För din professionella utveckling – Schenkers kursprogram 2007.

schenker.se

För din professionella utveckling – Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling

Schenkers kursprogram 2007.

Allmän information

Kurser/utbildningar

Seminarier

Språkutbildning

Övriga interna kurser

Övrig information


Innehåll

Allmän information.......................................................................................... 4

Kursprogram, anmälan, kostnader, traktamenten,

uteblivande från kurs, individuell utbildning,

deltagare från andra företag samt ytterligare information.

Affärs- och marknadsutbildning....................................................................... 5

Baskurs sälj................................................................................................... 5

Caesar affärssystem grundkurs...................................................................... 5

Caesar affärssystem fortsättningskurs............................................................ 5

CS/AVTLN – inrikes offerering*...................................................................... 6

ComPrice – utrikes offerering grundkurs*..................................................... 6

ComPrice – utrikes offerering grundkurs special* ........................................ 6

ComPrice – utrikes offerering fördjupning kundspecifikt ............................. 7

Statistik/simulering inrikes – grundkurs* ...................................................... 7

Statistik/simulering utrikes – grundkurs* ...................................................... 7

E-Services ..................................................................................................... 8

Säljteknik ...................................................................................................... 8

Schenker Business School.............................................................................. 10

Schenker Production School/Terminal ......................................................... 11

Arbetsmiljö .................................................................................................... 12

Ansvarsfrågor vid truckhantering*............................................................... 25

Arbetsmiljöutbildning för chefer.................................................................. 12

Första hjälpen*............................................................................................ 25

Hjärt- och lungräddning*............................................................................. 25

Krishantering*............................................................................................. 25

Praktiskt arbetsmiljöarbete (PAM).............................................................. 12

Chefsutbildning och ledarutveckling ............................................................ 13

Ansvarsfrågor vid truckhantering*............................................................... 25

Arbetsrätt och Personalhandboken.............................................................. 13

Arbetsmiljöutbildning för chefer.................................................................. 12

Ekonomutbildning SAP R/3......................................................................... 13

Krishantering*............................................................................................. 25

Ledarutveckling – grundkurs.................................................................. 13-14

Ledarutveckling fördjupning - UGL.............................................................. 14

Miljölagstiftning*......................................................................................... 26

Personalfrågor – se Arbetsrätt och Personalhandboken............................... 13

Presentationsteknik..................................................................................... 15

Projektmetodik............................................................................................ 15

Projektledning............................................................................................. 16

Projektledning – Styrgrupper*..................................................................... 27

Projektarbete - Flying start ......................................................................... 16

HR-system................................................................................................... 25

UGL – se Ledarutveckling fördjupning......................................................... 14

Utbildning första linjens chefer .................................................................. 11

Utvecklingssamtal........................................................................................ 17

Verksamhetsutveckling ............................................................................... 27


Grund- och vidareutbildning ......................................................................... 18

HR-system Agda (reseräkning)* .................................................................. 25

CIEL............................................................................................................ 18

CIEL CLIO*.................................................................................................. 25

Ekonomiutbildning SAP/R3.......................................................................... 13

Farligt gods ADR-kurs – förarintyg*........................................................ 18-19

Farligt gods grundkurs ................................................................................ 19

Farligt gods påbyggnad................................................................................ 19

Grundkurs Schenker AB.......................................................................... 19-20

Gods/terminal............................................................................................. 20

Grundkurs speditionskunskap land (STIF) .................................................. 20

Kvalitetsstandarden*.................................................................................... 26

Ledstaplarutbildning*.................................................................................. 26

HR-system Löner* ....................................................................................... 25

NSAB och Combiterms 2000....................................................................... 21

Nytt avräkningssystem (NAV)* ................................................................... 26

OPAL grundkurs.......................................................................................... 21

Order/Trafik/Kundservice – vidareutbildning.......................................... 21-22

Paket grundkurs.......................................................................................... 22

PC-utbildning office-paketet*....................................................................... 24

HR-system Personec HR (Kappa)*................................................................ 25

Produktkunskap* ........................................................................................ 27

Projektmetodik............................................................................................ 15

Presentationsteknik..................................................................................... 15

Reklamation grundkurs*.............................................................................. 27

QlikView* ................................................................................................... 27

REKO grundkurs*......................................................................................... 22

Rättelser grundkurs*.................................................................................... 27

Skadeförebyggande arbete*......................................................................... 27

HR-system Timecon*.................................................................................... 25

Truckförarutbildning*.................................................................................. 27

Tullfrågor – Export/Transitering ................................................................. 23

Tullfrågor – Import/Transitering.................................................................. 23

Utrikestrafik................................................................................................ 23

Språkutbildning ............................................................................................. 24

Övrig säljinriktad utbildning

Elektroniska affärer vid logistik .................................................................. 25

Logistik grundkurs (STIF) ........................................................................... 26

Logistikutbildning - Silf Competence............................................................ 28

Miljö och marknad* .................................................................................... 26

Övriga interna kurser ............................................................................... 25-27

Övrig information

Branschutbildning ...................................................................................... 28

Farligt gods-instruktörer ............................................................................. 29

Policy kompetensutveckling för Schenker AB .............................................. 29

Året som gått – 2006 .................................................................................. 31

Tidplan 2007 ......................................................................................... 32-33

English summary ........................................................................................ 34

Kurser angivna med * ovan är inte inplanerade med datum under 2007 men kan anordnas på

begäran efter kontakt med Bertil Ström, HK, Personalutveckling.

Detta kursprogram återfinns också i sin helhet inklusive externa länkar på vårt intranät NOVA.


Bra att veta innan du anmäler dig.

Kursprogrammet

Anmälan till kurs

Kostnader för kost,

logi mm

Övriga kostnader

Traktamenten

Uteblivande från kurs

Individuell utbildning

Deltagare från andra

företag

Information

Detta kursprogram omfattar beslutad utbildningsverksamhet för år 2007 inom Schenker AB.

Nya projekt, kampanjer och andra aktiviteter kan medföra ytterligare utbildningsinsatser.

Innehåll, platser och tider för dessa kommer att meddelas i god tid.

Anmälan till kurs ska göras snarast möjligt före aviserad kursstart. Vid överteckning kan det bli

nödvändigt att omplacera deltagare till annan kursomgång än den som önskats.

Kursanmälan insändes till HK Personalutveckling, attesterad av deltagarens chef och med

iakttagande av rutiner för utbildningsplanering enligt verksamhetsutvecklingen.

(Se personalhandboken.)

Anmälan till kurs kan ske via mail. Ange önskad kursomgång och i förekommande fall dag

från vilken dag hotellrum önskas.

De flesta kurser genomförs på internat. Kostnaden för detta, lärararvoden, kursmaterial, etc

betalas genom HK, Personalutveckling. De faktiska kostnaderna fördelas och debiteras

därefter respektive enhet enligt en schablonmetod. Kursavgiften finns angiven för respektive

kurs och avser deltagare anställda i Schenker AB med dotter- och systerbolag.

Kostnader utöver kost och logi, exempelvis telefon, extra förtäring och dylikt ska ovillkorligen

betalas av deltagarna till hotellet före avresan. Utlägg för företagets räkning tas ut på

respektive enhet enligt fastställd rutin.

Resor till och från kursorten företas i enlighet med den allmänna resepolicyn och det resereglemente

som gäller för Schenkeranställda i Sverige. Kostnaden för resan betalas av

respektive enhet.

Utlägg och traktamenten för deltagarna utgår enligt koncernens resereglemente. För

detaljerade bestämmelser se resereglementet som återfinns i Personalhandboken (se Nova).

Vid uteblivande från kurs utan föregående avanmälan kommer hela kostnaden att debiteras.

Vid för sen avanmälan debiteras faktisk kostnad.

Utöver de i programmet aviserade kurserna kan annan individuell extern utbildning bekostas

av företaget. Förutsättningen för sådan utbildning är att den är nödvändig för eller positivt kan

inverka på medarbetarens möjligheter att sköta sin befattning. Beslut om och kostnader för

utbildningen tas på lokal nivå.

Kurserna i detta program står i regel öppna för deltagare från andra koncernbolag, ombud och

åkerier i mån av plats. Kursavgifter debiteras i förekommande fall, annan nivå än den angivna

kan komma att tillämpas för sådan deltagare.

Ytterligare information om kursprogrammet eller möjligheter till annan utbildning lämnas av

Bertil Ström, HK, telefon 031 - 703 84 27, bertil.stroem@schenker.com

4


Affärs- och marknadsutbildning

BASKURS SÄLJ

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Genomgång av affärsprocessen och säljprocessen.

Prissättningsintroduktion för inrikes- och utrikes.

Övergripande information om:

NOVA, vår hemsida och våra e-tjänster

Säljare, medarbetare vid Säljcenter, kundservice/telesales, KAM och KAC, m fl som behöver

kunskap om Schenkers affärs- och säljprocess, prissättning mot kund, våra e-tjänster, IT-verktyg

och vårt intranät NOVA.

Att ge en grundläggande kunskap om säljorganisationens arbetsverktyg och dess

användningsområden. Denna kurs kan sedan byggas på med en fördjupad kunskap om system

och statistik.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Stockholm 16 januari 2007

2. Göteborg 1 februari 2007

AFFÄRSSYSTEM CAESAR GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Allmänt om uppbyggnad och användning av Caesar (CBT).

Systemgenomgång. Funktioner. Koppling mot affärsprocess och säljprocess.

Övningsexempel.

DC, säljare, medarbetare vid Säljcenter och telesalesäljare på divisionerna Land, Air & Sea

samt Coldsped. Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs.

Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med Caesar.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Göteborg 8 februari 2007

2. Stockholm 10 maj 2007

AFFÄRSSYSTEM CAESAR FORTSÄTTNINGSKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Repetition av uppbyggnad och användning av Caesar (CBT).

Selektering. Skapa selekteringsmallar. Rapporter mm.

Genomgång av egna medtagna frågor.

Superusers vid Säljcenter, säljsupport på divisionerna Land, Air & Sea samt Coldsped.

Att ge fördjupade kunskaper i Caesar.

Användaren ska kunna fungera som stöd till övrig säljcenterpersonal och säljare.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Göteborg 29 mars 2007

5


INRIKES OFFERERING – CS/AVTLN

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Allmänt om uppbyggnad och användning av AVTLN.

Kalkyler och NAV översikt.

Systemgenomgång. Funktioner.

Hur lägga in offerter? Vilka möjligheter finns i avtalsregistret?

Hur bygger vi upp ett avtal rent tekniskt för att minimera manuellt extraarbete?

Vad är möjligt att lägga in?

Ta fram en kundoffert.

Övningsexempel – generella lösningar.

Medarbetare vid Säljcenter och KAC.

Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs.

Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med inrikes kundavtal, deras

uppbyggnad, möjligheter och tillämpning.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Ges vid behov

UTRIKES OFFERERING – COMPRICE GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Allmänt om uppbyggnad och användning av ComPrice.

Systemgenomgång. Funktioner. Hur lägga in offerter?

Marknadszoner. Konverteringsverktyg.

Övningsexempel – generella lösningar.

Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU.

Förkunskaper motsvarande introduktionsprogram för säljcenter krävs.

Att ge en grundläggande kunskap om hur man arbetar med ComPrice standard från

prisunderlag till offert.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Ges vid behov

UTRIKES OFFERERING – COMPRICE GRUNDKURS SPECIAL

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Kort repetition av ComPrice. Funktioner.

Extra genomgång av valda delar av ComPrice.

Övningsexempel – generella lösningar och speciallösningar.

Medarbetare vid Säljcenter, KAC och offertgruppen PU.

Användare med någon erfarenhet och/eller med viss osäkerhet.

Repetition av ComPrice standard samt att ge kursdeltagarna extra stöd i valda delar.

Höja kunskapsnivån hos användarna.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Ges vid behov.

6


UTRIKES OFFERERING – COMPRICE FÖRDJUPNING KUNDSPECIFIKT

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Systemgenomgång och funktioner i Pricing/CLIO.

Fördjupning av valda delar i Pricing/CLIO.

Genomgång av kundspecifika upplägg.

Medarbetare vid Säljcenter och KAC. SuperUsers/ComPrice.

Ge vana användare extra stöd i valda delar och höja kunskapsnivån.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Göteborg 10-11 maj 2007

STATISTIK/SIMULERING INRIKES GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Grundläggande om STAV/STKU. BinStat, BinSim.

Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt kalkyleringsverktyg för paket.

Informationshämtning.

Funktioner.

Statistik från STAV/STKU, BinStat, BinSim,

Paketfördelning statistik och paketsimulering inrikes samt Caesar statistik.

Övningsexpempel i ovanstående system.

Säljare, KAC, medarbetare vid Säljcenter m fl. med behov av statistik från inrikessystemet i

säljsyfte samt att kunna hantera ovanstående statistikverktyg.

Ge en grundläggande kunskap om ovanstående system och hur man tar fram statistik med de

olika verktygen. Visa simuleringsmöjligheter för inrikes.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Ges vid behov

STATISTIK/SIMULERING UTRIKES GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Grundläggande om QlikView.

Informationshämtning.

Funktioner.

Statistik från säljinriktade QlikView-applikationer och Caesar statistik.

Simuleringsmöjligheter.

Övningsexpempel.

Säljare, KAC och medarbetare vid säljcenter m fl med behov av statistik från utrikessystemet i

säljsyfte och som behöver kunna hantera ovanstående QlikView applikationer.

Ge en grundläggande kunskap om QlikView och hur man tar fram statistik från de olika

applikationerna. Visa simuleringsmöjligheter för utrikes.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Ges vid behov

7


E-SERVICES

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

www.schenker.se

mySchenker med e-tjänster

TA-system

e-Business

EDI

Kundservice, Säljare, Säljcenter, KAM och KAC m fl. som behöver kunskap om vilka e-tjänster

vi kan erbjuda våra kunder.

Ge en grundläggande kunskap om våra e-tjänster och vilka användningsområden de har.

1 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Göteborg 14 mars 2007

2. Stockholm 21 mars 2007

SÄLJTEKNIK

(2+2 dagar)

Kursinnehåll

Kursen genomförs under 2+2 dagar. Inför första delen ska var och en boka in fem kundbesök

för genomförande mellan de två kurstillfällena. Av dessa ska två vara sambesök med närmaste

chef. Det är bra om besöken avser ny kund eller befintlig kund med ny kontaktperson.

Kursens första del ägnas åt att få lägga upp strategier för de bokade besöken.

Under kursens del två går vi vidare med att titta på gjorda behovsanalyser och utforma

offertpresentationer.

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Säljande personal som inte genomgått någon säljutbildning under de senaste två åren.

Ge en grundläggande träning i säljteknik.

16 000 SEK inklusive kost och logi.

Göteborg

Del 1: 6-7 mars 2007

Del 2: 29-30 mars 2007

8


Schenker Business School

Schenker Business School är en kvalificerad, sammanhållen affärsutbildning med målet att

utveckla och vidmakthålla en sådan kompetensnivå hos säljande personal inom företaget att

vi upplevs som marknadens bästa transport- och logistikpartner.

Schenker Business School riktar sig till medarbetare i säljorganisationen inom

Schenker AB (ColdSped, Air & Sea och Logistics) och deltagarna tas ut enligt regelverk

av DC/RFC/KS-chef eller motsvarande. Business School omfattar differentierade inriktningar

för säljare, telesalespersonal, key account managers, säljassistenter och key account

coordinators.

Programmet omfattar

För säljare

Personlig utveckling

Säljmetodik

Personlig säljplanering

Supply Chain Management

Value Based Selling

Säljande offertarbete

Säljstödssystem

Presentationsteknik

Praktiska övningar och mellanliggande

arbetsuppgifter.

Tentamina på varje delmoment

Examensarbete

För säljassistenter

Personlig utveckling

Telefonteknik

Säljande offertarbete

Design av presentationer

Säljmetodik för icke-säljare

Säljstödssystem

Presentationsteknik

Praktiska övningar, mellanliggande

arbetsuppgifter.

Tentamina på varje delmoment

Examensarbete

För key account coordinators

Personlig utveckling

Avtalsrätt

Officepaketet

Design av presentationer

Säljande offertarbete

Säljstödssystem

Presentationsteknik

Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter.

Tentamina på varje delmoment

Examensarbete

För key account managers

Personlig utveckling

Avtalsrätt

Avancerad affärsförhandling

Inköp

Säljstödssystem

Presentationsteknik

Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter.

Tentamina på varje delmoment

Examensarbete

För telesalespersonal

Personlig utveckling

Telefonteknik

Personlig säljplanering

Aktivt telefonförsäljning

Säljande offertarbete

Säljstödssystem

Presentationsteknik

Praktiska övningar, mellanliggande arbetsuppgifter.

Tentamina på varje delmoment

Examensarbete

Varje inriktning genomförs under fyra (4) terminer varav den första

genomförs gemensamt och det avslutande examensarbetet i grupper

med medlemmar från alla inriktningar.

För detaljerad beskrivning se NOVA eller kontakta ansvarig för Business School:

Pia Lindgren, tel 031/703 86 18 eller Bertil Ström, tel 031/703 84 27.

Sedan starten hösten 2001 har sammanlagt 60 medarbetare inom säljorganisationen inom

division Land inklusive Coldsped och Air & Sea genomgått Business School. Nästa omgång

kommer sannolikt att starta hösten 2007, dock inte alla inriktningar.

10


Schenker Production School/Terminal

I december 2006 avslutades första omgången av Schenker Production School med hittills

mycket positivt resultat. Utbildningen är skräddarsydd för chefer eller blivande chefer inom

Schenkers terminalproduktion, och en andra omgång startade våren 2006.

Målsättningen är att stärka kompetensen för att underlätta utvecklingen av terminalproduktionen.

Detta för att i än högre grad kunna erbjuda våra kunder rationella logistiklösningar.

Programmets innehåll Sammanlagt 22 utbildningsdagar fördelade på 9 block under 16

månader enligt nedan:

Introduktion – kickstart.

Det personliga ledarskapet.

Logistikens grunder och introduktion till det egna projektet.

Kunden i fokus, kundens krav på Schenker, Schenkers försäljningsprocess,

produkter och administrativa flöden.

Företagsekonomi, sambandet mellan kvalitet, produktivitet och

effektivitet och så mäter Schenker sin kvalitet.

Terminal – Internlogistik och bemanningsstrategi.

Gränssnitten mellan Schenkers processer samt mellan Schenker och

transportörerna.

Hanteringsrutiner och IT-stöd.

Presentation och projekt – Hur gör jag mig förstådd på rätt sätt?

Projektredovisning.

Förändringsarbete, framtida kundkrav och examination.

Utöver teorilektionerna bygger utbildningen på att deltagarna arbetar med praktikfall och ett

större projekt. Ordinarie arbete kvarstår, vilket kräver en egen insats från deltagarna.

Lämpliga förkunskaper

Ledarskapsutbildning – UGL (Utveckling Grupp Ledare) eller motsvarande.

Goda kunskaper i Officepaketet – i synnerhet Excel och Powerpoint.

Schenkers Grundkurs eller minst två års erfarenhet inom Schenker.

Arbetsmiljöutbildning. Arbetsrättslig utbildning.

Den som saknar förkunskaper (t ex inte genomgått UGL) men ändå vill söka till utbildningen

kan komplettera eventuella brister inom två år efter avslutad utbildning.

För detaljerad beskrivning av programmet se NOVA eller kontakta ansvarig för Production

School: Johan Lindberg tel 031/703 85 37, Bertil Ström tel 031/703 84 27 eller någon av

våra regionala produktionschefer.

Utbildning av första linjens chefer

Utbildning av första

linjens chefer i

terminalprocessen

I en stor organisation som Schenker, med många hierarkiska nivåer, finns alltid en risk att

första linjens chefer får en otydlig roll med utarmade ansvar och befogenheter att leda sina

organisationer. Vi har med detta utbildningsprojekt som mål att utveckla och förbättra

förmågan hos dessa chefer i terminalprocessen att leda och styra sina ansvarsområden.

Schenker Production School och detta projekt fokuserar också på anpassning av den dagliga

ledningsstrukturen till vår nya produktionsplattform.

Genom utbildning och utveckling vill vi skapa en större ledningskompetens hos första linjens

chefer och på så sätt skapa möjlighet till ett mer delegerat arbetssätt.

Programmets innehåll

Ledarskap, Kommunikation, Arbetsrätt och arbetsmiljö, Kundkrav, Affärsförståelse och

kundrelationer, Kvalitet och verksamhetsutveckling, Systemkunskap, Resursoptimering, Våra

processer och gränssnitt.

Deltagarnas chefer (terminalchef eller motsvarande) kommer att fungera som coacher under

utbildningen för att stödja och säkerställa förändringsarbetet.

Programmet genomförs med start av de första grupperna i mars 2007 och omfattar totalt 22

utbildningsdagar fördelade på 9 block under 1,5 år.

Detaljerad information om innehåll, krav på deltagare, anmälan mm kommer att skickas ut

separat.

11


Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER

(1,5 dagar)

Kursinnehåll

Grundläggande arbetsmiljöutbildning, obligatorisk för alla chefer inom Schenker. Utbildningen

delas upp i tre delar, varav del 1 och 2 ges vid ett tillfälle och del 3 någon månad senare:

Del 1: Vad säger lagen?

SAM. Delegering. Samordningsansvar.

Skyddskommitté. Skyddsrond. Tillbudsrapportering.

Riskbedömning. Konsekvensbedömning.

Del 2: Stress/utbrändhet.

Hur kan jag upptäcka att någon håller på att bränna ut sig? Vilka är symptomen?

Vad är viktiga signaler att vara uppmärksam på?

Del 3: Hur gör vi på Schenker? Arbetsmiljöpolicy.

Arbetsmiljöhandbok. Verktyg. Uppföljningar.

Central Skyddskommitté. Dina skyldigheter som chef.

Målgrupp

Kursavgift

Syfte

Alla chefer inom Schenker AB

1 000 SEK per del inklusive kost

För att kunna utöva den dagliga tillsynen av arbetsmiljön som lagen kräver, delegeras

arbetsuppgifter skriftligen till de chefer som har möjlighet att utöva tillsynen. Cheferna

ska bl a ha de kunskaper som krävs för uppdraget. Varje chef är skyldig att avsätta tid för

sitt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö ska finnas representerat i samtliga verksamheters

strategi- och handlingsplaner.

Plats och tid Göteborg: Del 1 + 2 den 8 maj 2007 och Del 3 den 31 maj 2007.

För mer information kontakta Erika Mark, tel 031/703 81 61.

PRAKTISKT ARBETSMILJÖARBETE (PAM)

(3+3 dagar)

Kursinnehåll

PAM är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Kursen genomförs i två steg om vardera

tre dagar med ett mellanrum på 3-5 månader. På så sätt får deltagarna möjlighet att sätta sina

nyvunna kunskaper på prov i hemmiljön under några månader. Mellanperioden används även

till att göra några hemuppgifter.

Steg 1 tar upp frågor om arbetsmiljöpåverkande faktorer, tillsammans med tillgängliga

regelverk (AML, AMF, AFS etc) Systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och

befogenheter är andra viktiga inslag. I steg 2 fördjupar och breddas innehållet. Det handlar

bland annat om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud och olycksfall, rehabilitering och

diskriminering. Efter genomgången PAM finns också ett antal kortare vidareutbildningar i

TYAs program se www.tya.se.

Målgrupp

Syfte

Plats och tid

Chefer, arbetsledare, skyddsombud för kollektivanställda och skyddskommittéledamöter samt

andra med ansvar för arbetsmiljön inom landtransportsektorn.

Att deltagarna efter kursen skall ha god insikt om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar

den enskildes hälsa och trivsel. De skall vara bekanta med vilka lagar och föreskrifter som

reglerar arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen samt vara väl insatt i den egna rollens

funktion avseende praktiskt arbete, ansvar och befogenheter.

Kursen anordnas av TYA med TYAs generella villkor, dvs avgiftsfritt och med rese- och

utbildningsbidrag för TYAs målgrupper. Se www.tya.se eller kontakta kursansvarig på TYA:

Katarina Engström, 08-734 52 26, katarina.engstrom@tya.se eller kursadministartör

Eva Westöö, 08-734 52 44, eva.westoo@tya.se.

12


Chefsutbildning och ledarutveckling

ARBETSRÄTT OCH PERSONALHANDBOKEN

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Kursavgift

Syfte

Grundläggande genomgång av arbetsrätten med koppling till personalhandboken och hur vi

tillämpar lagar och avtal i praktiken.

Grupparbeten, praktikfall och diskussioner.

Personal med behov av överblick över det personaladministrativa området och arbetsrätten.

Alla chefer med personalansvar, speciellt nya chefer.

3 000 SEK inkl kost och logi

Att ge grundläggande kunskap i arbetsrätten och policies, regler, rutiner och tillämpningar i

personalfrågor inom företaget.

Plats och tid Jönköping 16-17 oktober 2007

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

EKONOMIUTBILDNING SAP R/3

(2 dagar)

Introduktion till ekonomisystemet SAP R/3. Kundreskontran. Leverantörsreskontran.

Kredithantering. Controlling/redovisning – informationssökning och rapportuttag.

Kursen bygger till stor del på praktiska övningar vid PC.

Handläggare av och ansvariga för ekonomirutiner inom våra regioner, distrikt och staber som

inte tidigare deltagit i någon utbildning kring ekonomisystemet SAP R/3.

Att utifrån deltagarens roll i förhållande till systemet ge nödvändiga kunskaper och förståelse

för att kunna hantera systemet på ett korrekt sätt.

3 000 SEK inklusive logi.

Plats och tid 1. Göteborg 21-22 mars 2007

2. Göteborg 12-13 september 2007

LEDARUTVECKLING GRUNDKURS

(2 + 2 + 2 + 2 dagar)

Att vara chef och ledare innebär att det ställs stora krav och förväntningar från både

medarbetare och företaget. Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om både vad

som ska göras samt inte minst hur man ska göra i frågor som rör den egna personalen.

Ditt engagemang och aktiva deltagande blir viktigt eftersom det gäller att omsätta kursens

innehåll till praktisk handling på hemmaplan. Du som är nytillträdd chef ska deltaga i denna

utbildning plus den fristående kursen ”Arbetsrätt och personalhandboken” ovan (anmälan till

denna görs separat).

Kursinnehåll

Del 1: Introduktion. Vad innebär ledar- och chefsrollen. Befogenheter och ansvar. Ledarskapet

inom Schenker. Företagsinterna policies mm. Informations- och presentationsteknik.

Del 2: Informations- och presentationsteknik. Effektiva möten. Lär känna dig själv.

Stresshantering. Manligt och kvinnligt. Att sätta mål.

Del 3: Utvecklingssamtal. Kommunikation. Samtalsmetodik.

Arbetsmodell för kompetensutveckling. Hur hantera det svåra samtalet.

Del 4: Ledarskap och ledarstil. Samarbete och grupputveckling.

Förändringsarbete. Effektiv feedback. Konflikthantering.

Mellan de olika etapperna kommer visst hemarbete knutet till kursinnehållet att förekomma.

13


Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Utbildningen vänder sig till alla som nyligen blivit chefer inom produktion eller administration.

Även du som har lite erfarenhet som chef men saknar grundläggande kunskap inom området

bör deltaga.

Att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för vad ledarskap i praktiken innebär.

Ökade kunskaper om praktiska metoder i arbetet med den egna personalen.

Bättre självkännedom och ökat självförtroende i ledarrollen.

16 500 SEK per deltagare inklusive kost och logi.

Plats och tid Omgång 1:

Del 1. Göteborg 30-31 januari 2007

Del 2. Jönköping 27-28 februari 2007

Del 3. Halmstad 25-26 april 2007

Stockholm 2-3 maj 2007

Del 4. Helsingborg 30-31 maj 2007

Omgång 2:

Del 1. Göteborg 11-12 september 2007

Del 2. Helsingborg 16-17 oktober 2007

Del 3. Stockholm 6-7 november 2007

Halmstad 13-14 november 2007

Del 4. Jönköping 4-5 december 2007

LEDARUTVECKLING FÖRDJUPNING – UGL

(5 dagar)

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som ökar insikten om

grupputveckling och ledarskapets betydelse för effektivitet. Kursen skiljer sig från

”traditionell” utbildning.

Kursledarna fungerar mer som tränare än lärare. Ju högre aktivitet, större inlevelseförmåga och

öppenhet deltagarna kan bidra med desto större utbyte. Kursen bedrivs i internatform och

med ett program som inte medger andra engagemang under utbildningstiden. UGL är en

krävande kurs, och det är bra om du känner dig i form såväl fysiskt som mentalt.

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Utbildningen bygger på så kallad upplevelsebaserad inlärning som hjälper deltagarna att:

Se och hantera konflikter.

Kommunicera direkt och klart.

Ta och ge effektiv feedback.

Urskilja olika faser i en grupps utveckling.

Förstå att det finns behov av olika ledarstilar.

Uppnå ökat självförtroende och självinsikt.

Kursen riktar sig till chefer på alla nivåer som har några års erfarenhet i rollen som ledare och

som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt få ökad personlig mognad.

Grupperna sätts samman efter mottot ”så olika människor som möjligt” för att få optimal

utveckling och erfarenhetsbredd. Det är också viktigt att deltagarna inte står i beroendeförhållande

till varandra. Efter intresseanmälan sätter vi ihop grupper (max 12 i varje) utifrån

ovanstående kriterier.

Att göra deltagarna mer effektiva som chef/ledare och gruppmedlemmar. Genom teori och

praktiska övningar få ökad förståelse för hur människor fungerar individuellt och i grupp.

16 500 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Hyssna 5-9 mars 2007

2. Hyssna 1-5 oktober 2007

14


PRESENTATIONSTEKNIK

(2 dagar)

I många sammanhang gäller det att inför andra sälja sin idé – sitt budskap. I denna kurs får du

lära dig en grundläggande metod för hur en bra och engagerande presentation genomförs. Vi

går igenom och tränar de olika delar som krävs för en lyckad presentation. Ett viktigt syfte är

att öka ditt självförtroende och din tro på att du verkligen kan tala inför andra på ett bra sätt.

Kursinnehåll Teori varvas med mycket praktisk träning kring bl a:

Kommunikation i olika former.

Hur du planerar och förbereder en presentation.

Att arbeta strukturerat.

Skriva manus i rubrikform.

Att fånga intresset och hålla det vid liv.

Hantera rampfeber. Röst och kroppsspråk.

Målgrupp

Alla som behöver grundläggande kunskap och träning i att tala inför grupp. Du behöver inte ha

tidigare erfarenhet eller andra förkunskaper.

Max 10 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning.

Syfte

Kursavgift

Att visa hur du med enkla metoder kan utnyttja dina personliga resurser för att genomföra

övertygande och intressanta presentationer. Att du upplever dina framsteg och kunskaper på

ett sätt som gör att du direkt börjar använda metoden i olika sammanhang.

6 500 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Göteborg 23-24 oktober 2007

PROJEKTMETODIK

(3 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Kursen ger en grundläggande kunskap i projektmetodik och följer de fem faserna i Schenkers

projektmodell (SPM).

Ur innehållet Vad är projekt och varför projekt? Omgivande faktorer och koppling till

affärsutveckling. Olika projekttyper. Beställarens roll – syfte. Projektets olika faser.

Projektdirektiv. Projektplan. Målformulering och målstyrning. Planering. Projektbudget.

Kvalitetsplan. Uppföljning och styrande dokument. Projektorganisation. Informationsplan.

Projektadministration. Projektavslut. Produkt- och effektmål. Den praktiska träningen under

utbildningen sker utifrån ett eller flera verkliga projekt som deltagarna tar med sig in i

utbildningen.

Personer som arbetar eller kommer att arbeta med projekt av alla slag inom Schenker.

Att ge grundläggande kunskaper i att strukturera, planera och styra projekt inom Schenker mot

ett angivet projektmål inom upepsatta kvalitets-, kostnads- och tidsramar. Målet är att

deltagarna efter utbildningen ska förstå och kunna tillämpa projektmodellen (SPM).

9 500 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Göteborg 28 februari - 2 mars 2007

15


PROJEKTLEDNING

(2+1 dagar)

Kursinnehåll

Projektgruppen: Gruppens sammansättning. Att förstå och hantera gruppdynamiska effekter.

Gruppens krav på ledarskapet.

Situationsanpassat ledarskap: Att leda kreativa olikheter. Att leda genom effektiv

kommunikation. Att hantera konflikter.

Egen ledarstil: Mina olika roller som projektledare. Min ledarstils styrkor och fallgropar. Min

syn på ledarskapet och medarbetarna.

Att utveckla medarbetaren och arbetsmetoder: Företagets värderingar och mål. Att

motivera och utveckla medarbetare i projektet. Att tillämpa och utveckla arbetsmetoder för

ledning och styrning.

Dag 3 är deltagarstyrd där deltagarna får reflektera och fördjupa sina kunskaper i

projektmetodik genom återkoppling till dag 1 och 2.

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Personer som leder eller kommer att leda projektarbete inom Schenker. Deltagarna ska

genomgått utbildningen i Projektmetodik och ha praktisk erfarenhet av projektarbete.

Att genom teori och träning ge deltagarna ökad kunskap om hur man utvecklar ett tydligt

ledarskap för att utveckla och leda en tillfälligt sammansatt projektgrupp och samtidigt styra

gruppens arbete mot ett gemensamt mål inom uppsatta ramar. Målet är att deltagarna efter

utbildningen ska kunna leda hela eller delar av projekt, beroende på tidigare ledarerfarenhet.

9 500 SEK inklusive kost och logi

Plats och tid Göteborg 19-20 april och 11 maj 2007

PROJEKTARBETE – FLYING START

När ett nytt projekt ska igång råder det ofta som störst osäkerhet i form av dels oklara roller

och relationer inom teamet och dels en otydlig gemensam målbild som beskriver vad projektet

ska åstadkomma. De personer som ska ingå i projektet har olika förutsättningar och ofta liten

erfarenhet av att arbeta tillsammans.

Via vår leverantör av utbildningstjänster inom projektmetodik och projektledning kan vi

erbjuda ett stöd i form av en utbildning i arbetsmetod för att effektivt starta upp ett projekt.

Metoden har man kallat Flying start. En arbetsmetod som syftar till att hjälpa projekt att

snabbt få luft under vingarna som bär ända fram till mål. Förutom den operativa vinsten i väl

etablerade projekt får deltagarna samtidigt praktisk träning och tillgång till mentorskap under

de dagar insatser varar.

Flying start bygger på ett antal effektiva arbetsmoment som utgår från projektets egna

förutsättningar. Syftet är att under en begränsad tid skapa ett fungerande team som genom

effektiv kommunikation och samverkan bygger upp en gemensam målbild och en struktur för

planering, genomförande och styrning som svarar mot projektets syfte, mål och önskat

resultat.

Insatsen resulterar i:

– En gemensam målbild

– En accepterad struktur för planering, ledning och styrning

– En första version av projektplan

– En projektgrupp som förstår varandras roller och beteenden

– En effektivare kommunikation mellan deltagarna

Vid intresse för denna form av skräddarsydd utbildning kontakta Bertil Ström, 031-703 84 27

eller vår leverantör Training Lab, 031-80 68 50.

16


UTVECKLINGSSAMTAL

(2 dagar)

Utvecklingssamtalet är ett av chefens viktigare verktyg för att skapa samförstånd, klargöra mål

och fastställa utvecklingsbehov. Företagsledningen har som strategiskt mål i ledarskapspolicyn

angett att alla medarbetare ska ha minst ett utvecklingssamtal varje år. Här får du möjlighet

att förbättra utbytet av samtalen genom både teori och praktisk träning.

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Vad ska ett utvecklingssamtal innehålla?

Förberedelser och uppföljning.

Hur skapa bra kommunikation. Olika förhållningssätt. Aktivt lyssnande. Frågeteknik. Effektiv

feedback. Arbetsmodell för kompetensutveckling. Det svåra samtalet. Praktiska övningar.

Samtliga chefer som genomför utvecklingssamtal.

Max 12 deltagare per kurs för att alla ska få stort utrymme till praktisk träning.

Att ge grundläggande kunskap samt träning i ett sätt att genomföra konstruktiva

utvecklingssamtal.

6 500 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Halmstad 25-26 april 2007

2. Stockholm 2-3 maj 2007

3. Stockholm 6-7 november 2007

4. Halmstad 13-14 november 2007

17


Grund- och vidareutbildning

CIEL

(2 dagar)

Kursinnehåll

Grundläggande funktioner i utrikesverksamhetens driftssystem CIEL (Computer Integrated

External Logistics).

Kursen ges i två versioner:

1. Med huvudinriktning på uppdragsregistrering i första hand för medarbetare på DORO.

2. Med huvudinriktning på RTS, lastplanering, etc. I första hand avsedd för medarbetare

på PU.

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Alla som har behov av grundläggande kunskaper i CIEL. Deltagarna bör ha grundläggande

kunskaper i utrikestrafik och spedition.

Att ge nya användare grundläggande kunskap i CIEL som verktyg.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Version 1 för medarbetare på DORO:

1. Göteborg 14-15 mars 2007

2. Göteborg 11-12 april 2007

3. Göteborg 19-20 september 2007

Version 2 för medarbetare på PU kan ges vid behov.

FARLIGT GODS ADR-KURS – FÖRARINTYG

Från årsskiftet införs nya regler för vilka som ska ha förarintyg (ADR-intyg) vid transport av

farligt gods. Tidigare bestämmelser har stadgat att förare av fordon med en tillåten totalvikt

över 3,5 ton som transporterar farligt gods ska ha förarintyg. Den 1 januari 2007 tas totalviktsgränsen

bort och förare av alla typer av fordon, oavsett totalvikten, ska inneha förarintyg

(ADR-intyg).

Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet eller av organisation som godkänts av

myndigheten, och ange att föraren deltagit i en kurs och genomfört examination på de

särskilda krav som skall uppfyllas vid transport av farligt gods. Se ADR-S kapitel 8.2.

Kravet gäller inte om man transporterar det farliga godset som begränsad mängd eller som

värdeberäknad mängd.

Vid tillämpning av värdeberäknad mängd är det tillräckligt med en utbildning enligt kraven i

kapitel 1.3 i ADR-S, så kallad funktionsanpassad utbildning.

Vid transport av ämnen eller föremål av ADR-klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) eller

ämnen av ADR-klass 7 (Radioaktiva ämnen ) krävs dessutom ytterligare specialkurser enligt

ADR-S kapitel 8.2.2.

Giltighetstiden för intyg är 5 år. För förlängning av intygens giltighet skall fordonsförare kunna

visa att en repetitionsutbildning genomgåtts och motsvarande examination klarats inom en 12-

månadersperiod innan ursprunglig giltighetstid gått ut.

Även övriga personer som är delaktiga vid transport av farligt gods ska ha utbildning om de

bestämmelser som rör deras arbets- och ansvarsområde. Se ADR-S kapitel 1.3.

Utbildningen ska även innehålla bestämmelser för skydd av farligt gods.

De kurser som kan anordnas är således:

Grundkurs (18 lektioner)

Specialkurs för klass 1 (8 lektioner)

Specialkurs för klass 7 (8 lektioner)’Specialkurs för tankbilsförare (12 lektioner)

Repetitionskurs (2 dagar inklusive individuella praktiska övningar)

Övrig utbildning enligt ADR-S kapitel 1.3

Målgrupp

Förare enligt ovan (ADR kapitel 8.2 och 1.3 ) och personer delaktiga vid transport av farligt

gods (ADR kap 1.3).

18


Syfte

Plats och tid

Att ge berörda förare och övriga de kunskaper kring transporter av farligt gods som krävs för

att uppfylla lagens krav om säkra farligt godstransporter.

Kurser kan anordnas lokalt efter önskemål. Kontakta någon av våra säkerhetsrådgivare eller av

SRV utbildade och godkända farligt godsinstruktörer. Se förteckning sidan 29.

FARLIGT GODS GRUND

(2,5 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Grundläggande genomgång av regelverken kring transport av farligt gods ADR och IMDG och

våra rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall

Alla inom och utanför företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt

godstransporter och tillhörande dokumentation. Denna kurs riktar sig till sådana som tidigare

inte genomgått någon kurs i transport av Farligt gods.

Ge en grundläggande kunskap om lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra interna

regler och rutiner i sammanhanget.

5 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Jönköping (preliminärt) 13-15 mars 2007

FARLIGT GODS PÅBYGGNAD

(2,5 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Fördjupad genomgång av regelverken kring transport av farligt gods, ADR och IMDG, och våra

rutiner kring dessa plus övningsuppgifter och praktikfall

Alla inom företaget som kommer i kontakt med problematiken kring farligt godstransporter

och har genomgått Farligt gods grundkurs eller motsvarande tidigare än för 6 månader sedan.

Ge en uppdatering av och fördjupning i lagstiftningen kring transport av farligt gods och våra

interna regler och rutiner i sammanhanget.

5 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid Jönköping (preliminärt) 17-19 april 2007

GRUNDKURS SCHENKER AB

(2+2+3 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Historik, organisation och branschöversikt.

Omvärld, bransch och logistikutveckling.

Trafikuppläggning in- och utrikes, bestämmelser och avtal.

Våra gemensamma transportvillkor.

Leveransvillkor.

Produktsortimentet.

Prissättning och priskonstruktion.

Marknadsföring och försäljning.

Översikt över våra ansvarsbestämmelser och vår försäkringslösning.

Inrikes- och utrikes indatahantering.

Debitering, avräkning.

Översikt över informationssystemen.

Verksamhetsutveckling.

Schenkers miljöarbete.

Grupparbeten och övningar.

Studiebesök på terminaler och HK.

Företrädesvis nyanställd personal på alla nivåer. Deltagare bör ha arbetat inom koncernen

cirka tre månader eller ha tidigare branscherfarenhet.

19


Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Att ge alla en helhetsbild och övergripande kunskap om företaget, dess system, processer,

rutiner och samarbetsförhållanden.

9 000 SEK inklusive kost och logi.

Kursen är uppdelad i tre delar om vardera 2-3 dagar.

Uppläggningen förutsätter deltagande under samtliga 7 dagar.

Omgång 1:

Del 1: Göteborg 28 februari - 1 mars 2007

Del 2: Göteborg 28-29 mars 2007

Del 3: Helsingborg 23-25 maj 2007

Omgång 2:

Del 1: Göteborg 5-6 september 2007

Del 2: Göteborg 17-18 oktober 2007

Del 3: Helsingborg 7-9 november 2007

GODS/TERMINAL

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Helheten, organisation och historik

Våra produkter och tillval

Vilka krav ställer våra kunder?

Kvalitet i alla led

Indatahantering

Godshantering – regler och rutiner

Grupparbeten

Studiebesök på terminal

Trafik och transportörer

Teknikutveckling

Framtiden – vad kan vi förvänta oss?

I första hand terminalarbetare och arbetsledare som arbetar med gods men även övriga som

vill ha en översikt över våra godsprodukter och deras hantering.

Att öka kunskapen om godsprodukterna hos alla, öka förståelsen för såväl marknadens som

produktionens krav, få alla att arbeta efter likformiga rutiner och ytterligare förstärka den

positiva attityden hos alla som arbetar med gods.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid 1. Värnamo 10-11 januari 2007

2. Linköping 15-16 mars 2007

3. Jönköping 20-21 september 2007

4. Stockhom 21-22 november 2007

GRUNDKURS SPEDITIONSKUNSKAP LAND (STIF)

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Speditören och hans arbetsuppgifter. Leveransvillkor. Ansvar. Trafik och trafikmedel.

Fraktberäkningsregler. Farligt gods - översikt. Tullhandlingar. Import- och exportspedition.

Alla som har behov av grundläggande kunskaper i spedition.

Att ge en allmän genomgång av speditörens arbetsuppgifter och de regelverk som styr dessa.

4 900 SEK exklusive logi.

Meddelas senare

Kursen ges i Sveriges Transportindustriförbunds regi. Anmälan till Kristina Dahlman,

Transportindustriförbundet, tel 08-442 43 86 eller via förbundets hemsida www.swedfreight.se

20


NSAB OCH COMBITERMS 2000 (STIF)

(1 dag)

Kursinnehåll Noggrann genomgång av Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000),

text och kommentarer. Transportörens ansvar, samtliga transportsätt kort sammanfattning.

Combiterms 2000 leverans- och fraktvillkorens stora betydelse.

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Reklamationshandläggare, speditörer, säljare m fl som påverkas av dessa bestämmelser i sitt

dagliga arbete.

Att ge grundläggande kunskaper om NSAB och dess tolkning samt att ge en översikt över

leveransvillkoren.

2 900 SEK exklusive logi

Meddelas senare

Kursen ges i Sveriges Transportindustriförbunds regi. Anmälan till Kristina Dahlman,

Transportindustriförbundet, tel 08-442 43 86.

OPAL GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Genomgång av OPAL och dess delfunktioner. Hur man bäst utnyttjar systemets faciliteter.

Alla som har behov av kunskaper i OPAL, såväl nya som lite mer vana användare.

Vi rekommenderar alla nya användare att genomgå denna kurs.

Att ge användare som känner behov grundläggande kunskap i OPAL.

1 000 SEK inklusive kost och logi

Plats och tid 1. Göteborg 19 april 2007

2. Stockholm 19 september 2007

ORDER/TRAFIK/KUNDSERVICE – VIDAREUTBILDNING

(2 + 2 + 2 dagar)

Kursinnehåll

Hur stärker vi relationerna med befintliga kunder?

Hur utvecklar vi affärerna med mindre och medelstora kunder?

Vilka hjälpmedel kan ytterligare effektivisera vårt arbete på order/trafik/kundservice?

Vad kan vi vänta oss av IT-utvecklingen? OPAL, MDF, EDI, Internet, Caesar, ärendehantering

– hur påverkar vi utvecklingen och hur påverkar den oss?

Hur arbetar man med order/trafik/kundservice på olika distrikt? Bästa lösningar?

Vilka regelverk och överenskommelser reglerar vårt arbete?

Vilka krav ställer transportörerna och BTF på oss? Vilka krav kan vi ställa på transportörerna?

Hur bedömer vi transportkostnaderna?

Kort sagt - hur blir vi ännu bättre inom order/trafik/kundservice-funktionerna för att kunna

bidraga positivt till de ökade lönsamhetskraven?

Utbildningen bygger i mycket hög grad på erfarenhetsutbyte, diskussioner, övningar och

hemuppgifter.

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Trafikledare, ordermottagare och övriga kundservicemedarbetare hos kontor, ombud och

åkerier.

Max 15 deltagare.

Att arbeta fram och träna på en ytterligare förbättrad kundkontaktstil, att ge kunskaper om

regelverk och hjälpmedel i trafikledning och kundservice och att utbyta erfarenheter.

10 500 SEK inklusive kost och logi.

21


Plats och tid Omgång 1:

Del 1: Örebro 6-7 mars 2007

Del 2: Stockholm 11-12 april 2007

Del 3: Göteborg 9-10 maj 2007

Omgång 2:

Del 1: Örebro 26-27 september 2007

Del 2: Stockholm 24-25 oktober 2007

Del 3: Göteborg 28-29 november 2007

PAKET GRUNDKURS

(2 dagar)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Översikt över verksamheten i stort, historik, organisation. Produkten Parcel.

Paketverksamhetens roll i sammanhanget. Transportvillkor, prissättning, debitering.

Dokument och indata. Avgående rutiner. Ankommande rutiner. Ansvar och reklamation.

Produktionssystem, teknik och hjälpmedel. Trafikuppläggning, transportörer och

ersättningsprinciper. Marknadsföring och utveckling. Studiebesök och grupparbeten.

Alla som arbetar i paketverksamheten.

Att öka kunskapen om produkten hos alla, öka förståelsen för såväl marknadens som

produktionens krav, få alla att arbeta efter likformiga rutiner och ytterligare förstärka den

positiva attityden hos alla som arbetar med paket.

3 000 SEK inklusive kost och logi

Plats och tid 1. Linköping 18-19 april 2007

2. Stockholm 12-13 september 2007

REKLAMATION ON LINE – REKO GRUNDKURS

(1 dag)

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

Genomgång av funktionerna i REKO såväl centrala som lokala delar. Praktikfall, övningar och

diskussioner.

Lokala handläggare av reklamationsrutiner och godsletare, som inte tidigare genomgått

utbildning i system REKO.

Att ge grundläggande kunskaper i REKO.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid meddelas senare.

22


Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

TULLFRÅGOR – EXPORT/TRANSITERING

Grundläggande om tull.

Rutiner export.

Fyra praktikfall (hela em Dag 1).

Transitering.

Transitering i CIEL.

Transitering av egna praktikfall från Dag 1.

Tullverkets hemsida.

Kortfattat om import – exempel.

Länderinformation.

Personal på såväl DORO som PU/GU som arbetat minst 3-4 månader och har kännedom om

CIEL och som stött på lite tullfrågor.

Att ge fördjupade kunskaper i tullhantering och vad man därvid förväntas göra från vår sida

vid handläggning av exportärenden.

3 000 SEK inklusive kost och logi

Plats och tid 1. Stockholm 21-22 februari 2007

2. Göteborg 7-8 mars 2007

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

TULLFRÅGOR – IMPORT/TRANSITERING

Grundläggande om tull.

Rutiner import.

Fyra praktikfall (hela em Dag 1).

Transitering.

Transitering i CIEL.

Transitering av egna praktikfall från Dag 1.

Tullverkets hemsida.

Kortfattat om export – exempel.

Länderinformation.

Personal på såväl DORO som PU/GU som arbetat minst 3-4 månader och har kännedom om

CIEL och som stött på lite tullfrågor.

Att ge fördjupade kunskaper i tullhantering och vad man därvid förväntas göra från vår sida

vid handläggning av importärenden.

3 000 SEK inklusive kost och logi

Plats och tid 1. Göteborg 28 februari - 1 mars 2007

2. Stockholm 13-14 mars 2007

Kursinnehåll

Målgrupp

Syfte

Kursavgift

Plats och tid

UTRIKESTRAFIK

(2 dagar)

Allmänna begrepp – produkter, transportvillkor, ansvar, dokument – skillnader inrikes/utrikes.

Leveransvillkor. Prissättning utrikes – kalkyler offerter, debitering, RMS.

Arbetsrutiner export och import – en sändnings väg.

Gemensamt gränssnitt.

CIEL – översikt.

Trafikfrågor allmänt.

Länderinformation – EU, icke EU. Tullfrågor.

Medarbetare på alla nivåer som nu även arbetar med utrikestrafik och som känner osäkerhet

om begrepp, samband, regler, rutiner, etc. Det kan vara tidigare inrikesmedarbetare eller

övriga som känner behov av en övergripande genomgång av utrikestrafiken.

Att höja kunskapsnivån om utrikestrafiken hos alla som arbetar i en integrerad miljö.

3 000 SEK inklusive kost och logi.

Plats och tid meddelas senare

23


PC-UTBILDNING

Nedanstående PC-kurser anordnas som tidigare i samarbete med Lexicon AB vilka vi har

avtal med.

Kontaktpersoner: Margita Schwarz, tel 031/769 15 54.

e-mail: margita.schwarz@lexicon.se

Se också: www.lexicon.se

Avtalet är rikstäckande och omfattar dels specialpriser på kurser där vi kan samordna minst tre

eller fyra interna deltagare vid samma kurstillfälle, dels rabatterat pris för enstaka deltagare på

respektive kursarrangörs öppna kurser. Kontakta Lexicon för prisuppgift i varje specifikt fall.

Som tidigare finns också möjlighet till så kallat Korridorstöd som innebär att en lärare från

Lexicon ställer upp på arbetsplatsen och individuellt eller i mindre grupper går igenom

möjligheter och frågeställningar kring effektivt utnyttjande av Officepaketet.

Frågor kring detta kan ställas till Bertil Ström, HK, Kompetensutveckling eller Margita Schwarz,

Lexicon. (Se ovan.)

Nedanstående kurser kan ordnas på flertalet orter i Sverige. Kontakta Lexicon för uppgift om

tider, platser och priser.

ACCESS GRUND

EXCEL GRUND

EXCEL FORTSÄTTNING

EXCEL FÖR EKONOMER

EXCEL TIPS & TRIX

EXCEL – ANALYSERA DATA

EXCEL GRAFIK & DIAGRAM

FRONTPAGE GRUND

OFFICE FÖR SÄLJANDE PERSONAL

OFFICE INTEGRATION

OUTLOOK GRUND

POWERPOINT GRUND

RAPPORTSKRIVNING MED WORD

WINDOWS GRUND

WORD GRUND

WORD FORTSÄTTNING

WORD KOPPLADE DOKUMENT

WORD LÅNGA DOKUMENT

WORD TIPS & TRIX

Språkutbildning

Behoven av språkkunskaper ökar med tilltagande internationalisering av verksamheten.

Språkutbildning får av praktiska skäl bedrivas på lokal nivå.

Vi hänvisar till lokala externa utbildningsanordnare som TBV, Folkuniversitetet eller

Medborgarskolan. Vi har också kontakt med ett företag som kan genomföra individuell

språkutbildning per telefon till en rimlig kostnad.

Vid akuta behov av intensivundervisning tag kontakt med Bertil Ström, HK, Personalutveckling

eller när det gäller undervisning per telefon direkt med Ann Cullinane, Advance Training, tel

033-41 09 95 eller 0708-15 69 27, e-post: ann@at-language.biz

24


Övriga interna kurser

Under året kommer ytterligare ett antal produkter, projekt, program och system inom affärsplanens ram att

föranleda utbildningsinsatser, både lokalt och centralt i någon form. Detaljerad information kommer att lämnas

i god tid före start av dessa och övriga aktiviteter.

Nedanstående kurser kan anordnas på begäran.

Kurs Målgrupp Innehåll Längd Kontakta

ADR förarintyg

(se även sidan 18)

Förare (ADR kapitel 8.2 och

1.3) och personer delaktiga vid

transport av farligt gods (ADR kap

1.3).

Ger kunskaper för

att uppfylla lagens

krav om säkra farligt

godstransporter

(ADR kap 8.2 och 1.3)

Varierande

Våra säkerhetsrådgivare

(se förteckning sidan 27)

Ansvarsfrågor vid

truckhantering

Arbetsledare vid driftställen där

truckhantering förekommer

Gällande lagar och

bestämmelser.

Arbetsmiljöverkets krav.

Olycksstatistik, frekventa

olyckstyper. Godsskador

och dess konsekvenser

Ansvarsfördelning

– samordningsansvar

1 dag Bertil Ström

031/703 84 27

CIEL CLIO

Alla med behov av kunskaper

i CLIO (Client Order System).

Grundkunskaper i CIEL krävs

Genomgång av CIELs

delsystem CLIO

1 dag Hasse Malmström

031/703 82 29

Elektroniska affärer

vid logistik

Säljare, logistiker, IT-personal med

behov av övergripande kunskaper

om EDI

Elektroniska affärer,

elektronisk handel,

standarder, krav på

tillämpning, Edifact,

lösningar

2 dagar STIF (e-com Logistics)

För info se:

www.ecomlogistics.se

Första hjälpen

Enligt AFS 1999:7 ska ett

tillräckligt antal personer per

arbetsställe ha kunskaper för att

kunna ge första hjälpen

Hur man kan göra en snabb

insats när någon blivit sjuk

eller skadad

2 timmar Respektive

företagshälsovård

Hjärt- och

lungräddning

Två utsedda personer per distrikt,

stab eller annan enhet ska ha

kompetens inom detta område

Hjärt- och lungräddningens

teori och praktik

3 timmar Respektive

företagshälsovård

HR- system Agda

(reseräkning) Svensk

lön (lönesystemet)

Personec HR

(Kappa) Timecon

(Tidredovisning)

Chefer med personalansvar och

handläggare av respektive system,

lönerapportörer m fl

Innehåll och hantering av

respektive system

½ - 2

dagar efter

behov

Kristin Gulleryd

031/703 84 19

Krishantering Medlemmar i lokala krisgrupper Kraven i AFS 1999:7 Hur

hanterar vi kriser och hur

kan vi ge stöd vid stora

olyckor Reaktioner, samtal,

probleminventering.

Vårt nätverk

2 dagar Bertil Ström

031/703 84 27

25


Kvalitetsstandarden

Chefer, specialister och

handläggare som behöver

grundläggande kunskaper om

kvalitetsstandarden

Grundläggande genomgång

av kvalitetsstandarden ISO

9000 och dess varianter.

Syfte, innehåll och

tolkningar. Innebörd för oss.

1 dag

Karsten Vidén

031/703 84 36

Ledstaplarutbildning

Personal vid terminaler, lager,

fryshus och åkerier som framför

ledstaplare. Vår policy (se

Produktionshandboken inrikes

Flik 6:4.3) är att vi ska vi tillse

att truckförarutbildning ska ske

inom 3 månader efter anställning

av personal som arbetar på

terminal och som har behov av

ledstaplarutbildning.

Teorikurs :regler och

säkerhetsföreskrifter i

samband med framförande

av ledstaplare.

Genomgånget avslutande

godkänt prov berättigar till

internt utfärdat förarbevis för

ledstaplare

1 dag Bertil Ström

031/703 84 27

Logistik grund

Säljare, kundservicepersonal,

lager, transportplanerare

Transportlogistikens

utveckling och

framtidsperspektiv.

Drivkrafterna i logistiken

och dess ansvarsområden

och viktiga delar

inom logistikkedjan.

Logistikkvalitet.

Olika transport- och

distributionssystem.

Ruttplanering. IT-driven

logistik. Gruppövningar och

enklare beräkningar

2 dagar STIF För info se

www.swedfreight.se

Miljö och marknad Säljande personal Miljöarbetet inom

Schenker. Miljökalkyler,

miljöanalysprogram.

1 dag Bertil Ström

031/703 84 27

Miljölagstiftning

Chefer, miljösamordnare,

säljande personal

Gällande miljölagstiftning

– hur vi berörs och hur vi ska

arbeta för att uppfylla kraven

1 dag Lars Andreen

031/703 84 42

NAV

Alla som har behov av kunskap

om vårt avräkningssystem NAV

Information om NAV´s bakgrund.

Systemgenomgång.

Regelverk. Krav på indata.

Registerhantering.

Kalkyler. Utdata från

systemet. Möjligheter och

felkällor.

½ - 1 dag

Thorleif

Waldemarsson

031/7+3 85 62

26


Produktkunskap

Alla som har behov av en

övergripande produktkunskap

inom sälj, kundservice eller

spedition

Våra affärsområdens

produkter och tillval

Transportvillkor,

ansvarsbestämmelser

och övriga regelverk kring

vårt produktutbud

2 dagar Bertil Ström

031/703 84 27

Projektledning

Styrgrupper

Medarbetare med befogenhet att

beställa projekt och medverka i

styrgrupper

Beställarens och

styrgruppens roll

Projektmodellen

Projektgruppen

Projektarbetet

1 dag

Bertil Ström

031/703 84 27

QlikView

Chefer och handläggare med

behov av kunskap om olika

QlikView-applikationer

Innehåll och hantering av

respektive applikation

½ - 1 dag

Christer Lindholm

040/671 34 71

Reklamation

grundkurs

Handläggare av

reklamationsrutiner

Grundläggande

genomgång av våra

ansvarsbestämmelser och

reklamationsrutiner

2 dagar Claes Engblom

031/703 87 17

Rättelser grundkurs

Personal som arbetar med

rättelser i inrikessystemen för gods

och ColdSped

Genomgång av

rättelserutiner i

inrikesverksamheten IOR,

DKU, DKS, NAV mm

1-2 dagar Bertil Ström

031/703 84 27

Skadeförebyggande

arbete

Lokalt ansvariga och handläggare

av reklamationsrutiner, förmän och

terminalchefer

Information om hur effektivt

skadeförebyggande arbete

kan bedrivas på distriktet.

Genomgång av tillgängliga

verktyg och statistiker för

kartläggning och analys

av skadeorsaker. Skadebesiktning.

Praktiska fall och

erfarenhetsutbyte

1 dag Ann-Cathrine

Svensson

031/703 82 79

Truckförarutbildning

Personal vid terminaler, lager,

fryshus och åkerier som

framför åktruck. Vår policy (se

Produktionshandboken inrikes

Flik 6:4.3) är att vi ska vi tillse

att truckförarutbildning ska ske

inom 3 månader efter anställning

av personal som arbetar på

terminal och som har behov av

ledstaplarutbildning.

Teorikurs: gällande

lagstiftning och regler i

samband med framförande

av åktruck.

3-dagarsvarianten ger

efter godkänt prov av TYA

utfärdat truckförarbevis.

Kursen kan komprimeras

något, men berättigar i då

endast till internt förarbevis.

2-3 dagar Bertil Ström

031/703 84 27

Verksamhetsutveckling

Chefer, specialister och

handläggare som behöver

grundläggande kunskaper om vårt

system för verksamhetsutveckling

Vad innebär verksamhetsutveckling?

Kvalitetsstandard

Kontraktsgenomgång

– offertgenomgång

Förslagsverksamhet

2 dagar Karsten Vidén

031/703 84 36

27


Övrig information

BRANSCHUTBILDNING

Ett antal branschorgan och ideella branschföreningar bedriver kursverksamhet

riktad till anställda i transport- och speditionsföretag.

Sveriges Åkeriföretag (tidigare Svenska Åkeriförbundet) (SÅ) har genom SÅ

Utbildning ett brett utbud av kurser avsedda för personal i åkeri- och

transportföretag.

Bland dessa kan nämnas:

• Kalkylering.

• Företagarskolan för åkeribranschen.

• Miljö-, kvalitet- och trafiksäkerhet.

Dessutom den obligatoriska kursen för blivande åkare: Eget på väg.

Se även www.akeri.com

Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg ger sedan en följd av år den

klassiska utbildningen Högre Transportkurs som omfattar 10 högskolepoäng

och ges under totalt 17 dagar fördelat på 7 veckor under 2007. Kursen har

inför detta år omstrukturerats och ges under medverkan från Schenker

Consulting. För mer information se www.smsk.slu.se/transportkurs

Sveriges Transportindustriförbund bedriver en viss utbildningsverksamhet såväl

centralt som regionalt. Utbudet är främst inriktat på logistik, internationella

transporter och regelverken i samband med dessa.

För aktuellt utbud se www.swedfreight.se /sidor/utbildning

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) är ett samarbetsorgan för

arbetsgivare och arbetstagare inom transportsektorn.

TYA bedriver utbildning i:

• Arbetsmiljöfrågor, grund- och vidareutbildning.

• Förarkurser för temperaturreglerade transporter, tanktransporter, allmän

fortbildning, lastsäkring, miljöförare, heavy eco driving, arbetsplatslärande i

transportbranschen (APL) mm. Se även www.tya.se

Transporttekniska föreningen (TTF) är en ideell sammanslutning av personer med

intresse och erfarenhet av frågor i samband med materialhantering och

transporter.

TTF har bland annat som syfte att skapa möjligheter för medlemmarna till

nödvändig kompetensutveckling. TTF anordnar varje år ett antal kurser och

konferenser inom dessa områden. Se även www.ttf.nu

Utöver ovanstående finns på marknaden en mängd kommersiella kursarrangörer

med ett utbud riktat mot transportbranschen.

Närmare upplysningar och bedömningar av olika alternativ lämnas gärna av

Bertil Ström, HK, telefon 031/703 84 27.

En kursarrangör som vi har avtal med när det gäller Logistikutbildning är Silf

COMPETENCE.

Ett avtal finns sedan våren 1999 mellan Schenker Consulting och Silf

COMPETENCE om samarbete på logistikutbildningsområdet. Schenker Consulting

medverkar vid utveckling av nya utbildningar under Silf COMPETENCEs ledning

samt medverkar som lärare i Silf COMPETENCEs kurser.

Silf COMPETENCE är ett av Sveriges största företag inom kompetensutveckling för

inköp, förhandling, logistik, varu- och tjänsteproduktion samt chef- och ledarskap.

För ytterligare information om Silf COMPETENCEs logistikutbildningar se Silf

COMPETENCE’s hemsida: www.silf.se

28


FARLIGT GODS-INSTRUKTÖRER

Nedanstående personer anställda av Schenkerföretag är av Statens Räddningsverk

auktoriserade instruktörer och säkerhetsrådgivare med behörighet att genomföra

förarutbildning enligt ADR kapitel 8.2 och övrig utbildning enligt ADR kap 1.3 .

Hans Carlheim, Jönköping, Gruppchef säkerhetsrådgivarna, 036/18 32 21, 0706/69 85 80

Sven Andersson, Helsingborg, 042/38 70 13, 0706/69 86 55

Peter Gundel, Malmö, 040/671 32 38, 0706/69 86 17

Håkan Holmgren, Borlänge, 0243/25 76 08, 0730/68 30 19

Stig Hugosson, Skellefteå, 0910/517 60, 0706/69 85 63

Mladen Stanic, Göteborg, 031/703 96 57, 0706/69 86 18

Ett antal åkerier i vår verksamhet har också godkända säkerhetsrådgivare.

För mer information om detta kontakta P-O Hinrichs, BTF, Solna, 08-470 33 00.

POLICY KOMPETENSUTVECKLING FÖR SCHENKER AB

För att varje medarbetare ska kunna ha rätt kompetens vid rätt tillfälle ska vi ge möjlighet till

ständig kompetensutveckling på alla nivåer i vårt företag. Vår målsättning är att var och en ska

ägna minst två dagar I genomsnitt per år att, på ett organiserat sätt, utveckla sin kompetens.

Vad är kompetensutveckling

För att kunna mäta måluppfyllelsen enligt ovan har vi definierat vad vi internt menar med

begreppet kompetensutveckling.

Med kompetensutveckling avser vi:

Planerat och målinriktat deltagande i –

• Intern kurs ingående i Schenkers kursprogram

• Annan intern utbildning (lärarledd eller interaktiv)

• Extern utbildning som bedömts nödvändig för medarbetarens nuvarande eller kommande

arbetsuppgifter och som betalas av företaget

• Nya arbetsuppgifter utöver ursprunglig befattning för att bredda kompetensen och med

syfte att kunna delta i arbetsrotation eller gå in som back-up på annan befattning. (Enbart

själva upplärningstiden ska räknas - inte schemalagt arbetsbyte med fullvärdig prestation.)

• Studiebesök hos andra kontor, kunder, åkerier, leverantörer, branschkollegor och på

fackmässor

• Sådan facklig utbildning vars kostnader betalas av företaget. Informations- och

arbetsplatsträffar eller liknande som ingår i det löpande arbetet ska inte inrapporteras

som kompetensutveckling.

Mätning av måluppfyllelse

All tid för kompetensutveckling enligt ovan ska mätas på lokal nivå. Riktlinjer har distribuerats

till respektive enhet. (Se även Personalhandboken.)

29


Året som gått – 2006

Kurs Antal omgångar Deltagare Dagar per kurs Deltagardagar

Aktiv telefonförsäljning 3 0

Arbetsmiljö 1 24 1,5 36

Arbetsrätt 2 33 2 66

Baskurs Sälj 3 33 1 33

Business School

– Presentationsteknik 1 18 3 54

Caesar Grundkurs 1 7 1 7

Caesar Fortsättning 2 22 1 22

Caesar Special 5 45 1 45

CIEL DORO 5 47 2 94

CS/AVTLN 1 7 2 14

EDI 1 35 2 70

Ekonomi SAP R/3 1 14 2 28

Farligt gods grund 2 19 3 57

Farligt gods resurspersoner 1 46 2 92

Framtida chefer 1 9 2 18

Grundkurs gods/terminal 3 58 2 116

Grundkurs Schenker 2 41 7 287

Isopeq 2 27 1 27

Jupiter 1 4 1 4

Ledarutveckling grund 3 46 8 368

NAV 14 90 0,5 45

NOVA 2 12 1 12

OPAL 2 16 1 16

Order/trafik/kundservice 2 30 6 180

Paket grund 2 45 2 90

Presentationsteknik 1 8 2 16

Presentationsteknik special 2 8 1 8

Pricing 1 6 2 12

Produktion School

– KickOff/Ledarutveckling 1 16 3 48

– Logistik 1 16 2 32

– Kundrelationer 2 15 2 30

– Ekonomi & kvalitet 2 27 3 81

– Terminal 2 28 3 84

Schenkers processer 1 14 2 28

– Presentationsteknik 1 12 2 24

– Projektkunskap 1 13 3 39

– Förändringsarbete 1 13 2 26

Projektmetodik 1 12 3 36

Stastistik/simulerung inrikes 2 7 1 7

Statistik/simulering utrikes 2 9 1 9

Säljteknik 1 10 4 40

Teamutveckling ledningsgrupper 1 5 2 10

Teamutveckling arbetsgrupper 1 2 11 1 11

Teamutveckling arbetsgrupper 2 4 35 2 70

Tull Export 1 7 2 14

Tull Special 2 17 2 34

Tull Nytt uppgiftslämnande 13 174 0,5 87

UGL 2 21 5 105

Utvecklingssamtal 1 11 2 22

Summa 2006 107 1199 2618

Uttryckt i deltagardagar (antalet kursdagar gånger antal deltagare) har 2 618 centralt administrerade

deltagardagar genomförts, vilket är i något fler än föregående år. Till ovanstående centralt administrerade

utbildningar ska läggas lokala insatser av flera slag exempelvis farligt gods, lastsäkring, arbetsmiljöutbildning

och lokal implementering av olika IT-system.

Enligt motivationsindex har det uppgivna totalantalet kompetensutvecklingsdagar per anställd uppgått till

1,97 vilket är nästan lika med målet på 2.00.

31


Tidplan 2007

JAN 10-11 Gods/terminal 1 VÄRNAMO

JAN 16 Baskurs Sälj 1 STOCKHOLM

JAN 16-17 Ledarutveckling 3:4 JÖNKÖPING

JAN 17-18 Order/trafik 2:2 STOCKHOLM

JAN 23-24 Farligt gods konferens GÖTEBORG

JAN 23-24 Production School 2 Processer HINDÅS

JAN 29 Business School uppföljning GÖTEBORG

JAN 30-31 Ledarutveckling 1:1 GÖTEBORG

JAN 30 Arbetsmiljö 3 STOCKHOLM

FEB 1 Baskurs Sälj 2 GÖTEBORG

FEB 8 Caesar Grundkurs 1 GÖTEBORG

FEB 20-21 Order/trafik 2:3 ÖREBRO

FEB 21-22 Tull Export 1 STOCKHOLM

FEB 27-28 Ledarutveckling 1:2 JÖNKÖPING

FEB 28-1 Grundkurs Schenker 1:1 GÖTEBORG

FEB 28-1 Tull Import 1 GÖTEBORG

FEB 28-2 Projektmetodik 1 GÖTEBORG

MAR 5-9 UGL 1 HYSSNA

MAR 6-7 Säljteknik 1 1 GÖTEBORG

MAR 6-7 Order/trafik 1:1 ÖREBRO

MAR 7-8 Tull Export 2 GÖTEBORG

MAR 13-14 Tull Import 2 STOCKHOLM

MAR 13-15 Farligt gods grund 1 JÖNKÖPING

MAR 14 e-Services 1 GÖTEBORG

MAR 14-15 CIEL 1 GÖTEBORG

MAR 15-16 Gods/terminal 2 LINKÖPING

MAR 20-22 SFU 1 1 HINDÅS

MAR 21-23 Production School 2 Presentation STOCKHOLM

MAR 21 e-Services 2 STOCKHOLM

MAR 21-22 SAP GÖTEBORG

MAR 27-28 SFU 2 1 HINDÅS

MAR 28-29 Grundkurs Schenker 1:2 GÖTEBORG

MAR 29 Caesar fortsättning 1 GÖTEBORG

MAR 29-30 Säljteknik 1 2 GÖTEBORG

APR 11-12 Order/trafik 1:2 STOCKHOLM

APR 11-12 CIEL 2 GÖTEBORG

APR 17-19 SFU 1 2 HUSKVARNA

APR 17-19 Farligt gods fortsättning 1 JÖNKÖPING

APR 17-18 Utvecklingssamtal 1/LU 1:3 STOCKHOLM

APR 18-19 Paket grundkurs 1 LINKÖPING

APR 19 OPAL 1 GÖTEBORG

APR 19-20 Projektledning 1:1 GÖTEBORG

APR 24-26 Produktion School 2 Projektredovisning VÄRNAMO

APR 25-26 Utvecklingssamtal 2/LU 1:4 HALMSTAD

MAJ 2-3 Utvecklingssamtal 1/LU 1:3 STOCKHOLM

MAJ 8 Arbetsmiljö 1:1+2 GÖTEBORG

MAJ 8-10 SFU 2 2 HUSKVARNA

MAJ 9-10 Order/trafik 1:3 GÖTEBORG

MAJ 10 Caesar Grundkurs 2 STOCKHOLM

MAJ 10-11 Comprice fördjupning 1 GÖTEBORG

MAJ 11 Projektledning 1:2 GÖTEBORG

MAJ 23-25 Grundkurs Schenker 1:3 HELSINGBORG

MAJ 31 Arbetsmiljö 1:3 GÖTEBORG

MAJ 31 Schenker Production School 1 Uppföljning STOCKHOLM

MAJ 30-31 Ledarutveckling 1:4 HELSINGBORG

MAJ 31 SPS 1 Uppföljning STOCKHOLM

JUN 4-5 Framtida chefer 1 HYSSNA

JUN 13-14 Schenker Production School 2

Förändringsprocesser

GÖTEBORG

32


SEP 5-6 Grundkurs Schenker 2:1 GÖTEBORG

SEP 11-12 Ledarutveckling 2:1 GÖTEBORG

SEP 12-13 SAP 2 GÖTEBORG

SEP 12-13 Paket grundkurs 2 STOCKHOLM

SEP 19 OPAL 2 STOCKHOLM

SEP 19-20 CIEL 3 GÖTEBORG

SEP 20-21 Gods/terminal 3 JÖNKÖPING

SEP 26-27 Order/trafik 2:1 ÖREBRO

OKT 1-5 UGL 2 HYSSNA

OKT 16-17 Ledarutveckling 2:2 HELSINGBORG

OKT 16-17 Arbetsrätt 1 JÖNKÖPING

OKT 17-18 Grundkurs Schenker 2:2 GÖTEBORG

OKT 23-24 Presentationsteknik 1 HINDÅS

OKT 24-25 Order/trafik 2:2 STOCKHOLM

NOV 6-7 Utvecklingssamtal 3/LU 2:3 STOCKHOLM

NOV 7-9 Grundkurs Schenker 2:3 HELSINGBORG

NOV 13-14 Utvecklingssamtal 4/LU 2:3 HALMSTAD

NOV 21-22 Gods/terminal 4 STOCKHOLM

NOV 28-29 Order/trafik 2:3 GÖTEBORG

DEC 4-5 Ledarutveckling 2:4 JÖNKÖPING

33


English summary

This catalogue of educational and training courses given by Schenker AB is published every year.

The aim of our training programs is to create a high level of competence and motivation in order to improve and

maintain our capability of satisfying the demands of our customers.

Another important objective is to create preparedness within the organisation to make appropriate reactions

to change.

We believe that human resources are our most important assets. Educational and training activities are therefore

very important means for us in our efforts to reach our strategic goals.

Our leadership policy states as a strategic goal that every employee of the company shall spend at least two days

on vocational training each year.

This brochure contains a wide range of courses and seminars:

Basic Courses

General knowledge of laws and regulations, our organisation, information systems, routines, quality standards

and environmental awareness.

Business School

A program focusing customer relations, marketing, sales and business logistics. Six different programs for sales

personnel on different levels.

Executive Development

Leadership training for managers. Teambuilding activities for local management groups and other working

groups. Preparation of successful employees for future leadership roles.

We have also the opportunity to participate in international programs arranged by our parent company in

Germany e.g. IQP - an International Qualifying Program designed for high potentials or ISP - an International

Seminar Program establishing international networks covering different topics.

Human Resource Management

A program aiming to develop better performance of our local organisations through better management of

our human resources.

General Management

A program including basic courses in management and economics as well as yearly seminars on current topics.

Information Techniques

Basic and advanced courses in how to make efficient use of our information systems.

Production School/Terminal

A program focusing leadership, change management, external and internal logistics, handling techniques,

information systems, quality, economy, customer demands and relations. For managers and potential

managers of physical handling of goods at our terminals.

Seminars

Seminars on current topics for selected groups of managers and other employees.

Vocational Training of Drivers and Terminal Workers

Basic courses including customer relations, goods and information handling, transport quality, environmental

awareness and general knowledge of our company and our goals.

We have developed some web-based interactive training programs covering basic knowledge of our routines

and information systems, mainly for our drivers.

We have also developed some other interactive training programs covering the use of some of our information

systems and also basic environmental training. The environmental training is now available in 10 different languages.

34


Schenker AB

Human Resources

412 97 GÖTEBORG

Tel 031 703 80 00

Fax 031 703 89 24

Art.nr 0692

December 2006

ASR Reklambyrå AB

www.schenker.se

More magazines by this user
Similar magazines