Dagordning - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Dagordning - Landstinget Sörmland

PROTOKOLL

DATUM

2009-06-15

DIARIENR

LS-LED09-002

Landstingsstyrelsens extra sammanträde 2009-06-15

A

Sammanträdets öppnande, val av justerare

samt fastställande av dagordning

Ordförande Jörgen Danielsson öppnade sammanträdet och

hälsade samtliga närvarande välkomna.

Upprop vidtogs av sekreteraren.

Gustaf Wachtmeister utsågs att jämte ordförande justera dagens

protokoll.

Tilläggsyrkande

Före fastställandet av dagordning yrkade ordförande på tillägg

av två ärenden till dagordningen, § 112 angående politiska sekreterares

närvaro vid styrelsens sammanträden och § 113 angående

justering av Landstingsstyrelsens protokoll 2009-05-19.

Motyrkande

Oppositionen, (M), (C), (KD) och Ann Berglund, yrkade, genom

Lotta Finstorp, att några nya ärenden inte skulle tas upp

detta sammanträde.

Proposition

Ordförande ställde proposition mellan dessa två yrkanden.

Propositionsordningen godkändes.

Utfall

Den öppna omröstningen utföll till förmån för att de två yrkade

nya ärendena skulle tas upp detta sammanträde.

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(6) Juni extra\Kall, prot m.m\PROTOKOLL LS 15 juni öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-07-01

SID 1(2)

11:22


PROTOKOLL

DATUM

2009-06-15

DIARIENR

LS-LED09-002

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med dessa två nya

ärenden.

Reservation

Oppositionen reserverade sig.

Peter Linnstrand (V) lämnade som sin mening att han inte

kunde lämna någon mening om § 113, då han inte läst detta

protokoll.

B

Information

Bilaga

C

Landstingsstyrelsens beslutsärenden

§ 111 Regelbok för bedrivande av primärvård i Landstinget Sörmland,

samt preliminär budget för Hälsoval Sörmland 2010

§ 112 Politiska sekreterares adjungering till Landstingsstyrelsens

sammanträden

§ 113 Justering av Landstingsstyrelsens protokoll 2009-05-19

D

Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade sammanträdet och tackade alla närvarande.

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(6) Juni extra\Kall, prot m.m\PROTOKOLL LS 15 juni öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-07-01

SID 2(2)

11:22


PROTOKOLL

Bilaga B

LS 2009-06-15

DATUM

2009-06-15 LS-LED09-002

B

Information

• Efter sammanträdets beslutsdel informerade Karin Welin om hemsjukvården

och skatteväxlingen mellan landstinget och länets kommuner.

Bilderna som visades skall sändas ut till styrelsen och finnas

med i pappersform i detta protokoll.

• I samband med behandlingen av dagens § 113 önskade Lotta Finstorp

att bilagorna alltid ska finnas med vid justering, vilket bifölls av

styrelsen.

ORG NR 232100-0032 · y:\alla\processer\administration\politiskt stöd\ls\2009\(6) juni extra\kall, prot m.m\bilaga b info protokoll ls 15 juni- 09.doc · Utskriftsdatum: 2009-07-01 11:221

Sidan

1 av 1

More magazines by this user
Similar magazines