19.06.2014 Views

för läsaren - Jakobstad

för läsaren - Jakobstad

för läsaren - Jakobstad

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BYGGARENS<br />

GUIDE<br />

<strong>Jakobstad</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

Larsmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Materialet i denna guide återfinns i kommunernas www-sidor


Innehåll<br />

För <strong>läsaren</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

<strong>Jakobstad</strong>s stad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

Larsmo kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Byggnadslov beroende av tillstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Byggarens <strong>för</strong>troendeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

T.ex. renovering <strong>för</strong> våtrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Bestämmelser om <strong>för</strong>ebyggande brandsäkerhet . . . . . . . . . 43<br />

Tele- och antennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

Byggnadens inomhusklimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Bastu ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

Värmeisolering av byggnadens mantel . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Betongkonstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

Regnvattensystem och stegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

Byggarens <strong>för</strong>säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

Anmälarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

3


FÖR LÄSAREN<br />

När vi nu lever under en period av uppsving efter depressioner, har det blivit aktuellt<br />

<strong>för</strong> många familjer att bygga ett eget hem. Renoveringen av den gamla bostaden är<br />

också en krävande uppgift. Målet kan uppnås på många olika sätt: ett färdigt hus<br />

(nycklarna i handen), som huspaket eller genom att bygga med en s.k. arbetsinsats<strong>för</strong>verkligare.<br />

De som går med på att arbeta på en stor ackord är vanligtvis inte några<br />

yrkesmän från byggnadsbranschen eller ens medvetna om kunskaperna och färdigheterna<br />

som <strong>för</strong>knippas med arbetet. För att ni ska åstadkomma ett bra resultat,<br />

bestämde vi att sätta ihop en guidebok med hjälp av yrkesmän från branschen. Bestämmelserna<br />

<strong>för</strong> byggandet är vida och just skall ändras, så vi koncentrerar oss på<br />

dethär området. Vi strävar efter att ge ett kontaktnät <strong>för</strong> småbyggare.<br />

Den ansvarige arbetsledarens andel är mycket viktig i ett lyckat byggnadsprojekt och<br />

den måste nämnas i alla viktiga byggnadspunkter enligt myndigheternas regler.<br />

Vi tackar alla som stött vår verksamhet, med vilkas sakkunnighet vi hoppas att ert<br />

byggnadsarbete lyckas. Ett tack också till de olika bransch-experter, som gjort denna<br />

guidebok möjlig.<br />

Byggare, kom ihåg att sakkännedom är till nytta också vid byggandet.<br />

Verivel Oy<br />

4


FINANSIERING<br />

Statsborgens omfattning och borgensavgift<br />

www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49790&elan=sv<br />

Ett ägarbostadslån med statsborgen kan uppgå till högst 85 % av bostadens anskaffningsvärde.<br />

Statsborgen kan uppgå till högst 20 % av ägarbostadslånet, dock<br />

inte mer än 25 250 euro per bostad.<br />

Som borgensavgift debiteras 2,5 % av borgensbeloppet i samband med att lånet<br />

eller den <strong>för</strong>sta låneraten lyfts. Om staten betalar räntetsöd <strong>för</strong> lånet debiteras ingen<br />

borgensavgift.<br />

Man kan erhålla begränsad statsborgen utan att ansöka om det, det räcker med en<br />

anmälan till långivaren.<br />

Statlig borgen vid bostadsbyte<br />

Om man har resterande ägarbostadslån med statsborgen och ämnar byta bostad är<br />

det möjligt att ta ett nytt lån på endast det belopp som mellanskillnaden utgör, och<br />

använda det gamla lånet till anskaffning av den nya bostaden.<br />

I sådana fall kan också gamla bostadslån som används <strong>för</strong> anskaffning av en ny<br />

bostadslån betraktas som ägarbostadslån. Därmed får låntagaren borgen <strong>för</strong> hela det<br />

lån som krävs <strong>för</strong> att finansiera det nya bostadsköpet.<br />

Arrangemanget <strong>för</strong>utsätter att låntagaren erlägger borgensavgift också <strong>för</strong> den del<br />

av sitt gamla lån som betraktas som ägarbostadslån. Ägarbostadslånets andel av de<br />

bägge lånens sammanlagda belopp kan uppgå till högst 85 % av den nya bostadens<br />

in<strong>för</strong>skaffningspris.<br />

Mera information<br />

Överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, bostads- och byggnadsavdelningen,<br />

tel. (09) 1603 9648, fornamn.efternamn@ymparisto.fi<br />

Ansökan om räntestöd <strong>för</strong> ägarbostadslån, inkomstgränser och stödets storlek<br />

www.ymparisto.fi/default.asp?node=800&lan=fi<br />

Räntestödslånet godkänns av den kommun där bostaden eller egnahemshuset är beläget.<br />

Statskontoret betalar ut räntestödet åt kreditgivaren.<br />

Den som ämnar bygga småhus ska anhålla om räntestöd inom den tid som kommunen<br />

bestämt. För en bostadsaktiebostad kan man ansöka om räntestöd <strong>för</strong>st när<br />

bostaden är reserverad och Statens bostadsfond har godkänt huset som berättigat<br />

5


till räntestödslån. Ansökan gällande räntestöd <strong>för</strong> bostadsaktie ska lämnas in på särskilt<br />

utsatt tid.<br />

Den som tänker skaffa ett gammalt småhus eller en bostadsaktie bör i god tid innan<br />

affären <strong>för</strong>säkra sig om att kommunen godkänner räntestödslånet. Ansökan om<br />

räntestödslån <strong>för</strong> gammalt egnahemshus eller bostadsaktie ska vanligen inlämnas<br />

inom sex månader efter att köpet gjorts.<br />

Räntestödet upphör den dag bostaden överlåts såvida inte räntestödslånet används<br />

till att skaffa en ny bostad inom en rimlig tid.<br />

Inkomstgränserna <strong>för</strong> räntestödslån är<br />

Antal personer<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I huvudstadsregionen och kranskommunerna (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla,<br />

Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis) får månadsinkomsterna<br />

efter avdrag inte överskrida euro<br />

2320 2940 3260 3650 4050 4360<br />

I det övriga Finland får månadsinkomsterna efter avdrag inte överskrida euro<br />

2090 2540 2720 3060 3400 3630<br />

För familjer där ingendera av makarna har fyllt 40 år tillämpas inkomstgränser <strong>för</strong><br />

en trepersoners familj. Om en sådan familj har ett barn tillämpas inkomstgränserna<br />

<strong>för</strong> en fyrapersoners familj.<br />

Familjens sammanlagda bruttoinkomster per månad beaktas. Från denna summa<br />

får följande avdrag göras:<br />

• 670 euro från månadsinkomsterna hos annan familjemedlem än den som <strong>för</strong>tjänar<br />

mest, om det i familjen finns fler än en inkomsttagare<br />

• 340 euro <strong>för</strong> varje barn som inte fyllt 18 <strong>för</strong>e utgången av det år då ansökan lämnas<br />

in<br />

• underhållsbidrag <strong>för</strong> barn som betalas enligt domstolsbeslut eller skriftlig överenskommelse<br />

• 2 % av beloppet <strong>för</strong> ännu obetalda, av staten garanterade studielån<br />

• högst 170 euro från lönetillägg <strong>för</strong> skiftarbete<br />

• <strong>för</strong> en familj som består av fler än 6 personer höjs inkomstens maximibelopp med<br />

170 euro per ytterligare person<br />

Förmögenhet kan inverka på räntestödslånets storlek. Räntestöd beviljas inte om den<br />

sökandes <strong>för</strong>mögenhet räcker <strong>för</strong> att <strong>för</strong>värva en motsvarande bostad.<br />

6


Räntestödets storlek<br />

Räntestödslånets belopp kan vara högst 80 % av byggnads- och tomtkostnaderna<br />

<strong>för</strong> ett småhus, av en ny bostads anskaffningspris eller av ett gammalt småhus eller<br />

bostadslägenhets godkända anskaffningspris. Räntestöd betalas per låneår på den<br />

del av årsräntan <strong>för</strong> räntestödslånet som överstiger 4,5 % av det återstående lånekapitalet<br />

enligt följande:<br />

För byggande av småhus och inköp av ny bostadslägenhet<br />

Låneår Räntestöd<br />

1-5 70 %<br />

6-10 50 %<br />

Om t.ex. hela räntan är 6,5 %, betalas under de <strong>för</strong>sta fem låneåren 70 % räntestöd<br />

på skillnaden mellan 6,5 och 4,5 procentenheter vilket ger 1,4 %.<br />

Anskaffning av gammalt småhus eller gammal bostadslägenhet<br />

Låneår Räntestöd<br />

1-4 60 %<br />

5-8 40 %<br />

Räntan får inte vara högre än de räntor som i allmänhet uppbärs <strong>för</strong> lån <strong>för</strong> motsvarande<br />

ändamål. Låntagaren kan dra av de räntor han betalt i beskattningen.<br />

Mera information<br />

Överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, bostads- och byggnadsavdelningen,<br />

tel. (09) 1603 9648, fornamn.efternamn@ymparisto.fi<br />

Räntestödda ägarbostäders storlek<br />

www.ymparisto.fi/default.asp?node=801&lan=fi<br />

Småhus<br />

Planeringen av räntestödsbelånade småhus regleras av markanvändnings- och bygglagen,<br />

bygg<strong>för</strong>ordningen och Finlands byggbestämmelsesamling. Kommunens byggnadsmyndigheter<br />

skall i <strong>för</strong>väg godkänna ritningar och kostnadskalkyl, dessutom<br />

behövs byggnadslov.<br />

Ett räntestödsbelånat småhus skall till sin storlek vara skäligt med hänsyn till familjens<br />

storlek och åldersstruktur:<br />

Antal familjemedlemmar Max.antal kvadratmeter <strong>för</strong> vilka räntestöd beviljas<br />

3 personer eller färre 90 m 2<br />

4 personer 100 m 2<br />

5 personer eller fler 120 m 2<br />

7


Om familjen har fler än sex medlemmar, utökas den yta som berättigar till lån med<br />

10 m2 per person utöver de <strong>för</strong>sta sex. Lånet beviljas dock <strong>för</strong> högst 180 m 2 .<br />

Bostadsaktiebolag<br />

För bostadsaktier kan man få räntestödslån bara <strong>för</strong> anskaffning av en sådan bostad<br />

som Statens bostadsfond har godkänt <strong>för</strong> långivning. Bostaden skall till sin storlek<br />

vara skälig med hänsyn till familjens storlek och åldersstruktur:<br />

Antal familjemedlemmar Max.antal kvadratmeter <strong>för</strong> vilka räntestöd beviljas<br />

1 person 45 m 2<br />

2 personer 65 m 2<br />

3 personer 80 m 2<br />

4 personer 100 m 2<br />

5 personer eller fler 120 m 2<br />

Det småhus eller den bostad som köps får vara något större än ovan nämnda ytarealer,<br />

men räntestöd beviljas endast enligt de ytor som anges i tabellen. Barnlösa<br />

par under 40 år beviljas bostadsaktielån <strong>för</strong> högst 80 m 2 . Par under 40 år med ett<br />

barn beviljas bostadsaktielån <strong>för</strong> högst 100 m 2 .<br />

Mera information<br />

Överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, bostads- och byggnadsavdelningen,<br />

tel. (09) 1603 9648, fornamn.efternamn@ymparisto.fi<br />

BSP; bostadssparande<br />

www.ymparisto.fi/default.asp?node=802&lan=fi<br />

Man gör ett BSP-avtal med en bank där man <strong>för</strong>binder sig att spara minst 15 % av<br />

bostadens pris och banken <strong>för</strong>binder sig att bevilja lån när detta mål har uppnåtts.<br />

På BSP-kontot skall man under minst åtta kvartal sätta in 150 - 2050 euro per kvartal.<br />

Depositionerna behöver inte ske under alla på varandra följande kvartal. Till sparandelen<br />

räknas också den ränta som betalas på depositionerna och den kapitaliserade<br />

tilläggsräntan.<br />

BSP-avtal kan justeras under spartiden. Ett BSP-avtal kan också över<strong>för</strong>as till en<br />

annan bank, och man kan ta lånet i en annan bank än den som mottagit depositionerna.<br />

Också andra medel än de som satts in på BSP-kontot får användas <strong>för</strong> bostadköpet.<br />

Dessa medel räknas dock inte som sparad andel av BSP-kontot.<br />

Medlen på BSP-kontot får inte lyftas <strong>för</strong>rän villkoren i avtalen uppfyllts och deponenten<br />

har undertecknat ett avtal om bostadsköp eller börjat bygga sin bostad.<br />

8


Bostaden får köpas då minst hälften av de avtalade posterna i BSP-avtalet deponerats.<br />

Ett separat avtal kan behövas <strong>för</strong> eventuell temporär finansiering. Också ett<br />

tomtköp, som ingår i ett egnahemsprojekt kan ske inom ramen <strong>för</strong> BSP-avtalet.<br />

Avtalet <strong>för</strong>faller om deponenten i <strong>för</strong>tid lyfter pengar från BSP-kontot eller köper<br />

en bostad.<br />

Banken betalar 1% ränta på besparingarna. Därtill betalar banken en tilläggsränta<br />

på 2- 4 % när deponenten nått sitt sparmål och köpt en bostad eller fått sitt småhus<br />

klart. Både depositionsräntan och tilläggsräntan är skattefria.<br />

Mera information<br />

Överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, bostads- och byggnadsavdelningen,<br />

tel. (09) 1603 9648, fornamn.efternamn@ymparisto.fi<br />

BSP-räntestödslån<br />

www.ymparisto.fi/default.asp?node=803&lan=fi<br />

Banken beviljar BSP-lån <strong>för</strong> högst 85 % av bostadens pris. Lånet eller en del därav<br />

kan godkännas som räntestödslån, om köparen inte får andra stöd av statliga medel<br />

<strong>för</strong> bostadsköpet. Maximibeloppen <strong>för</strong> räntestödslån enligt kommun är följande:<br />

1. Helsingfors 72 400 euro<br />

2. Esbo, Vanda, Grankulla 64 000 euro<br />

3. Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Kyrkslätt,<br />

Tusby, Sibbo, Vichtis, Åbo, Tammerfors,<br />

Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg 50 500 euro<br />

4. Övriga kommuner 47 100 euro<br />

Lånetiden <strong>för</strong> ett räntestödslån är fem gånger spartiden, dock minst 10 år och högst<br />

18. Som spartid räknas de kalenderkvartal under vilka spararen satt in ett sparbelopp<br />

på BSP-kontot i enlighet med avtalet.<br />

Låntagaren kommer överens med banken om räntor och amorteringar på räntestödslånet.<br />

Banken skall bevilja räntestödslån till en lägre ränta än den som tillämpas<br />

på övriga lån <strong>för</strong> en <strong>för</strong>sta bostad. I samband med räntestödslånet får de amorteringsfria<br />

åren vara högst två.<br />

De begränsningar som gäller villkoren <strong>för</strong> räntestödslån tillämpas inte på den del<br />

av bostadslånet som överstiger gränserna <strong>för</strong> vad som godkänns som räntestödslån.<br />

För BSP-räntestödslån kan man utan speciell ansökan få begränsad statsborgen<br />

<strong>för</strong> ägarbostadslån.<br />

9


Staten betalar en del av räntorna<br />

Staten betalar en del av BSP-lånets räntor under de <strong>för</strong>sta sex åren. 70 % betalas i<br />

räntestöd på den del av årsräntan <strong>för</strong> räntestödslånet som överstiger 4,5 % av det<br />

återstående lånekapitalet. Om t.ex. hela räntan är 6,5 % betalas räntestöd 70 % av<br />

skillnaden mellan 6,5 och 4,5 procentenheter d.v.s 1,4 %.<br />

Lånetagaren kan dra av de räntor han betalt i beskattningen.<br />

Gifta par och personer som bor i en gemensam bostad har rätt till högst ett räntestöd,<br />

även om de håller sig med separata lån. Om två personer som äger var sin<br />

BSP-bostad skaffar sig en gemensam bostad, justeras lånens sammanlagda belopp<br />

så att de motsvarar det maximala lånebelopp som gäller den dag då den gemensamma<br />

bostaden köps.<br />

Mera information<br />

Överinspektör Jorma Pietiläinen, miljöministeriet, bostads- och byggnadsavdelningen,<br />

tel. (09) 1603 9648, fornamn.efternamn@ymparisto.fi<br />

10


JAKOBSTADS STAD<br />

BYGGNADSTILLSYNSBYRÅN<br />

Strengbergsgatan 1<br />

68600 JAKOBSTAD<br />

Telefon: (06) 7851 111, växel<br />

BYGGNADSINSPEKTÖRENS ANVISNINGAR FöR BYGGARE<br />

I JAKOBSTAD<br />

BYGGNADSTILLSYNSBYRÅN<br />

Adress<br />

Strengbergsgatan 1, 68600 JAKOBSTAD<br />

Pb 87, 68601 JAKOBSTAD<br />

Telefon<br />

(06) 7851 111, växel<br />

Telefax (06) 7851630<br />

Byggnadsinspektör<br />

Rolf Nilsson<br />

Biträdande byggnadsinspektör Peter Wikman<br />

Reparationskonsulent Micael Nylund<br />

T.f. kanslist<br />

Eva-Stina Knutar<br />

Kanslist<br />

Sonja Uusitalo / Estrid Backlund<br />

Byggnadsnämndens sekreterare Anne Ekstrand<br />

Byråns öppethållningstider 08.00 - 16.00<br />

BYGGNADSNÄMNDEN<br />

Ord<strong>för</strong>ande<br />

Björn Beijar<br />

Sammanträden<br />

Byggnadsnämnden sammanträder varje månads <strong>för</strong>sta helgfria onsdag. Extra<br />

möte mot debitering.<br />

Handlingar<br />

Handlingarna bör inlämnas minst 14 dagar <strong>för</strong>e sammanträdesdagen till byggnadstillsynsbyrån.<br />

Om det gäller undantag eller beslut gällande område i behov<br />

av planering bör handlingarna inlämnas minst 30 dagar <strong>för</strong>e sammanträdesdagen.<br />

11


TILLSTÅNDSPLIKT FÖR BYGGANDE OCH ANDRA ÅTGÄRDER<br />

Bygglov fordras <strong>för</strong> bl.a.<br />

- nybyggnad<br />

- tillbyggnad<br />

- väsentlig omändring av inre konstruktion<br />

- med ombyggnad jäm<strong>för</strong>bar ändring av konstruktion<br />

- en väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden<br />

Åtgärdstillstånd<br />

fordras <strong>för</strong> bl.a.<br />

- delning och/eller sammanslagning av rum eller lägenheter<br />

- fasadändring, (ändring av fönsterindelning, ytterväggens beklädning,<br />

taktäckningsmaterial osv.) som väsentligt påverkar byggnadens yttre<br />

Skriftlig anmälan<br />

fordras <strong>för</strong> bl.a.<br />

- master, skorstenspipor, cisterner<br />

- broar<br />

- minnesmärken av offentlig karaktär<br />

- bullerhinder<br />

- upp<strong>för</strong>ande av staket<br />

Rivningslov eller rivningsanmälan<br />

En byggnad eller del däran får inte rivas utan tillstånd.<br />

SÅDANT SOM BÖR BEAKTAS VID ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV OCH<br />

VID BYGGANDE<br />

Byggnadslovshandlingar<br />

- tillståndsansökan på fastställd blankett 1 st<br />

- officiell tomtkarta (eller kartutdrag) 1 st<br />

- kopia av tomtens ägorättshandlingar 1 st<br />

- utdrag ur fastighetsregistret 1 st<br />

- hörande av grannar<br />

Huvudritningar<br />

- byggnadsritningar jämte situationsplan 2 st<br />

Huvudritningarna bör vara uppgjorda i enlighet med Byggbestämmelse-samlingen<br />

(A2).<br />

12


Övriga utredningar<br />

- vatten- och avloppsavdelningens utlåtande<br />

- undantag<br />

Specialritningar<br />

- konstruktionsritningar 1 st<br />

- ventilationsplaner 1 st<br />

- vatten- och avloppsritningar 3 st<br />

Statistikblanketter<br />

- befolkningsregistercentralens RH-blanketter<br />

Avgifter<br />

För bygglovet debiteras:<br />

- mätningsavdelningens avgifter (utmärkning, lägessyn, karta, reg.utdrag, lagfart)<br />

- byggnadstillsynsavgift<br />

- undantag<br />

Avgiften betalas till bank eller till stadens drätselkontor. Byggnads-lovet kan hämtas<br />

från byggnadstillsynsbyrån mot uppvisande av kvitto.<br />

Bygglovets giltighetstid<br />

Byggnadsarbetena bör påbörjas inom tre år räknat från det att lovet<br />

beviljats och nybyggnadsarbetet bör färdigställas inom fem år.<br />

Giltighetstiden <strong>för</strong> åtgärdstillstånd och anmälningar<br />

Byggnadsarbetet skall vid åtgärdstillstånd eller anmälan färdigställas<br />

inom tre år.<br />

Ansvarig arbetsoch fva-arbetsledare<br />

Ansökan om godkännande av ansvarig och fva-arbetsledare på<br />

fastställd blankett<br />

2 st<br />

Från byggnadstillsynsmyndigheternas synpunkt bör den ansvariga arbetsledaren<br />

anses vara ett slags <strong>för</strong>troendeperson, till vars åliggan-den bör anses höra att<br />

övervaka och ombesörja bl.a.<br />

- att arbetet gällande <strong>för</strong>ordningar och bestämmelser, byggnadslovsbeslutet<br />

och fastställda ritningar samt av byggnadstillsynsmyndigheterna<br />

under arbetet givna bestämmelser efterföljs<br />

13


- att anmälningar i anslutning till byggnadsarbetet görs och att syner<br />

begärs i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om byggande.<br />

- att inspektionsberättelseblanketten ifylles<br />

VID NYBYGGNADSARBETE BÖR FÖLJANDE SYNER OCH FÖRRÄTT-<br />

NINGAR VERKSTÄLLAS:<br />

Om byggnadsarbetets påbörjande bör meddelas till byggnadstillsynsmyndigheten.<br />

Inledande möte<br />

Om så bestämmes i bygglovet skall <strong>för</strong>e påbörjande av byggnadsarbetena<br />

hållas ett inledande möte.<br />

Utmärkning<br />

Innan byggnadsarbetet påbörjas, bör byggnadens plats och höjdläge utmärkas<br />

av mätningsavdelningen.<br />

Grundsyn<br />

Förrättas då grävningen och schaktningen i anslutning till grundläggningen har<br />

ut<strong>för</strong>ts och/eller pålningen eller andra <strong>för</strong>stärkningsarbeten av undergrunden har<br />

slut<strong>för</strong>ts.<br />

Lägessyn<br />

Då grunden är gjord och sockeln färdigställts eller motsvarande skede fullbordats,<br />

verkställer mätningsavdelningen lägessyn, varvid man konstaterar att byggnadens<br />

plats och höjdläge överensstämmer med de fastställda ritningarna. Byggnadsarbetet<br />

får inte fortsätta, innan synen hållits.<br />

Konstruktionssyn<br />

Förrättas då byggnadens stomme, övriga bärande konstruktioner och skorstenar<br />

är upp<strong>för</strong>da och konstruktionerna ännu är synliga och inredningsarbetena<br />

ännu inte påbörjats.<br />

Armeringsgranskning<br />

Då konstruktionerna ut<strong>för</strong>es av armerad betong, är byggaren skyldig att anmäla<br />

om tidpunkt, då armeringen är på plats och gjutningen skall påbörjas.<br />

14


Vvs-syner<br />

Förrättas när:<br />

- ventilationsanläggningarna, vatten- och avloppsledningarna har<br />

installerats och/eller<br />

- uppvärmningsanläggningarna har installerats och/eller<br />

- rökkanalerna byggts<br />

Delslutsyn (Inflyttningssyn)<br />

Förrättas när en byggnad är klar <strong>för</strong> ibruktagning eller en bostadsbyggnad<br />

är klar <strong>för</strong> inflyttning.<br />

Slutsyn<br />

Verkställs då byggnaden och tomtplaneringen är färdig. Härvid bör byggnaden<br />

och byggnadsplatsen vara i ett skick som motsvarar fastställda ritningar.<br />

BOSTADSBYRÅN<br />

Adress: Stadshuset, Strengbergsgatan 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Bostadssekreterare Anneli Blomström<br />

Byråns öppethållningstider 08.00 - 16.00<br />

Egnahemslån<br />

Ansökningen inlämnas till bostadsbyrån inom utsatt tid, vanligtvis inom oktober,<br />

se annons i tidningar.<br />

Sanerings- och utvidgningslån<br />

Ansökningar inlämnas till bostadsbyrån, varifrån anvisningar fås.<br />

Reparationsbidrag<br />

Ansökningen inlämnas till bostadsbyrån inom utsatt tid, se annons i tidningar.<br />

Tekniska granskningar, som ansluter sig till understöden, görs av reparationskonsulenten.<br />

Bostadsbidrag<br />

Ansökan om bostadsbidrag inlämnas till Folkpensionsanstaltens byrå, Köpmansgatan<br />

4.<br />

15


MÄTNINGSAVDELNINGEN<br />

Adress: Tekniska verket, Strengbergsgatan 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Stadsgeodet<br />

Olli Ahllund<br />

Mätningschef Christer Tonberg<br />

Mätningstekniker Torsten Sandelin<br />

Utmärkning av byggnadsplatsen<br />

Byggaren bör ansöka om <strong>för</strong>rättningen vid ovannämnda avdelning,<br />

samt ombesörja att pålarna som visar byggnadens plats inte <strong>för</strong>-kommer.<br />

Lägessyn<br />

Verkställs av ovannämnda avdelning efter att byggaren meddelat att grunden är<br />

gjord och sockeln färdigställd.<br />

Övriga tjänster, bl.a.<br />

- tomtkartor och kartutdrag<br />

- styckning av tomter<br />

- stadens arrendekontrakt<br />

- fastighetsregister, lagfarts- och gravationsbevis<br />

ANSLUTNING TILL STADENS VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT<br />

JAKOBSTADS VATTEN<br />

Adress: Tekniska verket, Strengbergsgatan 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Direktör<br />

Markku Kaksonen<br />

Granskningstekniker Håkan Öström<br />

Rörmästare<br />

Gunder Carlstedt<br />

VA-ingenjör<br />

Bodil Dahlin<br />

Anslutningsavtal<br />

I fall anslutningen sker till stadens allmänna vatten- och avloppsnät, skall vatten-<br />

och avloppsritningar inlämnas i samband med uppgörande av anslutningsavtal.<br />

Vatten- och avloppsritningar<br />

Enligt <strong>Jakobstad</strong>s Vattens skilda direktiv.<br />

16


PLANLÄGGNING<br />

TEKNISKA VERKETS STADSPLANERINGSAVDELNING<br />

Adress: Strengbergsgatan 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Stadsplanearkitekt Ilmari Heinonen<br />

Byråarkitekter Ben Griep<br />

Sören Öhberg<br />

HÄLSOINSPEKTÖRERNAS BYRÅ<br />

Adress: Ekovägen 11<br />

Telefon:<br />

7861 111, växel<br />

Hälsoinspektörer Leif Karlström<br />

Gunvor Sandvik-Väänänen<br />

t.f. Liisa Haavisto<br />

Miljötillstånd<br />

Ansökningar om pälsfarmers (etc.) miljötillstånd inlämnas till hälso-inspektörernas<br />

byrå.<br />

Rätt att använda privat avlopp<br />

å område, som inte är anslutet till avloppsnätet, bör på <strong>för</strong>hand av<br />

hälsoinspektörerna anhållas om utlåtande <strong>för</strong> behandling och avledande av spillvatten.<br />

MILJÖVÅRDSBYRÅN<br />

Adress: Strengbergsgatan 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Miljövårdssekreterare Bertil Hällis<br />

RÄDDNINGSVERKET<br />

Adress: Christinegatan 2<br />

Telefon: 7230 055<br />

Räddningschef Kari Koskela<br />

Brandinspektör<br />

Carina Ahlvik-Fors<br />

Granskning av oljeeldningsanläggningar<br />

Installatören är skyldig att inom 14 dagar räknat från anläggningens<br />

17


ibruktagande inlämna en skriftlig <strong>för</strong>säkran, varefter granskningen ut<strong>för</strong>s antingen<br />

separat eller i samband med inflyttningssynen.<br />

AVFALLSHANTERING<br />

EKOROSK<br />

Adress: Spituholmsvägen 90<br />

Telefon:<br />

7814500, växel<br />

Byggnads- och rivningsarbeten<br />

Kontakta Antti Ahonen, <strong>för</strong> närmare direktiv.<br />

Avfallstransport<br />

Anslutning till ordnad avfallstransport bör ske när byggnaden tas i bruk,<br />

tel. 7814540.<br />

ANSLUTNING TILL FJÄRRVÄRME<br />

ENERGIVERKET<br />

Adress: Victor Schaumansesplanaden 1<br />

Telefon:<br />

7851 111, växel<br />

Installationsinspektörer Johan Sundholm<br />

Teuvo Haakana<br />

ANSLUTNING TILL TELEFONNÄTET<br />

JAKOBSTADSNEJDENS TELEFON AB<br />

Adress: Alholmsgatan 3<br />

Telefon: 7868111<br />

Tekniker<br />

Anne-Mari Öster<br />

18


LARSMO KOMMUN<br />

Byggnadsinspektion<br />

Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo<br />

Telefon: 06-7857 111<br />

Telefax: 06-7857 299<br />

Öppet: 8.00-16.00<br />

Byggnadsinspektör Ulf Holgers, tel. 7857 221, 044-7877221<br />

* Rådgivning, bygglov, åtgärdstillstånd,<br />

* anmälningar,undantagsärenden syner, bostadslån,<br />

reparationsunderstöd<br />

* marktäkter<br />

Kanslist Marianne Sjöstrand<br />

* Blanketter<br />

* Mottagning av ansökningshandlingar mm.<br />

Miljövård<br />

Adress:Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo<br />

Telefon: 06-7857 111<br />

Telefax: 06-7857 299<br />

Miljövårdssekreterare Ralf Wistbacka, tel. 7857 231<br />

• Avlopp (utan<strong>för</strong> detaljplaneområden)<br />

• Muddringsanmälningar<br />

Tekniska avdelningen<br />

Adress:Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo<br />

Telefon: 06-7857 111<br />

Telefax: 06-7857 299<br />

Kommunbyggmästare Bjarne Häggman, tel. 7857 220, 044-7877220<br />

* Vatten- och avloppsansökningar<br />

Byggmästare Jarl Rosenberg, tel. 7857 222, 044-7877222<br />

* Tomtansökningar<br />

* Vägar<br />

19


Arbetsledare Lars Hagnäs tel. 7857224, 044-7217703<br />

* Vatten- och avloppsanslutningar<br />

Brandinspektion<br />

Adress: Christinegatan 2, 68600 <strong>Jakobstad</strong><br />

Telefon: 06-7851 888<br />

Brandinspektör Carina Ahlvik-Fors, tel. 7851 803, 050-5967 115<br />

* Brandteknisk rådgivning<br />

Åtgärdstillstånd och anmälan<br />

Enligt kommunens byggnadsordning<br />

Anmälan <strong>för</strong> små ekonomibyggnader<br />

• Mindre ekonomibyggnad, högst 20 m 2 , i anslutning till befintlig<br />

bostadsbyggnad utan<strong>för</strong> detaljplaneområden.<br />

Avledandet av avloppsvatten är sedan<br />

statsrådets <strong>för</strong>ordning angående rening<br />

av avloppsvatten trätt i kraft 1.1.2004<br />

bundet till beviljande av bygglov. Det<br />

<strong>för</strong>utsätts att byggaren till bygglovet bifogar<br />

en plan <strong>för</strong> avloppsrening uppgjord<br />

av en kompetent planerare. Samtidigt<br />

skall byggaren ange en kompetent<br />

entreprenör som kommer att konstruera<br />

anläggningen. Planen gås igenom av<br />

miljövårdssekreteraren och kompletteringar<br />

inbegärs vid behov. Vi strävar till<br />

att informera byggaren om denna procedur<br />

redan då bygglovet aktualiseras<br />

och därmed beviljas undantag från att<br />

ha planen klar då bygglovet behandlas<br />

endast i undantagsfall.<br />

I Larsmo har inga miljöskydds<strong>för</strong>eskrifter<br />

gjorts och där<strong>för</strong> <strong>för</strong>utsetts att<br />

de reningskrav som nämns i <strong>för</strong>ordningen<br />

skall uppfyllas. I Byggnadsordningen<br />

finns ytterligare direktiv angående<br />

användande av slutet system och uppgifter<br />

om vilka typer av reningsanläggningar<br />

kommunen i <strong>för</strong>sta hand finner<br />

funktionella.<br />

20


22<br />

Maatila- omakoti- ja vapaa-ajan asunnot


Maatila- omakoti- ja vapaa-ajan asunnot<br />

23


BYGGNADSLOV BEROENDE AV TILLSTÅND<br />

1.1. Allmänt<br />

Tillstånds<strong>för</strong>farandet <strong>för</strong>delas beroende på byggnadsåtgärdens kvalitet och omfattning<br />

i flera olika stadiers lov. Som beslutsfattare kan vara byggnadsnämnden, byggnadsinspektören<br />

eller byggnadsjurist enligt den definierade arbets<strong>för</strong>delningen i verksamhetsbestämmelsen.<br />

1.2. Byggnadslov<br />

Byggnadslov behövs <strong>för</strong> byggande av nybygge. Nybyggare anses vara följande:<br />

• en helt ny byggnad<br />

• tillbyggnad<br />

• återuppbyggna<br />

• väsentlig ändring av inre konstruktion och övrig ändring av<br />

konstruktion jäm<strong>för</strong>bar med en återuppbyggnad<br />

1.3. Tillstånd till byggnadsåtgärder<br />

Tillstånd till byggnadsåtgärder bör sökas vid<br />

• användning av byggnad till väsentligt annat ändamål än den använts<br />

• ändring av lägenhets<strong>för</strong>delning<br />

• ändring av bärande konstruktion<br />

• ändring av brandtekniska avdelningen eller reservutgång<br />

• annan likande ändring av konstruktion<br />

• ändring av fasad<br />

• byggande av fast staket och stor brygga<br />

• uppställande av <strong>för</strong>säljnings-, kungörelse- och reklamanordningar<br />

1.4. Anmälan beroende av tillstånd<br />

Vid följande byggnadsåtgärder följs anmälans<strong>för</strong>farande i Vasa stad i stället <strong>för</strong> anmälan<br />

beroende på tillstånd:<br />

• uppställande av sådan stång, skorsten, cistern, brygga, offentlig minnesmärke,<br />

bullerskydd, skidlift och annan konstruktion eller anläggning, som anmärkningsvärt<br />

inverkar på bilden av omgivningen<br />

• parkering eller ankring av en flyttbar anordning och användning som inte kopplas<br />

till sedvanliga utflykter (utan, att placeringen grundar sig på lagen 606/73), så<br />

27


som:<br />

- husvagn<br />

- husbåtar eller andra till dessa jäm<strong>för</strong>bara<br />

- byggande av en fast staket (utan<strong>för</strong> stadsplane-område)<br />

- byggande av en stor brygga<br />

2. ANSÖKAN OM LOV<br />

2.1. ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV<br />

Lovet bör alltid ansökas skriftligt. I ansökan bör det vanligen finnas följande:<br />

a) ansökningsblankett <strong>för</strong> tillstånd (1 st.)<br />

b) utredning om byggnadsplatsens besittningrätt<br />

- avskrift av intyg över beviljad lagfartsprotokoll, lagfartsregisterkortet,<br />

köpebrevet eller hyresavtalet<br />

c) tomtkarta<br />

- en officiell tomtkarta eller ett utdrag av den officiella kartan (utan<strong>för</strong><br />

stadsplane-område). Kartan får inte vara äldre än 3 mån.<br />

d) anmälan om byggnadsprojektet (BP1-BP4)<br />

- de leverade blanketterna <strong>för</strong> statistik till befolkningsregistercentralen<br />

e) huvudritningarna (3 serier)<br />

- till byggnadsritningarna fogas utöver situationsplanen, plan-, profil- och<br />

fasadritningar, som tillsammans kallas huvudritningar<br />

- utredning över fasadmaterial och -färger (tak, väggar, sockel o.s.v.)<br />

f) ansökan om vatten- och avloppsanslutning<br />

- nödvändig, ifall byggnaden skall kopplas till stadens vatten- och/eller<br />

avloppsnätsystem<br />

g) ansökan om ansvarig arbetsledare<br />

- byggnadsarbetena får inte inledas <strong>för</strong>rän tillståndsmyndigheten har <strong>för</strong><br />

arbetsplatsen godkänt en ansvarig arbetsledare. Förekommer i bygge svårut<strong>för</strong>bara<br />

konstruktioner eller egnahemshus bör den ansvariga arbetsledaren ha minst<br />

avlagt den tekniska skolan. Ansvarig arbetsledare kan utnämnas också efter<br />

beviljandet av byggnadslovet.<br />

h) ansökan om FVA-arbetsledare<br />

- till alla krävande byggnadsarbeten, där det ingår vattenlednings- och/eller<br />

avloppsarbeten bör FVA-arbetsledare nämnas. FVA-arbetsledare kan också<br />

utnämnas efter beviljandet av byggnadslovet<br />

i) övriga möjliga bilagor<br />

28


- fullmakt: nödvändig, ifall t.ex. sökanden inte själv undertecknar<br />

tillståndsansökan<br />

- undantagstillstånd: stadsstyrelsens / miljöcentralens tillstånd att avvika från<br />

bestämmelser mer än vad den lokala tillståndsmyndigheten kan godkänna.<br />

- anslutningstillstånd: vägverkets tillstånd till köranslutning utan<strong>för</strong><br />

plane-område<br />

- grannens medgivande. grannens skriftliga godkännande att avvika<br />

från någon byggnadsbestämmelse, som är till grannens <strong>för</strong>mån.<br />

Blanketter <strong>för</strong> punkterna a, d, f, g och h fås från byggnadstillsynsbyrån. En officiell<br />

tomtkarta (officiellt utdrag av kartan) fås från mätningsavdelningen (kartor)<br />

tel. 325 43 63.<br />

2.2. Förfarande av anmälan<br />

I anmälan bör bifogas en tillbörlig beskrivning om åtgärden och dess inverkningar<br />

på omgivningen. I anmälan bör vanligen finnas följande handlingar:<br />

• anmälningsblankett (1 st)<br />

• ritningarna eller annan beskrivning<br />

(t.ex. ritning, broschyr, fotografi, 1 st.)<br />

• besittningsutredning vid behov<br />

• grannens medgivande vid behov<br />

Anmälan bör lämnas till byggnadstillsynsbyrån 14 dagar <strong>för</strong>e inledandet av byggnadsåtgärderna<br />

som nämns i punkt 1.4. Vid byggnadsåtgärderna bör vid behov nämnas<br />

ansvarig arbetsledare och FVA-arbetsledare.<br />

3. INLEDANDE AV BYGGNADSARBETE<br />

Byggnadstillståndsbeslutet vinner lagakraft två veckor efter utfärdandet av beslutet<br />

(anslagsdagen) <strong>för</strong>utsatt att det inte gjorts besvär eller anspråk över det. Först<br />

det lagakraftvunna beslutet möjliggör officiellt inledandet av byggandet.<br />

4. BYGGANDE<br />

Byggnadstillsynsmynndigheterna övervakar byggnadsarbetet medelst olika syner och<br />

<strong>för</strong>rättningar. Den ansvariga arbetsledaren <strong>för</strong> byggnads-arbetet sköter om <strong>för</strong>rättandet<br />

av synerna vid rätt tidpunkt samt beställning av synstidpunkten.<br />

Vid byggnadsarbetet bör stadge enligt följande syner <strong>för</strong>rättas:<br />

a)Anmälan om inledande av byggnadsarbetena.<br />

Datum <strong>för</strong> inledande av byggnadsarbetena bör anmälas till<br />

byggnadstillsynsbyrån<br />

29


)Utmärkande av byggnadsplatsen<br />

Efter beviljandet av byggnadslov <strong>för</strong>rättar stadens mätningsavdelning<br />

utmärkande av byggnadsplatsen i terrängen. Förrättningen beställs från<br />

mätningsservisen (tel. 325 4361)<br />

c)Utmärkande av byggnadens höjdläge<br />

Efter urmärkandet av platsen <strong>för</strong>rättas på byggnadsplatsen bestämmelsen om<br />

byggnadernas höjdläge. Vid byggnadens hörnpunkter bör då finnas märkespålagar,<br />

i vilka det utmärkts det tänkbara höjdläget (Alamäki, Karikoski)<br />

Bestämmelsen om höjdläge kan också i några fall <strong>för</strong>rättas <strong>för</strong>e beviljandet av<br />

byggnadslov.<br />

d)Grundsyn<br />

Förrättas då grävning och sprängning av grunden har slut<strong>för</strong>ts eller innan pålning<br />

eller annat <strong>för</strong>stänkningsarbete av grunden inleds. I byggnader med pålningsgrund<br />

ut<strong>för</strong> grundsynen vid påbörjandet av pålningsarbete efter provpålning<br />

(Alamäki, Karikoski)<br />

e)Byggnadens lägesyn<br />

Förrättas efter att armeringen av betongkonstruktionerna ha ut<strong>för</strong>ts, men sockeln<br />

är ännu inte gjuten. Avsikten med synen är att byggnadens plats överensstämmer<br />

med då godkända ritningarna. Synen ut<strong>för</strong>s av mätningsservicen.<br />

f) Stomsyn<br />

Förrättas då byggnadens stomme, övriga bärande konstruktioner och skorstenar<br />

är upp<strong>för</strong>da och konstruktionerna är synliga och stomkompletteringsarbetena<br />

ännu inte påbörjats.<br />

g)Kanalsyn<br />

Förrättas efter att luft- och rökkanalerna är byggda och kanalerna är ännu<br />

synliga. (Holmila)<br />

h)Ventilationssyn<br />

Ventilationsentreprenören beställer följande syner. (Holmila)<br />

- kanalsystem och deras bärkonstruktioner<br />

- placeringen av manluckor<br />

- brand-, värme- och ljudisoleringar<br />

- kanalsystemens täthet<br />

- slutgranskning<br />

i) Granskning av vatten- och avloppsledningar<br />

Arbetsledaren beställer följande syn: (Holmila)<br />

- yttre avlopp<br />

- grundavlopp<br />

30


- våningsavlopp<br />

- vattenledningars tryckgranskning<br />

- granskning av brunnar<br />

- slutgranskning<br />

j) Syn vid ibruktagande av byggnaden (en delvis syn)<br />

Förrättas innan byggningen tas i bruk och inte till alla delar är helt färdig så att<br />

slutsyn kan <strong>för</strong>rättas (t.ex. gårdsarbeten oklara).<br />

Synen görs på torsdagar på <strong>för</strong>middagarna. Synen beställs från byggnadstillsynsbyrån<br />

(Malm). Synen uträttas av en byggnadstillsynsmyndighet, som kallar<br />

in andra behövliga myndigheter.<br />

k)Slutsyn<br />

Förrättas då byggnaden är upp<strong>för</strong>d och gårdsplanen reglerad.<br />

(Tidsbeställningarna samma som i syn vid ibruktagandet av byggnaden.)<br />

En skild slutsyn bör ut<strong>för</strong>as även då när de antecknade halvfärdigheter från syn<br />

vid ibruktagande av byggnaden är gjorda.<br />

I punkter som kräver <strong>för</strong>farande av anmälan på byggnadsplatsen kan man vid behov<br />

ut<strong>för</strong>a inledningssyn och arbetsskedesyner. Byggherren bör också meddela om<br />

slut<strong>för</strong>andet av byggnadsarbete så att slutsynen kan <strong>för</strong>rättas.<br />

5. BYGGNADSLOVETS GILTIGHET<br />

Byggnadslovet är i kraft 5 år efter beviljandet av byggnadslov, så att arbeten bör påbörjas<br />

senast 3 år efter lovbeslutet.<br />

Tillstånd till byggnadsåtgärder är i kraft 3 år. Anmälnings<strong>för</strong>farandet återgår, ifall<br />

åtgärden inte påbörjats inom sex månader och följts till slut inom ett år efter mottagandet<br />

av anmälan.<br />

RÅD TILL BYGGARE OM PLANERING OCH FÖRVERKLIGANDE<br />

AV VVS-ARBETEN<br />

Planering<br />

En VVS-entreprenör bör väljas genast eftersom han utreder byggnadens avloppsmöjligheter,<br />

samt är till hjälp <strong>för</strong> arkitekten vid planeringen av utrymmen. Till VVSentreprenör<br />

rekommenderas en person, som gör planeringsarbete på heltid.<br />

VVS-entreprenören diskuterar om lösningen tillsammans med byggnadstillsynsmyndigheten,<br />

samt leverar nödvändiga ritningar <strong>för</strong> gödkännande till byggnadstillsynsbyrån.<br />

Tillsammans med VVS-experten bör byggherren utreda det lämpligaste värme-<br />

31


och värme<strong>för</strong>delningssystemet <strong>för</strong> byggnaden. De vanligaste värmesystemen är direktel,<br />

oljeuppvärmning och fjärrvärme ifall området har fjärrvärmenät. Även användningen<br />

av värmepumpssystem har ökat. Som värme<strong>för</strong>delningssystem används<br />

vanligen batterier i direkteluppvärmning och antingen radiator- eller golvuppvärmning<br />

i vattencirkulationssystem. Som alternativ till ventilation har allt vanligare använts<br />

inblåsning och skämdsystem, som är utrustad med värmetillvaratagare. I samband<br />

med detta system rekommenderas användning av en skild köksfläkt. Man använder<br />

också endast system med utblåsninsbläster, men då måste man beakta erhållandet<br />

av ersättningsluft via skilda ersättningsluftventiler.<br />

På basen av de utarbetade VVS-planeringarna bör man be om anbud utav minst<br />

tre olika entreprenörer. Före begärandet av anbud bör man klargöra entreprenörens<br />

tekniska- och ekonomiska resursser att klara sig anslaget.<br />

Efter erhållandet av anbuden bör man ut<strong>för</strong>a entreprenaddiskussion, där man bestämmer<br />

om möjliga oklara saker. Utav entreprenaddiskussionerna bör man utarbeta<br />

protokoll, som båda delparterna skriver under. Om möjligt bör VVS-konstruktören<br />

vara på plats vid entreprenaddiskussionen.<br />

Om ut<strong>för</strong>andet av entreprenaden bör man utarbeta ett skriftligt avtal.<br />

I avtalet bör bestämmas åtminstone:<br />

• entreprenadpris<br />

• innehållet av entreprenaden<br />

• betalningsrater<br />

• tidtabell<br />

• garantivillkor<br />

• säkerhet <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>andet av arbete och säkerhet <strong>för</strong> garantitid<br />

32


BYGGARENS FÖRTROENDEMAN<br />

Engångsbyggarens mardröm<br />

När man talar om en engångsbyggare <strong>för</strong>står man vanligtvis, ett det är fråga om en<br />

egnahemsbyggare. Egnahemsbyggaren är nästan alltid byggare som ut<strong>för</strong> arbetet<br />

självständigt eller byggherre beroende på ut<strong>för</strong>ande sättet.<br />

Egnahemsbyggarens byggnadsprojekt är säkert hans livs största privata projekt i<br />

synnerhet ekonomiskt, men också i sysselsättningsmening. Där<strong>för</strong> <strong>för</strong>vånar det mig<br />

synnerligen stort den tro, att man klarar av ett sådant projekt på egen hand eller högst<br />

med hjälp av någon bekant eller släkting, som kanske någongång själv upp<strong>för</strong>t ett<br />

egnahemhus. Sakkunskapen som gäller byggkunnande kan således inte anses allt<strong>för</strong><br />

stort. Ännu större blir ”sakkunskapen” och säkert blir saken invecklad, när man<br />

börjar lyssna på grannar och <strong>för</strong>bipasserande. Den som utdelar gratis råd är ju inte<br />

i någonslags ansvarställning beträffande vart dessa råd kan leda. Mardrömmen är<br />

ett faktum.<br />

Egnahemsbyggaren bör där<strong>för</strong> anställa en byggnadssakkunning som sin kumpan<br />

eller <strong>för</strong>troendeman redan i ett tidigt skede. Härvid kan han göra sin största inbesparning<br />

i hela projektet. En sådan sakkunnig är i allmänhet en byggmästare, som är<br />

inkommen i småhusbyggandet. Om man kan kalla denna <strong>för</strong>troendeman <strong>för</strong> ansvarig<br />

byggmästare eller kontrollant beror på det ut<strong>för</strong>ande sätt man gemensamt valt.<br />

Förtroendemannen byggmästaren bör som <strong>för</strong>sta åtgärd sätta sig in i familjens behov,<br />

önskemål och fram<strong>för</strong> allt de ekonomiska möjligheterna. Önskningarna och resurserna<br />

brukar oftast inte gå hand i hand. Han kan också hjälpa till redan vid anskaffandet<br />

av tomten.<br />

När tomten är anskaffad, kan man börja med att sammanjämka boendebehoven<br />

och -önskemålen samt de möjligheter och fordringar som tomten ställer utan att glömma<br />

de ekonomiska resurserna. Nu har man åstadkommit ett planeringsprogram. I<br />

fall kartläggningen av ett sådant planeringsprogram har ut<strong>för</strong>ts seriöst, tror jag, att<br />

det knappast är troligt, att man ur någon typhus katalog skulle hitta precis det rätta<br />

huset, utan det är bäst, att ge planeringen åt en erfaren småhusplanerare. Vid valet<br />

av planerare och i synnerhet vid ”över<strong>för</strong>andet” av planeringprogrammet åt planeraren,<br />

kan byggmästaren vara till stor nytta.<br />

Man bör reservera tillräckligt med tid <strong>för</strong> planeringen beroende på att ”smältningen”<br />

av olika alternativ fordrar inlevelse och tid av både planeraren och beställa-<br />

33


en. Man bör inte heller blygas över att ändra och <strong>för</strong>nya skisserna så länge, att de<br />

kan godtas av båda parterna. Detta är det viktigaste skedet av hela projektet, där<strong>för</strong>,<br />

att här besluter man om familjens boende i årtionden framåt. I detta skede fastslås<br />

även c. 80 % av de slutliga kostnaderna och vid uppskattningen av dessa är <strong>för</strong>troendemannens<br />

sakkunskap av ytterst stor betydelse. I skisskedet är det också viktig,<br />

att underhandla med byggnadsinspektions- och stadsplanemyndigheterna <strong>för</strong>, att deras<br />

eventuella fordringar kan beaktas i den fortsatta planeringen. Denna uppgift sköter<br />

byggmästaren rutinmässigt. Han sköter också den egentliga ”pappersexersisen”<br />

i byggnadstillståndsskedet, när planeringen har fortskridit till huvudritningarna.<br />

När man med hjälp av <strong>för</strong>troendemannen slutligt har beslutat om ut<strong>för</strong>andesättet,<br />

d.v.s. om projektet ut<strong>för</strong>s helt egenhändigt, byggledning i egen regi, del- eller helhetsentreprenad,<br />

platsbyggande eller s.k. huspaket anskaffning, är det skäl, att överenskomma<br />

om <strong>för</strong>troendemannens fortsatta uppgiftsbeskrivning. I fall man har beslutat<br />

sig <strong>för</strong> egenhändigt byggande kommer <strong>för</strong>troendemannen att fungera som ansvarig<br />

byggmästare, varvid han har ansvar när det gäller arbetarskyddsfrågor. Där<strong>för</strong><br />

bör han ha byggnadsinpektionsmyndigheternas godkännande. Han har uttryckligen<br />

ansvar som han kan hamna att svara <strong>för</strong> in<strong>för</strong> rätten. Vem skulle anta ett sådant<br />

ansvar <strong>för</strong> en betalning i form av till exempel en ölkorg?<br />

I fall man åter har stannat <strong>för</strong> byggledning i egen regi kommer <strong>för</strong>troendemannen<br />

att fungera som kontrollant och entreprenören skall i allmänhet ha en ansvarig<br />

byggmästare som ansvarar gentemot myndigheterna och som i verkligheten leder<br />

arbetet.<br />

Ofta besluter man sig <strong>för</strong> anskaffning av en s.k. huspaketleverans. Det finns ett<br />

otal huspaket av olika leverans innehåll, från byggnads-materialleverans eller byggnadssdelleverans<br />

t.o.m. en mycket långt-gående färdighetsgrads leverans. Förtroendemannen<br />

kan härvid fungera antingen som ansvarig byggmästare eller kontrollant,<br />

men han är alltfort sin uppdragsgivares <strong>för</strong>troendeman. Det är också mycket<br />

viktig att i huspaket affären fordra sakkunnig ledning på platsen oberoende av leveransinnehållet<br />

m.a.o. byggnadssakkunnig ledning, det räcker inte med, att en<br />

merkantil <strong>för</strong>säljare ”uppföljer” leveransens upp<strong>för</strong>ande. Vid val av huspaketleverantör<br />

bör man redan utreda hurudan sakkunskap agenten har och välja enbart bland<br />

byggnadssakkunniga leverantörer.<br />

Oberoende av om <strong>för</strong>troendemannen är ansvarig byggmästare eller kontrollant är<br />

det viktig, att han sköter om hela proceduren regelbundet och utan brådska, då kan<br />

han mycket väl ”inbespara” sitt arvode. Byggnadsfel kan uppstå när som helst och<br />

deras reparation i ett senare skede är mycket dyrt, <strong>för</strong>utom att de kan inverka på boendekostnaderna<br />

alltid framöver.<br />

34


Helhetens behärskande är <strong>för</strong>troendemannens viktigaste egenskap.<br />

Egnahemsbyggaren kan således med den rätta inställningen till sitt projekt ändra<br />

hela mardrömmen till en trevlig samarbetserfarenhet på sitt eget bygge.<br />

Henry Hassel<br />

byggmästare<br />

AVFALLSHANTERING<br />

AVFALLSHANTERING<br />

Ab Ekorosk Oy är ett kommunalt avfallshanteringsbolag, vars verksamhetsområde<br />

innefattar <strong>Jakobstad</strong>, Karleby, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Evijärvi, Oravais,<br />

Kaustby, Vetil, Alahärmä, Kelviå, Lochteå samt Kortesjärvi.<br />

Enligt avfallslagen bör varje bostadsfastighet vara ansluten till ordnad avfallshantering<br />

och avfallstransport. Detta innebär att varje bostadsfastighet bör ha ett avfallskärl<br />

<strong>för</strong> hushållsavfall. Grannar kan också ha ett gemensamt kärl. Kärlen kan<br />

köpas eller hyras av avfallstransportören.<br />

Avfallskärlet bör vara placerat på en lättillgänglig plats, så att avfallstransportören<br />

obehindrat kan tömma det. I avfallskärlet får man sätta endast hushållsavfall <strong>för</strong>packat<br />

i plastpåse, övrigt avfall skall <strong>för</strong>as till en ekopunkt eller återvinningsstation.<br />

Ekopunkter<br />

Små mängder returpapper, metall, glas och batterier, så kallat veckoavfall kan <strong>för</strong>as<br />

till närmaste ekopunkt. Dessa ekopunkter är menade enbart åt privatpersoner.<br />

Uppgifter om ekopunkternas placering fås från Ekorosk. Hus med flera än 5 lägenheter<br />

skall ha eget returpapperskärl samt kartonginsamlingskärl.<br />

Återvinningsstationer<br />

I varje kommun finns åtminstone en återvinningsstation, större kommuner kan ha<br />

flera stationer. Till en återvinningsstation kan man <strong>för</strong>a större mängder avfall. Sta-<br />

35


tionen tar bl.a.emot problemavfall, trädgårdsavfall, elektronikskrot, metall, glas, papper<br />

och papp, mäbler, textilier, plast , trä osv.<br />

Sortering av byggnadsavfall<br />

Sortera byggnadsavfallet i olika fraktioner innan du kommer till återvinningsstationen,<br />

på så sätt sparar du både tid och arbete och stationspersonalen hinner betjäna flera<br />

kunder samtidigt.<br />

Sortera på följande sätt:<br />

* Pelleterbart avfall (plastpåsar, plastfolier, plastkärl av volymen 20 l eller mindre,<br />

plastlaminerat papper och papp, plastsäckar, styrox, pappersäckar, plast<strong>för</strong>emål).<br />

Av det pelleterbara avfallet tillverkas bränslepellets vid Ewapower Ab Oy.<br />

* Träavfall (plankor, brädor, lastpallar, spånskivor)<br />

* Metallavfall (metallskrot)<br />

* Problemavfall (lim, lack, lösningsmedel, målfärg, sprayburkar, lysrör, ackumulatorer,<br />

batterier m.m.).Blanda aldrig problemavfall sinsemellan, utan <strong>för</strong>vara dem<br />

helst i original<strong>för</strong>packningen.<br />

* Impregnerat träavfall klassas numera som problemavfall. Impregnerat träavfall<br />

skall <strong>för</strong>as till inköpsstället eller tas till återvinnings stationen.<br />

* Deponi avfall (tegel, gipsskivor, glasull, keramisk avfall, betong, PVC-plast, takfilt,<br />

presennningar, textilier och andra ickeåtervinnbara material som inte nämnts<br />

ovan)<br />

Ring gärna om du har frågor om Ekorosk, avfallshantering eller sortering<br />

på tel. 781 4540 / informatörerna.<br />

ÅTERVINNINGSSTATIONER<br />

Ekorosk, Pirilö<br />

Larsmo<br />

Öppet<br />

Öppet<br />

Vardagar kl. 8-18 Torsdagar kl. 14-18<br />

Lördagar kl. 9-13 1:a lörd. i mån. kl. 10-13<br />

AB EKOROSK OY<br />

Tel. 781 4500 / 7814540<br />

informatörerna<br />

36


VVS<br />

ANVISNINGAR FÖR BYGGAREN VID PLANERINGEN OCH FÖR-<br />

VERKLIGANDET AV VVS-ARBETENA<br />

Allmänt<br />

Följande anvisningar är till sin karaktär allmänna och avsedda att i <strong>för</strong>sta hand hjälpa<br />

en lekman vid planeringen och vid <strong>för</strong>verkligandet av byggprojektets värme-, vatten-,<br />

avlopps- och ventilations-anläggningar.<br />

Planering<br />

Välj i god tid en tillräckligt skicklig och pålitlig sakkunnig att planera byggnadens<br />

VVS-teknik. Planeraren kan hjälpa dig vid val av uppvärm-ningssätt och vid val av<br />

vatten- och avloppssystem samt vid val av ventilationsanläggning. Kom överens med<br />

planeraren om uppdragets omfattning och kostnader.<br />

I allmänhet uppgöres planritningar, situationsplan, behövliga special-ritningar och<br />

VVS-arbetsbeskivning med lista på utrustning.<br />

Överlägg med planeraren vilket uppvärmingssätt som passar bäst just <strong>för</strong> Ert byggprojekt.<br />

Alternativen är lätt brännolja, ved, flis, värmepump, direkt eluppvärmning<br />

och olika kombinationer med el, fjärrvärme på områden där fjärrvärmenätet är utbyggt.<br />

Innan du skaffar tomten ta reda om det är möjligt att ansluta byggnaden till kommunalt<br />

vatten-, avlopps- och regnvattensystem. Ifall sådan möjlighet inte <strong>för</strong>eligger,<br />

hur skall dessa frågor lösas och vad kostar det.<br />

Ventilationslösningarna är viktiga med tanke på trivseln och energiåtgången och<br />

även med tanke på eventuella allergiker i familjen.<br />

Klädvårdsutrymmen liksom bad- och tvättrum lönar det sig att vara speciellt noggranna<br />

med vid planeringen. Försäkra Er om myndigheternas godkännande.<br />

Val av entreprenör<br />

Välj en lämplig och tillräcklig yrkeskunnig och pålitlig yrkesman eller entreprenör<br />

att ut<strong>för</strong>a VVS-arbetena i Er byggnad. Kom härvidlag ihåg de kompetenskrav som<br />

myndigheterna kräver.<br />

Infomera dig om, redan innan du sänder ut offert<strong>för</strong>frågningarna, huruvida <strong>för</strong>etaget/yrkesmannen<br />

har tillräcklig kompetens och ekonomisk styrka att ut<strong>för</strong>a VVSentreprenaden<br />

åt Er. Begär referenser och klargör <strong>för</strong> Er hur <strong>för</strong>etaget/yrkesmannen<br />

37


tidigare skött sina kunder. Uppgör ett entydigt avtal (t.ex. enligt RT-kort modell uppgjort<br />

litet entreprenadavtal), i vilket framkommer tidtabell, tid <strong>för</strong> färdigställandet,<br />

garantivillkor, eventuella byggnadstida, garantier och garantitida garantier. Ifall du<br />

är osäker vid uppgörandet av kontraktet, konsultera planeraren.<br />

Förverkligande<br />

När du valt en pålitlig och tillräckligt sakkunning VVS-entreprenör är arbetets ut<strong>för</strong>ande<br />

lättare.<br />

Försäkra Er om att all information når fram till alla inblandade parter i byggprojektet<br />

och att eventuella ändringar i planeringen informeras om i god tid till alla inblandade.<br />

Kom överens om hur ändringar i dethär skedet påverkar entreprenadpriset.<br />

Emedan en stor del av rördragningen byggs in i väggar, golv eller installeras i<br />

marken, är det av stor betydelse att eventuella ändringar i planeringen kommer till<br />

allas kännedom så fort som möjligt. Det är ofta svårt och kostnadskrävande att ändra<br />

redan gjorda installationer.<br />

Ifall du är osäker på kvaliteten på entreprenörens arbete, kan du använda dig av<br />

en yrkesövervakare, t.ex. planeraren. Försäkra dig om att nödvändiga tryckprov ut<strong>för</strong>ts<br />

innan övertäckning och gjutningar, och att protokoll uppgjorts över tryckproven.<br />

Det är skäl att i god tid innan monteringsskedet av inredningsdetaljerna börjar,<br />

fundera över det slutliga valet av vattenkranar, sanitetsporslin o.s.v. och informera<br />

inblandade parter om eventuella ändringar. Kom överens om hur ändringarna inverkar<br />

på entreprenaden.<br />

Efter att installationen är klar, ombesörj att inregleringarna ut<strong>för</strong>es så snart som<br />

möjligt och att protokoll uppgöres (luftmängder, vatten-mängder, temperaturer).<br />

När arbetet är klart hålles överlåtelsegranskning. Arbetsprestationerna kontrolleras<br />

och jäm<strong>för</strong>es huruvida de stämmer överens med de entreprenadavtal som uppgjordes<br />

när arbetet påbörjades. Över granskningen göres protokoll i vilket konstateras<br />

eventuella fel och brister och tid-punkter när dessa skall avhjälpas. Granskas huruvida<br />

entreprenören låtit ut<strong>för</strong>a nödvändiga myndighetsgranskningar. Överenkommes<br />

också om när garantin träder i kraft, ifall parterna har överenskommit om sådan.<br />

Vid mottagningsbesiktningen är det bra att anlita t.ex. planeraren som konsulthjälp.<br />

Se till att du får garantivillkor <strong>för</strong> alla anläggningar som installerats, liksom bruksanvisningar<br />

och en tillräcklig skolning i hur man sköter VVS-anläggningen.<br />

När byggnaden tas i bruk är det skäl att med rätt uppvärmningstempe-ratur och<br />

ventilation få bort all fukt ur byggnaden så snart som möjligt. På dethär sättet und-<br />

38


viker man olägenhet av lukt- och fuktskador.<br />

I och med att du under planerings- och anskaffningsskedena valt yrkeskunniga<br />

och pålitliga entreprenörer, kan du också <strong>för</strong>vänta dig att den färdiga byggnaden är<br />

trivsam, funktionell, säker, och inte minst har skäliga driftskostnader.<br />

Kom ihåg att årligen ombesörja service av VVS-anläggningen, på samma sätt som<br />

du sköter servicen av t.ex. din egen bil. Med regelbunden service <strong>för</strong>längs användningstiden<br />

och anläggningen är driftssäker.<br />

YIT<br />

39


T.ex. renovering <strong>för</strong> våtrum<br />

Enligt Byggbestämmelsesamlingen C2 skall våtrum <strong>för</strong>ses med vattenisolering<br />

under byggkeramik på alla vägg- och golvytor ( Finlands Byggbestämmelsesamling<br />

C2, Miljöministeriet 1998 )<br />

Mapei-renovering <strong>för</strong> våtrum<br />

Väggkonstruktion<br />

Gipskartongunderiag<br />

1. Grundning: en strykning med Primer S (utspädning:1 del+1-2 delar vatten) Behandla<br />

omsorgsfullt fogen mellan nedre kanten och golvet. Låt primem torka åtminstone<br />

20-30 minuter.<br />

2. Första applicering av Mapegum WP med pensel ellet tandad limspatel (tandning<br />

åtminstone 1 mm) Låt torka ca. 2 timmar.<br />

3. Montering av Mapetape-butylgummitätband antingen på torr eller våt Mapegum<br />

WP. Använd Mapetape bredd 50 mm till vanliga skivskarvar och Mapetape bredd<br />

100 mm till höm och motsvarande.<br />

4. Andra applicering av Mapegum WP tväre över med pensel eller slät spatel. Låt<br />

torka ca. 5 timmar.<br />

5. Plattsättning på torrt underlag med Laatta-Flex. Låt torka ca. 1 dygn.<br />

6. Fogning med Ultracolor eller Keracolor-fogmassa. Elastiska fogar görs med mögelskyddad<br />

Mapesil AC silikon.<br />

Stennämnesunderlag<br />

1. Spackling av betong- och tegelytor görs på rena, fuktade underlag med Nivoplan-spackel<br />

som får torka åtmisntone 1 dygn. Nivorapid-snabbspackel låtes torka<br />

åtminstone 3-6 timmar.<br />

2. Grundning: en strykning med Primer S (utspädning: 1 del + 4 delar vatten) Låt<br />

primem torka åtminstone 20-30 minuter. Därefter <strong>för</strong>sta applicering av Mapegum<br />

Wp med pensel eller tandad limspatel ( tandning åtminstone 1 mm ) Låt<br />

torka ca. 2 timmar.<br />

3. Montering av Mapetape-butylgummitätband antingen på torr eller våt Mapegum<br />

Wp. Mapetape bredd 100 mm monteras i fogar mellan betongkanal- och motsvarande<br />

element.<br />

40


4. Andra applicering av Mapegum WP tvärs över med pensel eller slät spatel. Låt<br />

torka ca. 5 timmar.<br />

5. Plattsättning på torrt underlag med Laatta-Flex tidigast 5 timmar efter sista Mapegum<br />

WP –applicering. Låt torka ca. 1 dygn.<br />

6. Fogning med Ultracolor eller Keracolor-fogmassa. Elastiska fogar görs med mögelskyddad<br />

Mapesil AC-silikon.<br />

7. Betongvägg rekommenderas att på mitten <strong>för</strong>ses med horisontell Mapesil AC –silikonfog.<br />

Golvkonstruktion<br />

1. Cementhud avskaffas, golvet sopas och dammsugs.<br />

2. Grundning: en strykning med Primer S (utspädning: 1 del + 4 delar vatten) Grunda<br />

onsorgsfullt fogen mellan nedre kanten och golvet. Låt primern torka åtminstone<br />

20-30 minuter.<br />

3. Fyll fogen mellan väggskiva och golv med Mapeflex GB 1-massa.<br />

4. Avjämning med Nivorapid-snabbspackel. Låt torka åtminstone 3-6 timmar.<br />

5. Grundning: en strykning med Primer S (utspädning: 1 del + 4 delar vatten) Låt<br />

primern torka åtminstone 20-30 minuter.<br />

6. Första applicering av Mapegum WP med pensel eller tandad limspetel ( tandning<br />

1-2 mm ) Låt torka ca. 2 timmar.<br />

7. Montering av Mapetape-butygummitätband antingen på våt eller torr Mapegum<br />

WP. Mapetape bredd 100 mm monteras i fogar mellan vägg och golv.<br />

8. Montering av Mapeark-golvbrunnstätning på torr Mapegum WP. Tätningen passas<br />

på sin plats. Det tudelade skyddspappret avlägsnas turvis varefter den häftande<br />

undersidan pressas kraftigt mot underlaget utan att veck eller rynkor uppstår<br />

i tätningen. I mitten på tätningen / golvbrunnscentrum uppskärs ett hål med<br />

diameter ca. 75 mm, tätningens hål töjes ner så att den häfter vid golvbrunnens<br />

innerkant och låsringen sätts <strong>för</strong>siktigt på plats.<br />

9. Andra applicering av Mapegum WP tvärs över med penset eller slät spatel. Applicera<br />

Mapegum WP omsorgsfulit också på golvbrunnstätningen ända ner till<br />

låsringn. Låt torka ca. 5 timmar.<br />

10. Plattsättning på torrt underlag med Laatta-Flex. Låt tork minst 2 dygn.<br />

11.Fogning med Ultracolor eller Keracolor-fogmassa. Elastiska fogar görs med mögelskyddad<br />

Mapesil AC –silikon.<br />

Rättmonterade golvvärmesystem lämpar sig att användas i ovannämnda konstruktion.<br />

41


Åtgångstabell 1<br />

Primer ca. 100 g / m 2<br />

Vattenisolering ca. 1,6 kg / m 2 vägg- och golvytor, ca. 2,0 kg<br />

sprickningsbenägna betonggolv.<br />

Spackel ca. 15 kg / m 2 / centimetertjocklek.<br />

Plattfix 2 - 4 kg / m 2<br />

Fogmassa 0,3 – 1,0 kg / m 2<br />

Silikon ca. 12,5 löpmeter / patron, fogstorlek 5 x 5 mm<br />

Tabelien ger medelvärden beronde på underlag, platt- ocg fogstorlek.<br />

Obs! Betongunderiag skall vara plattsättningsdugliga m.a.o. tillräckligt torra och stabila.<br />

Absolut restfukt får vara högst 2…2,5 viktprocent och detta kan uppnås under<br />

gynnsamma <strong>för</strong>hållanden tidigast efter en månad. Torktiden kan reduceras till ett<br />

dygn genom att använda Mapecembindemedel i slipsatsen.<br />

Ovannämnda anvisning baserar sig på vår bästa kännedom om produkten och dess<br />

långtida användning . Anvisningen skall ändå betraktas som riktgivande. Användaren<br />

skall också beakta instruktioner givna i produktens tekniska datakort. På grund<br />

av kontinuerlig produktutveckling <strong>för</strong>behåller sig tillverkaren rätten att ändra sina<br />

rekommendationer.<br />

Heikki Haru Oy<br />

42


BESTÄMMELSER OM FÖREBYGGANDE<br />

BRANDSÄKERHET<br />

Bestämmelser och anvisningar om <strong>för</strong>ebyggande brandsäkerhet ges huvudsakligen<br />

på basen av byggnads-, brand- och räddningsväsendets lagstiftning. Dessa bestämmelser<br />

och anvisningar finns bl.a. i Findlands byggbestämmelsesamling i delar E<br />

och F, inrikesministeriets räddnings-avdelnings publikationer, Standardiserings<strong>för</strong>bundets<br />

SFS-standarder, <strong>för</strong>fattningar om brännbara vätskor, flytgaser, och<br />

explosiva varor och i miljöministeriets anvisningar och rekommendationer.<br />

Allmänt om brandsäkerheten i egnahemshus<br />

Småhus är regel brandtekniskt klassificerade som byggnader av klass P3. En byggnad<br />

av klass P3 får vara högst 9 m högt.<br />

Utgångar<br />

I regel skall det finnas två av varandra oberoende utgångar i byggnader. I egnahemshus<br />

kan den ena utgången ersättas med en reservutgång. Detta innebär <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta<br />

våningens del fönster som öppnas med fast handtag. Andra våningens reservutgång,<br />

t.ex. fönster eller balkongdörr, <strong>för</strong>ses med räddningsstege om fönsterets nedre<br />

kant eller balkonggolvet är mera än 3,5 m över markytan.<br />

Brandvarnare är inte obligatorisk i egnahemshus, men borde monteras i varje bostadshus.<br />

Det finns brandvarnare som kopplas som en grupp och olika brandvarnarsystem.<br />

Obs! Brandvarnare blir obligatoriskt den 1.9.2000.<br />

Brandsektionering<br />

I egnahemshus brandsektionernas i allmänhet följande utrymmen:<br />

- bostadslägenhet<br />

- källare<br />

- bilgarage<br />

- pannrum<br />

- bränsle<strong>för</strong>råd<br />

43


Räddningsstege<br />

Vattentak; taktäckning<br />

Taktäkningen över brännbart byggnadsmaterial skall i regel vara av klass K1. Om<br />

risken <strong>för</strong> att branden sprider sig är liten, får taktäckningen vara av klass K2. Risken<br />

<strong>för</strong> att branden sprider sig minskas bl.a. av att byggnaderna ligger skilt från varandra,<br />

såsom på områden med öppet byggsätt. Taktäckning på obrännbart underlag<br />

eller på <strong>för</strong> detta ändamål särskilt gödkänt underlag får vara av klass K2.<br />

Vattentak; tillträde till vattentak och vind<br />

Tillträde till vattentak ordnas längs brandstege. Vistelse på taket görs vid behov tryggt<br />

med hjälp av takstegar och -bryggor. Tillträde till vind ordnas antingen inifrån eller<br />

utifrån.<br />

44


Sektionering<br />

45


Tillträde till vattental<br />

Bilgarage; krav om ytan underskrider 60 m 2<br />

Bilgarage i anslutning till byggnad och på närmare än 4 meters avstånd från annan<br />

byggnad sektioneras med byggnadsdelar av klass EI30. Bilgarage där minst 30 %<br />

av väggarna är öppet mot det fria och öppningarnas areal är minst 10 % av golvets<br />

areal, räknas som öppet garage, som inte behöver sektioneras från de övriga byggnaderna<br />

på den egna tomten.<br />

Bilgarage; ytskiktskrav<br />

Väg- och takytorna på insidan bör i fristående byggnader av klass P3 vara minst av<br />

antändlighetsklass 2 (2/-). Om garaget finns i källarvåning gäller <strong>för</strong> ytsikten minsta<br />

antänlighetsklass 1 och brandspridningsklasskravet I (1/I). Vid valet av ytmaterial<br />

observeras det som sades i <strong>för</strong>egående stycke om brandsektioneringen av garage.<br />

Golvets ytskikt skall vara obrännbart. På golv som ligger direkt på marken kan<br />

asfaltbetong användas, dock inte i källarvåning.<br />

46


Bilgarage; <strong>för</strong>bindelse till övriga utrymmen<br />

Från bilgaraget kan <strong>för</strong>bindelse finnas till övriga utrymmen i byggnaden. Förbindelse<br />

till annat utrymmes utgång, till utrymme med eldstad eller till utrymme där<br />

människor vistas, tillåts dock endas där arrangemangen är sådana att spridning av<br />

giftiga och brännbara gaser är effektivt <strong>för</strong>hindrad. Som sådant arrangemang godtas<br />

exempelvis med dörrarna avskilt utrymme genom vilket man kan passera utan<br />

att behöva öppna bägge dörrarna samtidigt. Om dörren görs i en vägg som skall brandsektioneras,<br />

bör dörrens brandmotståndstid vara hälften av väggens brandmotståndstid.<br />

Pannrum; sektionering<br />

Sektioneringskravet <strong>för</strong> pannrum i anslutning till byggnad av klass P3 med högst<br />

25 kW panna är EI30, i källarvåning är sektioneringskravet (EI30) (obrännbara byggnadsmaterial<br />

bör användas). Om pannans effekt överskrider 25 kW, är sektioneringskravet<br />

(EI60). Sektioneringskravet gäller också yttervägg, även om dörren<br />

i ytterväggen inte behöver vara sektionerande. I yttervägg av klass EI30 kan utan<br />

sektioneringskrav finnas enstaka fönster på högst 0,2 m 2 , dock högst 1 m 2 . Utan sektioneringskrav<br />

får i bostadsutrymmen placeras <strong>för</strong> dessa särsklit planerad och godkänd<br />

värmepanna med en effekt högst 25 kW.<br />

Pannrum; bränsle i pannrum<br />

I sektionerat pannrum får finnas högst 3 m3 brännolja i obrännbar cistern. Cisternen<br />

kan vara gjord av brännbara byggnadstillbehör, om den placeras i en obrännbar<br />

skyddsbassäng som når till cisternens övre kant. Cisternens avstånd från pannan<br />

bör vara i enlighet med HIM:s beslut om oljeeldningsaggregat 314/85 (i allmänhet<br />

1 m). Om det är fråga om en panna där fast bränsle används, får det i avgränsat utrymme<br />

i pannrummet finnas högst 0,5 m 3 ved, eller i en separat, obrännbar lagerbehållare<br />

med tätt lock högst 0,5 m 3 annat fast bränsle.<br />

Pannrum; ytskikt<br />

De inre vägg- och takytorna i sektionerat pannrum bör uppfylla kraven <strong>för</strong> antändlighetsklass<br />

1 och brandspridningsklass I (1/I). Om anordningar i pannrummet, exempelvis<br />

rör eller beredare, isoleras med brännbar isolering skall isoleringen ytbeläggas<br />

med material som uppfyller ytskiktskravet 1/I. Golvet i pannrummet bör vara<br />

obrännbart och tätt.<br />

Bränsle<strong>för</strong>råd<br />

Om det i pannrummet finns mera bränsle än tillåtet, bör det placeras i ett separat<br />

47


sektionerat utrymme. Av utrymmet <strong>för</strong> oljecistern och av <strong>för</strong>råd av annat bränsle bildas<br />

var sin särskild brandteknisk sektion.<br />

Bränsle<strong>för</strong>råd i anslutning till byggnad av klass P3 bör sektioneras till klass EI30<br />

då bränsle<strong>för</strong>rådet finns i våning eller källarvåning som huvudsakligen ligger ovan<strong>för</strong><br />

markytan. Om bränsle<strong>för</strong>rådet finns i en källarvåning helt eller huvudsakligen<br />

ligger ovan<strong>för</strong> markytan. Om bränsle<strong>för</strong>rådet finns i en källarvåning helt eller huvudsakligen<br />

under markytan är sektioneringskravet (EI30).<br />

Bränsle<strong>för</strong>råd; ytskikt<br />

Invändiga vägg- och takytor i bränsle<strong>för</strong>råd bör i oljecisternutrymme vara minst av<br />

antändlighetsklass 1 och brandsprindningsklass I (1/I), samt i lager <strong>för</strong> fast bränsle<br />

av antändlighetsklass 2 (2/-). Golv i bränsle<strong>för</strong>råd med oljecistern skall vara obrännbart<br />

och tätt. För att säkerställa att golvet är tätt kan en svetsad plastmatta av klass L användas<br />

på obrännbart underlag.<br />

Avståndet mellan byggnaderna<br />

Då fristående byggnader av klass P3 upp<strong>för</strong>s nära varandra bör en bestämmelse iakttas,<br />

enligt vilken <strong>för</strong> väggar som finns närmare varandra än åtta meter, beroende på<br />

avståndet, gäller brandmotståndskravet EI30 eller EI-M60. Om man exempelvis upp<strong>för</strong><br />

flera byggnader av egnahemshustyp på samma tomt, kan det mildare sektioneringssättet<br />

EI30 tillämpas. Om exempelvis egnahemshusen finns på olika tomter<br />

iakttas i allmänhet följande principer:<br />

Om avståndet mellan byggnaderna (byggnadsrätterna) överskrider 4 m men underskrider<br />

8 m, bör de väggar som finns mot varandra vara av klass EI30. På väggen<br />

får finnas enstaka, högst 0,2m 2 stora fönster, sammanlagt högst 1 m 2 . Avståndet<br />

mäts i allmänhet från byggnadernas väggar, varvid takkanten får vara högst 0,6<br />

m bred.<br />

Om avståndet mellan byggnaderna underskrider 4 m, skall de väggar som finns<br />

mot varandra i allmänhet vara av klass EI-M60. I allmänhet tillåts inga öppningar i<br />

väggarna, om inte deras brandmotståndstid är lika stor som i fråga om väggen.<br />

Rökkanaler; skorstens höjd<br />

Storstenen skall sträcka sig ovanom vattentaket eller i övrigt till sådan höjd i <strong>för</strong>hållande<br />

till byggnaden att tillräcklig brandsäkerhet och tillfredställande drag<strong>för</strong>hållanden<br />

uppnås.<br />

48


Rökkanaler; skyddsavstånd<br />

Temperaturen på fri utsida av rökkanal inne i byggnad får vara högst +80 oC vid<br />

kontinuerlig maximal belastning i den till rökkanalen anslutna eldstaden. Högre temperaturer<br />

på rökkanals utsida tillåts endast i basturum. Brännbara byggnadsdelar placeras<br />

på så långt avstånd från rökkanals utsida att deras temperatur inte kan överstiga<br />

+80 oC. Om man inte med kalkyler eller annars anvisar, bör brännbara byggnadsdelar<br />

placeras på det avstånd från rökkanalen som den bifogade bilden visar.<br />

Därtill bör man komma ihåg att rökkanalernas ytter sidor skall rappas ända upp till<br />

taket. I bostads- och arbetsrum kan renmuring ske.<br />

Rökkanaler; hushållseldstädernas uppbyggnad<br />

Beträffande de s.k. hushållseldstäderna, vilkas effekt underskrider 60 kW räcker det<br />

i allmänhet med en 100 mm (1/2 tegel) tjock vägg <strong>för</strong> rökkanalen. Rökkanalernas<br />

tvärsnittyta är i allmänhet en halv sten, i fråga om öppna spisar och stora ungar en<br />

hel sten. Därtill bör man komma ihåg att tegeln skall läggas så att de överlappar varandra<br />

och så att den lodräta fogen inte är högre än två lager liggande stenar.<br />

Skorstenens höjd<br />

49


Skyddsavstånd <strong>för</strong> rökkanal<br />

Rökkanaler; uppbyggnad av centarlvärmepannans rökkanal<br />

Centralvärmepannornas rökkanaler bör i allmänhet ut<strong>för</strong>as som konstruktion med<br />

skikt så att det inre fordret motstår rökgasernas korroderande verkan. Härvid kan<br />

det inre fordret göras av eldfast tegel eller stål.<br />

Murade eldstäder<br />

För eldstaden bör utrymme reserveras så, att den är tillräckligt långt ifrån antändliga<br />

konstruktioner och att det finns tillräckligt med utrymme <strong>för</strong> användningen och<br />

underhållet av eldstaden. Över<strong>för</strong>ing av värme från eldstaden till andra konstruktioner<br />

<strong>för</strong>hindras genom att eldstaden placeras fritt från andra konstruktioner. Eldstad<br />

eller del av den får inte utgöra bärande del i byggnaden. En högst 4 m hög skorsten<br />

får vila på eldstaden.<br />

50


Anslutning av köksinredning till bakugn<br />

Bastuugnar<br />

Elektriska bastuugnars och andra fabrikstillverkande bastuugnars skyddsavstånd till<br />

byggnadsdelar bestående av brännbart material framgår av installationsanvisningarna<br />

<strong>för</strong> respektive typ av ugn.<br />

Oljeeldningsaggregat<br />

Om ett oljeeldningsaggregrat installeras i byggnaden bör följande saker beaktas:<br />

1) Installationen får ut<strong>för</strong>as enbart av härtill auktoriserad installationsfirma.<br />

2) Den firma som har ut<strong>för</strong>t installationen bör ge en skriftlig <strong>för</strong>säkran om att installationen<br />

är gjord i enlighet med bestämmelserna.<br />

51


3) Om oljeeldningsaggregat bör anmälan göras till brandmyndigheten, som inspekterar<br />

aggregatet inom tre månader.<br />

4) Oljecisterner under jorden på viktiga grundvattenområden bör granskas av en<br />

auktoriserad granskningsfirma inom 10 år från installationen. Brandmyndigheterna<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>teckning över viktiga grundvattenområden.<br />

5) Undre delen av oljecisternutrymme inne i byggnad skall göras till en tät skyddss-<br />

52<br />

Skyddsavstånd <strong>för</strong> vedeldad bastuugn


assäng så att bassängens fria volym är minst 1/5 av cisternens volym. Om cisternen<br />

placeras i pannrummet skall pannrummet göras till en sådan skyddbassäng och<br />

en eventuell golvbrunn i pannrummet skall <strong>för</strong>ses med en stängningsanordning som<br />

hålls stängd vid normal användning eller annan anordning som <strong>för</strong>hindrar att olja<br />

rinner ut i avloppet. Oljecisternutrymme bör <strong>för</strong>ses med till- och frånluftskanaler<br />

eller öppningar, vilkas fria tvärsnittsyta är 5 cm2 per varje golvkvadratmeter i oljecisternutrymmet<br />

eller minst 100 cm2. Rökkanalerna görs exempelvivs av plåt och<br />

brandisoleras om de går via en annan brandcell. I pannrummet kan en högst 3 m3<br />

stor oljecistern placeras. Man bör dock observera det som ovan är sagt om skyddssbassäng,<br />

samt om avståndet mellan panna och oljecistern.<br />

Begrepp<br />

Till klass K1 hör taktäckningsmaterial, som inte antänds och skyddar underlaget från<br />

att antändas. Exempelvis taktegel, fibercementskiva, plåt och med skyddssingel beklädd<br />

bitumenfilt.<br />

Till klass K2 hör taktäckningsmaterial som antänds med inte medverkar till att<br />

branden sprider sig och delvis skyddar underlaget från att antändas. Till exempel<br />

olika taktäckningar av bitumenfilt.<br />

Kraven gällande byggnadsdelarna, t.ex. REI-30, beskrivs med följande beteckningar:<br />

R = bär<strong>för</strong>måga, E = integritet, I = isolering. Efter beteckningarna R, REI,<br />

RE, EI, E anges brandmotståndstiden i minuter med något av följande tal: 15, 30,<br />

45, 60, 90, 120, 180, 240. Klassificeringen kan kompletteras t.ex. med M, som innebär<br />

slaghållfasthet vid brand. Med beteckningen ( ) krävs obrännbara byggnadsmaterial.<br />

Ytmaterial som uppfyller antändlighetsklass 2 (2/-) är exempelvis spånskiva, hårdeller<br />

mellanhård träfiberskiva, faner och samt naturligtvis material med bättre ytegenskaper.<br />

I antändlighetsklass 1 och brandspridningsklass I (1/I) har godkänts bl.a. gipsskiva<br />

med kartongyta, cementcellulosaskiva, trägipsskiva, cementspånskiva samt naturligtvis<br />

obrännbara byggnadsmaterial såsom, betong, tegel osv.<br />

<strong>Jakobstad</strong> stads räddningsverk<br />

Kari Koskela<br />

53


TELE- OCH ANTENNÄT<br />

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV TELE- OCH ANTENNKABLAR<br />

Då ett hus ansluts till <strong>Jakobstad</strong>snejdens Telefon Ab:s (JNT) tele- och kabel-tv-nät<br />

gäller följande anvisningar och bestämmelser. Observera att på vissa områden kan<br />

anslutning till annat än JNT:s nät vara aktuell.<br />

Kabeldike<br />

Grävning av kabeldike på tomtområdet hör till byggaren. Tele- och antennkablarna<br />

dras i allmänhet till byggnaden på samma gång som elkabeln. Grävningsarbetet<br />

ut<strong>för</strong>s vanligen gemensamt av energiverket och telefonbolaget. Båda parterna fakturerar<br />

sina grävningsarbeten skilt, enligt den egna prislistan.<br />

Huskabel och intagsrör<br />

Byggaren eller fastighetsägaren svarar således <strong>för</strong> kostnaderna <strong>för</strong> anskaffning, grävning<br />

och installation av intagsrör på egen tomt, samt <strong>för</strong> anskaffning och montering<br />

av anslutningsdosa.<br />

Intagsrör samt rörkrökar kan köpas vid telefonbolagets lager i <strong>Jakobstad</strong>, Korsgrundsvägen<br />

23 (tel. 7868 150).<br />

Plaströret, som bör vara minst 50 mm i diameter (t.ex. TEL B50), grävs från anslutningsdosan<br />

på huset till tomtgränsen invid gatan, vägen eller till stolpen där luftkabeln<br />

slutar.<br />

Röret <strong>för</strong>ses med <strong>för</strong> ändamålet avsedda krökar så att kabeln kan dras ända fram<br />

till anslutningsdosan. Rörändorna tätas så att röret hålls torrt och rent. Röret installeras<br />

så rakt som möjligt på 40-70 cm djup och täckes med finsand, varefter kabeldiket<br />

kan fyllas.<br />

Dragningen av huskabeln kan därefter på enkelt sätt ut<strong>för</strong>as även sedan diket fyllts.<br />

Telefonbolaget drar huskabeln till anslutningsdosan, i samband med installationen<br />

av telefon eller antenn.<br />

Tilläggsuppgifter<br />

Tilläggsuppgifter fås på telefon 7868 326.<br />

Inomhusnät<br />

Telefonbolaget äger tele- och antennkabeln fram till hus<strong>för</strong>delningen och telefonbolagets<br />

ansvar <strong>för</strong> kablarnas underhåll upphör också vid hus<strong>för</strong>delningen. Hus-<br />

54


<strong>för</strong>delningen och därtill hörande konstruktioner ägs av byggaren, liksom det till hus<strong>för</strong>delningen<br />

anslutna inomhusnätet.<br />

Planen över inomhusnätet uppgörs av en elplanerare eller auktoriserad elentreprenör.<br />

Elentreprenören ut<strong>för</strong> också rörläggning, installation av ledningar samt kopplingsarbetet.<br />

I hus<strong>för</strong>delningen och bredvid tele- och antennanslutningsdosorna bör installeras<br />

eluttag <strong>för</strong> ändutrustning. Med tanke på den nya informationsöver<strong>för</strong>ingstekniken<br />

bör speciell uppmärksamhet fästas vid inomhusnätets struktur. Byggaren<br />

bör tillsammans med planeraren av inomhusnätet <strong>för</strong>vissa sig om att de nya byggnadsrekommendationerna<br />

har beaktats.<br />

Bilden invid visar en rekommendation <strong>för</strong> hur inomhusnätet skall byggas.<br />

Annat viktigt<br />

När du planerar att gräva, ta alltid <strong>för</strong>st reda på var det finns kablar. Uppgifter om<br />

JNT:s tele- och antennkablar fås genom att ringa tel. 7868 323.<br />

Vid kabelskada meddela tel. 10019 <strong>för</strong> reparationsåtgärder.<br />

<strong>Jakobstad</strong>snejdens Telefon Ab<br />

55


VENTILATION<br />

3.1 Ventilationssystem<br />

3.1.1 Ventilationsanläggningar ska projekteras<br />

och byggas med byggnadens avsedda<br />

användningsområde och användning<br />

som grund så att de bidrar till att<br />

skapa <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> ett hälsosamt,<br />

säkert och trivsamt inomhusklimat under<br />

vanliga väderleks<strong>för</strong>hållanden och användnings<strong>för</strong>hållanden.<br />

Förklaring<br />

Byggbestämmelsesamlingens del A2 ger<br />

<strong>för</strong>eskrifter och anvisningar om planerare<br />

av byggnader och byggnadsprojekt.<br />

3.1.2 Ventilationssystem ska projekteras<br />

och byggas så att de rätt använda och med<br />

rätt service och underhåll <strong>för</strong>blir funktionsdugliga<br />

under den planerade livslängden.<br />

Förklaring<br />

Byggbestämmelsesamlingens del A4 ger<br />

<strong>för</strong>eskrifter och anvisningar omhur bruksoch<br />

underhållsanvisningar <strong>för</strong> byggnader<br />

och bygnadsdelar ska upprättas.<br />

3.1.3<br />

Ventilationssystemets funktion ska gå att<br />

styra och övervaka.<br />

Man ska planera och installera mätanordningar<br />

eller mätmöjlighet <strong>för</strong> mätning<br />

av de viktigaste funktionsvärdena<br />

och <strong>för</strong> övervakning av funktionerna hos<br />

ventilationssytem.<br />

58<br />

BYGGNADENS INOMHUSKLIMAT<br />

www.finlex.fi/pdf/normit/1921-D2r.pdf<br />

3.1.3.1<br />

Ventilationssystem utrustas med styr-,<br />

regler- och övervakningsanordningar<br />

med vars hjälp systemets funktion kan<br />

styras och följas.<br />

3.1.3.2<br />

För övervakning av funktionen utrustas<br />

vanligen ventilationsanordningar med<br />

inspektionsluckor och inspektionsfönster.<br />

3.1.3.3<br />

Mekaniska ventilationssystem <strong>för</strong>ses<br />

med fasta luftflödesgivare och luftflödesmätanordningar<br />

<strong>för</strong> att mäta uteluftoch<br />

avlutflöde <strong>för</strong> byggnaden. Om luftflödet<br />

är under 0,5 m3/kan fasta mätare ersättas<br />

med mätstos som passar flyttbara<br />

mätare.<br />

3.1.3.4<br />

På in- och utgångssidan av ventilationssystemens<br />

värme- och kylelemet samt<br />

värmeåtevinningsanordningar installeras<br />

temperaturmätare och <strong>för</strong> luftfilter installeras<br />

mätare <strong>för</strong> tryckdifferens. Om<br />

luftflödet är under 0,5 m3/kan fasta mätare<br />

ersättas med mätstos som passar flyttbara<br />

mätare.<br />

3.1.3.5<br />

Efter en befuktningsdel görs en mätstos<br />

i kanalen eller ventilationsaggregatet <strong>för</strong><br />

mätning av fukthalt.<br />

3.1.3.6<br />

Mätanordningarna installeras på en plats<br />

där de är lätta att läsa av och dit det finns<br />

obehindrat tillträde längs en gångväg som


är lät att ta sig fram på.<br />

3.1.4<br />

Ventilationssystem ska projekteras och<br />

byggas så att det finns skydds- och varningsanordningar<br />

<strong>för</strong> service och underhåll<br />

i deras maskiner och anordningar.<br />

3.1.5<br />

Ventilationssystem ska konstrueras och<br />

byggas så att de i en larmstituation kan<br />

stoppas helt med en klart utmärkt stoppbrytare.<br />

Brytaren ska finnas på en lätt åtkomlig<br />

plats.<br />

3.2. Luftflöden<br />

3.2.1<br />

I rumsutrymmen ska det finnas ventilation<br />

som garanterar att inneluftens kvalitet<br />

är hälsosam, trygg och trivsam under<br />

den tid utrymmet används.<br />

3.2.1.1<br />

Lokalspecifika riktvärden <strong>för</strong> luftflöden<br />

<strong>för</strong> dimesionering av ventilationens anges<br />

i bilagorna 1 och 2.<br />

3.2.2<br />

Till vistelseutrymmen ska det ledas ett<br />

uteluftflöde som garanterar en hälsosam,<br />

säker och trivsam inomhusluftkvalitet under<br />

den tid utrymmena används.<br />

3.2.2.1<br />

För dimensionering av uteluftflöden används<br />

i <strong>för</strong>sta hand lokalspecifika riktvärden<br />

som anges i bilaga 1. Uteluftflödet<br />

bestäms i <strong>för</strong>sta hand baserat på personantal.<br />

Om det inte finns tillräcklig<br />

grund <strong>för</strong> dimensionering av luftflöden<br />

efter personbelastning ska dimensioneringen<br />

baseras på area.<br />

Till andra vistelseutrymmen än de som<br />

näms i bilaga 1 leds ett uteluftflöde som<br />

är minst 6 dm 3 /per person, om det finns<br />

tillräcklig grund <strong>för</strong> dimensionering efter<br />

antal personer.<br />

I allmänhet ska dock uteluftflödet vara<br />

minst 0,35 (dm 3 /s)/m 2 , vilket motsvarar<br />

luftväxlingskoefficienten 0,5 l/h i rum<br />

med fri höjd 2,5 m.<br />

3.2.3<br />

Ventilationssystemets luftflöden ska kunna<br />

regleras enligt belastning och luftens<br />

kvalitet <strong>för</strong> att motsvara användnings<strong>för</strong>hållandena.<br />

3.2.3.1<br />

Ventilationsstyrningen i bostadshus ska<br />

planeras och byggas så att det forcerade<br />

luftflödet under den tid då bostaden används<br />

är minst 30 % större än vanligt<br />

luftflöde under den tid då bostaden används.<br />

Forceringen av luftflödet genom<strong>för</strong>s<br />

i allmänhet minst med forcerat luftflöde<br />

i spiskåpa enligt riktvärdena i bilaga<br />

1.<br />

3.2.3.2<br />

Om ventilationen kan styras separat <strong>för</strong><br />

varje bostad kan ventilationssystemet<br />

konstrueras och byggas så att man även<br />

kan ställa in mindre luftflöden än luftflödena<br />

<strong>för</strong> den tid då en bostad används.<br />

3.2.3.3<br />

Ventilationen <strong>för</strong> andra byggnader än bostadshus<br />

konstrueras och byggs så att<br />

byggnadens utelutflöde utan<strong>för</strong> den tid då<br />

byggnaden används är minst 0,15<br />

(dm 3 /s)/m 2 , vilket motsvarar luftväxlingskoefficienten<br />

0,2 l/h i ett rum<br />

59


med fri höjd 2,5 m.<br />

Utan<strong>för</strong> tiden då byggnaden används kan<br />

ventilationen skötas genom att man håller<br />

ventilationen <strong>för</strong> hygienutrymmena i<br />

kontinuerlig drift eller genom periodisk<br />

drift av ventilationen.<br />

3.3 Filtrering av tilluft<br />

3.3.1 Filtreringsnivån <strong>för</strong> tilluften bestäms<br />

med de krav som ställs på innelutens<br />

kvalitet och uteluftens kvalitet som<br />

grund.<br />

Tilluften till vistelseutrymmen ska i allmänhet<br />

filtreras.<br />

3.3.1.1 Filtreringen av tilluften planeras<br />

i allmänhet så att luftfiltrets separeringsagrad<br />

är minst 80 % med 1,0µm partiklar<br />

under filtrets livslängd. Motsvarande<br />

luftfilterklass är F7.<br />

3.3.1.2<br />

För byggnader som är belägna utan<strong>för</strong> tätorer<br />

och industriområden planeras filtreringen<br />

av tilluften så att man som luftfilter<br />

använder minst grovfilter. Motsvarande<br />

luftfilterklass är G4.<br />

3.4 Placering av anordningar <strong>för</strong> uteoch<br />

avluft<br />

3.4.1<br />

Uteluftanordningar ska placeras så att uteluften<br />

in till byggnaden är så ren som<br />

möjligt.<br />

Uteluften får inte tas via konstruktioner<br />

eller byggnadsdelar som <strong>för</strong>sämrar kvaliteten<br />

på luften.<br />

3.4.1.1<br />

Uteluftanordningar placeras enligt tabell<br />

4 och figur 2. De värden som anges är i<br />

allmänhet minimiavstånd.<br />

3.4.1.2<br />

Hos friliggande småhus kan minimiavstånden<br />

i tabell 4 underskridas, med undantag<br />

<strong>för</strong> avståndet till rökgaskanaler <strong>för</strong><br />

värmepannor som använder fast bränsle<br />

samt uteluftanordningens avstånd från takytan.<br />

3.4.1.3<br />

Uteluftanordningar <strong>för</strong> enstaka rum eller<br />

grupper av rum i utrymmen i gårds- eller<br />

gatuplan kan vara lägre än 2 m från<br />

markytan. Detta gäller också uteluftanordningar<br />

<strong>för</strong> utrymmen som är avsedda<br />

<strong>för</strong> tillfällig vistelse. Uteluftanordningar<br />

får dock inte placeras i <strong>för</strong>djupningar<br />

under gårds- eller gatuplan.<br />

3.4.1.4<br />

Om byggnaden är närmare än 50 m från<br />

mittlinjen av en livligt trafikerad trafikled<br />

placeras byggnadens uteluftanordningar<br />

så högt som möjligt, i allmänhet<br />

på den sida av byggnaden som vetter från<br />

trafikleden. Vägar eller gator beraktas<br />

som livligt trafikerade åtminstone då medeldygnstrafiken<br />

överstiger 10 000 bilar<br />

per dygn.<br />

3.4.1.5<br />

Uteluftanordningar ska placeras utan<strong>för</strong><br />

eventuell balkonginglasning.<br />

60


BASTU VENTILATION<br />

Genom rätt ventilation och luftfuktighet kan man i en 30 m 3 bastu i ett badhus göra<br />

besparingar 40 000 kWh/år.<br />

Många säger att vedeldat är det bästa sättet att bada bastu p.g.a. den högaluftfuktigheten…<br />

Men sanningen är ju den att det sköna klimatet beror på vantilationen ”då srenarna<br />

inte vet på vilket sätt de uppvärmts”<br />

Genom rätt ventilation i bastun så erhåller man inte bara det bästa bastuklimatet,<br />

man gör också stora energibesparingar.<br />

Viktigt är att har tillgång till makanisk frånluft från bastun eller från angränsande<br />

rum. Ventilen <strong>för</strong> inkommande friskluft placeres inom området A. Utsuget sker<br />

vid golvnivå, ca 200 mm från golv (område B) Ventilation enligt denna princip ger<br />

den absolut jämnaste värme<strong>för</strong>delningen i hela bastun. Som bekant så stiger varm<br />

luft och kall luft sjunker, där<strong>för</strong> har de basrur som ventileras enligt bild nr 1 allt<strong>för</strong><br />

låg temperatur från golv och upp till ca 50 – 60 cm.<br />

Energibesparing och jämnare temperatur i bastun erhålles genom att inte ventilera<br />

bort den varma fuktiga luften via takventil, utan <strong>för</strong>dela den jämnt ned till golvnivå.<br />

Denna undersökning ut<strong>för</strong>des vid bastutemperatur 90 o C. Detta endast <strong>för</strong> att<br />

tydligare visa temperaturskillnaderna. Vid bastutemperatur på ca 77 o C erhålles tempraturerna<br />

inom parenteserna.<br />

Här kan man utläsa den stora skillnaden mellan de två sätten att ventilera bastun.<br />

Genom att ventilera bastun på ett effektivt sätt så pressas värmen ned mot golvniva<br />

och utjämnar temperaturen i bastun. Dessutom erhåller man stora enegibesparingar.<br />

Saunatec Group Oy<br />

61


62<br />

VÄRMEISOLERING AV BYGGNADENS<br />

MANTEL<br />

Värmeisolering av byggnadens<br />

mantel<br />

3.1 Sätt att uppfylla värmeisoleringskraven<br />

3.1.1<br />

Man kan uppfylla värmeisoleringskraven<br />

antingen genom att direkt använda de maximivärden<br />

<strong>för</strong> olika byggnadsdelars<br />

värmegenomgångskoefficienter som anges<br />

i punkt 3.2 eller genom att med beräkningar<br />

enligt punkt 3.3 visa att värme<strong>för</strong>lusterna<br />

i byggnadens mantel inte<br />

överskrider den jäm<strong>för</strong>elsenivå som värdena<br />

i punkt 3.2 anger.<br />

Om manteln inte uppfyller kraven enligt<br />

punkterna 3.2 eller 3.3 ska det visas med<br />

hjälp av beräkningar enligt punkt 3.4 att<br />

värmeenergibehovet <strong>för</strong> uppvärmningen<br />

av byggnaden inte överskrider jäm<strong>för</strong>elsenivån<br />

som beräknats <strong>för</strong> en byggnad<br />

vars mantel fyller kraven i punkt 3.2 och<br />

som är <strong>för</strong>sedd med värmeåtervinning enligt<br />

byggbestämmelsesamlingens del D2.<br />

3.2 Krav på byggnadsdelars värmegenomgångskoefficienter<br />

och byggnadens<br />

fönsterarea<br />

3.2.1<br />

Då ett uppvärmt eller särskilt uppvärmt<br />

utrymme gränsar till det fria, till ett ouppvärmt<br />

utrymme eller till mark får byggnadsdelarnas<br />

värmegenomgångskoefficienter<br />

U inte överskrida följande värden:<br />

www.finlex.fi/pdf/normit/1919-C3r.pdf<br />

vägg<br />

0,25 W/m2K<br />

vindsjbälklag,<br />

bottenbjälklag<br />

mot det fria<br />

0,16 W/m2K<br />

bottenbjälklag mot krypgrund<br />

(ventilationsöppningarnas<br />

mängd högst 8 promille av<br />

bottenbjälklagets yta) 0,20 W/m2K<br />

byggnadsel mot mark 0,25 W/m2K<br />

fönster, dörr<br />

1,4 W/m2K<br />

takfönster<br />

1,5 W/M2K<br />

3.2.2<br />

Då ett delvis uppvärmt utrymme gränsar<br />

till det fria, till ett ouppvärmt utrymme,<br />

till krypgrund eller till mark får bygnadsdelens<br />

värmegenomgångskoefficiet<br />

U inte överskrida följande värden:<br />

vägg<br />

0,40 W/m2K<br />

vindsbjälklag,<br />

bottenbjälklag 0,30 W/m2K<br />

byggnadsdel mot mark 0,36 W/m2Kf<br />

fönser, dörr<br />

1,8 W/m2K<br />

3.2.3<br />

Då ett uppvärmt utrymme gränsar till ett<br />

delvis uppvärmt utrymme får byggnadsdelens<br />

värmegenomgångskoefficient U<br />

inte överskrida följande värden:<br />

vägg<br />

0,45 W/m2K<br />

mellanbjälklag 0,45 W/m2K<br />

fönster, dörr<br />

2,8 W/m2K<br />

3.2.4<br />

Värmegenomgångskoefficienten <strong>för</strong><br />

byggnadsdelar mellan ett kylt utrymme


och ett uppvärmt urymme får inte överskida<br />

värdena i punkt 3.2.1<br />

3.2.5<br />

Då man använder ärdena i punkt 3.2.1 och<br />

3.2.2 får byggnadens sammanlagda fönsterarea<br />

vara högst 15 % av byggnadens<br />

våningsarea. Fönsterareans andel får<br />

dock inte överskrida 50 % av den sammanlagda<br />

arean av byggnadens ytterväggar.<br />

Arean <strong>för</strong> fönster beräknas efter karmes<br />

yttermått. Värmeisoleringskraven <strong>för</strong><br />

fönster och dörr gäller hela byggnadsdelen<br />

inklusive karm- och ramkonstruktioner.<br />

Förklaring<br />

Bestämmelser om dagsljus i bostadsrum<br />

och om minimimått <strong>för</strong> ljusöppning i fönster<br />

finns i del G1 av byggbestämmelsesamlingen.<br />

3.2.6<br />

Värmegenomgångskoefficienten <strong>för</strong> en liten<br />

del i en byggnadsel får vara större än<br />

vad som anges i punkt 3.2.1 och 3.2.2 om<br />

detta är nödvändit av hållfasthetsskäl eller<br />

andra särskilda skäl. Avvikelsen <strong>för</strong><br />

denna lilla del (kölbrygga) av en byggnadsdel<br />

får inte <strong>för</strong>orsaka kondensation<br />

eller allt<strong>för</strong> hög relativ fuktighet på konstruktionens<br />

yta eller i konstruktionen vid<br />

normal användning av byggnaden.<br />

3.2.7<br />

Bottenbjälklagets värmeisolering ska<br />

planeras med frostisolering och ut<strong>för</strong>as så<br />

att tjälskador <strong>för</strong>hindras.<br />

3.3 Krav på mantelns värme<strong>för</strong>luster<br />

3.3.1<br />

Man kan öka värmegenomgångskoefficienten<br />

<strong>för</strong> en enskild byggnadsdel och<br />

fönsterarean i byggnaden om värme<strong>för</strong>lusterna<br />

i byggnadens manel är högst lika<br />

stora som man får genom att beräkna<br />

konstruktionerna med värden enligt<br />

punkterna 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.5.<br />

3.3.2<br />

Värmegenomgångskoefficienten <strong>för</strong><br />

vägg, vindsbjälklag och bottenbjälklag<br />

som ingår i byggnadens mantel får dock<br />

vara högst 0,6 W/m2K. Värmegenomgångskoefficienten<br />

<strong>för</strong> fönster som avgränsar<br />

et uppvärmt utrymme får vara<br />

högst 1,8 W/m2K, och värmegenomgångskoefficienten<br />

<strong>för</strong> fönster som avgränsar<br />

ett delvis uppvärmt utrymme får<br />

vara högst 2,8 W/m2K, och värmegenomgångskoeficienten<br />

<strong>för</strong> fönster som<br />

avgränsar et delvis uppvärmt utrymme får<br />

vara högst 2,8 W/m2K.<br />

3.3.3<br />

Vid beräkning av mantelns vörme<strong>för</strong>luster<br />

får man som värde <strong>för</strong> värmegenomgångskoefficienten<br />

i bottenbjälklag<br />

mot mark med låg grund inte använda ett<br />

lägre värde än 0,15 W/m2K i uppvärmda<br />

utrymmen och 0,25 W/m2K i delvis<br />

uppvärmda utrymmen. Om man använder<br />

lägre värden <strong>för</strong> värmegenomgängskoefficienten<br />

<strong>för</strong> bottenbjälklag mot<br />

mark än värdena i punkt 3.2.1 och 3.2.2<br />

ska man vara särskilt uppmärksam på att<br />

isoleringen mot tjälen planeras och ut<strong>för</strong>s<br />

ändamålsenligt.<br />

63


3.4 Kraf på värmeenergibehov <strong>för</strong><br />

byggnadens uppvärning<br />

3.4.1<br />

Om byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficient<br />

inte uppfyller kraven i<br />

punkt 3.2 eller om mantelns värme<strong>för</strong>luster<br />

inte uppfyller kraven i punkt 3.3<br />

kan man uppfylla värmeisoleringskraven<br />

på byggnaden genom att <strong>för</strong>bättra värmeåtervinningen<br />

av frånluften utöver den<br />

kravnivå som anges i byggbestämmelsesamlingens<br />

del D2. Den planerade byggnadens<br />

värmeenergihov <strong>för</strong> uppvärmning<br />

skall då vara högst lika stor som värmeenergibehovet<br />

<strong>för</strong> en jäm<strong>för</strong>elsebyggnad<br />

som är värmeisolerad enligt<br />

punkt 3.2 och som är <strong>för</strong>sedd med värmeåtervinnig<br />

<strong>för</strong> frånluft enligt kraven i<br />

byggbestämmelsesamlingens del D2<br />

(jäm<strong>för</strong>elsenivån).<br />

3.4.2<br />

Man kan beräkna jäm<strong>för</strong>elsenivån <strong>för</strong> behovet<br />

av värmenergi <strong>för</strong> uppvärmning av<br />

byggnaden genom att utgå från konstruktioner<br />

som är värmeisolerade enligt<br />

punkterna 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.5 och ventilationslösning<br />

enligt kraven som anges<br />

i byggbestämmelsesamlingens del D2.<br />

I beräkningarna används temperaturverkningsgraden<br />

<strong>för</strong> värmepumpens inluft<br />

multiplicerad med 0,6 som årsverkningsgrad<br />

<strong>för</strong> värmeåtervinningsanordningen<br />

om inte annat kan påvisas genom<br />

utredning. Värme<strong>för</strong>lusterna i byggnadens<br />

mantel får dock inte vara mer än 10<br />

% större än värme<strong>för</strong>lusterna i manteln<br />

<strong>för</strong> en byggnad som uppfyller kraven i<br />

punkt 3.2.<br />

3.4.3<br />

Beräkningarna görs enligt de metoder<br />

som anges i byggbestämmelsesamlingens<br />

delar C4 och D5 eller andra motsvarande<br />

allmänt accepterade beräkningsmetoder<br />

<strong>för</strong> värmegenomgångskoefficient<br />

och värmeenergibehov. Som dimensionerande<br />

inomhustemperatur används<br />

21°C, om det inte är motiverat att använda<br />

ett annat värde på grund av den användning<br />

som byggnaden är avsedd <strong>för</strong> eller<br />

av annat motsvarande skäl.<br />

Man ska använda samma beräkningsmetoder<br />

och samma beräkningsdata, såsom<br />

väderuppgifter och inre värmekällor,<br />

och samma geometriuppgifter, såsom måt<br />

på byggnaden och byggnadsdelarnas<br />

yta, både när man bestämmer jäm<strong>för</strong>elsenivån<br />

och när man gör beräkningar <strong>för</strong><br />

projekteringslösningen.<br />

64


BETONGKONSTRUKTIONER<br />

BETONG I BÄRANDE KONSRUKTIONER<br />

Texten behandlar saker, som byggaren bör ta i beaktande när betong skaffas till bärande<br />

konstruktioner. Texten är under inga omständigheter helt täckande, utan mera<br />

uppgifter kan fås av kommunens byggnadsinspektion. Normerna som styr planeringen<br />

och framställningen av betong ändrades i december 2003, när en ny europeisk<br />

betongstandard (SFS-EN 206-1) trädde i kraft. Den nya standarden <strong>för</strong> med sig ändringar<br />

när det gäller krav på såväl planering, material, arbetsmetoder, duglighet<br />

och beständighet. Texten är baserad på nya normer. Norm<strong>för</strong>ändringen träder i kraft<br />

<strong>för</strong>st efter att den godkänts av miljöministeriet vilket inte har skett när texten skrivits<br />

(september 2003).<br />

Allmänt<br />

Enligt byggnadsbestämmelserna bör den som ämnar starta ett byggnadsprojekt, se<br />

till att byggnaden konstrueras och byggs enligt <strong>för</strong>ordningar och bestämmelser samt<br />

beviljade lov. Till skyldigheterna hör även att övervaka, granska och konstatera arbetsut<strong>för</strong>andet<br />

samt att konstatera dugligheten av byggnadsmaterial som används.<br />

Den som startar ett byggnadsprojekt bör ha till föfogandet kompetenta konstruktörer,<br />

varav huvudkonstruktören bär helhetsansvaret. Dessutom bör <strong>för</strong> alla arbeten<br />

som kräver tillstånd, utses en kompetent arbetsledare.<br />

Betongens hållfasthetsklass, konstruktionsklass och miljöklass<br />

Konstruktören fastställer betongkonstruktionens planerade bruksålder, miljöklass,<br />

konstruktionsklass, hållfasthetsklass samt andra viktiga faktorer angående konstruktioner<br />

och betong. Ifrågavarande faktorer bör framgå i konstruktionsritningarna.<br />

Det planerade bruksåldret på en byggnad eller konstruktion, väljer byggaren tillsammans<br />

med konstruktören. Miljöklassen väljer konstruktören med tanke på betongens<br />

miljöomständiheter. Den valda miljöklassen ställer krav bl.a. på betongens<br />

konsistens. Kraven är därmed olika <strong>för</strong> konstruktioner i torra inomhus<strong>för</strong>hållanden<br />

(miljöklass X0), än <strong>för</strong> konstruktioner utomhus, vilka i vått tillstånd kan frysa (miljöklass<br />

t.ex. XF 1).<br />

Betongkonstruktionerna indelas i tre konstruktionsklasser 1, 2 och 3. Konstruktören<br />

samt arbetsledaren bör ha tillräcklig kompetens <strong>för</strong> den konstruktionsklass som<br />

65


används. Konstruktionsklassen anges efter hållfasthetsklassen som t.ex. K30-2 eller<br />

C25/30-2.<br />

Konstruktioner av 1-klass kräver särskild kompetens och noggrannhet. I konstruktioner<br />

av 2-klass får användas betong med hållfastheten högst K40 och i konstruktioner<br />

av 3-klass betong med hållfastheten högst K20. Betong som framställes<br />

på egen hand på byggplatsen klassas som 3-klass konstruktion.<br />

Godkänt betong<br />

Enligt nya normer, bör i 1- och 2-klass konstruktioner användas betong som framställts<br />

under utomstående kontroll d.v.s. en kontrollerad betongstation (kontrollen gjord<br />

av instans, som godkänts av miljöministeriet). Tidigare gällde kraven endast betong<br />

av 1-klass.<br />

I samband med betongframställningen bör framställaren meddela tillverkaren alla<br />

krav som ställts på betongen oc säkerställa att betongstationen kan leverera betong<br />

som uppfyller ställda krav. Från de planerade kraven får ej avvikas utan konstruktörens<br />

godkännande.<br />

Betongens egenskaper och kvalitetskontroll bör uppfylla kraven som ställs i betongstandarden<br />

SFS-EN 206-1, och dess nationella bilaga om krav på beständighet.<br />

Betongtillverkaren svarar <strong>för</strong> att betongens egenskaper och kvalitetskontrollen är<br />

i enlighet med ställda krav. (På forsedeln bör framgå sakenlighetsintyg med hänvisning<br />

till standarden SFS-EN 206-1).<br />

Tryckhållfastheten på 1- och 2-klass betong anges med hjälp av normprovkuber<br />

samt konstruktionsprov. Tillverkaren indelar betongen enligt betongens egenskaper<br />

i olika grupper <strong>för</strong> bedömning, enligt intervaller som bestäms i standarden. T.ex. 1<br />

prov/200m 3 , minst 2 prover/framställningsvecka,.<br />

Testningsresultaten från varje grupp bör uppfylla kraven som ställts (SFS-EN206-<br />

1 punkt 8). Beständighetsproven görs i en godkänd provanläggning. Vid kontrollerad<br />

betongframställning granskas betongstationen och stationens kvalitetskontroll<br />

när de kontrollerade verksamheten startar och därefter när verksamheten pågår kontinuerligt.<br />

Ifall att konsruktören fordrar flera tester på betongkvaliteten än vad det krävs i<br />

betongstandarden, bör deta överenskommas med tillverkaren på <strong>för</strong>hand.<br />

3-klass betong<br />

Betong som tillverkas på egenhand bergränsas att användas i bärande konstruktioner<br />

till klass 3. Delmaterialen i 3-klass betong kan mätas i volymandelar och hållfasthetsklassen<br />

får vara högst K2. Då ifrågavarande betong tillverkas på arbetsplat-<br />

66


sen bör cementmängden vara:<br />

Hållfasthetsklass K15 minst 250kg/m 3<br />

Hållfasthetsklass K20 minst 300 kg/m 3<br />

I bärande konstruktioner bör cement med CE-beteckning användas.<br />

Konstruktioner i 3-klass kan godkännas utan provkuber ifall betongens duglighet<br />

kan på annat sätt påvisas.<br />

Finnsementti Oy<br />

www.finlex.fi/pdf/normit/1926-b5s.pdf<br />

5. Kvalitetskontroll och konstruktionernas duglighet<br />

5.1 Kontroll av materials och varors kvalitet<br />

Kontrollen av materials och varors kvalitet omfattar den kvalitetskontroll som <strong>för</strong>etas<br />

av den som tillverkar och den som använder lättbetongblock, murbruk och delmaterial<br />

i dem samt armeringar och annat material.<br />

Tillverkare av material och varor konrollerar produkternas kvalitet enligt tillämplig<br />

standard, bruksanvisning eller produktblad eller i enlighet med anvisningarna från<br />

kontrollant som godkänts av miljöministeriet.<br />

På byggnadsplatsen skall det okulärt granskas, att byggnadsmaterialet motsvarar planerna<br />

och uppfyller <strong>för</strong>utsättningarna i punkt 2. Produkternas tillverkningsbeteckningar<br />

tas till vara.<br />

5.2. Övervakning av tillverkningen av kontruktioner<br />

Tillverkningen av konstruktioner skall ledas och övervakas så, att murningsarbetet<br />

ut<strong>för</strong>s med yrkesskicklighet i enlighet med anvisningarna i punkt 4 och de anvisningar<br />

som projektören lämnar.<br />

5.3 Konstruktionernas duglighet<br />

Dugligheten hos konstruktioner av lättbebetongblock påvisas med ledning av de upplysningar<br />

om materialen och varorna, projekteringen och tillverkningen av konstruktioner<br />

som <strong>för</strong>utsäts i dessa anvisningar.<br />

67


Dugligheten hos material och varor anses i allmänhet vara godtagbar, om<br />

– Tillverkningen av dem har skett under godkänd konrollants övervakning och anledning<br />

att betvivla deras kvalitet inte framkommit, eller om<br />

– Det på grund av tester som vid godkänd provningsanstalt gjorts med prov, tagna<br />

på arbetsplatsen, påvisas att egenskaperna motsvarar de krav som ställts. Proven<br />

tas och testerna ut<strong>för</strong>s så som den tillämpliga standarden <strong>för</strong>utsätter. Som bocktillverkningssats<br />

betraktas då varje påbörjad sats på 2 000 block.<br />

Vad kramlorna i blockkonstruktioner beträffar är i allmänhet okulär besiktning tillträcklig.<br />

Dugligheten hos blockkonstruktioner kan också konstateras på grund av kvalitetskontrollavtal<br />

med STF.<br />

5.4. Åtgärder med anledning av otillfredsställande kvalitet<br />

Om kvaliteten hos konstruktioner inte kan anses godtagbar på grund av de undersökningar<br />

som gjorts <strong>för</strong> att påvisa dugligheten, skall konstuktionernas duglighet<br />

utredas särskilt.<br />

68


REGNVATTENSYSTEM OCH STEGAR<br />

ETT ORDENTLIGT REGNVATTENSSYSTEM ÄR<br />

ETT FUKTIGHETSSKYDD FÖR MÅNGA ÅRTIONDEN.<br />

Ett bristfälligt regnvattensystem har visat sig vara en betydande faktor vid de finländska<br />

hemmens mögelskador. Taket samlar regnvatten vid takkanten och därifrån<br />

till väggarna så, t.ex. en årlig regnmängd på 1 meter multipliceras vid väggen till 5<br />

meter.<br />

Ifall denna vattenstaty ledigt skulle få rinna i takkonstruktionerna, på väggarna<br />

och i fundamentet, skulle resultatet vara allvarliga fuktighetsproblem.<br />

Regnvattensystemets uppgift är att samla upp detta vatten och flytta det på ett säkert<br />

sätt bort från byggnaden. Ett bristfälligt regnvattensystem å sin sida kan fungera<br />

totalt tvärtom; om det vill sig riktigt illa kan felaktig luftning och översvämmande<br />

rännor koncentrera vattnet precis dit det inte skall, nämligen till takkantsoch<br />

väggkonstruktionerna, eller till en enda plats invid fundamentet.<br />

Ett snölass kan tynga ner rännorna redan <strong>för</strong>sta vintern.<br />

Ett regnvattensystem kan upphöra att fungera redan efter <strong>för</strong>sta vintern. På ett finländskt<br />

egnahemshustak finns det t.o.m. under en snöfattig vinter tusentals kilo snö.<br />

Om det inte finns snöfångare på hela flatsidan, kommer snön oundvikligt att trycka<br />

på takrännorna i något skede. Detta sker trots att rännan installerats helt enligt byggnads<strong>för</strong>eskrifterna,<br />

d.v.s. under taklinjen.<br />

Rännornas konsoller, profilering och material är här i nyckelposition. Speciellt<br />

konsollernas hållbarhet varierar mycket.<br />

Eftersom slutresultatet dessuttom kan <strong>för</strong>störas med felaktiga inställningar, är konsumentens<br />

enda trygghet i praktiken en säker garanti som även stäcker sig över följande<br />

vinter. För konsumenten är installeringsgarantin viktig, enbart materialgarantin<br />

räcker inte till.<br />

Också valet av material är väsentligt <strong>för</strong> hållbarheten<br />

Ännu i denna dag kan konsumenten erbjudas regnvattensystem som tillverkats av<br />

takplåt. I takplåten har rännornas och stuprörens insida, eller precis där vattnet rin-<br />

69


ner, behandlats med zink och lagringsytbeläggning. Denna beläggning är ursprungligen<br />

ämnad att vara skyddat från regn i takplåtens undersida, inte som vattnets avtappningsyta.<br />

Ett på bägge sidorna plastbehandlat stål är ett val som håller betydligt längre tid.<br />

Men inte ens en plastyta utesluter ett grundproblem: stål rostar. Då man monterar<br />

upp rännor eller då man ut<strong>för</strong> sin årliga städning av rännorna, uppstår skråmor. Dessa<br />

är potentiella korrosionshärdar.<br />

Brännmålat aluminium utesluter detta problem: aluminium rostar inte.<br />

Installeringen en avgörande faktor<br />

Den klart största delen av de finländska regnvattensystemen levereras installerade.<br />

Detta beror på ovannämnda osäkerhetsfaktorer, som man vill undvika genom en yrkesmans<br />

arbete. Tyvärr finns det också yrkesmän av varierande nivå.<br />

Ett ordentligt regnvattensystem är inte en packe med varor som hängts på takkanten,<br />

utan ett långsiktig beslut <strong>för</strong> att skydda huset från regnvatten. Vad är det då som skiljer<br />

en yrkesmans arbete från andras? Förstås <strong>för</strong>täljer det estetiska en hel del, men<br />

det riktiga testet <strong>för</strong> systemet är tid och enbart tid.<br />

Det lönar sig att bekanta sig med olika alternativ i god tid<br />

Små investeringskostnader med<strong>för</strong> att det är relativt enkelt att komma in i branschen.<br />

För en byggare innebär detta att marknaden är vild; <strong>för</strong>säljarna erbjuder än billigare<br />

produkter.<br />

Då valet dessutom framskjuts till byggandets slutskede, har byggaren ofta inte tålamod<br />

att göra en kvalitetsjäm<strong>för</strong>else som baserar sig på reella fakta. Där<strong>för</strong> görs<br />

valet utgående från meterpriset och det billiga prisets bakgrundfaktorer nonchaleras.<br />

Prisfaktorn fel utgångspunkt<br />

Om produkterna och inställningstillbehören är av hög kvalitet, om installationen görs<br />

ordentligt och om helheten dessutom <strong>för</strong>ses med en garanti, gör detta givetvis att<br />

priset stiger. Av detta medföljer att alltid finns ett skäl bakom ett ”billigt” pris.<br />

Då man ut<strong>för</strong> uthärdighetstest med snö och vatten, syns resultaten <strong>för</strong>st efter den<br />

<strong>för</strong>sta snörika vintern. Dessutom tar ju korrosionens framfart till ett synligt problem<br />

åratal i anspråk.<br />

Där<strong>för</strong> måste man absolut kunna lita på garantin <strong>för</strong> regnvattensystemet, med andra<br />

måste man kunna lita på leverantören.<br />

Nesco Oy<br />

70


BYGGARENS FÖRSÄKRINGAR<br />

Att bygga egnahemshus eller sommarstuga utgör <strong>för</strong> familjen en stor kraftansträngning.<br />

Liksom i olika sammanhang i allmänhet <strong>för</strong>ekommer risker även i byggandet:<br />

byggnaden kan brinna, byggnadsmaterial kan bli stulet, på bygget anställd<br />

arbetstagare eller en familjemedlem kan skada sig. Bygget finansieras ofta åtminstone<br />

delvis med lånekapital, vars återbetalning baserar sig på familje<strong>för</strong>sörjarens utkomst.<br />

Försäkring innebär gardering mot skador. En del av byggarens <strong>för</strong>säkringar är lagstagade.<br />

Finansiären kan kräva <strong>för</strong>säkring <strong>för</strong> byggnads-objekt. Resterande är frivilliga<br />

<strong>för</strong>säkringar, som byggaren själv fritt kan välja.<br />

För de anställda byggnadsarbetarna bör tecknas lagstadgad olycksfalls- samt pensions<strong>för</strong>säkring.<br />

Finansiären kräver i allmänhet <strong>för</strong>säkring <strong>för</strong> byggnadsobjekt. Bygger<br />

man utan utomstående finansiering, tryggar <strong>för</strong>säkringen slut<strong>för</strong>ande av projektet<br />

fastän en strörre materiell skada skulle inträffa.<br />

Familjemedlemmarna ut<strong>för</strong> på bygget ofta <strong>för</strong> dem främmande arbeten och där<strong>för</strong><br />

kan en olycka lätt inträffa. En olycka med<strong>för</strong> ofta tråkigheter men <strong>för</strong>säkringen<br />

lindrar alltid de ekonomiska följderna. Betydelsen av familje<strong>för</strong>sörjarens liv<strong>för</strong>säkring<br />

betonas speciellt då familjen tagit lån samt när famljens egna arbetsinsats är betydande<br />

<strong>för</strong> byggets framskridande.<br />

Byggnaden och byggnadsmaterialen<br />

För byggnaden och byggnadsmaterialen tecknas redan <strong>för</strong>e byggstarten <strong>för</strong>säkring<br />

motsvarande den färdiga byggnadens värde. Som <strong>för</strong>säkringsform väljes oftas Superhem<strong>för</strong>säkring<br />

eller vanlig Hem<strong>för</strong>säkring. Även Brand<strong>för</strong>säkring är möjlig att<br />

teckna: den är <strong>för</strong>delaktigast men ur ersättningssynpunkt det mest begränsade alternativet.<br />

Främmande arbetskraft<br />

Småhusbyggaren är <strong>för</strong>pliktad att teckna KAPL-<strong>för</strong>säkring <strong>för</strong> de anställda. För<br />

KAPL-<strong>för</strong>säkringen görs inget särskilt <strong>för</strong>säkringsavtal, utan arbetsgivaren fyller månatligen<br />

i en kombinerad premie- och personuppgiftsblankett samt även betalar <strong>för</strong>säkringspremien<br />

månatligen till KAPL-arbetspensionskassan. Ovannämnda blanketter<br />

fås från bankerna och posten. Lagstadgade olycksfalls<strong>för</strong>säkringen tecknas i<br />

<strong>för</strong>säkringsbolaget. Försäkringen ersätter olycksfall som drabbat arbetstagaren i ar-<br />

71


etet samt på väg till eller från arbetet. Försäkringen ersätter även av arbetet orsakade<br />

yrkessjukdomar.<br />

Talkoarbete är av vänner och bekanta ut<strong>för</strong>t oavlönat arbete i syfte att hjälpa byggaren.<br />

Lagstadgade olyckfalls<strong>för</strong>säkringen omfattar inte talkoarbete. För detta kan<br />

tecknas en särskild <strong>för</strong>säkring.<br />

Familjemedlemmarnas <strong>för</strong>säkringsskydd<br />

Familjemedlemmarna, vilka deltar i byggnadsarbetet, kan anslutas till lagstadgade<br />

olyckfalls<strong>för</strong>säkringen. De kan även teckna privat olycksfalls<strong>för</strong>säkring. Dessutom<br />

kan de vara <strong>för</strong>nuftigt att överväga behovet av sjuk- och liv<strong>för</strong>säkring redan <strong>för</strong>e byggstarten.<br />

POHJOLA<br />

Vasakontoret<br />

72


Hartman Järn<br />

UPM<br />

Ab Påras Oy<br />

PohRi Ky<br />

Låstjäns Ab<br />

Biskops<br />

Svarvars<br />

Nordea<br />

Laatta Leevi<br />

Pedersöre Kommun<br />

Finnlamelli<br />

Uunisepät<br />

Bomiljö<br />

Esb Elektro<br />

Ab Mäenpää Oy<br />

Biskops


Med tanke på framtiden.<br />

UPM:s WISA ® träprodukter är<br />

utvecklade <strong>för</strong> krävande byggkonstruktioner.<br />

Bekanta dig med WISA-Strong<br />

hållfasthetsorterade produkter och<br />

skyddsbehandlade och grundmålade<br />

WISA-Pro Facade +<br />

ytterpaneler på adressen:<br />

www.wisa.fi<br />

WE LEAD.<br />

WE LEARN.


BYGG BESTÄNDIG LYCKA<br />

med Finnlamellis lamellstock


Nordens ledande kakelugnstillverkare med över 20 års erfarenhet<br />

Uunisepät kakelugnarna<br />

är effektiva och pålitliga<br />

- en kvalitetsprodukt!<br />

Försäljning:<br />

Järnaffärerna<br />

Vasa Spisstudio, Fredsgatan 15 A, Vasa<br />

gsm 0500 550 854<br />

www.uunisepat.fi<br />

www.tunnelmauuni.com<br />

Tel. 06- 317 9731, GSM 0500 550 854<br />

raimo.korkeamaki@uunisepat.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!