FÖRORD - Förvaltningshögskolan

spa.gu.se

FÖRORD - Förvaltningshögskolan

FÖRORD

Sedan ganska många år tillbaka har det på de årliga kommunforskarkonferenserna

pratats om att göra en forskningsöversikt över kommunforskning i

Norden. Under 2009 beslutade Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

att göra slag i saken och ta fram en sådan översikt som skulle stå färdig till

den tjugonde nordiska kommunforskarkonferensen i Göteborg 2011 (XX

NorKom), och vi har nu glädjen att presentera foskningsöversikten ”Nordisk

kommunforskning. En forskningöversikt med 113 projekt”.

Vår tanke är att forskningsöversikten ska ge en översikt över aktuell kommunforskning

och kunna läsas av praktiker runt om i de nordiska

länderna. Vi vill

också att forskningsöversikten ska vara användbar för forskare och studenter

som vill få en överblick över vad kommunforskarna ägnar sig åt. Forskningsöversikten

är dessutom en bibliografi över aktuella vetenskapliga publikationer

på forskningsfältet.

Vi kan förstås på inget sätt hävda att denna forskningsöversikt ger en fullständig

bild av all aktuell kommunforskning. Men vi menar ändå att de många bidragen

som finns representerade i denna bok ger en tämligen heltäckande

bild av vad det är för sorts kommunforskning som faktiskt pågår runt om i

Norden.

Vi menar också att det nordiska perspektivet har ett egenvärde. Bidragen i

denna forskningsöversikt är skrivna på danska, norska och svenska. För oss

kommunforskare är det svårt att underskatta betydelsen av att möten och

kommunikation över nationsgränserna kan ske på våra egna språk. Vi förstår

varandra språkligt och vi förstår varandras forskningsproblem eftersom kommunsystemen

i Norden i grunden har så likartade förutsättningar. I en tid när

en ständigt växande del av den vetenskapliga textproduktionen sker på engelska

är det viktigt att värna de nationella språkens ställning. Detta gäller inte

minst inom kommunforskningen, där omvägen över ett främmande språk

knappast underlättar kommunikationen mellan akademin och praktikerna i

nordiska kommuner och regioner.

Redaktör för forskningsöversikten och ansvarig för sammanställning av samtliga

bidrag har varit Andreas Ivarsson. Till sin hjälp har Andreas haft en redaktionskommitté

bestående av Stig Montin, David Karlsson, Kerstin Bartholdsson

och Ylva Norén Bretzer som också bidragit med introducerande texter till

forskningsöversiktens olika delar.


Men även om forskningsöversikten är redigerad vid Förvaltningshögskolan i

Göteborg så är det 56 författare som har bidragit med forskningspresentationer,

och bakom dessa står ytterligare många fler forskare som arbetar i de

projekt som här presenteras.

I mars 2011 skickade vi ut ett call till medlemmarna i det nordiska kommunforskarnätverket

och bad dessa att skicka in korta och populärt hållna texter

om aktuella kommunforskningsprojekt. Med aktuell forskning avsåg vi projekt

som bedrivits sedan 2005 och som hade resulterat i minst en publikation.

Gensvaret från våra forskningskollegor runt om i Norden har glädjande nog

varit mycket stort. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla de kommunforskare

som bidragit med texter i forskningsöversikten. Tack för att ni tagit er tid att

förmedla era forskningsprojekt.

Vi vill i detta sammanhang också rikta ett särskilt tack till Jacob Aars, Uni Rokkansenteret

i Bergen, Norge, Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet i Danmark

och Siv Sandberg, Åbo Akademi i Finland. Dessa forskare har fungerat som

våra kontaktpersoner i sina respektive länder och de har hjälpt oss att sprida

vår inbjudan till forskningsöversikten bland sina kollegor.

Slutligen vill vi också tacka Förvaltningshögskolans samarbetskommuner i

Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen (det så kallade KOLVsamarbetet).

Det är samarbetskommunernas finansiella stöd till förstärkt förvaltningsforskning

vid Förvaltningshögskolan som har möjliggjort att denna

forskningsöversikt har kommit till.

Redaktionskommittén, tillika styrgruppen för anordnandet av XX Nordiska

kommunforskarkonferensen:

Stig Montin (ordförande)

David Karlsson

Kerstin Bartholdsson

Ylva Norén Bretzer

Andreas Ivarsson (redaktör)

More magazines by this user
Similar magazines