Medicinkliniken NLN - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Medicinkliniken NLN - Landstinget Sörmland

Diarienummer:

Kvalitetsbokslut 2012

Medicinkliniken NLN

Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet


Innehållsförteckning

Inledning ........................................................................................................................... 3

Faktaruta .......................................................................................................................... 3

Organisation / Kompetens .............................................................................................. 4

Verksamhetens uppdrag ................................................................................................. 5

Tillgänglighet ................................................................................................................... 7

Medicinska resultat ......................................................................................................... 7

Patientsäkerhetsresultat ................................................................................................ 18

Patienterfarenheter ....................................................................................................... 19

Måluppfyllelse ................................................................................................................ 20

Ekonomi .......................................................................................................................... 20

Aktiviteter 2013 ............................................................................................................. 22

Bilagor

Bilaga 1: Möte med länets patientföreningar 2012

Bilaga 2: Diabetesteamet statistik 2012

Bilaga 3: Resultatrapport 2012

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 2(22)


Inledning

Medicinkliniken är en bred invärtesmedicinsk klinik med en drygt 80-årig tradition att

med få medarbetare klara uppdraget att ta hand om alla patienter i sydöstra Sörmland

med sjukdomar tillhörande invärtesmedicin med angränsande specialiteter.

Medarbetarna vid kliniken karakteriseras av bred medicinsk kompetens kombinerat med

spetskompetens inom olika områden som tillsammans täcker hela spektret av

internmedicinska sjukdomar. Alla med stor lojalitet mot klinikens uppdrag och en

gemensam grundinställning att arbetets syfte är att ge god vård till alla patienter som

söker hjälp på kliniken. Arbetsmiljön präglas av stor kollegialitet, hjälpsamhet och en

vilja att i utsatta lägen sätta patienternas bästa före egna behov.

Denna kultur har varit en styrka för kliniken, men har också inneburit en risk under en

lång rad av år med krav på effektiviseringar och besparingar inom hälso- och

sjukvården – med ett utgångsläge karakteriserat av en slimmad organisation och

uppoffrande medarbetare skulle ytterligare krav vara förödande.

Inställningen till vårdutveckling och utbildning och ett starkt medarbetarskap har

attraherat och hållit kvar personer som söker sig till kliniken och är en förutsättning och

garanti för att kliniken också i framtiden är attraktiv för patienter och medarbetare.

Gehör har vunnits för ökad bemanning har vunnits hos hälso- och sjukvårdsledningen

vilket inneburit ett steg mot förbättrad arbetsmiljö. Rekryteringsarbete pågår.

Tre nya chefer - nytändning till kliniken. Ny divisionsledning och divisionschef med ny

divisionsindelning. Tillsättning av kvalitetssamordnare på kliniken. Ny ledningsstruktur

med ledningsgrupp med enbart chefer och en klinikutvecklingsgrupp innehållande

ledningsgrupp och IT-koordinator, kvalitetssamordnare, schemaläggare och adjungerade

för kliniken nyckelpersoner. Ledningsgruppen arbetar för att göra tydliga strukturer vid

kliniken. Rutin för avvikelseregistrering har tagits fram och Synergirapporteringar har

ökat vilka ligger till grund för förbättringsarbeten. Påbörjat ett arbete med mål och

vision för kliniken. Strukturering av klinikens möten.

Faktaruta

Fakta Utfall 2012

Omsättning

Antal anställda

324 mnkr

105 st

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 3(22)


Organisation / Kompetens

Anställda vid Medicinkliniken är:

- läkare som alla deltar i planerad öppenvård på medicinmottagningen och även har

slutenvårdsverksamhet på vårdplatsenheten på intensivvårdsavdelningen och

kortvårdsavdelningen samt konsultverksamhet på övriga kliniker samt akutverksamhet

på akutmottagningen.

- sjuksköterskor och undersköterskor som deltar i medicinmottagningens

öppenvårdsverksamhet med egna mottagningar, telefonrådgivning, provtagningar samt

teambaserade öppenvårdsaktiviteter tillsammans med läkare.

- sjuksköterskor och undersköterskor på dialysavdelningen som har sin verksamhet

uteslutande förlagd till dialysen där man också har nefrologisk mottagningsverksamhet.

- fotterapeuter vid fotmottagningen har egen verksamhet och teambaserad verksamhet

tillsammans med specialistläkare på fotmottagningen som ligger avskilt från

medicinmottagningen.

- sköterskor och undersköterskor på hudmottagningen tillhör Medicinkliniken och

servar dermatolog anställd vid Hudkliniken.

- sekreterare som utför patientrelaterat administrativt arbete och dokumenterar all vård

som kliniken bedriver på mottagningarna, på vårdplatsenheterna och akutkliniken.

Sekreterarna tar dessutom aktivt del i DRG-registrering, ifyllande av kvalitetsregister

etc.

Klinikens läkare och sjuksköterskor har såväl bred allmän internmedicinsk kompetens

samt profilering och subspecialisering inom områden: Kardiologi, lungmedicin,

infektionsmedicin, reumatologi, neurologi, endokrinologi, hematologi,

gastroenterologi/hepatologi och koagulationssjukdomar.

Verksamhetschefen har direkt under sig vårdenhetschefer för medicinmottagningen, för

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 4(22)


dialysen, en administrativ enhetschef för sekretariatet och en klinikadministratör samt

alla läkare.

Samtliga medarbetare ges möjlighet att delta i arbetsplatsträffar, där de får

direktinformation av verksamhetschefen samt har möjlighet att diskutera och lägga fram

egna idéer och åsikter.

Medicinskt och administrativt utvecklingsarbete bedrivs i specifika utvecklingsteam

med tvärprofessionellt deltagande.

Samrådet med representanter från alla fackliga organisationer får i detta forum

direktinformation från verksamhetschefen, deltar i klinikutvecklingen genom

gemensamt framtagande av ex lönekriterier

Verksamhetens uppdrag

Medicinkliniken vill erbjuda en god och säker vård med en tillgänglighet som så väl

som möjligt utifrån tillgängliga resurser täcker befolkningens behov. Medicinkliniken

ansvarar för medicinsk utredning, behandling, vård, omvårdnad samt

konsultationsinsatser i öppen och sluten vård. Åtagandet avser akut och planerad

verksamhet. Den akuta verksamheten bedrivs huvudsakligen på akutmottagning och i

slutenvården medan den planerade verksamheten bedrivs på medicinmottagningen,

fotvårdsmottagningen, behandlingsavdelningen och dialysavdelningen.

Sluten vård bedrivs i samverkan med akutenhetens kortvårdsavdelning,

vårdplatsenheten och intensivvårdsavdelningen.

Vi ska ta hand om patienter med akuta och kroniska:

Hjärt- och kärlsjukdomar

Endokrinologiska och metabola sjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Sjukdomar i mag-tarmkanalen

Njursjukdomar inkl dialysverksamhet

Blodsjukdomar

Medicinsk fotvård

Reumatologiska sjukdomar

Lungsjukdomar

Allergi

Inom den öppna vården bidrar vi med resursstöd för konsultverksamhet inom nefrologi,

hematologi, reumatologi, allergologi, infektion, onkologi och dermatologi.

Nästan all länssjukvård inom internmedicin bedrivs på den egna kliniken. Samarbete

sker dock med Medicinkliniken i Eskilstuna inom område PCI vid akut hjärtinfarkt,

nefrologi och viss akut malign hematologi. Kliniken har dessutom egen verksamhet

inom områden utanför strikt allmän internmedicin nämligen reumatologi, neurologi,

infektion, onkologi, lungmedicin och allergologi.

Medicinkliniken består inte bara av Medicinmottagningen med tillhörande

utvecklingsteam utan i mycket stor omfattning även av akutverksamhet där vi

samarbetar med Akuten, IVA och Vårdplatsenheten.

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 5(22)


Vi har dygnetruntansvar för, på vårdavdelningar, KVA och IVA inneliggande, och via

akuten inkommande patienter.

För att sköta detta uppdrag finns primärjour på plats på sjukhuset dygnet runt samt en

bakjour med schemalagd närvaro på sjukhuset under vissa delar och beredskap i

hemmet under resterande delar av dygnet. Dagtid bemannas avdelningarna av

specialister och underläkare.

Största hotet mot den medicinska säkerheten har senaste åren varit bristen på

vårdplatser, något som ytterligare accentuerats under 2012. Detta gör att klinikens

läkare tvingas till hårda prioriteringar vid inläggningar och ett högt uppdrivet tempo när

patienten är inneliggande. Tecken på detta är att Medicinkliniken i Nyköping har länets

kortaste vårdtider (vg se Verksamhetsrapport 2012). Genom ett aktivt arbete med

Synergier försöker vi att hitta problem och skapa rutiner för att lösa dessa så gott det

går.

Vi vinnlägger oss om att vara ett välfungerande utbildningssjukhus och alla bakjourer

drillas i att vara lättillgängliga för konsultationer och frågor. Vi placerade oss på 7´e

plats bland landets Medicinklinker i AT-rankingen.

För att bibehålla en hög medicinsk kvalitet har kliniken regelbundna internutbildningar i

relevanta ämnen.

Vårddatarapport visar att Medicinkliniken, på Akuten, hanterat nästan 11000

patientbesök under 2012, en ökning med ca 7 % jmf med 2011. Till detta kommer

ca 1500 barnpatienter, en ökning med 50% jmf 2011 (948).

Barnpatienterna hanteras i stor omfattning av Medicinklinikens primärjour med stöd av

Barnbakjour. Totalt hade Akuten ca 24000 besök under 2012 (Medicin, Kirurgi,

Ortopedi och Pediatrik) trots att mottagningen är designad för bara 10000 besök/år.

Belastningen har ökat utan att frekvensen inläggningar per 1000 inv har ökat och vi

ligger exakt i nivå med övriga sjukhus i länet. Vår upplevelse och även egna mätningar

visar att liksom mängden Pediatriska patienter så har mängden Primärvårdsfall ökat.

Belastningen på både primärjour och bakjour har ökat dramatiskt de senaste

åren! Vi har nu nått den nivå där vi måste diskutera alternativa lösningar av

jouruppdraget för att inte på allvar hota den medicinska säkerheten.

Kliniken har ett nära samarbete med de andra kliniker som i sluten vård har hand om

samma patienter som vårdas på Medicinkliniken. T.ex. ett stort samarbete med

Ger/Rehabkliniken i Nyköping som gemensamt med Medicinkliniken vårdar

strokepatienter och som liksom Medicinkliniken vårdar multisjuka äldre. Dessutom

samarbete med Infektionskliniken i Eskilstuna: Endast cirka 10 % av

slutenvårdspatienter med infektionsdiagnos vårdas på Infektionsklinik (tyvärr liknande

siffror senaste 3 åren trots att Nyköping har drygt 30% av patienterna i Sörmland) och

en mycket stor andel av dessa patienter vårdas på Medicinklinik.

Vision 2013 – 2015 som led i Sveriges friskaste landsting 2025

Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

Vi ser ett utökat akut internmedicinskt uppdrag vilket förutsätter ett förbättrat

omhändertagande av våra multisjuka, geriatriska patienter inom Ger/Rehabs försorg

vilket skulle kräva en utökning av geriatriska vårdplatser vilket skulle kunna ske på

avdelning 4, Nyköpings lasarett. Medicinkliniken ställer sig villig att vara delaktig i

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 6(22)


detta arbete.

Det ökade flödet av internmedicinska patienter förutsätter också ökad styrning av

arbetet på akuten. Sannolikt inrättande av en intermediär/HIA-avdelning t.ex. på

avdelning 7 eller 8 därför att antalet IVA-platser inte kommer att räcka till.

Vi tycker att graden av specialisering är väl avvägd men ser ett behov av en snabbare

uppföljning i vår öppenvård för att fortsätta upprätthålla korta vårdtider och minimera

risk för återinläggning.

Sekreterartjänster återförs till Akutkliniken, Nyköpings lasarett som sköter det

administrativa arbetet åt alla kliniker. Sekreterare skulle även kunna fylla en funktion i

triagearbetet och friställa vårdpersonal till vårdarbete. I takt med att mängden akutläkare

ökar minskar Medicinklinikens ansvar för primärjourarbetet vilket frigör resurser för

den ökade mottagningsverksamheten vi ser framför oss.

En nyanställd nefrolog vid dialys- och njurmottagning skulle möjliggöra ett fortsatt

utvecklingsarbete, erbjuda gästdialyser vilket skulle genererar inkomster till

verksamheten, utvidga peritoneal- och självdialys. Nefrologkompetensen på kliniken

skulle möjliggöra tillsättande av ST-läkare inom njurmedicin och skulle förbättra den

allmänna kunskapsnivån på kliniken och samtidigt säkerheten för patienterna.

Under 2013 inrättas också en samlad strokeenheten med en invärtesmedicinsk,

neurologisk och rehabiliteringsmedicinsk kompetens, helt i enlighet med nationella

riktlinjer.

Den planerade ombyggnationen tycker vi är väl förenlig med verksamhetens behov

framöver med närhet till bl.a. skopi och klinisk fysiologi m.m.

Med ganska lindrigt ökad personalstat ser vi framför oss att vi kan vara topp 10 i

nationella kvalitetsregister och bedriva ett högkvalitativ god vård med hög tillgänglighet

med nöjda patienter och vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare.

Tillgänglighet

Nästan alla (>90 %) patienter som remitterats till kliniken har kommit på ett nybesök

inom 90 dagar. 80 % har fått tid på mottagningen inom 60 dagar. Inom slutenvården

läggs 96 % in via akuten. Ibland händer det att akuta patienter hänvisas till andra

sjukhus när lediga vårdplatser saknas.

Under 2013 inför vi istället för 90/60 (Vårdgaranti 100%/Kömiljard 70% vår s k 30/60

regel). 70 % inom 30 dagar 100 % inom 60 dagar.

Medicinska resultat

Akutverksamheten -

Medicinkliniken består inte bara av Medicinmottagningen med tillhörande

utvecklingsteam utan i mycket stor omfattning även av akutverksamhet där vi

samarbetar med Akuten, IVA och Vårdplatsenheten.

Vi har dygnetruntansvar för, på vårdavdelningar och IVA inneliggande, och via akuten

inkommande patienter.

För att sköta detta uppdrag finns primärjour på plats på sjukhuset dygnet runt samt en

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 7(22)


akjour med schemalagd närvaro på sjukhuset under vissa delar och beredskap i

hemmet under resterande delar av dygnet. Dagtid bemannas avdelningarna av

specialister och underläkare.

Största hotet mot den medicinska säkerheten har senaste åren varit bristen på

vårdplatser, något som ytterligare accentuerats under 2012. Detta gör att klinikens

läkare tvingas till hårda prioriteringar vid inläggningar och ett högt uppdrivet tempo när

patienten är inneliggande. Tecken på detta är att Medicinkliniken i Nyköping har länets

kortaste vårdtider (vg se Verksamhetsrapport 2012). Genom ett aktivt arbete med

Synergier försöker vi att hitta problem och skapa rutiner för att lösa dessa så gott det

går.

Vi vinnlägger oss om att vara ett välfungerande utbildningssjukhus och alla bakjourer

drillas i att vara lättillgängliga för konsultationer och frågor. Vi placerade oss på 7´e

plats bland landets Medicinklinker i AT-rankingen.

För att bibehålla en hög medicinsk kvalitet har kliniken regelbundna internutbildningar i

relevanta ämnen.

Vårddatarapport visar att Medicinkliniken, på Akuten, hanterat nästan 11000

patientbesök under 2012, en ökning med ca 7 % jmf med 2011. Till detta kommer

ca 1500 barnpatienter, en ökning med 50% jmf 2011 (948).

Barnpatienterna hanteras i stor omfattning av Medicinklinikens primärjour med stöd av

Barnbakjour. Totalt hade Akuten ca 24000 besök under 2012 (Medicin, Kirurgi,

Ortopedi och Pediatrik) trots att mottagningen är designad för bara 10000 besök/år.

Belastningen har ökat utan att frekvensen inläggningar per 1000 inv har ökat och vi

ligger exakt i nivå med övriga sjukhus i länet. Vår upplevelse och även egna mätningar

visar att liksom mängden Pediatriska patienter så har mängden Primärvårdsfall ökat.

Belastningen på både primärjour och bakjour har ökat dramatiskt de senaste

åren! Vi har nu nått den nivå där vi måste diskutera alternativa lösningar av

jouruppdraget för att inte på allvar hota den medicinska säkerheten.

Administrativa teamet

Vi har under 2012 arbetat med att färdigställa och uppdatera administrativa rutiner och

införa dessa i Medicinklinikens gemensamma mapp.

Bokningsansvariga sekreterare har tillsammans med läkarna arbetat aktivt med

väntelistor och tidböcker för att nå de mål som finns för kömiljard och vårdgaranti där

vi nått resultat enligt nedan.

Vi har även satt upp mål för skrivtider enligt Socialstyrelsens rekommendationer och

efter beslut i ledningsgruppen. Målet för skrivtider på akuten och slutenvård är; prio-1-

diktat - skrivet inom 1 dag och 0-prioriterade diktat - skrivet inom 2 dagar. Målet för

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 8(22)


skrivtider på mottagningen är; prio-1-diktat - skrivet inom 2 dagar och 0-prioriterade

diktat - skrivet inom 4 dagar. Skrivtider mäts varje månad där vi kontinuerligt följer upp

resultaten och presenterar dessa på kliniken. Vi arbetar ständigt med att se över våra

arbetsrutiner och på sikt nå våra mål genom att arbeta smartare och effektivare, vilket

förbättrar tillgängligheten till kliniken och säkrar medicinska resultat. Vi har mätt sex

månader under 2012 med följande resultat.

Vi har även satt upp mål för skrivtider enligt Socialstyrelsens rekommendationer och

efter beslut i ledningsgruppen. Målet för skrivtider på akuten och slutenvård är; prio-1-

diktat - skrivet inom 1 dag och 0-prioriterade diktat - skrivet inom 2 dagar. Målet för

skrivtider på mottagningen är; prio-1-diktat - skrivet inom 2 dagar och 0-prioriterade

diktat - skrivet inom 4 dagar. Skrivtider mäts varje månad där vi kontinuerligt följer upp

resultaten och presenterar dessa på kliniken. Vi arbetar ständigt med att se över våra

arbetsrutiner och på sikt nå våra mål genom att arbeta smartare och effektivare, vilket

förbättrar tillgängligheten till kliniken och säkrar medicinska resultat. Vi har mätt sex

månader under 2012 med följande resultat.

En medicinsk sekreterare har gått Emendors diagnosklassificeringsutbildning i

Stockholm under 2009 och fyra medicinska sekreterare har gått 40-timmars utbildning i

diagnosklassificering under 2011. Vi har under 2012 även infört att kodansvarig

sekreterare läser igenom alla epikriser för att se till att rätt diagnoskoder och

åtgärdskoder registreras. Detta mäts i DRG-vikt som vi följer varje månad där målet är

att ligga så nära 1 som möjligt. Vi planerar även diagnosklassificering 40-timmars

utbildning för ytterligare en medicinsk sekreterare under 2013.

AK-teamet

2012 doserade AK mottagningen 35796 PK prover och av dessa var 80 % inom TIR

värde. 34 % av patienterna var över 80år och den vanligaste behandlingsorsaken var

förmaksflimmer ca 70 %.

Antalet patienter var 1900st varav 761st kvinnor och 1139st män.

468st nya patienter startades och 288st avslutades och antalet patienter ökade med

180st.

En ny sjuksköterska har börjat i teamet och en slutat i jan 2013. Teamet har träffats

ca 1g/mån

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 9(22)


Detta har vi gjort 2012:

- Vi har upprättat ett schema för dagliga arbetsuppgifter.

- Vi har gjort PM utifrån våra arbetsuppgifter.

- Vi har börjat med TeleQ och ändrat vår telefontid till förmiddagen i stället och utökat

tiden och antal samtal.

- Vi har jobbat med att styra bort ”Gevaliabesök”.

- Vi har infört teammöten med Bernt Thulé.

- Vi har infört regelbundna sjuksköterskemöten för AK mott.

- Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och har upprättat en aktivitetsplan.

- Rutiner runt Pradaxa utfört.

- Två sjuksköterskor kommer att ingå i en utvecklingsgrupp för införande av Auricula.

- Vi kommer att delta i Introduktionsprogrammet för nya sjuksköterskor på VPE.

- Vi har infört en planeringskalender där vi skriver upp waraninformation och annan

viktig information.

- Alla sjuksköterskor jobbar en dag per vecka mån-tors till klockan 17.

- Gruppen har gjort ett eget schemaförslag med rullande dagar och när man önskar ta ut

den förskjutna halvtimmen. Inga ”strul” ärende lämnas kvar utan mest ringa patienter.

- Elkonverterings patienterna får ta ansvar för att boka tfn tid 4v efter EKG kontroll och

vi har gjort en VL post för sekreterana att boka tfn tiden på.

- Vi har gjort en lab. grupp som heter VTE prover som ska underlätta ordinationen vid

provtagning inför waraninsättning.

- En ssk tar ansvar för telefonen 222218 och svarar i den och den/de andre kan dosera i

lugn och ro. Så kan vi turas om. Kanske kan bidra till mindre störningar.

- De flesta PM är uppdaterade men det finns några som vi fortfarande jobbar med.

- Dosera över provtagningsdagen för att minska risken att patienten står utan dosering

om provsvar anländer dagen efter provtagning.

- Startat gruppinformation för nyinsatta Waranpatienter.

- Vi har informerat/diskuterat med läkargruppen om hur viktig MÖL funktionen är för

att AK-mottagningen ska fungera.

- Två sjuksköterskor och en läkare har varit på trombos och hemostas symposium 2

dagar i Sundsvall.

Fortsatt utvecklingsarbete:

Rutiner hemsjukvård/särskilda boenden. Info utåt- primärvärd/hemsjukvård

Hemsida

Tydlighet saknas vilken läkare som vem ska vara ansvarig för AK-mottagningen

Martin/Bernt?? Vem har tid? Vem ansvarar för t.ex. uppdatera PM info utåt till t.ex.

primärvårdsläkare.

Waranutsättningsbrev behöver revideras/förbättras. (Det som finns i BMS).

Elkonvertering rutiner + brev- Behöver revideras/förbättras. Bör vi kanske finjustera

kallelsen i BMS bl.a. detta med provtagning etc.

Koagucheck- PM rutiner uppföljning pat.

Strumpuppföljning

Minimikrav för AK mottagnings verksamhet: enl. Sahlgrenska- finns en del dokument

och PM som vi bör ha.

Frastexter BMS.

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 10(22)


Rutiner för nya orala antikoagulantia.

Kapacitets/produktionsplanering påbörjad.

Mkt stress finns på AK mottagningen och en riskanalys är planerad att göras 2013

Allergiteamet - Ej klart

Diabetesteamet

528 diabetiker, 70 % har typ 1 diabetes, 29 % har typ 2 diabetes, 1 % sekundär diabetes

eller oklart.

Vi har under 2012 fortsatt arbeta med förbättringsåtgärder som vi startade med under

vårt deltagande i NDR IQ4 projekt 2010-2011.

Vi har haft regelbunden uppföljning av våra resultat på våra teammöten (1h 3-4

ggr/mån). På dessa möten har vi också gått igenom våra patienter inför årskontroll

läkare. För att skapa samsyn och ge ett lika budskap till våra patienter.

2 halvdagsmöten har vi i teamet haft där vi planerat och följt upp våra

förbättringsåtgärder.

Vi registrerar så gott som 100% av våra diabetiker i NDR.

Vi har under 2012 tittat på ”missing date” och kompletteringsregistrerat i registret.

Bl.a. ökat andelen fotstatus us. Där vårt mål är att 100% av våra patienter ska

fotundersökas minst 1-2g/år. Dessa ska även erbjudas inlägg och bekvämsko i

förebyggande syfte.

Fokus har också legat på höga HbA1c värden, då vi vet att vinsten är stor med att sänka

höga värden med minst 10 mmol/mol/patient.

HbA1c


Bifogar statistikuttag enl. ovan från NDR, se bilaga.

Njurteamet (Njur/Dialysmott)

Under 2012 bokades 650 läkarbesök, 1300 sjuksköterskebesök och 4 400

dialysbehandlingar genomfördes. Teamet arbetar efter länsgemensamma mål som

fastställs, utvärderas och följs upp vid länsövergripande målmöten 1 g/termin.

Målvärden baseras på nationella riktlinjer.

Verksamheten använder kvalitetsregister som SNR (SvensktNjurRegister) och DIAD

(DialysAccesDatabas). Siffror från dessa register ligger till grund för utvärdering av mål

och identifiering av problemområden.

Exempel på målvärden för njursviktsmottagningen:

Under 2012 har vi fokuserat på fosfat, HbA1c och Hb där vi anser att det finns

möjlighet till förbättring.

Öka kunskapen inom fosfatområdet:

Syftet är att förbättra patientens egenvårdsförmåga gällande fosfatproblematiken. I

samarbete med dietist genomfördes fosfatutbildning 1g/termin riktad till patient och

närstående. Även personalen på njurteamet gick samma kurs för att kunna stötta

patienten. Vid temadag fick personalen fördjupad kunskap inom fosfatområdet genom

föreläsning av docent Tobias Larsson KS/Solna.

Inleda samarbete med diabetessjuksköterskor:

Sedan några år finns ett samarbete mellan njursviktssjuksköterskor och

medicinmottagningens diabetessjuksköterskor i Nyköping vilket har upplevts ha en

positiv effekt för patienten. Under 2012 inleddes även samarbete med

diabetessjuksköterskorna inom primärvården.

Hb, kontinuerligt förbättringsarbete:

Hb-värdet är något vi ständigt arbetar med då det har stor inverkan på patientens

livskvalité. I dag uppnår en stor del av de njursjuka ett relativt bra Hb, mycket tack vare

erytropoetinstimulerande läkemedel (ESL). Dock leder användandet av ESL till

ytterligare arbete med att följa upp att det används på ett säkert och effektivt sätt.

Hjärtteamet

Vi har hittills ett välfungerande arbetande utvecklingsteam som värdesätter

utvecklingstiden regelbundet ca 2timmar varannan vecka. Eftersom vi är ett starkt team

sedan tidigare så har vi fortsatt utveckla och klarat ut situationen trots reducering av

kardiologer pga. sjukskrivning mm under hösten.

Arbetat aktivt med väntelistor inom hjärtsjukvården, bokningsansvarig delaktig i

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 12(22)


teammöte.

1ggr/månad. Fått ned väntetid på återbesök, ökar läkartider vid behov.

Alla PM är uppdaterade av dr Stig Åke Falk.

Infört samarbete med Pacemakersjuksköterskorna på MSE gällande ICD kontroller som

sker på Nyköpings lasarett 2 heldagar/ halvår, positivt utfall från både patienterna och

personalen. Även förstärkt vid pacemakeråterbesök vid ett par tillfällen.

Konsulttid har införts för att underlätta för hjärtsjuksköterskornas patientarbete, sker

2ggr/v.

Rutinbeskrivning har utformats gällande hjärtsjuksköterskornas arbete på mottagningen.

Utfärdat brev till hjärtinfarkt patienter vid hemgång ifrån avd. Pat blir kort informerad

om vad som händer efter utskrivning och även gällande upptitrering av läkemedel. Ger

en säkrare och effektivare vård av patienterna eftersom snabba korta inläggningstider.

Infört att alla hjärtinfarktpatienter träffar hjärtsjuksköterska efter ca 2v.

Infört hjärtskola även för de hjärtopererade patienterna.

Hjärtsviktsjuksköterska deltar i länsövergripande Hjärtsviktsprocessarbetsgruppen för

samarbete med vårdplatsenheten, primärvård och HIA.

Har genomförts en lokal nätverksträff inom hjärtsvikt med primärvården och oss i

sluten vården och det blev ett positivt utfall. Kommer att fortgå ca 1ggr/halvår. Syfte är

att få ett närmare samarbete med Primärvård, sluten vård och hjärtmottagningen.

Genomförts ett initiativ ifrån teamet att visa upp sig på ” Alla hjärtans dag” för

allmänheten och hela teamet deltog. Syfte var att nå ut till allmänheten gällande

riskfaktorer och kunna ge kort livstilsinformation i förebyggande syfte. Även visa upp

vad vi arbetar med i vår vardag.

Zenicor (tumekg) har införts och det en finns väntelista för detta, minskar köer till klin

fys gällande patienter med hjärtklappning mm utan symtom av synkope.

Sephia 1 datainregistering via sekreterare infört för att bespara hjärtskötersketid.

Kunskapsmässigt har hjärtsjuksköterskor och läkare deltagit i Kardilogi Vårmötet

2dagar i Stockholm.

Kristian har deltagit i den internationella kardiologiträffen i München.

Carina och Lena har deltagit i nätverksträff gällande ischemi sjukskötersketräff 2dagar.

Kick off minst 1ggr/år för att stärka och få en bättre gemenskap i teamet.

Risker:

Swedheart följs inte upp vid vårdtillfället så kardiolog har hanterat det i efterhand. O

effektiv tid, mycket sökande efter värden. En blocksynergiavvikelserapport är sänd till

VPL och även till Verksamhetschef på Intensiven.

Likaså Sephia 1 hinns inte med full ut som det skall pga. resursbrist av

hjärtsjuksköterska. ingen åtgärd under 2012.

Reducering av hjärtmott på sommaren/jul ca 3 månader/år, inte lika vård under alla årets

månader för patienterna. Procentsats stämmer inte över årsbasis pga. reducering, mycket

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 13(22)


lägre.

Hård arbetsbelastning periodvis, arbetsmiljön är inte tillfredställande, övertid och flextid

för hjärtssk som har hand om hjärtinfarktpatienterna. Ingen åtgärd 2012.

För lite hjärtsjukskötersketid jämfört med övriga länet.

Gå med i Rikssvikt pga. resurs?

Svårt att få utvecklingstid för teamet i samma utsträckning som tidigare.

Hjärtsjuksköterskebesök: (öppen mott fullt ut 9månader/år)

(Nedanstående siffror uttagna tagna ifrån måttdatabasen-tillförlitliga siffror.)

Läkarbesök:

(Ovanstående siffror uttagna ifrån BMS cross)

Vi deltar i Swedeheart/riksHIA och ligger bättre än riket i snitt vg aggregerad kvalitet.

Vi deltar även i det sekundärpreventiva registret SEPHIA men inte i

Auricula/förmaksflimmer register) eller i Riks-svikt.

Vi hoppas under 2013 övergå från Journalia Waranordinationssystem till Auricula för

att bättre kunna följa våra Förmaksflimmerpatienter och målet är att ha den största

andelen antikoagulationsbehandlade patienter av hela förmaksflimmerpopulationen i

hela Sverige. Redan idag är ca 1300 av de 1950 Warfarinbehandladepatienterna

behandlade med diagnosen förmaksflimmer, motsvarande ca 1,5 % av populationen.

Man har tidigare sagt att prevalensen förmaksflimmer i befolkningen bör vara 0,6-1 %

vilket bevisligen är alldeles för lågt beräknat. Genom att adekvat behandla alla patienter

med förmakslimmer som enligt CHA2DS2-Vasc klassifikationen (ESC guidelines) skall

ha antikoagulation hoppas vi minimera mängeden patienter som insjuknar i embolisk

stroke. Ett systematiskt arbete för att lyckas med detta kommer att igångsättas under

2013.

KOL- och lungmottagningen

Mottagningen består av ett multidisciplinärt team: två stycken sjuksköterskor som delar

en heltidstjänst, samt läkare, sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut, undersköterska och

kurator.

Patienterna i KOL- teamet remitteras från primärvård eller via internremiss, samt

hänvisas via bevakning efter besök på akuten eller inneliggande vård. Väntetiden har

varit kortare än 3 månader, oftast ca 1 månad efter vårdtillfälle.

I KOL- teamet finns idag ca.230 (130221) st. patienter inskrivna. En stor fördel för

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 14(22)


denna patientgrupp är den trygghet som KOL- patienterna får med KOL- mottagningen,

trygghet som bl a beror på den höga tillgängligheten. Telefonen bemannas av en

sjuksköterska eller ibland en undersköterska vardagar mellan kl. 9-15 måndag – torsdag

och fredag 9-12. Mottagning med sjuksköterskebesök och läkarbesök hela måndagar,

hela onsdagar och fredag förmiddag. Sjuksköterskemottagning, telefon och akutbesök

även tisdagar och torsdagar.

Sjuksköterskorna har specialistutbildning inom omvårdnad av KOL. En stor fördel är att

KOL-teamet har stor erfarenhet av sjukdomen och god kännedom om varje individ.

Detta är en förutsättning för framgångsrika behandlingar i hemmet samt för att minska

fördröjningar i behandling av exacerbationer så mycket som möjligt. KOLmottagningen

har även ett uppdrag att ta emot akut- eller halvakuta besök för att minska

patienternas besök på akutmottagningen samt förhindra inläggning på sjukhus. Vi har

ett nära samarbete med övriga professioner i teamet. Alla gör sin viktiga del med

patienten i centrum.

Akuta exacerbationer har väldigt stor betydelse för sjukdomens förlopp. Det är känt att

lungfunktionen försämras med åren. De senaste åren har man kunnat konstatera ett klart

samband mellan exacerbationer och en stegvis förlust av lungfunktion. Mortalitet 12

månader efter en sjukhuskrävande exacerbation är signifikant högre jämfört med

mortaliteten 12 månader efter inneliggande vård för hjärtinfarkt. Akuta exacerbationer

är också viktiga ur hälsoekonomisk synpunkt: sjukhuskorrelerade kostnader motsvarar

ca 70 % av alla direkta kostnader av sjukdomen.

Det finns evidens att ett strukturerat omhändertagande med en välfungerande KOLmottagning

underlättar och förbättrar vården av denna patientgrupp. Samt att totala

kostnader kan minskas genom ett strukturerat omhändertagande.

Rökavvänjning ingår för de patienterna som fortfarande röker och är någorlunda

motiverade eller åtminstone mottagliga för samtalet. Enligt resultat från

kvalitetsregistret så ligger KOL mottagningen i framkant vad gäller att erbjuda patienter

rökavvänjningsprogram.

En annan mycket viktig del av verksamheten är utbildningstillfällen för KOL- patienter

och närstående vilket görs relativt regelbundet. Detta är av stor vikt för patient och

närstående och medför en trygghet och kunskap i egenvård av sin sjukdom och även

kunskap om när hjälp skall sökas.

Under 2012 provade vi en ny form av KOL- cirkel där vi bjöd in patienter och deras

närstående till en kväll med föreläsning och tillfälle att träffa KOL- teamet. Detta då

tidigare form av KOL- skola tog mycket resurser till få deltagande patienter. Detta

kommer att utvärderas under 2013.

Under 2012 har vi börjat registrera patienter i RIKSKOL ett kvalitetsregister för KOLpatienter.

Här kan vi se vad vi behöver bli bättre på och även det som vi faktiskt redan

gör bra.

KOL- mottagningens uppdrag och mål är att:

- Minska Akutbesöken.

- Minska kostnaderna för akutbesök.

- Minska inläggningar.

- Minska kostnader för inläggningar.

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 15(22)


Statistik för 2012 gällande ovanstående mål har inte kunnat tas fram då

utvecklingsenheten inte haft möjlighet att hjälpa oss med det.

- Bibehålla eller förbättra livskvalitet för KOL patienter.

Enligt kvalitetsregistret ligger vi sämre till gällande livskvalitetsmätning i jämförelse

med landstinget och riket i övrigt. Detta kan dock ställas mot att vi har större andel

patienter med KOL stadium 3 (54.24 % jämfört med lanstinget 30,60 %och riket

30,99% och KOL stadium 4 (18,64 % jämfört med landstinget 8,20% och riket 9,47% .

I RIKSKOL kan vi även se att vår största patientgrupp( 54.24%) är patienter med KOL

stadium 3. I jämförelse med landstinget och riket mår våra patienter sämre. De har fler

exacerbationer 1,29/år jämfört med 1,02/år i landstinget och 0,77/år i riket. Dessa

patienter har även högst medelpoäng gällande livskvalitet, de tränar minst och har i

högre grad mer andfåddhet

Däremot kan man se att våra patienter med KOL stadium 4 enligt statistiken har färre

antal exacerbationer, livskvalitet med samma medelpoäng, lägre andfåddhet enligt

skattningsskala och tränar i mer utsträckning än landstinget och riket i övrigt.

Våra patienter genomgår i större utsträckning strukturerat utbildningsprogram,

rökavvänjningsprogram och har fler har dietistkontakt jämfört med landstinget och

riket.

Produktion

Enligt siffror från ”vårdadmin” hade vi under 2012, dessa är inte enbart KOL patienter

utan även astma och lungpatienter.

Nybesök, ssk: 147 st

Återbesök, ssk: 477 st

Nybesök, läkare: 124 st

Återbesök, läkare: 436 st

Bokade telefon kontakter ssk: 1315 st

Bokade telefonkontakter läkare: 458 st

Samarbetet med mobila närvårdsteamet har under 2012 ökat vilket framförallt är

positivt för patienterna och ger oss en ”förlängd arm” ut till patienterna.

KOL- teamet har team- möten en gång varannan vecka för patientgenomgång och

personalplanering. Därutöver ca en eftermiddag/ termin där vi har längre diskussioner

om vårt arbetssätt och ev. förändringar i teamet. Vi har då valt att träffas hemma hos

någon i teamet från lunch. Vi har ingen annan tid avsatt för utvecklingsarbete.

Framtiden

Utifrån statistiken från RIKSKOL 2012 kan vi se att vi behöver titta närmare på

patientgruppen KOL stadium 3. Varför mår de sämre än i landstinget och landet i

övrigt? Våra patienter går i större utsträckning strukturerat utbildningsprogram men mår

sämre. Behöver vi ändra på utformningen på vår KOL cirkel? Behöver vi samarbeta

närmre/ på ett annat sätt med primärvården så att patienter med KOL stadium 3 mår

bättre än de gör idag?

Denna patientgrupp behöver även komma igång med mer fysisk aktivitet tidigare och på

så sätt förbättra sin andfåddhet och förbättra eller bibehålla sin upplevelse av

livskvalitet. Vi behöver arbeta mer med sjukgymnastens roll och resurser och även

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 16(22)


arbeta mer förebyggande och uppmana till mer friskvård.

KOL-teamet planerar våren 2013 en nätverksträff med fokus på inhalatorer, vilket vi

anser viktigt att belysa tillsammans med kollegor i primärvården.

En ny KOL- cirkel planeras till i maj och efter den kommer utvärderingar att bearbetas

och utformandet förändras utifrån den.

Årsrapporten för 2012 i RIKSKOL kommer att bli intressant då det är första gången

som vi har registrerat patienter och därmed får något att utforma och utvärdera vårt

arbete efter. Det ska bli intressant att följa statistiken vi får från RIKSKOL.

För att kunna upprätthålla att patientbesök på akuten och inläggningar fortfarande

minskat och därmed kostnad minskat så behövs ssk-mottagningen hålla igång. Mycket

svårt på sommaren och över julhelger där vi inte kan säga till akuten att vi har stängt,

men att i verkligheten är resurserna minskade och möjligheter för akutbesök mindre.

Samt att vi inte har planerade återbesök under sommar och jul. Tiden för sjuksköterskor

med lungpatienter har försvunnit. Vi har mer patienter nu med minskad tid. Tidigare

10% per vecka som numer är borttaget. Detta leder till mycket administrativt arbete

såsom bokningar och registreringar i kvalitetsregister. Den tiden tas av KOL tid .

Viktiga frågor att arbeta vidare med:

Syrgaspatienterna, vem ska ansvara för dessa framöver? Önskemål från lungkliniken

MSE finns om ett möte i början på året för att diskutera frågan. Kanske viktigt någon

chef är med på det mötet. Många syrgaspatienter är även våra patienter.

Sjuksköterskorna har ingen adekvat utbildning för detta. Vi har även numer alla

lungpatienter och astma patienter och även detta har ingen av de 2 sjuksköterskorna

utbildning för

Spirometrier som ständigt ökar- vi behöver en rutin för detta. Pågår ett arbete med att

formulera en rutin. Denna tid tas också av KOL tid. Spirometrier på patienter som inte

tillhör KOL teamet hur ska vi hantera dessa?

Vi kan inte heller längre följa rutinen vad gäller väntelistor. Väntelistan kan inte

kontrolleras dagligen vilket är rutin.

Vad gjorde vi 2012

20/3 + 21/5 KOL cirkel för patienter och närstående. Nytt koncept provades och var

uppskattat.

21-22/3 var Martina och Jenny på utbildning om syrgas i Göteborg.

4/4 Nätverksträff för tobaksavvänjare, Martina och Jenny.

23/5 + 13/6 Jenny MI utbildning i Malmköping.

9/5 KOL- teams möte (kick off) där hela teamet samlas och diskuterar det som behövs,

förändringar utvärdera arbetssätt och nya förslag på hur vi kan arbeta effektivt och

patientsäkert.

3/10 Jenny åker på årsmöte och årsrapportsgenomgång RIKSKOL, kvalitetsregister,

Stockholm.

19/10 hade vi KOL – mottagningen från UAS på studiebesök. Önskemål från UAS

kom att få komma till oss kom snabbt efter vår presentation under KOL- teamsdagen

2011. Mycket uppskattat från bägge håll. Viktigt att träffa andra i samma profession

och utbyta erfarenheter.

24/10 KOL- teamsdagen i Stockholm. Vi brukar åka hela teamet men i år åkte Usk och

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 17(22)


sjuksköterskor tillsammans med paramedicinare.

14/12 ”Kick off” med hela teamet.

Gui var under hösten på studiebesök på ”friskkällan” för att se över möjligheterna för

träning och friskvård utanför sjukgymnastiken.

Gui deltog i årlig kongress ERS (European respiratory society).

Sjukgymnasterna har under 2012 startat ett nätverk för sjukgymnaster som arbetar med

KOL i länet.

Mag/tarmteamet

Öppen mottagningsverksamhet påbörjad igen på endoskopienheten.

Skopiremisserna har setts över för att se hur man ska kunna styra och prioritera

remissinflödet.

Arbetas på att anställa en IBD-sköterska då Maria P vidareutbildar sig. En mycket

viktig tjänst som avlastar endoskopiläkarna mycket. Krävs en tjänst på 25 % för att

upprätthålla IBD-mottagningen.

Marek Bielak tjänstledig från vecka 50 2012 och Malin Lombert föräldraledig från april

2013.

Skopier i narkos har påbörjats på endoskopienheten med start 4/12 2012.

Patientsäkerhetsresultat

Synergi avvikelsehantering

Under senare delen av 2012 har vi arbetat med strukturen för vårt

avvikelsehanteringssystem Synergi 500. Även haft genomgång och utbildning för

personal. Detta arbete fortsätter nu kontinuerligt. Trädstrukturen är Medicinkliniken,

Administrativa enheten, Dialysen och Medicinmottagningen.

Under år 2012 hade Medicinkliniken 309 ärenden totalt som ansvarig enhet.

De mest frekventa händelsekategorierna är vårdplatsbrist, vårdnivå,

kommunikation/information, läkemedel, Pascal, BMS, remiss/svarshantering och

vårdplanering. Vi rapporterar också alla ärenden från Socialstyrelsen, Lex Maria,

Patientnämnden och LÖF patientförsäkring.

De enheter som rapporterar flest avvikelser till oss är Akuten och Vårdplatsenheten,

avdelning 7.

Vi hanterar och återkopplar ärenden vid olika yrkeskategorimöten,

klinikutvecklingsgrupp och APT. Personlig återkoppling där så behövs.

Rapportering i PLUSS kommer att ske varje kvartal.

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 18(22)


Anmälningsärenden under 2012

Patientnämnd - 32 stycken

Socialstyrelse - 20 stycken

Lex Maria - 2 stycken

Händelseanalyser 2012 - inga utförda.

Patienterfarenheter

Nationell patientenkät 2012

Över lag mycket hög patientnöjdhet. Vi kommer att under 2013 jobba vidare med

de tre områden där vi inte fick så bra resultat som vi önskade.

De sämsta resultaten från vår patientenkät är följande - att åtgärda:

Fick du vara med och diskutera valet av remittering/hänvisning för fortsatt

vård hos annan vårdgivare eller inläggning på sjukhus?

Utfall: 58%

Åtgärd: Detta är något för läkargruppen att diskutera hur man samtalar/lägger

fram det för patienten så hon/han känner sig delaktig.

Hur var bemötandet från den som tog emot din tidsbeställning?

Utfall: 70%

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 19(22)


Åtgärd: Vi har bestämt i paraplygruppen att medicinska sekreterare ska ta hjälpa

av Barbro Hedlund (jobbar på utvecklingsenheten) som ger

handledning/feedback på hur man låter i telefon. Hon spelar in samtalet och så

lyssnar man på det tillsammans och hör hur det låter vad som är bra och vad kan

bli bättre. De flesta ssk har gjort detta och jag ska försöka att få alla att göra det

även usk.

Fick du en mottagningstid så snart du önskade?

Utfall: 67%

Åtgärd: Vi har påbörjat kapacitetsplanering så får vi se om det kan leda till

förbättringar/ ökad tillgänglighet och bättre resultat på frågan. Väntetider i

vården mäts och följs för att hålla vårdgarantin.

De tre bästa resultaten är - att fortsätta bibehålla:

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt ?

Utfall: 97%.

Kände du förtroende för den behandlare som du träffade?

Utfall: 95%.

När du frågade behandlaren om något som var viktigt för dig, fick du då

svar som du förstod?

Utfall: 93%

Ovanstående frågor är diskuterade på APT. Vi är generösa att skicka personalen på

utbildningar. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetsutveckling med patienten i focus.

Övrigt

Kliniken har årliga träffar med länets patientföreningar. Se bifogade mötesanteckningar

under bilagor nedan.

Hjärtteamet genomförde en temadag på alla hjärtans dag 120412 entréhallen på

Nyköpings lasarett.

Måluppfyllelse

Få mål under 2012, men under 2013 inför vi ett stort antal mätbara mål i PLUSS och

kommer därför att kunna lämna en rapport då. Ett mål var att genomföra en riskanalys

under 2012 och det är genomfört.

För övrig information se medicinska resultat.

Ekonomi

Medicinkliniken NLN redovisade ett underskott år 2012 med 6 710 tkr (Resultat A -3

967 tkr och Resultat B -2 743 tkr). Underskott består bl.a. av personalkostnader med -8

748 tkr gentemot budget men tar vi hänsyn till de intäkter kliniken erhållit för att

bemanna upp akuten med 3 825 tkr så är det egentliga underskottet för personal -4

823 tkr. Kliniken har avropat inhyrda läkare med 1 673 tkr under år 2012. Kostnaderna

för jour/beredskap har varit en bidragande orsak och redovisar ett underskott gentemot

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 20(22)


udget med 1 486 tkr. Kostnaderna för utomlänsvård har också varit dyrare än budget

och redovisar ett underskott med -3 894 tkr. Kliniken har dock arbetet målinriktat på att

sänka kostnaderna på bl.a. receptläkemedel, övriga läkemedel och Lab kostnader under

2012 och det har gett resultat.

Underskottet på Resultat B består av vårdköp vårdplatser med -2 519 tkr gentemot

budget, vårdköp AVA med -1 523 tkr gentemot budget och Vårdköp IVA med -2

500 tkr gentemot budget. Klinikens analys över lagd budget för interna vårdköp är att

budgeten är för låg jämfört mot den verkliga produktionen.

Omsättningen år 2012 var 324 423 tkr.

Tabell: Antal anställda 2012 (Antal arbetade timmar delat med 1850). Uppgift om

kategori saknas är inhyrda läkare.

Tabell: Vårddata Måttdatabasen 2012

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 21(22)


Aktiviteter 2013

Aktiviteter

Bemötande

Genomgångar av väntelistor

Ta fram en kompetensförsörjningsplan för samtliga kompetenser

Delta på nationella möten

Planera och genomföra internutbildningar

Arbeta med resultatet i landstingets medarbetarenkät

Genomföra minst en friskvårdsaktivitet per termin

Medicinklinikens Vision blir klar och görs känd för personalen

Bemanning

Deltagande i LtS vårdprocesser

Varje utvecklingsteam ska rapportera in tre mål som ska nås under året

Produktions- och kapacitetsplanering: Kartlägga och komma med förslag på förändringar.

Förebygga vårdrelaterade infektioner

Bemanning av neurologer och neurologsköterska

Följa upp synergirapporter

Jobba för att ta hem regionvården

Undvika onödiga lab-prover

Internutbildning - rätt vårdnivå

Medicinkliniken NLN, Kvalitetsbokslut 2012 22(22)


Hälso- och sjukvård

Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

D A T U M

2012-05-29

D I A R I E N R

MINNESANTECKNINGAR

Möte med länets Patientföreningar

Datum: 2012-05-24

Tid: Kl. 14.00-15.30

Plats:

Glukoteket

Närvarande:

Hans Naver, verksamhetschef

Ina Wennerberg Eriksson, vårdenhetschef

Cina Svedling, administrativ enhetschef

Kristine Carlsson, läkare

Martin Serrander, läkare

Karin Jansson, diabetessjuksköterska

Ulrika Rapp, sekreterare

Från patientföreningarna: NHR Östra Sörmland

Psoriasisförbundet, Nyköping

Reumatikerförbundet, Nyköping

Hjärt- och lungsjukas förening

Nyköpingsortens diabetesförening

Hans Naver önskade välkommen och berättade lite om vad som hänt sedan

förra mötet.

Ny vårdenhetschef sedan 1/3-12 är Ina Wennerberg Eriksson som kommer

närmast från vårdplatsenheten. Helena Söderblom, tidigare vårdenhetschef

kommer att finnas kvar på kliniken och skall arbeta med kvalitetsfrågor.

Hans redovisade resultat från kvalitetsbokslutet, det medicinska resultatet

jämfördes med KSK och MSE.

Hans hade genomgång i stort om våra olika team, såsom KOL-, diabetes-,

hjärt-, neuro-, mag-tarm- och reumateamet.

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Dokument4 · Utskriftsdatum: 2013-04-04 11:51

SID 1(3)


KOL-teamet: sedan starten har akutbesöken minskat med 53 %,

vårdtillfällen med 41 %.

Diabetes-teamet: Diabetessjuksköterska Karin Jansson berättade att av de

cirka 500 patienten som tas om hand på diabetesmottagningen är 70 % typ 1

diabetiker, övriga är typ 2, gravida och pump-patienter.

Hon berättade om utvecklingsprojektet NDR samt hur svårt det är att få ned

blodsocker-värdena till den nivån som önskas.

Hjärt-teamet: De långa köerna för hjärtekoundersökningarna har minskat

med hjälp av att Gudrun Karlsson, biomedicinsk analytiker från Klin Fys,

har utfört undersökningarna och kardiolog har granskat bilderna.

Alla vårdcentraler i Nyköpings kommun har hjärtsviktsteam.

Det som saknas på mottagningen är en pacemakersköterska.

Neuro-teamet: Vi har fler neurologer än tidigare, dr Adam Minkiewicz

arbetar heltid och har mottagning nästan varje dag. Hans Naver, som slutar

som verksamhetschef på kliniken, kommer enbart att arbeta kliniskt som

neurolog, Jonas Lindeberg är neurolog/invärtes medicin samt att ytterligare

en neurolog är på gång.

En fungerande strokeenhet önskas till hösten som ger möjlighet till snabbare

behandling.

IBD-mottagningen: där arbetar tre gastroenterologer, Daniel Nordström,

Malin Hansen och Marek Bielak, samt en IBD-sköterska på 50 %.

Reuma-teamet: 50 % MSE, 50 % NLN. Mer och mer av vården förläggs i

Eskilstuna och skapar ett stort missnöje bland patienterna.

RA-teamet finns kvar i Nyköping, men arbetsuppgifterna ser lite annorlunda

ut.

Hudmottagningen: Det medicinska ansvaret ligger på MSE, personalen på

hudmottagningen tillhör medicinkliniken, NLN.

Diskussion angående förbättringsarbetet och ökad tillgänglighet på

mottagningen.

Frågan om säkerhet vid receptutskrivning togs upp, kontrolleras patienternas

läkemedelslistor? Hans Naver svarade att vi är väldigt uppmärksamma på

vilka läkemedel som patienten har. Vi har även hjälp från en apotekare som

servar oss med genomgång av listor.

Patientföreningarna tycker att uppföljningen från rehab är dålig.

Remittera vidare till sjukgymnast och arbetsterapeut.

ORG NR 232100-0032 · Dokument4 · Utskriftsdatum: 2013-04-04 11:51

SID 2(3)


Hjärt- och lungsjukasförening berättade om att de har utbildat både personal

på köpcenter Västerport och Nyckeln i HLR samt skänkt

hjärtstartsapparater.

Våra sjuksköterskor informerar patienterna om patientföreningarna som är

aktuella. Fler broschyrer och mer information från patientföreningarna till

kliniken?

Till sist frågade Hans Naver om hur vi ser på landstinget i framtiden;

Diskussion om betydelsen av närheten till behandlingar. Diskussion

angående öppettider och drop-in på hudmottagningen.

Effektivisering och förebyggande behandlingar.

Hans Naver tackade för sig och visat intresse.

Ulrika Rapp

Medicinsk sekreterare

ORG NR 232100-0032 · Dokument4 · Utskriftsdatum: 2013-04-04 11:51

SID 3(3)


RESULTATRAPPORT

PERIOD:

BELOPP:

2012 Dec

T kr

137 Medicinklinik NLN

Ack utfall Ack budget Diff Helårsprognos Helårsbudget Helårsdiff Rull 12 utfall Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

INTÄKTER

Nettobidrag 309 392 309 392 0 309 392 309 392 0 309 392 296 971 296 971

Övriga intäkter 13 036 8 993 4 043 12 393 8 993 3 400 13 036 17 439 17 439

SUMMA INTÄKTER 322 428 318 385 4 043 321 785 318 385 3 400 322 428 314 410 314 410

KOSTNADER

Personalkostnader -59 804 -51 056 -8 748 -59 556 -51 056 -8 500 -59 804 -59 332 -59 332

Köpt vård - Utomlän -39 767 -35 873 -3 894 -38 873 -35 873 -3 000 -39 767 -41 377 -41 377

Receptläkemedel -43 008 -43 864 856 -42 764 -43 864 1 100 -43 008 -43 740 -43 740

Övriga Läkemedelskostnader -19 846 -22 008 2 162 -19 008 -22 008 3 000 -19 846 -18 425 -18 425

Labkostnader -448 -530 82 -530 -530 0 -448 -665 -665

Med. Mtrl och hjälpmedel -3 431 -3 820 389 -3 420 -3 820 400 -3 431 -3 765 -3 765

Övriga kostnader -11 379 -12 527 1 148 -11 527 -12 527 1 000 -11 379 -14 808 -14 808

SUMMA KOSTNADER -177 682 -169 678 -8 004 -175 678 -169 678 -6 000 -177 682 -182 111 -182 111

AVSKRIVNINGAR/FINANSPOSTER

Avskrivning/Finansposter -616 -610 -6 -610 -610 0 -616 -555 -555

SUMMA AVSKRIVNINGAR/FINANSPOSTER -616 -610 -6 -610 -610 0 -616 -555 -555

RESULTAT A 144 130 148 097 -3 967 145 497 148 097 -2 600 144 130 131 744 131 744

INTERNA INTÄKTER/KOSTNADER

Sålda tjänster internt 1 995 1 995 0 1 995 1 995 0 1 995 2 562 2 562

Köpta tjänster internt -133 614 -130 626 -2 988 -136 626 -130 626 -6 000 -133 614 -124 367 -124 367

Labkostnader internt -19 221 -19 466 245 -19 466 -19 466 0 -19 221 -19 764 -19 764

RESULTAT B -150 840 -148 097 -2 743 -154 097 -148 097 -6 000 -150 840 -141 569 -141 569

RESULTAT A + B -6 710 0 -6 710 -8 600 0 -8 600 -6 710 -9 824 -9 824

HSF Resultatrapport Sidan: 1 av 3

Skapad: 2013-01-17

Utskriven av: Gustafsson Stenkvist, Tomas


SPECIFIKATION RESULTATGRUPP A

PERIOD:

BELOPP:

2012 Dec

T kr

137 Medicinklinik NLN

Ack utfall Ack budget Diff Helårsbudget Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

PERSONALKOSTNADER -59 804 -51 056 -8 748 -51 056 -59 332 -59 332

Månadslön -35 691 -33 761 -1 930 -33 761 -34 190 -34 190

Övertidskostnader -63 0 -63 0 -213 -213

Jour/beredskapskostnader -2 916 -1 430 -1 486 -1 430 -1 745 -1 745

OB tillägg -235 -195 -40 -195 -199 -199

Övriga kostnader arbetad tid -3 0 -3 0 -7 -7

Inhyrd personal -1 673 0 -1 673 0 -4 325 -4 325

Semesterkostnader -807 -469 -338 -469 -903 -903

Lönekostnader ej arb tid -746 -105 -641 -105 -747 -747

Kostnadsersättning -65 0 -65 0 -132 -132

Arbetsgivaravgifter -17 128 -15 480 -1 647 -15 480 -15 898 -15 898

Övriga personalkostnader -478 384 -861 384 -973 -973

SUMMA PERSONALKOSTNADER -59 804 -51 056 -8 748 -51 056 -59 332 -59 332

Ack utfall Ack budget Diff Helårsbudget Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

PERSONALKOSTNAD LÄKARE -34 516 -27 239 -7 277 -27 239 -33 549 -33 549

Ack utfall Ack budget Diff Helårsbudget Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

ÖVRIGA KOSTNADER -11 379 -12 527 1 148 -12 527 -14 808 -14 808

Lokalhyreskostnader inkl media -4 589 -4 485 -104 -4 485 -4 514 -4 514

IT-kostnader -2 678 -2 810 132 -2 810 -2 660 -2 660

Rese- och transportkostnader -1 120 -1 677 557 -1 677 -4 354 -4 354

Övriga sjukvårdstjänster -85 0 -85 0 -5 -5

Övriga materialkostnader -305 -450 145 -450 -386 -386

Köpt vård privata vårdgivare -4 0 -4 0 0 0

Övriga kostnader -2 596 -3 105 509 -3 105 -2 888 -2 888

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -11 379 -12 527 1 148 -12 527 -14 808 -14 808

HSF Resultatrapport Sidan: 2 av 3

Skapad: 2013-01-17

Utskriven av: Gustafsson Stenkvist, Tomas


SPECIFIKATION RESULTATGRUPP B

PERIOD:

BELOPP:

2012 Dec

T kr

137 Medicinklinik NLN

SÅLDA TJÄNSTER INTERNT Ack utfall Ack budget Diff Helårsbudget Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

3599 Förs övr sjukvårdstjänster 1 995 1 995 0 1 995 2 562 2 562

SUMMA SÅLDA TJÄNSTER INTERNT 1 995 1 995 0 1 995 2 562 2 562

KÖPTA TJÄNSTER INTERNT Ack utfall Ack budget Diff Helårsbudget Ack utfall fg år Helårsutfall fg år

5503 Vårdköp Vårdplatser -52 600 -50 081 -2 519 -50 081 -48 871 -48 871

5504 Vårdköp AVA -16 069 -14 546 -1 523 -14 546 -14 566 -14 566

5505 Vårdköp operation -830 -809 -21 -809 -784 -784

5506 Vårdköp IVA -28 148 -25 648 -2 500 -25 648 -26 604 -26 604

5507 Vårdköp UVA -26 -8 -18 -8 -10 -10

5508 Vårdköp steril -390 -427 37 -427 -343 -343

5511 Vårdköp paramedicin -7 152 -7 152 0 -7 152 -6 815 -6 815

5512 Vårdköp klin fys -4 540 -4 603 63 -4 603 -4 527 -4 527

5513 Vårdköp radiologi -13 566 -17 059 3 493 -17 059 -13 865 -13 865

5594 Köp av medicinsk teknik -943 -943 0 -943 -787 -787

7591 Overheadkostnader -9 350 -9 350 0 -9 350 -7 190 -7 190

SUMMA KÖPTA TJÄNSTER INTERNT -133 614 -130 626 -2 988 -130 626 -124 362 -124 362

HSF Resultatrapport Sidan: 3 av 3

Skapad: 2013-01-17

Utskriven av: Gustafsson Stenkvist, Tomas

More magazines by this user
Similar magazines