§ 1 - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

§ 1 - Landstinget Sörmland

Nämnden för habilitering och hjälpmedel

FÖRSLAG

D A T U M

D I A R I E N R

Göran Gustavsson, 0155 – 24 5866 2011-12-07 HH-HOH11-153

§ 37 Nämndens delegationsordning, justering av

Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

1. Nämnden för habilitering och hjälpmedel beslutar att ställa sig

bakom föreslagna justeringar av nämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning

Med anledning av att nämnden föreslås besluta om att delegera uppgifter

både inom den yttre miljön och arbetsmiljön till förvaltningschefen, enligt

§§ 35 och 36 i detta protokoll, föranleder dessa båda förslag följdändringar i

gällande delegationsordning.

Bilaga

1. Förslag till justerad delegationsordning för nämnden

Protokollsutdrag

Landstingsstyrelsen

Förvaltningschefen

Akten

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\§ 37 Nämndens

SID 1(1)

delegationsordning, justering av.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-23 15:43


H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R

Eva Andrén 2011-11-23 HH-HOH11-153

NÄMNDEN FÖR HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

Nämndens delegation

From 2011-12-06

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 1(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


DELEGATION

Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet liksom vissa

myndighetsbeslut kan inte delegeras. Nämnden skall alltid besluta i ärenden

av långsiktig och strategisk karaktär eller som har stor ekonomisk betydelse.

Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom nämndens budget.

De beslut som ev. inte ryms inom nämndens budget skall alltid fattas av

nämnden, förutom vad som framgår under avsnittet EKONOMI,

INVESTERINGAR.

Vid särskilt svårbedömda beslut kan delegaten återföra ärendet till nämnden

för beslut.

Verkställighetsbeslut

En mängd beslut inom förvaltningen är en följd av, och fattas inom ramen

för politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Verkställighetsbeslut

kännetecknas av att det inte får finnas utrymme för självständiga

bedömningar. Sådana beslut kan inte heller prövas av domstol enligt

kommunallagens bestämmelser. De beslutas normalt av de anställda.

Besluten grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning

mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten

skall kunna fungera.

Nämndens delegation

Habilitering och Hjälpmedelsnämnden har en omfattande delegationsrätt för

sina beslut, s.k. politiska beslut. Politiska beslut kännetecknas av att det

föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa

överväganden och bedömningar. Sådana beslut kan också prövas av domstol

enligt bestämmelserna i kommunallagen. Nämnden har ansvaret för den

löpande driften av Habilitering och Hjälpmedels förvaltningen. I denna

förteckning anges samtliga beslut som nämnden delegerar till

förvaltningschefen för Habilitering och Hjälpmedel.

Teckenförklaringar

-- = ingen delegering

FC/- = delegation till förvaltningschef, vidaredelegering är inte

tillåten

FC/ = delegation till förvaltningschef, vidaredelegering är tillåten

LD = Landstingsdirektör

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 2(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


Anmälningsskyldighet

Beslut markerade med * anmäles till nästkommande nämnd räknat från

beslutdatum.

INNEHÅLL:

Sid

- FIRMATECKNING 4

- EKONOM I, INVESTERINGAR 4-5

- UPPHANDLING 5

- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6

- IT-FRÅGOR 6

- PERSONALFRÅGOR 6

- REPRESENTATION 7

- RESOR 7

- YTTRE MILJÖN 7

- RÄTTSLIGA FRÅGOR 7

- ÖVRIGT 7

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 3(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


NÄMNDENS DELEGATION

Uppdrag

FIRMATECKNING

Underteckna avtal och andra

handlingar från nämnd

Ersättare för nämndens ordförande

Kontrasignation av ovan

nämnda handlingar

Ersättare för förvaltningschef i

nämnda fall

Årligen utse beslutsattestanter/

ersättare

Rätt att teckna firma i verkställighetsfrågor.

Kvittera penningförsändelser, checkar

och övriga värdehandlingar hos post

och bank vad gäller verksamhet under

nämnden.

Nämndens delegation

Nämndordf/-*

Nämndens v ordf/-

FC/-

Den som enligt särskilt beslut är

förordnad som FC/-

FC/-*

FC/

FC/

EKONOMI, INVESTERINGAR

Avskriva fordran från 50 000 kr --

Avskriva fordran under 50 000 kr

FC/

Upplåning – fastställa låneram --

Beslut om upplåning inom fastställd

låneram

FC/-

Fastställande av årlig plan för --

investeringar

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 4(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


Investeringar eller motsvarande inköp

- inom fastställd budget och FC/

fastställd investeringsplan

- inom fastställd investeringsplan

men ej preciserad budget

över 3 Mkr --

under 3 Mkr

FC/-*

- utom investeringsplan med

finansiering genom externa kunder

över 1 Mkr --

under 1 Mkr

FC/-*

Försäljning av tjänster från verksamheten

externt.

- över 3 Mkr per avtal --

- under 3 Mkr per avtal FC/*

Beslut om att anlita konsult

- över 1 Mkr per konsultuppdrag --

- under 1 Mkr / uppdrag FC/*

Anta underleverantörer inom ordinarie

verksamhetsområde inom verksamhetsram.

- från 1 Mkr per leverantör --

- under 1 Mkr per leverantör FC/

UPPHANDLING

Beslut om upphandling, beslut om

avbrytande av upphandling, beslut om

tilldelning och tecknande avtal vad gäller

upphandling inom nämndens

ansvarsområde och inom ram.

- mindre än 5 Mkr per år FC/*

- mer än 5 Mkr per år FC/-*

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 5(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Beslut om ansvarig för medicintekniska FC/

produkter enlig Lag (1993:584)om

medicintekniska produkter.

IT FRÅGOR

Förordna personuppgiftsombud enligt --

PUL (personuppgiftslagen)

Fullgöra förvaltande uppgifter enligt

PUL

Beslut inom ramen för antagna ITstrategier,

övergripande regler och

policies

PERSONALFRÅGOR

Beslut om att anställa och entlediga

verksamhetschef.

Beslut om att anställa och entlediga

övrig personal inom verksamheten.

FC/

FC/

FC/-*

FC/

Arbetsgivaransvar för arbetsmiljö enligt FC/

Arbetsmiljölagen samt för verksamheten

adekvata författningar samt landstingets

politiska beslut

Beslut om disciplinära åtgärder enligt

avtal.

FC/-

Utbildningsförmåner

- beslut om bestämmelser FC/-

- beslut om tillämpning FC/

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 6(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14


REPRESENTATION

Beslut om representation

- förtroendevalda Nämndordförande/-

- tjänstemän FC/

Beslut om servering av alkoholhaltiga

drycker

- förtroendevalda Nämndordförande/-

- tjänstemän FC/-

RESOR

Beslut om utlandsresor utanför Danmark,

Finland och Norge

- förtroendevalda --

- förvaltningschef LD

- övriga tjänstemän FC/-

YTTRE MILJÖN

Ansvar för yttre miljön enligt för verk

samheten adekvata lagar och författningar,

andra myndighetskrav och

landstingets miljöpolitiska beslut

RÄTTSLIGA FRÅGOR

Slutlig prövning av ansökan att få ta

del av allmän handling

FC/

FC/

ÖVRIGT

Beslut om att få skänka utrustning

samt att sälja utrustning och

inventarier enligt upprättad kalkyl

- från 6 basbelopp --

- under 6 basbelopp FC/

Beslut om att få mottaga donation

- från 1 basbelopp --

- mindre än 1 basbelopp FC/*

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HH\2011\HH nämnden\(7) 07 dec\§ 37 Nämndens delegationsordning\Bilaga 1

SID 7(7)

Delegationsordning 2011-12-06.doc · Utskriftsdatum: 2011-11-21 10:14

More magazines by this user
Similar magazines