Kortversion framtidens hälso- och sjukvård, 1,3 MB - Landstinget ...

landstingetsormland.se

Kortversion framtidens hälso- och sjukvård, 1,3 MB - Landstinget ...

Framtidens

hälso- och sjukvård


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar.

Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att

arbeta mot ett gemensamt mål. Sörmland ska bli

Sveriges friskaste län 2025 – nu är målet satt och

resan dit kan börja!

Utmaningar

Hälso- och sjukvården står inför

stora utmaningar. Förbättrade levnadsförhållanden

har medfört att fler

lever längre. Tack vare medicinsteknisk

utveckling kan allt fler äldre och

sjuka behandlas. På sikt innebär det

en utmaning då andelen skattebetalare

som ska bekosta sjukvården

minskar.

Utvecklingen inom IT ger nya

möjligheter och förändrar vårt sätt

att kommunicera samtidigt som

invånarnas förväntningar ökar på

både tillgänglighet och bemötande.

För att kunna erbjuda invånarna

i Sörmland en fortsatt god, tillgänglig

och trygg vård krävs nya arbetssätt

och lösningar.

Uppdraget

Målet för Framtidens hälso- och

sjukvård var att ta fram en utvecklingsplan

med rekommendationer

om hur sörmlänningarnas behov av

hälso- och sjukvård ska tillgodoses


på ett ändamålsenligt och säkert

sätt och med god tillgänglighet och

hög kvalitet i en verksamhet som har

en ekonomi i balans. Utvecklingen av

verksamhet, lokaler och ekonomiska

förutsättningar ska följas åt.

Utgångspunkter

• Patientens ställning ska stärkas

• Uppdraget för de fyra sjukhusen

ska specificeras.

• Det ska finnas fyra sjukhus i

länet varav tre ska ha akut

omhändertagande dygnet runt.

• Fortsatt utveckling av närvårdskonceptet.

• Samverkan i vårdprocesserna

mellan olika vårdgivare inom

och utom länet

• En ekonomi i balans

Så har vi arbetat

Under det gångna året har det

arbetats intensivt med att ta fram

underlag för att forma inriktningen

för framtidens hälso- och sjukvård.

En politisk styrgrupp har lett och

fördelat arbetet.

Tidigare genomförda utredningar

har kompletterats med en ny

utredning kring möjligheter att sänka

kostnader. Dialoger har genomförts

med allmänhet och medarbetare.

En telefonundersökning har också

genomförts för att fånga in allmänhetens

åsikter.

Strategiska områden

För att förverkliga målsättningen att

Sörmland ska bli Sveriges friskaste

län år 2025 har fyra strategiska områden

identifierats: hälsa, kvalitet,

delaktighet och medarbetare.

I centrum finns alltid patienten.

Hälsa

Utgångspunkten är en strävan efter

en god hälsa och vård på lika villkor

utifrån befolkningens behov. Det

hälsofrämjande arbete ska genomsyra

all vår verksamhet och beaktas

i hela vårdkedjan.

Delaktighet

Patienternas delaktighet och inflytande

ska öka. Var och en kan vara

delaktig i utformningen av sin vård

och inkluderas i alla vårdbeslut och

processer. Vi gör detta genom satsningar

på e-Hälsa, vårdvägledare,

aktiv hälsostyrning med vårdlotsar

och tätare samverkan med länets

kommuner för att garantera en

sammanhållen vårdprocess.


Hälsa

Kvalitet

Patienten

Delaktighet

Medarbetare

Kvalitet

Vården håller en hög kvalitet med

god patientsäkerhet. Vi är en

kunskapsbaserad organisation som

välkomnar förändringar, uppmuntrar

nya idéer och ständigt söker effektiva

sätt att nå våra mål. Kunskapsstyrningen

är väl implementerad i

våra verksamheter och vi arbetar

med en systematisk uppföljning

för att utveckla våra verksamheter.

Vi når hit genom satsningar på

ett processorienterat arbetssätt,

implementering av nationella riktlinjer

med mera.

långt det är möjligt anpassar våra

mottagningstider utifrån patienternas

behov och önskemål. Nyckeln till

framgång med framtidens hälsooch

sjukvård är att vi har kompetenta

och engagerade medarbetare.

Medarbetare

En hög tillgänglighet med ett värdigt

och gott bemötande är grunden för

en bra kontakt och goda relationer.

Våra medarbetare har höga etiska

principer och en förmåga att sätta

personen i centrum. Vi erbjuder en

vård med hög tillgänglighet och


Nio utvecklingsområden har identifierats för att vi

ska nå målen i Framtidens hälso- och sjukvård. Här

presenteras exempel på projekt och åtgärder inom

varje område som syftar till att målen uppnås.

1 Sveriges friskaste län

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025. För att kunna nå det målet

behöver flera delprojekt påbörjas.

• aktiv hälsostyrning

• införa sjukdomsförebyggande metoder

• lyfta fram hälsofrämjande metoder

2 Personcentrerad vård

En central del i Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att

patienterna ska bli mer delaktiga i sin egen vård.

• införande av vårdvägledare

• aktiv hälsostyrning med vårdlots

• införande av patient kontrakt

3 Attraktiv arbetsgivare

Förmågan att rekrytera och behålla medarbetare är en förutsättning för

att kunna erbjuda en god vård till invånarna.

• utveckla ledningsgrupper och chefer

• rekryteringsinsatser för bristyrken

• förbättra intern kommunikationen

4 Närvård och vård av äldre

Det är dags att ta nästa steg i utvecklandet av en väl fungerande vård för

patienter som har behov av insatser från både kommuner och landsting.

• utveckla konceptet Närvård i Sörmland

• fortsätta utveckla samarbetet med kommunerna


5 Vård i hemmet

För att underlätta för patienterna behöver formerna för att ge vård

i hemmet utvecklas ytterligare.

• utveckla mobila team

• utveckla tekniska lösningar för egenvård

6 Processer och kunskapsstyrning

För att kunna möta framtidens behov av hälso- och sjukvård måste

även arbetssätt och proceser förbättras.

• utveckla vårdprocesserna

• processutveckla administrativt stöd

• utveckla kunskapsstyrningen

• utveckla produktionsplanering

7 Sörmlands sjukhus

En sammanhållen sjukhusvård i länet ska skapas med ett gemensamt

synsätt, gemensam identitet och utvecklat samarbete. Länets fyra

sjukhus samlas under en gemensam beteckning, Sörmlands sjukhus.

Sörmlands sjukhus står för kvalitet och utveckling samt attraktivitet.

• strukturutredningsprojekt

• transporter som anpassas till den nya strukturen

8 Styrning och uppföljning

För att styra och följa upp verksamheten behövs bra system.

• utveckla verksamhetsuppföljning

• införa ledningssystem

9 Inköp och investeringar

Det som generarar mest kostnader utöver personalkostnader i vården

är investeringar och inköp.

• investeringar på de fyra sjukhusen, högt prioriterat är ombyggnationer

av akut mottagningarna på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett

• E-stelle, utveckling av inköpsprocessen

• införande av e-handelssystem


Framgångsfaktorer

Målet är satt – vad är nästa steg?

Svensk hälso- och sjukvård håller en hög kvalitet i internationella jämförelser.

Stora utmaningar finns. En förutsättning för att nå målet att bli Sveriges

friskaste län är att vi vet som behöver åtgärdas och förbättras. Det

vet vi nu. Nu finns en långsiktig målbild för 2025 och vi vet färd riktningen.

För att komma dit behövs också:

Långsiktighet och uthållighet

Bygga en kultur

Delaktighet genom kommunikation

Projektorganisation genomförandet

Bred uppslutning från politik, chefer och medarbetare


Läs mer på www.landstingetsormland.se/framtiden

eller e-posta till framtiden@dll.se

More magazines by this user
Similar magazines