REKLISTAN 2012 - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

REKLISTAN 2012 - Landstinget Sörmland

REKLISTAN 2012

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

I LANDSTINGET SÖRMLAND


FÖRORD

Detta är den 16:e reviderade upplagan av “REKLISTAN

Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2012

som är utgiven av Läkemedelskommittén.

Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena

har utförts av de expertgrupper som är knutna till

Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av

läkemedel på REKLISTAN är;

– Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet

– Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer)

– Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk

för dosdispensering)

– Leveranssäkerhet

– Pris

– Terapitradition

– Miljöskäl

– Äldreperspektiv

Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den

snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både

beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de

förändringar som sker vad gäller prissättningen.

Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl

innehåll som layout på “REKLISTAN i Landstinget Sörmland

2012”. Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna

i Läkemedelskommitténs arbetsutskott:

Lars Steen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Marie Ackelman, Ger/Rehab, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping

Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna

Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mun- och tandsjukdomar.......................................................2

Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändringar. Muntorrhet.

Premedicinering. Tandvärk.

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning..........................3

Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid

NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Osteoporos.

Hjärta, kretslopp och blod......................................................5

Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom.

Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi.

Hud.........................................................................................7

Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria.

Bensår.

Urin- och könsorgan...............................................................9

Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré.

Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion.

Infektionssjukdomar.............................................................10

Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Pneumoni. Pneumoni-atypisk genes.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Urinvägsinfektioner. Mjukdelsinfektioner.

Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och

springmask. Bandmask. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo.

Rörelseapparaten.................................................................12

Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Smärta i rörelseapparaten.

Nervsystemet.......................................................................13

Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.Ytlig lokal neuropatisk

smärta. Smärta vid cancersjukdom. Migrän. Antiepileptika. Parkinsonism.

Psykiatri...............................................................................15

Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom.

Demens.

Andningsorganen.................................................................16

Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi.

Ögonsjukdomar....................................................................18

Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk.

Öronsjukdomar.....................................................................18

Extern otit.

Kosttillägg.............................................................................19

Äldre och läkemedel...................................................... 21-22

Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av

Läkemedelskommittén........................................................ 25

Riskläkemedel för äldre

FaR Fysisk aktivitet på recept

1


Mun- och tandsjukdomar

ANTIBIOTIKAPROFYLAX

Amoxicillin

Amoxicillin

Linkosamid

Dalacin (vid PC-allergi)

DENTALA INFEKTIONER

Penicillin V

Kåvepenin

Linkosamid

Dalacin

Imidazolderivat

Flagyl

KARIES

Natriumfluorid

Dentan lösning

Dentirol sugtablett

Fluorette tuggummi

MUNSLEMHINNE-

FÖRÄNDRINGAR

Antibiotikum vid

svampinfektion

Mycostatin

Antiseptikum

Corsodyl gel

Hexident

MUNTORRHET

Natriumfluorid

Dentan lösning

Dentirol sugtablett

Fluorette tuggummi

Natriumfluorid+

salivstimulerande

Xerodent

Saliversättningsmedel

Proxident

PREMEDICINERING

Midazolam

Dormicum

Diazepam

Stesolid

TANDVÄRK

Ibuprofen

Ibuprofen

Paracetamol

Alvedon

2


Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Blod och blodbildande organ

ULCUS, GASTRIT OCH

REFLUX

Syrasekretionshämmande

medel

Omeprazol

(se kommentar sid 4)

Syraneutraliserande medel

Gaviscon

Novalucol

ULCUS MED

HELICOBACTER

PYLORI-INFEKTION

Behandlingen av helicobacterassocierad

ulcussjukdom bör ske

i samråd med specialist.

ULCUSPROFYLAX VID

NSAID-BEHANDLING

Omeprazol

METEORISM

Minifom

FÖRSTOPPNING

FaR

Tarmirriterande medel

Cilaxoral

Bulkmedel

Inolaxol

Osmotiskt verkande medel

Forlax

Importal

Laktulos

Movicol

Mjukgörande och smörjande

medel

Microlax

Resulax

DIARRÉ

Propulsionsdämpande

medel

Loperamid

Bulkmedel

Inolaxol

INFLAMMATORISKA

TARMSJUKDOMAR

För rektalt bruk enbart vid

behandling av Proktit

5-ASA preparat

Asacol

Pentasa

Steroider

Colifoam

Pred-Klysma

HEMORROJDER

Scheriproct

3


ILLAMÅENDE

Rörelse- och åksjuka

Postafen

Övrigt illamående

Postafen

Primperan

PANKREASINSUFFICIENS

Digestionsenzymer

Creon

KOMMENTAR TILL

PPI-GRUPPENS

PREPARAT OCH DERAS

ANVÄNDANDE

PPI är potenta läkemedel där det är

viktigt att användandet sker på rätt

indikation efter korrekt diagnostik.

Indikationerna för användande av

PPI är konstaterad ulcussjukdom

eller gastroesofageal refluxsjukdom

samt profylax/underhållsbehandling

av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom

är i sig inte indikation för att

starta en behandling med PPI men

däremot i de flesta fall en anledning

till att starta en utredning av bakomliggande

orsaker, se vårdprogram

“Ont i magen”.

4


Blod DIABETES och blodbildande organ Läkemedel som ökar

FaR

insulinfrisättningen

Direktverkande insulin

Glimepirid

Apidra

RAAS-BLOCKAD HOS

Humalog

DIABETIKER

NovoRapid

ACE-hämmare

Medellångverkande insulin Enalapril

Humulin NPH

Angiotensin II-antagonister

Insuman Basal

Losartan

Långverkande insulin OSTEOPOROS

Lantus

FaR

(Endast i undantagsfall vid

typ 2 diabetes där NPH först Bisfosfonater

har prövats)

Alendronat veckotablett

Levemir

Risedronat

(Endast i undantagsfall vid

typ 2 diabetes där NPH först Kalcium och D-vitamin

har prövats)

Calcichew-D3 Forte

Blandade insuliner

Kalcipos-D Forte

Insuman comb 25

SKÖLDKÖRTELHORMON

NovoMix 30

Levaxin

Läkemedel som ökar

insulinkänsligheten

Metformin

Hjärta, kretslopp och blod

HYPERTONI

FaR

ACE-hämmare

Enalapril

"Alla övriga blodsockersänkande läkemedel

är tredjehandsmedel som skall användas

när metformin, SU och/el insulin prövats och

befunnits otillräckliga eller är olämpliga.

Alla läkemedel har sin plats! För information

och tips se nr 1 av TerapiTips 2010."

Kalciumantagonister

Amlodipin

5


Blod Diuretika och blodbildande organ Betareceptorblockerare

Esidrex

Atenolol

Spironolakton

Bisoprolol

ACE-hämmare och diuretika Kalciumflödeshämmare

Enalapril Comp

Amlodipin

Betareceptorblockerare SEKUNDÄRPROFYLAX

Atenolol

VID KRONISK ISCHEMISK

Bisoprolol

HJÄRTSJUKDOM

Angiotensin II-antagonister FaR

Losartan

Angiotensin II-antagonister

och diuretika

Losartan/Hydroklortiazid

LIPIDRUBBNINGAR

FaR

Statiner

Simvastatin

ANGINA PECTORIS

FaR

Nitrater - kortverkande

Glytrin

Suscard (som situationsprofylax)

Nitrater - långverkande

Isosorbidmononitrat

Betareceptorblockerare

Bisoprolol

Metoprolol (efter hjärtinfarkt)

Statiner

Simvastatin

Trombocythämmare

Clopidogrel (vid ASA-intolerans)

Trombyl

ACE-hämmare

Ramipril

HJÄRTSVIKT

FaR

ACE-hämmare

Enalapril

Betareceptorblockerare

Bisoprolol

Diuretika

Furosemid

Lasix Retard

Spironolakton (vid svår

hjärtsvikt)

6


Blod Angiotensin och blodbildande II-antagonister organ TROMBOEMBOLISM

Atacand (alternativ till ACEhämmare

vid biverkning eller som

Antikoagulantia

Fragmin

tillägg till ACE-hämmare vid svår

hjärtsvikt)

Waran

Trombocythämmare

ARYTMIER

Trombyl

FaR

Clopidogrel (ej förstahandsval,

kan vara ett alternativ vid ASAallergi)

Betareceptorblockerare

(frekvensreglering vid förmaksflimmer)

Atenolol

Bisoprolol

MEGALOBLASTANEMI

Behepan

Folacin

JÄRNBRISTANEMI

Duroferon

Hud

SVAMPINFEKTIONER

Antimykotika

Ketokonazol schampo

(seborroiskt eksem)

Terbinafin

Pevaryl

Antimykotika+steroid

Cortimyk

(seborroiskt eksem)

IMPETIGO

Tvål och kranvatten

Retapamulin

Altargo

Flukloxacillin

Heracillin

Cefadroxil

Cefadroxil

MJUKGÖRARE

OBS! Rabatterat läkemedel endast

vid svår psoriasis, atopisk dermatit,

handeksem och ichtyos.

Karbamid

Canoderm (kräm+lotion)

Propylenglykol

Locobase LPL

Propyderm (kräm)

7


Avfjällning

Salicylsyra 2 % i Decubal

creme (psoriasis+avfjällning)

Salsyvase 2 % (även till torra

handflator och fotsulor)

PSORIASIS

Medelstark och stark glukokortikoid

(se under eksem)

EKSEM

Mild glukokortikoid

Mildison

Medelstark glukokortikoid

Emovat

Locoid lipid

Stark glukokortikoid

Betnovat

Elocon (1:a handsval)

ACNE

Vitamin A

Differin

Peroxider

Basiron

Peroxider + vitamin A

Epiduo

Antiinfektivum - kombination

Duac

Övrigt (azelainsyra)

Skinoren

Antibakteriellt

Tetralysal

ROSACEA OCH PERIO-

RAL DERMATIT

Finacea

Rosazol

Tetracyklin

URTICARIA

Antihistaminer

Aerius lösning (barn >1år)

Cetirizin

Loratadin

BENSÅR

Antibakteriellt

Iodosorb (OBS! Handelsvara -

ej recept. Vid smetiga inf. sår)

Ättikssyralösning 5 mg/ml

Zinkbandage

ZipZoc salvstrumpa

8


Blod och blodbildande organ

Urin- och könsorgan

ANTIKONCEPTION

Kombinerade p-piller

(Monofasiska p-piller - förstahandsval

vid nyförskrivning)

Neovletta

Cilest/Cilest 28

Rent gestagena preparat

Cerazette (minipiller)

Nexplanon (implantat)

Mirena (spiral)

NorLevo (akut-p-piller)

Postinor (akut p-piller)

Depo-provera (intramuskulär

injektion)

VULVO-VAGINALA

INFEKTIONER

Bakteriell vaginos

Flagyl (peroralt)

Svampinfektioner

Pevaryl (ej till gravida)

Canesten

Fluconazol (peroralt)

Kondylom

Wartec (kräm)

KLIMAKTERIEBESVÄR

FaR

Östrogener

Femanest

Sekvenspreparat

Novofem (1:a handspreparat)

Divina Plus

Femasekvens

Kontinuerlig kombinationsbehandling

Activelle

Indivina

Femanor

Lågdosöstrogener

Ovesterin (kräm/vagitorier)

Vagifem (vaginaltablett)

Oestriol (tablett 1 mg,

peroralt)

DYSMENORRÉ

NSAID (peroralt tillsammans

med paracetamol)

Ibuprofen

Diklofenak T

Naproxen

Kombinerade p-piller

Neovletta 28

Cilest/Cilest 28

Mirena (spiral)

9


BLÖDNINGSRUBBNINGAR

Rikliga blödningar

Cyklo-F

Tranon (tranexamsyra)

Oregelbundna blödningar

Provera, cykliskt

Primolut-Nor, cykliskt

Förskjutning av menstruation

Primolut-Nor

TRÄNGNINGSPROBLEMATIK

Urologiska spasmolytika

Toviaz

Kentera (plåster)

PROSTATISM (LUTS)

Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor

Finasterid

Alfa-adrenoreceptorantagonist

Xatral OD (1:a handspreparat

vid BPH)

EREKTIL DYSFUNKTION

Sildenafil

Viagra

Tadalafil

Cialis

Infektionssjukdomar

BAKTERIELLA ÖLI (SINUIT,

MEDIAOTIT, TONSILLIT)

Kåvepenin

PNEUMONI

Kåvepenin

PNEUMONI - ATYPISK

GENES

Doxyferm

Ery-max

KRONISKT OBSTRUKTIV

LUNGSJUKDOM

Amoxicillin

Doxyferm

Spektramox

OBS! Växelbruk!

MJUKDELSINFEKTIONER

Kåvepenin (vid erysipelas)

Heracillin

Dalacin

Spektramox (infektion i samband

med djurbett)

IMPETIGO

Se avsnittet Hud

GENITAL KLAMYDIA

Azithromycin

Doxyferm

HERPES SIMPLEX

OCH ZOSTER

Aciclovir

Valaciclovir

10


URINVÄGSINFEKTIONER

Cystit hos kvinnor

Furadantin

Selexid

Trimetoprim (1)

Pyelonefrit hos kvinnor

Ciproxin

Bactrim (1)

Cedax (3)

UVI utan feber hos män

Furadantin (2)

Selexid (2)

Trimetoprim (1)

UVI med feber hos män

Ciproxin

Bactrim (1)

Cedax (3)

Fotnot

(1) Efter resistensbestämning

(2) Inte evidensbaserat

(3) Vid kinolonresistens

INFLUENSA

Tamiflu

GIARDIA OCH AMÖBA

Flagyl

SPOLMASK OCH

SPRINGMASK

Vermox

BANDMASK

Yomesan

HUVUDLÖSS

Hedrin (OBS! Medicinteknisk

produkt)

Tenutex

FLATLÖSS

Prioderm

Tenutex

SKABB

Tenutex

SVAMPINFEKTIONER

Fluconazol

11


Rörelseapparaten

Blod och blodbildande organ

OSTEOARTROS

FaR

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak

Ibuprofen

Naproxen

Relifex (vid Waranbeh.)

Coxiber

Arcoxia*

Celebra*

Paracetamol+kodein

Citodon

Opioider

Norspan

Tramadol

Tramadol Retard

LEDINFLAMMATORISKA

SJUKDOMAR

FaR

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak

Ibuprofen

Naproxen

Relifex (vid Waranbeh.)

Coxiber

Arcoxia*

Celebra*

Opioider

Tramadol

Tramadol Retard

Glukokortikoid inj.

Lederspan

SMÄRTA I RÖRELSE-

ORGANEN

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak

Ibuprofen

Naproxen

Relifex (vid Waranbeh.)

Paracetamol+kodein

Citodon

Opioider

Norspan

Tramadol

Tramadol Retard

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (lågdos till natten, till

äldre)

Tryptizol (lågdos till natten)

* Arcoxia och Celebra kvarstår i

högkostnadsskyddet men subvention

begränsas till patienter som har hög

risk för blödningar och för patienter

med hög risk för mag-tarmbiverkningar

(gastrointestinala biverkningar), till

exempel på grund av hög ålder eller

tidigare magsår.

12


Nervsystemet

AKUT ÖVERGÅENDE

SMÄRTA

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak

Paracetamol+kodein

Citodon

Opioider

Tramadol

Tramadol Retard

SVÅR SMÄRTA

Opioider

Dolcontin

Fentanyl Depotplåster

Morfin

OxyContin

OxyNorm

NEUROPATISK SMÄRTA

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (till äldre)

Tryptizol

Antiepileptika

Gabapentin Actavis

Hermolepsin

Trileptal

Opioider

Tramadol

Tramadol Retard

YTLIG LOKAL NEURO-

PATISK SMÄRTA

Lokalanestetika

Emla

Versatis (subventionerat endast

efter bältros)

Xylocain

SMÄRTA VID CANCER-

SJUKDOM

Lätta analgetika

Alvedon

NSAID

Diklofenak

Coxiber

Celebra

Opioider

Dolcontin

Fentanyl Depotplåster

Morfin

OxyContin

OxyNorm

Tricykliskt antidepressivum

Sensaval (till äldre)

Tryptizol

Glukokortikoid

Betapred

13


Blod MIGRÄN och blodbildande organ PARKINSONISM

NSAID+koffein

Magnecyl Koffein Brus

NSAID

Diklofenak T

Naproxen

Motilitetsstimulerare

Primperan

Triptaner

Sumatriptan

Zomig Nasal

Betareceptorblockerare

(profylaktiskt)

Metoprolol

EPILEPSI

Akutbehandling

Bensodiazepin

Stesolid rektal lösning

Antiepileptika

Fettsyraderivat

Ergenyl

Ergenyl Retard

Hydantoinderivat

Fenantoin

Karboxamidderivat

Hermolepsin

Hermolepsin Retard

Trileptal

Övriga

Lamotrigin Actavis

MAO-B-hämmare

Azilect

Eldepryl

L-dopa inkl. kombinationer

Madopark

Madopark Depot

Madopark Quick

Madopark Quick mite

Stalevo

Dopaminagonist

Pramipexol

Ropinirol

COMT-hämmare

Comtess

14


Blod och blodbildande organ

Psykiatri

DEPRESSION

Förstahandsval

SSRI

Citalopram

Sertralin

Andrahandsval

SNRI

Venlafaxin

Övriga antidepressiva

Mirtazapin

SSRI

Cipralex

TILLFÄLLIG ÅNGEST

Icke benzodiazepinbesläktat

medel

Atarax (ej beroendeframkallande)

Bensodiazepinderivat

Oxascand (för tillfälligt bruk)

ÅNGESTSYNDROM

Förstahandsval

SSRI

Citalopram

Sertralin

Andrahandsval

SNRI

Venlafaxin

Tricykliskt antidepressivum

Klomipramin

SSRI

Cipralex

TILLFÄLLIGA SÖMN-

STÖRNINGAR

Icke-bensodiazepinbesläktat

medel

Propavan (ej beroendeframkallande)

Benzodiazepinbesläktade

medel

Zopiklon (för tillfälligt bruk)

Zolpidem (för tillfälligt bruk)

ALKOHOLSJUKDOM

Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling

vid alkoholberoende

Antabus

Campral

Naltrexon

Vitamintillskott vid alkoholsjukdom

Oralovite

15


Blod DEMENS och blodbildande organ Ebixa

Symtomatisk behandling vid

Alzheimers sjukdom

Mild till måttlig

Kolinesterashämmare

(risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar)

Aricept (donepezil)

Reminyl (galantamin)

Rivastigmin

Exelon Depotplåster

Måttlig till svår

NMDA-receptorantagonist

(glutamathämmare)

Ebixa

BETEENDEMÄSSIGA OCH

PSYKISKA SYMPTOM VID

DEMENS

Vid otillräcklig effekt

av icke farmakologiska

åtgärder

Irritabilitet, agitation, aggressivitet

Citalopram, Sertralin (i första

hand)

Andningsorganen

ALLERGISK RINIT

Peroralt antihistamin

Aerius oral lösning (barn > 1

år)

Cetirizin

16

Risperidon* (restriktivt, vid svår

aggresivitet)

Ångest

Citalopram, Sertralin ( i första

hand)

Oxascand (för tillfälligt bruk)

Heminevrin (tillfällig ångest och

nattlig oro)

Depressiva symtom

Citalopram, Sertralin (i första

hand)

Mirtazapin

Venlafaxin

Psykotiska symptom

Risperidon*

Tillfälliga sömnstörningar

Zopiklon (i första hand)

Oxascand

Heminevrin (vid nattlig oro)

* Risperidon och övriga antipsykotika

ska ej ges vid Lewy bodydemens

p g a extrem känslighet

för extrapyramidala biverkningar

och risk till fatal utgång.

Loratadin

Nasala glukokortikoider

Desonix

Nasonex


ASTMA

FaR

Kortverkande selektiva beta-

2-stimulerare

Airomir

Bricanyl

Buventol Easyhaler

Långverkande selektiva

beta-2-stimulerare

Oxis

Serevent

Glukokortikoider

Flutide

Giona Easyhaler

Pulmicort

Långverkande beta-2-stimulerare

+ glukokortikoid

Seretide

Symbicort

Endast vid otillräcklig effekt med enbart

inhalationssteroid. Ej startpreparat vid

nydebuterad astma.

Leukotrienreceptorantagonist

Singulair

KOL

FaR

Kortverkande beta-2-stimulerare

Bricanyl

Buventol Easyhaler

Ventoline

Antikolinergika

Spiriva

Långverkande beta-2-stimulerare

Onbrez

Oxis

Serevent

Långverkande beta-2-stimulerare

+ glukokortikoid

Seretide Forte

Symbicort Forte

LÄKEMEDEL VID RÖK-

STOPP SOM TILLÄGG TILL

MOTIVERANDE STÖD

FaR

1:a hand

Nikotinersättningsmedel

2:a hand

Champix

Zyban

HOSTA

Kruppbehandling

Mollipect

Hosthämmande medel

Cocillana-Etyfin

Nipaxon

17


ANAFYLAXI

Adrenergika för systemiskt

bruk

Anapen

Ögonsjukdomar

ÖGONINFEKTION

Bakterier

Chloromycetin

Fucithalmic

Kloramfenikol

Virus

Geavir

ALLERGISKA ÖGON-

BESVÄR

Natriumkromoglikat

Lecrolyn

Antihistamin

Livostin

Glukokortikoid

Betapred

Antihistamin

Cetirizin

Loratadin

TORRA ÖGON

Tårsubstitut

Artelac *

Oculac*

Viscotears*

Smörjande medel

Oculentum simplex salva

SVETSBLÄNK

Lokalanestetika

Cincain

* Receptförskrivning endast

vid keratoconjunctivitis sicca

Öronsjukdomar

EXTERN OTIT

Glukokortikoider

Diproderm

Locoid

Glukokortikoid + antiinfektivum

Terracortril med polymyxin B

18


Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna

UNDERNÄRING/

APTITLÖSHET

Kompletta (förstahandsval)

Fortimel energy

Fortimel compact

Fortimel yoghurt style

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

Icke kompletta (andrahandsval)

Fortimel jucy

Addera plus

Energimoduler

(restriktion se TerapiTips 1/2011)

Addera nypon

Calogen *

Calshake

Scandishake

Nutrical **

* skall INTE ges vid pankreascancer,

gallgångscancer, fettmalabsorption.

** kan ge osmotisk diarré vid

för stor dos. Skall INTE ges vid

diabetes.

VID SAMTIDIG DIABETES

Diben

Diasip

Resource 2.0 fiber –

restriktion se TerapiTips 1/2011

VID SAMTIDIG

NJURSJUKDOM - DIALYS

Renilon 7.5

Resource protein

VID SAMTIDIG NJURSVIKT

Vid ordinerad

proteinreduktion ges

kosttillägg enbart på

dietistordination.

VID SAMTIDIG

SÅRLÄKNING

Fresubin energy protein

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

VID SAMTIDIGT

TRYCKSÅR

Cubitan – restriktion se

TerapiTips 1/2011

Fresubin energy protein *

Fresubin 2 kcal *

Resource 2.0 *

* Vid utebliven effekt av Cubitan

VID SAMTIDIG KOL

Fortimel compact

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

19


VID SAMTIDIG

INFLAMMATORISKA

TARMSJUKDOMAR

Fortimel energy

Fortimel Jucy

Addera plus

VID SAMTIDIG

FETTMALABSORPTION

Isosource MCT

Resource protein

VID SAMTIDIG

HJÄRTSVIKT MED

VÄTSKRESTRIKTION

Fortimel compact

Fresubin 2 kcal

Resource 2.0

VID SAMTIDIG KOMJÖLKS-

PROTEIN-ALLERGI

Provide Xtra

VID SAMTIDIG

FÖRSTOPPNING/DIARRÉ

Fortimel energy multifiber

Resource 2.0 fiber

Fresubin 2 kcal fiber

VID SAMTIDIG DYSFAGI

Krämkonsistens

Fortimel crème

Fortimel dessert fruit

Tjockflytande

Resource 2.0 fiber

Fortimel yoghurt style

Calshake/Scandishake –

restriktioner se TerapiTips 1/2011

20


Äldre och läkemedel

2011

En hjälp för alla inom vården att minska ogynsamma effekter av läkemedel hos äldre.

Normalt vid stigande ålder och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen och är i regel halverad vid 80 år. Nedsatt njurfunktion ger högre

plasmakoncentrationer för läkemedel som utsöndras via njurarna. Doserna behöver därför anpassas. Njurfunktionen bör mätas genom s.k.

estimerad glomerulär filtration (eGFR) med formeln enligt Cockcroft-Gault. Kalkylator finns på: www.fass.se eller www.icd.nu

Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kg Kvinnor:

1,04 x (140-ålder) x vikt i kg

P-kreatinin i mikromol/L P-kreatinin i mikromol/L

eGFR ml/min:

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns

Användningen leder i hög grad till biverkningar hos äldre. Nyttan ska överväga riskerna, behandlingen bör följas upp och ifrågasättas med

täta intervall.

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

tramadol Tramadol, Tiparol, m.fl. Smärta /värk Illamående och förvirring hos äldre. Ger utsättningssymtom.Trappas ut.

propiomazin Propavan Sömnmedel Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, viss antikolinerg effekt

Långverkande bensodiazepiner

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

Dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring),

muskelsvaghet, balansstörningar. Fallrisk. Beroende och utsättningssymtom,

trappas ut.

Oro, ångest

Sömnmedel

Sömnmedel

Stesolid

Flunitrazepam, Fluscand

Apodorm, Nitrazepam

diazepam

flunitrazepam

nitrazepam

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter

Kommentar: Risk för konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation. Biverkan kan komma vid insättning, efter 2-4 veckor, efter längre tids behandl.

Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning

Dämpande

Dämpande

Illamående, dämpande

Depression, panikångest

Nervsmärta

Nervsmärta

Nozinan

Theralen

Lergigan

Anafranil, Klomipramin

Tryptizol/Saroten

Sensaval

Ievomepromazin

alimemazin

prometazin

klomipramin

amitryptilin

nortryptilin

Inkontinens

Inkontinens

Detrusitol

Ditropan, Oxybutynin,

Kentera

Emselex

Vesicare

Toviaz

Atarax

tolterodin

oxybutynin

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

Klåda, oro/ångest

darifenacin

solifenacin

fesotoridin

hydroxizin

21

Landstinget sörmLand


Äldrekortet har reviderats av Läkemedelskommitténs Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, 2011.

Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (2010).

22

haloperidol

risperidon

Haldol 2 mg

Risperidon 1,5 mg

zopiklon

oxazepam

Zopiklon, Imovane 7,5 mg

Oxascand, Sobril 30 mg

Preparat som kräver speciell dosering

Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre.

Peroral kortisonbehandling med kortikosteroider

Kontinuerlig behandling > 1 år utan omprövning? Långvarig behandling är en riskfaktor för osteoporos och

fraktur hos äldre. Planera för regelbunden omprövning/ avslut av behandlingen.

Antiepileptika Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner. Medicineringen bör omprövas

regelbundet avseende preparatval, dos, kontroll av P-koncentration eller eGFR.

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

Tillfälliga sömnstörningar

Zopiklon (Imovane), Zolpidem Överväg periodvis behandling eller vid behov. Kan ge beroende och

reboundeffekt. Icke farmakologiska åtgärder i första hand. Fallrisk.

Loopdiuretika

Vattendrivande medel

Furosemid, Impugan, Lasix retard Finns indikation? Kan dosen minskas? Risk för intorkning och elektrolytrubbningar,

framför allt i samband med infektion, diarré, värme. Fallrisk.

Digitalispreparat

Hjärtsvikt med hjärtarytmier

Digoxin Beakta njurfunktionen, risk för överdosering. Finns säkerställd

indikation? Regelbunden kontroll av P-digoxin och eGFR.

Protonpumpshämmare (PPI)

Hämmar produktionen av saltsyra

Omeprazol Finns godkänd och aktuell indikation? Omvärdera behovet av fortsatt

behandling regelbundet. Risk för reboundeffekt, trappas ut.

Antidepressiva läkemedel

Depression och ångest

Citalopram, Sertralin, Cipralex,

Venlafaxin, Mirtazapin

Finns/ kvarstår indikation? Är utsättningsförsök möjligt?

Utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

Antipsykotika (Neuroleptika)

Psykos, svår aggressivitet

Risperidon, Haldol Utvärdera efter 2-3 v. Kan dosen minskas? Kan ge stelhet, gångsvårigheter,

kognitiva störningar, dåsighet, blodtrycksfall. Ompröva

behandlingen ofta. Kan ge utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

Opioider

Smärta, påverkar centrala nervsystemet

Citodon, Morfin, Dolcontin, Oxycontin,

Oxynorm, Fentanyl plåster,

Norspan plåster

Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och

förstoppning; beroende och utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.

NSAID inkl cox-2-hämmare

Smärta med inflammation

Brufen, Diklofenak, Naproxen,

Relifex, Arcoxia, Celebra

Ej vid hjärtsvikt och eller njursvikt. Risk för GI blödning. Vid stark indikation:

kort kur (1-2 veckor), ½ max. dygnsdos (75 mg för diklofenak, 1200 mg

för ibuprofen, 500 mg för naproxen).

Läkemedelsgrupp och användning Preparatexempel Kommentar

Tänkvärt – omprövning

Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper vars användning innebär risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Välgrundad och aktuell indikation ska finnas. Nyttan ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.


Anteckningar

23


Anteckningar

24


Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av

Läkemedelskommittén

1. Affektiva sjukdomar 2006

2. Anafylaxi 2010

3. Antibiotikabehandling bakteriella hud- och

mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010

4. Astma hos vuxna 2008

5. Astma och allergi hos barn och ungdomar 2008

6. Behandling av beroendesjukdomar 2006

7. Diabetes och graviditet 2011

8. Fetma 2009

9. Hypertoni 2011

10. Knöl på halsen 2011

11. KOL 2010

12. Luftvägsinfektioner 2007

13. Läkemedelshantering i Sörmland 2007

14. Ont i magen 2010

15. Osteoporos 2008

16. Smärta hos äldre 2009

17. Sårbehandling Ben- och fotsår 2004

18. Tyreotoxikos hos vuxna 2011

19. Urinvägsinfektioner 2008

20. Vätsketerapi och nutritionsbehandling 2011

21. Östrogenbehandling 2007

Vårdprogram/behandlingsriktlinjer på Läkemedelskommitténs

hemsida:

Externt: www.landstingetsormland.se/lakemedelskommitten

Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab,

Läkemedelskommittén.

25


NPH-insuliner

Medellångverkande

insuliner

Läkemedelsribbor 2012

Av alla medel- och långverkande

insuliner skall NPH-insulinerna utgöra

minst 70 % av totala antalet DDD.

Av alla insuliner skall Humulin NPH och

Insuman Basal utgöra minst 25 % av

totala antalet DDD.

Dahlströms Tryckeri AB Nyköping dec 2011

Antibiotika

PcV

Antibiotika

volym

Andelen PcV av antibiotika som används

mot luftvägsinfektioner till barn 0-6 år skall

vara minst 75%.

Antal kurer antibiotika (J01 exkl.

metenamin) får vara maximalt 175 per

1.000 listade patienter och år på

Vårdcentralen

Läkemedelsgenomgångsribba, LMG-ribba 2012, riktar sig till

samtliga vårdcentraler i Sörmland.

För information kontakta Läkemedelskommittén.

More magazines by this user
Similar magazines