Cecilia Ranemo

landstingetsormland.se

Cecilia Ranemo

Uppdraget om planerna

Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se

e-post biblioteksstatistik@kb.se

2011-11-02

Sidnummer 1


Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011

A. Tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer

för biblioteksverksamheterna som kommuner och

landsting antar i enlighet med bibliotekslagen har

utformats och hur de används.

B. Svara för biblioteksstatistik enligt lagen om den officiella statistiken

och förordningen om den officiella statistiken

C. Utöva nationell överblick och främja samverkan och utveckling

inom biblioteksområdet

2011-11-02

Sidnummer 2


Skall vi följa upp planerna?

Nej,

vi skall följa upp hur de har

utformats och hur de

används

2011-11-02

Sidnummer 3


Vad är det för skillnad?

Vi skall inte se om var och en av planerna nått de mål som finns i

dem.

Vi skall inte bedöma eller mäta innehållet.

Utan…

Vi skall titta på hur de rent praktiskt är upplagda och vad de

innehåller, vilka som finns

… och hur de (om de) används i det praktiska arbetet

2011-11-02

Sidnummer 4


Vilka planer gäller uppdraget?

KBs instruktion: ”De planer för biblioteksverksamheterna

som kommuner och landsting antar i enlighet med

bibliotekslagen.”

Bibliotekslagen: ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och

landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.”

2011-11-02

Sidnummer 5


Exempel på planer som påverkar

biblioteksverksamheterna

Kommunala

• Biblioteksplan

• Medieplan

• Aktivitetsplan

• Läsfrämjandeplan

• Verksamhetsplan

• Arbetsplan

Regionala

• Biblioteksplan

• Kulturplan

• Medieplan

2011-11-02

Sidnummer 6


Steg ett – en kartläggning

• Vilka planer har antagits?

• Hur används de i praktiken?

• Innehåller de prioriterade

grupper?

• Finns etablerade

bibliotekssamarbeten?

• …och medan vi ändå håller

på: Finns andra etablerade

samarbeten?

2011-11-02

Sidnummer 7


Hur kom vi fram till hur enkäten skulle vara?

• Gjorde ett grundförslag

• Inhämtade synpunkter via

grupparbeten i Söderköping

• Lade ändrat förslag på

bloggen för diskussion

• Mailade alla länsbibliotek och

folkbibliotek om bloggen

• Version 4 av enkäten skickas

ut nu

• Info finns på

http://biblioteksstatistik.kb.se

2011-11-02

Sidnummer 8


Praktiskt om kartläggningen

• 2 olika enkäter

• Utskick i morgon om

möjligt

• Svar i november

• 290 folkbibliotek och

alla länsbiblioteken

2011-11-02

Sidnummer 9


Vem får enkäten via utskicket?

•Den person på

folkbiblioteket som

besvarade årets

statistikenkät

•Färska e-

postadresser

•Dokumenterad

webbenkätvana

2011-11-02

Sidnummer 10


Vad händer sedan?

•Rapport dec-jan

•Länkarkiv

•”Goda exempel”

•Möte med

länsbiblioteksrep. i

januari, diskuterar

fortsatt riktning på

arbetet

2011-11-02

Sidnummer 11


I huvudet på en utredare på KB

• Varför planer?

• Bra planer?

• Unika planer/

jämförbara planer

• Inga planer?

• En utredares

drömplaner!?!

2011-11-02

Sidnummer 12


Men, vad är det för bra med att ha alla planer?

• Få upp biblioteket på

agendan

• Synliggöra bibliotekets

alla uppgifter

• Ge arbetet klar riktning

• Underlag för uppföljning

• Ansvar överförs till

politisk nivå

• Tydliggöra resursåtgång

2011-11-02

Sidnummer 13


… och hur kan de bli utan plan?

• Okoncentrerade resurser

• Fokus på fel saker

• Panikinsatser

• Motstridiga vägritningar

• Biblioteksfrågorna

bortglömda politiskt

• Energidränage

2011-11-02

Sidnummer 14


En bra plan, vad kan den innehålla?

• Nyligen gjorda uppdateringar

• Rangordnade prioriteringar

• Tydliga mål som går att följa

upp, långa och korta

• Nämnda konkreta insatser för

särgrupper

• Vilka nämnder som kan

hållas ansvariga för olika

delar

• Deadlines för enskilda

prioriteringar

2011-11-02

Sidnummer 15


Frågor till alla som är här idag

• Använder ni era planer?

• Hur använder ni era

planer?

• Hur färska är planerna?

• Hur kan man göra det på

ett bättre sätt?

• Finns det något

”planhinder”?

2011-11-02

Sidnummer 16


2011-11-02

Sidnummer 17


Cecilia Ranemo

http://biblioteksstatistik.kb.se

biblioteksstatistik@kb.se

#biblioteksstat

- eller, vad

politikerna inte brukar

veta om nyckeltalen.

2011-11-02

Sidnummer 18


”Vad vill de styrande ha för statistik och nyckeltal?”

2011-11-02

Sidnummer 19


Vad bör de styrande veta om

nyckeltal?

2011-11-02

Sidnummer 20


1. Upprätthålla en ”basnivå”

• Små kommuner måste ha fler

medier per invånare än stora

• Små kommuner måste ha fler

personal per invånare

- ”Vi köpte bara ett

halvt uppslagsverk

för vi har så få

invånare”

2011-11-02

Sidnummer 21


Antal medier per invånare (böcker och AV)

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

Västra Götaland

Halland

Skåne

Blekinge

Gotland

Kalmar

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Riket

2,64

4,92

4,40

4,88

3,92

4,47

5,50

4,93

5,48

5,98

4,98

5,34

5,18

4,19

4,79

4,48

6,20

5,70

6,35

6,82

8,09

10,12

2011-11-02

Sidnummer 22


Årsverken på folkbiblioteket per 1000 invånare

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

Västra Götaland

Halland

Skåne

Blekinge

Gotland

Kalmar

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Riket

0,45

0,43

0,50

0,48

0,42

0,51

0,59

0,61

0,50

0,52

0,56

0,49

0,51

0,52

0,51

0,54

0,53

0,56

0,65

0,62

0,69

0,75

2011-11-02

Sidnummer 23

En ”halv” bibliotekarie till 1000 invånare,

0,50 år 2009, 0,44 år 2010


2. ”Barnsifforna”

• Är biblioteken integrerade

med skolbibliotek

• Är det hög eller låg andel barn

i kommunen

• Har det gjorts läsfrämjande

insatser under året

• Särskild personal för barnen

• Är det långt till biblioteket

• Hög andel nyförvärv

• Lånar förskolan bokkassar

2011-11-02

Sidnummer 24


Andel årsverken till barn- och ungdomsverksamhet

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

Västra Götaland

Halland

Skåne

Blekinge

Gotland

Kalmar

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Riket

9%

13%

19%

17%

18%

18%

18%

19%

19%

20%

20%

23%

21%

25%

26%

26%

29%

30%

28%

29%

30%

34%

9-34%

2011-11-02

Sidnummer 25


Andel årsverken till barn och ungdom. Riksvärdet är 20%.

• Kommun A där 8 av 18 årsverken

vid biblioteket, 45%, går till

verksamhet för barn och ungdom.

• 1 huvudbibliotek och 3 filialer.

• Alla filialer är integrerade med

skolbibliotek som tillsammans

tjänar 681 elever

• Kommun B där 7 av 55 av

årsverken, 13%, går till

verksamhet för barn och

ungdom.

• 1 huvudbibliotek och 9 filialer.

• Det finns inga integrerade

skolbibliotek i kommunen

2011-11-02

Sidnummer 2011-11-02 26

26


Andel publika aktiviteter primärt för barn och unga

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

Västra Götaland

Halland

Skåne

Blekinge

Gotland

Kalmar

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Riket

49%

50%

61%

59%

59%

67%

71%

78%

77%

75%

74%

68%

66%

70%

71%

76%

74%

72%

72%

78%

49-92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

84%

92%

2011-11-02

Sidnummer 27


3. ”Per invånare”

• Antal nya medier

• Åldersstruktur

• Samarbete med

förskola/skola

• Öppettider och läge

• Utbildningsnivå

2011-11-02

Sidnummer 28


4. ”Per lån”

•Lånetid

•Hyresnivå

•Nyförvärv

•Restid/-längd

2011-11-02

Sidnummer 29


Kostnad per lån (böcker och AV)

Stockholm

Gotland

Värmland

Norrbotten

Skåne

Västernorrland

Jämtland

Västmanland

Riket

Kronoberg

Dalarna

Södermanland

Gävleborg

Örebro

Blekinge

Östergötland

Västerbotten

Kalmar

Uppsala

Jönköping

Västra Götaland

Halland

2011-11-02

Sidnummer 30

53,9

53,2

52,9

52,8

52,0

51,8

50,6

50,4

50,0

49,6

48,5

48,4

48,1

47,9

47,8

47,7

46,8

45,8

45,7

57,8

63,9

62,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0


SKL och Svenska staten

RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser

www.kolada.se

2011-11-02

Sidnummer 31


Gör dina egna

statistikkörningar

så att du får dem

som du vill ha

dem

2011-11-02

Sidnummer 32


2011-11-02

Sidnummer 33


2011-11-02

Sidnummer 34


2011-11-02

Sidnummer 35


2011-11-02

Sidnummer 36


Cecilia.ranemo@kb.se

•http://biblioteksstatistik.kb.se

•http://www.kb.se/

•#biblioteksstat

2011-11-02

Sidnummer 37

More magazines by this user
Similar magazines