smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

Utvärdering/kontroll av given behandling

• Informera patient och anhöriga ofta om mediciner och behandling.

Detta ger en tryggare patient med mindre smärta och oro.

• Viktigt med fasta kontakter med läkare och ansvarig sjuksköterska.

• Justera doser och intervall vid behov. Undvik att ändra på en fungerande

behandling!

• Vid otillräcklig smärtlindring ökas dygnsdosen med 25–30%.

• Vid ev utsättning av opioider – minska ca 10% av aktuell dygnsdos

varannat till vart tredje dygn.

• Vid övergång från injektion till peroral administrering av morfin –

öka dosen 2–3 gånger, öka sedan gradvis vid behov. Om inte

dosen justeras individuellt, kommer patienten att vilja ha injektion

igen eftersom inte tabletterna hjälper.

• Utvärdera behandlingseffekt ofta med hjälp av VAS och kroppsschablon.

• Tänk på att patienten kan ha smärta av annat än sin tumörsjukdom!

Regelbunden smärtskattning

• Alla patienter med tumörrelaterad smärta bör göra en daglig smärtskattning

(eller med annat lämpligt intervall). Smärtskattning kan

göras med speciellt instrument, sk VAS-sticka (se sid 7) och resultatet

införes i journalhandling.

• I de fall där VAS-instrument är olämpligt kan t ex verbala skattningsskalor

användas.

• Om smärtskattningen är hög eller stigande ska åtgärder vidtagas och

resultatet dokumenteras.

• Om patienten inte har någon smärta, ska även detta dokumenteras

dagligen.

• Smärtskattning kan givetvis ske på olika sätt och med olika intervall.

Det viktiga är att patienten regelbundet tillfrågas och får skatta sin

smärta, samt att bra rutiner utvecklas för detta!

• Om smärtbilden förändras, justera behandlingen! Diskutera och var

överens med patienten.

11

More magazines by this user
Similar magazines