Kvalitetsbokslut 2011 - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Kvalitetsbokslut 2011 - Landstinget Sörmland

Kvalitetsbokslut 2011

Öron-näsa-halskliniken


Innehållsförteckning

Inledning .......................................................................................................................... 3

Faktaruta ......................................................................................................................... 5

Organisation / Kompetens .............................................................................................. 6

Verksamhetens uppdrag .............................................................................................. 11

Måluppfyllelse ............................................................................................................... 12

Tillgänglighet ................................................................................................................. 13

Medicinska resultat ....................................................................................................... 14

Patientsäkerhetsresultat ............................................................................................... 17

Patienterfarenheter ....................................................................................................... 18

Ekonomi ......................................................................................................................... 19

Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete ...................................................................... 20

Förbättringsarbete ........................................................................................................ 21

Aktiviteter 2012 ............................................................................................................. 22

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 2(22)


Inledning

ÖNH-kliniken Sörmland är en länsklinik som bedriver specialistmottagningar i

Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Här arbetar audionomer, logopeder, läkare,

sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och teknisk ingenjör. Vi är en

mångkulturell klinik.

ÖNH-kliniken ska bedriva ”God Vård” och högkvalitativ verksamhet. Det innebär att

sjukvården skall bedrivas:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

Säker

Patientfokuserad

Effektiv

Jämlik

I rimlig tid

Verksamheten ska sätta patienten i centrum med hög patienttillfredsställelse som följd.

ÖNH-sjukvård, logopedi och hörselvård ska bedrivas i samverkan. Målet är att erbjuda

likvärdig vård oavsett var i Sörmland man söker.

På kliniken arbetar vi efter följande värdegrund:

Ständig utveckling

Omtanke

Samarbete

Helhetssyn

Professionalism

Den moderna kliniken leder till effektivare verksamhet, förbättrat

patientomhändertagande och delaktighet. Ökad delaktighet medför större

ansvarstagande hos patienten och färre återbesök. Processtänkandet ska stimuleras

vilket innebär att patienten/kunden sätts i fokus så att effektiva vårdkedjor skapas på

kliniken.

På ÖNH-mottagningen sker diagnostik och behandling av sjukdomar i övre

luftvägarna, öronsjukdomar, yrsel, hörselnedsättning, tumörsjukdomar, röst- och

sväljningsproblem samt sömnapnébehandling. Vårt arbete utförs på en av Europas mest

högteknologiska mottagningar. Vi har dygnet runt jour för akuta ärenden och direkt stöd

till vårdcentralerna i primärvården.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 3(22)


Operationer utförs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett.

Förr bestämde vi tiden, nu bestämmer patienten!

Patient- och flödesstyrd läkarmottagning innebär att inga patienter sätts upp på

väntelistan utan de får själva ringa och boka tid för besök. Klinikens mål är att kunna

erbjuda en läkartid inom 14 dagar.

I hörselvårdens uppdrag ingår hörselrehabilitering/habilitering, bland annat i form av

anpassningar av hörapparat och övriga hörseltekniska hjälpmedel, samt att vi utför

hörseldiagnostik från 0 år och uppåt.

På våra logopedmottagningar tar vi emot patienter med olika former av

kommunikationssvårigheter som röst-, tal- och språkstörningar. Vi träffar även patienter

med ät- och sväljningssvårigheter.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 4(22)


Faktaruta

Fakta Utfall 2011

Omsättning

149mnkr

Antal anställda

92st

På ÖNH kliniken Sörmland är vi 92 personer anställda men all personal arbetar inte

heltid. Vi är:

Tillförordnad verksamhetschef, 1 st

Läkare, 17 st

Logopeder, 14 st.

Audionomer, 21 st

Medicinska sekreterare, 16 st

Undersköterskor, 14 st

Sjuksköterskor, 8 st

Teknisk ingenjör, 1 st

Antal besök till de olika mottagningarna 2011:

Hörselvårdsmottagningen: 14760 besök.

Logopedmottagningen: 4959 besök.

Läkarmottagningen: 19102 besök.

Sköterskemottagningen: 2690 besök

Antal utförda operationer i narkos 2011:

Öppenvård 1179 st.

Slutenvård 402 st.

Våren 2010 hade vi på 4 veckor tillgång till 28 operationslag men under hösten 2011

har det minskat till 20 st. Trots den minskningen har antalet utförda operationer 2010

och 2011 varit relativt lika, resursutnyttjandet har ökat.

Kliniken hade 2011 en omsättning på drygt 149 miljoner och klarade på så sätt

budgeten.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 5(22)


Organisation/Kompetens

ÖNH-sjukvård

Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och

behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi,

tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och

obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt akuta sjukdomsfall.

Kliniken bedriver utbildning av blivande ÖNH-specialister och allmänläkare (STutbildning).

Dessutom finns det utbildnings- och auskultationsplats för audionom-,

medicinska sekreterare-, logoped-, sjuksköterske-, undersköterske-, läkarstuderande och

AT-läkare. Kliniken har en klinikstudierektor för ST-läkare.

På alla tre enheterna sker poliklinisk operationsverksamhet vid mottagningen med

befintlig mottagningspersonal.

Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar

in på Nyköpings lasarett. Under kontorstid tar ÖNH-mottagningarna emot akutpatienter.

Övrig tid tar Akutmottagningen på Mälarsjukhuset emot patienter, under jourtid på

vardagarna tar Nyköpings lasarett också emot akutfall.

Remittering till region- eller riksvård sker framförallt till Örebro Universitetssjukhus,

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt Uppsala Akademiska

Universitetssjukhus.

Det vi remitterar är bland annat viss tumörvård, missbildningskirurgi (läpp- käk-

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 6(22)


gomspalt), viss frakturkirurgi, neurokirurgi och avancerad öronkirurgi samt

cochleaimplantat.

Kliniken bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete bl.a. via en länsövergripande

utvecklingsgrupp.

ÖNH-mottagning:

I tillägg till sedvanligt mottagningsarbete bedrivs undersköterske-

/sjuksköterskemottagningar för:

CPAP (Continous Positive Airway Pressure) CPAP-utprovning/anpassning för

och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS). Representanter

ingår i sortimentsgrupp samt arbetar med upphandling av hjälpmedel.

VNG (Video Nystagmo Graphy) Undersökning av balansorganet hos patienter

med yrsel.

Luftflödesmätning av näsa (Rhinomanometri) Undersökning av luftflödet vid

nästäppa.

Operationsplanering ingår i mottagningspersonalens dagliga verksamhet.

Personal på mottagningen är engagerad i logistikgruppen. Syftet är att kontinuerligt

förbättra operationsflödet, operationsplaneringen samt ett förbättrat resursutnyttjande.

Detta sker i samarbete med berörda parter.

Logopedi:

Logopedmottagningen arbetar med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Logopederna

arbetar med diagnostisering och behandling. Flertalet remisser kommer från,

Barnavårdscentralen/Barnavårdshälsovården (BVC/BHV), Medicinkliniken,

skolhälsovården, ÖNH-läkare, Neuropsykiatriskt centrum och Barn- och

ungdomspsykiatri (BUP).

Logopedmottagningen har ett utbildningsuppdrag gentemot logopedprogrammet i

Uppsala. Uppdraget innebär att varje kliniskt verksam logoped med handledarutbildning

och en arbetslivserfarenhet inom logopedi över 2 år arbetar med verksamhetsförlagd

utbildning (VFU) av studenter. Enligt avtalet ska mottagningarna bistå med 6 VFUplatser

per moment i utbildningen. Detta innebär 30 st studenter per läsår.

Externa verksamheter som logopeden bemannar:

Medicinklinikerna på KSK och MSE; 0,5 tjänst per sjukhus

Ger-Rehabkliniken på KSK; 0,1 tjänst

Rehabkliniken på NLN (inkluderat slutenvården); 0,75 tjänst

Språkförskolan i Nyköpings kommun; 0,5 tjänst

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 7(22)


Grupper:

Länsövergripande grupper som arbetar med; uppdatering av standardiserade vårdrutiner,

utbildningsinsatser, står för spetskompetens i länet, inköp av behandlings- samt

testmaterial och litteratur. Arbetar för ökat samarbete med andra instanser inom

kommun och landsting.

Barnspråk; Förskolebarn med tal- och språksvårigheter

Skolbarn; Språk samt läs och skrivsvårigheter

Neuro; Afasi (afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår

efter en förvärvad hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar),

dysfagi (ät- och sväljsvårigheter), akutverksamhet inom slutenvården

Röst

Stamning

Utöver dessa grupper sker kontinuerliga utbildningar i TAKK (Tecken som Alternativ

Kompletterande Kommunikation) för föräldrar och närstående.

Gruppverksamhet för förskolebarn med uttalsmässiga svårigheter har även kommit

igång under hösten 2011.

Tuggskola hålls vid behov för barn med ätproblematik och deras anhöriga. Samarbete

med barnkliniken och BUP finns kring denna patientgrupp.

Utbildningsinsatser för vårdpersonal inom slutenvården sker regelbundet med avseende

på att öka kunskapen kring dysfagi.

Hörselvård:

Hörselvårdsmottagningen arbetar med hörselrehabilitering och diagnostik.

Flertalet remisser kommer från primärvården, privatpraktiserande ÖNH-läkare. Ett stort

antal patienter kommer även från ÖNH-mottagningarna för hörseldiagnostik och

hörselhabilitering.

De diagnostiska metoderna innefattar tonaudiometri, talaudiometri,

hjärnstamsaudiometri (BRA), otoakustika emissioner (OAE) och impedansaudiometri.

Audionomernas arbete består till stor del av hörselhabilitering/habilitering,

behovsanalys och anpassning av hörapparat samt förskrivning av andra hörhjälpmedel.

För patienter i behov av utvidgad hörselrehabilitering sker detta i samarbete med

Pedagogiska hörselvården. Idag finns en audiologisk grupp inom kliniken som har till

uppdrag att utvärdera ny medicinsk teknik gällande hörselvården, mätmetoder och

metodik.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 8(22)


Pedagogiska hörselvården och Hörselvårdsmottagningen utbildar föräldragrupper och

lärare som har kontakt med de hörselskadade barnen. Utbildning ges även till

vårdstuderande, personal inom äldrevården och handikappgrupper.

Hörselscreening (OAE) på nyfödda barn sker tillsammans med länets Kvinnokliniker

(BB-avd och BB-hemvård) där vi är utrustnings- och metodansvariga. Fortsatt

diagnostik utförs på Hörselvårdsmottagningen. Den utvidgade diagnostiken med BRA

utförs på Hörselvårdsmottagningen MSE.

Teamverksamhet finns för omhändertagande av patienten och utarbetande av

vårdrutiner samt återkommande patientgruppinformation.

Team:

Tinnituspatienter med uttalad tinnitusproblematik omhändertas med en speciell

kompetens. I teamet ingår audionom, pedagog, läkare, psykolog och

sjukgymnast.

Gravt hörselskadade patienter med uttalad grav hörselnedsättning omhändertas av

ett länsövergripande team med specialkompetens. Teamet består av audionom,

läkare, teknisk hörselvård, pedagogisk hörselvård samt logoped. En

koordinatorfunktion för CI-patienter (cochlea-implantat) är tillsatt.

Barn med hörselskada

Verksamhet för barn under 9 år med diagnostiserad hörselskada omhändertas av ett

länsövergripande team med specialkompetens. I teamet ingår audionom, representant

från pedagogiska hörselvården, teknisk hörselvård och läkare.

Mellan Habilitering och Hjälpmedel (HH), Hjälpmedelscentralen (HMC) och

Hörselvården finns en samverkan för samordnad hörselvård i länet.

Administrativ enhet:

Den administrativa enheten ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens

ÖNH-mottagningar, logopedmottagningar samt på Hörselvårdsmottagningen KSK.

Arbetet innefattar:

Journaldokumentation

IT- och BMS-samordning

Kassa- och receptionsarbete

Arkivhantering

Skanning av inkommande dokument

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 9(22)


TeleQ för bokning och avbokning på länets läkarmottagningar och

logopedmottagningar

Schemaläggning i BMS - Sker för läkarmottagningarna på MSE och KSK samt

för logopedmottagningarna.

Systemhantering Vårdåtagande, KVÅ, DRG samt klinikens kvalitetsregister.

Klinikingenjör/Teknisk audiolog:

Den klinikanslutna tekniska audiologen arbetar med att bevaka och utveckla metod- och

sortimentsfrågor inom ÖNH-klinikens samtliga verksamhetsformer. Detta innebär bl.a.

IT, fotodokumentation, lagring och medicinteknisk support. Upphandling av

medicinteknisk utrustning utgör en stor del av arbetet.

Samarbete med MFT (Medicinsk Fysik och Teknik) och D-data är en förutsättning för

ett bra resultat.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 10(22)


Verksamhetens uppdrag

Verksamhetens uppdrag

ÖNH-kliniken ska bedriva ”God Vård” och högkvalitativ verksamhet. Det innebär att

sjukvården skall bedrivas:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

Säker

Patientfokuserad

Effektiv

Jämlik

I rimlig tid

För att nå målet behövs rekrytering och kontinuerlig utbildning, utrustning och

anpassade lokaler, modernisering av behandlingsmetoder för att vi ska vara ”up to

date”. Att bedriva utbildning är mycket resurskrävande men är en naturlig del av

verksamheten som i förlängningen underlättar rekryteringen och ökar kompetensen

vilket är en grundförutsättning för ”God Vård”.

Verksamheten ska sätta patienten i centrum med hög patienttillfredsställelse som följd.

ÖNH-kliniken arbetar länsövergripande och målet är att erbjuda likvärdig vård oavsett

var i Sörmland man söker.

Parallellt med detta ska kliniken kännetecknas av konceptet ”kunskapskompani” med

ständig förbättring och kompetenshöjning som ska gagna patienten och verksamheten i

stort.

Den moderna kliniken leder till effektivare verksamhet, förbättrat

patientomhändertagande, ökad patientsäkerhet och delaktighet. Ökad delaktighet

medför större ansvarstagande hos patienten och färre återbesök. Den fortlöpande

moderniseringen skapar en attraktiv arbetsplats som underlättar rekryteringsarbetet

vilket är viktigt för klinikens fortlevnad.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 11(22)


Måluppfyllelse

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 12(22)


Tillgänglighet

En gång i veckan kontrollerar vi hur tillgängligheten på läkarmottagningen är, dvs den

tredje tillgängliga tiden (TTT). Vi gör justeringar i schemat om behov finns och målet är

att patienten ska få en läkartid inom 14 dagar.

Klinikledningen följer varje månad tillgängligheten angående vårdgarantin dvs hur

många patienter som fått tid inom 90 dagar, men även kömiljarden, tid inom 60 dagar.

Vi har under året klarat gränsen för kömiljarden alla månader vilket är mycket bra, dvs

70% av patienterna har fått ett läkarbesök inom 60 dagar.

Till behandling har vi klarat samma mål en månad.

Med anledning av det resultatet jobbar vi aktivt för att öka tillgängligheten och att ta

emot rätt patienter.

Genom att förflytta arbetsuppgifter till den yrkeskategori som kan utföra jobbet bäst, gå

igenom arbetsscheman, ta fram gemensamma vårdrutiner/vårdöverenskommelser i länet

och med primärvården och kommunerna hoppas vi att det resultatet ska förbättras.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 13(22)


Medicinska resultat

Kliniken deltar i fyra utav nio register inom Öron-, Näs- och Halssjukvården:

septumplastikregister (operation av nässkiljeväggen), myringoplastikregister (operation

av trumhinnan), tonsilloperationsregistret (halsmandlarna) och malignitetsregistret

(cancer). Nedan redovisas resultat från öppna jämförelser som grundar sig på

kvalitetsregistret.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är något som

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt publicerar.

Huvudsyftet är jämförelser mellan de olika landstingen. Data för 2011 bearbetas under

våren 2012 och kan därför inte redovisas här utan nedan visas data från 2009-2010.

Huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa,

bihålor och spottkörtlar. Det finns stora skillnader mellan dessa cancersjukdomar när

det gäller utredning, behandling och prognos. Sjukdomen är vanligare bland män och

drabbar främst personer över 60 år.

Sjukdomen kan orsaka stort lidande eftersom den kan göra det svårt att andas och äta,

men även andra viktiga funktioner som tal, syn, hörsel och lukt kan påverkas.

Nedan visas tiden från remissankomst till aktuellt landsting till behandlingsbeslut.

Skillnaderna mellan landstingen är stora och Sörmland placerar sig något bättre än

riksgenomsnittet, det tar i snitt 34 dagar.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 14(22)


Eftersom en del av vårdprocessen från remissankomst till behandlingsbeslut även

innefattar regionklinikerna, redovisas ledtiderna också per region. Sörmland ingår i

Uppsala-Örebro regionen. Även där placerar vi oss bättre än riksgenomsnittet.

Det finns olika orsaker till att operera bort hela eller delar av halsmandlarna

(tonsillerna). Hos barn är den vanligaste orsaken att halsmandlarna är så stora att de ger

andningsuppehåll, snarkningar, och ibland sväljningssvårigheter. Andra orsaker är tätt

återkommande halsinfektioner eller halsbölder. Det är ett av de vanligaste ingreppen på

barn och det utförs årligen ca 10 000 operationer.

Sex månader efter operation ombeds patienten att besvara en enkät där graden av

symtombefrielse bedöms. Patientens upplevda grad av besvärsfrihet påverkas av

indikationen, ålder och förekomst av komplikationer efter operation. Även

informationen till patienten innan operationen kan påverka graden av besvärsfrihet.

Variationen mellan landstingen är 91% till 100%. Det finns inga skillnader mellan

könen.

I Sörmland har vi opererat fler patienter än vad som framgår nedan och det visar att vi

kan förbättra oss i det avseendet.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 15(22)


Septumplastik innebär operation av sned nässkiljevägg. Huvudsakliga motiv till

operation är nästäppa och snarkning. Nästäppa kan leda till ett antal följdsymtom, som

muntorrhet, snarkning och trötthet. 80% av operationerna utförs på män.

Sex månader efter operationen får patienten besvara en enkät om hur de bedömer

resultatet. Specialistföreningen inom Öron-, Näs- och Halssjukvården har satt som

målnivå att minst 90% av patienterna skall uppge sig vara förbättrad eller helt bra och i

Sörmland uppnår vi 85,7%.

I Sörmland har vi opererat fler patienter än vad som framgår nedan så även i detta

kvalitetsregister har vi en förbättringspotential.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 16(22)


Patientsäkerhetsresultat

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 17(22)


Patienterfarenheter

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 18(22)


Ekonomi

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 19(22)


Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete

På läkarmottagningen deltar vi i fyra utav nio register inom Öron-, Näs- och

Halssjukvården: septumplastikregister (operation av nässkiljeväggen),

myringoplastikregister (operation av trumhinnan), tonsilloperationsregistret

(halsmandlarna) och malignitetsregistret (cancer).

Under 2012 ska vi mer aktivt ta del av resultaten och använda dem i verksamheten för

att göra förbättringar.

Logopedmottagningarna använder sig av mindre enkäter för några patientgrupper, de

följs upp för att ge bättre omhändertagande.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 20(22)


Förbättringsarbete

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 21(22)


Aktiviteter 2012

Korta väntetider till alla yrkeskategorier.

Minska väntetiden till behandling så vi kan få del av kömiljarden. Korta

operationsköer.

Fortsätta utveckla det länsgemensamma arbetet och skapa fler rutiner.

Vidareutveckla patient och flödesstyrd mottagning.

Öka avvikelserapporteringen vilket är ett viktigt kvalitetsarbete.

Utökad TeleQ och rådgivning.

Starta en sjuksköterskemottagning.

Förbättrad strokevård.

Tillsätta vakanta tjänster är viktigt för att kunna nå målen.

Öron-näsa-halskliniken, Kvalitetsbokslut 22(22)

More magazines by this user
Similar magazines