Hjälpreda Katrineholm, 709 kB - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Hjälpreda Katrineholm, 709 kB - Landstinget Sörmland

Hjälpreda Sörmland

Guide till stöd och insatser

för barn och unga med funktionsnedsättning

i förskola, grundskola och grundsärskola

2013

0


Innehåll

Inledning – Allmän information om Hjälpredan 2

Barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM 7

Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING 9

Barn och unga med RÖRELSEHINDER 11

Barn och unga med SYNNEDSÄTTNING 13

Barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 15

Barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING 17

1


Inledning – Allmän information om Hjälpredan

Det här är Hjälpredan

Hjälpredan är ett verktyg som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller stödinsatser för barn

och unga med funktionsnedsättning i utbildning. Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för personal i förskola och skola samt föräldrar. De

funktionsnedsättningar som ingår i Hjälpredan är hörselnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, funktionsnedsättning

inom tal, språk och kommunikation, synnedsättning och utvecklingsstörning. Det är viktigt att tänka på att många barn och unga har fler än en

funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara flera olika myndigheter och instanser som behöver samverka. Ett exempel är dövblindhet, där

det finns team inom landstinget som stöd. Förhoppningen är att Hjälpredan ska bidra till att tydliggöra denna samverkan.

Ändringar i Hjälpredan hanteras av rektor för Elevhälsan. Revidering sker en gång per år.

Så använder du Hjälpredan

Hjälpredan består av ett antal tabeller som var och en utgår från funktionsnedsättning. Varje tabell innehåller ett antal kolumner, varav den första

beskriver ett antal behov som barn och unga kan tänkas ha. Av övriga kolumner framgår det vem eller vilka som ansvarar respektive fungerar som

stödresurs för det specifika behovet. En kort beskrivning av respektive kolumn ges nedan:

Behov beskriver de behov som barn och unga med funktionsnedsättning kan tänkas ha under sin skolgång. Alla har inte behov av allt, men

kolumnen är en checklista för att underlätta planeringen.

Ansvar beskriver vad kommunens ansvar innebär för barn och unga med funktionsnedsättning.

Under rubriken Stödresurser finns resurser inom kommun, stat och landsting, som man kan vända sig till för att få stöd.

Uppdrag och ansvar

Det är kommunen som är ansvarig för förskola och skola inklusive resurser till barn och unga i behov av särskilt stöd. Kommun, stat och landsting

har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar.

Med barn och ungas optimala utveckling som mål krävs samtycke, samverkan och samarbete mellan föräldrar och barn och unga å ena sidan och

kommun, stat och landsting å andra sidan. Det innebär att föräldrar, barn och unga alltid är införstådda med den information som förs över mellan

de olika parterna. Vilka särskilda uppdrag som ligger hos kommun, stat respektive landsting beskrivs nedan.

Sekretess

All informationsöverföring mellan huvudmän sker efter medgivande från föräldrar eller vårdnadshavare.

2


Kommun

Förskolan och skolans huvuduppdrag är att stödja barn och unga i deras utveckling och lärande. Förskolan och skolan ska ha ett särskilt ansvar för

de barn och unga, som har en funktionsnedsättning och därav svårigheter att nå målen.

När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till barn- och

ungdomsområdena på uppdrag av förskolechef/rektor.

Elevhälsan är en enhet inom bildningsförvaltningen där skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, hörselpedagog, talpedagog och

skolpsykolog ingår. Teamet fungerar som en resurs för verksamheten inom förvaltningen.

Samverkan med andra aktörer sker regelbundet i VITS-möten (Vardagsnära Insatser i Tydlig samverkan) 4 gånger per termin. Detta är en

samarbetsform mellan skola, socialtjänst, habiliteringsverksamheten och barnpsykiatrin.

Information från landstinget mottas i kommunen av: Ulrica Gredfors Andersson, specialpedagog, Elevhälsan.

Stat

Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och

utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge kompletterande

specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till

studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina

studier och utbildning.

Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en

utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om

specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området.

Landsting

Barnhälsovård (BHV)

Barnhälsovård finns för alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentral (BVC), oftast i anslutning till en

vårdcentral. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i

behov av särskilt stöd, så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Föräldrar, som är bekymrade för sitt barns utveckling, kan vända sig till

BVC, som i sin tur kan lotsa vidare till barnhälsovårdspsykolog om det är befogat.

Habilteringsverksamheten (HABV)

3


Habiliteringsverksamheten är länsövergripande och består av sex enheter. Enheter för Syncentralen, Pedagogiska hörselvården och Tolkcentralen är

huvudsakligen placerade med en ort som utgångspunkt medan de andra enheterna är geografiskt organiserade. Respektive enheter beskrivs nedan.

Mer information finns på http://www.landstingetsormland.se/habiliteringsverksamheten

Pedagogiska hörselvården (Ped hv)

Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar med hörselnedsättning eller dövhet. Funktionsnedsättningen är diagnostiserad varaktig

hörselnedsättning eller dövhet. Hörapparatutprovning och hörselrelaterade utredningar utförs av Öron-Näsa-Halskliniken. Samarbete med andra

enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från

Öron-Näsa-Halskliniken.

Syncentralen (Sync)

Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar. Målgrupp för Syncentralen är personer med synskärpa under 0,3 efter korrigering eller där

funktionsnedsättningar i synförmågan ger uppenbara problem i orientering och den dagliga livsföringen. Samarbete med andra enheter inom

Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från

Ögonkliniken.

Tolkcentralen (Tolkc)

Tolkcentralen erbjuder dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där, vardagstolkning för personer som är döva sedan

barndomen, dövblinda, vuxendöva eller som har en hörselnedsättning (3 b § HSL). Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de

skyldigheter som skolan har enligt skollagen eller annan lagstiftning. Barn- och ungdomar har möjlighet att få vardagstolkning vid bland annat

aktiviteter på fritiden, tandläkarbesök och familjehögtider.

Mer information finns på: http://www.landstingetsormland.se/tolkcentralen

Norra enheten, Västra enheten och Södra enheten

Insatser riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, t ex förvärvad hjärnskada,

autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. En kombination av flera funktionsnedsättningar är vanlig.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistverksamhet för barn och ungdomar (0-17 år) som lider av påtaglig psykisk ohälsa. Exempel

på vilka som behandlas inom BUP kan vara barn och unga med: självmordstankar, depression, ångest, självskadebeteenden, AD HD, tics eller

psykossymtom. BUP i Sörmland är en länsklinik med mottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Landstingets ansvar för att utreda och ge stöd till personer till personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom delas mellan

HABV och BUP. ADHD och Tourettes syndrom hanteras av BUP. Svårigheterna skall vara större än det man ser hos andra barn i samma ålder och

på samma utvecklingsnivå och ska finnas i olika miljöer t.ex. hemma, i skolan och medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Frågeställningar

kring autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom) hanteras av habiliteringsverksamheten.

Efter fastställande av diagnos erbjuds insatser och uppföljning, efter behov.

4


I ärenden som är oklara och då flera frågeställningar inom neuropsykiatriområdet finns kommer dessa att hanteras av gemensamma, länsdelsvisa

samverkansgrupper, där kompetensutbyte och ansvarsfördelning ska ske.

Remiss till landstinget kan skickas för stöd eller utredning av svårigheter som inte faller inom kommunens och skolans ansvar.

I remiss till landstinget skall bakgrunden till frågeställningen belysas så att frågeställningen ter sig rimlig.

Remissen skall innehålla en allsidig bedömning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska aspekter beaktas. Det skall tydligt framgå i

remissen vilka bedömningar eller utredningar som gjorts, resultatet av dessa samt vilka åtgärder som därefter vidtagits och utfallet av dessa.

Remiss till landstinget skickas till:

Habiliteringsverksamheten

Mälarsjukhuset

631 88 Eskilstuna

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Kullbergska sjukhuset,

641 22 Katrineholm

En vårdnadshavare kan för sitt barn söka hjälp på specialistnivån utan att skolan blivit involverad. Vid en sådan specialistutredning kan en

bedömning av elevens svårigheter i skolsituationen bli aktuell. En frågeställning riktas då från berörd enhet inom landstinget till rektor.

Logopedmottagningen

Logopedmottagningen träffar barn och unga som kommer på remiss från BHV eller BVC, skolhälsovård eller övrig sjukvård. Föräldrar kan även

ringa själva till respektive logopedmottagning för att få kontakt med logoped.

5


Kommun

Katrineholms kommun www.katrineholm.se

Landsting

Landstinget i Södermanland, www.landstinget.sormland.se

Stat

Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Team Södermanland och Östergötlands län, teamDE@spsm.se

Lokalkontor Linköping

Brigadgatan 19

581 58 Linköping

Länktips

Skolverket www.skolverket.se

Skolinspektionen www.skolinspektionen.se

Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se

SRF- Synskadades riksförbund http://www.srf.nu/

HRF- Hörselskadades riksförbund http://www.hrf.se

FMLS - Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter http://www.fmls.nu

RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar www.rbu.se

FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna www.fub.se

Svenska Handikappidrottsförbundet www.shif.se

Attention - föräldraförening www.attention.se

Autism & Asperger förbundet http://www.autism.se/

Autism & Aspergerföreningen i Sörmland http://www.autism-sodermanland.se/

Aktuell information om autismspektrumtillstånd www.autismforum.se

SDR - Sveriges Dövas Riksförbund www.sdrf.se

FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda www.fsdb.se

Barnplantorna – Riksförbundet för barn med cochleainplantat och barn med hörapparat www.barnplantorna.se

6


Hjälpreda för barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med neuropsykiatrisk

funktionsnedsättning

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Rektor bedriver uppsökande

verksamhet och anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Habiliteringsverksamheten - HABV

Ansvarsfördelning BUP och HABV se

inledningstext under landsting

HABV, BUP: Efter utredning och

insats, för kännedom till berörd

kommun för fortsatt planering.

Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

HABV, BUP: Efter utredning och

insats, för kännedom till berörd

förskola eller skola för fortsatt

planering.

Mottagande i förskola, skola eller

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

HABV, BUP: Kan bistå med

kunskapsöverföring kring barnet eller

ungdomens funktionsnedsättning och

dess konsekvenser.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Resursperson

Svarar för att berörd personal har

kompetens inom området. Svarar för

pedagogisk anpassning efter

individens förutsättningar och behov.

Rektor ansvarar för att

resursbehoven utreds. Rektor

beslutar och fördelar resursstöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i

användandet av material. Främjar

utveckling av anpassade läromedel

och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Främjar och informerar om

anpassade läromedel. Producerar,

ger produktionsstöd och säljer

anpassade läromedel och material

samt ger specialpedagogiskt stöd.

HABV, BUP: Kunskapsöverföring

kring barnet eller ungdomens

funktions-nedsättning. Insatser sker

på begäran av brukaren, patient eller

dennes företrädare.

HABV, BUP: Kan bistå med

kunskapsöverföring kring barnet eller

ungdomens funktionshinder.

HABV, BUP: Kan bistå med råd kring

utformande av individuellt anpassad

struktur i vardagen.

Hjälpmedel och alternativa verktyg

Köper in grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Skoldatateket ansvarar för vägledning

i att arbeta med alternativa verktyg.

Behov av personliga hjälpmedel

bedöms och förskrivs av HABV.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler inredning och

utemiljö.

Elevhälsan erbjuder vägledning i

genomförandet av lokalanpassning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

pedagogiska miljön.

HABV, BUP: uppmärksammar behov

av anpassning av den fysiska miljön.

Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar

upphandling och samordning.

7


Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med neuropsykiatrisk

funktionsnedsättning

Vardagsträning

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av individuell utvecklingsplan.

Förvaltningschef fattar beslut.

Elevhälsan erbjuder konsultativt stöd.

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Habiliteringsverksamheten - HABV

Ansvarsfördelning BUP och HABV se

inledningstext under landsting

HABV, BUP: Kunskapsöverföring, råd

stöd och uppföljning till individ, familj

och nätverk.

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Teckenstödskurser erbjuds utan

ersättning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

HABV: Kunskapsöverföring om

förhållningssätt och strategier för

kommunikation

BUP: Samspelsbehandling.

Individuella planer

Utredning

Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan

medverka vid den individuella

planeringen inom Landstinget.

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning. Ansvarar

för pedagogisk kartläggning i

samband med utredning.

Skolhälsovården svarar för medicinsk

bedömning.

Erbjuder specialpedagogisk

vägledning och informerar om

kompetensutveckling.

Elevhälsan utför skolrelaterade

psykologbedömningar och

läkarbedömningar . Specialpedagog

är behjälplig med pedagogisk

kartläggning/ utredning samt erbjuder

bedömning vid ev. placering av barn i

behov av särskilt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogisk rådgivning och

kompetensutveckling.

I de fall där funktionsnedsättningen

även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller

tal- och språkområdet kan

utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas

vid ett resurscenter.

HABV BUP: Varje insats planeras i

samråd med brukare eller patient och

dennes nätverk. Kan vid önskemål

från föräldrar medverka vid planering

med förskola eller skola.

Om problem kvarstår efter basnivåns

insatser och anpassning efter

åtgärdsprogram, kan fördjupad

utredning genomföras på

specialistnivå.

BUP: ADHD, Tourettes syndrom.

HABV: autismspektrumtillstånd samt

grov- och finmotorisk bedömning.

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Erbjuder kontakt med kommunens

elevhälsovård.

Erbjuder rådgivande stöd av

skolläkare. Elevhälsan erbjuder

stödsamtal av kurator.

HABV, BUP: Efter diagnos erbjuds

stöd till individ, familj och nätverk,

efter behov.

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

HABV, BUP: Kunskapsöverföring om

känt barns funktionsnedsättning och

dess konsekvenser, på familjens

begäran.

Föräldrastöd

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdspersonal inom området.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

HABV, BUP: Erbjuder information och

stöd individuellt och i grupp.

8


Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med

hörselnedsättning

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten och

Pedagogiska hörselvården – Ped hv

Rektor bedriver uppsökande

verksamhet och anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

Lämnar information för kännedom till

berörd kommun för dess fortsatta

planering.

Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Mottagande i förskola, skola och

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Informerar om regional specialskola.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal i

hemkommunen. Erbjuder utbildning

som motsvarar grundskolan på

Birgittaskolan (regional specialskola).

Lämnar information för kännedom till

berörd kommun för dess fortsatta

planering.

Informerar om funktionsnedsättningen

och konsekvenser därav

till skolledning och berörd personal

om eleven och föräldrar så önskar.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Rektor svarar för att berörd personal

har kompetens inom området och

svarar för pedagogisk anpassning

efter individens förutsättningar och

behov.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Rådgivning och stöd till berörd

personal utifrån det enskilda barnets

funktionsnedsättning och behov.

Resursperson

Rektor ansvarar för att

resursbehoven utreds. Rektor

beslutar och fördelar resursstöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Rådgivning och stöd utifrån det

enskilda barnets funktionsnedsättning

och behov.

Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i

användandet av material. Främjar

utveckling av anpassade läromedel

och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Främjar, ger viss

komptetensutveckling och informerar

om anpassade läromedel.

Producerar, ger produktionsstöd och

säljer anpassade läromedel och

material samt ger specialpedagogiskt

stöd.

Hjälpmedel och alternativa verktyg

Köper in grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Skoldatateket ansvarar för vägledning

i att arbeta med alternativa verktyg.

Vid skolplacering på Birgittaskolan

tillhandahålls grundutrustning att

disponera under skoltiden.

Utprovar och tillhandahåller hörhjälpmedel

i undervisningssituationen

och ger information till personal och

till det enskilda barnet.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler inredning och

utemiljö.

Deltar i genomförandet av

lokalanpassning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

9


Behov Ansvar Stödresurser

Barn och unga med

hörselnedsättning

Kommun Kommun Stat Landsting

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten och

Pedagogiska hörselvården – Ped hv

pedagogiska miljön. På Birgittaskolan

erbjuds en anpassad lärandemiljö.

Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar

upphandling och samordning.

Förvaltningschef fattar beslut.

Regional skola administrerar

upphandling och samordning av

skolskjuts.

Vardagsträning

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Kunskapsöverföring om

förhållningssätt och strategier

avseende vardagsträning.

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Teckenstödskurser erbjuds utan

ersättning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

pedagogiska miljön.

Birgittaskolan erbjuder

teckenspråksutbildning till hörande

syskon samt barn till döva föräldrar.

Rådgivning till det enskilda barnet,

föräldrar och berörd personal om

kommunikationsstrategier.

Introduktionsutbildning inför TUFF

ges till föräldrar. Utför teckenspråksutbildning

till hörande syskon samt

barn till döva föräldrar på uppdrag av

Birgittaskolan. Anhöriga erbjuds

teckenspråksundervisning i mån av

resurs. Teckenspråkskurser erbjuds

till personal mot ersättning, i mån av

utrymme.

Individuella planer

Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan

medverka vid upprättande av

habiliteringsplan.

Erbjuder specialpedagogisk

vägledning och informerar om

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Upprättar individuell habiliteringsplan

i samråd med föräldrar.

Kan medverka vid upprättande av

åtgärdsprogram på initiativ av

föräldrar och förskola och skola.

Utredning

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd. På uppdrag

av rektor erbjuds vid behov

pedagogiska kartläggningar/

utredningar.

Resurscenter döv/hörsel (kombinerat

med utvecklingsstörning) och

Resurscenter dövblind erbjuder

fördjupad specialpedagogisk

utredning och uppföljning.

Hörselrelaterade utredningar görs på

Öron-Näsa Halskliniken.

Initierar till andra utredningar.

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Erbjuder kontakt med områdets

elevvårdsteam.

Erbjuder konsultativt stöd av

skolläkare. Erbjuder stödsamtal av

kurator.

Föräldrar erbjuds föräldrautbildning

och teckenspråksutbildning (TUFF).

Birgittaskolan har ett elevhälsoteam.

Psykosocialt stöd efter behov till det

enskilda barnet, föräldrar och nätverk.

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Erbjuder specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Informerar om alternativa förskoleskolformer.

Informerar om

funktionsnedsättningen och

konsekvenser därav till skolledning

och berörd personal om det enskilda

barnet och föräldrar så önskar.

Föräldrastöd

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdspersonal inom området.

Föräldrar erbjuds

teckenstödsutbildning tillsammans

med personal.

Föräldrar erbjuds teckenspråksutbildning

(TUFF).

Rådgivning, stöd och information.

10


Hjälpreda för barn och unga med RÖRELSEHINDER

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten - HABV

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Rektor tar emot information och

bedriver uppsökande verksamhet och

anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

För kännedom till berörd kommun för

fortsatt planering.

Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om pedagogiska

konsekvenser av funktionsnedsättningen

till skolans ledning och berörd personal.

För kännedom till berörd kommun för

fortsatt planering.

Mottagande i förskola, skola och

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Erbjuder specialpedagogiskt stöd

i form av konsultation, utbildning

och direkt arbete med barnet.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om pedagogiska

konsekvenser av funktionsnedsättningen

till skolans ledning och berörd personal.

Kunskapsöverföring kring barnets och

ungdomens funktions-nedsättning

och dess konsekvenser.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Svarar för att personalen har

kompetens inom funktionsnedsättningen

och dess

konsekvenser. Svarar för pedagogisk

anpassning efter individens

förutsättningar och behov.

Erbjuder specialpedagogisk

vägledning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Kunskapsöverföring kring barnets och

ungdomens funktionsnedsättning och

dess konsekvenser.

Resursperson

Rektor utreder behov av resursstöd

och beslutar och fördelar resurser.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Kunskapsöverföring till resurs om

barnets eller ungdomens funktionsnedsättning

och dess konsekvenser.

Anpassade läromedel och material Ansvar för inköp. Tips, stöd och vägledning i

användandet av material. Främjar

utveckling av anpassade

läromedel och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Främjar och informerar om anpassade

läromedel. Producerar, ger

produktionsstöd och säljer anpassade

läromedel och material samt ger

specialpedagogiskt stöd.

Råd kring individuellt anpassat

material som stimulerar utveckling.

Hjälpmedel och alternativa verktyg

Tillhandahåller grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Rådgivande.

Utprovning och förskrivning av

personliga hjälpmedel enligt

regelverk.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler, inredning och

utemiljö.

Erbjuder specialpedagogisk

rådgivning om den pedagogiska

miljön.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

pedagogiska miljön.

Kunskapsöverföring kring barnets

eller ungdomens funktionsnedsättning

och dess konsekvenser.

Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar

upphandling och samordning.

Förvaltningschef fattar beslut.

Vardagsträning

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av åtgärdsprogram och/eller

individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Kunskapsöverföring om

förhållningssätt och strategier

avseende vardagsträning.

11


Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten - HABV

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Individuella planer

Utredning

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av åtgärdsprogram och/eller

individuell utvecklingsplan.

Upprättar individuell

utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan

medverka vid den individuella

habiliteringsplaneringen på initiativ

från föräldrarna.

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning. Ansvarar

för pedagogiskkartläggning i

samband med utredning.

Erbjuder kontakt med enhetens

elevhälsopersonal.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd. På

uppdrag av rektor erbjuds vid

behov pedagogiska

kartläggningar/ utredningar.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande specialpedagogisk

stöd och

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

I de fall där funktionsnedsättningen även

påverkat syn-, hörsel-, dövblind- eller taloch

språkområde kan utredning t.o.m.

gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter.

Kunskapsöverföring om förhållningssätt

och strategier för kommunikation.

Individuell habiliteringsplan. Kan

medverka vid förskola och skolas

planeringsmöten.

HABV kan utföra funktionsrelaterade

utredningar.

Psykosocialt stöd efter behov till

individ, familj och nätverk.

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Erbjuder specialpedagogiskt stöd

om pedagogiska konsekvenser

av funktionsnedsättningen.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om pedagogiska

konsekvenser av funktionsnedsättningen.

Kunskapsöverföring om

funktionsnedsättning och dess

konsekvenser.

Föräldrastöd

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdspersonal inom området.

Rådgivning.

Information, utbildning, råd och stöd.

12


Hjälpreda för barn och unga med SYNNEDSÄTTNING

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten och

Syncentralen

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Rektor bedriver uppsökande

verksamhet och anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

Informerar i intresseorganisationernas

tidskrifter om

möjligheter till föräldrautbildning.

Tillhandahåller informationsblad om

SPSM på BVC och syncentraler.

Lämnar information för kännedom till

berörd kommun för dess fortsatta

planering.

Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

Informerar om nationell specialskola.

Lämnar information för kännedom till

berörd kommun för dess fortsatta

planering.

Mottagande i förskola, skola och

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

Erbjuder obligatorisk skolgång vid

Ekeskolan (nationell specialskola)

kan erbjudas elever med synskada

och ytterligare funktionsnedsättning.

Informerar om funktionsnedsättningen

och konsekvenser

därav till skolledning och berörd

personal om eleven och föräldrar så

önskar.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Rektor svarar för att berörd personal

har kompetens inom området och

svarar för pedagogisk anpassning

efter individens förutsättningar och

behov.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Erbjuder metoder för individuell

synstimulering, samt rådgivning kring

fysisk miljö.

Resursperson

Rektor ansvarar för att

resursbehoven utreds. Rektor

beslutar och fördelar resursstöd.

Erbjuder konsultativt stöd och utreder

behov.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i

användandet av material. Främjar

utveckling av anpassade läromedel

och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Främjar och informerar om

anpassade läromedel. Producerar,

ger produktionsstöd och säljer

anpassade läromedel och material

samt ger specialpedagogiskt stöd.

Hjälpmedel och alternativa verktyg

Köper in grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Skoldatateket ansvarar för vägledning

i att arbeta med alternativa verktyg.

Vid skolplacering på Ekeskolan

tillhandahålls grundutrustning att

disponera under skoltiden.

Provar ut, anpassar och förskriver

personliga hjälpmedel.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler inredning och

utemiljö.

Deltar i genomförandet av

lokalanpassning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

Erbjuder konsultativt stöd kring den

fysiska miljön.

13


Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten och

Syncentralen

pedagogiska miljön.

Skolskjuts

Rektor bereder underlag.

Administrerar upphandling och

samordning. Förvaltningschef fattar

beslut.

Administrerar upphandling och

samordning av skolskjuts.

Vardagsträning

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av åtgärdsprogram och/eller

individuell utvecklingsplan.

Erbjuder konsultativt stöd.

Resurscenter syn och Ekeskolan

erbjuder kompletterande

kompetensutveckling för elever och

personal

Ger individuellt stöd och träning.

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av åtgärdsprogram och/eller

individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Individuella planer

Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan

medverka vid upprättande av

habiliteringsplan.

Erbjuder specialpedagogisk

vägledning och informerar om

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Upprättar individuell habiliteringsplan.

Kan medverka vid upprättande av

åtgärdsprogram på initiativ av

föräldrar och förskola och skola.

Utredning

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning. Ansvarar

för pedagogiskkartläggning i

samband med utredning.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd. På uppdrag

av rektor erbjuds vid behov

pedagogiska kartläggningar/

utredningar.

Resurscenter syn och Resurscenter

dövblind erbjuder fördjupad

specialpedagogisk utredning;

kartläggning, bedömning,

konsekvenser och strategier, samt

uppföljning.

Erbjuder synutredning.

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Erbjuder kontakt med kommunens

elevhälsovård.

Erbjuder rådgivande stöd av

skolläkare. Elevhälsan erbjuder

stödsamtal av kurator.

Resurscenter syn och Resurscenter

döv/blind erbjuder föräldrakurser

samt ger ett fördjupat stöd i samband

med rådgivning och utredning.

Verksamheten inom RC dövblind, RC

syn och Ekeskolan bygger på

tvärvetenskapligt arbetssätt med fyra

kompetenser.

Erbjuder psykosocialt stöd i samarbete

med

Habiliteringsverksamheten.

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Elevhälsan erbjuder stöd- och

vägledande samtal av

kurator/specialpedagog.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Hjälpmedelsplanering.

Föräldrastöd

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdspersonal inom området.

Resurscenter syn och Resurscenter

dövblind erbjuder föräldrakurser.

Råd, stöd och information.

14


Hjälpreda för barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn och unga med

funktionsnedsättning tal, språk och

kommunikation

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting

Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken,

division länssjukvård

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Rektor bedriver uppsökande

verksamhet och anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

Efter utredning för kännedom till

berörd kommun för fortsatt planering.

Kontakten med kommunen utförs ofta

av BVC-sköterska.

Informationsöverföring Rektor tar emot information Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

Informerar om nationell specialskola.

Om föräldrar önskar får förskola och

skola gärna ta del av information.

Mottagande i förskola, skola och

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

Erbjuder obligatorisk skolgång vid

Hällsboskolan (nationell specialskola)

kan erbjudas elever med grav

språkstörning.

Kunskapsöverföring till berörda om

funktionsnedsättningen och dess

konsekvenser.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Svarar för att berörd personal har

kompetens inom området. Svarar för

pedagogisk anpassning efter

individens förutsättningar och behov.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Logopedmottagningen föreslår

individuellt anpassade åtgärder som

skola förskola gärna får ta del av om

föräldrar samtycker.

Resursperson

Rektor ansvarar för att

resursbehoven utreds. Rektor

beslutar och fördelar resursstöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Om föräldrar önskar får resursperson

gärna ta del av information.

Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Främjar utveckling av anpassade

läromedel och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Främjar och informerar om

anpassade läromedel. Producerar,

ger produktionsstöd och säljer

anpassade läromedel och material

samt ger specialpedagogiskt stöd.

Logopedmottagningen ger råd om

anpassning och åtgärder utifrån

barnets funktionsnedsättning men har

generellt inte kunskap om specifika

läromedel eller material.

Hjälpmedel alternativa verktyg

Köper in grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Skoldatateket ansvarar för vägledning

i att arbeta med alternativa verktyg.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Tar initiativ till utprovning, förskrivning

och introduktion av individuella

kommunikationshjälpmedel.

Logopedmottagningen följer upp och

ger nödvändig utbildning i

hjälpmedelsanvändandet.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler, inredning och

utemiljö.

Erbjuder specialpedagogisk

rådgivning om den pedagogiska och

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

Ger råd om anpassningar av den

kommunikativa miljön.

15


Behov Ansvar Stödresurser

Barn och unga med

funktionsnedsättning tal, språk och

kommunikation

Kommun Kommun Stat Landsting

Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting

Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken,

division länssjukvård

fysiska miljön.

Skolskjuts Rektor bereder underlag Förvaltningen administrerar

upphandling och samordning.

Förvaltningschef fattar beslut.

Vardagsträning

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av en individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder konsultativt stöd.

pedagogiska miljön.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

pedagogiska miljön.

Ger konkreta träningsråd som

föräldrar kan genomföra, gärna

tillsammans med förskola och skola.

Om föräldrar önskar får förskola och

skola gärna kontakta

logopedmottagningen.

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av en individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Teckenstödskurser erbjuds utan

ersättning.

Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Erbjuder specialpedagogisk

vägledning och informerar om och

tillhandahåller kompetensutveckling.

Utredning

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Föräldrastöd

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning.

Erbjuder kontakt med kommunens

elevvårdsteam

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdpersonal inom området.

Elevhälsan utför skolrelaterade

psykologbedömningar och

läkarbedömningar . Specialpedagog

är behjälplig med pedagogisk

kartläggning/ utredning samt erbjuder

bedömning vid ev. placering av barn i

behov av särskilt stöd.

Erbjuder konsultativt stöd av

skolläkare. Erbjuder stödsamtal av

kurator.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen. Föräldrar

erbjuds deltaga i

teckenstödsutbildning tillsammans

med personal.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om den

pedagogiska miljön.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Resurscenter tal och språk erbjuder

specialpedagogisk utredning samt

konsultation.

Resurscenter tal och språk erbjuder

information i samband med

specialpedagogisk utredning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

I samband med att Resurscenter tal

och språk gör specialpedagogisk

utredning erbjuds konsultation.

Ger råd angående kompensatoriska

strategier hjälpmedel till föräldrar och

barn. Om föräldrar önskar får förskola

och skola gärna kontakta

logopedmottagningen.

Efter bedömningen sätter föräldrar

och logopedmottagningen

tillsammans upp mål för den fortsatta

kontakten som till exempel kan

innebära behandling.

Efter remiss gör

logopedmottagningen utredning och

bedömning av barnets tal, språk och

kommunikation.

Kan bistå med kunskap om

funktionsnedsättningen och dess

konsekvenser.

Logopedmottagningen ger råd och

stöd till föräldrar kring barnets tal,

språk och kommunikation.

16


Hjälpreda för barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING

Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten - HABV

Informationsöverföring för barn som

inte är i förskolan

Rektor bedriver uppsökande

verksamhet och anvisar plats.

Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information. Elevhälsan erbjuder

bedömning enligt 8:a kap, §9 i

skollagen.

För kännedom till berörd kommun för

fortsatt planering.

Informationsöverföring Rektor tar emot information Placeringsassistent för barn- och

ungdomsområdet tar emot

information.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

För kännedom till berörd kommun för

fortsatt planering.

Mottagande i förskola, skola och

skolbarnsomsorg

Planerar mottagande i samråd med

föräldrar och avlämnande enhet.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen till skolans

ledning och berörd personal.

Erbjuder utbildning som motsvarar

särskolan på nationell specialskola vid

utvecklingsstörning i kombination med

syn- eller hörselnedsättning.

Kunskapsöverföring kring barnet eller

ungdomens funktions-nedsättning

och dess konsekvenser.

Pedagogik och förhållningssätt med

specifik inriktning mot

funktionsnedsättningen

Resursperson

Svarar för att berörd personal har

kompetens inom området. Svarar för

pedagogisk anpassning efter

individens förutsättningar och behov.

Rektor ansvarar för att

resursbehoven utreds. Rektor

beslutar och fördelar resursstöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Beslut om tilläggsbelopp prövas i

varje enskilt fall.

Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp Tips, stöd och vägledning i

användandet av material. Främjar

utveckling av anpassade läromedel

och material samt ger

specialpedagogisk rådgivning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Främjar och informerar om anpassade

läromedel. Producerar, ger

produktionsstöd och säljer anpassade

läromedel och material samt ger

specialpedagogiskt stöd.

Kunskapsöverföring kring barnet

eller ungdomens funktionsnedsättning

och dess konsekvenser.

Kunskapsöverföring till resurs om

barnets eller ungdomens funktionsnedsättning

och dess konsekvenser.

Råd kring individuellt anpassat

material som stimulerar utveckling.

Hjälpmedel och alternativa verktyg

Köper in grundutrustning.

Ansvarar för inköp av alternativa

verktyg.

Skoldatateket ansvarar för

vägledning i att arbeta med

alternativa verktyg.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd

Utprovning och förskrivning av

personliga hjälpmedel enl. regelverk.

Anpassad miljö

Anpassar lokaler, inredning och

utemiljö.

Elevhälsan erbjuder vägledning i

genomförandet av lokalanpassning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Kunskapsöverföring kring barnet eller

ungdomens funktionsnedsättning och

dess konsekvenser.

Skolskjuts Rektor bereder underlag Förvaltningen administrerar

upphandling och samordning.

17


Behov Ansvar Stödresurser

Kommun Kommun Stat Landsting

Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting

Habiliteringsverksamheten - HABV

Förvaltningschef fattar beslut.

Vardagsträning

Kommunikationsstöd och samspel

mellan människor

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av en individuell utvecklingsplan.

Svarar för en fungerande vardag med

stöd av en individuell utvecklingsplan.

Elevhälsan erbjuder konsultativt

stöd.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd.

Teckenstödskurser erbjuds utan

ersättning.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

Kunskapsöverföring om förhållningssätt

och strategier avseende

vardagsträning

Kunskapsöverföring om förhållningssätt

och strategier för kommunikation

Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Erbjuder specialpedagogisk

vägledning och informerar om

kompetensutveckling.

Utredning

Psykosocialt stöd samt stöd i

identitetsutvecklingen

Vägledning inför förändrad

lärosituation

Föräldrastöd

Rektor initierar behov av utredning

och svarar för uppföljning. Vid

placering i särskolan ansvarar rektor

för den pedagogiska utredningen.

Erbjuder kontakt med kommunens

elevvårdsteam

Planerar inför stadieövergångar i

samverkan med föräldrar.

Ges via kontakt med berörd personal

och elevvårdpersonal inom området.

Elevhälsan utför skolrelaterad

psykolog-, medicinsk- och, social

utredning. Elevhälsans

specialpedagoger kan vara

behjälpliga med pedagogisk

utredning.

Erbjuder rådgivande stöd av

skolläkare. Elevhälsan erbjuder

stödsamtal av kurator.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Elevhälsan erbjuder

specialpedagogiskt stöd om

konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd och

kompetensutveckling.

I de fall där funktionsnedsättningen

även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller

tal- och språkområdet kan

utredning t.o.m. gymnasiesärskolan

erbjudas vid ett resurscenter.

Erbjuder kompletterande

specialpedagogiskt stöd om

pedagogiska konsekvenser av

funktionsnedsättningen.

I de fall där funktionsnedsättningen

även påverkat syn och hörsel erbjuds

föräldrakurser på Resurscenter.

Individuell habiliteringsplan. Kan

medverka vid förskolaskolas

planeringsmöten.

HABV kan utföra funktionsrelaterade

utredningar.

Psykosocialt stöd efter behov till

individ, familj och nätverk.

Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning

och dess konsekvenser.

Information, utbildning, råd och stöd.

18

More magazines by this user
Similar magazines