Dagordning - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Dagordning - Landstinget Sörmland

PROTOKOLL

DATUM

2009-03-24

DIARIENR

LS-LED09-002

Landstingsstyrelsens sammanträde 2009-03-24

A

Sammanträdets öppnande, val av justerare

samt fastställande av dagordning

Ordförande Jörgen Danielsson öppnade sammanträdet och

hälsade samtliga närvarande välkomna.

Upprop vidtogs av sekreteraren.

Ann Berglund utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Utsänt förslag till dagordning fastställdes, efter att ordförande

meddelat att § 51 utgick och att en § 42 A tillades till dagordningen.

B

Information

Bilaga

C

Beredning till fullmäktige

§ 26 Årsredovisning 2008. LF

§ 27 Bolagisering Service. LF

§ 28 Gratis HPV-vaccin mot livmoderhalscancer till länets flickor

mellan 10 och 12 år. Motionssvar. LF

§ 29 Upphandla ambulansverksamheten. Motionssvar. LF

§ 30 Rätt patient i rätt säng! Motionssvar. LF

§ 31 Reglemente för ersättning till primärvården. Revidering. LF

§ 32 Demokrati och jämlikhetspolitik i Landstinget Sörmland. LF

UTGICK efter beslut i LSau 2009-03-11.

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(3) Mars\PROT KALL MM\PROTOKOLL LS 24 mars öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-04-15

SID 1(1)

10:55


PROTOKOLL

DATUM

2009-03-24

DIARIENR

LS-LED09-002

D

Landstingsstyrelsens beslutsärenden

§ 33 Tillsättande av arbetsgrupp för utarbetande av policyprogram

för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i Landstinget

Sörmland

§ 34 Riktlinjer för insatser riktade till befolkning

§ 35 Landstinget Sörmlands vårdutbildningsstipendium

§ 36 Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens södra samverkansberedning

för åren 2009-2010 med arbetsplan för 2009-2010

§ 37 Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens västra samverkansberedning

för åren 2009-2010 med arbetsplan

§ 38 Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens norra samverkansberedning

för åren 2009-2010 med arbetsplan för 2009

§ 39 Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens psykiatriberedning

för åren 2009-2010 med arbetsplan för 2009

§ 40 Komplettering Landstingsstyrelsens organisationsbidrag

§ 41 Valärende arbetsgrupp för HBT-policy

§ 42 Valärende. Fyllnadsval Landstingsstyrelsens västra samverkansberedning

§ 42 A Valärende Fyllnadsval Länsteaterföreningens styrelse

§ 43 Upphandling av Stadsfjärdens vårdcentral

§ 44 Upphandling av Flens vårdcentral

§ 45 Akutläkare på Mälarsjukhusets akutmottagning

§ 46 Landstingsstyrelsens delegation. Revidering

§ 47 Samverkansnämnden UÖ – Hornhinnebanken i Örebro.

Bidrag 2009

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(3) Mars\PROT KALL MM\PROTOKOLL LS 24 mars öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-04-15

SID 2(2)

10:55


PROTOKOLL

DATUM

2009-03-24

DIARIENR

LS-LED09-002

§ 48 Samverkansnämnden UÖ – Regionalt Onkologiskt Centrum

inklusive biobanksregister. Bidrag 2009

§ 49 Samverkansnämnden UÖ – Yrkes- och miljömedicin i Örebro.

Bidrag 2009

§ 50 Samverkansnämnden UÖ – Verksamheten. Bidrag 2009

§ 51 Medfinansiering Citybanan

UTGICK

§ 52 TGOJ-banan

§ 53 RAR. Remissvar

§ 54 Arbetsgrupp för Landstinget Sörmlands vision

§ 55 Anmälningsärenden

§ 56 Handledarstipendium 2009

Kort beredning ovanstående ärenden

Gällande § 26 informerade Inga Karlsson om ändringar i årsredovisningen

sedan den bereddes i arbetsutskottet. Ändringarna förekom på 13 olika sidor,

och dessa sidor delades ut före sammanträdet.

Årsredovisningen skulle fortsätta hanteras under eftermiddagens och nästa

dags bokslutssammanträde.

Överenskoms därför att hålla Årsredovisning 2008 öppen för ändringar fram

till utskicket till Landstingsfullmäktige.

§ 27 Justering i bolagsordningen aviserades – orden ”ej vinstintresse” skulle

tas bort.

Peter Linnstrand aviserade en synpunkt från (V).

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(3) Mars\PROT KALL MM\PROTOKOLL LS 24 mars öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-04-15

SID 3(3)

10:55


PROTOKOLL

DATUM

2009-03-24

DIARIENR

LS-LED09-002

§ 28 Till motionssvaret aviserademajoriteten ett nytt beslutsförslag, att motionen

skulle vara besvarad.

§ 29 Peter Linnstrand aviserade en mening från (V) till protokollet. Oppositionen

aviserade bifallsyrkande.

§ 31 Överenskoms att beslutsats 4 ändras på så sätt att det är Landstingsfullmäktige

som ger Landstingsstyrelsen i uppdrag att…

I det reviderade reglementet skall Hälso- och sjukvårdsnämnden ändras till

Landstingsstyrelsen.

§ 40 Överenskoms ändring i beslutssats 2 på så sätt att Landstingsstyrelsens

presidium bereder och inte beslutar i frågan om organisationsbidrag som

utges efter ordinarie fördelning.

§ 43 och 44 Peter Linnstrand aviserade synpunkter från (V).

§ 45 Oppositionen aviserade yrkande om borttagande av de tre sista orden i

beslutssats 1.

§ 46 Överenskoms om tillägg med en beslutssats 2, i vilken Landstingsstyrelsen

ger Landstingsstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att göra en översyn

av delegationsordningen.

D

Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade sammanträdet och tackade alla närvarande.

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2009\(3) Mars\PROT KALL MM\PROTOKOLL LS 24 mars öppnande m.m. .doc · Utskriftsdatum:

2009-04-15

SID 4(4)

10:55


PROTOKOLL

Bilaga B

LS 2009-04-24

DATUM

2009-04-24 LS-LED09-002

B

Information

Endast kort information detta sammanträde som var planerat endast till förmiddagen,

med start kl. 09.00, då Landstingsstyrelsens arbetsutskotts bokslutssammanträde

började kl. 13 denna dag för att även pågå hela onsdagen

den 25 mars.

• Landstingsdirektör Lars Andåker informerade om sitt framtida arbete

inom landstinget.

Han informerade om Hälso- och sjukvårdsnämndens kommande redovisning

i styrelsen. Det blir även en redovisning av Ingrid Mårselius

om hälso- och sjukvården inför Landstingsstyrelsens arbetsutskott

den 7 april.

Lara Andåker informerade även om, och visade, den broschyr som

tagits fram inför försäljningen av Hedlandet. Per Blomberg informerade

kort kring de juridiska turerna kring en försäljning.

• Informationslista fanns med i utskicket till detta sammanträde och

samtliga informationsskrivelser fanns tillhanda under sammanträdet.

• Centrala verksamhetsrådets protokoll 2009-03-11 delades ut till ledamöterna.

ORG NR 232100-0032 · y:\alla\processer\administration\politiskt stöd\ls\2009\(3) mars\prot kall mm\bilaga b info protokoll ls 24 mars 09.doc · Utskriftsdatum: 2009-04-15 10:561

1 av 1

Sidan

More magazines by this user
Similar magazines