15.06.2014 Views

Renhållningsordning för Ronneby kommun

Renhållningsordning för Ronneby kommun

Renhållningsordning för Ronneby kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KF § 123 BILAGA 2

Innehåller förslag till ändring av

RENHÅLLNINGSORDNING

Utgivare:

Gäller från: 15 juli 2005

Antagen: KF § 117/1993, rev. KF § 123/2005

Renhållningsordning för Ronneby kommun

Föreskrifter om avfallshanteringen

Ansvarsfördelning

Kommunens renhållningsansvar

§ 1

Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt farligt avfall. Undantag

gäller för följande avfallsslag:

1. Avfall som omfattas av producentansvar enligt förordningar som utfärdats med stöd

av miljöbalken 15 kap.

2. Farligt avfall som omfattas av anmälningsplikt för att få transporteras enligt 34 § avfallsförordningen

(2001:1063).

Det kommunala ansvaret för hushållsavfallet omfattar insamling, transport och slutligt omhändertagande.

Kommunen verkar även för att mängden avfall minskas och att återvinning stimuleras.

Som exempel på lokaler där avfall uppkommer som är jämförligt med hushållsavfall kan nämnas affärsrörelser,

restauranger, skolor, samlingslokaler, fritidsanläggningar, kontor och förvaltningar.

För kommunens avfallshantering gäller

- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och

andra författningar.

Vid sidan av dessa författningar gäller dessa föreskrifter om avfallshanteringen i Ronneby kommun.

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kapitlet 5 §

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare

avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja

fastighet.

Ansvariga nämnder/bolag

2 §

För det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret svarar kommunstyrelsen. För det praktiska

arbetet ansvarar Ronneby Miljö & Teknik AB (i fortsättningen benämnt Miljöteknik). För tillsyn

av renhållningsordningen och miljöbalken svarar Miljö- och Hälsoskyddsnämnden (i fortsättningen

benämnt MHN), som också prövar frågor om undantag från renhållningsordningens före-


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

skrifter. MHN avgör även frågor om tvistemål uppstår mellan fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare

och Miljöteknik angående tolkning av renhållningsordningens regler.

3 §

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap 4§ miljöbalken om avfallstaxa samt föreskrifter

om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av

avfall som utförs genom kommunens försorg.

4 §

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med

stöd av miljöbalken utföres av MHN.

Informationsskyldighet

5 §

Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller

är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Sortering, eget omhändertagande m.m.

Sortering av hushållsavfall

6 §

Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i 7 och

8§§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag

enligt nedan skall lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas

i bilagan. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet

för människors hälsa och miljön inte uppstår.

2


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar

7 §

Grovavfall från hushåll skall avlämnas vid platser i enlighet med bilaga 1.

Alla kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall så att

de kan omhändertas särskilt enligt bilaga 1.

Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska produkter.

8 §

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållens farliga avfall och

hålla detta skilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om

innehållet. Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga 1.

Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska och

elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall så att det kan omhändertagas enligt

bilaga.

Skyldighet att lämna avfall

9 §

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till Miljöteknik om inte annat sägs i

dessa föreskrifter.

Förutsättningar för eget omhändertagande

10 §

Kompostering av förmultningsbart köksavfall är tillåten på vissa villkor. Om enbart vegetabiliskt

köksavfall komposteras får detta göras utan särskilda krav på behållare. Om även animaliskt avfall,

matrester o.d. komposteras skall detta göras i en sluten behållare som utestänger skadedjur

om fastigheten ligger inom tätbebyggelse. Komposten skall alltid skötas så att olägenhet för

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan och anmälan skall göras enligt 27 §.

11 §

Trädgårdsavfall bör omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering eller flisning/malning

under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Torrt trädgårdsavfall

som inte kan utnyttjas för kompostering eller flisning/malning får förbrännas om inte

eldningsförbud råder och det i övrigt inte strider mot författning. Vid större omfattning av sådan

eldning skall samråd ske med räddningskåren. All eldning skall utföras så att det inte uppstår

störningar för omgivningen.

Trädgårdsavfall kan även lämnas till Angelskog och andra bemannade återvinningscentraler och

avfallsstationer.

Område där hämtning sker

12 §

Hämtning av sopor, latrin och slam enligt bestämmelser i 13-22 §§ utförs i hela kommunen.

Sopkärl och latrinkärl skall vid hämtningstillfället vara framkört till farbar väg. Miljöteknik gör i

varje enskilt fall en bedömning av vägars framkomlighet.

3


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

För bebodda öar utan fast förbindelse med fastlandet kan boende hänvisas till plats för avfallslämning.

Sopor

Hämtningsintervall, kärlstorlek m.m.

13 §

För årsbostäder sker hämtning normalt en gång var fjortonde dag. Av hygieniska skäl kan kortare

intervall komma att tillämpas för komposterbart avfall sommartid. En fastighetsinnehavare kan

mot tilläggsavgift få veckohämtning under veckorna 25-34. Vid flerbostadshus, restauranger

m.m. sker hämtning efter överenskommelse.

Hämtning vid fritidsbostäder sker normalt med nio hämtningar en gång var fjortonde dag under

sommarperioden. Av hygieniska skäl kan kortare intervall komma att tillämpas för komposterbart

avfall.

Efter överenskommelse med Miljöteknik kan, under vissa förutsättningar, en grupp av fastighetsinnehavare

bilda samfällighetsförening med miljöhus för gemensam sophämtning.

Beroende på sopmängden kan en fastighetsinnehavare, efter överenskommelse med Miljöteknik,

abonnera på större, mindre eller flera kärl. Fastighetsinnehavare som har årsbostad och abonnerar

på minsta tillhandahållna kärlstorlek kan även begära ändrat hämtningsintervall till en gång

var fjärde vecka med avseende på brännbart avfall. Begäran om byte av kärlstorlek eller ändrat

hämtningsintervall enligt ovan skall vara Miljöteknik tillhanda i god tid innan avsedd tidpunkt

för bytet.

Två enfamiljsfastigheter som gränsar intill varandra eller ligger i nära anslutning och har liten

total sopmängd kan begära att använda gemensam avfallsbehållare av minsta tillhandahållna

storlek. För att sådan begäran ska beviljas gäller att bestämmelserna i dessa föreskrifter om

fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Begäran om gemensam avfallsbehållare skall vara Miljöteknik tillhanda i god tid innan avsedd

tidpunkt för ändringen.

Uppehåll från sophämtning vid årsbostad kan beviljas efter ansökan från fastighetsinnehavaren

om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tre månader.

Begäran om uppehåll skall vara Miljöteknik tillhanda i god tid innan avsedd uppehållsperiod.

För fritidsbostad gäller motsvarande regel om uppehållet avser hela hämtningsperioden. I detta

fall beviljas dock bara uppehåll för en hämtningssäsong i sänder.

Emballering av avfall

14 §

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen

är avsedd. Avfallet skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller

annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande

eller stickande hanteras enligt Miljötekniks anvisningar.

4


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.

15 §

Miljöteknik meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ samt latrinbehållare.

Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas. Behållare

skall placeras så att den kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och

baklastande bil där sådan användes.

Avståndet från soprum/behållarplats till angöringsplats för sophämtningsfordon får inte överstiga

50 meter om inte särskilda skäl föranleder annat. För en- och tvåbostadshus med plastkärl gäller

att behållaren bör vara belägen högst 5 m från angöringsplats för sophämtningsfordon på hämtningsdagen.

Äldre och handikappade kan beviljas undantag från denna regel efter överenskommelse

med Miljöteknik.

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram till

behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen skall röjas

från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så

dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Om en väg inte

kan hållas farbar helt eller delvis under året är fastighetsinnehavaren skyldig att transportera avfallet

till en väg som är farbar för hämtningsfordonet, om Miljöteknik kräver detta.

Miljöteknik skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar,

portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till Miljöteknik. Ändringar skall utan

anmaning meddelas Miljöteknik.

Fyllnadsgrad och vikt

16 §

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det

blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare föreskifter om maxvikter för behållare ges av

Miljöteknik. Behållare som är överfull eller för tung hanteras enligt Miljötekniks anvisningar.

Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare m.m.

17 §

Säckhållare anskaffas och installeras av Miljöteknik. För underhåll svarar fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavaren ansvarar även för anordnande, installation och underhåll av övriga inom

fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp, soputrymmen m.m.

Beträffande säckhållare och andra anordningar gäller följande:

De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att

förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

De skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken

för olycksfall minimeras.

De skall vara lättåtkomliga för upphängning/uppställning och skiftning av förekommande behållartyper.

De skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.

18 §

Återgångsbehållare ägs av Miljöteknik och tillhandahålles genom Miljöteknik. Fastighetsinnehavaren

har ansvar för rengöring och tillsyn av återgångsbehållaren.

5


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Latrin

19 §

Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och normalt

ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt såvida inte

särskilda skäl föreligger.

20 §

Hämtning av latrin sker med samma intervall som sophämtningen. Vid fritidsbostäder sker

hämtningen nio gånger en gång var fjortonde dag under sommarperioden.

Slam

21 §

Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller

manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren

ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats

för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Fastighetsinnehavare

med äldre, befintlig slamavskiljare kan beviljas undantag från 10-

metersregeln.

22 §

Slam från slamavskiljare med WC-installation hämtas enligt särskild turlista en gång per år från

årsbostäder. Slam från fritidshus med WC-ansluten slamavskiljare hämtas enligt särskild turlista

en gång vartannat år.

Tömning av slutna tankar och extra tömning av slamavskiljare utförs efter särskild beställning.

Uppehåll i slamtömningen kan beviljas efter begäran från fastighetsinnehavaren om fastigheten

inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran om uppehåll

skall vara Miljöteknik tillhanda i god tid före avsedd uppehållstid.

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Uppgiftsskyldighet

23 §

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och

därmed jämförligt avfall skall på anmodan av Miljöteknik eller MHN lämna de uppgifter i fråga

om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens

renhållningsordning.

24 §

Den som yrkesmässigt tillverkar i Sverige, för in eller säljer en förpackning eller en vara som är

innesluten i en sådan förpackning skall på anmodan av Miljöteknik eller MHN lämna de uppgifter

i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för

kommunens renhållningsordning.

6


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Kasserade kylskåp och frysar

25 §

Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt och hållas avskilt

från annat avfall i avvaktan på bortforsling. Sådant avfall skall hanteras enligt bilaga 1.

Farligt avfall

26 §

Farligt avfall, på vilket avfallsförordningen (2001:1063) är tillämplig, transporteras, återvinns

och bortskaffas genom kommunens försorg. Ansvarig nämnd för detta är kommunstyrelsen. För

det praktiska arbetet ansvarar MFA Sydost AB.

Anmälan om eget omhändertagande och undantag från föreskrifterna

Allmänna bestämmelser

27 §

Anmälan om kompostering eller annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den

egna fastigheten handlägges av MHN.

Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering såvitt gäller bestämmelser

om hushållsavfall prövas av MHN.

Ansökan om dispens från kommunens utvidgade renhållningsansvar för transporter av farligt

avfall prövas av MHN.

Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas

samt, för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet

skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Ansökan

om omhändertagande av latrin eller slam genom förmultningsanläggning o.dyl. skall innehålla

beskrivning av anläggningen.

Anmälan om egen kompostering o.dyl.

28 §

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan

risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavare som själv avser att ta

hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten skall anmäla detta skriftligen till MHN.

Undantagsregler för sopor

29 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har årsbostad och abonnerar på minsta tillhandahållna

kärlstorlek kan få hämtningsintervallet reducerat till fyra gånger per år med avseende

på brännbart avfall (kvartalshämtning). Detta kan beviljas under förutsättning att hushållet

består av maximalt två personer. Att avfallsvolymen ryms i kärlet, att olägenhet för människors

hälsa eller miljön inte uppkommer och att gällande renhållningsregler i övrigt följs.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan beviljas hel befrielse från hämtning av komposterbart

avfall om detta tas om hand genom egen kompostering e d på fastigheten. För fastigheter

inom tätbebyggelse gäller att komposteringen görs i en sluten behållare som utestänger

7


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

skadedjur. För övriga fastigheter görs en prövning från fall till fall. Komposten skall alltid skötas

så att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Utöver ansökan om hel befrielse krävs

anmälan enligt §27.

Hel befrielse från kommunal sophämtning kan beviljas om särskilda skäl föreligger och det bedöms

att soporna kan tas om hand utan olägenheter för människors hälsa eller miljön uppkommer

och att gällande renhållningsregler i övrigt följs.

Hel befrielse kan också beviljas vid en fritidsbostad under förutsättning att nyttjaren är permanent

boende inom Ronneby kommun eller inom likvärdigt avstånd och denne tar med sig soporna

till sin permanentbostad.

Undantagsregler för latrin

30 §

Hel befrielse från kommunal latrinhämtning kan beviljas om fastighetsinnehavaren själv önskar

ta hand om det uppkomna latrinet på fastigheten och om det bedöms att detta kan ske utan risk

för att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Hel befrielse kan också beviljas om fastighetsinnehavaren föredrar att latrinet hämtas genom

Miljötekniks försorg genom budning vid varje tillfälle.

Undantagsregler för slam

31 §

Om slammängden är liten i förhållande till slamavskiljarens våta volym kan hämtningen reduceras

till en gång var tredje år vid årsbostäder under förutsättning att avloppsanläggningen bedöms

uppfylla regler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och att det bedöms att hämtningen kan reduceras

utan risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. För fritidsbostäder

gäller motsvarande regel men utan att intervallet reduceras till hämtning en gång vart fjärde år.

Hel befrielse från kommunal slamhämtning kan beviljas om fastighetsinnehavaren själv önskar

ta hand om slammet. Förutsättningar är att avloppsanläggningen bedöms uppfylla gällande regler

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och att det bedöms att hanteringen kan göras utan risk för att

olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Omprövning av beslut

32 §

Beviljade undantag enligt 29-31 §§ kan omprövas av MHN om olägenhet för människors hälsa

eller miljön konstateras eller om andra villkor för beviljat undantag inte följs.

8


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Bilaga 1

Sortering av avfall

Hushållsavfall/sopor

Hämtning av hushållsavfall/sopor kan ske på tre olika sätt:

- källsortering med hemkompostering,

- källsortering utan hemkompostering, och

- osorterat avfall.

Hämtningsmodell väljs i överenskommelse med miljö- och hälsoskyddsnämnden vad gäller

hemkompostering, i övriga fall med Miljöteknik.

Källsortering med hemkompostering

Kompostering av förmultningsbart köksavfall är tillåten på vissa villkor. Om enbart vegetabiliskt

köksavfall komposteras får detta göras utan särskilda krav på behållare. Om även animaliskt

avfall, matrester o.d. komposteras skall detta göras i en sluten behållare som utestänger skadedjur

om fastigheten ligger inom tätbebyggelse. För övriga fastigheter görs en prövning från fall

till fall. Komposten skall normalt nyttjas inom den egna fastigheten. Komposten skall alltid skötas

så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan anmälan skall göras

enligt 27-29 §§.

Vad som menas med komposterbart avfall redovisas i informationsmaterial som tillhandahålls av

Miljöteknik.

I övrigt läggs utsorterat brännbart avfall och deponirest i var sin behållare. Vad som menas med

brännbart avfall och deponirest redovisas i in formationsmaterial som tillhandahålls av Miljöteknik.

Källsortering utan hemkompostering

Komposterbart avfall och utsorterat brännbart avfall samt deponirest läggs i var sin behållare.

Osorterat avfall

Osorterat avfall läggs i behållare avsedd för detta.

Farligt avfall

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall skall lämnas vid kommunens återvinningscentraler

eller avfallsstationer. Vad som menas med farligt avfall redovisas i informationsmaterial

som tillhandahålls av Miljöteknik.

Avfall från elektriska och elektroniska produkter från hushållen

Avfall från elektriska och elektroniska produkter kan lämnas in vid återvinningscentralerna och

avfallsstationerna.

9


KF § 123 BILAGA 2

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RENHÅLLNINGSORDNING

Batterier

Enligt förordningen om batterier (1997:645) är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Batterier

kan lämnas in vid återvinningscentralerna och -stationerna samt vid avfallsstationerna.

Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier skall lämnas vid försäljningsställena.

Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid återvinningscentralerna och avfallsstationerna.

Grovavfall

Grovavfall från hushållen är sådant skrymmande hushållsavfall som inte ryms i behållare eller

säck för hushållsavfall eller som av andra skäl inte kan eller bör läggas där, exempelvis utrangerade

möbler, cyklar och liknande.

Grovavfall från hushållen kan lämnas in vid återvinningscentralerna och avfallsstationerna.

Grovavfall kan även hämtas hos fastighetsinnehavaren mot särskild avgift enligt taxan.

Kasserade kylskåp och frysar

Enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall alla kasserade kylskåp och fryser förvaras skilt från

annat avfall och transporteras bort genom kommunens försorg. Kasserade kylskåp och frysar kan

lämnas in vid kommunens återvinningscentraler och avfallsstationer eller hämtas hos fastighetsinnehavaren

mot särskild ersättning enligt taxan.

Avfall med producentansvar

Tidningar och returpapper samt förpackningar av metall, papper/kartong, hård plast, wellpapp

och glas kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler och -stationer, avfallstationerna eller

på annan plats som anvisas av producent.

Förpackningar av mjuk plast skall läggas på plats som anvisas av producent.

Avfallsplan för Ronneby kommun

Den nuvarande avfallsplanen är till stora delar inaktuell. Miljöteknik har fått i uppdrag att utvärdera

planen och denna redovisning bör sedan ligga till grund för en kommande revidering av

avfallsplanen.

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!