25.06.2014 Views

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon - Schenker

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon - Schenker

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon - Schenker

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Fordon</strong><br />

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER<br />

Avfettning, schampo, polermedel och spolarvätska<br />

används i stora kvantiteter. Varje år säljs flera hundra<br />

ton avfettningsmedel och tusentals ton spolarvätska.<br />

Till detta kommer hundratals ton av fönsterputs,<br />

bilvax, lim, spackel, antirost-medel, polish, rubbing,<br />

vinyluppfräschare och andra kemiska underhållsprodukter.<br />

Det huvudsakliga innehållet i dessa produkter är<br />

lösningsmedel, tensider, metylklorid, 1-trikloretan,<br />

epoxi och isocyanat. Flera av dessa ämnen är starkt<br />

ifrågasatta eller till och med förbjudna och måste<br />

ersättas.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

Allergier, luftvägssjukdomar och ännu värre sjukdomar<br />

hör till de mest framträdande hälsoproblemen som<br />

utsläpp av lösningsmedel och liknande ämnen bidrar<br />

till. Idag vet vi också att människans – och även djurens<br />

– fortplantningsförmåga skadas av exempelvis<br />

klororganiska gifter som PCB och dioxin.<br />

Naturen reagerar ofta långsamt på utsläpp av främmande<br />

ämnen. Idag ser vi alltså bara en del av de<br />

skador som uppkommer i längre perspektiv.<br />

Kom ihåg att inga ämnen försvinner från vår planet, de<br />

sprids och/eller omvandlas.<br />

Vad kan vi göra?<br />

Ett första steg är att med hjälp av miljöutredning<br />

kartlägga åkeriets inköp, hantering och omhändertagande<br />

av produkter som innehåller farliga kemikalier.<br />

Då får man en helhetsbild av problemets omfattning.<br />

Steg två är att byta ut icke miljöanpassade produkter<br />

mot sådana som är det. Idag finns många bra och<br />

dugliga alternativ på marknaden, och de blir allt fler.<br />

I Norstedts inköpshandbok ”Inköps- Miljöpraktika” får<br />

du på ett lättöverskådligt sätt hjälp med förslag på<br />

miljöanpassade bilvårds- och underhållsprodukter.<br />

Det gäller också att se till att rester och tomma<br />

förpackningar tas om hand på ett riktigt sätt. Att<br />

gällande lagstiftning följs är ett minimikrav.<br />

Till sist: fundera på om inte en del produkter kan<br />

uteslutas helt. Att sluta köpa vissa produkter är det<br />

bästa sättet att spara miljön – och pengar!<br />

Tänk på detta:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Köp bara miljöanpassade produkter<br />

Köp vätskor i storpack<br />

Använd gärna samma dunk flera gånger<br />

Använd så lite kemikalier som möjligt<br />

Ta hand om tomma förpackningar på rätt sätt


Bränsle<br />

MILJÖTIPS: DIESEL/BRÄNSLEFÖRBRUKNING<br />

I detta faktablad menar vi diesel när vi talar om<br />

bränsle. Förbrukningen av andra bränslen inom<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL är nämligen försumbar jämfört med<br />

åtgången av diesel. Varje år förbrukar <strong>Schenker</strong>-BTL ABs<br />

inrikesfordon cirka 148 miljoner liter diesel. Till denna<br />

siffra kan läggas det som våra utrikes fordon kör upp.<br />

Detta ger trots införande av miljödiesel klass 1, stora<br />

utsläpp av miljöförstörande ämnen.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

En dieselmotor släpper bland annat ut kolväten,<br />

kväveoxider, svaveloxider och partiklar som påverkar<br />

miljön och människans hälsa. Kväveoxider bidrar bland<br />

annat till försurning och ökad förekomst av marknära<br />

ozon som stör växternas fotosyntes och lungfunktionen<br />

hos människor.<br />

Koldioxid har blivit allt aktuellare de senaste åren.<br />

Gasen är inte giftig, men förstärker den så kallade<br />

växthuseffekten. Och trafiken producerar enorma<br />

mängder koldioxid. Genom reaktion med luftens syre<br />

ger varje förbrukad liter diesel upphov till utsläpp av<br />

cirka 2 kilo koldioxid.<br />

Vad kan vi göra?<br />

I början av 90-talet införde dåvarande Bilspedition<br />

miljödiesel klass 1. Detta bränsle är mycket bättre ur<br />

miljösynpunkt jämfört med vanlig diesel. Använder<br />

man dessutom filter eller katalysator blir avgaserna<br />

ännu renare. Men på sikt räcker det inte. Utsläppen<br />

måste minska rejält.<br />

Här spelar biobränslen, exempelvis etanol, stor roll.<br />

Innan de har slagit igenom på bred front är snålkörning<br />

den kanske bästa vägen att minska dieselförbrukningen.<br />

”Många bäckar små..” är ett gammalt<br />

talesätt som passar utmärkt när det handlar om<br />

bränsleförbrukning. Om alla tusentals lastbilar inom<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL AB justeras och körs så varsamt att<br />

dieselförbrukningen per bil minskar med 2 dl per mil<br />

motsvarar detta cirka 7 miljoner liter – varje år!<br />

Att köra med fulla bilar och att planera körningarna för<br />

maximal fyllnadsgrad skonar miljön. Mobitex och GPS<br />

underlättar planeringen rejält.<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL deltar i olika projekt som rör lastplanering<br />

och erbjuder utbildningsprogram. Videon Miljöförare<br />

har tagits fram av TYA i samarbete med bl.a<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL, andra transport- och speditionsföretag<br />

samt lastbilstillverkare och SÅ.<br />

Tänk på detta<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tanka diesel MK1<br />

Håll jämn fart<br />

Kolla lufttrycket i däcken 1 gång per månad<br />

Underhåll fordonen regelbundet<br />

För bok över bränsleförbrukningen<br />

Planera för maximal fyllnadsgrad<br />

Använd motorvärmare


Däck<br />

MILJÖTIPS: DÄCK<br />

I Sverige säljs varje år cirka en halv miljon lastbilsdäck.<br />

Inom <strong>Schenker</strong>-BTLs inrikesverksamhet rullar ungefär<br />

80 000 däck. Ett däck innehåller 85 % gummi, 12 % stål<br />

och 3 % textil. Gummiblandningen består av en mängd<br />

olika kemikalier samt ofta även högaromatisk, giftig<br />

olja. Ett system för att ta hand om uttjänta däck har<br />

byggts upp via Svensk Däckåtervinning AB som i samarbete<br />

med Rang Sells har 100 återvinningsstationer<br />

landet över. En avgift på nya däck betalar systemet.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

Däck påverkar miljön under hela sin livscykel, det vill<br />

säga från utvinning av råvarorna till dess att däcket<br />

tjänat ut. I huvudsak är det tillsatsämnena som skapar<br />

problem när däcken slits under användningen. Varje år<br />

sprids 10 000 ton gummipartiklar från däckens slitbanor.<br />

Från ett fjärråkeri med 10 bilar sprids i genomsnitt<br />

ut 2 ton partiklar per år.<br />

De högaromatiska oljorna, som används för att göra<br />

däcken mjuka, hör till de miljöfarligaste ämnena.<br />

Däcken ger ifrån sig större utsläpp av dessa ämnen än<br />

själva bilmotorn gör! Däck innehåller också giftiga<br />

tungmetaller. Till exempel hamnar 140 ton zink i<br />

naturen årligen.<br />

Ett annat problem är de bränder som ofta uppstår i<br />

soptippar där stora mängder däck dumpats. Bränderna<br />

är svårsläckta och ger upphov till stora utsläpp av sot<br />

och giftig PCB.<br />

Vad kan vi göra?<br />

Det finns många sätt att minska däckens miljöpåverkan.<br />

Att regummera däck är en bra metod att<br />

spara miljö. <strong>Schenker</strong>-BTL har ställt krav på att däckproducenterna<br />

tar fram däck utan högaromatisk olja<br />

(så kallade HA-oljor). Fabrikanterna erbjuder nu även<br />

däck som är bättre ur miljösynpunkt och kan återvinnas<br />

ordentligt. Ett bra däck är tyst, har lågt rullmotstånd,<br />

kombinerar låg vikt med lång livslängd och går<br />

lätt att återvinna. Dessutom ska det ge ifrån sig små<br />

mängder skadliga ämnen när det rullar i trafiken.<br />

För dig som inköpare gäller det att välja däck som har<br />

bra regummeringsförmåga och att använda rätt däck<br />

för rätt körsituation. Att mönsterskära däcket är också<br />

bra. Till sist är det viktigt att däcken tas om hand på ett<br />

miljöriktigt vis när de är slut.<br />

Tänkt på detta<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Köp däck som uppfyller högt ställda miljö krav<br />

Köp däck med lågt rullmotstånd och hög<br />

regummeringsbarhet<br />

Köp däck som går att mönsterskära<br />

Kolla lufttrycket ofta<br />

Skifta fordonens hjul inbördes för jämnare<br />

slitage<br />

Lätta boggietrycket vid dockning och tomkörning<br />

Se till att uttjänta däck återvinns


<strong>Fordon</strong><br />

MILJÖTIPS VID FORDONSKÖP<br />

I <strong>Schenker</strong>-BTLs inrikesverksamhet sysselsätts<br />

3 700 lastbilar och cirka 3 000 släp. Det betyder<br />

stor miljöpåverkan, men också att en så stor aktör<br />

kan göra mycket genom att driva på utvecklingen.<br />

Sedan år 1990 finns miljöklasser på alla fordon.<br />

Av de normer som EU fastställt finns idag Euro 1,<br />

Euro 2 och Euro 3, ju högre siffra, desto bättre<br />

miljöprestanda. Idag finns miljözoner i Stockholm,<br />

Göteborg, Malmö och Lund. Det betyder att<br />

gamla lastbilar med sämre motorer stängs ute<br />

från de känsliga citykärnorna. Miljözonerna är ett<br />

starkt skäl att satsa på fordon som är renare och<br />

mindre bullriga.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

<strong>Fordon</strong> och släp ger upphov till utsläpp när de<br />

byggs, när de används och när de slutligen skrotas.<br />

Avgaser, försurning, buller och trängsel är de<br />

problem man tänker på först. Att fordon tär på<br />

våra naturresurser och ställer till problem vid<br />

skrotning är nackdelar som blir allt mer märkbara.<br />

Vad kan vi göra?<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL driver och deltar i olika projekt som<br />

syftar till att minska fordonens miljöpåverkan, till<br />

exempel att använda biobaserade bränslen som<br />

etanol. Vi använder ny informationsteknik (IT)<br />

som ger kortare transportsträckor och effektivare<br />

utnyttjande. Vi ställer krav på tillverkare och bevakar<br />

utvecklingen både inom och utanför Sveriges<br />

gränser. Vi utbildar, informerar och är med i<br />

nätverk och grupper som arbetar för bättre miljö.<br />

Som köpare av fordon kan du påverka mycket.<br />

Däck utan HA-oljor, bullerdämpade bilar, vattenbaserade<br />

lacker, alternativa bränslen, snåla motorer,<br />

Mobitex och GPS, kapell utan PVC, freonfria<br />

skåp och kylaggregat samt en hög återvinningsgrad<br />

är bara några av alla de miljöbaserade krav<br />

en fordonsköpare har rätt att ställa idag. Producenterna<br />

gör de lastbilar och släp som marknaden<br />

frågar efter.<br />

Till hjälp vid inköp finns en heltäckande miljödeklaration,<br />

MDF-97, som har tagits fram av<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL och SÅ.<br />

Tänk på detta<br />

Använd miljödeklarationen vid fordonsinköp<br />

Följ med i forskning och teknisk utveckling<br />

Ställ krav ständigt!


<strong>Fordon</strong><br />

MILJÖTIPS: FORDONSTVÄTT<br />

Varje dag tvättas i snitt 200 lastbilar inom<br />

<strong>Schenker</strong>-BTLs inrikesverksamhet. Rena bilar är<br />

snygga och rostar mindre. Men biltvättar förbrukar<br />

mycket vatten och kemikalier.<br />

450 000 liter tvättmedel, avfettning och andra<br />

tvättkemikalier går åt årligen. För att tvätta en bil<br />

med släp krävs cirka 1 500 liter vatten. Det<br />

betyder att åtskilliga miljoner liter rent vatten<br />

förbrukas varje år i våra tvättanläggningar.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

I det använda tvättvattnet från en biltvätt finns<br />

mängder med farliga kemikalier. Enbart en<br />

droppe avfettning förstör åtskilliga liter vatten!<br />

Förutom själva tvättmedlet innehåller vattnet<br />

smuts från bilen, avfettningsmedel och ofta även<br />

oljor och tungmetaller.<br />

De två sistnämnda ämnesgrupperna ställer till<br />

problem i reningsverken som ska ta hand om<br />

avloppsvattnet. Höga halter av giftiga tungmetaller<br />

i avloppsvattnet gör också att slammet<br />

som produceras i reningsverken inte kan användas<br />

som gödning på våra åkrar.<br />

Vad kan vi göra?<br />

Det finns numera många tvättanläggningar som<br />

är bra ur miljösynpunkt. Miljöanpassade anläggningar<br />

är vattensnåla och använder bra tvätt- och<br />

avfettningsmedel.<br />

Välj en modern tvättanläggning som återanvänder<br />

minst 80 % tvättvattnet, är ansluten till<br />

kommunal rening och har godkänd sedimenteringsbrunn<br />

som sköts regelbundet.<br />

Är tvätten dessutom försedd med ytterligare<br />

rening, till exempel lamellavskiljare, filter och<br />

återvinningskammare, och utnyttjar returemballage<br />

samt källsorterar avfall är detta extra plus.<br />

Viktigt är också att inte använda ett längre<br />

tvättprogram än vad som behövs.<br />

<br />

Välj en tvätt med miljöanpassade produkter<br />

Använd refillförpackningar<br />

Välj en tvätt där minst 80 procent av vattnet<br />

återanvänds<br />

Tvätta alltid fordon där tvättvattnet kan tas<br />

om hand miljöriktigt


Utbildning<br />

MILJÖTIPS: UTBILDNING & INFORMATION<br />

Vi är alla överens om att det är viktigt med<br />

kunskap om hur människa, djur och natur påverkas<br />

av dagens moderna samhälle. Adekvat<br />

information är en förutsättning för att kunna<br />

fatta rätt inköpsbeslut och kunna ta miljöhänsyn<br />

vid valet av produkter.<br />

Kunskap styr också våra attityder och påverkar<br />

vårt sätt att agera. Att hitta rätt i den ”informationsflod”<br />

som finns är däremot inte lätt. Det<br />

gäller för åkeriet att avsätta tid för utbildning<br />

av och information till sina anställda.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

Transporter smutsar ner vår miljö på flera olika<br />

sätt. Det gäller hela kedjan från produktion av<br />

själva fordonet, till drift och underhåll och till slut<br />

skrotningen. Men med rätt information och rätt<br />

arbetsmetoder kan vi alla hjälpas åt att angripa<br />

problemen.<br />

Lastplanering med modern IT-teknik, nya motorer,<br />

rätt bränsle, bättre däck, och miljöanpassade<br />

tvätt- och smörjmedel är några exempel på hur vi<br />

inom transportbranschen kan reducera den negativa<br />

påverkan.<br />

Vad kan vi göra?<br />

Vi kan se till;<br />

att vi regelbundet utbildar oss<br />

att vi håller personalmöten där miljöfrågor<br />

diskuteras<br />

att vi alltid rapporterar in miljöincidenter<br />

för att dra lärdom och underlätta förebyggande<br />

åtgärder.<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL AB har medverkat i produktionen av<br />

en videofilm om lastbilsförare och miljö. Filmen<br />

kan beställas från TYA, telefon 98-734 52 00<br />

Tänk på detta:<br />

Att diskutera miljöfrågor på personalmöten.<br />

Att införa rutiner för hantering av förbättringsförslag<br />

på miljö- och kvalitetsområdet.<br />

Att utbilda personalen i körteknik och andra<br />

miljörfrämjande åtgärder.<br />

Att följa <strong>Schenker</strong>-BTLs trafiksäkerhetspolicy<br />

Hjälpmedel<br />

<strong>Schenker</strong>-BTLs Chaufförshandbok<br />

<strong>Schenker</strong>-BTLs Kurskatalog<br />

Norstedts Inköps- och Miljöpraktika


Underhåll<br />

MILJÖTIPS: SERVICE & UNDERHÅLL<br />

Syftet med service och underhåll är främst att undvika<br />

driftstörningar och att hålla fordonet i gott skick. En<br />

välskött lastbil bidrar också till att skona miljön bland<br />

annat tack vare minskad bränsleåtgång.<br />

Vid service byts bland annat motorolja (17–40 liter),<br />

växellådsolja (12–15 liter) och bakaxelolja (10–12 liter).<br />

Dessutom byts kylarvätskan vartannat år för att skydda<br />

mot korrosion. Utöver detta finns cirka 7 liter hydraulolja<br />

i bakgavelhissen.<br />

I <strong>Schenker</strong>-BTLs inrikesverksamhet förbrukas varje år<br />

ungefär en halv miljon liter motorolja och 25 000 liter<br />

hydraulolja, för att ta två exempel. De filter som byts är<br />

oljefilter, luftfilter, bränslefilter och vattenfilter.<br />

Tusentals ton oljefilter kasseras årligen.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

Använda oljor, glykol, filter och övriga delar som byts är<br />

i allmänhet skadliga för miljön och människan.<br />

Till exempel vet vi att begagnad motorolja kan ge<br />

allvarliga hudsjukdomar. Och bortkastade filter ligger<br />

på soptippar och läcker ut olja som förstör mark och<br />

grundvatten. Vissa förpackningar som innehållit<br />

vätskor och andra kemiska ämnen räknas också som<br />

miljöfarligt avfall. Detsamma gäller även för<br />

absorbtionsmedel som använts för att suga upp spill.<br />

Vad kan vi göra?<br />

För att undvika onödiga förpackningar är det bra att<br />

köpa oljor och andra vätskor i bulk. Följ de instruktioner<br />

som finns för hur avfallsvätskor ska tas om hand. Filter<br />

pressas för att få ut kvarvarande vätskor och lämnas<br />

därefter enligt anvisningar från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.<br />

Både förbrukade vätskor och filter skall tas om hand på<br />

ett miljöriktigt sätt. Mindre mängder olja kan till<br />

exempel lämnas tillbaka till försäljningsstället.<br />

Välj oljor som påverkar miljön så lite som möjligt. Idag<br />

finns bra syntetiska-/biobaserade alternativ som är<br />

miljöanpassade.<br />

Se även Miljötips: Bilvårdsprodukter samt Norsteds<br />

Inköps- & Mijöpraktika.<br />

”Ren smörja” är nu ersatt av Svensk Standard<br />

SS15 54 34 Hydraulvätskor.<br />

Tänk på detta<br />

<br />

<br />

Anlita bara verkstäder som uppfyller följande<br />

kvalitets- och miljökrav:<br />

Källsorterar sitt avfall<br />

Har godkända avlopp<br />

Använder miljöanpassade produkter<br />

Har rena och snygga lokaler<br />

Kontrollera om det går att köra längre mellan<br />

oljebytena om modernare oljekvalitet används.<br />

Hör med fordonsleverantören!


Bränsle<br />

MILJÖTIPS: TANKANLÄGGNINGAR<br />

Ungefär 3 700 fordon rullar inom <strong>Schenker</strong>-BTLs<br />

inrikesverksamhet. I genomsnitt tankar varje<br />

fordon tre gånger i veckan. Om man antar att det<br />

spills 1 cl diesel vid varje tankning så blir detta på<br />

ett år hela 5 800 liter.<br />

Tankningarna sker på såväl stora som små och<br />

egna anläggningar. Alla slags cisterner måste<br />

vara utrustade med överfyllnadsskydd. När det<br />

gäller tankar som är större än 3 kubikmeter ska<br />

man kontakta de lokala brandmyndigheterna<br />

som kan ge besked om vilka ytterligare krav som<br />

ställs, I vissa kommuner är det istället miljö- och<br />

hälsoskyddsförvaltningen som man ska kontakta.<br />

Lokalt kan det krävas tillstånd att inneha en tankningsanläggning.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

Dieselspill är vanligt både vid tankning av fordon<br />

och när själva cisternerna fylls. Dieseloljan hamnar<br />

i marken och bidrar till att förstöra grundvattnet.<br />

Den vanligaste orsaken till cisternspill är<br />

att överfyllnadsskyddet är trasigt. Andra miljöstörningar<br />

som är vanliga är avgasning från<br />

vätskan ut i fria luften samt buller och lukt från<br />

tomgångskörning.<br />

Vad kan vi göra?<br />

Vi tankar bara miljödiesel klass 1. Det finns en rad<br />

saker att kontrollera när det gäller tankanläggningar.<br />

Tanka bara på välskötta ställen och låt<br />

inte fordonet stå på tomgång.<br />

Spillzonen runt pumparna ska vara belagd och<br />

dräneringsbrunnar vara anslutna till oljeavskiljare,<br />

liksom dagvattenbrunnar. Oljeavskiljaren<br />

måste vara dimensionerad även för regnvatten<br />

om tak saknas över pumparna.<br />

Påfyllnings- och tömningsplatser ska vara försedda<br />

med spillskydd. Pistolventilen ska vara<br />

konstruerad så att man inte av misstag kan få ut<br />

bränsle och den ska stängas av om den ramlar<br />

från fordonets påfyllnadsöppning. Tankanläggningen<br />

ska ses över varje dag och det gäller också<br />

mätarskåpen invändigt. Bränsletanken ska vara<br />

invallad så att läckor inte når grundvattnet.<br />

Tänk på detta<br />

Undvik spill vid tankning<br />

Kontrollera oljeavskiljare regelbundet<br />

Se till att överfyllnadsskyddet fungerar<br />

Undvik tomgångskörning vid tankning<br />

Se över tankanläggningen dagligen


<strong>Fordon</strong><br />

MILJÖTIPS: SANERINGSUTRUSTNING<br />

Hantering av oljor och kemikalier innebär alltid<br />

en risk, fordon innehåller drivmedel och oljor av<br />

olika slag. Ett utsläpp från fordon eller skada på<br />

kemikaliegods som transporteras kan leda till<br />

utsläpp som både är negativt för miljön och<br />

företagets image. Dessutom kan det i ogynnsamma<br />

fall bli mycket kostsamt att sanera. Att<br />

vara förberedd är bästa skyddet.<br />

Miljö/hälsoproblem<br />

En liter diesel räcker för att göra 1.000.000 liter<br />

dricksvatten otjänligt. Oljor och drivmedel som<br />

rinner ner i dagvattenbrunnar går som regel rakt<br />

ut i sjöar och vattendrag. Ett litet läckage i form<br />

av en droppe var femte sekund blir på ett år 190<br />

liter. Miljöbalken säger bland annat att vi skall<br />

tillämpa försiktighetsprincipen, vi har skyldighet<br />

att vidta åtgärder och vi har ett skadeansvar.<br />

Vad kan vi göra?<br />

<strong>Schenker</strong>-BTL AB och Unisorb Miljöteknik har<br />

tillsammans tagit fram en beredskapsväska för<br />

fordon. Med den i lastbilshytten blir det möjligt<br />

att snabbt ingripa om spill eller läckage skulle<br />

uppstå.<br />

Väskan, som har artikelnummer 9014-1601,<br />

beställs enkelt från Unisorb. Uppge transportörnummer<br />

och artikelnummer.<br />

Väskan innehåller följande:<br />

Total kapacitet 16 liter<br />

24 universalark 50x40 cm för uppsugning av<br />

olje- och kemspill, som kan användas som<br />

torkduk.<br />

1 universalorm, 1,2 x 7,5 cm för uppsugning<br />

av olje-och kemspill. Ormen kan användas<br />

som invallning.<br />

1 brunnsbag/minipool, som kan användas<br />

som brunnstätning eller för att samla upp<br />

olja som läcker ut från ett fordon.<br />

1 avfallsäck.<br />

Refillen har artikelnummer 9014-1601R<br />

Unisorb Miljöteknik AB<br />

Box 23, 461 21 TROLLHÄTTAN<br />

Telefon 0520-833 40. Fax 0520-833 43<br />

e-post: support@unisorb.se<br />

Prisinformation med mera finns på separat<br />

produktblad från Unisorb/<strong>Schenker</strong>-BTL, se vår<br />

webbplats www.schenker.btl.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!