32 Det är dags att utvärdera vården av våldsutsatta kvinnor

landstingetsormland.se

32 Det är dags att utvärdera vården av våldsutsatta kvinnor

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL

DATUM

DIARIENR

2011-03-22 LS-LED09-780

§ 52 Det är dags att utveckla vården av våldsutsatta kvinnor

motionssvar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

1. Första att-satsen i motionen anses vara besvarad.

2. Andra att-satsen i motionen avslås.

Ärendet

Marie-Louise Forslund Mustaniemi och Östen Eriksson (KD) väckte den 24

november 2009 en motion i landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att

fullmäktige beslutar att utvärdera landstingets arbete med kvinnor som

utsatts för våld och övergrepp samt att resultatet av denna utvärdering ska

ligga till grund för uppdragen i budget 2011.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Länssjukvårdsnämnden har den 4 mars 2011 behandlat motionen och

föreslagit att styrelsen beslutar föreslå fullmäktige följande: att motionens

första att-sats ska anses besvarad samt att motionens andra att-sats avslås.

Landstingets ledningsstab finner inga skäl till varför styrelsen skulle ha en

annan uppfattning i frågan än länssjukvårdsnämnden, varför förvaltningen

föreslår att länssjukvårdsnämndens förslag till beslut ska bli styrelsens

förslag till fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande den 14 mars 2011

- Länssjukvårdsnämndens yttrande den 4 mars 2011, § 13 inkl

underliggande handlingar

- Motion från Marie-Louise Forslund Mustaniemi och Östen Eriksson

(KD), den 24 november 2009

Yrkande

Gustaf Wachtmeister (M) yrkar att ärendet återremitteras till

länssjukvårdsnämnden.

Fortsättning

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032

SID 1 (2)


Landstingsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL

DATUM

DIARIENR

2011-03-22 LS-LED09-780

Forts § 52

Propositionsordning

Ordförande Åsa Kullgren (S) ställer yrkandet om återremiss emot avslag av

detsamma och finner återremissyrkandet avslås.

Protokollsutdrag till

Motionärerna

Länssjukvårdsnämnden

Akten

ORG NR 232100-0032

SID 2(2)


Landstingsstyrelsen

Tjänsteutlåtande

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR

Pierre Carlsson

Administrativ chef

2011-03-14 LS-LED09-780

Det är dags att utvärdera vården av våldsutsatta

kvinnor

- Svar på motion från Marie-Louise Forslund-Mustaniemi och Östen

Eriksson (KD)

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

1. Första att-satsen i motionen anses vara besvarad.

2. Andra att-satsen i motionen avslås.

Karin Welin

Landstingsdirektör

Ärendet

Marie-Louise Forslund Mustaniemi och Östen Eriksson (KD) väckte 2009-

11-24 en motion i landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att fullmäktige

beslutar att utvärdera landstingets arbete med kvinnor som utsatts för våld

och övergrepp samt att resultatet av denna utvärdering ska ligga till grund

för uppdragen i budget 2011.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Länssjukvårdsnämnden har 2011-03-04 behandlat motionen och föreslagit

att styrelsen beslutar föreslå fullmäktige följande: att motionens första attsats

ska anses besvarad samt att motionens andra att-sats avslås.

Landstingets ledningsstab finner inga skäl till varför styrelsen skulle ha en

annan uppfattning i frågan än länssjukvårdsnämnden, varför förvaltningen

föreslår att länssjukvårdsnämndens förslag till beslut ska bli styrelsens

förslag till fullmäktige.

Bilaga

Länssjukvårdsnämndens yttrande 2011-03-04, § 13 inkl. underliggande

handlingar

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2011\(04) April\(7) Motion utveckla vården av våldsutsatta kvinnor\2 Tjut motion våldsutsatta

SID 1(2)

kvinnor.doc · Utskriftsdatum: 2011-04-01 14:30


Motion från Marie-Louise Forslund Mustaniemi och Östen Eriksson (KD),

2009-11-24

Protokollsutdrag till

Motionärerna

Länssjukvårdsnämnden

Akten

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2011\(04) April\(7) Motion utveckla vården av våldsutsatta kvinnor\2 Tjut motion våldsutsatta

SID 2(2)

kvinnor.doc · Utskriftsdatum: 2011-04-01 14:30

More magazines by this user
Similar magazines