrupp som förutom

Högskolecentrum Bohuslän består av:

Högskolecentrum

Bohuslän

VUXENUTBILDNING

SKOLA

Kontakt

Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18A, 451 30 Uddevalla

0522-69 61 40, hcb@uddevalla.se, www.hcb.se

Högskolecentrum

Bohuslän


BÅTLIVET ÖKAR

Det gör också den internationella

konkurrensen och miljökraven.

Båtbranschen är viktig för Sverige.

Den ger sysselsättning till företag i hela

landet. Hela fritidsbåtsektorn står inför

krav på förändring. Detta behöver mötas

med ny kunskap och kompetens, med

nya idéer och produktionsmetoder.

Ur Fakta om båtlivet i Sverige 2011

- Cirka 5 000 personer är direkt sysselsatta i den svenska

båtbranschen. Om man räknar med alla underleverantörer

torde omkring 15 000 personer vara beroende av

båtbranschen för sin sysselsättning.

- Den svenska båtproduktionen var 2010 cirka 7 200

båtar. Av dessa var omkring 500 segelbåtar, 1 100

motorbåtar och 5 600 småbåtar.

ANMÄLAN

Formulär hittar du på hcb.se där du

också kan skriva ut blankett. Det går

också bra att ringa 0522-69 61 40 så

skickar vi ansökningsformulär till dig.

Start hösten 2012

EFTERFRÅGAD KOMPETENS

För att kunna möta global konkurrens på såväl internationell

marknad som hemmamarknad krävs nya produktionsmetoder

och processer liksom organisation och yrkesroller. En

omställning från hantverksproduktion till mer industriell

produktion med bibehållet hantverkskunnande pågår. Stor

samstämmighet råder bland marintekniska företag om att

det behövs kompetenta och duktiga medarbetare med

• kunskap om nya material, produktionsmetoder och

processer,

• kunskap om produktionsekonomi för att tillverka så effektivt

som möjligt till konkurrenskraftiga priser,

• kunskap om miljöcertifiering, miljö- och kvalitetsledningssystem

för att möta nya miljökrav och allt miljömedvetnare

kunder.

Det är en komplex yrkeskunskap som efterfrågas. För att

kunna arbeta inom mariningenjörens yrkesområde i fritisbåtssektorn

krävs högre utbildningsnivå och/eller mångårig

motsvarande arbetslivserfarenhet.

UTBILDNINGEN GER DIG

Är du intresserad av fritidsbåtar och vill vara med och

utveckla nya metoder för produktion utifrån hållbar utveck-

ling, miljöbelastning och resursförbrukning. Då kan det vara

utbildningen för dig. Kunskapsnivån för ”Mariningenjör

Produktion” ligger på mellaningenjörsnivå. Genom utbildningen

utvecklar du viktiga kunskaper, färdigheter och

kompetens kring:

• Lean Production-tänkande i hela produktionskedjan

Produktionsmetoder och processer

• Nya material, miljöegenskaper

• Miljödeklaration för fritidsbåtar

• Förbränningsmotorn och nya energikällor, framdrift,

elektroniksystem

• Fritidsbåtens livscykel (LCA) och Eco innovation

VAD KAN DU JOBBA MED?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Mariningenjör

med inriktning mot Produktion blir du en attraktiv

medarbetare för båttillverkare, båtvarv och servicesektor.

Du har kunskap och kompetens att driva ett modernt kvalitets-

och miljöarbete, du kan bedöma miljöpåverkan under

hela produktens livstid och identifiera förbättringsmöjligheter.

Klicka in på

hcb.se & gör

din ansökan!

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Mariningenjör Produktion är distansbasera vilket innebär att du kan

läsa från någon av orterna – Uddevalla, Kungälv, Ronneby, Västervik

och Öregrund. Uddevalla är huvudort där utbildnigens teoretiska

delar sker via telebildföreläsningar och kontakt med lärarresurser

som fysiskt är lokaliserade där. Föreläsningarna sänds i realtid via ett

modernt videokonferens¬system till distansorterna – Kungälv, Ronneby,

Västervik och Öregrund.

Utbildningen är upplagd kring ett problembaserat arbetssätt som

innebär att du utvecklar färdigheter och självständigt formulera

problem, söka information och kunskap. Du utvecklar förmågan att,

såväl individuellt som i grupp, självständigt genomföra och ansvara

för uppdrag. Handledning och stöd ges i respektive kurs och vid

projektarbete, uppdrag och LIA-perioder.

Termin 1

• Introduktion Mariningenjör (25p)

• LIA Introduktion Mariningenjör (10p)

• Marinteknisk engelska (10p)

BEHÖRIGHET

Förkunskaper Grundläggande behörighet. Godkänt i

Matematik B och datorkunskap.

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Mariningenjör Produktion

Studieort Huvudort Uddevalla (Högskolecentrum Bohuslän). Distansorter:

Kungälv (Vuxenutbildningen Kungälv),

Ronneby (Ronneby Kunskapskälla), Västervik (Västervik HögskoleCentrum) och

Östhammar (Östhammar Lärcentrum i Öregrund).

Antal studieplatser 25

Anmälan Görs via blankett som du får genom att skriva ut eller beställa via

www.hcb.se Du kan också ringa 0522-69 61 40. Sista ansökningsdag 18 maj.

Start Hösten 2012

Studietakt Helfart 100 %

Information www.hcb.se , utbildningsledare Joakim Nilsson,

joakim.nilsson@uddevalla.se, 0522-69 61 28

• Produkt- och materialkunskap (25p)

• Motor och elektronik (30p)

Termin 2:

• LIA Produkt- och materialkunskap (25p)

• Matematik för Mariningenjörer (20p)

• Eco Innovation (25p)

• Lean Marin (30p)

Termin 3:

Produktion I (50p)

• LIA Produktion I (30p)

• Affärs- och avtalsrätt (5p)

Termin 4:

• Projektledning (25p)

Produktion II (50p)

• LIA Produktion II (35p)

• Examination Mariningenjör (5p)

Välj att studera i Uddevalla eller på

någon av våra studieorter

Uddevalla

Öregrund

Västervik

Ronneby

Foto: Nimbus

Kungälv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!