KORT OM SCHENKER AB Schenker i Sverige erbjuder inrikes och ...

schenker.se

KORT OM SCHENKER AB Schenker i Sverige erbjuder inrikes och ...

KORT OM SCHENKER AB

Schenker i Sverige erbjuder inrikes och utrikes logistiktjänster för alla transportslag till

företag på den svenska marknaden. Inrikestrafiken, som kan beskrivas som

kollektivtrafik för gods, bedrivs genom avtal med över 200 åkerier som tillsammans

förfogar över cirka 4000 fordon.

TRAFIKSÄKERHET

Schenker stödjer Nollvisionen (se www.vv.se - Trafiksäkerhet/Nollvision). Ett

trafiksäkert beteende grundläggs på ledningsnivå. Schenker kommer att öka

systematiken i trafiksäkerhetsarbetet bland annat genom att successivt samordna

arbetsmiljöfrågor och trafiksäkerhet. Vi kommer att fokusera på utbildnings- och

attitydfrågor i kombination med mätning, uppföljning och återkoppling till åkeriernas

stödsystem. Olika undersökningar, däribland mätningar som utförts på uppdrag av

Vägverket, visar att även förare hos de åkerier som Schenker anlitar har problem att

hålla lagstadgad hastighet.

Schenker ställer formella krav på sina avtalsåkerier i syfte att öka trafiksäkerheten på

svenska vägar. En gång om året genomför vi en uppföljning av anlitade transportörer

baserad på Q3:s uppföljningssystem, kompletterat med slumpvisa kontroller,

exempelvis av färdskrivare eller motsvarande.

Under perioden 2008 – 2012 kommer Schenker att fortsätta det trafiksäkerhetsarbete

som påbörjandes år 2004 och fokusera på följande fyra trafiksäkerhetsområden –

hastighet, drogfrihet, bältesanvändning och lastsäkring. Även egen personal -

tjänstemän och kollektivanställda omfattas av vårt trafiksäkerhetsarbete.


HASTIGHET

Mål 1:

Tillåten hastighet ska aldrig överskridas av Schenkers anställda eller anlitade

transportörer. Hastighet är den enskilt viktigaste faktorn för följderna av en olycka.

Det finns också ett enkelt samband mellan hastighet och bränsleförbrukning

Metod:

Schenker rekommenderar att hastighetsregulatorn sätts till max. 80 km.

Schenker kommer under 2008 att genomföra en hastighetskampanj – direkt

riktad till förare hos våra avtalsåkerier samt kommer att distribuera

informationsmaterial på engelska och tyska till internationella förare i vår trafik.

Vi kommer att underlätta för våra förare att ge synpunkter på rådande

tidtabeller.

Schenker utvärderar om ISA (Intelligent stöd för hastighetsanpassning) är

lämplig utrustning att montera som standard eller etablerat tillval i samtliga nya

fordon.

• På Transportörextranätet publicerar Schenker löpande resultatet av

Vägverkets hastighetskontroller.

• En informationskampanj om hastighetsöverträdelser riktad till våra egna

anställa kommer att genomföras under år 2008.

DROGFRIHET

Mål 2:

Alla Schenkers anställda och anlitade transportörer ska vara alkohol- och drogfria i

sin yrkesutövning.

Metod:

Schenker Åkeri AB monterar alkolås i samtliga nya fordon och vi verkar för att

övriga anlitade transportörer gör likaledes.

• Tills alla egna tunga fordon har alkolås genomförs systematiskt alkotester i

egen regi på våra terminalområden. Vi har dock enbart rätt att testa egen

personal.

Schenker har regler för vad som gäller vid misstanke om alkohol- eller

drogpåverkad personal.


BÄLTE

Mål 3:

Alla Schenkers anställda och anlitade transportörer ska använda bilbälte.

Metod:

• Nya fordon, lastbilar såväl som tjänstebilar skall vara utrusade med

bältespåminnare.

LASTSÄKRING

Mål 4:

Alla transporter med Schenker och anlitade transportörer ska vara lastsäkrade enligt

gällande lagkrav.

Metod:

• Kontroll av lastsäkring sker genom stickprov vid våra terminaler vid ett flertal

tillfällen om året.

• Vi utbildar utlastande och säljande personal så att de har tillräcklig kunskap i

lastsäkring.

Schenker avser att även i fortsättningen vara branschledande vad det gäller

installation av extra utrustning för lastsäkring på våra trailers.

Göteborg 2008-02-12

Ingvar Nilsson

VD Schenker AB

More magazines by this user
Similar magazines