Salar Valinia_Överensstämmer modellering av försurning med ett ...

slu.se

Salar Valinia_Överensstämmer modellering av försurning med ett ...

Överensstämmer modellering av

försurning med ett århundrade av

biologiska observationer? Jämförelse

mellan MAGIC modellen och

förekomst av mört.

Salar Valinia †* , Göran Englund ‡ , Filip Moldan § , Stephan Köhler † ,

Kevin Bishop †, och Jens Fölster †


Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, Uppsala, ‡ institutionen för

Ekologi, Miljö och geovetenskap, Umeå University, Uppsala universiet, Institutionen for

geovetenskaper, Uppsala § Svenska miljöinstitutet (IVL), Göteborg.

Salar.valinia@slu.se


Bakgrund

• Återhämtningen Högsta nivåerna t av tar Svavel tid (många (S) och decennier), Kväve (N) nåddes och vatten runt 1980

kommer att vara

• mer Minskning känsliga av baskatjoner för surstötar, och p.g.a. buffertkapaciteten Markförsurningen (ANC) i marken

• Resulterar i lägre pH i vattnet, oorganiskt Aluminium (Al i )

• Klimatförändringar Stora effekter på biologi påverkar och känsliga återhämtningen arter såsom öring – men och i vilken mört riktning?

• Den kritiska nivån för pH är 5.5 och Al i >50 μg/l gällande mört

Idag finns det fortfarande ca 8-11 % försurade sjöar i Sverige (Fölster

& Valinia

Svaveldeposition

2012)

enligt EMEP

Medelvärde, 5, 95 percentiler för

Sverige

• Varför ska fortsätta bry oss om försurning av sjöar?


EU’s ramdirektiv för vatten

• Naturen som måttstock för mänsklig påverkan

• God Ekologisk Status

• Är samma sak som ett ostört tillstånd

• Ett ostört tillstånd bestäms av ett referenstillstånd (1860) i Sverige

• Gått från Kritisk Belastning till att fokusera på ekologisk integritet

• Fokus på biologi och kemi

• Helhetssyn på vattenförvaltning

• Användande all tillgänglig kunskap för att klassificera en sjö

• ”Stakeholders” ska bli informerade när beslut har tagits


Svensk vattenförvaltning

• Klassificeras utifrån ett ostört t tillstånd

• Olika metoder för att bedöma sjöar

i. modellberäkningar (prediktiva eller dynamiska)

ii. historiska data eller paleolimnologiska metoder

iii. expert bedömning

iv. jämförelse med opåverkade förhållanden

• Stora osäkerheter i att klassificera sjöar på lokal nivå (Erlandsson 2008; Stoddard 2006 mfl

mfl)

• Framförallt över 150 år

• Syftet med studien är att utvärdera till vilken grad två oberoende metoder överensstämmer

gällande försurningsbedömningar med både biologiska indikatorer och geo-kemisk

modellering för att stödja användandet av historiska fiskobservationer i bedömmandet av

referenstillstånd.


MAGIC - Model of Acidification of Groundwater In

Catchments

• Dynamisk modell

• Använder dagens vattenkemi för att prediktera historisk förändring

• Markdata från markinventering

• Deposition scenario från EMEP (Mylona 1996)

• 1860 är referenstillståndet (ANC 0 )

• MAGIC huvud output är ANC – antaganden om konstant TOC and pCO 2 kan man

räkna ut pH som är bättre korrelerad med biota I Sverige (Köhler et al 2000; Fölster et al

2007)


PIKE databasen

• En sammanställning av statliga register

och intervjuer med privatpersoner

• Övervakning register, rapporter från

fiskekonsulenter, fiskeriverksamhet,

fiskeförvaltning, enkäter och intervjuer

• Data för 19.000 sjöar och 55 fiskarter i

Skandinavien (huvudsakligen Sverige)

• Närvaro och introduktioner av fiskarter,

utdöende och behandlingar rotenon.


Klassificering av sjöar

• Mörtobservationer

ti • MAGIC och svensk vattenförvaltning

• Tre tidsperioder

• ‘Början av försurningsperioden’ i 0.4 pH enheter

• En sjö är försurad när

• Antalet observation av mört 75% och 90% mellan 1960-1990

• Totalt fanns 85 sjöar som dessa

kriterier samt överlappade mellan för

mört och MAGIC rekonstruktioner


Översiktligt resultat

• MAGIC klassificerade 28 sjöar som försurade 1980 och14 sjöar 2010

• MAGIC bedömer en kemisk återhämtning mot försurning (50%)

• 18 sjöar var klassificerade som försurade med kriteriet för mört


Forts. Översiktlig analys

• Totalt hade 77 av 85 sjöar en

överrensstämmelse mellan mört och

MAGIC

• Nio sjöar hade motsägelsefulla

bedömningar

• Fyra olika kategorier:

i. Acid MAGIC ,Acid Roach (13 sjöar)

ii. NonAcid MAGIC ,NonAcid Roach (64 sjöar)

iii. Acid MAGIC ,NonAcid Roach (3 sjöar)

iv. NonAcid MAGIC ,Acid Roach (5 sjöar)


Detaljerad analys Acid MAGIC ,Acid Roach


Detaljerad analys NonAcid MAGIC ,NonAcid Roach


Detaljerad analys Acid MAGIC ,NonAcid Roach

• Tre sjöar predikterar försurning enligt MAGIC samt pH


Detaljerad analys NonAcid MAGIC ,Acid Roach

• MAGIC och observerad pH > 5.5 och ingen pH ändring har skett

• Kontakt togs med markägare och fiskevårdsförening

• Mört finns i sjöarna och inga reproduktionsstörningar har observerats

• I detta fall är det fiskdatabasen som är felaktig

• ”white fish” har observerats sjöarna

• Osäkra enkätundersökningar


Klassificering av svenska sjöar

• Validering av MAGIC gentemot biologiska observationer

• Minskar osäkerheterna i bedömmandet av referenstillstånd

• Flera olika källor att kommunicera till intressenter

• En möjlighet att använda mört observationer för bedömning av försurningsstatus i

sjöar över 100 år

• Denna studie har visat att metoden kan användas I både sura och neutrala sjöar

• Denna studie kan appliceras större delen av Sverige och andra försurningskänsliga

arter (Öring, lax) kan analyseras

• Andra typer av analyser kan gynnas av att använda sig av historiska data som

effekterna av klimatförändringar på fiskesamhället


Användandet av all tillgänglig

kunskap

Expert kunskap

Historisk data

Modellering


Tack för er uppmärksamhet!


Al i MAGIC och uppmätt


• 1960 a total of 237 surveys have been made for all 85 lakes,

• 85 lakes, 33 lakes have single observations before 1960.

• 23 lakes have two observations and

• 29 lakes have 3 or more observations.

• During the heavy acidification period (1960-1990) a total of

• 219 surveys have been conducted for the 85 lakes.

• 32 lakes have single observations during this period.

• 22 lakes have 2 observations and

• 31 lakes have 3 or more observations between 1960-1990.

• Data is available a ab for most lakes after 1990,

• 170 surveys has been conducted for the 85 lakes.

• 55 lakes have single survey,

• 11 lakes have 2 surveys and

• 19 lakes have 3 or more surveys after 1990

More magazines by this user
Similar magazines