33 Riktlinjer för införande av Kostpolicy - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

33 Riktlinjer för införande av Kostpolicy - Landstinget Sörmland

Landstingsstyrelsen

PROTOKOLL

DATUM

DIARIENR

2008-03-10 LS-LED07-493

§ 33 Riktlinjer för införande av Kostpolicy

för Landstinget Sörmland

Landstingsstyrelsens beslut

1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande Riktlinjer för införande

av Kostpolicy för Landstinget Sörmland.

2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta

förslag till riktlinjer för att öka inköpen av och utbudet av

rättvisemärkta produkter.

Yrkande

Oppositionen (s och v) yrkade en andra beslutssats att ge

landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för att öka

inköpen av och utbudet av rättvisemärkta produkter. (Bilaga A)

Yrkandet bifölls

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fastställde i § 77/07 Kostpolicy för Landstinget

Sörmland

Kommentar

Efter landstingsfullmäktiges fastställande av en policy skall

landstingsstyrelsen fastställa riktlinjer för densamma.

Bilagor

A. Oppositionens yrkande om en andra beslutssats

1. Riktlinjer för kostpolicy

Protokollsutdrag via webbavisering till

Landstingsstyrelsens serviceutskott och berörda verksamheter

Protokollsutdrag dokument till

Akten

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2008\(3) mars\§ 33 Riktlinjer för införande av Kostpolicy33 Riktlinjer för införande av

SID 1(1)

Kostpolicy.doc · Utskriftsdatum: 2008-03-27 13:56


Service

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR

Marianne Backrud-Hagberg 2008-02-26

Riktlinjer för införande av kostpolicy

1. Bakgrund

Kosten är av avgörande betydelse för god hälsa. Landstinget Sörmland ska bidra

till en god kosthållning, som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för

patienter och personal att göra hälsosamma val. I detta arbete är landstingets

kostpolicy ett centralt verktyg.

En förutsättning för att kostpolicyn ska få genomslagskraft är att det finns tydliga

riktlinjer för det fortsatta arbetet. Därtill är det viktigt att samtliga som berörs av

arbetet har ett tydligt uppdrag och att återrapportering sker kring hur arbetet

fortskrider. För att uppnå ett lyckat resultat är det nödvändigt med samarbete

mellan olika verksamheter inom landstinget.

2. Kost och miljö

Det går åt mycket resurser och alstras en stor mängd avfall i livsmedelskedjans alla

led, från jordbruksproduktionen till tillagningen inom landstinget. Att minska

miljöbelastningen från livsmedel och måltider samt från måltidsverksamheten inom

landstinget är en viktig del i arbetet med att bidra till att de nationella miljömålen

uppnås. Riksdagen har slagit fast att senast 2010 ska 25 % av alla livsmedel som

inhandlas till offentliga storkök vara ekologiskt framställda. Landstinget Sörmland

siktar emellertid högre. Ambitionen är att andelen ekologiskt framställda livsmedel

som inhandlas av landstinget ska uppgå till minst 50 % vid utgången av år 2010.

3. Handlingsplan för genomförande av kostpolicyns riktlinjer

Genomförandet av kostpolicyn ska ske stegvis och utgår från följande processer:

• Vision. Hur det ska se ut när det är färdigt

• Nuläge. Hur det ser ut idag

• Målsättning. Vad som ska uppnås och metoder för att mäta huruvida vi nått dit

• Stegvisa handlingsplaner för respektive område för att uppnå mål och vision

Från nuläge till vision kan en utvecklingsprocess skisseras för följande fyra

områden:

• Patientkost

• Personalrestauranger

• Cafeterior, kiosker, representation, automater

• Övriga kostverksamheter

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · J:\Kostpolicy\Riktlinjer för införande av kostpolicy.doc · Utskriftsdatum: 2008-02-28 11:08

SID 1(4)


4. Patientkost

4.1 Vision för patientkost

Landstinget ska tillhanda tillhandahålla vällagade måltider enligt de riktlinjer och

näringsrekommendationer som finns. Den patientkost som serveras på sjukhusen

ska vara en viktig del i vården och rehabiliteringen och bidra till patientens

tillfrisknande. Servicen vid måltiderna ska vara individanpassad i syfte att bidra till

patientens välbefinnande samt medverka till att den totala måltidsupplevelsen blir

positiv. Samtliga processer ska planeras så att miljöbelastningen blir minimal.

4.2 Nuläge för patientkost

Det pågår ett införande av ett nytt utbud som efterföljer de riktlinjer som finns för

kost till sjuka. På två av sjukhusen är det genomfört och på det tredje kommer det

att införas i september 2008. På många vårdavdelningar finns problem med för

lång nattfasta och det saknas möjligheter att servera tillräckligt många mellanmål.

Dialogen mellan kök och vårdavdelning ska därför förbättras.

4.3 Målsättning för patientkost

Landstinget ska tillhandahålla ett måltidsutbud som följer de nordiska

näringsrekommendationerna. Den personal som finns på avdelningarna och som

serverar maten ska ha en grundläggande kostutbildning samt god kännedom om

vilken kost som är lämpliga för olika patientgrupper. Det ska finnas en god

kommunikation mellan vårdavdelningar och kök. Målsättningen ska alltid vara att

tillgodose patientens behov.

4.4 Handlingsplan 2008

• Påbörja ett aktivt arbete på enhetsnivå med att införa miljöledningssystemet.

I detta arbete kommer de konkreta miljömålen och ambitionsnivåerna att

fastställas.

• Steg ett i arbetet med att öka andelen ekologiskt framställda livsmedel ska

genomföras. Det innebär att minst 20 % av de livsmedel som inhandlas ska vara

ekologiskt framställda innan utgången av år 2008.

• Fisk som finns med på Världsnaturfondens (WWF) röda lista ska inte inhandlas

eller serveras.

• Inför nya säsongsanspassade menyer med tydlig presentation av måltiderna och

innehållet.

• Utbilda och informera kostombud och serveringspersonal på vårdavdelningar i

nutritionsfrågor.

• Inför ett kostutbud som följer de nordiska näringsrekommendationerna på

samtliga sjukhus i länet.

4.5 Handlingsplan 2009

• Steg två i arbetet med att öka andelen ekologiskt framställda livsmedel ska

genomföras. Det innebär att minst 30 % av de livsmedel som inhandlas ska vara

ekologiskt framställda innan utgången av år 2009.

• Påbörja ett aktivt arbete med att tillhandahålla grundläggande kostutbildning för

kostombud och serveringshjälp.

• Bistå vårdavdelningar med service i kostfrågor och tjänster.

ORG NR 232100-0032 · J:\Kostpolicy\Riktlinjer för införande av kostpolicy.doc · Utskriftsdatum: 2008-02-28 11:08

SID 2(4)


4.6 Handlingsplan 2010

• Steg tre i arbetet med att öka andelen ekologiskt framställda livsmedel ska

genomföras. Det innebär att minst 50 % av de livsmedel som inhandlas ska vara

ekologiskt framställda innan utgången av år 2010.

5. Personalrestauranger

5.1 Vision för personalrestauranger

Matgästerna ska erbjudas attraktiva och hälsosamma måltider. Kosten ska betraktas

som en viktig del i friskvårdsarbetet för landstingets personal. Samtliga processer

ska planeras så att miljöbelastningen blir minimal.

5.2 Nuläge för personalrestauranger

Utbudet på landstingets personalrestauranger är detsamma som det som serveras

till patienterna. En avsevärd del av den mat som serveras är anpassad för sjuka

personer med ett stort energibehov. Detta innebär i sin tur att personalen riskerar att

serveras kost som inte är optimerad för deras specifika behov. Därtill är

presentationen av måltidernas näringsinnehåll inte alltid tydlig för matgästerna.

5.3 Målsättning för personalrestauranger

Utbudet ska ses över och hälften av det som serveras ska vara ett hälsosammare

alternativ än det landstinget erbjuder idag. Det ska finnas en tydlig märkning av de

”Bra valen” för att underlätta matgästens möjlighet att göra ett hälsosamt val.

5.4 Handlingsplan 2008

• Påbörja ett aktivt arbete på enhetsnivå med att införa miljöledningssystemet. I

detta arbete kommer de konkreta miljömålen och ambitionsnivåerna att

fastställas.

• Införa ett nytt utbud och nya menyer med tydlig presentation av måltiderna och

näringsinnehållet.

• Ta fram kriterier för märkningen av ”Bra val”, genomföra märkningen samt

informera matgästen om innebörden.

• Inför nya säsongsanspassade menyer.

5.5 Handlingsplan 2009

• Aktivt marknadsföra och informera om utbudet i landstingets restauranger.

• Bidra med olika aktiviteter som anknyter till hälsa och kost i anslutning till

landstingets restauranger.

6. Cafeterior, kiosker, representation, automater

6.1 Vision för cafeterior, kiosker, representation, automater

Tillhandahålla ett tilltalande och hälsosamt sortiment som ger kunden möjlighet att

göra ett ”Bra val”. Samtliga processer ska planeras så att miljöbelastningen blir

minimal.

6.2 Nuläge för cafeterior, kiosker, representation, automater

Det sortiment som finns i landstingets cafeterior, kiosker och automater utgörs till

stor del av godis och andra sötsaker.

ORG NR 232100-0032 · J:\Kostpolicy\Riktlinjer för införande av kostpolicy.doc · Utskriftsdatum: 2008-02-28 11:08

SID 3(4)


6.3 Målsättning för cafeterior, kiosker, representation, automater

Sortimentet ska ses över och hälften av det som saluförs ska utgöras av ett

hälsosammare alternativ än det som erbjuds idag. Det ska finnas en tydlig

märkning av de ”Bra valen” för att underlätta kundens möjlighet att göra ett

hälsosamt val.

6.4 Handlingsplan 2008

• Påbörja ett aktivt arbete på enhetsnivå med att införa miljöledningssystemet. I

detta arbete kommer de konkreta miljömålen och ambitionsnivåerna att

fastställas.

• Ta fram kriterier för märkningen av ”Bra val”, genomföra märkningen samt

informera kunden om innebörden.

• Besluta om vilket sortiment som ska finnas och successivt införa det.

6.5 Handlingsplan 2009

• Aktivt marknadsföra och informera om ”Bra val”.

7. Övriga kostverksamheter

Uppdra åt övriga kostverksamheter att arbeta fram:

• Vision. Hur det ska se ut när det är färdigt

• Nuläge. Hur det ser ut idag

• Målsättning. Vad som ska uppnås och metoder för att mäta huruvida vi nått dit

• Stegvisa handlingsplaner för resp. område för att uppnå mål och vision

ORG NR 232100-0032 · J:\Kostpolicy\Riktlinjer för införande av kostpolicy.doc · Utskriftsdatum: 2008-02-28 11:08

SID 4(4)

More magazines by this user
Similar magazines